FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade."

Transkript

1 FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN Nr 19 Årgång 4 september 2012 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall En Jarlabankebro och väg vid Broby/Valla?

2 P Täbys mindre kända vikingabro ( Täby 415) å 1700-tals kartor löper en väg rakt söderut från Broby gård. Mellan en liten moränplatå i norr och en större moränhöjd i söder finns ett sankare område. Här byggdes på vikingatiden en bro. Sydost om sänkan går en hålväg upp i moränhöjden i kanten av ett gravfält (Täby 313). Vägsträckan uppskattas till minst 500 meter. Vägen fortsätter sedan söderut mot Lövbrunna. Troligen gick vägen här även på yngre järnåldern. Norrortsleden skär idag av den gamla vägen mellan de norra och södra moränhöjderna. Karta från Bron vid pilen. Vägen mynnar ut på Frestavägen precis mittemot allén till Såsta konferens. Söder om pilen går hålvägen upp i moränområdet och utgjorde då en fägata mot utjorden. Söderut fortsätter den sedanmot Lövbrunna. Här kan man följa samma väg på kartan före Norrortsledens byggande. Den röda markeringen visar utgrävningsplatsen. I söder går vägen mellan stensträngar.

3 2002 förundersökte Stockholms länsmuseum och UV mitt hålvägen samt det sanka området. Man tog upp sökschakt samt mätte även med georadar. En broanläggning av typ stensatt vad konstaterades. ( Länsmuseets rapport 2002:34 Grönwall, Wertwein, Hamilton). På hösten 2004 var det så dags för slutundersökningen inför byggandet av Norrortsleden. UV-Mitt utförde detta med Camilla Grön som grävledare. Bron, samt 62 meter av hålvägen undersöktes och togs bort. Även det vikingatida gravfältet 313:2, slutundersöktes. Om gravfältet med sin spännande tarandgrav har Camilla skrivit i boken Hem till Jarlabanke. Området före avbaning från sydsydväst. Hålvägen löpte nedanför berghällen. Broläggningen till vänster i bild. I fonden Broby gård. Foto: Ingela Harrysson. Före avbaningen från sydsydöst. Hålvägen, broläggningen och färdvägen löper diagonalt från vänster till höger i bild. Foto: Karin Sundberg Den södra delen av bron framschaktad, från nordväst. Foto: Bo Fredriksson Undersökningsområdet avbanat och under rensning. Foto: Camilla Grön I Runriket har vi ju ett flertal broläggningar som omtalas på runstenar, Jarlabankes bro, Estrids bro Broby bro, vid Fällbro nämns också en bro på Jarlabankes dödssten. Vid Gullbron i Vallentuna finns bl a en vikingatida stenbro med ett runstenspar. Vid slutundersökningen visade sig bron vara 36 meter lång och mellan 1,8 och 5,4 meter bred, bredast i söder. Underst i brokonstruktionen har troligen lagts träflis eller ris samt sand och grus som armering eller sättlager. Sedan har större stenar, 0,3-0,6m stora lagts ut med de största stenarna mot kanterna.

4 I den norra delen av bron har större kantstenar lagts parvis med ca 1-1,6 meters mellanrum (likt Jarlabankes bro). I den södra delen är kanstenarna något mindre samt ligger betydligt tätare, ställvis kant i kant. Som utfyllning har sedan ett lager mindre sten lagts som vägbeläggning. I den här vägbeläggningen syntes tydligt i den södra delen, två parallella hjulspår på en sträcka av 6,4 meter. Bredden mellan spåren var ca 1 meter. I brons norra del påträffades ett hjulspår ca 4,1 meter långt. Hjulspåren var runt 0,3-0,5 meter breda och upp till 6 cm djupa. I norra delen av broläggningen påträffades vad som tolkats som ett runstensfundament. Ett omfattande arbete med att finna runstensfragment pågick under hela utgrävningen men utan resultat. Resterna efter ett 13 meter långt dike löpte efter brons sydöstra sida. Fynden och höjden över havet talar för att Brobyvadet bör förläggas till yngre järnålder. Det verkar inte som om bron har förstärkts, ombyggts eller reparerats. I brons södra del upptäcktes tre rader stenar som inte riktigt passade in i konstruktionen. Två rader löpte parallellt med bron medan den tredje raden gick tvärs över bron och hela konstruktionen bildade ett H på 5,5x5,4 meter. Stenarna överlagrade hjulspåren. Stenarna tolkades som syllstenar till en mindre kvarnbyggnad typ skvaltkvarn. Denna har byggts efter det att bron upphört att användas och har troligen brukats under kort tid. I norra kanten av bron påträffades en liten avfallsgrop med bl a obrända ben. Bron har troligen anlagts under yngre järnålder/vikingatid, sannolikt samtidigt som gravfältet 313. Bron har sedan använts fram till ca 1800-talets början eller mitt. Hålvägen bör ha tillblivit någon gång mellan äldre och yngre järnålder och har varit i bruk (på olika sätt) fram till nutid, nu som rid- och promenadstig. Norra delen av bron, från sydväst. De större kantstenarna på östra sidan är markerade med käppar. Runstensfundamentet ses centralt i bilden. Foto Camilla Grön

5 Runstensfundamentet. Stor möda lades ner på att hitta runstensfragment, varenda sten undersöktes noggrant och man granskade hällar och stenar i området. Tyvärr hittades inget. Vid Broby gård har tre runstensfragment hittats. Ett hittades av Dybeck på 1800-talet under en gödselstack (idag försvunnet) Två andra fragment hittades i en källare i Broby. Dessa två fragment står idag uppställda vid Broby bro. Så här skriver Camilla Grön: Det förefaller inte helt otroligt att något av dessa fragment, eller kanske båda två, en gång stått invid broläggningen. U140 ovan hittades enligt Dybeck bland grundstenarna under ett mindre uthus på Broby gård. Texten lyder:... (Jar)la ba (nke)... Han dog i Grekland. U139 t.h. Hittades enligt Dybeck inmurad i en källare på Broby. Texen lyder:...(ri)stade ru(norna) (Gud) hjäl(pe) hans (ande) Bägge fragmenten flyttades till Broby bro Dybeck skriver om fragmenten i Svenska runurkunder del Ett modernt dike skär rakt igenom bron. Söder om runstensfundamentet är broläggningen skadad av en gasledning Om U140 har stått vid bron betyder det att detta är ytterligare en Jarlabankes bro!

6 Järnåldersvägen idag Jag står på Frestavägen och fotograferar den gamla vägen söderut. Bakom min rygg går allén upp mot Såstaholm. Det är något visst med att gå på en urgammal väg. Vilka har färdats här under århundradena? Från var och varthän? Tog Östen den här vägen när han skulle till Jerusalem? Har Estrid stått just här och beundrat sin gravgård som syns mitt i bild. Från Broby gård fortsätter vägen söderut ner mot bron. Valla gård ses till höger i bild på andra sidan Norrortsleden.

7 Söder om Norrortsleden brukas hålvägen idag som promenad och ridstig Lite annat tempo på den nya vägen. Den gamla kan skymtas upp mot Broby gård. Mellan stensträngar och rösen drevs boskapen till utjorden.

8 Vad fann man vid bron?? Ett anmärkningsvärt stort antal hästskor påträffades. Genom de olika typer av hästskor som hittades på bron kan man konstatera att bron brukats från senast 1000-talet till 1700-talet. Ett 30-tal skor låg ytligt och bedömdes som 1900-tal, dessa kasserades. Sammanlagt 36 skor registrerades. Skorna typbestämdes enligt följande: Flikskor Har fått sitt namn genom sin vågiga eller flikiga kant. Flikskon är den äldsta och har använts från år 1000 framtill ca 1250 Triangelskor, En utvecklig av flikskon med triangulär insida Triangelskon kan grovt dateras från början av 1200-talet och är den mest förekommande av de gamla skorna. Övriga skor har en datering från 1700-tal och framåt. Toffelsko, eller Spansk sko har bred tådel. Slät 1700-talssko har släta ytterkanter sömränna med åtta sömhål. Triangelsko till vänster och bit av en fliksko till höger. Foto:Peter Sillén För övrigt hittades olika järnfragment, spikar, obränt ben, tegel, nitar, bryne av sandsten, bränd lera, ett keramikkärl och ett antal hästskosömmar. I brobeläggningen hittades också en löpare och underliggare. (Malsten)

9 Såsta Broby och Valla. Här har man bott och brukat jorden i årtusenden. Några av Camilla Gröns reflektioner: Brons läge, intill ett gravfält, med anslutande hålväg samt på gränsen mellan byarna Broby och Valla öppnar upp för en diskussion kring broar och brobyggande ur andra aspekter än kommunikation. Man kan betrakta bron som en ingång/port in till gården - en gränsmarkering. Bron kan även ha funktionen av ett ägodokument, genom att bygga en bro på en strategisk plats befäste man eller hävdade sin (börds)rätt, sin makt över ett område. Bron kan stå som en metafor för resande till livet hinsides, den förkristna mytologins bro Bifrost som den döde ska passera för att komma till dödsriket - den sista resan från gården/byn till gravfältet. Även i den kristna världen sågs brobyggandet som en gudibehaglig gärning. Läs hela Daffen (Dokumentation av fältarbetsfasen) 2005:17 på UV-Mitts hemsida: daff_2005.html Bron idag Känner du någon som kan vara intresserad av Fornminnesnytt så skicka det gärna vidare. Vill du få Fornminnesnytt direkt i din egen dator? Allt som behövs är din e-postadress. Maila till: Tidigare nummer hittar du på Fornminnesnytt finns också att läsa i pappersformat på Täby Huvudbibliotek.

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Det var en gång För länge sedan

Det var en gång För länge sedan Det var en gång För länge sedan ja för tusen år sedan närmare bestämt, en kvinna som hette Estrid. Det här var på vikingatiden då marken kring Vallentunasjön beboddes av mäktiga släkter. Det var en tid

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

Runbruk i förändring

Runbruk i förändring Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) M AGN US K Ä L LST RÖM Runbruk i förändring några tankar om vikingatidens skrifttraditioner Ordet runbruk som jag

Läs mer

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014.

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Festskrift till Per Stille Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Om HumaNetten HumaNetten tillkom hösten 1997 för att förverkliga ett av målen i den dåvarande humanistiska institutionen vid Högskolan

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Runstenar och kyrkor

Runstenar och kyrkor Runstenar och kyrkor Osyrg (lät resa) denna sten efter... sin gode fader. Här skall stenen stå. Balle ristade. När det nya vapenhuset till Kungs-Husby byggdes på 1460-talet murades runstenarna U 707 och

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

En utredning om Ales stenar

En utredning om Ales stenar En utredning om Ales stenar av Bob G Lind * Före och efter restaureringen 1916 * Geometrisk och astronomisk orientering * Skålgropsmönster och deras orientering * Bevis En utredning om Ales stenar av Bob

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer