*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I Dagordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning"

Transkript

1 *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk rapporl Information ifrån kommittöerna: Hundägarutbildningskommittdn Tävlingskommittdn Rasutvecklingskommittön Stugakommittdn PR-INFO TEMA Agilitykommittdn Rallylydn adskommittön Övriga frågor Mötets avslutande Östra Varevägen Ronneby. e-post

2 N NNNNNNN NNNNNNNNNNNNNWNN ** PROTOKOLL MEDLEMSMOTE klockan 19,00-20,45 6BRS WN Närvarande: Fredrik Berg Carina Svedberg 0rdförande Sekreterare Samt 30 styck medlemmar ur klubben. s1 Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. s2 Val av iusterare: Eva Blomqvist och Jenny Hjalmarsson s3 Mötet stadgeenligt utlyst: Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. s4 Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll som varit utlagt på hemsidan godkändes och lades till handlingarna. ss Ekonomisk rapport: Balansrapport 14010I-I412-3I redovisades. Container, ny diskmaskin och gräsklippare gör vi avskrivningar på. s6 Information från kommitt6erna : HUK: Mia informerar om att de som vill hålla kurs nästa år har satt upp sig på lista och till alla kurser finns ledare. Tävling: Nils informerar om att tävlingssäsongen är i stort sett slut. Tävlingsresultaten ligger på hemsidan. 48 starter i bruksgrenarna med L9 uppflyttningar och l-3 cert. Lydnad 15 starter med totalt 15 1:a pris. Agility 15 starter med lika många "pinnar". Rallylydnad är den snabbast växande grenen just nu. 95 starter med 19 uppflyttningar till högre klass. Mail från Kelly Nelson och Mats Boberg angående vägen ned till deras sommarstuga i Björketorp. De vill att vi ska respektera att vägen är deras enda till sommarstugan och ber därför att vi inte ska parkera bilarna längs vägen när vi är ute och tränar spår och sök. Detta mail även skickat till andra som är där och tränar. Mentalkommitt6n: Kina informerar om att allt som var planerat är genomfört. Planering inför nästa år pågår för fullt. Möte i februari för att dela upp figurantuppgifterna. Inbjudan till berörda kommer. www"ebkronneby.com Ostra Varevägen Ronneby. Tel Og 29. e-post ronneby.

3 r RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB T Stuga Ute: Roland informerar om att gräsklippning och städning har fungerat bra. Gått igenom alla strålkastare med elektriker och sett till att alla lampor fungerar inför den mörka årstiden. Planeras att asfaltera nedfarten till parkeringen. Skrivelse till fritidsnämnden och tekniska kontoret för hjälp med awattningen på nedre planen. En del gör kommunen, kronor i bidrag från kommunen för att göra planen bra, samt satsa lika mycket själva. Kommer att börja med arbetet i halva maj Klagomål från grannen mitt över vägen angående skällande hundar som stör då de sitter i bilarna. Vi får tänka på detta när vi parkerar våra bilar, kanske ställa dem så långt som möjligt upp till höger på parkeringen och ställa dem med fronten mot parkeringen så att bagageluckan är vänd mot skogen. Och när det inte är varmt ha bagageluckan stängd och ha något fönster öppet en bit. Stuga inne: Har inför årsskiftet och kursuppehåll dragit ned på lagret. PR/INFO: Uppdatering av hemsidan sker ständigt. TEMA: Inget speciellt. Agility: Lugnt. Inomhusträning för tävlingsekipage ordnat i Djupadal. Rallylydnad: Tävling i Bräkne-Hoby med många tävlande från klubben med fina resultat. Övriga frågor: Inbjudan till uppföljning av regional konferens om integration från Länsbygderådet i Blekinge och Kalmar län presenterades. Konferensen är på Länsstyrelsen i Karlskrona den 9 december. 57 Inki informerade om att utbildning i grundmodulen startar den 9 december på klubben. Det är första steget i SBK:s utbildning, man kan sedan gå vidare och utbilda sig till instruktör i de olika grenarna. 16 styck börjar nu denna utbildning, 10 lärare från klubben. Fråga om det kommer att läggas ut någon grön matta i vinter för inomhusträning. Det är bara att lägga ut den och starta träningen när vi vill. Förslag på att ha en dag för ungdomar på sportlovet. Inbjudan via skolorna och deras program. Agility, rallylydnad och lydnad bland annat. De kan ta med egna hundar eller låna hund av oss på klubben. Carina, Lena och Jenny ta hand om planeringen. Många anmälde sig som medhjälpare och att låna ut sina hundar. sb Mötets avslutande: Ordförande tackade oss för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

4 r RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB I Fredrik Berg, ordfö (an'n-.51)"/lrr? Carina Svedberg, sekreteralg/ Eva Blomqvist, just enny Hj n, justerare

5 lnbjudan till uppföljning av Regional konferens om Överenskommelsen inom integrationsområdet En överenskommelse om samarbete med mottagande av asylsökande, nyanländas etablering samt integration har tecknats mellan regeringen, iddburna organisationer och Sveriges kommuner och Landsting. Förra hösten genomforde vi tillsammans en konferens i Ronneby lor att belysa hur Överenskommelsens intentioner bäst kan genomfloras lokalt och regionalt. Vi går nu vidare for att diskutera frågan om: Vad kan Sveriges föreningar bidra med fiir att öka integrationen i samhället? Tid och plats Tisdagen den 9 december, kl 17:00 - Kreativa rummet. 21 :00 på Länsstyrelsen Blekinge län i Karlskrona, Deltagare och innehåll Konferensen vänder sig till alla som är engagerade och intresserade av frågor inom integrationsområdet. Speciellt vänder vi oss denna gång till l.oreträdare for ideella foreningar. Under kvällen kommer vi att varva intressanta foredrag från ansvariga och goda exempel med samtal och workshops. Så var beredd på att vara aktiv. Kvällen inleds av Landshövding Berit Andnor Bylund. Medverkar gör också Julio Fuentes (Verksamhetssekr SIOS) och David Fridlund (AF Biekinge). Kvällens gruppövningar leds av Lena Ekroth, länsstyrelsens integrationssamordnare. Anmälan Vi startar träffen med lite lättare mat så vi måste veta hur många som kommer. Platserna är begränsade så vi ser gärna att ni anrnäler er så snart som möjligt, ffren senast den 30 november Konferensen är kostnadsfri. Anmälan görs på e-postadressen nedan eller via Länsstyrelsens hemsida på: irits".:i'ijrvr,vr'.1**s"utlr'*ls**.scrji:leiiin$*i'svi's:ri:lt*isl*ii*r.:*:h* s:lrujrlli ler'i Ul*ui'*tiusi'$r's**s:'iii:l'iiLr lt.ilsl:s Mer information Konferensen är ett samarrangemang mellan Länsbygderåden och Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län samt SIOS. Har du frågor eller kornmentarer så är du välkommen att höra av dig till Anders på :rtt *i *:i'str) lr I Lt { \ii \ \t " :.\\) eller I 0. NNs Li\s-\ r.i $N'N$*$ f $$st i S l* \it s 1q sr ss$$$$' Llnsbyg'der$det i id*lnrrr j$n $.u,\sn,*')\ \....:L NN i.\\i\\:\!isi.\i:\ iili.\i\t\i.l\" i\\ \N\N'\. :*, r'** l.rit':sst!lilisr,:x l{sisri.-li- t,\it'r \ :.s\\\ \...s*-\\\...s-:. i r.. -ri\ i. \ l

6 Ronneby Brukshundklubb Från: Skickat: Tiil: Ämne: Ronneby Brukshundklubb [ronneby. den 2'1 oktober :41 'Fredrik Berg', Nils Hällgren VB: Björketorp $'i*ji $ick cisttn rn;,:ii is;:g, skicknr $et tiii*r f*i rn l*sning pii hur l,i sks leu*x* få iit d*tt;r tili våra nredlemnrar" Dst är vål inl* *lis i kl*bi:en s*w trännr h*n*t $$r. m*n vi lq;:* inle v*ta vilk* d*t år. l\ågot för hen'lsidan eii*r elt nyhetsbrev? Tarkssm $*r svar fr$* *:r. Fi$lsninil;r C*rin* Från : Kelly Nelson [mn ill*: h*l lv. **ls*nsi bj*: s"*n*l.r*m] Skickat: den 20 oktober :52 T! I I : r*il **i:y " *rl"t ksh * n$ kl u i:b,,$t*l i*. r*$ Amne: Björketorp I {eii.l::!r lrrl siiilit srs tiligs till ilrrlis\:\] i l{srlslorr,.llii{ *lir; s*ri: "!*1.: tii\rqr3 s!lrqr!r5r1$;i1-!!\ii!.1\qj$i:1;. 5* k:i*:i *ctlirn" Jrrg ti*k vrrt* *it ilct l,*r" l:lir*il *rrri*t r:l' Llrririr. \i*t iir{ r}irsnit \Jiii' I'uriil* hiilip.i rnig}: iliigiill r-gr $i\; \,'i lrsl t)ti $rli\uliithss i:ii ir-.jiirl'i:trlril\\,ii$*ti I li" s*!r*ut:: i\llt srrnl *ll'l*st *rii'r'i k+r*r:iel dil ell*i'sill:lkr il'iiir: irlrs*l lii*i.lyirs vi *v flrd+n sr:rrr cll't itill l-.*l'her':rt sirril {:ilnr pii viiu*n. []cl f ir':rrs i*grrn ;*ri:r'iri vri$ tilirifl'u* l*sriglr*t*r:" Ilr"rlt bitir":l,*r'*r' r,ii$** tiii h*s*t. l"rr stlillil sjs $!! 11ii* ix lir.sr:ll, $SS_*k"SXl _XtåW *eh r.:r*n i.n,r.e Itulll\lir';,"1\ iilig;int*. {"i:tg l:nl*l'it{i r.it *ltxrtsi:t'pi\ ntt r,i irti* iir iliill ttt * I I :,,tt t [:.r{*st til sr iis* rr ui:i l }}-l i\"i,*tr ryrs 5li\ lrt i 1l',:i-rl*r:l*: ljn*lis" V:lriirr- i*l* siiiilii,"1$ $iir triin i;iii.!*rr':' [ {*X,ry:*rs pii i:espr]lls Si\ r i r:.1]l \i.itiiir\ ri1i, 1,1. il, rr i li.ii,t"!.;lr.:rfi IIS: \ii lriu"siiilv ir*li Iriruitill lii:l* vi\l't lir'. *llt {l"lill sc\iit*r titl p,;ki::rrcsi: +eh pxrtrl*m nl*il lu*lt itlrr:i" b*lit $rrriis lii-rss;*"i.,-rli :r'r$llitl s*rti l:,.:t$c: Jiil* srg $tt iirt.) i..ii li*l-:l rrritt;l:i I'ii;-.rrl:" ils. älskilr h*n$nr" h*r i*ga s<lm hr:ls{ \ I..,1

7 l(r:i \' \ *:i:lu i.ri: ir \.'\iits l\sl.ctt-l: Sigr"irl:. lii-r: i'i.l l:tr.:.-\ \,'ei \\ :itrilil{l

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Rallylydnad Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Sporten för alla Det här är en hundsport för alla, till skillnad från många andra hundsporter som passar bättre för vissa typer av hundar och deras

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer