We Rock AB (publ.) (WeSC) 1/9 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "We Rock AB (publ.) (WeSC) 1/9 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2007"

Transkript

1 We Rock AB (publ.) (WeSC) 1/9 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH POSITIVT RÖRELSERESULTAT Perioden maj-oktober Nettoomsättningen uppgick till 99,2 MSEK (80,0), en ökning med 24 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (-6,4). Resultat efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-6,9), motsvarande -0,48 SEK (-2,49) per aktie. Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 55,6 MSEK (47,9), en ökning med 16 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK (-1,6). Resultat efter skatt uppgick till 2,6 MSEK (-2,4), motsvarande 0,86 SEK (-0,87) per aktie. Väsentliga händelser Verksamheten i USA har under perioden uppvisat en försäljningstillväxt om 51 procent. Rörelseresultatet för USA-verksamheten belastade koncernens rörelseresultat med 5,1 MSEK. Styrelsen i WeSC har under perioden beslutat om att ansöka om notering av bolaget på First North vid OMX Nordic Stockholm. Sista dag för den inofficiella handeln via Remium blir den 28 december Styrelse och ledning i WeSC bedömer att det finns goda förutsättningarna för fortsatt tillväxt och resultatförbättringar under resten av räkenskapsåret och ser även möjligheter till en fortsatt positiv utveckling för verksamhetsåret 2008/09. Kommentar från VD Vi börjar nu se resultatet av de strategiska investeringar som har genomförts under det senaste året. Vi har nått en stark marknadsposition inom streetfashion och finns idag på 22 marknader med fortsatt stor tillväxtpotential. Samtidigt har vi format en kompetent organisation som kan ta tillvara på den framtida utvecklingen av varumärket WeSC, säger Greger Hagelin, VD. (MSEK) 6 mån 6 mån 3 mån 3 mån MAJ-APR Rullande 12 mån Nettoomsättning 99,2 80,0 55,6 47,9 169,0 188,2 Rörelseresultat 2,6-6,4 4,9-1,6-5,5 3,2 Resultat före skatt 0,1-7,0 3,7-2,1-8,9-1,8 Resultat per aktie, SEK -0,48-2,49 0,86-0,87-3,73-1,72 WeSC är ett varumärkesföretag som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet streetfashion. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i totalt butiker via distributörer i 20 länder samt med egen distribution i Sverige och USA. We Rock AB (publ.) Postadress/ Besöksadress: Midskogsgränd 5, Stockholm

2 We Rock AB (publ.) 2/9 VERKSAMHETEN I KORTHET WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet streetfashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget finns hittills representerade i 22 länder där försäljningen sker genom en kombination av distributörer och därtill kopplade återförsäljare samt via egna butiker på den svenska och amerikanska marknaden. WeSC har för avsikt att komplettera med de marknader i västvärlden där bolaget inte finns representerade idag, samt att hitta samarbetspartners i Östeuropa, Asien och Sydamerika. marknader, fler återförsäljare per marknad och av högre genomsnittsorder per återförsäljare. WeSC arbetar främst med förorder, där produktion sker på basis av vad återförsäljarna beställer inför varje säsong och endast till liten del av varor för omgående försäljning. WeSC har idag tretton konceptbutiker runt om i världen (Los Angeles, New York, Tokyo, Seoul, Paris, Porto, München, Berlin, Wien, Stockholm, Örebro, Falun och Östersund). Butikerna i Los Angeles, New York, Stockholm och Örebro ägs av WeSC, medan övriga drivs av återförsäljare eller distributörer. I de flesta fall drivs butiken av distributören i det aktuella landet. WeSC har för avsikt att fortsätta öppna konceptbutiker i viktiga städer för att bättre representera varumärket på respektive marknad. WeSC utvecklar även nya produktgrupper, där hörlurar är ett exempel på en helt ny produktgrupp som lanserades våren 2007 och som har blivit en stor succé. WeSC väljer oavsett marknad noga ut sina återförsäljare och satsar på att bli ett framträdande märke i de utvalda butikerna. Då WeSC är ett relativt ungt varumärke med god tillväxt på de flesta marknader så kommer expansion och tillväxt även i framtiden att genereras både av etablering på nya Nya produkter som skiljer sig kraftigt från WeSC:s befintliga sortiment (avseende produktion, distribution eller återförsäljare), men ändå passar bra in på WeSC:s varumärke och målgrupp, har WeSC möjlighet att licensiera ut till externa parter.

3 We Rock AB (publ.) 3/9 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Verksamheten i USA har under perioden uppvisat en försäljningstillväxt om 51 procent. Rörelseresultatet för USA-verksamheten belastade koncernens rörelseresultat med 5,1 MSEK. Koncernens rörelsemarginal exklusive USA-verksamheten var 9,0 procent. INTÄKTER Försäljning WeSC-koncernens intäkter utgörs främst av försäljning till internationella distributörer samt egen distribution (grossistverksamhet) i Sverige och USA. Ett mindre antal egna konceptbutiker drivs även i egen regi i Sverige och USA. Styrelsen i WeSC har under perioden beslutat om att ansöka om notering av bolaget på First North vid OMX Nordic Stockholm. Bolaget har utsett Swedbank som rådgivare för att hantera noteringen som beräknas ske under första kvartalet Sista dag för den inofficiella handeln via Remium blir den 28 december På extra bolagsstämma den 25 juni beslutades om en riktad kontantemission av aktier till Nove Capital Master Fund Ltd. om 10 MSEK. Koncernens försäljning uppgick under perioden maj-oktober 2007 till 99,2 MSEK jämfört med 80,0 MSEK under motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 24 procent. Försäljningen uppgick under andra kvartalet augusti-oktober 2007 till 55,6 MSEK jämfört med 47,9 MSEK under motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Tillväxten totalt för innevarande räkenskapsår förväntas överstiga 20 procent. WeSC har under perioden bytt distributör i Tyskland Försäljning per kvartal MSEK / År Q1 Q2 Q3 Q4 Försäljning Europa Försäljningen i Europa uppvisade en fortsatt stark tillväxt och uppgick under perioden majoktober 2007 till 77,1 MSEK (63,1), en ökning med 22 procent. Försäljningen i Europa uppgick under andra kvartalet augusti-oktober 2007 till 39,4 MSEK jämfört med 36,8 MSEK under motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar en ökning med 7 procent.

4 We Rock AB (publ.) 4/9 Försäljning USA och övriga världen Försäljningen i USA och övriga världen uppgick under perioden maj-oktober 2007 till 22,1 MSEK (16,9), en ökning med 31 procent. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick under andra kvartalet augusti-oktober 2007 till 16,2 MSEK (11,1), en ökning med 46 procent. KOSTNADER OCH RESULTAT Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under perioden maj-oktober 2007 till 42,9 procent (41,3). Koncernens bruttovinstmarginal ökade under kvartalet augusti-oktober 2007 till 45,0 procent (40,5). Koncernens rörelseresultat för perioden majoktober 2007 uppgick till 2,6 MSEK (-6,4). Rörelsemarginalen under samma period uppgick till 2,6 procent (-8,0). För kvartalet augusti-oktober 2007 var rörelseresultatet 4,9 MSEK (-1,6). Rörelsemarginalen under samma kvartal uppgick till 8,8 procent (-3,3). MSEK 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0 Rullande EBIT 12 månader Q4-05/06 Q1- Q2- Q3- Period Q4- Q1- Q2- MSEK (-13,9). Kassaflödet inklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 5,2 MSEK (-10,4). INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till -1,0 MSEK (-1,8). Avskrivningstiden för Varumärken, Goodwill och Inventarier är fem år. Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs av över fem till tio år. PERSONAL Antalet anställda i slutet av oktober uppgick till 52 (49) personer. MODERBOLAGET Försäljningen i moderbolaget uppgick under perioden till 0,0 MSEK (0,0). Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-1,0). Balansomslutningen uppgick till 52,9 MSEK (40,9), varav eget kapital utgjorde 52,8 MSEK (40,5). Likvida medel i moderbolaget uppgick till 1,1 MSEK (3,9). Inga investeringar i moderbolaget har skett under perioden. VALUTAPOLICY WeSC valutasäkrar löpande nettobetalningsflöden. WeSC:s varuinköp sker huvudsak i USD och EUR. Försäljning sker idag i huvudsak i EUR och delvis i SEK och USD. I takt med tillväxten på USA-marknaden kommer andelen försäljning i USD successivt att öka. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad kredit uppgick vid utgången av perioden till 10,8 MSEK (5,9). Kassaflödet under perioden från den löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapital och investeringar uppgick till 3,1 SÄSONGSVARIATIONER WeSC:s försäljning och resultat varierar i likhet med klädbranschen som helhet under året. Kostnaden för koncernen är relativt konstant över kvartalen, medan intäkterna varierar. Säsongsvariationerna gör att det andra kvartalet (augusti oktober) och det fjärde

5 We Rock AB (publ.) 5/9 kvartalet (februari april) är historikiskt sett WeSC:s starkaste vad det gäller såväl försäljning som resultat. Det första kvartalet (maj juli) och det tredje kvartalet (oktober januari) är historiskt sett de svagaste beroende på begränsad fakturering. BUTIKER WeSC hade den 31 oktober 2007 fyra egna butiker, en i Stockholm (Kungsgatan), en i Örebro samt en butik i Los Angeles och en i New York. Distributörsdrivna WeSC-butiker finns i Tokyo (Japan), Seoul (Sydkorea), Porto (Portugal), München, Berlin (Tyskland), Paris (Frankrike) och i Wien (Österrike). På extra bolagsstämma den 25 juni beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktad kontantemission av aktier till Nove Capital Master Fund Ltd. om 10 MSEK, kombinerad med ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en, av Nove Capital garanterad, riktad kontantemission om ytterligare 10 MSEK till kurs 60 SEK innebärande emission om aktier. HÄNDELSER EFTER PERIODEN Inför den kommande noteringen av WeSC:s aktier på First North som planeras till första kvartalet 2008 kommer den nuvarande inofficiella handeln via Remium att avslutas. Sista dag för handel blir den 28 december Detta innebär även att bequoted ej kommer att publicera eller distribuera kurser till aktiemarknaden efter detta datum. FRAMTIDSUTSIKTER WeSC fortsätter att expandera på den internationella marknaden. Detta medför ökade kostnader och negativ påverkan på koncernens rörelsemarginaler. För innevarande räkenskapsår räknar bolaget med att nå en försäljning om minst 200 MSEK och bolaget ser goda förutsättningar för att nå ett positivt helårsresultat. WeSC:s finansiella mål är att till verksamhetsåret 2009/10 öka försäljningen till minst 300 MSEK och nå en rörelsemarginal om ca 10 procent. WeSC-AKTIEN Antalet aktieägare uppgick per den 31 oktober 2007 till 319 stycken. Antalet aktier är vid periodens utgång stycken ( ). REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med bolagets senast avgivna årsredovisning. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2002:5 Delårsrapportering.

6 We Rock AB (publ.) 6/9 DEFINITIONER NYCKELTAL Soliditet (%): Eget kapital i procent av balansomslutningen Kassalikviditet (%): Omsättningstillgångar exkl. lager i procent av kortfristiga skulder Avkastning på eget kapital (%): Nettovinsten i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på totalt kapital (%): Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittlig balansomslutning Resultat per aktie (SEK): Nettovinsten dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie (SEK): Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens utgång KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN OCH ÖVRIG INFORMATION o Delårsrapport för 3:e kvartalet 20 publiceras den 12 mars o Bokslutskommuniké och delårsrapport för det 4:e kvartalet publiceras den 11 juni o Årsredovisning 20 publiceras i september Stockholm den 12 december 2007 WE ROCK AB Styrelsen YTTERLIGARE INFORMATION OM DENNA DELÅRSRAPPORT Frågor avseende denna delårsrapport besvaras av: VD Greger Hagelin, vvd David Hedman, CFO Johan Larsson, BOLAGETS ADRESS We Rock AB (publ.) Midskogsgränd 5, Stockholm Hemsida: BOLAGSUPPGIFTER Org nr VAT No SE Styrelsen säte: Stockholms län, Stockholms kommun

7 We Rock AB (publ.) 7/9 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (MSEK) 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER MAJ-APR Försäljning 55,6 47,9 99,2 80,0 169,0 Summa Försäljning 55,6 47,9 99,2 80,0 169,0 Handelsvaror -30,6-28,6-56,6-47,0-98,2 Övriga externa kostnader -9,2-13,2-21,9-24,6-46,9 Personalkostnader -9,9-6,7-16,0-12,8-25,6 Avskrivningar -1,1-1,0-2,1-1,9-3,8 Rörelseresultat före finansnetto 4,9-1,6 2,6-6,4-5,5 Finansnetto -1,2-0,5-2,5-0,7-3,4 Resultat före skatt 3,7-2,1 0,1-7,0-8,9 Skatt -1,1-0,3-1,5 0,1-1,4 Periodens resultat 2,6-2,4-1,4-6,9-10,3 Resultat per aktie, SEK 0,86-0,87-0,48-2,49-3,7 Antal aktier vid periodens utgång BALANSRÄKNING KONCERNEN (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,7 1,3 0,7 1,3 1,0 Materiella anläggningstillgångar 8,1 10,2 8,1 10,2 8,9 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 1,5 0,2 1,5 0,0 S:a anläggningstillgångar 9,0 13,0 9,0 13,0 9,9 Omsättningstillgångar Varulager 19,0 15,3 19,0 15,3 13,7 Kundfordringar 34,9 34,3 34,9 34,3 37,6 Övriga omsättningstillgångar 5,5 5,5 5,5 5,5 6,8 Likvida medel 9,6 5,1 9,6 5,1 4,3 S:a omsättningstillgångar 69,0 60,2 69,0 60,2 62,4 S:a tillgångar 78,0 73,2 78,0 73,2 72,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK) Eget kapital 28,7 22,4 28,7 22,4 19,5 Långfristiga skulder 3,9 5,9 3,9 5,9 4,9 Leverantörsskulder 10,6 9,9 10,6 9,9 10,3 Övriga kortfristiga skulder 34,8 35,0 34,8 35,0 37,6 S:a eget kapital och skulder 78,0 73,2 78,0 73,2 72,3 We Rock AB (publ.) Postadress/ Besöksadress: Midskogsgränd 5, Stockholm

8 We Rock AB (publ.) 8/9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN (MSEK) Bundet eget kapital 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER MAJ-APRIL Vid periodens ingång 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 Nyemission - - 0,0-0,0 Vid periodens utgång 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 Fritt eget kapital Vid periodens ingång 12,4 11,6 6,1 16,0 16,0 Nyemission ,0 - - Omräkningsdifferens 0,3-0,2 0,6-0,1 0,4 Periodens resultat 2,6-2,4-1,4-6,9-10,3 Vid periodens utgång 15,3 9,0 15,3 9,0 6,1 Summa eget kapital vid periodens utgång 28,7 22,4 28,7 22,4 19,5 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER (MSEK) MAJ-APR Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,5-4,2 1,7-8,6-7,1 Förändring av rörelsekapital -3,1-9,4 2,4-3,5-6,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4-1,3-1,0-1,8-2,0 Kassaflöde efter investeringar 1,0-14,9 3,1-13,9-15,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,2 5,2 2,1 3,5 4,2 Periodens kassaflöde 6,2-9,7 5,2-10,4-11,2 NYCKELTAL KONCERNEN 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER MAJ-APR Soliditet, % 36,8% 30,6% 36,8% 30,6% 26,9% Kassalikviditet, % 110,0% 99,9% 110,0% 99,9% 101,6% Bruttovinst på produktförsäljning, % 45,0% 40,5% 42,9% 41,3% 42,4% Avkastning på eget kapital, % 9,4% neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % 4,1% neg 0,1% neg neg Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier under perioden efter full utspädning Resultat per aktie, SEK 0,86-0,87-0,48-2,49-3,73 Eget kapital per aktie, SEK 9,63 8,11 9,63 8,11 7,06 1. Då det ackumulerade resultatet är negativt uppstår ingen utspädningseffekt. We Rock AB (publ.) Postadress/ Besöksadress: Midskogsgränd 5, Stockholm

9 We Rock AB (publ.) 9/9 Revisorsrapport över översiktlig granskning av delårsrapport Till styrelsen i We Rock AB (publ) Org Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för We Rock AB (publ) per 31 oktober 2007 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med BFNAR 2002:5 Delårsrapportering. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med BFNAR 2002:5 Delårsrapportering. Stockholm den 12 december 2007 Thomas Forslund Auktoriserad revisor We Rock AB (publ.) Postadress/ Besöksadress: Midskogsgränd 5, Stockholm

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/8 Delårsrapport nr 3, 1 maj januari 2008

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/8 Delårsrapport nr 3, 1 maj januari 2008 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/8 Delårsrapport nr 3, 1 maj 2007 31 januari 2008 Stark försäljning och positiv resultatutvecklingstrend Perioden maj 2007-januari 2008 Nettoomsättningen uppgick till 163,7 MSEK

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport nr 1, 1 maj 2009 31 juli 2009

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport nr 1, 1 maj 2009 31 juli 2009 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Hög tillväxt och kraftigt förbättrat resultat Perioden maj 2009-juli 2009 Nettoomsättningen ökade med 44 procent och uppgick till 79,4 MSEK (55,1). Rörelseresultatet ökade till

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6).

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6). Q3 Delårsrapport januari september 2010 Koncernen januari september juli september Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8) Nettoomsättning 88,4 Mkr (96,8) Resultat före skatt 46,6 Mkr (54,7) Resultat före skatt

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Omsättning, Mkr 68,8 56,2 222,0 197,1 283,9 Rörelseresultat, Mkr 5,0-55,6 22,6-41,6-30,9 Rörelsemarginal, % 7,2 neg 10,2 neg

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver.

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver. Orderingång 32,7 MSEK (26,0) Omsättning 32,2 MSEK (27,7) Bruttomarginal 44,0 procent (44,7) Rörelseresultat 3,2 MSEK (2,6) Resultat efter skatt 2,4 MSEK (1,9) Kommentarer från VD Vi har haft en bra start

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2014 APL har under perioden januari juni ökat nettoomsättningen med 22,1 mkr eller

Läs mer

Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia

Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia RISE Holding RISE Holding Belopp i tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Omsättning 214 668 196 868 89 499 84 275 122

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Första kvartalet Q (juli september)

Första kvartalet Q (juli september) KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 VERKSAMHETSÅRET 2008/2009 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 2008 (juli september) Högsta kvartalsförsäljningen i bolagets historia. I koncernen uppgick

Läs mer

Säsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr

Säsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr 1 Mkr Mkr Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 3 3 Förändr. Jan-Sep Jan-Sep Förändr. Helår Omsättning, Mkr 85,7 68,8 24,5% 272, 222, 22,5% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 3,1 5, -38,5% 26, 22,6 14,8% 34,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2013 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2013 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 125,1 Mkr (96,4 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Q3 Delårsrapport januari september 2013 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9) Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6) Resultat före skatt

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9).

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9). Q3 Delårsrapport januari september 2011 Koncernen januari - september juli - september Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2) Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4) Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6) Resultat före

Läs mer

JLT Delårsrapport jan mar 16

JLT Delårsrapport jan mar 16 JLT Delårsrapport jan mar 16 Orderingång 41,9 MSEK (28,7) Omsättning 24,5 MSEK (24,6) Bruttomarginal 45,7 procent (42,7) Rörelseresultat 2,4 MSEK (1,8) Resultat efter skatt 1,6 MSEK (1,5) Kommentarer från

Läs mer

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-september 2013 APL har under januari-september 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Bokslutskommuniké Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Bokslutskommuniké Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011 Bästa resultatet någonsin efter finansnetto 94,4 Mkr (57,0 Mkr) Styrelsen föreslår en utdelning

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-juni 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - juni blev 131,1 Mkr (99,3) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2015

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2015 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 WeSC vänder till vinst med tydligt förbättrad bruttomarginal Perioden 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 46,5 MSEK (51,8)*. Bruttomarginalen ökade till 40,0

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2014 30 juni 2014 April - juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (84,1*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (3,3*) MSEK. EBITDA-marginalet

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Absolent Group AB Bokslutskommuniké jan-dec 2014 ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 92,3 MSEK (83,5) Omsättning 96,7 MSEK (85,7) Bruttomarginal 46,4 procent (44,2) Rörelseresultat 9,3 MSEK (8,0) Resultat efter skatt 7,2 MSEK (5,9) Kommentarer från VD Faktureringen under tredje

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Bokslutskommuniké, 1 maj 2012 31 december 2012

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Bokslutskommuniké, 1 maj 2012 31 december 2012 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Omstruktureringsarbetet nu genomfört och positivt resultat förväntas redan för verksamhetsåret 2013 Perioden maj 2012 - december 2012 (åtta månader) 1 Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Jun 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 28,4 MSEK (52,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Bokslutskommuniké Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 97,0 Mkr (94,4 Mkr) Styrelsen föreslår en

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2012

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2012 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Stark försäljning och resultatförbättring under andra kvartalet. Perioden maj 2012-oktober 2012 Nettoomsättningen uppgick till 169,5 MSEK (200,7) jämfört med 175,5 motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4

Läs mer

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012 Avvaktande marknad Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 50,0 MSEK (51,6), vilket motsvarar en negativ tillväxt på -3,1 % Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Absolent Group AB Delårsrapport s ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANMARS Nettoomsättningen för perioden jan mars blev 58,4 Mkr (44,) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2015 30 juni 2015 April Juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Bokslutskommuniké. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 för perioden 2018-01-01 2018-12-31 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 273,8 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

37,1 MSEK (32,2) 31,2 MSEK (32,7) 41,7 (44,0) 3,8 MSEK (3,2) 3,2 MSEK

37,1 MSEK (32,2) 31,2 MSEK (32,7) 41,7 (44,0) 3,8 MSEK (3,2) 3,2 MSEK Omsättning 37,1 MSEK (32,2) Orderingång 31,2 MSEK (32,7) Bruttomarginal 41,7 procent (44,0) Rörelseresultat 3,8 MSEK (3,2) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (2,4) Höjd utdelningspolicy Kommentarer från VD

Läs mer

JLT Delårsrapport januari september 2017

JLT Delårsrapport januari september 2017 JLT Delårsrapport januari september Orderingång 83,5 MSEK (94,6) Omsättning 85,7 MSEK (92,2) Bruttomarginal 44,2 procent (41,9) Rörelseresultat 8,0 MSEK (8,6) Resultat efter skatt 5,9 MSEK (6,9) Kommentarer

Läs mer

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019 Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 346 ksek (106) Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20120101 20120930 Tredje kvartalet 20120701 20120930 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 552,5 (528,9) MSEK, en ökning med 4%. Koncernens rörelseresultat uppgick

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Perioden aug-okt Omsättningen ökade till 43,0 MSEK (35,4), vilket motsvarar en ökning om 22 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,8 MSEK

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Bokslutskommuniké. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015 Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Omsättning 75,4 MSEK (62,4) Orderingång 76,0 MSEK (68,4) Bruttomarginal 44,1 procent (46,0) Rörelseresultat 8,4 MSEK (4,9) Resultat efter skatt 6,8 MSEK (3,6) Kommentarer från VD Det kontinuerliga arbetet

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden april juni 2018 Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 % (10,3) Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2018 CARE FROM SWEDEN

Delårsrapport januari-mars 2018 CARE FROM SWEDEN Delårsrapport januari-mars 2018 CARE FROM SWEDEN Första kvartalet 2018 januari-mars 2018 (jämfört med januari-mars 2017) Omsättningen för perioden uppgick till 1 279 KSEK, en ökning med 228 procent jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké 1/1-31/ CARE FROM SWEDEN

Bokslutskommuniké 1/1-31/ CARE FROM SWEDEN Bokslutskommuniké 1/1-31/12 2017 CARE FROM SWEDEN Fjärde kvartalet 2017 Okt-Dec 2017 Omsättningen för perioden uppgick till 1 322 KSEK, en ökning med 216 procent jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2014 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (52,7*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (1,7*) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Delårsrapport. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Delårsrapport Q1 2019 för perioden 2019-01-01 2019-03-31 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Koncernens resultat efter finansiella poster 41,4 Mkr (44,1 Mkr) Koncernens nettoomsättning exklusive

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport 3, 1 januari september 2016

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport 3, 1 januari september 2016 AB (publ) () 1/10 Förbättrade bruttomarginaler men fortsatt negativ vinstutveckling Perioden 1 januari 2016 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgick till 101,2 MSEK (104,4). Bruttomarginalen ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden juli september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (89,8), vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 % (12,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (9,9)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018 Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 889 ksek (2 895) Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2014 31 mars 2014 Januari Mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (80,3*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (5,1*) MSEK. EBITDA-marginalet

Läs mer