(... (.??'l.i.~..!?r.~:... Ingva0ansso?" I ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(... (.??'l.i.~..!?r.~:... Ingva0ansso?" I ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Deltagande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Stadshuset, kl , Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Rune Larsson (m) Jaan Kello (m) Kerstin Strandbergh (m) Britt-Marie Sjöberg (c) Petter Jönsson (fp), Bnkt-Eric Lindh (fp), Eva-Lott Gram (kd) Lars Newman (kd) Pierre Ryden (s), Bertil Ask (s), Tina Jensen (s) Ingvar Jansson (s) Annelie Nilsson (s) Claes Hagström (s) Christer Haagman (mp) Ersättare Benkt-Eric Lindh (fp), , Bertil Ask (s), Gert F ranzen (c) Tuula Saarimäki, verksamhetsledare LEADER Östra Skaraborg, 212 Sabina Hualpa-Blomgren, EV-samordnare, 212 Annica Carter, utrednings sekreterare, 212, 218 Jörgen Hansson, ekonomichef, 213 Sofia Svahnström, arbetstagarrepresentant Kommunal, , Britt-Marie Magnusson, arbetstagarrepresentant Lärarnas Samverkansråd, , Alf-Göran Waldenvik, t f kommunchef Anders Boman, sekreterare Ingvar Jansson (s) StadsJuset 2,~10 Paragrafer Ordförande' Justerande dl" Catrin marker -' r/, (... (.??'l.i.~..!?r.~:.... Ingva0ansso?" I ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen ~ K~mmunst~reu;ens \ fl I ~ r.;~ ~ WJlI.:... "... V. Christina Grahn Datum för anslags nedtagande

2 Kommunstyrelsen SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL 2 Ks 210 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Ingvar Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks 211 Dagordning Kommunstyrelsens beslut Även ärendet "Upphandling: Ombyggnad av Hjo hamn" behandlas på sammanträdet. Förslaget till dagordning godkännes i övrigt. Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Ks 212 Föredragningar Tuula Saarimäki, verksamhetsledare LEADER Östra Skaraborg Informationsärende: LEADER Östra Skaraborg Annica Carter, utredningssekreterare Internkontrollrapport: Systemsäkerhetsplan Magna Cura Internkontrollrapport : Tj änstegarantier Internkontrollrapport : Vårdtyngdsmätning

5 Kommunstyrelsen SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL 5 Ks 213 Utdelning av utmärkelsen kvartalets medarbetare (kvartal 1 och ) Margareta EvaIdsson, arbetsmarknadsenheten och Håkan Nordling, musiklärare Hjo kulturskola tilldelas utmärkelsen kvartalets medarbetare. Ajournering kl

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks Ekonomiuppföljning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund Ekonomienheten har upprättat budgetuppföljning. Handling Budgetuppföljning januari november Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL Ks Internkontrollrapport Systemsäkerhetsplan Magna eura Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. Omvårdnadsutskottets beslut Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten. Föredragande: Marita Malmberg Edsö, Vård- och omsorgschef Bakgrund Vård och omsorg har genomfört en internkontroll i enlighet med internkontrollplanen för Syftet med just denna internkontroll är att ta reda på om vi har rutiner som gör vårt datasystem tillgängligt, tillförlitligt och utan driftsstörningar. Handling Internkontrollrapport: Systemsäkerhetsplan Magna Cura. Delges Vård- och omsorgschefen Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks Internkontrollrapport: Tjänstegarantier Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. Omvårdnadsutskottets beslut Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten. Föredragande: Marita Malmberg Edsö, Vård- och omsorgschef Bakgrund Vård och omsorg har genomfört en internkontroll i enlighet med internkontrollplanen för Syftet med just denna internkontroll är att ta reda på om samtliga verksamheter har tjänstegrantier som efterlevs och kan följas upp. Kontrollen visar bl a att förutom redan antagna garantier för särskilt boende, personlig assistans (LSS) och Socialpsykiatrin kommer även övrig LSS och hemvården inom kort att få tjänstegarantier för sina områden. Enligt enhetschefernas uppgifter lever man i hög utsträckning upp till garantierna, men det saknas i viss utsträckning uppföljning och dokumentation som bekräftar detta. Förslag till åtgärder har inkommit. Handling Internkontrollrapport för tjänstegarantier, skrivelse daterad Delges Vård- och omsorgschefen

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks Internkontrollrapport Vårdtyngdsmätning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. Omvårdnadsutskottets beslut Omvårdnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten. Föredragande: Marita Malmberg Edsö, Vård- och omsorgschef Bakgrund Vård och omsorg har genomfört en internkontroll i enlighet med internkontrollplanen för Syftet med denna internkontroll är att säkra att utskottet får rapporterat till sig vårdtyngden i verksamheten. Internkontrollen visar att fr o m januari 2009 får utskottet rapporterat till sig vårdtyngden i både hemvård och särskilt boende. Detta kommer att ske i samband med boksluten. Handling Internkontrollrapport : Vårdtyngdsmätning. Delges Vård- och omsorgschefen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks Sekretessärende Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelsen SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL Ks Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2009 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag med följande tillägg: Oktober 14 Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sammanträda följande dagar Sammanträdena börjar som regel kl Februari 4 Mars 11 April 1 Omvärldsdag April 8 Maj 6 Juni 3 Augusti 12 September 3 Målplaneringsdag September 9 Oktober 7 Oktober 28 November 11 November 25 December 16 Justerandes signat Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks Borrbäck 1:11, anhållan om detaljplanändring samt ev inköp av del av fastigheten Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansöka om detaljplanändringen med anledning av; att fastigheten omfattas av parkmark, trafiksituationen på Jönköpingsvägen samt osäkerheten gällande Spakås framtida exploatering och utveckling. Allmänna utskottet föreslår även kommunstyrelsen besluta att köpa in fastigheten Borrbäck 1: 11. Föredragande Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod. Bakgrund Bert-Ove Andersson har inkommit med anhållan om detaljplanändring gällande fastigheten Borrbäck 1: 11. Avsikten med ändringen är att bygga ett enplanshus om ca m2, inklusive garage, på Borrbäcksvägen. Den aktuella delen av fastigheten är ca m2 och anges i den aktuella detalj/stadsplanen S 51 från 1975 som parkmark. Fastigheten omfattar i sin helhet ca m2. Den västra delen om Jönköpingsvägen, vilken avses bebyggas, var inte planlagd innan gällande detaljplan upprättades. Delen öster om vägen, mot Vättern, är inte planlagd. Stadsarkitekten har i skrivelse utarbetat beslutsförslag i ärendet. Handling Skrivelse från Bert-Ove Andersson. Stadsarkitektens skrivelse Utdragsbestyrkande

13 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL forts Ks Delges Bert-Ove Andersson Stadsarkitekten Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks Firmatecknare för Hjo kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: Hjo kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (m), eller vid förfall för henne, kommunstyrelsens l:e vice ordförande Petter Jönsson (fp) i förening med antingen tfkommunchefalf-göran Waldenvik, personalchef Maria Johansson eller ekonomichef Jörgen Hansson samt i de fall tecknandet avser köp/försäljning av fastigheter, även samhällsutvecklingschef Carl-Gustaf Eliasson, övriga av kommunstyrelsen utfårdade kvitton, inkomstdeklarationer, bankanvisningar och dylika handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (m), kommunstyrelsens l:e vice ordförande Petter Jönsson (fp), tfkommunchef Alf-Göran Waldenvik, personal chef Maria Johansson, ekonomichef Jörgen Hansson och budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson, två i förening. Samma teckningsrätt har ekonomisekreterare Ingrid Johansson, ekonomiassistent Ida Hägne och samhällsutvecklingschef Carl-Gustaf Eliasson i förening med någon av de tidigare nämnda, skattedeklarationer undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (m), kommunstyrelsens l:e vice ordförande Petter Jönsson (fp), t fkommunchef Alf-Göran Waldenvik, personalchef Maria Johansson, ekonomichef Jörgen Hansson eller budget- och redovisningsansvarig Ann Charlotte Josefsson i förening med personalhandläggare Irene Axell eller ekonomiassistent Ida Hägne, leverantörsbetalningar via post- och bankgiro undertecknas av antingen ekonom Sabina Cederkvarn, ekonom Stina Lennartson, ekonomisekreterare Margaretha Ohlin, ekonomichef Jörgen Hansson eller budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson i förening med ekonomi sekreterare Ingrid Johansson eller ekonomiassistent Ida Hägne, samt upphäva tidigare beslut, Ks 53/08, om firmatecknare för Hjo kommun. Utdrags best yrkande

15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL forts Ks Delges Catrin Hulmarker Petter Jönsson Alf-Göran Waldenvik Maria Johansson Jörgen Hansson Carl-Gustaf Eliasson Ann-Charlotte Josefsson Ingrid Johansson Ida Hägne Irene Axell Sabina Ceder kvarn Stina Lennartson Margaretha Ohlin Swedbank ( samt bilaga) Inskrivningsmyndigheten, Skövde Ekonomienheten 5 ex Samhällsutveckling 5 ex Utdragsbestyrkande

16 Bilaga till kommunstyrelsens 221/ Catrin Hulmarker Kommunstyrelsens ordförande (m) Petter Jönsson Kommunstyrelsens l: e vice ordförande (fp) Alf-Göran Waldenvik T f kommunchef Maria Johansson Personalchef Jörgen Hansson Ekonomichef Carl-Gustaf Eliasson Samhällsutvecklingschef Ann-Charlotte Josefsson I Budget- och redovisnings ansvarig Ingrid Johansson Ekonomi sekreterare Ida Hägne Ekonomiassistent Irene Axell Personalhandläggare Sabina Cederkvarn Ekonom Stina Lennartson Ekonom Margaretha Ohlin Ekonomi sekreterare

17 Kommunstyrelsen SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL Ks Upphandling: Ombyggnad Hjo hamn Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att till servicechefen delegera rätten att inom tilldelad investeringsbudgetram upphandla entreprenör för genomförande av projekt "Ombyggnad hamn etapp III", ID Yrkande Pierre Ryden (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Pierre Rydens (s) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Votering begärs. Följande voteringsordning godkännes: Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag. Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (s) avslagsyrkande. Voteringsresultat Med 10 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag (Bilaga A). Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 76/08 att godkänna omfördelning av 1675 tkr investeringsmedel från ID 9073 (Inköp gatu-, tomt, industrimark. Oförutsedda kostnader) till ombyggnad och upprustning av Hjo hamn. Samhällsutveckling annonserade en anbudsförfrågan. Anbudsperioden varade t o m Anbudsöppning sker Förvaltningen anser att för att ombygganden av hamnen ska hinna bli klar innan sommaren krävs ett upphandlingsbeslut snarast.

18 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 forts Ks Samhällsutvecklingschefen har i skrivelse utarbetat beslutsförslag i ärendet. Handling Samhällsutvecklingschefens skrivelse Delges Samhällsutvecklingschefen Servicechefen Ekonomi Utdragsbestyrkande

19 Bilaga A KOMMUNSTYRELSEN Närvaro- och voteringslista den 17 december 2008 Votering avseende Votering avseende När- 222 i protokollet I ~ i protokollet Namn varande Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår LEDAMÖTER 1. Catrin Hulmarker, ordf m Tore Nolberger m Ewa F Thorstensson m - 4. Jaan Kello m Karl Johan Froh m - 6. Britt-Marie Sjöberg c Petter Jönsson, 1:e vice ordf fp Eva-Lott Gram kd Lars Newman kd Pierre Rydem, 2:e vice ordf s Tina Jensen s Ingvar Jansson s Annelie Nilsson s Claes Hagström s Christer Haagman mp 1 1 ERSÄTTARE 16. Rune Larsson m Anna Johansson m 18. Malin Davidsson m 19. Kerstin Strandberg m Benkt-Eric Lindh fp 21. Kerstin Lindell fp 22. Gert Franzen c 23. Lars-Erik SondelI c 24. Rutger Gram kd 25. Ida Hägne s 26. Jörgen Fransson s 27. Charlotte Karlsson s 28. Roger Krona s 29. Bertil Ask s 30. Fredrik Bellino v ANTAL, I

20 Kommunstyrelsen SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL Ks 223 Informationsärenden Ordföranden informerar om: Skaraborgsprogrammet, samt Ägarfrågan Västtrafik Britt-Marie Sjöberg (c) informerar om direktionsmöte med Avfallshantering Östra Skaraborg. Gert Franzen (c) informerar om sammanträde med barn- och ungdomsutskottet. Claes Haagström (s) informerar om sammanträde med omvårdnadsutskottet. Tore Nolberger (m) informerar om sammanträde med tekniska utskottet. Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks Delegationsärenden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Anställningsbeslut November 2008: Tillsvidareanställningar, heltid: Tillsvidareanställningar, deltid: Visstidsanställningar, heltid: Visstidsanställningar, deltid: 3 st 2 st 4 st 3 st Allmänna ärenden Datum Arende Beslutsattestanter och ersättare för verksamhetsområde Teknisk service Beslutsattestanter och ersättare för Kf och Ks verksamheter Beslutsattestanter och ersättare för Kf och Ks verksamheter Beslutsattestanter och ersättare för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt Delegat Kommunchef Kommunchef Kommunchef Kommunchef Samhällsutveckling Datum Arende Förköp Förköp Förköp Förköp Förköp Delegat Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

22 Kommunstyrelsen SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL 20 forts Ks Vård och omsorg Delegationsbeslut oktober 2008 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB: 3500 Bostadsanpassningsbidr, bifall Hemtjänst, bifall Särskilt boende, bifall Dagverksamhet, bifall Växelvård, bifall Korttidsplats, bifall Korttidsplats i väntan på Säbo l 6000 Personlig ass 9 2 LSS, bifall l 6200 Kontaktperson 9 4 LSS, bifall Dagcenter 9 10 LSS, bifall 1 Avgiftsbeslut 28 Delegationsbeslut november 2008 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB: 3500 Bostadsanpassningsbidr, bifall 3501 Bostadanpassningsbidrag, delavslag 4000 Hemtjänst, bifall 4500 Trygghetslarm, bifall 4700 Dagverksamhet, bifall 5000 Växelvård, bifall 5100 Korttidsplats, bifall 6200 Kontaktperson 9 4 LSS, bifall Avgiftsbeslut 6 l l Barn- och utbildning Delegationsbeslut skola/barnomsorg: Datum Arende Speciella villkor för skolskjuts Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling Inackorderingstillägg läsåret 08/09 Delegat BU-chef BU-chef Assistent

23 SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsen forts Ks Utskottens delegationsbeslut Allmänna utskottets delegationsbeslut , , , , ,178, Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut , Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut , , , , , Tekniska utskottets delegationsbeslut Utdragsbestyrkande

24 SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsen Ks 225 Anmälningsärenden 1. Projektledare Per-Göran Ylander: Stipendium tilldelat Tre Trästäder. 2. Migrationsverket: Årets sista informations- och prognosbrev

..."".". ;:\L... ":. >:...':~... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum

..... ;:\L... :. >:...':~... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30-12.10 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Britt-Marie Sjöberg (c) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13.15-16.10 (ajournering 14.25-15.05) Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Pierre

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ida Hägne ( s) Jörgen Fransson (s) Karl Johan Froh (m) Anna Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl t1hjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl 16.00-17.20, ajournering kl 16.40-17.00 Beslulande Ledamöter Catrin HuImarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson (M) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen "', ""\

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen ', \ HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-04-09 Plats och tid Stadshuset, kl 13.15-18.15 Deltagande Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Ewa F Thorstenson (m) Britt-Marie

Läs mer

~e(ts.. :k... H. ,.-.. Oi;;it~'HH~HHHHHHH ~.. ~.V~.1.Pt:L... ~l1jm... HH... HH... ,_ peiieriö;;ssö;; ~ H... H ~~~~t~ö1v~~/

~e(ts.. :k... H. ,.-.. Oi;;it~'HH~HHHHHHH ~.. ~.V~.1.Pt:L... ~l1jm... HH... HH... ,_ peiieriö;;ssö;; ~ H... H ~~~~t~ö1v~~/ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-18.50 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Olof Fredholm, kommunsekreterare Utses at! justera Justeringens

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 18.30-20.30 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Gert F ranzen (c) Eva-Lott Gram (kd) Pierre

Läs mer

~~i1~q. I K~mmUn~yte~ns. HJO KOMMUN Kommunfullmäktige. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~~i1~q. I K~mmUn~yte~ns. HJO KOMMUN Kommunfullmäktige. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 18.30 19.40 Deltagande Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Knut Indebetou (m) Catrin Hulmarker (m) Claes

Läs mer

1t~~anSli.kY~. Christina Grahn

1t~~anSli.kY~. Christina Grahn l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl18.30-21.00 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Jörgen Hansson, ekonomichef, 66 Björn Bröne, miljö- och bygglovnämndens ordförande, 69 Alf-Göran Waldenvik,

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.15-15. 10 Beslutande Tore Nolberger (m), ordförande Catrin Hulmarker ( m) Pierre R yden ( s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

~=~:~[BKih~:öm ~.. '1f~...

~=~:~[BKih~:öm ~.. '1f~... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-21.30 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Maria Fast, säkerhetssamordnare, 86 Hans Dahlin, upphandlingsehef Skövde kemmun,

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SO. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SO. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens barn- och ungdoms utskott Sida 1 2008-01-23 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-19. SO Deltagande Beslutande Gert Franzen ( c), ordfärande Jaan Kello (m) Anna Johansson

Läs mer

d,/ HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

d,/ HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-21.05 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Knut Indebetou (m) Gert Franzen (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp)

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Deltagande Vall gården 16.00-19. 10 Beslutande Ewa F. Thorstensson (m), ordförande Malin Davidsson (m) Kerstin Strandberg (m) Rutger Gram (kd) Jörgen Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. SammantrMesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. SammantrMesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SammantrMesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-12.30. Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott

Läs mer

Medborgarhuset Park, kl , ajournering ,

Medborgarhuset Park, kl , ajournering , SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdarum 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.50, ajournering 19.40-19.50, 20.35-20.40 Deltagande Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Tjänstgörande

Läs mer

f} HJO ch;;;~i~~ o;~;;;,b (3 unst~skr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

f} HJO ch;;;~i~~ o;~;;;,b (3 unst~skr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. f} HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 14-02-27 Plats och tid stadshuset, kl 16.30-17.1 o Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars Glad (M) Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg (M) Lars-Erik SondelI (C) Annelie Nilsson (S) Claes Hagström (S) Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-31. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-31. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.30 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Göran Anderberg, räddningschefrös, 77 Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, 77 Alf-Göran Waldenvik, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

~~t~n~d~t:}~~~;-;~ ~.:;J~M.C::\å!):'.~~.I.. :.i..~.<...

~~t~n~d~t:}~~~;-;~ ~.:;J~M.C::\å!):'.~~.I.. :.i..~.<... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-14.30 (ajournering 12.00-13.00) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M), 37-40 Britt-Marie Sjöberg (C), 37-40

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.30-15.50 ajournering kl 14.45-14.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsen

HJO KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2008-08-13 l Plats och tid Deltagande Övriga deltagande Utses att justera Stadshuset, kl 13.15-18.30 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m)

Läs mer

E~~'F:' 3~e.~~;~ ~ (~j""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

E~~'F:' 3~e.~~;~ ~ (~j' ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ... HJO KOMMUN Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 16.00-19.15 Deltagande Beslutande Ewa F. Thorstensson (m), ordförande Annelie Nilsson (s) ( 82-84) Malin Davidsson (m) ( 85-94) Kerstin Strandberg (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Medborgarehuset Park, kl 18.55-20.55 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Per-Göran Ylander, projektledare, 130 Kolbjörn Waern, landskapsarkitekt, 130 Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-20.25 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordfärande Jaan Kello (m) Anna Johansson (m) Rune Larsson (m) Benkt-Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-01 S1da Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.15 Beslutande Sesidan två ö vriga deltagande Gunnar Ekfeldt (S), ordförande patientnämnden, 71 Ann-Charlotte Josefsson,

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-19.20 Deltagande Beslutande Ewa F. Thorstensson (m), ordförande Malin Davidsson (m) ( 3-16) Kerstin Strandberg (m) Rutger

Läs mer

~. e~ensk~ll!c1bhhhh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. NSLAG/BEVIS l. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

~. e~ensk~ll!c1bhhhh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. NSLAG/BEVIS l. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierrre Ryden (S) Övriga

Läs mer

c;,r:;7/1;2/ i~g~~7i ~~~.~~... HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Stadshuset, kl

c;,r:;7/1;2/ i~g~~7i ~~~.~~... HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Stadshuset, kl Kommunstyrelsen 2008-05-07 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13.15-17.35 Deltagande Övriga deltagande Beslutande Petter Jönsson (fp), ordförande Catrin Hulmarker (m), 60-62 Tore Nolberger

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesdatum stadshuset, kl (ajournering )

Sammanträdesdatum stadshuset, kl (ajournering ) tihjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid stadshuset, kl13.15-17.15 (ajournering 14.45-15.15) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna J o hans son (M) Ewa F

Läs mer

f J l/ ~m{~~~~. I 1 HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Medborgarhuset Park, kl

f J l/ ~m{~~~~. I 1 HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Medborgarhuset Park, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Lars Newman (kd) Tina Jensen (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantrådesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantrådesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammantrådesdatum Sida l Platsochbd StadShUSet, kl 8.30-16.00 (ajournering 10.00-10.30, 12.00-13.00) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PJatsoch tid Stadshuset, kl 1300-14.35 BesllJlande Ledamöter Tore Nolberger (M) ordförande Lars Newman (Kd) Pierre Ryden (S) Övriga deltagande Catrin Hulmarker (M), ersättare Annica

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Pierre Ryden (S) Bo Svensson (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum _... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum _... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande stadshuset, kl 08.30-12.30 Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Anna Fransson (M) Pierre Ryden (S) Marie Lindberg (S) Eva-Lott Gram (K d) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.10. Ajournering kl 09.30-09.45 l Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ewa F Thorstenson (M), ordförande Malin Davidsson (M) Kerstin Strandberg (M) Lars-Erik

Läs mer

J... . ') U;J'' i. ...QÅJ\LL0.\i\l1/vL~VY~V...(. -~~~ 7 Ordforande,..Michael Kihlström \ / J. Ä,,.. t / ... )...~... :.

J... . ') U;J'' i. ...QÅJ\LL0.\i\l1/vL~VY~V...(. -~~~ 7 Ordforande,..Michael Kihlström \ / J. Ä,,.. t / ... )...~... :. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l Platsochtid Medborgarhuset Park, kl18.30-19.15 Beslutande Sesidan två övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 200 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.20-16.15 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Ryden

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker M), ordförande Tore Nolberger M) Britt-Marie Sjöberg C) Petter Jönsson Fp) Eva-Lott

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l K()mmunstyr~lsen~ allmänpa lltsk()tt Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie

Läs mer

Justerand:'~s;t~f4~~==:;r;~====:::~---" ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerand:'~s;t~f4~~==:;r;~====:::~--- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. I Plats och tid Deltagande Övriga deltagande Utses att justera Stadshuset, kl13.is - IS.30, IS.SO - 16.S0, 16.SS - 17.30 Beslutande Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson

Läs mer

,jr "CJ ~ HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott. (t. ~~ f. ...\r./~.~~(ct.. ~~~~?!.~... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum S-19 1

,jr CJ ~ HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott. (t. ~~ f. ...\r./~.~~(ct.. ~~~~?!.~... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum S-19 1 Sida SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2008-0S-19 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 16.00-19.1S Beslutande Ewa F. Thorstensson (m), ordförande Kerstin Strandberg (m) Lars-Erik Sondell (c) Jörgen Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-04-23 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-20.30 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Anna Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tod Stadshuset, kl1 3.15-16.15 (ajournering 14.50-15.15) Beslutande Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars G lad (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.30 Beslutande Sesidan två Övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 94 PG Ylander, projektledare Hjo 600 år, 94 Lisbeth Göthberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-06-18 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 17.00-19.50 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Jaan Kello

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30 12.40 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m), 48-65 Britt-Marie

Läs mer

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och ltd stadshuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Ledarnoter Catrin Hulmarker (M), ordförande Rune Larsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum ~... ~ ... ~... ~...-:-:-:-: ANSLAG/BEVIS P rot kallet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ~... ~ ... ~... ~...-:-:-:-: ANSLAG/BEVIS P rot kallet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 14-01-30 Sida Plats och hd stadshuset, kl 13.15-17.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Rune Larsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott

Läs mer

'GHrVs~~' G~~~"'" HJO KOMMUN. l I' i. \ 1/ / A ~./+. i J 'LJ.J"\ \ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Stadshuset, kl Kommunstyrelsen

'GHrVs~~' G~~~' HJO KOMMUN. l I' i. \ 1/ / A ~./+. i J 'LJ.J\ \ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Stadshuset, kl Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Övriga deltagande Utses att justera Stadshuset, kl 12.30-17.00 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Ewa F Thorstenson (m) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 Plats och tid Medborgarehuset Park, kl 18.30-20.55, ajournering kl 20.10-20.20 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Per-OlofWestlin, VD Hjo Energi AB, 49 Anders Boman, kanslichef Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl 13.15-17:00. Ajounering 14:50-15:10 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (M), ordförande Lars Newman (Kd) Pierre Ryden (S) 18-21 Övriga deltagande

Läs mer

Pierre Ryden (s) Benkt-Eric Lindh (fp) 26. "r2" / /1/ j 1/, p' e;:...

Pierre Ryden (s) Benkt-Eric Lindh (fp) 26. r2 / /1/ j 1/, p' e;:... Kommunstyrelsen 2008-02-06 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.15 17.05 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande (ej 26) Tore Nolberger (m) (ej 26) Ewa F Thorstenson (m) Jaan Kello (m) Rune Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Ajournering kl

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Ajournering kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Sida Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-11.40 Ajournering kl 09.30-09.45 Deltagande Beslutande Ewa F. Thorstensson (M), ordförande Kerstin Strandberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum '-'. l'tj,i) ' ~' \'::-::-:... /... 5.ft. t:(.~ :. :;~... J: lt:{ et.t...

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum '-'. l'tj,i) ' ~' \'::-::-:... /... 5.ft. t:(.~ :. :;~... J: lt:{ et.t... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 200-02-22 Sida Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 8.30-20.30 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Alf-Göran Waldenvik, kommunchef, - 3 Jörgen Hansson, ekonomichef, - 3 Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Anna Johansson (M) för Catrin Hulmarker (M) Tore Nolberger (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Anna Johansson (M) för Catrin Hulmarker (M) Tore Nolberger (M) Plats och tid Stadshuset, kl 3.5-8.0, ajournering kl 5.45-6.5, 7.0-7.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Petter Jönsson (Fp), ordförande Anna Johansson (M) för Catrin Hulmarker

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1. Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.50, ajournering kl 20.30-20.40 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Jörgen Hansson, ekonomichef, 97 Ann-Charlotte Josefsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-09-24 Sida 1 Plats och tid Deltagande Hjo Folkhögskola, 16.30-18.40 Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Anna Johansson (m) Rune

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd)

Läs mer

KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 ~~-...,,.,..,.,..-_...

KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 ~~-...,,.,..,.,..-_... Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m), ordförande Lars N ewman (kd) Ida Hägne (s) Ersättare Catrin Hulmarker (m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl Sidan l (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl. 13.15-15.55 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) Ewa F Thorstenson (M) Lars Glad (M)

Läs mer

.. Vk.iA... ~~... A... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

.. Vk.iA... ~~... A... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-18.50 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Olof Fredholm, kommun sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Catrin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsochtid StadShUSet, kl 8.30-12.15 (ajournering 9.40-10.10) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna J o harrsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

SA MMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SA MMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SA MMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.30 Bestutande Sesidan två Övriga deltagande Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet, 18 Edvin Ekholm, kommunsekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-04-07. ij ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2010-04-07. ij ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sida SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Stadshuset, kl 13.15-15.00, 15.30-17.35 och 17.45-18.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M), 47-61 Ewa F Thorstenson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid stadshuset, kl 13. 15-19.15 Beslutande Ledamöter Catrin Hutmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) J aan Kel! o (M) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-15:50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen ( c), ordförande Jaan Kello (m) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-15.00 (ajournering 12.00-13.00) Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kll , (ajournering ) Tjänstgörande ersättare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kll , (ajournering ) Tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Stadshuset, kll3.30-15.40, 16.20-16.35 (ajournering 15.40-16.20) Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson (M),

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Församlingshemmet Hjo, kl 18.30 20.50, 2l.00-22.05,22.10-23.45 Deltagande Beslutande Ersättare Samtliga ordinarie ledamöter utom: Sture Anderson (fp) Tina Jensen

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatu m PI, tso,h " Sigghusberg, kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg (M) Sture Anderson (Fp) Annelie Nilsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum OFofF~~dh~i~"""":"V"""'\""""';""""""'"

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum OFofF~~dh~i~:V'\';' SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plalsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.20 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Birgitta Johansson, Ägarrådets ordförande, 15 Alf-Göran Waldenvik, kommunchef, 15

Läs mer

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och tid stadshuset, kl 13.30-17.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Fransson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bail1- och ungdomsutskott 2008-10-22

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bail1- och ungdomsutskott 2008-10-22 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bail1- och ungdomsutskott 2008-10-22 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Stadshuset, kl Gert Franzen (c), Kerstin Lindell (fp)

HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Stadshuset, kl Gert Franzen (c), Kerstin Lindell (fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-09-10 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.15-17.10 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Ewa F Thorstenson (m) Kerstin Strandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Ordforande Michael Kihlström 10id.td/~...,... Justerare Knut Indebetou Anders Thornblad

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Ordforande Michael Kihlström 10id.td/~...,... Justerare Knut Indebetou Anders Thornblad SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Medborgarehuset Park, kl 18.30-21.45 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Per-OlofWestIin, VD Hjo Energi AB, 40 Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Olof Fredholm,

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

... :'~.kv... :::,;~~"~

... :'~.kv... :::,;~~~ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Stadshuset, kl 08.30-13.20 Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

HJO. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering )

HJO. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering ) Sidan l (9) Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15-15.00 (ajournering 14.15-14.45) Besluunde Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ...

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13: 15-15: 5 5 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan KelIo (M) 15-17 Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Ida

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Medborgarehuset Park, kl 18.30-22.00 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Alf-Göran Waldenvik, kommunchef 23-29 Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig,

Läs mer

-~;~ H -~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00

-~;~ H -~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Gert Franzen (C), Liselotte

Läs mer

'fi'hjo '~~ ' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'fi'hjo '~~ ' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 'fi'hjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-13.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 17.30-19.45 Beslutande Sesidan två Ovriga deltagande Lennart Andersson, ekonomichef, 75 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl. 13 :15-15:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan Kello (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Tj änstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13:15-16:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan KelIo (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Ida Hägne (S) 46-47, 49-50 Tjänstgörande

Läs mer

o~~~~: 1~~~... ~ew~~;:lb... Frida Wilgotson J :-:' ... (:?/~~~~~... /jj;4. {)/i(~hy... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

o~~~~: 1~~~... ~ew~~;:lb... Frida Wilgotson J :-:' ... (:?/~~~~~... /jj;4. {)/i(~hy... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 15-16:45 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Ida Hägne (S) Roger

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 16.00-18.55 Beslutande Ewa F. Thorstensson (m), ordförande Malin Davidsson (m) Kerstin Strandberg ( m) Lars-Erik Sondell (c) Rutger

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-0S-21 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 17.00-20.SS Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordfärande Jaan Kello

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Stadshuset, kl Ajournering kl A5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Stadshuset, kl Ajournering kl A5 Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00. Ajournering kl 09.30-09A5 1 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ewa F Thorstenson (M), ordförande Malin Davidsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-10-29

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-10-29 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats oh tid Deltagande Stadshuset, kl 13.15-15.20, 15.45-16.20 Beslutande Catrin Hulmarker m), ordförande Tore Nolberger m) Ewa F Thorstenson m) Britt-Marie Sjöberg ) Petter Jönsson

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Deltagande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.40 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-13.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

...JyW\.(~::..O:~. ...A. J~a;{i(:t(UtAU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

...JyW\.(~::..O:~. ...A. J~a;{i(:t(UtAU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 Plats och tid Beslutande Stadshuset, kl 13.15-16.00 Ledamöter Tore Nolberger M) ordförande Lars Newman Kd) Pierre Ryden S) Övriga deltagande Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef Annica Carter, utredningssekreterare

Läs mer