Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i"

Transkript

1

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En attraktiv arbetsgivare... 8 Människors egenmakt... 9 En sammanhållen kommun... 9 Möjlighet att påverka Mänskliga Rättigheter Meningsfull fritid Barn och ungas behov Utbildning är grunden för framtiden Mot barnfattigdom och för goda uppväxtvillkor Trygg välfärd Individen i centrum En växande kommun där det byggs bostäder Avslutning

3 Inledning Politik för samarbete och utveckling Örebro ska fortsätta att utvecklas där samarbete är nyckeln för att komma framåt. I alla sammanhang där vi medverkar ska Örebro kommun ha en aktiv roll. Vi ska hushålla med våra gemensamma resurser och kommunens verksamheter ska få långsiktiga besked för att på bästa sätt utveckla kvaliteten och innehållet. Kommunen ska ha en stark ekonomi som är hållbar på lång sikt. Vi vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete som möjliggör reformer som håller mer än en mandatperiod. En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är att vi har en stark ekonomi som är hållbar på lång sikt. Den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Örebro visar att vi har behov av att fortsatt följa upp samt vidta åtgärder som säkerställer välfärdens finansiering under perioden Under mandatperioden kommer vi att genomföra en rad politiska reformer och ambitionshöjningar. Allt kommer inte att klaras under det första året, men vi lovar att genomföra de löften som vi gett på samma sätt som vi gjorde under förra mandatperioden. Örebro kommun ska fortsätta att växa. Det ska finnas förutsättningar att bo såväl i staden som på landsbygden, med en bra servicenivå. När hela kommunen växer ökar möjligheterna att stärka välfärden och livskvaliteten för människor som bor här. Fler jobb och nya bostäder är de nycklar som behövs för att Örebro ska växa. Resultatet av tillväxten är att skolan, omsorgen, miljö- och klimatarbetet och det civila samhället kan stärkas. I denna plattform beskrivs vilken politik kommunledningen vill föra under mandatperioden Innehållet delas upp i kapitel utifrån samma modell som Örebro kommuns styrmodell. Dessa områden är hållbar tillväxt, stärkt egenmakt, barn och ungas behov samt trygg välfärd. Vi har höga ambitioner på alla dessa områden. När det gäller hållbar tillväxt är vår ambition att vara Sveriges bästa miljökommun. Vi ska föra en aktiv politik för att hjälpa människor från bidrag till egen försörjning. Människors egenmakt ska värnas. Möjligheten att påverka sin egen vardag ska öka och ojämlika villkor ska minska. Genom tidiga insatser får fler barn och unga förutsättningar för en trygg och utvecklande uppväxt och möjlighet till godkända resultat i skolan. Vi ska erbjuda en trygg välfärd med kvaliteten i centrum och vi ska vara en kommun där du vill växa upp, arbeta och bli gammal. 3

4 Hållbar tillväxt Människors kraft och kunskap är den viktigaste grunden till ett hållbart välfärdssamhälle. Att många människor saknar arbete är ett slöseri som Örebro inte har råd med. Vi vill stärka företag, innovation och utveckling så att nya jobb skapas. Det privata näringslivet, det civila samhället och Örebro universitet ger förutsättningar för den kommunala välfärden och Örebros utveckling. För att skapa ett hållbart samhälle måste vi arbeta både förebyggande och med tidiga insatser. Alla verksamheter i Örebro kommun ska bygga på ett förebyggande förhållningssätt. Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb Grunden för vår politik är att näringslivsutvecklingen, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken fungerar bra. De hör samman då näringslivets utveckling är beroende av en fungerande kompetensförsörjning. Vi vill skapa ett Örebro med ett attraktivt näringslivsklimat. Tydlighet, enkelhet och klara besked är nödvändigt för företagen. Det ska vara enklare att starta och driva företag i Örebro kommun. Kommunens näringslivsarbete ska utvecklas mot att erbjuda företagen stöd när de behöver det. Vi ska säkerställa att dialogen med befintliga företag fungerar bra och att de får goda förutsättningar att växa och utvecklas i Örebro. Etableringsarbetet ska fortsätta att utvecklas. Arbetet med att erbjuda företagen nya, innovativa tjänster, till exempel e-tjänster, i deras kontakter med Örebro kommun ska fortsätta. Därför behöver vi också hitta en modell för finansiering och utveckling av e-tjänster. Samtidigt som näringslivet utvecklas och nya jobb skapas måste det genomföras ett medvetet arbete för att bryta den strukturella arbetslösheten. Långtidsarbetslösa och ungdomar är prioriterade grupper. Behovet av försörjningsstöd minskar i Örebro kommun. Antalet hushåll som behöver stöd blir färre. Det är en av de viktigaste mätpunkterna för att se om en kommun utvecklas på rätt sätt och om politiken fungerar. Örebro kommun ska i samverkan med det privata näringslivet och det civila samhället utveckla arbetet med att erbjuda anställningar med stöd, utbildningsmöjligheter och praktikplatser för dem som är i behov av detta. Vi ska under mandatperioden möjliggöra för fler att genomföra studier på grundskolenivå samtidigt som man uppbär försörjningsstöd. Örebro kommun ska tillsammans med Arbetsförmedlingen säkerställa att företagen har tillgång till rätt kompetens. Vi ska uppfylla de åtaganden som gjorts i avtal med Arbetsförmedlingen och som innebär att samverkan ska ske runt frågor om yrkesutbildning och samordning av resurser för att åstadkomma mesta möjliga resultat gemensamt. Fokus för arbetsmarknadsinsatserna ska vara att människor ska komma i varaktigt arbete. Därför ska det finnas en variation av insatser och en mångfald av utförare. Under den kommande mandatperioden ska vi utveckla individens möjligheter att påverka de arbetsmarknadsinsatser man får. Örebro behöver en fungerande yrkesutbildning. Arbetet med yrkesutbildning och yrkesvux ska ske i nära samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Vi ska samverka med näringsliv, civilsamhälle och arbetsförmedlingen för att erbjuda fler och bättre lärlingsutbildningar, yrkesintroduktionsanställningar och nystartsjobb. Kommunens ska arbeta 4

5 aktivt för att arbetsmarknadsarbetet tydligare erbjuder möjligheter att välja entreprenörskap som en väg mot egen försörjning. Den aspekten ska även införlivas i erbjudandet om feriepraktik till Örebros ungdomar. Örebro kommun ska då det är möjligt bidra till att idéer och möjligheter i det lokala näringslivet tas till vara genom att främja samverkan mellan företag, med eller utan kommunen som en aktiv part. Arbetet som genomförs för att utveckla Gustavsviksområdet är en bra modell att arbeta utifrån. Örebro behöver både fler och växande företag för att utveckla sin arbetsmarknad. Mindre, lokala företag ska kunna utveckla sina möjligheter till samverkan med Örebro kommun genom till exempel att upphandlingsarbetet tar hänsyn till de mindre företagens förutsättningar. Kommunens arbete med LOV inom den sociala välfärden öppnar också för fler mindre företag. De gröna näringarna är viktiga för vår kommun. Arbetet med att stärka de gröna näringarna lokalt ger också andra effekter. Det ger fler företag och nya jobb, vilket också ger bättre ekonomi. Därför ska vi stärka de gröna näringarna bland annat genom att pröva möjligheten för samverkan i anslutning till Kvinnersta. Vi vill på ett aktivt och långsiktigt sätt samarbeta med kommuner omkring oss och vidga vår arbetsmarknadsregion. Örebro kommun ska inta en aktiv roll i regionarbetet i samverkan med regionen. Vi vill använda både kommunens egen förvaltning samt de kommunala bolagen som politiska instrument för att skapa jobb och utveckling. De kommunala bolagen ska bli ännu bättre på att kombinera det affärsmässiga tänkandet med det sociala perspektivet för att skapa jobb och utvecklingsmöjligheter för människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har en vacker och tillgänglig stadskärna som ska utvecklas ytterligare för även framöver ha en stark cityhandel och vi ska sträva efter utmärkelsen som Årets stadskärna. Det kommer att innebära en positiv utveckling för stadens turism och näringsliv. Norrcity ska öka sin attraktivitet ännu mer. Örebro kommun har en levande landsbygd. Nu tar vi ytterligare steg för att ta tillvara de resurser som finns på landet genom att inrätta en landsbygdsnämnd med strategiskt ansvar för landsbygdsutveckling. Kommunen ska tillsammans med lokala utvecklingsgrupper knutna till landsbygdsnämnden jobba strategiskt för att stärka landsbygden. Det ska finnas förutsättningar att bo, arbeta, gå i skola, resa, driva företag och ha ett aktivt liv oavsett var i kommunen man bor. Vi ska från första dagen erbjuda alla unga arbetslösa som är i behov av försörjningsstöd aktivt stöd och hjälp mot att komma i egen försörjning. Kommunen ska säkerställa att det finns ett brett och anpassat utbud av yrkesutbildningar. Örebro kommun ska tillsammans med arbetsförmedlingen säkerställa att näringslivet har tillgång till rätt kompetenser. Inom ramen för arbetet med feriepraktik ska en entreprenörsskola införas under mandatperioden. 5

6 Det ska finnas en variation av insatser och en mångfald av utförare för arbetsmarknadsinsatser. Under den kommande mandatperioden ska vi utveckla individens möjligheter att påverka de arbetsmarknadsinsatser man får. Örebro kommun ska främja lokal innovations- och evenemangsutveckling. Såväl de kommunala bolagen som kommunens alla förvaltningar ska i samband med upphandlingar ta sociala och ekologiska hänsyn. Kommunen ska arbeta vidare med modellen för sociala investeringar och fortsätta mot målet att de medel som ska kunna användas till sociala investeringar ska uppgå till två procent av kommunens skatteintäkter. Möjligheten för samverkan för de gröna näringarna ska stärkas. Under hösten 2014 ska frågan om biologiska museet utredas. Sveriges bästa miljö- och klimatkommun Örebro ska vara en föregångare när det gäller ekologisk hållbar utveckling där vi tar klimatutmaningen på största allvar. Vi ska sträva efter att vara den ledande kommunen i landet på miljö- och klimatområdet. Kommunens upphandlingar ska kvalitetsäkras och verifieras med tredjepartcertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar med målet 50% till år Inom såväl kommunen som de kommunala bolagen ska klimateffekterna alltid värderas i samband med större beslut. De möjligheter som finns att välja klimatsmarta alternativ när kommunkoncernen bygger nytt eller renoverar ska värderas noggrant. Vi vill utreda förutsättningarna för att inrätta en klimatfond som möjliggör de investeringar som på lång sikt är lönsamma men som på kort sikt kräver en hög investering. Kommunen ska arbeta aktivt för att fortsätta öka utbyggnaden av vindkraft. Det innebär bland annat att kommunen ska underlätta för fler att bygga egna vindkraftverk. Vi ska också fortsätta investera i vindkraft utanför kommunen som en del i en hållbar samhällsomställning. Vi vill att Örebro blir självförsörjande på klimatsmart el till I detta arbete ska vi aktivt involvera fastighetsägare och privata intressenter och vi ska möjliggöra för privatpersoner att kooperativt köpa in sig i kommunens vindkraft. Arbetet med att utveckla solel i Örebro ska fortsätta. Den biogasanläggning som Örebro kommun är delägare i ska under mandatperioden leverera mer biogas till närområdet samt bidra till att den kommunala bilflottan på ett tryggt sätt kan styras över till att använda än mer biogas som drivmedel. Likaså ska vi förbättra möjligheterna att för kommun, näringsliv och privatpersoner att köra elbil. Detta ska till exempel ske genom en utbyggd struktur för laddstolpar. För att stärka de hållbara trafikslagen ska dessa tydligare prioriteras i trafikplaneringen. För att nå målen i trafikprogrammet om snabbare restider och ökad andel av trafiken med hållbara 6

7 trafikslag är satsningen på cykel avgörande. Därför ska snabba och väl underhållna cykelleder prioriteras, och nya ska byggas. Arbetet med att förenkla för cykel och gångtrafikanter i Örebros centrala delar ska fortsätta. Förändringen av de största gatorna, från trafikled till stadsgata, är viktig både för stadsmiljön och för att förbättra för hållbara trafikslag. Vi vill fortsätta förbättra kollektivtrafiken i Örebro kommun, både i staden och utanför tätorten. Målet är att skapa en kollektivtrafik som är ett attraktivt alternativ till bilen, med bättre samverkan mellan tågtrafik och anslutningstrafik med buss. Omläggningen av busslinjenätet som skett ska utvärderas i samverkan med Länstrafiken. Vi vill fortsätta utveckla Örebros gröna stråk. Örebroarna är stolta över tidigare utveckling så som Stadsparken, Åstaden och Rynningeviken/Oset. Här är Naturens hus en viktig tillgång som vi vill fortsätta att utveckla. Utnämningen Årets friluftskommun har Örebro kommun fått tre år i rad. Den titeln ska kommunen fortsätta att sträva efter. Vi vill skapa en strategisk utveckling för våra naturmiljöer, såsom Kilsbergen, Tysslinge och Kvismaren. Vi vill fortsätta att utveckla våra parker samt rusta lekparker. Örebro kommun ska förstärka arbetet med att skapa giftfria miljöer inom den kommunala verksamheten. I samband med att lokaler byggs och i arbetet med inköp av varor och tjänster behöver kompetensen stärkas kring kloka val ur ett miljöperspektiv. Beslut är fattat att ta fram en strategi för giftfri miljö och en handlingsplan för kemikalier. Dessa ska visa på tydliga ambitionshöjningar i kommunens arbete. Arbetet med att erbjuda mer ekologisk och närodlad mat inom den kommunala verksamheten ska intensifieras. Örebro kommun går före och har fattat beslut att inte investera i företag vars verksamhet inte överensstämmer med de mänskliga rättigheterna. Vi kommer inte heller att investera i företag som vars verksamhet bidrar till att försämra miljö och klimat. Vi går nu återigen före i kommunsverige genom att erbjuda så kallade gröna obligationer som är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt - som erbjuds intressenter som vill ha en trygg placering samtidigt som de bidrar till att just de gröna näringarna utvecklas i närområdet. Under mandatperioden ska den gällande klimatplanen revideras. Örebro ska bli självförsörjande på klimatsmart el till Till utgången av 2018 ska Örebro kommun ha investerat i vindkraftverk som tillsammans producerar 120 GWh per år, genom bolaget Kumbro. Vi vill förbättra för små lokala producenter att delta i anbudsgivningen vid kommunal upphandling genom exempelvis delade anbud. Kommunens upphandlingar ska kvalitetsäkras och verifieras med tredjepartcertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar med målet 50% till år För att stärka de hållbara trafikslagen ska dessa tydligare prioriteras i trafikplaneringen. För att öka det kollektiva resandet och samtidigt öka vår arbetsmarknadsregion vill vi utveckla pendeltågstrafiken. Pendeltågstrafik Örebro-Nora med tågstopp i Hovsta är 7

8 fortsatt en prioriterad insats. Perspektivet att det fortfarande ska vara möjligt att resa från mindre orter längs vägen på denna sträcka ska beaktas i arbetet. Örebro kommun ska förstärka sitt arbete med att skapa giftfria miljöer inom den kommunala verksamheten. Andelen ekologisk mat som serveras i Örebro kommun ska fördubblas från ingången av mandatperioden till utgången av Andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter ska öka. Andelen kött i kommunens måltider ska minska. En attraktiv arbetsgivare Örebro blev utsedd 2013 till årets kvalitetskommun av SKL. Vi uppmärksammades för vårt sätt att styra kommunens verksamhet och som har lett till att vi kan erbjuda en bra service till våra invånare. Detta utvecklingsarbete får inte stanna upp på grund av utnämningen. Vi måste fortsätta att förbättra de delar i vår verksamhet som inte lever upp till den ambition vi har. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar personalens kunskap, engagemang och erfarenheter. Arbetet med att säkerställa en långsiktig personalförsörjning inom välfärdsverksamheterna ska vara prioriterat örebroare har Örebro kommun som sin arbetsgivare. Bredden av arbetsuppgifter är stor. Kommunens egna medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och känna stolthet över sina insatser. De ska känna att deras insats betyder mycket för vår kommuns utveckling. En kommuns styrka och attraktivitet ligger främst i att man erbjuder en god och trygg välfärd till sina medborgare. Att anhöriga får god vård och att barnen får en bra utbildning i skolan. Där gör våra medarbetare ett viktigt jobb. De ska ges möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Under mandatperioden ska andelen timanställda minska till förmån för tillsvidareanställningar och därmed skapas en bättre kvalitet i verksamheterna. Fler heltider ger en högre kvalitet för människorna i våra verksamheter. Därför vill vi införa heltidsarbete som rättighet och deltidsarbete som en möjlighet. Arbetet har påbörjats och under mandatperioden kommer all omvårdnadspersonal att erbjudas möjligheten att gå upp i heltid. Detta ska göras på ett sätt som inte äventyrar kvaliteten för människorna vi jobbar för. Vi ska även arbeta för att minska de delade turerna. Uppföljning ska se till att den utökade sysselsättningsgraden ger en minskning av timavlönade i minst motsvarande grad. Som arbetsgivare ska vi ha en kultur som premierar utveckling, kreativitet och innovation bland våra medarbetare. Under förra mandatperioden beslutades om former för intraprenader i Örebro kommun. Vi ska under denna mandatperiod fortsätta jobba med Intraprenad 2.0 som ett sätt att öka möjligheten till medarbetarinflytande, vi-känsla och möjlighet att arbeta långsiktigt i de kommunala verksamheterna. Örebro kommun ska ha som målsättning att de som är anställda i kommunen ska avspegla befolkningssnittet. Det innebär att fler personer med funktionsnedsättning och fler med utländsk bakgrund ska beredas möjlighet till anställning inom kommunen. 8

9 Andelen timanställda ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Under mandatperioden kommer all omvårdnadspersonal att erbjudas möjligheten att arbeta heltid. Vi ska minska de delade turerna. Vi ska under denna mandatperiod fortsätta jobba med Intraprenad 2.0 som ett sätt att öka möjligheten till medarbetarinflytande. Örebro kommun ska ha som målsättning att de som är anställda i kommunen ska avspegla befolkningssnittet. Människors egenmakt Örebro är till för alla. Oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har ska utvecklingen ske i hela kommunen och medborgarnas olika förutsättningar och behov stå i fokus. Det handlar om att bygga kommunen på ett sätt så att kvinnor och män kan göra fria och egna val. En sammanhållen kommun Människors möjlighet till inflytande och makt över sina egna liv ser olika ut beroende på var man bor och vilken bakgrund man har. Att minska klyftor, bryta segregationen och arbeta med integration är en av våra allra största utmaningar där det ska finnas som ett strategiskt arbete inom alla politikområden. För att stärka landsbygdsbefolkningens möjlighet till demokratiskt inflytande ska lokala utvecklingsgrupper kopplas till den nya landsbygdsnämnden. För att stärka ungas inflytande ska ett forum för ungdomsdemokrati skapas. Människor som kommer från ett annat land ska få goda förutsättningar att komma in i det svenska samhället. Grunden är ett jobb och att lära sig språket. Därför ska integrationsarbetet genomsyras av ett effektivt arbete som ska leda till att fler kommer ut i jobb. Oavsett funktionshinder ska Örebro kommun vara till för alla. Vi ska fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra offentliga miljöer. En handlingsplan ska tas fram för att stötta arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder inom kommunen. Att vara Europas teckenspråkiga huvudstad innebär att vi ska vara tillgängliga för våra döva och hörselskadade. Arbetet som idag sker i de stora stadsdelarna där kommunkoncernen, det civila samhället och näringslivet samarbetar för att stärka de boende i området genom utbildning eller jobb ska utvecklas. Det är viktigt för att stärka stadsdelarna och de människor som bor där. Arbetet som idag sker i de stora stadsdelarna för att stärka de boende i området genom utbildning eller jobb och gör deras stadsdel mer attraktiv ska fortsätta. För att stärka ungas inflytande ska ett forum för ungdomsdemokrati skapas. 9

10 En trygghetstelefon ska inrättas dit örebroare som känner sig otrygga på sin väg hem på kvällen kan ringa för att få sällskap och stöd. Det ska skapas lokala utvecklingsråd knutna till landsbygdsnämnden och dessa ska tillsammans arbeta med att strategiskt stärka landsbygden. Möjlighet att påverka Ett aktivt medborgarskap förutsätter ett levande civilt samhälle som utgör en väsentlig del i den sociala tillväxten. Kommunen ska fortsätta samarbetet med föreningslivet utifrån den överenskommelse som finns och det arbete Ideella Utvecklingscentret (IUC) gör. I överenskommelsen förbinder sig kommunen och föreningen som skriver under att verka för öppenhet i samarbetet, bidra till mångfald och se till att vara tillgänglig för medborgarna. Vi vill öka örebroarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i en vidare mening. Det handlar om ett aktivt medborgarskap och möjlighet att påverka kommunens utveckling. Det innebär att det behövs ordentlig dialog innan stora politiska beslut fattas, men också att vi genom att utveckla metoder, beslutsprocesser och förhållningssätt möjliggör inflytande och delaktighet i våra verksamheter. Vi ska fortsätta utveckla arbetet med den sociala ekonomin. Detta kommer vi bland annat göra genom att öka möjligheterna för lokala och nationella aktörer inom den sociala ekonomin att konkurrera i kommunens upphandlingar. Valfrihetsfrågor är medborgarfrågor. Det handlar om människors rättighet och möjlighet till inflytande och makt över sitt eget liv. Att själva få definiera sina behov, drömmar och val. Kommunen ska stödja familjer att göra aktiva val när det gäller barnomsorg genom vårdnadsbidrag, pedagogisk omsorg och ett aktivt skolval. Vi utvecklar välfärden så att människor kan göra egna val gällande sina omsorgsinsatser. De beslut som fattades om LOV under förra mandatperioden ska fullföljas. Syftet är att den enskilda individen ska ha rätt att välja vilka behov de vill ha tillgodosedda och även vem som som ska utföra dem. Örebro kommun är garanten för att alla alternativa utförare levererar en hög kvalitet, och att vi har ett system som gör det möjligt med en mångfald av små företag, kooperativ och ideella föreningar som bedriver verksamhet inom omsorgen. Kommunen ska kontinuerligt följa upp att kvaliteten utvecklas och är lika mellan de olika driftsformerna. Vi kommer att fullfölja de beslut om LOV som togs förra mandatperioden. Vi ska som kommun säkerställa att alla verksamheter håller en hög kvalitet oavsett driftsform. Vi ska fortsätta utveckla arbetet med den sociala ekonomin. Bland annat genom kommunens upphandlingar och ett ökat samarbete med lokala och nationella aktörer inom sektorn. Örebroarnas möjlighet till inflytande och delaktighet ska öka. Vi vill använda medborgardialoger och medborgarbudgetar, samt utreda möjligheten till E-petition (E-petition är förslag från en medborgare till kommunen. Förslaget publiceras på hemsidan där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det.) 10

11 Mänskliga Rättigheter Örebro ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kännetecken ska vara medmänsklighet, solidaritet, rättvisa och värdighet. Örebro ska vara en trygg och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ett Örebro med stor mångfald är en resurs för att utveckla en växande kommun. Kopplat till policyn för Barnkonventionen ska en handlingsplan tas fram. Arbetet med att utbilda kommunens organisation i MR-frågor ska fortsätta. Kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en avgörande faktor för att allas kraft ska tas tillvara i samhället. Kommunens arbete med jämställdhet ska skärpas för att nå fram till målet om en jämställd kommun. Örebro kommun ska säkra att den idrott som bedrivs inom kommunen är jämställd och erbjuder alla en möjlighet till en aktiv fritid. Samma sak ska gälla kommunens övriga föreningsliv. Det Interreligiösa/interkulturella rådet ska fortsätta sitt arbete. Rådet är ett viktigt forum för kommunen att träffa företrädare från olika trossamfund för fördjupad dialog. Aktuella frågor som till exempel skola, sociala frågor, ungdomsfrågor och jämställdhet diskuteras. Kunskaperna om jämställdhetsintegrerad budget (resursfördelning med ett könsperspektiv) ska öka i kommunen, så att behov och prioriteringar samspelar med resursfördelning. Den konsekvensbedömning som ska göras inför beslut i samtliga kommunala nämnder ska användas aktivt, så att varje beslut prövas utifrån barn-, genus-och mångfaldsperspektivet. Arbetet med att utbilda kommunens organisation i MR-frågor ska fortsätta. Meningsfull fritid Idrott och kultur är viktiga delar i en kommuns attraktivitet och marknadsföring, därför är arrangemang som O Helga natt och Open Art viktiga. Open Art ska permanentas och vara återkommande vartannat år. Vi vill även att Örebro kommun tar fram en strategi för hur vi kan stärka Örebro som idrottsstad genom strategiska satsningar på både breddidrotten och elitidrotten. Sponsringspolicyn ska ses över. Fotbollen är en av de största idrotterna i Örebro. Det finns en stor efterfrågan på spel och utomhusträning året runt. Vi kommer att skapa nya konstgräsplaner i Lillån/Hovsta och Heden/Mellringe de kommande åren. Vi ska också undersöka möjligheterna för att kunna spela fotboll året runt i någon av kommunens mindre tätorter. Fotbollsverksamheten i Vivalla ska utvecklas. Förutom den nya konstgräsplanen som gör det möjligt för unga i området att spela utomhus året om kommer ballonghallen vid Vivalla IP att 11

12 bli permanent. Den ska utvecklas till en fotbollshall vilket innebär att det skapas fler ytor för spel. Ett Kulturkvarter planeras i området där konserthuset ligger. Det ska bli ett kvarter för kultur som bland annat ska rymma ett nyrenoverat konserthus, en ny kulturbyggnad med bibliotek, kulturskola, lokaler för estetgymnasiet samt blackbox. Kopplat till detta bostäder och en omdaning av Vasaplatsen och delar av Fabriksgatan. Planering pågår och en plan för kvarterets utveckling ska beslutas senast Open Art ska permanenteras. O Helga Natt och Rådhuskalendern ska fortsätta. Arbetet med att utveckla ett Kulturkvarter ska fortsätta med beslut senast Vi kommer att skapa nya konstgräsplaner i Lillån/Hovsta och Heden/Mellringe de kommande åren. Vi ska också undersöka möjligheterna för att spela fotboll året runt i någon av kommunens mindre tätorter. Ballonghallen vid Vivalla IP ska bli permanent och utvecklas till en fotbollshall. Kommunen ska säkerställa att all idrott samt föreningslivet är jämställt. Alla ska ha samma möjlighet till en aktiv frihet oavsett kön. Barn och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete ska vi stärka arbetet med skyddsfaktorer och att minska de riskfaktorer som finns. Den fysiska såväl som den sociala och psykiska hälsan ska öka, så att fler barn och unga får en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. Utbildning är grunden för framtiden Det ska finnas bra skolor i hela kommunen där alla barn har möjlighet att gå ut skolan med godkända betyg. Arbetet med ökad måluppfyllelse ska intensifieras. Därför vill vi bilda en parlamentarisk grupp med representanter från alla partier där vi diskuterar viktiga utvecklingsfrågor för skolan, såsom arbetsmiljö och lokaler. Vi behöver skapa lugn och ro för elever och lärare och ge personal, elever och föräldrar långsiktiga besked om hur vi ska förbättra skolan. Skolan i Örebro ska ha goda förutsättningar att driva ett kommunövergripande pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi ska stärka jämlikheten i skolan. Det ska inte spela någon roll vem man är eller vilken bakgrund man har. I Örebro ska alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att klara sin utbildning. Samtidigt ökar antalet skolbarn i de yngre årskurserna och skolan lokaler är i behov av stora, kostsamma insatser. Därför behövs en mer långsiktig ekonomisk analys göras kring skolans resurser. Analysen ska vägleda inför politiska ställningstaganden för hur resurstilldelningen till skolverksamheten bör utvecklas och vilka metoder som står till buds. 12

13 Vi vill ge alla barn en lugn och trygg förskola med pedagoger som både utmanar och stöttar. Små barn behöver mycket vuxenkontakt. Vi vill att barngruppernas storlek i förskolan ska minska och personaltätheten öka. Ökade behov av förskoleplatser gör att vi måste planera snabbt och effektivt för att möta upp dagens stora efterfrågan. Vi ska fortsätta hålla en bra utbyggnadstakt så att det finns platser att erbjuda. Genom en väl utbyggd förskola ska föräldrar ges möjlighet att fritt välja barnomsorg där också möjlighet till vårdnadsbidrag samt olika former av pedagogisk omsorg ska finnas. Förskolan behöver på ett bättre sätt möta upp behoven av barnomsorg på tider som föräldrarna arbetar. Många föräldrar, inte minst inom vårdyrken och handel, har arbetstider som innebär behov av barnomsorg under kvällar och helger. Landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas. Tillgången till en nära skola är ofta avgörande för att barnfamiljer ska kunna flytta till eller bo kvar på landsbygden. Vi vill hitta effektiva lösningar för att bedriva skolverksamhet på orter där elevunderlaget är litet. Kommunala ska liksom fristående skolor ha likvärdiga villkor, och elever och föräldrar ska ha rätt att välja skola. Därför ska fler speciallärare anställas. Organiserad läxhjälp på våra skolor ska fortsätta utifrån evidensbaserade metoder och stötta barn i behov av särskilt stöd på ett tidigt stadium. Tidiga insatser i skolan för de yngre barnen skapar bättre förutsättningar för fler att klara sig genom hela skolgången. I arbetet med att minska klassernas storlek ska skolår 1-3 prioriteras. Skolorna i Örebro kommun ska utveckla arbetssätt för att på bästa sätt kunna möta varje elev utifrån dennes individuella behov. Fritidshemmen är en stor del av många barns vardag. Vi vill utveckla kvaliteten i fritidshemmen, bland annat genom bättre förutsättningar för pedagogerna att planera verksamheten utifrån fritidshemmens uppdrag. I vårt kvalitetsarbete ska vi utgå från SKL:s fyra dimensioner av kvalitet; innehåll, processer, struktur och resultat. Upprustning och renovering av våra skolor ska fortsätta under mandatperioden. Det kommunala bolaget Futurum är ansvarig för renoveringen. Futurum delar kommunens ansvar att långsiktigt säkerställa finansiering och upprätthålla en god kvalitet på skollokalerna. Vi vill bilda en parlamentarisk grupp med representanter från alla partier där ambitionen är att skapa en överenskommelse gällande viktiga utvecklingsfrågor för skolan. Vi ska fortsätta bygga ut förskolan med nya platser. Upprustning och renovering av våra skolor ska fortsätta under mandatperioden. Vi ska säkra att Örebro kommun tillsammans med Futurum jobbar långsiktigt med att upprätthålla en god kvalitet på skollokalerna. Förskoleverksamheten ska präglas av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet. Vi vill minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Det är viktigt att möta familjernas behov av barnomsorg under hela dygnet. Barnomsorgen ska därför vara flexibel och anpassas så långt som möjligt till föräldrarnas arbetsvillkor 13

14 De föräldrar som vill vara hemma lite längre med sina barn efter föräldrapenningens slut, eller vill välja andra omsorgsalternativ än förskola, ska kunna göra detta. Vårdnadsbidraget och pedagogisk omsorg erbjuds för att öka familjernas valfrihet och stärka föräldrarnas makt över sin livssituation. Vi ska prioritera att minska klassernas storlek i skolår 1-3 Den hjälp och skolstöd som barn och ungdomar kan få hemma är väldigt olika. Därför ska alla grundskolor i Örebro fortsätta erbjuda organiserad läxhjälp efter behov. Landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas. En utredning med fokus på ökad kvalitet ska genomföras för hur kommunen kan bedriva skolverksamhet på orter där elevunderlaget är litet. Mot barnfattigdom och för goda uppväxtvillkor Örebro kommun har tagit fram en handlingsplan där målet är att halvera barnfattigdomen till år 2020, en minskning med 1900 barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Den viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb och kan försörja familjen. Därför är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd prioriterade i vårt arbete. Men det handlar även om barnens liv här och nu för att alla barn ska ha rätt till en meningsfull fritid och få bra förutsättningar under barndomen. Vi ska säkerställa att vi har rutiner för den statliga fritidspengen som ingår i försörjningsstödet. Det är viktigt med en rik fritid och möjligheter att pröva många saker att upptäcka världen och sig själva. Vi vill att alla barn och unga ska ha en rik fritid oavsett föräldrarnas inkomst. Därför ska vi under mandatperioden succesivt införa en fritidscheck, som ska prövas inom ramen för sociala investeringar. Syftet med fritidschecken är att skapa möjlighet för alla barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter inom både kultur och idrottsområdet, genom en kommunalt finansierad fritidscheck. Vi vill utveckla kultur, fritid och idrottslivet för barn och unga i Örebro. Det handlar bland annat om satsningar på spontanidrottsplatser, om helgöppna och kvällsöppna fritidsgårdar, fritidsklubbar och om dagkolloverksamhet. Allaktivitetshuset Tegelbruket är en viktig mötesplats för ungdomar. Kommunen ska på olika sätt vara aktiva i sin samverkan med Tegelbruket på ett sätt som gör att verksamheten fortsätter att utvecklas. Barnen i grundskolan ska garanteras kulturupplevelser under varje läsår genom skolans försorg. Arbetet med att halvera barnfattigdomen till år 2020 ska fortsätta. Barn till föräldralediga med barnomsorgsplats ska ha rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet någon gång under året. Detta ska utredas omgående. Under mandatperioden ska vi succesivt införa en fritidscheck, som ska prövas inom ramen för sociala investeringar. 14

15 Vi vill utveckla kultur, fritid och idrottslivet för barn och unga i Örebro. Det handlar bland annat om satsningar på spontanidrottsplatser, om helgöppna och kvällsöppna fritidsgårdar, fritidsklubbar och om dagkolloverksamhet. Örebro kommuns stöd till Tegelbruket ska möjliggöra att verksamheten fortsätter att utvecklas. Barnen i grundskolan ska garanteras kulturupplevelser under varje läsår genom skolans försorg. Att barn och unga rör sig i både organiserad och spontan form är viktigt. Vi vill bygga nya spontanidrottsplatser som kan fungera som mötesplatser för unga, gamla, flickor och pojkar. Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. Individen i centrum Vi vill skapa kontinuitet och minska personalomsättningen inom äldreomsorgen genom att öka grundbemanningen. Möjligheten att gå upp i heltid som infördes under förra mandatperioden ska stärka yrkets attraktivitet. Vi ska även arbeta med att minska de delade turerna. Vi vill arbeta med kontinuitet för personalen genom självbestämmande, personalinflytande och ledarskap. Att ha personal som trivs på arbetet förebygger en hög omsättning. Vi vill undersöka möjligheten till karriärtjänster för undersköterskor och sjuksköterskor. Trygghet, värdighet och livskvalitet ska prägla äldreomsorgen med individen i centrum. Det är självklart att den som är äldre ska ha rätt att bestämma över sin tillvaro. Arbetet med att stärka människors rätt till självbestämmande ska öka genom att vi fullföljer de beslut kring LOV-systemet som fattades under förra mandatperioden. För oss är det viktigt att all skattefinansierad verksamhet, oavsett driftsform, lever upp till medborgarnas krav på kvalitet, insyn och långsiktighet. Vi ska ha tydliga kvalitetskrav och göra noggranna utvärderingar av verksamheter som har med sjuka och äldre att göra oavsett driftsform Alla kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett perspektiv där vi ser de människor som vi finns till för i alla lägen. De kvinnor och män som finns i våra verksamheter ska inte ses som brukare utan som människor. Våra verksamheter ska istället präglas av kommunens värdighetsgaranti och ett individperspektiv. Därför ska termen brukare undvikas i våra verksamheter. Vi vill att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna få omvårdnad av utbildad personal som talar deras egna språk. Att inte kunna göra sig förstådd som äldre eller funktionsnedsatt skapar en otrygghet. Det ska byggas fler bostäder åt äldre och fler ska kunna välja den typ av tryggt boende som passar dem. Under mandatperioden ska vi färdigställa ett 15

16 vård- och omsorgsboende och påbörja byggandet av ytterligare ett. Arbetet med renoveringar och att stärka brandskyddet för att klara nationella krav ska fortsätta på gruppboenden och vård- och omsorgsboenden. Utbyggnaden av gruppbostäder med god kvalitet ska fortsätta, och kan ske tillsammans med andra aktörer utöver kommunen. Vi ska prioritera att människor med funktionshinder får plats på arbetsmarknaden. Målet är att fler från gymnasiesärskolan ska komma ut på arbetsmarknaden, i samverkan med landstinget och näringslivet. Vi ska ta tillvara på de möjligheter till utveckling som kommer med ny teknik. Örebro kommun är delaktiga i utvecklingen av smarta lösningar för e-hemtjänst och annat som gynnar våra äldre medborgare. Denna nya teknik ska användas inom äldreomsorgen för såväl de äldre som personalen. Familjecentraler är populära mötesplatser för föräldrar och barn. Där finns öppen förskola där barn kan leka tillsammans, familjer kan träffas och delta i föräldrautbildning och gruppaktiviteter. BVC och personal från kommunen finns där. Vi vill fortsätta utbyggnaden av familjecentraler så att kvalitén och innehållet är bra och ge fler möjlighet att nyttja verksamheten. Vår ambition är att målgruppen för familjecentralerna ska öka och vara ett stöd för familjer med barn ända upp till 18 år. Vi ska utveckla Öppet intag inom missbruksvården. Syftet är att minska byråkratin och öka den enskildes möjlighet att söka och få hjälp när denne är som mest mottaglig och själv tar steget att söka hjälp. Vi ska också utveckla möjligheterna till stöd för unga missbrukare och deras anhöriga. Det ska byggas fler bostäder åt äldre och fler ska kunna välja den typ av tryggt boende som passar dem. Vi ska stimulera fler aktörer att bygga senior och trygghetsbostäder. Äldreomsorgen ska ha en grundbemanning som klarar att möta varje individs behov. För att stärka attraktiviteten i vårdyrkena ska andelen timanställda ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Under mandatperioden kommer all omvårdnadspersonal att erbjudas möjligheten att gå upp i heltid, och vi ska minska de delade turerna. Vi ska stärka samarbete mellan kommunen och landstinget inom arbetet med samarbetet i Gränslös samverkan. Vi vill utveckla anhörigstödet i kommunen. Implementeringen av kommunens värdighetsgaranti ska fortsätta. Utbyggnaden av gruppbostäder med god kvalitet ska fortsätta. Funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden ska förstärkas. Arbetet med Öppet intag inom missbruksvården ska fortsätta 16

17 En växande kommun där det byggs bostäder Örebro växer, därför finns det behov av fler bostäder. För att människor ska trivas och vilja flytta till oss är det viktigt att det finns boende planerat som tillgodoser örebroarnas önskemål. Även om det byggs mycket i Örebro just nu så behöver en kommun som växer så kraftigt som Örebro många fler bostäder än de som är påbörjade. Bygglovsprocessen ska förenklas och förbättras. Det innebär bland annat utveckling av kommunens organisation och processer i dialog med berörda aktörer. Fokus ska ligga på kommunikation, kompetens, kundanpassning och servicenivåer. Vi behöver bygga billigare, både för att kunna bygga mer och för att fler ska ha möjlighet att bo som de önskar. Därför ska vi jobba med långsiktiga investeringsprogram och ha en hög offentlig finansieringstakt. Det stimulerar den lokala marknaden. Många människor drömmer om eget hus men för många sätter ekonomin stopp för drömmen. Vi ska underlätta så att det byggs villor som fler människor kan ha råd med. Vi ska även underlätta byggande av mindre lägenheter så att rörligheten på bostadsmarknaden ökar. De bästa förutsättningarna skapar vi tillsammans, kommunen och näringslivet. Vi vill utreda möjligheten att koppla ihop expolateringsavtal för fastighetsägare med en avsättning av en viss procent av fastighetsbeståndet för sociala ändamål. Vi ska tillsammans med ÖBO och de privata fastighetsägarna diskutera sätt att skapa incitament att minska trångboddheten och öka den sociala inkluderingen i hela Örebro kommun. Vi vill att människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna bo där de själva önskar. En modern stadsbild innehåller såväl högre hus som gröna områden. Där så är lämpligt ska vi förtäta staden genom att komplettera bebyggelse på tomma tomter i stadskärnan och att bygga ihop olika områden. Att kunna bo där man vill handlar också om att kunna bo kvar på landsbygden även när man just ska flytta hemifrån, eller när man blir gammal. Därför ska vi bland annat genom ÖBO verka för byggandet av flerfamiljshus i våra tätorter på landsbygden. Målet är att det ska byggas 3000 nya bostäder under mandatperioden. Kommunen ska förbättra och förenkla bygglovsprocessen. Vi ska underlätta byggande av mindre lägenheter så att rörligheten på bostadsmarknaden kan öka. Vi ska jobba med långsiktiga investeringsprogram och ha en hög offentlig finansieringstakt för att stimulera den lokala marknaden Verka för att det byggs fler flerfamiljshus på landsbygden 17

18 Avslutning Som kommunledning tar vi ett gemensamt ansvar för en långsiktig och hållbar utveckling. Vi öppnar upp för det breda samtalet och en god samarbetsanda för det gemensammas bästa. Vi skapa nya möjligheter för Örebro kommun att växa socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi tar ansvar för de utmaningar som finns idag och imorgon. Örebro, Lena Baastad Rasmus Persson Lennart Bondeson Socialdemokraterna Centerpartiet Kristdemokraterna 18

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer