Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i"

Transkript

1

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En attraktiv arbetsgivare... 8 Människors egenmakt... 9 En sammanhållen kommun... 9 Möjlighet att påverka Mänskliga Rättigheter Meningsfull fritid Barn och ungas behov Utbildning är grunden för framtiden Mot barnfattigdom och för goda uppväxtvillkor Trygg välfärd Individen i centrum En växande kommun där det byggs bostäder Avslutning

3 Inledning Politik för samarbete och utveckling Örebro ska fortsätta att utvecklas där samarbete är nyckeln för att komma framåt. I alla sammanhang där vi medverkar ska Örebro kommun ha en aktiv roll. Vi ska hushålla med våra gemensamma resurser och kommunens verksamheter ska få långsiktiga besked för att på bästa sätt utveckla kvaliteten och innehållet. Kommunen ska ha en stark ekonomi som är hållbar på lång sikt. Vi vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete som möjliggör reformer som håller mer än en mandatperiod. En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är att vi har en stark ekonomi som är hållbar på lång sikt. Den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Örebro visar att vi har behov av att fortsatt följa upp samt vidta åtgärder som säkerställer välfärdens finansiering under perioden Under mandatperioden kommer vi att genomföra en rad politiska reformer och ambitionshöjningar. Allt kommer inte att klaras under det första året, men vi lovar att genomföra de löften som vi gett på samma sätt som vi gjorde under förra mandatperioden. Örebro kommun ska fortsätta att växa. Det ska finnas förutsättningar att bo såväl i staden som på landsbygden, med en bra servicenivå. När hela kommunen växer ökar möjligheterna att stärka välfärden och livskvaliteten för människor som bor här. Fler jobb och nya bostäder är de nycklar som behövs för att Örebro ska växa. Resultatet av tillväxten är att skolan, omsorgen, miljö- och klimatarbetet och det civila samhället kan stärkas. I denna plattform beskrivs vilken politik kommunledningen vill föra under mandatperioden Innehållet delas upp i kapitel utifrån samma modell som Örebro kommuns styrmodell. Dessa områden är hållbar tillväxt, stärkt egenmakt, barn och ungas behov samt trygg välfärd. Vi har höga ambitioner på alla dessa områden. När det gäller hållbar tillväxt är vår ambition att vara Sveriges bästa miljökommun. Vi ska föra en aktiv politik för att hjälpa människor från bidrag till egen försörjning. Människors egenmakt ska värnas. Möjligheten att påverka sin egen vardag ska öka och ojämlika villkor ska minska. Genom tidiga insatser får fler barn och unga förutsättningar för en trygg och utvecklande uppväxt och möjlighet till godkända resultat i skolan. Vi ska erbjuda en trygg välfärd med kvaliteten i centrum och vi ska vara en kommun där du vill växa upp, arbeta och bli gammal. 3

4 Hållbar tillväxt Människors kraft och kunskap är den viktigaste grunden till ett hållbart välfärdssamhälle. Att många människor saknar arbete är ett slöseri som Örebro inte har råd med. Vi vill stärka företag, innovation och utveckling så att nya jobb skapas. Det privata näringslivet, det civila samhället och Örebro universitet ger förutsättningar för den kommunala välfärden och Örebros utveckling. För att skapa ett hållbart samhälle måste vi arbeta både förebyggande och med tidiga insatser. Alla verksamheter i Örebro kommun ska bygga på ett förebyggande förhållningssätt. Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb Grunden för vår politik är att näringslivsutvecklingen, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken fungerar bra. De hör samman då näringslivets utveckling är beroende av en fungerande kompetensförsörjning. Vi vill skapa ett Örebro med ett attraktivt näringslivsklimat. Tydlighet, enkelhet och klara besked är nödvändigt för företagen. Det ska vara enklare att starta och driva företag i Örebro kommun. Kommunens näringslivsarbete ska utvecklas mot att erbjuda företagen stöd när de behöver det. Vi ska säkerställa att dialogen med befintliga företag fungerar bra och att de får goda förutsättningar att växa och utvecklas i Örebro. Etableringsarbetet ska fortsätta att utvecklas. Arbetet med att erbjuda företagen nya, innovativa tjänster, till exempel e-tjänster, i deras kontakter med Örebro kommun ska fortsätta. Därför behöver vi också hitta en modell för finansiering och utveckling av e-tjänster. Samtidigt som näringslivet utvecklas och nya jobb skapas måste det genomföras ett medvetet arbete för att bryta den strukturella arbetslösheten. Långtidsarbetslösa och ungdomar är prioriterade grupper. Behovet av försörjningsstöd minskar i Örebro kommun. Antalet hushåll som behöver stöd blir färre. Det är en av de viktigaste mätpunkterna för att se om en kommun utvecklas på rätt sätt och om politiken fungerar. Örebro kommun ska i samverkan med det privata näringslivet och det civila samhället utveckla arbetet med att erbjuda anställningar med stöd, utbildningsmöjligheter och praktikplatser för dem som är i behov av detta. Vi ska under mandatperioden möjliggöra för fler att genomföra studier på grundskolenivå samtidigt som man uppbär försörjningsstöd. Örebro kommun ska tillsammans med Arbetsförmedlingen säkerställa att företagen har tillgång till rätt kompetens. Vi ska uppfylla de åtaganden som gjorts i avtal med Arbetsförmedlingen och som innebär att samverkan ska ske runt frågor om yrkesutbildning och samordning av resurser för att åstadkomma mesta möjliga resultat gemensamt. Fokus för arbetsmarknadsinsatserna ska vara att människor ska komma i varaktigt arbete. Därför ska det finnas en variation av insatser och en mångfald av utförare. Under den kommande mandatperioden ska vi utveckla individens möjligheter att påverka de arbetsmarknadsinsatser man får. Örebro behöver en fungerande yrkesutbildning. Arbetet med yrkesutbildning och yrkesvux ska ske i nära samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Vi ska samverka med näringsliv, civilsamhälle och arbetsförmedlingen för att erbjuda fler och bättre lärlingsutbildningar, yrkesintroduktionsanställningar och nystartsjobb. Kommunens ska arbeta 4

5 aktivt för att arbetsmarknadsarbetet tydligare erbjuder möjligheter att välja entreprenörskap som en väg mot egen försörjning. Den aspekten ska även införlivas i erbjudandet om feriepraktik till Örebros ungdomar. Örebro kommun ska då det är möjligt bidra till att idéer och möjligheter i det lokala näringslivet tas till vara genom att främja samverkan mellan företag, med eller utan kommunen som en aktiv part. Arbetet som genomförs för att utveckla Gustavsviksområdet är en bra modell att arbeta utifrån. Örebro behöver både fler och växande företag för att utveckla sin arbetsmarknad. Mindre, lokala företag ska kunna utveckla sina möjligheter till samverkan med Örebro kommun genom till exempel att upphandlingsarbetet tar hänsyn till de mindre företagens förutsättningar. Kommunens arbete med LOV inom den sociala välfärden öppnar också för fler mindre företag. De gröna näringarna är viktiga för vår kommun. Arbetet med att stärka de gröna näringarna lokalt ger också andra effekter. Det ger fler företag och nya jobb, vilket också ger bättre ekonomi. Därför ska vi stärka de gröna näringarna bland annat genom att pröva möjligheten för samverkan i anslutning till Kvinnersta. Vi vill på ett aktivt och långsiktigt sätt samarbeta med kommuner omkring oss och vidga vår arbetsmarknadsregion. Örebro kommun ska inta en aktiv roll i regionarbetet i samverkan med regionen. Vi vill använda både kommunens egen förvaltning samt de kommunala bolagen som politiska instrument för att skapa jobb och utveckling. De kommunala bolagen ska bli ännu bättre på att kombinera det affärsmässiga tänkandet med det sociala perspektivet för att skapa jobb och utvecklingsmöjligheter för människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har en vacker och tillgänglig stadskärna som ska utvecklas ytterligare för även framöver ha en stark cityhandel och vi ska sträva efter utmärkelsen som Årets stadskärna. Det kommer att innebära en positiv utveckling för stadens turism och näringsliv. Norrcity ska öka sin attraktivitet ännu mer. Örebro kommun har en levande landsbygd. Nu tar vi ytterligare steg för att ta tillvara de resurser som finns på landet genom att inrätta en landsbygdsnämnd med strategiskt ansvar för landsbygdsutveckling. Kommunen ska tillsammans med lokala utvecklingsgrupper knutna till landsbygdsnämnden jobba strategiskt för att stärka landsbygden. Det ska finnas förutsättningar att bo, arbeta, gå i skola, resa, driva företag och ha ett aktivt liv oavsett var i kommunen man bor. Vi ska från första dagen erbjuda alla unga arbetslösa som är i behov av försörjningsstöd aktivt stöd och hjälp mot att komma i egen försörjning. Kommunen ska säkerställa att det finns ett brett och anpassat utbud av yrkesutbildningar. Örebro kommun ska tillsammans med arbetsförmedlingen säkerställa att näringslivet har tillgång till rätt kompetenser. Inom ramen för arbetet med feriepraktik ska en entreprenörsskola införas under mandatperioden. 5

6 Det ska finnas en variation av insatser och en mångfald av utförare för arbetsmarknadsinsatser. Under den kommande mandatperioden ska vi utveckla individens möjligheter att påverka de arbetsmarknadsinsatser man får. Örebro kommun ska främja lokal innovations- och evenemangsutveckling. Såväl de kommunala bolagen som kommunens alla förvaltningar ska i samband med upphandlingar ta sociala och ekologiska hänsyn. Kommunen ska arbeta vidare med modellen för sociala investeringar och fortsätta mot målet att de medel som ska kunna användas till sociala investeringar ska uppgå till två procent av kommunens skatteintäkter. Möjligheten för samverkan för de gröna näringarna ska stärkas. Under hösten 2014 ska frågan om biologiska museet utredas. Sveriges bästa miljö- och klimatkommun Örebro ska vara en föregångare när det gäller ekologisk hållbar utveckling där vi tar klimatutmaningen på största allvar. Vi ska sträva efter att vara den ledande kommunen i landet på miljö- och klimatområdet. Kommunens upphandlingar ska kvalitetsäkras och verifieras med tredjepartcertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar med målet 50% till år Inom såväl kommunen som de kommunala bolagen ska klimateffekterna alltid värderas i samband med större beslut. De möjligheter som finns att välja klimatsmarta alternativ när kommunkoncernen bygger nytt eller renoverar ska värderas noggrant. Vi vill utreda förutsättningarna för att inrätta en klimatfond som möjliggör de investeringar som på lång sikt är lönsamma men som på kort sikt kräver en hög investering. Kommunen ska arbeta aktivt för att fortsätta öka utbyggnaden av vindkraft. Det innebär bland annat att kommunen ska underlätta för fler att bygga egna vindkraftverk. Vi ska också fortsätta investera i vindkraft utanför kommunen som en del i en hållbar samhällsomställning. Vi vill att Örebro blir självförsörjande på klimatsmart el till I detta arbete ska vi aktivt involvera fastighetsägare och privata intressenter och vi ska möjliggöra för privatpersoner att kooperativt köpa in sig i kommunens vindkraft. Arbetet med att utveckla solel i Örebro ska fortsätta. Den biogasanläggning som Örebro kommun är delägare i ska under mandatperioden leverera mer biogas till närområdet samt bidra till att den kommunala bilflottan på ett tryggt sätt kan styras över till att använda än mer biogas som drivmedel. Likaså ska vi förbättra möjligheterna att för kommun, näringsliv och privatpersoner att köra elbil. Detta ska till exempel ske genom en utbyggd struktur för laddstolpar. För att stärka de hållbara trafikslagen ska dessa tydligare prioriteras i trafikplaneringen. För att nå målen i trafikprogrammet om snabbare restider och ökad andel av trafiken med hållbara 6

7 trafikslag är satsningen på cykel avgörande. Därför ska snabba och väl underhållna cykelleder prioriteras, och nya ska byggas. Arbetet med att förenkla för cykel och gångtrafikanter i Örebros centrala delar ska fortsätta. Förändringen av de största gatorna, från trafikled till stadsgata, är viktig både för stadsmiljön och för att förbättra för hållbara trafikslag. Vi vill fortsätta förbättra kollektivtrafiken i Örebro kommun, både i staden och utanför tätorten. Målet är att skapa en kollektivtrafik som är ett attraktivt alternativ till bilen, med bättre samverkan mellan tågtrafik och anslutningstrafik med buss. Omläggningen av busslinjenätet som skett ska utvärderas i samverkan med Länstrafiken. Vi vill fortsätta utveckla Örebros gröna stråk. Örebroarna är stolta över tidigare utveckling så som Stadsparken, Åstaden och Rynningeviken/Oset. Här är Naturens hus en viktig tillgång som vi vill fortsätta att utveckla. Utnämningen Årets friluftskommun har Örebro kommun fått tre år i rad. Den titeln ska kommunen fortsätta att sträva efter. Vi vill skapa en strategisk utveckling för våra naturmiljöer, såsom Kilsbergen, Tysslinge och Kvismaren. Vi vill fortsätta att utveckla våra parker samt rusta lekparker. Örebro kommun ska förstärka arbetet med att skapa giftfria miljöer inom den kommunala verksamheten. I samband med att lokaler byggs och i arbetet med inköp av varor och tjänster behöver kompetensen stärkas kring kloka val ur ett miljöperspektiv. Beslut är fattat att ta fram en strategi för giftfri miljö och en handlingsplan för kemikalier. Dessa ska visa på tydliga ambitionshöjningar i kommunens arbete. Arbetet med att erbjuda mer ekologisk och närodlad mat inom den kommunala verksamheten ska intensifieras. Örebro kommun går före och har fattat beslut att inte investera i företag vars verksamhet inte överensstämmer med de mänskliga rättigheterna. Vi kommer inte heller att investera i företag som vars verksamhet bidrar till att försämra miljö och klimat. Vi går nu återigen före i kommunsverige genom att erbjuda så kallade gröna obligationer som är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt - som erbjuds intressenter som vill ha en trygg placering samtidigt som de bidrar till att just de gröna näringarna utvecklas i närområdet. Under mandatperioden ska den gällande klimatplanen revideras. Örebro ska bli självförsörjande på klimatsmart el till Till utgången av 2018 ska Örebro kommun ha investerat i vindkraftverk som tillsammans producerar 120 GWh per år, genom bolaget Kumbro. Vi vill förbättra för små lokala producenter att delta i anbudsgivningen vid kommunal upphandling genom exempelvis delade anbud. Kommunens upphandlingar ska kvalitetsäkras och verifieras med tredjepartcertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar med målet 50% till år För att stärka de hållbara trafikslagen ska dessa tydligare prioriteras i trafikplaneringen. För att öka det kollektiva resandet och samtidigt öka vår arbetsmarknadsregion vill vi utveckla pendeltågstrafiken. Pendeltågstrafik Örebro-Nora med tågstopp i Hovsta är 7

8 fortsatt en prioriterad insats. Perspektivet att det fortfarande ska vara möjligt att resa från mindre orter längs vägen på denna sträcka ska beaktas i arbetet. Örebro kommun ska förstärka sitt arbete med att skapa giftfria miljöer inom den kommunala verksamheten. Andelen ekologisk mat som serveras i Örebro kommun ska fördubblas från ingången av mandatperioden till utgången av Andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter ska öka. Andelen kött i kommunens måltider ska minska. En attraktiv arbetsgivare Örebro blev utsedd 2013 till årets kvalitetskommun av SKL. Vi uppmärksammades för vårt sätt att styra kommunens verksamhet och som har lett till att vi kan erbjuda en bra service till våra invånare. Detta utvecklingsarbete får inte stanna upp på grund av utnämningen. Vi måste fortsätta att förbättra de delar i vår verksamhet som inte lever upp till den ambition vi har. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar personalens kunskap, engagemang och erfarenheter. Arbetet med att säkerställa en långsiktig personalförsörjning inom välfärdsverksamheterna ska vara prioriterat örebroare har Örebro kommun som sin arbetsgivare. Bredden av arbetsuppgifter är stor. Kommunens egna medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och känna stolthet över sina insatser. De ska känna att deras insats betyder mycket för vår kommuns utveckling. En kommuns styrka och attraktivitet ligger främst i att man erbjuder en god och trygg välfärd till sina medborgare. Att anhöriga får god vård och att barnen får en bra utbildning i skolan. Där gör våra medarbetare ett viktigt jobb. De ska ges möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Under mandatperioden ska andelen timanställda minska till förmån för tillsvidareanställningar och därmed skapas en bättre kvalitet i verksamheterna. Fler heltider ger en högre kvalitet för människorna i våra verksamheter. Därför vill vi införa heltidsarbete som rättighet och deltidsarbete som en möjlighet. Arbetet har påbörjats och under mandatperioden kommer all omvårdnadspersonal att erbjudas möjligheten att gå upp i heltid. Detta ska göras på ett sätt som inte äventyrar kvaliteten för människorna vi jobbar för. Vi ska även arbeta för att minska de delade turerna. Uppföljning ska se till att den utökade sysselsättningsgraden ger en minskning av timavlönade i minst motsvarande grad. Som arbetsgivare ska vi ha en kultur som premierar utveckling, kreativitet och innovation bland våra medarbetare. Under förra mandatperioden beslutades om former för intraprenader i Örebro kommun. Vi ska under denna mandatperiod fortsätta jobba med Intraprenad 2.0 som ett sätt att öka möjligheten till medarbetarinflytande, vi-känsla och möjlighet att arbeta långsiktigt i de kommunala verksamheterna. Örebro kommun ska ha som målsättning att de som är anställda i kommunen ska avspegla befolkningssnittet. Det innebär att fler personer med funktionsnedsättning och fler med utländsk bakgrund ska beredas möjlighet till anställning inom kommunen. 8

9 Andelen timanställda ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Under mandatperioden kommer all omvårdnadspersonal att erbjudas möjligheten att arbeta heltid. Vi ska minska de delade turerna. Vi ska under denna mandatperiod fortsätta jobba med Intraprenad 2.0 som ett sätt att öka möjligheten till medarbetarinflytande. Örebro kommun ska ha som målsättning att de som är anställda i kommunen ska avspegla befolkningssnittet. Människors egenmakt Örebro är till för alla. Oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har ska utvecklingen ske i hela kommunen och medborgarnas olika förutsättningar och behov stå i fokus. Det handlar om att bygga kommunen på ett sätt så att kvinnor och män kan göra fria och egna val. En sammanhållen kommun Människors möjlighet till inflytande och makt över sina egna liv ser olika ut beroende på var man bor och vilken bakgrund man har. Att minska klyftor, bryta segregationen och arbeta med integration är en av våra allra största utmaningar där det ska finnas som ett strategiskt arbete inom alla politikområden. För att stärka landsbygdsbefolkningens möjlighet till demokratiskt inflytande ska lokala utvecklingsgrupper kopplas till den nya landsbygdsnämnden. För att stärka ungas inflytande ska ett forum för ungdomsdemokrati skapas. Människor som kommer från ett annat land ska få goda förutsättningar att komma in i det svenska samhället. Grunden är ett jobb och att lära sig språket. Därför ska integrationsarbetet genomsyras av ett effektivt arbete som ska leda till att fler kommer ut i jobb. Oavsett funktionshinder ska Örebro kommun vara till för alla. Vi ska fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra offentliga miljöer. En handlingsplan ska tas fram för att stötta arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder inom kommunen. Att vara Europas teckenspråkiga huvudstad innebär att vi ska vara tillgängliga för våra döva och hörselskadade. Arbetet som idag sker i de stora stadsdelarna där kommunkoncernen, det civila samhället och näringslivet samarbetar för att stärka de boende i området genom utbildning eller jobb ska utvecklas. Det är viktigt för att stärka stadsdelarna och de människor som bor där. Arbetet som idag sker i de stora stadsdelarna för att stärka de boende i området genom utbildning eller jobb och gör deras stadsdel mer attraktiv ska fortsätta. För att stärka ungas inflytande ska ett forum för ungdomsdemokrati skapas. 9

10 En trygghetstelefon ska inrättas dit örebroare som känner sig otrygga på sin väg hem på kvällen kan ringa för att få sällskap och stöd. Det ska skapas lokala utvecklingsråd knutna till landsbygdsnämnden och dessa ska tillsammans arbeta med att strategiskt stärka landsbygden. Möjlighet att påverka Ett aktivt medborgarskap förutsätter ett levande civilt samhälle som utgör en väsentlig del i den sociala tillväxten. Kommunen ska fortsätta samarbetet med föreningslivet utifrån den överenskommelse som finns och det arbete Ideella Utvecklingscentret (IUC) gör. I överenskommelsen förbinder sig kommunen och föreningen som skriver under att verka för öppenhet i samarbetet, bidra till mångfald och se till att vara tillgänglig för medborgarna. Vi vill öka örebroarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i en vidare mening. Det handlar om ett aktivt medborgarskap och möjlighet att påverka kommunens utveckling. Det innebär att det behövs ordentlig dialog innan stora politiska beslut fattas, men också att vi genom att utveckla metoder, beslutsprocesser och förhållningssätt möjliggör inflytande och delaktighet i våra verksamheter. Vi ska fortsätta utveckla arbetet med den sociala ekonomin. Detta kommer vi bland annat göra genom att öka möjligheterna för lokala och nationella aktörer inom den sociala ekonomin att konkurrera i kommunens upphandlingar. Valfrihetsfrågor är medborgarfrågor. Det handlar om människors rättighet och möjlighet till inflytande och makt över sitt eget liv. Att själva få definiera sina behov, drömmar och val. Kommunen ska stödja familjer att göra aktiva val när det gäller barnomsorg genom vårdnadsbidrag, pedagogisk omsorg och ett aktivt skolval. Vi utvecklar välfärden så att människor kan göra egna val gällande sina omsorgsinsatser. De beslut som fattades om LOV under förra mandatperioden ska fullföljas. Syftet är att den enskilda individen ska ha rätt att välja vilka behov de vill ha tillgodosedda och även vem som som ska utföra dem. Örebro kommun är garanten för att alla alternativa utförare levererar en hög kvalitet, och att vi har ett system som gör det möjligt med en mångfald av små företag, kooperativ och ideella föreningar som bedriver verksamhet inom omsorgen. Kommunen ska kontinuerligt följa upp att kvaliteten utvecklas och är lika mellan de olika driftsformerna. Vi kommer att fullfölja de beslut om LOV som togs förra mandatperioden. Vi ska som kommun säkerställa att alla verksamheter håller en hög kvalitet oavsett driftsform. Vi ska fortsätta utveckla arbetet med den sociala ekonomin. Bland annat genom kommunens upphandlingar och ett ökat samarbete med lokala och nationella aktörer inom sektorn. Örebroarnas möjlighet till inflytande och delaktighet ska öka. Vi vill använda medborgardialoger och medborgarbudgetar, samt utreda möjligheten till E-petition (E-petition är förslag från en medborgare till kommunen. Förslaget publiceras på hemsidan där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det.) 10

11 Mänskliga Rättigheter Örebro ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kännetecken ska vara medmänsklighet, solidaritet, rättvisa och värdighet. Örebro ska vara en trygg och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ett Örebro med stor mångfald är en resurs för att utveckla en växande kommun. Kopplat till policyn för Barnkonventionen ska en handlingsplan tas fram. Arbetet med att utbilda kommunens organisation i MR-frågor ska fortsätta. Kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en avgörande faktor för att allas kraft ska tas tillvara i samhället. Kommunens arbete med jämställdhet ska skärpas för att nå fram till målet om en jämställd kommun. Örebro kommun ska säkra att den idrott som bedrivs inom kommunen är jämställd och erbjuder alla en möjlighet till en aktiv fritid. Samma sak ska gälla kommunens övriga föreningsliv. Det Interreligiösa/interkulturella rådet ska fortsätta sitt arbete. Rådet är ett viktigt forum för kommunen att träffa företrädare från olika trossamfund för fördjupad dialog. Aktuella frågor som till exempel skola, sociala frågor, ungdomsfrågor och jämställdhet diskuteras. Kunskaperna om jämställdhetsintegrerad budget (resursfördelning med ett könsperspektiv) ska öka i kommunen, så att behov och prioriteringar samspelar med resursfördelning. Den konsekvensbedömning som ska göras inför beslut i samtliga kommunala nämnder ska användas aktivt, så att varje beslut prövas utifrån barn-, genus-och mångfaldsperspektivet. Arbetet med att utbilda kommunens organisation i MR-frågor ska fortsätta. Meningsfull fritid Idrott och kultur är viktiga delar i en kommuns attraktivitet och marknadsföring, därför är arrangemang som O Helga natt och Open Art viktiga. Open Art ska permanentas och vara återkommande vartannat år. Vi vill även att Örebro kommun tar fram en strategi för hur vi kan stärka Örebro som idrottsstad genom strategiska satsningar på både breddidrotten och elitidrotten. Sponsringspolicyn ska ses över. Fotbollen är en av de största idrotterna i Örebro. Det finns en stor efterfrågan på spel och utomhusträning året runt. Vi kommer att skapa nya konstgräsplaner i Lillån/Hovsta och Heden/Mellringe de kommande åren. Vi ska också undersöka möjligheterna för att kunna spela fotboll året runt i någon av kommunens mindre tätorter. Fotbollsverksamheten i Vivalla ska utvecklas. Förutom den nya konstgräsplanen som gör det möjligt för unga i området att spela utomhus året om kommer ballonghallen vid Vivalla IP att 11

12 bli permanent. Den ska utvecklas till en fotbollshall vilket innebär att det skapas fler ytor för spel. Ett Kulturkvarter planeras i området där konserthuset ligger. Det ska bli ett kvarter för kultur som bland annat ska rymma ett nyrenoverat konserthus, en ny kulturbyggnad med bibliotek, kulturskola, lokaler för estetgymnasiet samt blackbox. Kopplat till detta bostäder och en omdaning av Vasaplatsen och delar av Fabriksgatan. Planering pågår och en plan för kvarterets utveckling ska beslutas senast Open Art ska permanenteras. O Helga Natt och Rådhuskalendern ska fortsätta. Arbetet med att utveckla ett Kulturkvarter ska fortsätta med beslut senast Vi kommer att skapa nya konstgräsplaner i Lillån/Hovsta och Heden/Mellringe de kommande åren. Vi ska också undersöka möjligheterna för att spela fotboll året runt i någon av kommunens mindre tätorter. Ballonghallen vid Vivalla IP ska bli permanent och utvecklas till en fotbollshall. Kommunen ska säkerställa att all idrott samt föreningslivet är jämställt. Alla ska ha samma möjlighet till en aktiv frihet oavsett kön. Barn och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete ska vi stärka arbetet med skyddsfaktorer och att minska de riskfaktorer som finns. Den fysiska såväl som den sociala och psykiska hälsan ska öka, så att fler barn och unga får en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. Utbildning är grunden för framtiden Det ska finnas bra skolor i hela kommunen där alla barn har möjlighet att gå ut skolan med godkända betyg. Arbetet med ökad måluppfyllelse ska intensifieras. Därför vill vi bilda en parlamentarisk grupp med representanter från alla partier där vi diskuterar viktiga utvecklingsfrågor för skolan, såsom arbetsmiljö och lokaler. Vi behöver skapa lugn och ro för elever och lärare och ge personal, elever och föräldrar långsiktiga besked om hur vi ska förbättra skolan. Skolan i Örebro ska ha goda förutsättningar att driva ett kommunövergripande pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi ska stärka jämlikheten i skolan. Det ska inte spela någon roll vem man är eller vilken bakgrund man har. I Örebro ska alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att klara sin utbildning. Samtidigt ökar antalet skolbarn i de yngre årskurserna och skolan lokaler är i behov av stora, kostsamma insatser. Därför behövs en mer långsiktig ekonomisk analys göras kring skolans resurser. Analysen ska vägleda inför politiska ställningstaganden för hur resurstilldelningen till skolverksamheten bör utvecklas och vilka metoder som står till buds. 12

13 Vi vill ge alla barn en lugn och trygg förskola med pedagoger som både utmanar och stöttar. Små barn behöver mycket vuxenkontakt. Vi vill att barngruppernas storlek i förskolan ska minska och personaltätheten öka. Ökade behov av förskoleplatser gör att vi måste planera snabbt och effektivt för att möta upp dagens stora efterfrågan. Vi ska fortsätta hålla en bra utbyggnadstakt så att det finns platser att erbjuda. Genom en väl utbyggd förskola ska föräldrar ges möjlighet att fritt välja barnomsorg där också möjlighet till vårdnadsbidrag samt olika former av pedagogisk omsorg ska finnas. Förskolan behöver på ett bättre sätt möta upp behoven av barnomsorg på tider som föräldrarna arbetar. Många föräldrar, inte minst inom vårdyrken och handel, har arbetstider som innebär behov av barnomsorg under kvällar och helger. Landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas. Tillgången till en nära skola är ofta avgörande för att barnfamiljer ska kunna flytta till eller bo kvar på landsbygden. Vi vill hitta effektiva lösningar för att bedriva skolverksamhet på orter där elevunderlaget är litet. Kommunala ska liksom fristående skolor ha likvärdiga villkor, och elever och föräldrar ska ha rätt att välja skola. Därför ska fler speciallärare anställas. Organiserad läxhjälp på våra skolor ska fortsätta utifrån evidensbaserade metoder och stötta barn i behov av särskilt stöd på ett tidigt stadium. Tidiga insatser i skolan för de yngre barnen skapar bättre förutsättningar för fler att klara sig genom hela skolgången. I arbetet med att minska klassernas storlek ska skolår 1-3 prioriteras. Skolorna i Örebro kommun ska utveckla arbetssätt för att på bästa sätt kunna möta varje elev utifrån dennes individuella behov. Fritidshemmen är en stor del av många barns vardag. Vi vill utveckla kvaliteten i fritidshemmen, bland annat genom bättre förutsättningar för pedagogerna att planera verksamheten utifrån fritidshemmens uppdrag. I vårt kvalitetsarbete ska vi utgå från SKL:s fyra dimensioner av kvalitet; innehåll, processer, struktur och resultat. Upprustning och renovering av våra skolor ska fortsätta under mandatperioden. Det kommunala bolaget Futurum är ansvarig för renoveringen. Futurum delar kommunens ansvar att långsiktigt säkerställa finansiering och upprätthålla en god kvalitet på skollokalerna. Vi vill bilda en parlamentarisk grupp med representanter från alla partier där ambitionen är att skapa en överenskommelse gällande viktiga utvecklingsfrågor för skolan. Vi ska fortsätta bygga ut förskolan med nya platser. Upprustning och renovering av våra skolor ska fortsätta under mandatperioden. Vi ska säkra att Örebro kommun tillsammans med Futurum jobbar långsiktigt med att upprätthålla en god kvalitet på skollokalerna. Förskoleverksamheten ska präglas av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet. Vi vill minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Det är viktigt att möta familjernas behov av barnomsorg under hela dygnet. Barnomsorgen ska därför vara flexibel och anpassas så långt som möjligt till föräldrarnas arbetsvillkor 13

14 De föräldrar som vill vara hemma lite längre med sina barn efter föräldrapenningens slut, eller vill välja andra omsorgsalternativ än förskola, ska kunna göra detta. Vårdnadsbidraget och pedagogisk omsorg erbjuds för att öka familjernas valfrihet och stärka föräldrarnas makt över sin livssituation. Vi ska prioritera att minska klassernas storlek i skolår 1-3 Den hjälp och skolstöd som barn och ungdomar kan få hemma är väldigt olika. Därför ska alla grundskolor i Örebro fortsätta erbjuda organiserad läxhjälp efter behov. Landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas. En utredning med fokus på ökad kvalitet ska genomföras för hur kommunen kan bedriva skolverksamhet på orter där elevunderlaget är litet. Mot barnfattigdom och för goda uppväxtvillkor Örebro kommun har tagit fram en handlingsplan där målet är att halvera barnfattigdomen till år 2020, en minskning med 1900 barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Den viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb och kan försörja familjen. Därför är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd prioriterade i vårt arbete. Men det handlar även om barnens liv här och nu för att alla barn ska ha rätt till en meningsfull fritid och få bra förutsättningar under barndomen. Vi ska säkerställa att vi har rutiner för den statliga fritidspengen som ingår i försörjningsstödet. Det är viktigt med en rik fritid och möjligheter att pröva många saker att upptäcka världen och sig själva. Vi vill att alla barn och unga ska ha en rik fritid oavsett föräldrarnas inkomst. Därför ska vi under mandatperioden succesivt införa en fritidscheck, som ska prövas inom ramen för sociala investeringar. Syftet med fritidschecken är att skapa möjlighet för alla barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter inom både kultur och idrottsområdet, genom en kommunalt finansierad fritidscheck. Vi vill utveckla kultur, fritid och idrottslivet för barn och unga i Örebro. Det handlar bland annat om satsningar på spontanidrottsplatser, om helgöppna och kvällsöppna fritidsgårdar, fritidsklubbar och om dagkolloverksamhet. Allaktivitetshuset Tegelbruket är en viktig mötesplats för ungdomar. Kommunen ska på olika sätt vara aktiva i sin samverkan med Tegelbruket på ett sätt som gör att verksamheten fortsätter att utvecklas. Barnen i grundskolan ska garanteras kulturupplevelser under varje läsår genom skolans försorg. Arbetet med att halvera barnfattigdomen till år 2020 ska fortsätta. Barn till föräldralediga med barnomsorgsplats ska ha rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet någon gång under året. Detta ska utredas omgående. Under mandatperioden ska vi succesivt införa en fritidscheck, som ska prövas inom ramen för sociala investeringar. 14

15 Vi vill utveckla kultur, fritid och idrottslivet för barn och unga i Örebro. Det handlar bland annat om satsningar på spontanidrottsplatser, om helgöppna och kvällsöppna fritidsgårdar, fritidsklubbar och om dagkolloverksamhet. Örebro kommuns stöd till Tegelbruket ska möjliggöra att verksamheten fortsätter att utvecklas. Barnen i grundskolan ska garanteras kulturupplevelser under varje läsår genom skolans försorg. Att barn och unga rör sig i både organiserad och spontan form är viktigt. Vi vill bygga nya spontanidrottsplatser som kan fungera som mötesplatser för unga, gamla, flickor och pojkar. Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. Individen i centrum Vi vill skapa kontinuitet och minska personalomsättningen inom äldreomsorgen genom att öka grundbemanningen. Möjligheten att gå upp i heltid som infördes under förra mandatperioden ska stärka yrkets attraktivitet. Vi ska även arbeta med att minska de delade turerna. Vi vill arbeta med kontinuitet för personalen genom självbestämmande, personalinflytande och ledarskap. Att ha personal som trivs på arbetet förebygger en hög omsättning. Vi vill undersöka möjligheten till karriärtjänster för undersköterskor och sjuksköterskor. Trygghet, värdighet och livskvalitet ska prägla äldreomsorgen med individen i centrum. Det är självklart att den som är äldre ska ha rätt att bestämma över sin tillvaro. Arbetet med att stärka människors rätt till självbestämmande ska öka genom att vi fullföljer de beslut kring LOV-systemet som fattades under förra mandatperioden. För oss är det viktigt att all skattefinansierad verksamhet, oavsett driftsform, lever upp till medborgarnas krav på kvalitet, insyn och långsiktighet. Vi ska ha tydliga kvalitetskrav och göra noggranna utvärderingar av verksamheter som har med sjuka och äldre att göra oavsett driftsform Alla kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett perspektiv där vi ser de människor som vi finns till för i alla lägen. De kvinnor och män som finns i våra verksamheter ska inte ses som brukare utan som människor. Våra verksamheter ska istället präglas av kommunens värdighetsgaranti och ett individperspektiv. Därför ska termen brukare undvikas i våra verksamheter. Vi vill att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna få omvårdnad av utbildad personal som talar deras egna språk. Att inte kunna göra sig förstådd som äldre eller funktionsnedsatt skapar en otrygghet. Det ska byggas fler bostäder åt äldre och fler ska kunna välja den typ av tryggt boende som passar dem. Under mandatperioden ska vi färdigställa ett 15

16 vård- och omsorgsboende och påbörja byggandet av ytterligare ett. Arbetet med renoveringar och att stärka brandskyddet för att klara nationella krav ska fortsätta på gruppboenden och vård- och omsorgsboenden. Utbyggnaden av gruppbostäder med god kvalitet ska fortsätta, och kan ske tillsammans med andra aktörer utöver kommunen. Vi ska prioritera att människor med funktionshinder får plats på arbetsmarknaden. Målet är att fler från gymnasiesärskolan ska komma ut på arbetsmarknaden, i samverkan med landstinget och näringslivet. Vi ska ta tillvara på de möjligheter till utveckling som kommer med ny teknik. Örebro kommun är delaktiga i utvecklingen av smarta lösningar för e-hemtjänst och annat som gynnar våra äldre medborgare. Denna nya teknik ska användas inom äldreomsorgen för såväl de äldre som personalen. Familjecentraler är populära mötesplatser för föräldrar och barn. Där finns öppen förskola där barn kan leka tillsammans, familjer kan träffas och delta i föräldrautbildning och gruppaktiviteter. BVC och personal från kommunen finns där. Vi vill fortsätta utbyggnaden av familjecentraler så att kvalitén och innehållet är bra och ge fler möjlighet att nyttja verksamheten. Vår ambition är att målgruppen för familjecentralerna ska öka och vara ett stöd för familjer med barn ända upp till 18 år. Vi ska utveckla Öppet intag inom missbruksvården. Syftet är att minska byråkratin och öka den enskildes möjlighet att söka och få hjälp när denne är som mest mottaglig och själv tar steget att söka hjälp. Vi ska också utveckla möjligheterna till stöd för unga missbrukare och deras anhöriga. Det ska byggas fler bostäder åt äldre och fler ska kunna välja den typ av tryggt boende som passar dem. Vi ska stimulera fler aktörer att bygga senior och trygghetsbostäder. Äldreomsorgen ska ha en grundbemanning som klarar att möta varje individs behov. För att stärka attraktiviteten i vårdyrkena ska andelen timanställda ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Under mandatperioden kommer all omvårdnadspersonal att erbjudas möjligheten att gå upp i heltid, och vi ska minska de delade turerna. Vi ska stärka samarbete mellan kommunen och landstinget inom arbetet med samarbetet i Gränslös samverkan. Vi vill utveckla anhörigstödet i kommunen. Implementeringen av kommunens värdighetsgaranti ska fortsätta. Utbyggnaden av gruppbostäder med god kvalitet ska fortsätta. Funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden ska förstärkas. Arbetet med Öppet intag inom missbruksvården ska fortsätta 16

17 En växande kommun där det byggs bostäder Örebro växer, därför finns det behov av fler bostäder. För att människor ska trivas och vilja flytta till oss är det viktigt att det finns boende planerat som tillgodoser örebroarnas önskemål. Även om det byggs mycket i Örebro just nu så behöver en kommun som växer så kraftigt som Örebro många fler bostäder än de som är påbörjade. Bygglovsprocessen ska förenklas och förbättras. Det innebär bland annat utveckling av kommunens organisation och processer i dialog med berörda aktörer. Fokus ska ligga på kommunikation, kompetens, kundanpassning och servicenivåer. Vi behöver bygga billigare, både för att kunna bygga mer och för att fler ska ha möjlighet att bo som de önskar. Därför ska vi jobba med långsiktiga investeringsprogram och ha en hög offentlig finansieringstakt. Det stimulerar den lokala marknaden. Många människor drömmer om eget hus men för många sätter ekonomin stopp för drömmen. Vi ska underlätta så att det byggs villor som fler människor kan ha råd med. Vi ska även underlätta byggande av mindre lägenheter så att rörligheten på bostadsmarknaden ökar. De bästa förutsättningarna skapar vi tillsammans, kommunen och näringslivet. Vi vill utreda möjligheten att koppla ihop expolateringsavtal för fastighetsägare med en avsättning av en viss procent av fastighetsbeståndet för sociala ändamål. Vi ska tillsammans med ÖBO och de privata fastighetsägarna diskutera sätt att skapa incitament att minska trångboddheten och öka den sociala inkluderingen i hela Örebro kommun. Vi vill att människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna bo där de själva önskar. En modern stadsbild innehåller såväl högre hus som gröna områden. Där så är lämpligt ska vi förtäta staden genom att komplettera bebyggelse på tomma tomter i stadskärnan och att bygga ihop olika områden. Att kunna bo där man vill handlar också om att kunna bo kvar på landsbygden även när man just ska flytta hemifrån, eller när man blir gammal. Därför ska vi bland annat genom ÖBO verka för byggandet av flerfamiljshus i våra tätorter på landsbygden. Målet är att det ska byggas 3000 nya bostäder under mandatperioden. Kommunen ska förbättra och förenkla bygglovsprocessen. Vi ska underlätta byggande av mindre lägenheter så att rörligheten på bostadsmarknaden kan öka. Vi ska jobba med långsiktiga investeringsprogram och ha en hög offentlig finansieringstakt för att stimulera den lokala marknaden Verka för att det byggs fler flerfamiljshus på landsbygden 17

18 Avslutning Som kommunledning tar vi ett gemensamt ansvar för en långsiktig och hållbar utveckling. Vi öppnar upp för det breda samtalet och en god samarbetsanda för det gemensammas bästa. Vi skapa nya möjligheter för Örebro kommun att växa socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi tar ansvar för de utmaningar som finns idag och imorgon. Örebro, Lena Baastad Rasmus Persson Lennart Bondeson Socialdemokraterna Centerpartiet Kristdemokraterna 18

Politisk plattform för den nya majoriteten i Örebro

Politisk plattform för den nya majoriteten i Örebro En växande kommun med nya möjligheter Politisk plattform för den nya majoriteten i Örebro 2011-06-17 Innehåll Innehåll... 2 Politik för ny samarbetsanda och framtidsfrågor i Örebro... 3 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen Civila samhällets roll Innehåll Definition av civila samhället Principer för relationen kommun - civila samhället och roller som civila samhällets organisationer har Modeller för samspelet som var och

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer