Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning"

Transkript

1 Rumsaggregat RoomMaster ABR-2 Monteringsanvisning

2 Innehåll Allmänt Information om säkerhet... 3 Allmänt... 4 Specifikation... 4 Tillbehör... 4 Mått och vikt... 4 Leverans och transport... 5 Delning av aggregat... 5 Lägre vikt för transport... 6 Placering av aggregat... 6 Säkerhetsföreskrifter... 6 Elanslutning... 7 Kanalanslutning... 7 Kombihuv... 7 Kanaler... 7 Kondensisolering av kanaler... 7 Värmeisolering av kanaler... 7 Spjäll - Frysrisk... 7 Montering - Spjäll... 8 Uteluftsspjäll till ej förberedda aggregat... 8 Installationsalternativ Installation - anslutning bakåt... 8 Installation - anslutning åt sidan... 9 Installation - anslutning i hörn... 9 Installation - variabel spridningsbild Tillbehör Kombihuv Sats för ändring av spridningsbild Inklädnad mot tak Närvarogivare Frånluftsanslutning Uteluftsspjäll Lyfthandtag Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

3 Information om säkerhet Viktig information om säkerhet Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan rums aggregatetinstalleras och tas i bruk. Då kommer ABR storlek 2 att fungera på ett tillfredställande sätt och ge största nytta. Aggregatet skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med det eller röra reglage. Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra Room- Masters funktion och förosaka skada på person och egendom. Service och reparationer bör utföras av ett av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Se till att anslutningskabeln inte kommer i kläm när aggregatet installeras eller flyttas. Aggregatet är tungt. Vid lyft eller delning av aggregatet finns risk för klämskador. Använd anpassade lyfttillbehör eller annan lämplig utrustning. Var försiktig när aggregatet flyttas. Aggregatet skall kanalmonteras innan det spänningsätts. Använd skyddshandskar när aggregatet monteras. Om aggregatet inte monteras omgående efter leverans skall aggregatet förvaras skyddat under tak med emballaget kvar. Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

4 Allmänt, specifikation, mått och vikt Allmänt RoomMaster är ett komplett luftbehandlingssystem med till- och frånluft bestående av ett rumsaggregat ABR med erforderlig styr- och reglerutrustning samt ett integrerat Floormasterdon. Detta är det nya och enkla sättet för luftbehandling av lokaler inom samma brandcell i skolor, kontor, konferensrum, butiker, foajé / väntrum, fritidslokaler, produktionslokaler etc. Syftet med aggregatet är att ge en god ventilation av lokalen med så små ingrepp som möjligt. Aggregatet får inte monteras i våtutrymmen. Uteluften filtreras och värmen i frånluften överförs i mycket hög utsträckning till tilluften i en roterande värmeväxlare. Luften tillförs lokalen genom ett undanträngande tilluftsdon, som låter den rinna ut långsamt över golvet och tränga undan värme och föroreningar mot tak där den tas bort som frånluft. Mått Aggregatets huvudmått framgår av figur Specifikation ABR Luftbehandlingsaggregat Storlek (a) 2 = normalflöde 250 l/s ABRA-a-b-c-d Utförande, rotortyp (b) 1 = standard, icke hygroskopisk rotor Eftervärmare (c) 1 = elvärmare, 1 kw 750 Kylbatteri (d) 0 = utan 1 = med kylbatteri (vatten) 100 Tillbehör Kombihuv Sats förändring av spridningsbild Inklädnad mot tak Närvarogivare Frånluftsanslutning Uteluftsspjäll Lyfthandtag, sats Ersättningsfilter, sats ABRZ-01-2 ABRZ-02-2 ABRZ-03-2 ABRZ-04-2 ABRZ-05-2 ABRZ-06-2 ABRZ-07-2 ABRZ ø 250 Fig. 1. Måttuppgifter Vikt Överdel (komplett) Överdel (tom) Underdel utan kylbatteri 203 kg 117 kg 68 kg Komplett aggregat Komplett aggregat inkl. emballage 270 kg 295 kg Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

5 Transport, delning av aggregat Leverans / transport Aggregatet levereras ihopmonterat på pall som används vid lyft och transport. Fläkt Woods rekommenderar att aggregatet delas och töms på komponenter samt att hand tag används för att underlätta transporten till uppställningsplats Delning av aggregatet 1 1. Se till att aggregatet är spänningslöst genom att dra ur stickproppen. 2. Öppna inspektionsdörrarna med medlevererad nyckel, se fig Lyft bort skyddsplåten framför elutrymmet (1 i fig. 2). Plåten förs uppåt, varefter underkanten dras utåt/nedåt. 4. Lossa elkabeln (2), som är ansluten till högra dörren, från styrkortet. 5. Lyft av båda dörrarna (3) från gångjärnen. 6. Lossa kontaktdonet för den elektriska luftvärmaren (10) och dra ut med mellanväggen. 7. Lossa den nedre fläktens (11) kontaktdon Skruva ur de två 6-kantsskruvarna (10 mm nyckel) i fläktens anslutningsfläns och dra ut den. 9. Dra försiktigt upp tilluftsgivarens elkabel (7) tills bulben (instucken i en kabelsko, se detaljbild) stoppar mot gummigenomföringen och tejpa fast kabeln i aggregatets bottenplåt. 8 Anm. Om aggregatet är försett med kylbatteri måste dondelens högra frontgaller (8) monteras bort (skruvar i över- och underkant). Lossa därefter treledarkabelns kontaktdon (9). 10. Släpp spärrarna (dra de röda handtagen utåt) för den undre filterkassetten (12) och dra ut den. 11. Lossa de fyra 6-kantsskruvarna (15 i fig. 3) (13 mm nyckel) som sitter i botten på den övre aggregatdelen. 12. Skruva ur de båda stjärnskruvarna (16), som håller förbin-delseplåten mellan don- och aggregatdelen. Plåten är placerad mitt på aggregatets front och utgör också fäste för dondelens frontgaller. 13. Skruva fast eventuella lyfthandtag (17) (tillbehör) med M8-skruvar. Fig Skyddsplåt för elutrymme 2. Kontaktdon i styrkort 3. Dörr 4. Mellanvägg 5. Fläkt (frånluft) 6. Filter (tilluft) 7. Kabel för tilluftsgivare 8. Dondelens frontgaller 9. Kontaktdon för kabel till kylbatteriets styrventil (placerad på gavel i underdel) 10. Elektrisk luftvärmare 11. Fläkt (tilluft) (dold på bilden) 12. Filter (frånluft) 13. Kontaktdon för närvarogivare 14. Anslutningskabel, längd 2,6 m 14. Lyft av aggregatdelen från dondelen. Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

6 A 5;2 ABR fig Placering av aggregat, säkerhetsföreskrifter Bärare stående 3657A 5;3,2 ABR fig Fig Sexkantsskruvar, 4 st 16. Stjärnskruvar i förbindelseplåt 17. Lyfthandtag, tillbehör Om man föredrar att transportera aggregatdelen liggande kan man flytta det ena lyfthandtaget till högra övre kortsidan, se fig. 3 och 4. Fig Fig Roterande värmeväxlare 19. Kontaktdon Lägre vikt för transport Utöver delning av aggregatet kan vikten ytteligare reduceras. 1. Dra ut mellanväggen (pacerad mellan fläkt och filter). 2. Lossa den övre fläktens (5) kontaktdon. 3. Sruva ur de två 6-kantskruvarna (10mmm nyckel) i anslutningsflänsen på fläkten och lyft med den. Obs! Skydda värmeväxlaren mot skador vid demontering av övre fläkten. 4. Släpp spärrarna (dra de röda handtaget utåt) för den övre filterkasetten (6) och dra ut den. 5. Lossa de båda kontaktdonen (19) vid värmeväxlaren. 6. Lyft och drag samtidigt ut hela värmeväxlarenheten (18) Placering av aggregat Placera aggregatet vid vägg alternativt i hörn. Se till att aggregatet är väl förankrat i vägg och står på plant underlag för att undvika att det välter. Närhet till yttervägg är att föredra eftersom det ger kort kanaldragning. Det är nödvändigt med ett fritt utrymme framför aggregatet på 0,8 m för att luckan ska kunna öppnas. Säkerhetsföreskrifter Märkskylt finns på aggregatets sockel. Säkerhetsvarning finns på luckan till elskåpet. Driftläge STOP på manöverpanelen är sekundärt kopplad och skiljer inte aggregatet från nätet vid frånslag. När dörrarna öppnas bryter säkerhetsbrytare spänning till komponenterna i aggregatet. Obs! Dra ur stickproppen, så att aggregatet är spänningslöst innan arbeten i elskåpet påbörjas. Aggregatet är CE-godkänt. Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

7 Elanslutning, kombihuv, kanaler, spjäll - frysrisk Elanslutning Aggregatet ansluts med stickpropp till ett jordat eluttag 1-fas 230 V, 10 A. Den maximala effektförbrukningen för aggregatet är 1670 W med elektrisk eftervärmare. All intern eldragning är utförd på fabrik. Ändras standard el-, styr- eller reglerkoppling måste stick-proppen tas bort och ersättas med fast elanslutning. Inkoppling skall utföras av behörig elinstallatör och enligt gällande föreskrifter. Kanalanslutning Aggregatet får endast anslutas till kanalsystem grupp B (STEV-FS 54). Kanalerna isoleras utvändigt 30 mm med en vattentät yta utåt (diffusionsspärr). Observera att detta gäller både för böjarna vid aggregatet och kanalerna fram till utsida vägg. Rumsluft får inte kunna komma in i isoleringen med risk för kondens som följd ø ø 250 Kombihuv En ytterväggshuv för både uteluft och avluft finns som tillbehör till aggregatet. Den förhindrar kortslutning mellan de båda luft-flödena genom att avluften lämnar huven med relativt hög hastighet och uteluften hämtas vid vägg. Kombihuvens mått framgår av figur 6. Huven är tillverkad av svart plastbelagd plåt. Frontplåten är löstagbar och kan vändas för höger eller vänster montage. Uteluft skalll alltid tas underifrån. De båda iskjutsanslutningarna har gummitätning och anslutning ø 250 mm. Huven skruvas eller spikas fast i väggen. Täta mot fasaden så att vatten inte kan tränga in. 450 Fig ø 250 Kanaler Aggregatets stosar har påskjutsdimension 250 mm. Placeringen framgår av figur 7. Med aggregatets baksida mot yttervägg kan man direkt ansluta till den speciellt framtagna kombihuven, som beskrivs under separat rubrik. Kanalerna monteras enligt efterföljande anvisningar så att de matchar kombihuvens anslutningar. Naturligtvis kan man även dra kanalerna genom tak. Detta är dock normalt sett dyrare med större krav på täthet Fig. 7. Kanalanslutning uppåt Kondensisolering av kanaler Uteluft- och avluftskanalen transporterar kall luft och måste därför alltid kondensisoleras då kanalen passe rar varmt utrymme. Kanalerna isoleras utvändigt 30 mm med en vattentät yta utåt (ångspärr). Observera detta gäller både för böjarna vid aggregatet och kana lerna fram till vägg. Kommer rumsluft in i isole ringen finns risk för att vattenånga kondenserar på kanalens utsida. Värmeisolering av kanaler För att säkerställa funktionen och därmed få en hög värmeåtervinning måste kalla kanaler såsom ute- och avluftskanalen isoleras ytterligare utöver kondensiso leringen. Detta gäller på orter med låga utetempera turer och då inklädnad mot tak monteras. Frånluftskanal som går genom kalla utrymmen måste alltid isoleras med minst 100 mm utvändigt isolering. Spjäll - Frysrisk För att kunna utnyttja driftläge STOPP krävs spjäll med automatisk stängning i uteluftskanalen och jalu sispjäll i avlufts kanalen. Saknas spjäll kommer för oreningar in bakvägen in i aggregatet samt under kalla årstiden kyls rummet och aggregatet ned. Ned kylning av rum met leder till ökade upp värmnings kostnader samt ökar risken för driftstörningar på aggregatet. Aggregat med vattenkylbatteri (delkod c=2) måste alltid vara försett med spjäll om inte frysskyddsme del finns i kylvattnet. Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

8 Montering spjäll, installation - anslutning bakåt Montering spjäll Uteluftsspjäll ABRZ-06-2 med ställdon är avsedd för att användas till aggregat som från fabriken är förberett med transformator och tillhörande styrkomponenter. Spjällenheten är komplett för montering inne i aggregatet och passar till både kanalanslutning bakåt och uppåt. Ställdonet har matningsspänning 24VAC och förreglas via tryckvakt. Uteluftsspjället levereras komplett med spjällenhet och motorställdon som har kopplingsdon för elanslutning. Uteluftsspjäll till ej förberedda aggregat Uteluftsspjället kan eftermonteras i alla levererade versioner av ABRA-2. Monteringssats bestående av transformator och tryckvakt med tillhörande elkablage kan beställas separat. 6. Montera kombihuven på utsidan av väggen, mitt för de upptagna hålen, genom att skruva eller spika fast huven i väggen enligt figur 9. Skarven ovanpå kombihuven mot vägg bör tätas med fogmassa. 7. Täta med skum mellan aggregat och vägg. Skum eller isolering Fig. 9. Aggregat med anslutning bakåt sett från höger sida Installation - anslutning bakåt 1. Fastställ aggregatets placering i rummet. 2. Hål för kanaler tas upp i vägg enligt figur 8. Observera att sidomåttet är mätt från den tänkta aggregatplaceringen. Tätningsmassa Kombihuv Spikas eller skruvas mm Min. ø285-max ø350 alt. 310x Fig. 8. Håltagningsmått för installationsalternativen med kanalanslutning bakifrån 3. Skjut sedan aggregatet på plats. 4. Montera de raka kanaldetaljerna inifrån rummet mot anslutningarna i kombihuven. 5. Fyll ut utrymmet mellan kanalerna och hålväggarna med isolering eller skum. Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

9 Installation - anslutning åt sidan Anslutning åt sidan 1. Hål för kanaler tas upp i vägg enligt figur 10. Observera att måtten är lika oavsett vilken sida kanalanslutningen sker ifrån. 3. Placera aggregatet på plats mot vägg. 4. Montera kanalböjarna på aggregatet för respektive anslut-ningssida enligt figurerna 11 eller Montera de raka kanaldetaljerna i rummet mot hålen i innervägg. Trä samtidigt på täckplåten löst över kanalerna. 6. Kanalerna mäts till och kapas i kant med yttervägg. 8. Montera täckplåten på insidan av väggen genom att skruva fast denna. 9. Tejpa sedan skarvarna mellan kanalböjar och rakkanaler samt mellan rakkanaler och täckplåten, se figur Fyll ut utrymmet mellan kanalerna och hålväggarna med isolering eller skum från utsida vägg. 9. Montera kombihuven genom att först ansluta denna mot kanalerna från rummet och sedan skruva eller spika fast huven i väggen enligt figur 13. Skarven ovanpå kombihuven mot vägg bör tätas med fogmassa. Fig. 12. Kanaldragning åt höger. Kanaler kan förlängas upp till taknivå Täckplåt Tejp Kanaler kapas jäms med yttervägg Tätningsmassa Kombihuv Isolering eller skum Spikas eller skruvas min 2510 Min. ø 285-Max. ø 350 alt. 310 x 680 min 2510 Fig. 13. Kanaldragning åt sidan. Aggregatet sett från framsidan Fig. 10. Håltagningsmått för installation med kanalanslutning åt sidan Anslutning i hörn Håltagning, isolering och montering av kombihuv, se installa-tionsalternativet, anslutning åt sidan. Fig. 11. Kanaldragning åt vänster Fig. 14. Anslutning i hörn, uppåt Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

10 Installation - variabel spridningsbild Variabel spridningsbild För att undvika dragproblem, t. ex. vid ändring av möblering, finns möjlighet att ändra på spridningsbilden från tilluftsdonet. Den normala spridningsbilden framgår av figur 17. Den breda spridningsbilden, figur 18, erhålls med hjälp av en tillbehörssats, som monteras på insidan av frontmattan enligt figur 19. Täckbanden trycks fast mot frontmattan för hand. En mellanform kan fås om endast det breda täckbandet sätts på plats. ABR Fig. 17. Normal spridningsbild Fig. 15. Kanalanslutning bakåt. ABR Fig. 18. Bred spridningsbild (1104) Fig. 16. Kanalanslutning åt sidan. Fig. 19. Montering av tillbehörssats av täckband. Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

11 Tillbehör Kombihuv ABRZ-01-2 Närvarogivare ABRZ-04-2 Närvarogivare Se anvisningar, sida 6. Se separat anvisning. Sats för ändring av spridningsbild ABRZ-02-2 Frånluftsanslutning ABRZ-05-2 Frånluft från angränsande rum Galler Spjällenhet Fästram med stosar dim 125 Monteringsanvisningar finns under rubriken Variabel spridningsbild, sida 10. Spjällåsning Inklädnad mot tak ABRZ Se separat anvisning. Uteluftsspjäll ABRZ Se separat anvisning. Lyfthandtag ABRZ-07-2 Se separat anvisning. Monteringsanvisningar, sida 4 och 5 samt fig. 3 och 4. Fläkt Woods 8059 SE Rätt till ändringar förbehålles.

12 FWG_AHU_ABR2 Technical instruction_ _se_8059 Condesign Info Productions AB ABF5533 Fläkt Woods AB Jönköping t f w

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Drift- och skötselanvisning

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Drift- och skötselanvisning Rumsaggregat RoomMaster ABR-2 Drift- och skötselanvisning Information om säkerhet Viktig information om säkerhet Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan rums

Läs mer

RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning

RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning Innehåll Innehållsförteckning Sid Allmänt... 3 Kontrollpanel... 4 Larm... 4 Drift... 4 Öppning av aggregatlucka... 5 Filter... 5 Roterande värmeväxlare...

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat ACF...

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Mars 2015 Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL 1. Säkerhet 2. Aggregatuppbyggnad 3. Monteringsanvisning 4. Injustering 5. Tekniska data 6. Drift- och skötselinstruktion 7. Garantibestämmelser 2015-05-13 1. Säkerhet

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

WISE Apartment TM. Montering - Injustering - Skötsel. Swegon Home Solutions. www.swegon.com

WISE Apartment TM. Montering - Injustering - Skötsel. Swegon Home Solutions. www.swegon.com Swegon Home Solutions WISE Apartment TM Avgränsning Denna anvisning innehåller: Produktöversikt av WISE Apartment Håltagningsanvisningar Monteringsanvisningar Underhåll Kontroll och rengöring Måttskisser

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 INSTALLATIONSanvisning GOLD LP Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 1. INSTALLATION 1.4 Montering av aggregat 1.1 Allmänt Berörd personal ska ta del av denna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

: Pax Eos 100H. Model No. : Pax Eos 100 Art No. : 1110-1. Model No. Art No. : 1110-2. Monteringsanvisning Installation guide. www.pax.

: Pax Eos 100H. Model No. : Pax Eos 100 Art No. : 1110-1. Model No. Art No. : 1110-2. Monteringsanvisning Installation guide. www.pax. Model No. : Pax Eos 100 Art No. : 1110-1 Model No. Art No. : 1110-2 : Pax Eos 100H UK Monteringsanvisning Installation guide 1 www.pax.se 009-905033-A 2013-06-11 Copyright Pax AB. Viktig information: -

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning EURODON

Monteringsanvisning EURODON förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående information/ 2014-11-06 Monteringsanvisning EURODON Till varje tilluftsdon medföljer: - Renslucka till aktuell radiatortyp - 2st sidoprofiler till

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2014-06-18 1.

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

Montering, injustering och skötsel

Montering, injustering och skötsel Montering, injustering och skötsel Våra kökskåpor är utvecklade för att ge bästa komfort i alla typer av storkök. Men vi har inte nöjt oss med enbart funktion. Snygg design, flexibel utformning och smidig

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska Swegon Home Solutions CASA R2 Comfort Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort Dokumentets originalspråk är svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Installation/Info 4 Varningar 5 Sprängskiss

Läs mer

Specifikationer. Innehållsförteckning

Specifikationer. Innehållsförteckning er Innehållsförteckning Luftbehandlingsaggregat... 192 Kylmaskiner... 197 Aggregatsektioner... 198 Kanaltillbehör... 198 Huvar... 205 Filter... 206 Utomhusmontage... 206 Extra tillbehör... 208 Rätten till

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60 20050706 Monteringsanvisning Pilot I-60 Innehåll Sid Leveransförklaring... 2 Produkt... 2 Tillbehör och Plusfunktioner... 3 Mått... 4 Montering... 6 Styr och Regler... 7 Injustering... 8 Underhåll... 11

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI LK Skåpsgenomföring 25 tomrör, RSK 187 44 83 (Beställs separat) LK Fördelarskåp UNI 350, RSK 187 44 77 LK Fördelarskåp UNI 550, RSK 187 44 78 LK Fördelarskåp UNI 700, RSK 187 44 79

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Fördelarskåp VT RF LK Fördelarskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159

Din manual GAGGENAU RY491200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567159 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installation blandningsdel TBBD GOLD SD

Installation blandningsdel TBBD GOLD SD Installation blandningsdel TBBD GOLD SD 1. Allmänt Blandningsdel TBBD kan erhållas för GOLD SD storlek 04-80. Blandningsdelen kan användas när man helt eller delvis vill värma en obemannad lokal med returluft.

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

LK Inbyggnadsskåp M60 VT & M60 VT-XL

LK Inbyggnadsskåp M60 VT & M60 VT-XL LK Inbyggnadsskåp M60 VT & M60 VT-XL Utförande LK Inbyggnadsskåp M60 finns i två olika storlekar. LK Inbyggnadsskåp VT som användas för inbyggnad av LK Minishunt M60 samt LK Inbyggnadsskåp M60 VT-XL som

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa Monteringsanvisning InCapsa Beskrivning Lindab InCapsa är ett system för att underlätta montering, upphängning och inklädnad av ventilation i byggnader. Lindab InCapsa består av ett fåtal produkter som

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer