lu'/ "::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lu'/ "::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor."

Transkript

1 "::ä'-täjffi:':, Styrelsen och Verkstållande Direktören för GodFond i Sverige AB får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 2009 lnnehåll Förvaltningsberåttelse Resultatråkning Balansråkning Tillåggsupplysningar & noter Sida Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor. lu'/

2 GodFond i Sverige AB Otd N FÖRVALTN INGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten GodFond i Sverige AB ("GodFond") ska driva fondverksamhet d.v.s. förvalta investeringstonder. lnitialt förualtas endast specialfonden GodFond Sverige & Vårlden. Bolagets aflårsid6 år att genom prisvårdhet, årlighet och enkelhet, samt att vara en del av Goodcause (dvs att avkastningen går till vålgörenhet) bli de många svenskarnas londbolag. Via distributjonsavtal med bl.a. Avanza, Nordnet och Folksam år fonden tillångtig lör daglig handel för de många svenska fondspararna. Det unika med bolaget är att alla framtida utdelade medel skånks till välgörenhet. Detta år möjligt tack vare att bolaget via Goodoause Holdjng AB, är helägt av Stiftelsen Goodoause. Stift lsen Goodcauses stadgar fastslår att stiftelsen genom att mottaga överskott från sina rörelsedrivande bolag (i dagsläget GodEl och GodFond)skall låmnabidragochanslagtillorganisationersomgenomsinverksamhetfråmjarettallmånnyttigtellervälgörandeintresse. Ytterst finns således inget privat ägande inom Goodcausekoncernen. GodFonds fall via stiftelsen kommer gå till vålgörenhet. Detta gör att den avkastning som i "vanliga aktiebolag" hade gåtl till ägarna, i Bolaget har samarbetsavtal med vålgörenhetsorganisationerna Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Hand in Hånd och Stockholms Stadsmission. Verksamheten under räkenskapsåret GodFonds nettoomsättning uppgick under detta första verksamhetsår till 1,9 l\4kr. Nettoomättningen år i huvudsak relaterad till omfattningen av den förvaltade fondtörmögenheten i bolagets lond, GodFond Sverige & Vårlden. Bolaget har under året inte gjort några nåmnvårda investeringar. Företagets resultat etter tinansiella poster uppgår till 262 kkr { kkr). Resultatförbättringen beror i sin helhet på att 2OO9 var bolagets första riktiga verksamhetsår med fondförualtning s dan april Väsentliga händelser under räkenskapsåret GodFond startade och öppnade GodFond Sverige & Vårlden för insåttningar den 22 april Sedan dess har Bolaget byggt upp ett förualtat kapital på över 500 mkr. Avkastningen i bolagets första fond GodFond Sverige & Vårlden stannade på 27,7 o/o vilket åven var 2,3 % båttre ån fondens jåmförelseindex enligt frorningstar. Väsentliga händelser etter räkenskapsårets utgång Sedan 20 januari 2010 år fonden GodFond Sverige & Världen öppen tör daglig handel. Bolaget har redan under 2009 nått lönsamhet och för helåret kunnat generera vinsi, vilket möjliggör utdelningar till vålgörenhet redan efter första verksamhetsåret. Förslag till vinstdisposition (i kr) Till ärstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserat resuttat Årets resultat ;;;;; Styrelsen föreslår att resultatet disponers så att Till aktieägare utdelas (0,15 kr per aktie), totalt 220 OOO.;;;;; i ny räkning balanseras Den föreslagna utdelningen till aktieågarna reduerar bolagets soliditet till 75%. Soliditeten är mot bakgrund åv att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna uppråtthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att lullgöra edorderliga investeringar. Den töreslagna utdelningen kan dårmed försvaras med hånsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 S 2-3 st (försiktighetsregeln). Betråflande bolagets redovisade resultat för råkenskapsåret och stållning per 2OO hänvisas till nedanstående resultat- och balansråkningar, jåmte till dessa tillhörande noter. Sida 2 av 6 jl't I

3 FESULTATRÄKMNG (i KKT) Tillåggsuoolvsnino $ Rörel$ns intåkter Nsltoornsåttni ng I 905 Rörsls ns kostnadsr Övriga externa kostnader P6r$nalkostnader Not l Not RÖRELSERESULTAT -163 Rånt6intåkter 13 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 262 RESULTAT FÖRE SKATT 262 skatr -39 Ånets nesultat 229 Sida3 ev 5 r,1 /i I,J'

4 BALANSRÄKNNG (I TILLGÅNGAR On sättn i ng sti I I g än g a r Kortf ristioa fordrinoar Övriga kortf ristiga f ordringar Föruögtalda kostnador och upplupna intåktsr S u n n a ko d:t bt il a f o rd i ng a t 466 Kassa och bånk SUMMATILLGÄNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eost Kaoital Bundet set kaoital Aktiekapital Sunma bundet qet kapial Fritt eoet kapital Balanserat resultat fuets resultat Sunma iilft eget kapital Sumna eget kalital I Kortfristioa skulder Aktu6lla skatteskulder Övriga kortf ristiga skuld r Upplupna kostnader & förutbetalda intäktsr S u m m ko rt t bt ig a s ka ld et SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER AA POSTER INOM LINJEN Stälda såkerheter Ansvarsförbind6lssr it Sida 4 av 6 l\^

5 lqodfond i Sverige AB Otd il NOTER Bedovisnings- & värderingsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensståmmer med Ärsredovisningslagen och Bokföringsnåmndens allmånna räd oföråndrade mot föregående år. Redovjsnjngsprinciperna är Not l - Arvode och kostnadsersättning till revisor 2009 Revislonsuppdrag Öhrlings Pricewaterhouseooopers AB Övrig konsultation Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förualtning. Not 2 - Personal Medelantalet anslällda l/edelantalet anställda har varit varav mån Fledalet anstäida i GodFond i Sveilge AB är även anställda i systetbolaget GodEl i Svetige AB Löner och ersättningar har utgått arvode till styrelsen med riil vd till övriga anstållda med sociala avgifter har utgått med varav pensionskostnader till VD varav pensionskostnader till övriga anstållda 90 bt I Styrelseledamöler och ledande belauningshavare, antal på balansdagen Styrelseledamöter varav män Verkstållande direktör och andra ledande beiattningshavare varav män Sjukfrånvarc 100% J t00% /. 100% Uppgift låmnas ej då antalet anstållda i gruppen är högst tio, enligt ÅRL 5:1 8. GodFonds efättningspolicy Vi på GodFond vill generera så mycket pengar som möjligt till vålgörand ändamå1. Vår ersåttningspolicy är att våra löner ska vara marknadsmåssiga, men lite under snittet. Det år just vårt syfte, att skapa kundnytta och ett vålgörenhetsöverskott, som skapar mervärde och motivation för oss som jobbar på GodFond. lngen som arbetar hos oss har någon torm av rörlig ersättning, och vi tror inte heller att någon av våra nyckelpersoner skulle göra ett båtlre arbele om de haft rörlig ersättning. Alla i vår styrelse stållde upp utan ersåttning under 2009, och kommer att göra detsamma Även vår VD avstod från sin lön under större delen av 2009, menharunderdetreförstamänadernaav20l0erhållitlön.omgodfondfortsätterattutvecklasefterplan,dvs.görapositiva resultat,kommervårvd fortsättningsvis att ta ut lön. Sida 5 av 6 \,

6 nr Not3-Egetkapital 2008 B lopp Villkorat aktioåoartillskott Ärets resultat Bolory vict ärels utgäng 2009 Bslopp vid årets ingång Bshandling av rssultat snligt årsståmm Årets rosultat Beloppvid äteb utgäng I balanserat resultat ingår ett erhållet villkoral aktiefuartillskott om 750 kkr Balanserat fesulht I ' Stod<hokn 2o1O- 0('26 /4Q{4 Karl-Johan P rson I Ldamot lt e".-l^^.^ Johan Winnerblad Ledamot 6hatämnats20ro- Oq-[q AB Sida 6 av 6

7 önrlings Revisionsberättelse Till årsstämman i GodFond i Sverige AB Orgnr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i GodFond i Sverige AB för är Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och for att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vår1 ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfort revisionen f<jr att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskathringar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens ör,riga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvalhringsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direklören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den29 april 2010 Öhrling6lricewaterhouseCoopers AB Magnus Brändström Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor L f,ltådlr-.-, Flelena Kaiser de Carolis Auktoriserad revisor I