G & L Beijer AB. januari juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G & L Beijer AB. januari juni 2008"

Transkript

1 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster på 53,2. Vinsten efter skatt ökade till 159,2 (101,4). Vinsten per aktie blev 12,84 kronor (8,17). Vinsten per aktie exklusive realisationsvinster uppgick till 8,55 kronor. Etablering på två nya marknader genom förvärv inom Beijer Ref. Förstärkt satsning på komfortkyla inom Beijer Ref genom norskt förvärv. Beijer Tech g jorde två strategiska förvärv inom slang- och gummiverksamheten.

2 Omsättning, 6 månader 1600 Resultat före skatt, 6 månader 160 Resultat före skatt, kvartal 100 Resultat före skatt, rullande Q1 Q2 Q3 Q Q3 Q4 Q1 Q2 Stapel (vänster skala) = kvartal Kurva (höger skala) = rullande 12 månader Diagrammen är justerade för jämförelsestörande och engångsposter, vilka förekommit åren 2004, 2005, 2007 och Omsättning, 1679,8 1561,8 1230,0 Rörelseresultat, 200,5 152,1 67,1 Vinst efter skatt, 159,2 101,4 40,7 Vinst per aktie efter skatt, kr 12,84 8,17 3,28 2

3 Omsättning G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt positiv försäljningsutveckling under det andra kvartalet Liksom under det andra kvartalet 2007 låg efterfrågan under 2008 på en historiskt hög nivå. Koncernens omsättning steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8) under årets sex första månader. Under det andra kvartalet ökade omsättningen med 5 procent till 923,0 (876,2). Förvärv och en viss organisk tillväxt förklarar uppgången i försäljningen. Affärsområdet Beijer Refs omsättning steg med 8 procent till 1343,7 (1247,0) under de två första kvartalen. Omsättningen ökade med 4 procent under det andra kvartalet till 744,9 (716,2). Ökningen förklaras av förvärv och en mindre organisk tillväxt. De nordiska marknaderna och Schweiz utvecklades fortsatt starkt. Försäljningen på övriga marknader fortsätter på en historiskt hög nivå. Affärsområdet Beijer Techs omsättning ökade med 7 procent till 336,1 (314,8) under sexmånadersperioden. Under det andra kvartalet steg omsättningen med 11 procent till 178,1 (160,0). Nettot av affärsområdets förvärv och avyttringar påverkade omsättningen marginellt. Efterfrågan inom flertalet produktområden som flödesteknik, industrigummi, stål- & smältverk och gjuteri var fortsatt hög och det fanns även tendenser till bristande leveranskapacitet från vissa underleverantörer. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat steg till 200,5 (152,1) under de sex första månaderna. I resultatet för 2008 ingår realisationsvinster om 53,2 från avyttringar* under det första kvartalet. Exklusive engångsvinsterna uppgick resultatet till 147,3. Under det andra kvartalet uppgick resultatet till 92,3 (99,9). Beijer Refs rörelseresultat ökade till 149,3 (133,3) under sexmånadersperioden. Exklusive realisationsvinsten från Svenska Daikin uppgick resultatet till 126,6. Under det andra kvartalet blev resultatet 81,6 (90,4). Minskningen beror bland annat på ökade omkostnader hänförliga till genomförda förvärv. Rörelseresultatet för Beijer Tech steg till 60,9 (28,1) under det första halvåret. Exklusive realisationsvinsten från avyttringen av Brogårdsand AB uppgick resultatet till 30,4. Under det andra kvartalet ökade resultatet med 10 procent till 16,3 (14,8). Ökningen förklaras av stigande försäljningsvolymer och fortsatt god kostnadskontroll. *) se Viktiga händelser Resultat före och efter skatt Koncernens finansnetto uppgick till -7,4 (-8,0) under sexmånadersperioden och -5,4 (-4,3) under det andra kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 4,0 (3,2) och 2,0 (1,8) för respektive period. Resultatet före skatt blev 193,1 (144,1) för de sex första månaderna. Exklusive engångsvinster* blev resultatet 139,9. Resultatet före skatt under det andra kvartalet uppgick till 86,9 (95,6). Resultatet efter skatt uppgick till 159,2 (101,4) under halvåret och 65,2 (66,6) under det andra kvartalet. Vinsten per aktie blev 12,84 kronor (8,17) under halvåret. Exklusive realisationsvinster uppgick vinsten per aktie till 8,55 kronor. Övrig ekonomisk information Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 52,4 (16,6). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 121,9 (172,2) vid halvårsskiftet. Det egna kapitalet uppgick till 808,4 (610,1) vid samma tidpunkt. Nettoskulden minskade till 688,0 (706,9). Soliditeten var 36 procent (30). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 998 (909). Viktiga händelser G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref agenturrörelsen Svenska Daikin inom luftkonditionering. Svenska Daikin omsätter cirka 65 på årsbasis och har 10 anställda. Beijer Ref realiserade genom avyttringen en vinst på 26 som ingår i resultatet för första kvartalet Köpare var japanska Daikins europabolag. Svenska Daikin ingår inte längre i koncernens räkenskaper från den 1 februari G & L Beijer förvärvade i februari genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Renheat AB. Rörelsen omsätter cirka 5 på årsbasis. Förvärvet ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari G & L Beijer avyttrade i februari genom affärsområdet Beijer Tech Brogårdsand AB med dotterbolaget Fyleverken till Finja AB. Den sålda verksamheten omsätter cirka 60 kronor på årsbasis. Realisationsvinsten uppgick till cirka 30. I samband med affären tecknade G & L Beijer och Finja ett långsiktigt avtal som innebär att Beijer Tech kommer att vara distributör och sälja Brogårdsands produkter till gjuteriindustrin i Norden. Brogårdsand/Fyleverken ingår inte längre i G & L Beijers räkenskaper från den 1 mars

4 G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Hymab (Hydraul & Maskinkomponenter i Örebro AB). Rörelsen omsätter cirka 16 och har 6 anställda. Hymab marknadsför och säljer hydraulkomponenter, hydraulslang, miljövänliga oljeprodukter, kullager, tätningselement och fästartiklar. Förvärvet är ett led i strategin för Beijer Techs dotterbolag Lundgrens att satsa på hydrauliksegmentet. Rörelsen i Hymab ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Ref distributionsrättigheterna till Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar i Norge. I förvärvet, som var en inkråmsaffär, ingick även kundstock och varulager samt en försäljningsansvarig. Verksamheten omsätter cirka 20 på årsbasis. Förvärvet i Norge är ett led i Beijer Refs strategiska satsning på komfortkyla. Det norska förvärvet integreras med Beijer Refs norska organisation och ingår i koncernens räkenskaper från den 1 maj G & L Beijer förvärvade i maj genom affärsområdet Beijer Ref det slovakiska kylgrossistföretaget RK Slovakia. Bolaget omsätter cirka 10 och har 9 anställda. Förvärvet är strategiskt och innebär att Beijer Ref gjort en inbrytning på en ny marknad i Europa. Förvärvet bedöms ha en god tillväxtpotential genom att Beijer Ref kan tillföra organisation, resurser och affärsområdets hela produktprogram. RK Slovakia ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj G & L Beijer förvärvade i maj genom affärsområdet Beijer Tech affärsområdet Industrislang inom REC Indovent AB. Verksamheten omsätter drygt 20 och har 5 anställda. Den förvärvade verksamheten marknadsför och säljer industrislang inom ett antal användningsområden, exempelvis hantering av heta & aggressiva gaser och industridammsugning. Förvärvet integreras med Beijer Techs dotterbolag Lundgrens verksamhet. Lundgrens utvecklar därmed sitt produktprogram och stärker sin position som ledande slangföretag i Sverige. Förvärvet ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juni G & L Beijer förvärvade i juni genom affärsområdet Beijer Ref det tjeckiska kylgrossistföretaget Fridanair. Bolaget omsätter cirka 30 och har 20 anställda. Förvärvet innebär att Beijer Ref gjort en inbrytning på ännu en marknad i Europa. Förvärvet bedöms ha en betydande tillväxtpotential genom att Beijer Ref kan tillföra organisation, resurser och affärsområdets hela produktprogram. Fridanair ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juli Riskbeskrivning G & L Beijerkoncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens affärsområden är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför allt Europa, vilken styr efterfrågan av affärsområdenas produkter och tjänster. Andra rörelserisker som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtagande, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. Kommande rapporter - Delårsrapport för nio månader publiceras den 22 oktober Bokslutskommuniké för 2008 publiceras i februari Årsredovisning för 2008 publiceras i april Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 17 juli 2008 Peter Jessen Jürgensen Poul Friis Bernt Ingman Anne-Marie Pålsson Joen Magnusson Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör 4

5 K o n c e r n e n s r e s u l t a t r ä k n i n g i s a m m a n d r a g () 6 mån 6 mån Q2 Q2 Helår Nettoomsättning , ,8 923,0 876, ,0 Övriga rörelseintäkter *... 72,7 16,0 10,5 8,2 36,9 Rörelsens kostnader , ,6 831,8 775, ,0 Avskrivningar... 17,8 17,1 9,4 8,7 35,5 Rörelseresultat ,5 152,1 92,3 99,9 298,4 Räntenetto... 13,4 11,2 7,4 6,1 25,8 Övrigt finansiellt resultat... 6,0 3,2 2,0 1,8 10,3 Resultat före skatt ,1 144,1 86,9 95,6 282,9 Skatt... 33,9 42,7 21,7 29,0 70,4 Nettoresultat ,2 101,4 65,2 66,6 212,5 *) Varav engångsposter... 53,2 5,9 Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ,2 101,3 65,2 66,5 212,2 Nettoresultat hänförligt till minoritetsintressen... 0,1 0,1 0,3 Nettoresultat per aktie före och efter utspädning, Kr... 12,84 8,17 5,26 5,36 17,11 K o n c e r n e n s b a l a n s r ä k n i n g i s a m m a n d r a g () Tillgångar Anläggningstillgångar ,0 654,1 698,2 Omsättningstillgångar , , ,0 Likvida medel... 76,2 58,2 80,9 Summa tillgångar , , ,1 Eget kapital och skulder Eget kapital ,4 610,1 726,9 Långfristiga skulder ,9 549,8 518,5 Kortfristiga skulder ,4 861,5 739,7 Summa eget kapital och skulder , , ,1 Därav räntebärande skulder ,2 765,1 698,8 K o n c e r n e n s n y c k e l t a l Soliditet, %... 36,4 30,2 36,6 Eget kapital per aktie, Kr Avkastning på eget kapital efter full skatt, %... 38,1 31,4 33,6 Avkastning på sysselsatt kapital, %... 25,1 21,5 24,8 Avkastning på operativt kapital, %... 25,0 21,8 25,4 Antal utestående aktier*: Innehav av egna aktier*: *) Aktiesplit genomförd 31 maj Samtliga jämförelsetal omräknade med hänsyn till genomförd split. 5

6 K o n c e r n e n s r a p p o r t e r i n g f ö r s e g m e n t () Beijer Ref Beijer Tech Koncernen Intäkter Extern försäljning , ,0 336,1 314, , ,8 Summa intäkter , ,0 336,1 314, , ,8 Resultat Resultat per rörelsegren ,3 133,3 60,9 28,1 210,2 161,4 Ofördelade kostnader... 9,7 9,3 Rörelseresultat * ,3 133,3 60,9 28,1 200,5 152,1 *) Inklusive realisationsvinster K o n c e r n e n s k a s s a f l ö d e s a n a l y s i s a m m a n d r a g () 6 mån 6 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten ,9 134,0 247,6 Förändringar i rörelsekapital ,3 87,9 40,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten... 27,2 190,4 259,4 Förändring finansiering... 66,5 163,0 92,6 Utbetald utdelning... 74,4 40,3 40,3 Förändring av likvida medel... 5,1 21,6 0,2 Kursdifferens likvida medel... 0,4 1,8 3,1 Likvida medel vid årets början... 80,9 78,0 78,0 Likvida medel vid periodens slut... 76,2 58,2 80,9 K o n c e r n e n s e g e t k a p i t a l () Ingående balans 726,9 536,4 Periodens resultat 159,2 101,4 Utdelning 74,4 40,3 Försäljning av dotterföretag 0,7 Omräkningsdifferens 2,6 12,6 Utgående balans 808,4 610,1 6

7 M o d e r b o l a g e t s r e s u l t a t r ä k n i n g i s a m m a n d r a g () 6 mån 6 mån Helår Rörelsens intäkter... Rörelsens kostnader... 7,9 7,4 13,7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar... 0,1 0,1 0,2 Rörelseresultat... 8,0 7,5 13,9 Räntenetto... 2,8 1,9 4,3 Resultat från andelar i koncernföretag och intresseföretag... 50,0 34,4 65,4 Resultat efter finansiella investeringar... 44,8 28,8 55,8 Bokslutsdispositioner... 0,1 Resultat före skatt... 44,8 28,8 55,7 Skatt på periodens resultat... 1,5 0,0 2,5 Nettoresultat... 46,3 28,8 58,2 M o d e r b o l a g e t s b a l a n s r ä k n i n g i s a m m a n d r a g () Tillgångar Materiella anläggningstillgångar... 0,8 0,6 0,9 Finansiella anläggningstillgångar ,2 254,8 254,8 Omsättningstillgångar ,4 411,7 433,4 Summa tillgångar ,4 667,1 689,1 Eget kapital och skulder Eget kapital ,8 353,2 388,9 Obeskattade reserver... 4,2 4,2 4,2 Långfristiga skulder ,7 157,5 138,3 Kortfristiga skulder ,7 152,2 157,7 Summa eget kapital och skulder ,4 667,1 689,1 7

8 G & L Beijer AB (publ), Norra Vallgatan 70, Malmö, Telefon , Telefax Organisationsnummer Aktuell information:

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader G&L BEIJER 2010 I N N E H Å L L 4 Året som gick 6 VD har ordet 8 Beijeraktien 10 Börsens handelsföretag 12 Beijers ett globalt företag 14 Affärsidé, mål och strategier 16 Verksamheten 2010 18 Beijer Ref

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer