Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg (s) Bert Elisson (s) 54-65, Karl-Ove Johansson (s) Manuel Huerta (v) Peter Wahlström (m), 2:e v ordförande Kjell Wendin (kd) Bo Axelsson (m) Alexander Knutsson (fp) Stefan Hjalmarsson (opa) 66 Stefan Hjalmarsson (opa) 54-65, 67-71, Lizzie Hultqvist (v), Lars Löfgren (c), Ove Nyberg (fp), Tommy Hansen, miljö- och byggchef, Lotta Alm, sekreterare Utses att justera Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Justeringens plats och tid Miljö- och byggförvaltningen den 18 juni 2009 kl Underskrifter Sekreterare... Lotta Alm Protokollet omfattar Ordförande... Anita Höglund Eriksson Justerande Peter Wahlström Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Miljö- och byggnämnden Blad 1 Innehåll Brandskyddsinventering 2 Norra skogen 1:145 3 Ekonomirapport för maj månad Rapport om uppföljning av internkontrollplan Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av byggbodar på Åsby 8:1 6 Tillbyggnad på Jäder 10:3 8 Nybyggnad av småhus på Tyringe 1:9 9 Tillbyggnad av balkong på Lövsta 2 10 Tillbyggnad av garage på Ekorrbäret 1 11 Nybyggnad av carport/förråd samt inglasad uteplats på Ekorrbäret 3 12 Inglasad uteplats på Luktärten 3 13 Nybyggnad av garage på Hantverkaren 3 14 Nybyggnad av tak på Cedern Tillbyggnad av kontorslokal på Draken 1 16 Inglasad uteplats på Yggdrasil 1 17 Information 18 Delegationsbeslut för maj månad Handlingar för kännedom 20

3 Miljö- och byggnämnden Blad 2 Mbn 54 Dnr 117/ Brandskyddsinventering Lars-Eric Johansson redogjorde för utförd brandskyddsinventering av byggnader i område 1 i Arboga stadskärna. Miljö- och byggnämnden tackade för informationen.

4 Miljö- och byggnämnden Blad 3 Mbn 55 Änr BLOV 86/2009 Norra skogen 1:145 Sökande: APM Sport AB, Arboga Ansökan innebär nybyggnad av affärshus 900 m² samt anläggande av ca 50 parkeringsplatser på Norra skogen 1:145. Nybyggnadskarta inväntas varför beslut om bygglov ej kan fattas. Åtgärden tillstyrks av stadsarkitekten. Rätten att bevilja bygglov, när ärendet är komplett, delegeras till byggnadsinspektören. Byggnadsinspektören

5 Miljö- och byggnämnden Blad 4 Mbn 56 Dnr 17/ Ekonomirapport för maj månad 2009 Förvaltningschefen redovisade utfallet av ekonomirapporten för maj månad Ekonomirapporten läggs till handlingarna. Ekonomikontoret + handling

6 Miljö- och byggnämnden Blad 5 Mbn 57 Dnr 12/ Rapport om uppföljning av internkontrollplan 2009 Förvaltningschefen redogjorde för uppföljning av interkontrollplan. Genomförda kontroller har utfallit med tillfredsställande resultat. Resultaten bedöms inte föranleda några korrigerade, avhjälpande eller liknande åtgärder. Kontroll av kommunfullmäktiges fastställda styrdokument (policydokument, program etc) har ej utförts enligt plan, aktuella kontrollen utförs under juli och augusti. Rapporten godkänns. Kommunstyrelsen

7 Miljö- och byggnämnden Blad 6 Mbn 58 Änr BLOV 53/2009 Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av byggbodar på Åsby 8:1 Sökande: Arboga Flygklubb, Box 86, Arboga Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har inkommit tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2009, varav framgår: Ärende Arboga Flygklubb inkom den 28 april 2009 med ansökan om bygglov och den 27 maj med en ansökan om strandskyddsdispens. Ansökningarna gäller strandskyddsdispens och tillfälligt bygglov för att ställa upp fyra baracker med duschar och toaletter som ska nyttjas vid tävlingar. Strandskyddsområde Området där barackerna ska ställas upp omfattas av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddet sträcker sig 100 m ut från strandlinjen på gamla hjälmarekanal. Lagstöd Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Särskilda skäl Endast om det finns särskilda skäl kan dispens från strandskyddsbestämmelserna medges. De skäl som angetts i denna ansökan om dispens från strandskyddet är följande: Klubbens befintliga lokaler ligger samtliga närmare kanalen än den plats som är tänkt för placering av barackerna. Barackerna kommer att bilda en enhet med befintlig bebyggelse. Yttrande/Bemötande Miljö- och hälsoskyddsenheten och bygglovenheten har besökt platsen Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att de särskilda skäl som angetts är tillräckliga. Barackerna kommer att placeras längre från strandlinjen än klubbens övriga byggnader men ändå som samlad bebyggelse. Åtgärden bedöms inte påverka naturmiljön negativt då den aktuella platsen redan är ianspråktagen som en yttre del av flygfältet.

8 Miljö- och byggnämnden Blad 7 Yttrande från Länsstyrelsen natur- och kulturmiljöenhet inkom den 1 juni 2009, varav framgår: Kulturmiljö på Länsstyrelsens natur- och kulturmiljöenhet föreslår i första hand att bodarna flyttas något närmare flygplatsen. Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigt att bodarna kommer att stå högst tillfälligt inom riksintresseområdet under en kortare period, dvs, tydlig tidsbegränsning. När det gäller eventuell förekomst av kulturhistorisk värdefull bebyggelse intill aktuellt område har Länsstyrelsen inte tillgång till något känt underlagsmaterial. Bodarnas färgval bör därför anpassas till befintlig bebyggelse. Bygglovenheten och stadsarkitekten har i kommunicering påtalat att bodarna ska vara rödfärgade, i övrigt tillstyrks åtgärden. Arbetsutskottet anser att placeringen av bodarna ska ske i enlighet med av sökanden inlämnad situationsplan daterad den 28 april Med stöd av miljöbalken 7 kap 16 och 18 lämnas dispens för uppställande av fyra baracker med duschar och toaletter på Åsby 8:1. 2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då tomten redan är ianspråktagen och samtliga befintliga byggnader ligger närmare strandlinjen än den planerade uppställningsplatsen. 3. Sökanden upplyses om att dispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 4. Tidsbegränsat bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap 14, för uppställning av fyra byggbodar på Åsby 8:1, beviljas till och med den 11 juni Statens Naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas. Avgift: kr Naturvårdsverket, Lantmäterimyndigheten, Länsstyrelsen, Vägverket, sökanden och akten

9 Miljö- och byggnämnden Blad 8 Mbn 59 Änr BLOV 57/2009 Tillbyggnad på Jäder 10:3 Sökande: (XXX) Ansökan innebär två tillbyggnader om totalt 110 m² inom strandskyddsområde på Jäder 10:3. Länsstyrelsen har i Föreskrifter om undantag för vissa komplementbyggnader m.m. från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län beslutat om undantag för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig bebyggelse på en tomtplats och som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden. Om tomtarealen är större än m² ska komplementbyggnaderna i sin helhet förläggas inom 20 från huvudbyggnaden. Dessa kriterier kommer byggnationerna att uppfylla när de är färdigställda. Yttrande från Länsstyrelsen natur- och kulturmiljöenhet inkom den 8 juni 2009, varav framgår: Fastigheten Jäder 10:3 ligger inom bruksområde för Jäders bruk och inom ett kulturminnesvårdsprogram för Arboga kommun. På den intilliggande fastigheten Jäder 2:15 finns en fast fornlämning i form av en slaggvarp. Det är dock Länsstyrelsens bedömning att tillbyggnaden inte ligger inom fornlämningens skyddszon. Arkeologiska åtgärder inför byggnationen krävs därför inte. Stadsarkitekten tillstyrker åtgärden. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnader om totalt 110 m² på Jäder 10:3. Bygglov beviljas. Avgift: bygglov kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden och akten

10 Miljö- och byggnämnden Blad 9 Mbn 60 Änr BLOV 64/2009 Nybyggnad av småhus på Tyringe 1:9 Sökande: (XXX) Ansökan innebär rivning av befintligt småhus samt nybyggnad av småhus om 143 m² på Tyringe 1:9. För rivning av det befintliga huset krävs inget rivningslov (plan- och bygglagen 8 kap 8 ). Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av småhus 143 m² på Tyringe 1:9. Bygglov beviljas. Avgift: rivningsanmälan 756 kronor + bygglov kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden

11 Miljö- och byggnämnden Blad 10 Mbn 61 Änr BLOV 58/2009 Tillbyggnad av balkong på Lövsta 2 Sökande: (XXX) Ansökan innebärande tillbyggnad av balkong 10,8 m² på Lövsta 2 strider mot gällande detaljplan avseende byggande på prickad mark. Åtgärden som är förenlig med planens syfte och kan betraktas som mindre avvikelse från detaljplan, tillstyrks av stadsarkitekten. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden medger mindre avvikelse från detaljplan, enligt plan- och bygglagen 8 kap 11, avseende byggande på prickad mark samt beviljar bygglov. 1. Mindre avvikelse från detaljplan avseende byggande på prickad mark på Lövsta 2, medges enligt plan- och bygglagen 8 kap Bygglov beviljas. Avgift: bygglov 588 kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden

12 Miljö- och byggnämnden Blad 11 Mbn 62 Änr BLOV 72/2009 Tillbyggnad av garage på Ekorrbäret 1 Sökande: (XXX) Ansökan innebärande tillbyggnad av garage om ca 22 m² på Ekorrbäret 1 strider mot gällande detaljplan som medger en exploateringsgrad på 200 m². Genom delning av intilliggande fastighet har tomtstorleken för Ekorrbäret 1 utökats med ca 50 % i förhållande till i detaljplanen angiven storlek. Åtgärden som är förenlig med planens syfte och kan betraktas som mindre avvikelse från detaljplan tillstyrks av stadsarkitekten. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden medger mindre avvikelse från detaljplan, enligt plan- och bygglagen 8 kap 11, avseende överskriden byggrätt om 22 m² samt beviljar bygglov. 1. Mindre avvikelse från detaljplan avseende överskriden byggrätt om 22 m² på Ekorrbäret 1, medges enligt plan- och bygglagen 8 kap Bygglov beviljas. Avgift: bygglov kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden

13 Miljö- och byggnämnden Blad 12 Mbn 63 Änr BLOV 62/2009 Nybyggnad av carport/förråd samt inglasad uteplats på Ekorrbäret 3 Sökande: (XXX) Ansökan innebärande nybyggnad av carport/förråd 66 m² och inglasad uteplats 29 m² på Ekorrbäret 3 strider mot gällande detaljplan avseende överskriden byggrätt om 45 m². Tillåten exploateringsgrad är 200 m². Genom delning av intilliggande fastighet har tomtstorleken för Ekorrbäret 3 utökats med ca 50 % i förhållande till i detaljplanen angiven storlek. Åtgärden som är förenlig med planens syfte och kan betraktas som mindre avvikelse från detaljplan tillstyrks av stadsarkitekten. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden medger mindre avvikelse från detaljplan, enligt plan- och bygglagen 8 kap 11, avseende överskriden byggrätt om 45 m² samt beviljar bygglov. 1. Mindre avvikelse från detaljplan avseende överskriden byggrätt om 45 m² på Ekorrbäret 3, medges enligt plan- och bygglagen 8 kap Bygglov beviljas. Avgift: bygglov kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden

14 Miljö- och byggnämnden Blad 13 Mbn 64 Änr BLOV 65/2009 Inglasad uteplats på Luktärten 3 Sökande: (XXX) Ansökan innebärande nybyggnad av tak + inglasad uteplats 18,5 m² på Luktärten 3 strider mot gällande detaljplan avseende överskriden byggrätt om 15 m². Åtgärden som är förenlig med planens syfte och kan betraktas som mindre avvikelse från detaljplan tillstyrks av stadsarkitekten. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden medger mindre avvikelse från detaljplan, enligt plan- och bygglagen 8 kap 11, avseende överskriden byggrätt om 15 m² samt beviljar bygglov. 1. Mindre avvikelse från detaljplan avseende överskriden byggrätt om 15 m² på Luktärten 3, medges enligt plan- och bygglagen 8 kap Bygglov beviljas. Avgift: bygglov 882 kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden

15 Miljö- och byggnämnden Blad 14 Mbn 65 Änr BLOV 68/2009 Nybyggnad av garage på Hantverkaren 3 Sökande: Arboga kommun/fastighetsavdelningen, Box 45, Arboga Miljö- och byggnämnden beslutade den 16 april 2009, 37, att medge mindre avvikelse från detaljplan för byggande av garage/förråd 33 m² på prickad mark på Hantverkaren 3. Fastighetsförvaltningen har den 14 maj 2009 inkommit med ny ansökan avseende reviderad placering och storlek på garaget/förrådet. Tillbyggnaden strider mot gällande detaljplan avseende byggande av garage/förråd 36 m² på prickad mark på Hantverkaren 3. Åtgärden tillstyrks av stadsarkitekten. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden medger mindre avvikelse från detaljplan, enligt plan- och bygglagen 8 kap 11, avseende byggande på prickad mark samt beviljar bygglov. 1. Mindre avvikelse från detaljplan avseende byggande på prickad mark på Hantverkaren 3, medges enligt plan- och bygglagen 8 kap Bygglov beviljas. Avgift: bygglov kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden

16 Miljö- och byggnämnden Blad 15 Mbn 66 Änr BLOV 71/2009 Nybyggnad av tak på Cedern 29 Sökande: (XXX) Ansökan innebärande nybyggnad av tak om 21 m² på Cedern 29 strider mot gällande detaljplan avseende byggande på prickad mark. Granneintyg från Cedern 28 och Cedern 30 inkom den 29 maj Åtgärden som är förenlig med planens syfte och kan betraktas som mindre avvikelse från detaljplan tillstyrks av stadsarkitekten. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden medger mindre avvikelse från detaljplan, enligt plan- och bygglagen 8 kap 11, avseende byggande på prickad mark samt beviljar bygglov. 1. Mindre avvikelse från detaljplan avseende byggande på prickad mark på Cedern 29, medges enligt plan- och bygglagen 8 kap Bygglov beviljas. På grund av jäv deltog inte Bert Elisson (s) i handläggningen i detta ärende. Avgift: bygglov 882 kronor + bygganmälan 378 kronor = kronor Sökanden

17 Miljö- och byggnämnden Blad 16 Mbn 67 Änr BLOV 73/2009 Tillbyggnad av kontorslokal på Draken 1 Sökande: Byggnadsfirma Lund AB, Herrgårdsgatan 21, Arboga Ansökan innebär tillbyggnad av kontorshus om 38 m² på Draken 1. Åtgärden tillstyrks av stadsarkitekten. Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Avgift: bygglov kronor + bygganmälan kronor = kronor Sökanden

18 Miljö- och byggnämnden Blad 17 Mbn 68 Änr BLOV 78/2009 Inglasad uteplats på Yggdrasil 1 Sökande: (XXX) Ansökan innebärande nybyggnad av tak + inglasad uteplats om 22 m² på Yggdrasil 1, strider mot gällande detaljplan avseende överskriden byggrätt om 20 m². Åtgärden som är förenlig med planens syfte och kan betraktas som mindre avvikelse från detaljplan, tillstyrks av stadsarkitekten. 1. Mindre avvikelse från detaljplan avseende överskriden byggrätt om 20 m² på Yggdrasil 1, medges enligt plan- och bygglagen 8 kap Bygglov beviljas. 3. Nämnden anser att ytterligare byggnation på fastigheten Yggdrasil 1 inte är möjlig med hänvisning till att byggrätten har överskridits. Avgift: bygglov 882 kronor + bygganmälan 756 kronor = kronor Sökanden

19 Miljö- och byggnämnden Blad 18 Mbn 69 Dnr 35/ Information Miljö- och byggnämnden beslutade den 19 mars 2009, 24, föreslå kommunfullmäktige att framställa hos Länsstyrelsen att överlåta tillsynen av två B-anläggningar (Wima Propulsion AB och MR i Arboga AB) till miljöoch byggnämnden i Arboga kommun från den 1 juli Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2009 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Miljö- och byggchefen har i uppdrag att besvara frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott.

20 Miljö- och byggnämnden Blad 19 Mbn 70 Dnr 20/ Delegationsbeslut för maj månad Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista daterad den 4 juni 2009 avseende beslutade ärenden för perioden 1 maj till den 31 maj Bygglovenhetens förteckning daterad den 1 juni 2009 avseende avslutade ärenden för perioden 1 maj till den 31 maj Bygglovenhetens delegationslista daterad den 1 juni 2009 avseende byggnadsinspektörens lämnade bygglov (nr BI L 22-32/2009), rivningslov (BI RL 1/2009), fattade beslut om kontrollplan (nr BI KP 29-36/2009) samt godkännande av kvalitetsansvarig (nr BI KA 28-35/2009). 4. Av förvaltningschefen godkänd förrättning (avstyckning från Åsby 8:1) enligt punkt 14.2 i delegationsordningen. 5. Av bygglovhandläggaren fattat beslut om att överklagande av miljöoch byggnämndens delegationsbeslut den 8 maj 2009, Änr MI , inkom inom rätt tid samt beslutat om att överlämna ärendet till den myndighet som ska pröva ärendet. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

21 Miljö- och byggnämnden Blad 20 Mbn 71 Handlingar för kännedom 1. Länsstyrelsens beslut daterad den 7 maj 2009, Anmälan om vattenverksamhet i form av utbyte av bro över Lungerbäcken vid Lunger, Arboga kommun. Änr MI Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 mars 2009, 46. Skrivelse från VKLs Socialberedning angående Tillgänglighet Dnr 67/ KAK-kommitténs beslut daterad den 15 april 2009, 5. Samverkan inom miljö- och byggområden inom KAK. Dnr 66/ Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 daterad mars Dnr 62/ Kommunfullmäktiges beslut daterad den 23 april 2009, 36. Årsredovisning för Arboga kommun år Dnr 62/ Kommunfullmäktiges beslut daterad den 23 april 2009, 39. Kompletteringsbudget för år Dnr 125/ Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Viby 3:2, 4:1, 10:8 samt 10:15. Dnr 16/ Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande avstyckning från Åsby 8:1. Dnr 16/

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A.

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A. Förbundsdirektion 2015-02-25 Plats och tid kl. 14.00 16.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer