SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50"

Transkript

1 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Övriga närvarande: Britta Söderberg, socialchef Lena Jönsson, verksamhetschef hemvården, Barbara Boron, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen (IoF), , XX, gruppledare IoF, XX, vik gruppledare IoF, XX, socialsekreterare, 322 Elisabeth Alm, sekreterare Utses att justera: Mikael von Krassow Paragraf: Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Jan-Olof Sewring _ Mikael von Krassow ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Socialförvaltningen Underskrift Elisabeth Alm

2 2 AU 305 Upplysningar Tillkommande ärenden: - långsiktig strategisk boendeplan för äldre - ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för Simons Bar och Kök, Stortorget, Ängelholm, i samband med Ängelholmsfesten den 9-10 juli yttrande angående detaljplan för Strandpaviljongen 1, Ängelholms kommun - riktlinje för SITHS/e-ID-kort. Under punkten övrigt/information önskar socialchef Britta Söderberg ta upp - upplåtelse av vårdplatser till annan kommun - aktuella MBL-förhandlingar - Ängelholms kommun utsedd till remssinstans. Carin Olsson (C) önskar under punkten övrigt/information ta upp - samarbete kring ungdomar med diagnoser ADHD/Asperger.

3 3 AU 306 Dnr 2010/39 Ratten Socialnämndens kvalitets- och målstyrningsarbete Arbetsutskottet har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp diskuterat nämndens kvalitets- och målstyrningsarbete inför den kommande budgetprocessen. Materialet ska utgöra grunden för budgetförslaget. beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde från den 20 juli till den 27 juli för att bättre passa in i budgetprocessen. Ledningsgruppen Medborgarlinjen

4 4 AU 307 Dnr 2010/156 Långsiktig strategisk boendeplan för äldre Noteras att arbetsutskottet behandlade ärendet vid föregående sammanträde den 15 juni 2010, 298, och önskade ytterligare information angående de båda alternativen i förvaltningens tjänsteutlåtande. Lena Jönsson, verksamhetschef hemvården, informerar om ärendet. beslutar att uppdra åt förvaltningen att revidera tjänsteutlåtandet utifrån den information som lämnats samt att ärendet föreläggs Socialnämnden i augusti månad. _ Paragrafen expedieras till: Socialnämnden akten

5 5 AU 308 Övrigt/information Upplåtelse av vårdplatser till annan kommun Socialchef Britta Söderberg meddelar att förvaltningen har fått förfrågan från Helsingborgs stad om möjligheten att köpa korttidsplatser. För närvarande finns ett antal lediga vårdplatser som med enkla medel kan omvandlas till korttidsplatser. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så länge möjligheten att sälja korttidsplatser till annan kommun finns, teckna avtal vid varje aktuellt tillfälle och att upplåtelsen av platser till annan kommun inte får påverka eget behov av vårdplatser. verksamhetschef Lena Jönsson

6 6 AU 309 Dnr 2010/ Redovisning av synpunkts- och klagomålshanteringen sunderlag Redovisning per den 31 maj 2010 bilaga AU 309/10 beslutar att lägga redovisningen av synpunkts- och klagomålshanteringen till handlingarna. akten

7 7 AU 310 Dnr 2010/424 Utökning av tjänstegrad gällande gruppledarfunktion vid Barn- och ungdomsgruppen samt utökning av resurs Barn- och ungdomsgruppen har i uppdrag att med stöd av Socialtjänstlagen ta emot inkomna anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar 0-21 år samt övriga vuxna (ej missbruk), göra skyddsbedömningar samt utreda vid behov. I uppdraget ingår också att följa upp de insatser som beviljas i varje enskilt ärende. Arbetsgruppen har en grundbemanning som består av 7.0 handläggande socialsekreterare samt en gruppledarfunktion uppgående till 50%. Gruppledare är också arbetsledare för 2 personal från Kvinnofrid och 1 handläggare som arbetar med ensamkommande barn samt flyktingar. Under de senaste åren kan det konstateras att inflödet av ansökningar och anmälningar har ökat. De ärenden som har ökat mest är barnärenden där det finns misstanke om misshandel. Det finns idag ingen tendens som tyder på att ärendeinflödet kommer att minska. sunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 310/10 Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att gruppledartjänsten inom Barn- och ungdomsgruppen omvandlas till en heltidstjänst från och med den 1 januari 2011 då stort behov föreligger, att inrätta en socialsekreterartjänst ssgr 1.0 inom Barn- och ungdomsgruppen från och med den 1 januari 2011 då antalet ärenden ständigt ökar och då handläggaransvar tidigare åvilat gruppledare med motsvarande ssgr 0.5 samt att ekonomiska medel tillförs Individ- och familjeomsorgens budget för finansiering av tjänsten. Socialnämnden akten

8 8 AU 311 Dnr 2007/257 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojourverksamhet och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Ängelholms kommun beviljades den 29 juni 2009 utvecklingsmedel kronor samt kronor till kvinnojoursverksamheten i syfte att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Projektet Kvinnofrid har pågått under perioden Måluppfyllelse och ekonomisk redovisning framgår i slutrapporten bifogad förvaltningens tjänsteutlåtande. sunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 311/10 Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att godkänna slutrapporten avseende stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt att översända slutrapporten till Länsstyrelsen i Skåne Län. Socialnämnden akten

9 9 AU 312 Dnr 2010/238 Godkännande av Victum AB som leverantör av service- och omsorgsinsatser samt matdistribution enligt LOV i Ängelholms kommun Victum AB har inkommit med ansökan om att bli leverantör enligt LOV i Ängelholms kommun. Ansökan gäller service- och omsorgsinsatser samt matdistribution i ordinärt boende inom Hjärnarps hemvårdsområde. sunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 312/10 beslutar att godkänna Victum AB som leverantör av service- och omsorgsinsatser utan kapacitetstak i Hjärnarps hemvårdsområde i Ängelholms Kommun samt att under förutsättning att Bokhöjdens kök blir godkänt för tillagning och leverans av mat, godkänna Victum AB som leverantör av matdistribution i Hjärnarps hemvårdsområde i Ängelholms Kommun. Victum AB kvalitetscontroller Eva Johansson

10 10 AU 313 Dnr 2010/1 Socialnämndens beslut avseende rutiner för funktion av individuella hjälpmedel och inventering av hörslingor i särskilda boenden Socialnämnden beslutade den 13 april 2010, 83, bland annat att ge enhetschefen för Trygghetsjouren i uppdrag att tydliggöra syn- och hörselinstruktörernas arbetsuppgifter, att beskriva hörselombudens uppdrag. Socialnämnden beslutade vidare att syn- och hörselinstruktörerna ska utbilda hörselombuden i privat särskilt boende där kommunen har entreprenadavtal samt att inventering sker av behovet av och anskaffning av minst en batteritestare för hörapparat per särskilt boende. Kommunförbundet i Skåne har den 23 mars 2010 i skrivelse till kommunerna i Skåne informerat om kommunernas skyldigheter och ansvar avseende stöd till synskadade. sunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 313/10 Arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att låta förvaltningens tjänsteutlåtande utgöra redovisning av begärd inventering samt att uppdraget därmed anses utfört och avslutas. Socialnämnden akten

11 11 AU 314 Dnr 2010/208 Ansökan om serveringstillstånd för Bara Tapas, Storgatan 8, Ängelholm Brukshallen AB, XX, Storgatan 8, Ängelholm ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid ovan angivet serveringsställe inklusive uteservering dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00. sunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 314/10 beslutar att bevilja Brukshallen AB, XX, Storgatan 8, Ängelholm tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid ovan angivet serveringsställe inklusive uteservering dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00. Brukshallen AB planerings- och utredningssekreterare Gustav Malmberg

12 12 AU 315 Dnr 2010/253 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för Simons Bar och Kök, Stortorget, Ängelholm, i samband med Ängelholmsfesten den 9 och 10 juli 2010 Serifes Krog KB, XX, ansöker om tillfälligt tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker vid Ängelholms-festen-Sommarfesten på Stortorget i Ängelholm mellan kl. 11:00 och kl. 01:00 den 9 och 10 juli sunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 315/10 beslutar att bevilja Serifes Krog KB, XX, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid Ängelholmsfesten-Sommarfesten på Stortorget vid angivna serveringsytor den 9 och 10 juli 2010, med serveringstid kl 11:00 01:00. Villkor: att en förordnade ordningsvakter tjänstgör inom sökandens serveringsområde från kl. 18:00 tills det att sista gästen lämnat platsen. Arbetsutskottet beslutar vidare att justera paragrafen omedelbart. Serifes Krog KB, XX utvecklings- och planeringsledare Lotta Karlsson

13 13 AU 316 Dnr 2010/260 Yttrande angående detaljplan för Strandpaviljongen 1 m m, Ängelholms kommun Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en ny hotell- och konferensbyggnad i anslutning till Klitterhus. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 5 kap 18 eller Miljöbarken 6 kap 11. sunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 316/10, 1 beslutar att låta förvaltningens tjänsteutlåtande utgöra svar på remissen till Byggnadsnämnden. Protokollsanteckning Mikael von Krassow (S) begär och beviljas göra en protokollsanteckning bilaga AU 316/10, 2 Byggnadsnämnden kvalitetscontroller Mona Ringh

14 14 AU 317 Mätningar av omvårdnadsbehov i särskilt boende redovisning och jämförelser Anmäles ovanstående redovisning och jämförelser. sunderlag Skrivelse från kvalitetscontroller Eva Johansson daterad den 10 juni 2010 bilaga AU 317/10 beslutar att lägga redovisningen och jämförelserna till handlingarna. kvalitetscontroller Eva Johansson

15 15 AU 318 Information angående Tove Harnett, doktorand i samhällsvetenskaplig gerontologi Anmäles efter önskemål från Anders Malm (M) utskrift från Internet angående Tove Harnett, doktorand i samhällsvetenskaplig gerontologi bilaga AU 318/10 beslutar att lägga anmälningsärendet till handlingarna.

16 16 AU 319 Dnr 2009/381 Riktlinje för SITHS/e-ID-kort Föreligger förslag till riktlinje för SITHS/e-ID-kort. sunderlag Förslag till riktlinje för SITHS/e-ID-kort bilaga AU 319/10 beslutar att godkänna riktlinje för SITHS/e-ID-kort. verksamhetschef Lena Jönsson enhetschef Lena Lundvall enhetschef Marie Bladh

17 17 AU 320 Övrigt/information Samarbete kring ungdomar med diagnoser ADHD/Asperger Carin Olsson (C) informerar om hur skolan arbetar med ungdomar med diagnoser som t ex ADHD och Asperger. På gymnasiet går ungdomar med olika former av funktionshinder som blivit antagna genom s k fri kvot, vissa går det individuella programmet och det finns de som gått 3-4 år och inte har nått slutbetyg. Carin Olsson undrar om det finns någon grupp inom Socialförvaltningen som arbetar med dessa ungdomar? Barbara Boron svarar att det finns ingen specifik grupp som arbetar med ovanstående men däremot grupper som för dialog kring angränsande behov.

18 18 AU Enskilda ärenden

19 19 AU 335 Övrigt/information Aktuella MBL-förhandlingar Socialchef Britta Söderberg meddelar att förvaltningen har kallat till MBL-förhandling den 28 juni 2010 när det gäller träffpunktsverksamheten Kuranten samt ärendet om flexibla arbetssätt inom särskilda boenden. Ängelholms kommun utsedd till remissinstans I likhet med att Ängelholms kommun var remissinstans avseende vistelsebegreppet, Ingen ska behöva vara Svarte Petter har kommunen åter blivit remisskommun avseende vistelsekommunens betalningsansvar.

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer