Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda på hur de allmänna platserna i Lomma och Bjärred fungerar för människor med funktionsnedsättning gjorde delar av utskottet för tillgänglighetsfrågor samt några tjänstemän en annorlunda stadsvandring. Läs mer på sidan 4. Prognos helåret 2013: Ett överskott med cirka 50 miljoner kronor. Sidan 2 Nytt samrådsmöte om Bjärred Centrum i januari. Sidan 5 Mötesplats Havsblick, ny mötesplats för alla åldrar. Sidan 9 Slättängshallen. Ny idrottshall på gång i Lomma. Sidan 9 Tanke. Omtanke. Mertanke! 50 år!

2 50 miljoner plus för 2013 Prognosen visar att Lomma kommuns bokslut för helåret 2013 kommer att sluta på ett överskott med cirka 50 miljoner kronor. Ett välkommet resultat som enligt kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn kommer väl till pass för att betala tillbaka i alla fall en liten del av de lånade pengar som kommunen har efter en intensiv investeringsperiod. När vi går ut 2013 har Lomma kommun cirka 500 miljoner i lån. Vi är mitt i en intensiv investeringsperiod och vår låneskuld är stor. Ny idrottshall på gamla Statoiltomten i Lomma, utbyggnad av Alfredshällskolan och ny konstgräsplan på Borgeby IP är några större investeringar som jag vill nämna. Kan vi betala tillbaka 50 miljoner, påverkar detta självklart våra räntekostnader. Bakom resultatet Anders Berngarn understryker att de 50 miljonerna inte handlar om överskott från nämnderna och förvaltningarnas verksamheter. Först ska nämnas att 10 miljoner är det överskott som vi hade budgeterat med för En del kommer från återbetalning av den försäkringspremie som alla kommuner betalar in för anställda. Här blev ett överskott som fördelades mellan kommunerna i landet. I vårt fall handlade det om 13 miljoner kronor. I vår kommun har vi många ungdo- mar anställda där man som arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgift till staten. Här blev kostnaden cirka 3 miljoner lägre. Ytterligare en del ligger i att våra medarbetare är duktiga på att hålla kostnaderna i schack när det gällde de investeringar som gjorts. Dessa blev 10 miljoner kronor billigare än planerat, berättar Anders Berngarn och fortsätter; Dessutom blev skatteintäkterna cirka 9,5 miljoner högre än vi budgeterat. Men här försvann också cirka 3,5 miljoner i utjämningssystemet. Sammanfattningsvis, ett överskott på 50 miljoner är ett bra resultat i en kommun som expanderar som Lomma kommun gör. Budget för Hur ser det ut för 2014? Till att börja med kan man konstatera att alla nämnder får full kompensation för kostnadsökningar som löner och förändringar i befolkningen. Det vill säga fler äldre med vårdbehov eller fler barn med behov av förskoleplats ger mer pengar till respektive förvaltning, så kallade tillväxtpengar. Detta ligger i vårt system och räknas automatiskt upp, berättar Anders Berngarn. Enbart barn- och utbildningsnämnden får här 3 miljoner extra. Dessutom menar vi att det nu är viktigt att skolan får en kvalitetshöjning och därför lägger vi här 7 miljoner extra. Utöver detta gör vi en satsningen på lärarlönerna med 1,1 miljon utöver lönepotten och satsningen på förstärkningen av skolledarorganisationen på 1 miljon. Dessutom tycker jag också att man även ska redovisa fakta som påverkar ekonomin negativt. För 2014 kommer vi att betala 13,7 miljoner kronor ur kommunens kassa till andra kommuner. Av dessa går 11,1 miljoner in i det mellankommunala utjämningssystemet och 2,6 miljoner kronor är minskade stadsbidrag i maxtaxan. Detta till trots visar budget 2014 på ett överskott med drygt 5 miljoner kronor. 400 sidor av Lomma kommun! Med Lomma Aktuellt denna gång finns också en folder från tekniska förvaltningen och en almanacka för Denna almanacka är inte enbart en trycksak för dig som vill hålla kolla på månader och dagar under 2014, utan också ett stycke nutidshistoria. Samtliga bilder är tagna av personer som bor i Lomma kommun och ingick i en fototävling där man skulle visa upp sin favoritdel av Lomma kommun. Eva Jansson, informatör på kommunen, berättar att det kom in drygt 400 bilder, långt över vad man hade förväntat sig. Det var det mycket hög kvalitet på bilderna. Motiven var väl valda, vackra och från alla tider av året. Av dessa 400 bilder skulle det väljas ut 12 stycken! Vi insåg snart att det var helt omöjligt, därför ändrade vi utformningen något och bakade in fem mindre bilder på varje månad. Sammanlagt fick alltså 72 bilder plats. Åter igen vill vi skicka ett stort tack till alla ni som engagerade er och skickade in bilder till almanackan. Nu klättrar vi! Lomma har klättrat i Lärarförbundets skolranking Sveriges bästa skolkommun. I år hamnade kommunen på trettonde plats och har därmed förbättrat sitt resultat med fem placeringar sedan i fjor. Till grund ligger fjorton kriterier som förbundet anser viktiga för att bedöma skolans förutsättningar och resultat. Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Lomma kommun har utnämnts till Bästa Skolkommun åren 2003, 2007 och

3 Lomma bäst i Skåne Årets Företagarkommun! Årets Företagarkommun i Skåne 2013 är Lomma kommun, som rankas som nionde kommun i landet. Undersökningen Årets Företagarkommun visar hur företagandet utvecklats under det senaste året när det gäller omsättning, resultat, antal företag och kreditvärdighet. I samtliga kategorier fanns Lomma med på topp 100. Lomma näringslivsutvecklare Kristina Johansson är självklart glad över utmärkelsen. Denna utmärkelse visar det verkliga resultatet: Hur bra företagen i kommunen går! Först och främst är det en utmärkelse till kommunens företagare som uppvisar större förbättring än någon annan skånsk kommun under Bäst lyckas Lomma när det gäller tillväxten i antalet aktiebolag där kommunen haft den åttonde högsta tillväxttakten i riket. Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Undersökningen bygger på företagens bokslut för Foto: Christian Almström Lomma centrum Arbetet med Lomma centrum går nu in i sitt slutskede, och det ser ut som att tidplanen kan hållas, med reservation för om kung Bore kommer tidigt. Torgytan kommer att stå klar vid årsskiftet 2013/2014 med undantag för en del ytor som kommer att bli klara först i april nästa år. Strandvägen kommer också att stå klar till årsskiftet med undantag för en yta utmed det nya huset. Även Vegagatan kommer vara färdig till årsskiftet. Ytan utmed Centrumgatan kommer att färdigställas under mars/april Det kommer även att finnas en offentlig toalett i huset vid torget som kommer att vara öppen från 1 april Hur gör vi det svårare för inbrottstjuven? Genom grannsamverkan hjälps vi åt att hålla koll på våra hus i vårt område. Vi ökar tryggheten och säkerheten. Grannsamverkan är enkelt och blir en naturlig del av vardagen. VÄLKOMMEN TILL ETT INFORMATIONSMÖTE OM GRANNSAMVERKAN Vilka erfarenheter finns av grannsamverkan? Hur kan vi starta upp i vårt kvarter? Kräver det mycket engagemang? Hur fungerar det rent praktiskt? Medverkar gör: Michael Rydberg, Polisen: Berättar om brottsutvecklingen i regionen. Anders Åkesson, säkerhetschef, Lomma kommun: Vilken är kommunens roll i grannsamverkan? Kenneth Johansson från försäkringsbranschen: Tekniska lösningar och goda tips. Informationskvällen arrangeras i kommunhuset i Lomma tisdagen den 3 december. Start: kl Vi håller på till kl Välkommen! Brottsförebyggande rådet Vi bjuder på kaffe och kaka och behöver därför vet hur många som kommer! Anmäl dig till: eller Kontaktcenter på senast den 1 december.

4 Foto: Christian Almström Hur är det med tillgängligheten? Stadsvandring gav svar För att ta reda på hur de allmänna platserna i Lomma och Bjärred fungerar för människor med funktionsnedsättning och för att känna av hur svårt det är för en rullstolbunden person att förflytta sig, har utskottet för tillgänglighetsfrågor genomfört en stadsvandring. Genom att höja kunskapen, medvetenheten och stadsplanera med funktionshindersperspektivet i allt arbete redan från projekteringsbordet till den färdiga produkten, kan tillgängligheten förbättras. Några tjänstemän från kommunledningskontoret, miljö- och byggförvaltning och tekniska förvaltningen deltog den 9 oktober i en stadsvandring i Lomma Hamns och centrums offentliga miljö med hjälp av rullstol och permobil. Gruppen konstaterade att många av de gamla och nybyggda miljöerna var bristfälliga ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi var alla överens om att stadsvandringen på rullstol var mycket värdefull och kommer att hjälpa oss i det framtida arbetet med ett mer tillgängligt stadsrum, säger kommu- nens planeringschef Anders Nyquist. Tillgänglighet prioriterat Bristande tillgänglighet hindrar många med funktionshinder att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Det kan röra sig om människor med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär. Personer med funktionsnedsättningar kan inte använda samma förflyttningsvägar som andra, vilket gör att de får spendera mycket tid med att planera sina aktiviteter. Den fysiska otillgängligheten på allmänna platser kan bland annat vara nivåskillnader på trottoarer, grova markbeläggningar, biluppställningsplatser, lekplatser, bländande belysning med mera. Att öka den fysiska tillgängligheten är ett av de nio prioriterade område i regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Detta gör Lomma Lomma kommun arbetar aktivt med ökning av den fysiska tillgängligheten på allmänna platser och i byggnader dit allmänheten har tillträde. Detta gör man bland annat genom att identifiera och åtgärda enkel avhjälpta hinder i befintliga allmänna platser och i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde. Dessutom ställs krav på att både den inre och den yttre tillgängligheten uppfylls i samband med bygglov och bygganmälan. Har du sett skyltarna? Nu ska Strandstråket bli lättare att hitta. Nya fina skyltar har satts upp på olika platser som pekar mot var man kan hitta Strandstråket. Tanken är att både besökare till kommunen och boende ska hitta vår underbara strandpromenad, berättar Lennart Persson, parkansvarig på Lomma kommun. Skyltarna var planerade redan från projektets start och nu är de på plats! 4

5 noterat Publicering av livsmedelskontroller Miljökontoret i Lomma kontrollerar regelbundet livsmedelsverksamheterna i kommunen. Nu kommer miljökontoret att publicera resultaten från livsmedelskontrollerna på Publiceringen kommer att omfatta samtliga verksamheter som kontrolleras. Målet är att medborgarna ska få bättre insyn och att medvetenheten om matsäkerheten i kommunen ska bli ännu högre. Det sammanfattande omdömet från kontrollerna kommer att presenteras i form av en grön, gul eller röd prick. Omdöme: Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till extra kontroll Omdöme: En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll Omdöme: En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud. Har du glömt båten? Runt om i kommunen finns ett par områden anvisade för vinterförvaring av familjebåtar. Områdena finns noterade i Lomma kommuns lokala ordningsföreskrifter. I stort sett fungerar det bra men det händer att någon glömmer båtar på andra platser, säger Lennart Persson som ansvarar för kommunens parker. Lennart Persson understryker att det inte alltid behöver vara uppsåt utan kan röra sig om andra orsaker. Oftast handlar det om mindre båtar, typ roddbåtar som knappast flyter. Det kan handla om ändrade familjeförhållande där båten glöms bort. Man flyttar från kommunen, kanske blir sjuk och säljer sitt boende. Ibland kan vi lista ut vem som äger vraket, men oftast går de till skrotning vid strandstädning. Uppmaningen från Lennart Persson är att om man nu känner på sig att man har en gammal farkost som ligger på fel ställe, så plocka bort den! Utdrag ur kommunens ordningsföreskrifter: Uppläggning av båtar och bryggor 12 På följande områden får båtar och bryggor läggas upp under tiden september till och med maj året därpå: Väster om strandstråket mellan Öresundsvägen och Näktergalsvägen i Bjärred samt väster om strandstråket på fastighet Ljunghuset 1:1 i Habo Ljung. Övrig tid på året skall dessa områden vara fria från båtar, bryggor och dess tillbehör. Nytt samrådsmöte om Bjärred Centrum planeras i januari! Här kommer det reviderade förslaget att presenteras. Mer information, datum och plats, kommer att publiceras på hemsidan, Välkommen! Nya Bjärreds Centrum ett steg närmare Vad händer nu? Intresset för Bjärred Centrums framtid är som vi tidigare berättat mycket stort. I slutet av september hölls ett extra dialogmöte om planerna, som komplettering till tidigare samrådsmöten, för att fånga in så många synpunkter som möjligt. Det blev trångt i Alfredshällskolans matsal när 140 intresserade mötte upp. Tre förslag presenterades, två signerade Lomma kommun och ett som hade tagits fram av centrumanläggningens ägare. Anders Nyquist, planeringschef på Lomma kommun, berättar att det blev livlig diskussion och många frågor. Höjden på de nya husen har varit en viktig fråga för många och i ett av förslagen hade vi sänkt höjden till högst fyra våningar och det var ett alternativ som gillades av många. Samrådsmöte i januari Nu ska ett slutligt förslag plockas fram och i januari planeras ett nytt samrådsmöte. Mycket talar för att ett nytt hus föreslås med högst fyra våningar ungefär där Norra Västkustvägen finns. Genom detta skapas en torgkänsla mellan det nya huset och centrumhuset och trafiken försvinner bakom huset på dagens Statoiltomt. Är du intresserad av utvecklingen av Bjärreds Centrum, är du välkommen till kommande samrådsmöte. På Lomma kommuns hemsida, kommer mer information.

6 Lekplatsens är placerad där Lomma Sparbank en gång låg. Byggnaden uppfördes 1882 och fungerade som bank fram till Disponent Berg upplät mark och byggnad och Cementbolagets egna tjänstemän skötte banken på sin fritid. Byggnaden revs Lekplatsens plan och indelning bygger på bankens. Illustrationer: mima arkitekter Solskensparken börjar ta form Arbetet med Solskensparken har pågått från början av sommaren. Nu har det kommit så långt att själva parken och anslutningarna mot Södra Västkustvägen kan färdigställas. Detta ska vara klart i mitten av december. Den södra delen av parken blir en byggd park med en lekplats uppdelad på två olika delar. Den ena delen som en ordinär lekplats med bland annat lekskulpturer, karusell och klätterställningar. Den andra delen utformad som en ruin av den gamla sparbanksbyggnaden som en gång låg på nästan exakt samma ställe i den dåvarande parken. Lekmöjligheterna här kommer att anspela på denna tidigare verksamhet. Den norra delen av parken bibehålls i sitt nuvarande utseende och genomkorsas av en enkel grusad gångstig. Detta gör att det nu kommer att finnas möjlighet till promenad längs Höje å:s västra sida från centrum och upp till i höjd med kyrkan. Detta händer också Brohusvägens norra del avslutas med en vändzon vilket innebär att det inte längre kommer att gå att köra in på Brohusvägen från Södra Västkustvägen. Området med park och gång- och cykelväg upp mot Hamnallén och Södra Västkustvägen får en mjukare och grönare framtoning, samtidigt som en parkeringsficka anläggs på Södra Västkustvägens södra sida. Utmed Höje å har det anlagts en ny brygga med möjlighet till cirka 50 nya båtplatser. Det är även tänkt att bygga två så kallade håvningsbryggor, liknande de som finns inom Å-kvarteren, samt en längre utbyggnad av bryggan i den södra delen, berättar projektchef Ingemar Nilsson. Vi arbetar på finansieringen. Mötesplats Havsblick invigdes med Liv och Lust Redan från start klockan hade kommuninvånare strömmat till, både för att vara med om den festliga invigningen av den nya Mötesplats Havsblick men också för att titta närmare på inspirationsdagen för seniorer fylld av Liv och Lust. Socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer och områdeschef Lena Modin klippte det traditionella bandet. 6 Liv och Lustdagen innehöll detta år, förutom ett stort antal utställare, även seminarier om brandsäkerhet, personlig säkerhet och vardagsträning för seniorer. Dagen avslutades med en presentation av Senior Sport School, som riktar sig speciellt till personer över 60 år, och ett möte med Jacques Schultze som många känner från kultur- och spökvandringarna i Lund och Malmö. Temat var Skånska skrönor.

7 Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson och Kulturskolans chef Johan André hjälptes åt att klippa bandet. Blåschock marscherade från centrumhuset till Bjärehovskolan där det bjöds på musik av alla de slag. Foto: Christian Almström Nya möjligheter för Kulturskolan Så har Kulturskolan invigt sina nya lokaler på Bjärehovskolan. Intresset var stort. Självklart fanns många föräldrar och släktingar bland besökarna men även före detta elever och många andra som var med och gjorde nyinvigningen extra festlig. Och man behövde inte bli besviken med det digra program som bjöds på. Blåschock, Kulturskolans stora orkester inledde med en parad från Bjärreds Centrum till Bjärehovskolan. Där mötte kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson som invigde och klippte band tillsammans med Kulturskolans chef Johan André. Det som hänt är att de gamla musikrummen gjorts större. Ytan har hämtats från Kulturskolans kombinerade personalrum och kontor som tidigare låg i svit med musikrummen. Ett nytt personalrum och kontor har byggts som en tillbyggnad på en ljusgård inne i skolan. Jeanette Eliasson Dahl, som är klarinett och saxofonlärare samt ledare för Blåschock, berättar att de gamla musikrummen endast rymde maximalt två elever. De nya rummen rymmer fem eller sex elever vilket innebär bland annat att man ska spela i stämmor. Dessutom blir undervisningen mycket mer lättsam när man är fler i en grupp. Det nya personalrummet ger oss möjlighet att träffas och planera vår verksamhet på ett hela annat sätt. Pop, jazz och opera Under invigningskvällen bjöds det på ett stort utbud av musikstilar, självklart i de nya musikrummen men också i Bjärehovskolans matsal och hörsal. Det bjöds på folkmusik, pop, jazz, marschmusik och mycket annat inför en entusiastisk publik. Allt från de yngsta till de äldsta eleverna deltog. Dessutom fick besökarna prova på hur det är att hålla takten bakom ett trumset. I en workshop fick man också testa hur det är att sjunga opera. Genom att svara på frågor i en tipsrunda i lokalerna hade man chans på fina priser med musikalisk anknytning. Ändrade hastigheter i Lomma kommun Med hänsyn till trafiksäkerhet och gatornas utformning kommer vissa gator i kommunens tätorter få ny hastighet. Dessa gator kommer att skyltas om under första kvartalet I stora drag innebär förändringen att på huvudgatorna Karstorpsvägen och Vinstorpsvägen i Lomma, Södra Västkustvägen genom Habo Ljung och Bjärred, Norra Väst- kustvägen genom Bjärred och Borgeby samt Lundavägen och större delen av Västanvägen i Bjärred sänks hastighetsgränsen till 40 km/tim. Hastighetsändringarna grundar sig på den hastighetsplan som tekniska förvaltningen har tagit fram. Hastighetsplanen finns på under Bygga, bo och miljö/trafik och kommunikationer/planering och utveckling. 7

8 Nya idéer ska fördjupa samarbetet mellan förvaltningar Just nu pågår ett arbete med att hitta nya samverkansformer mellan fritidsförvaltning, förskola, skola och socialförvaltning, ett omfattande arbete med flera hundra medarbetare inblandade. Uppdrag samarbete för barnens bästa, är arbetsnamnet och berättar ganska tydligt vad det handlar om. Uppdraget formulerades gemensamt av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med tre mål: Att stärka och utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och utbildnings, kost, kultur- och fritidsförvaltningen Att ta fram arbetssätt och metoder som underlättar samarbetet och stärker förmågan att möta behoven för barn, unga och deras föräldrar Att säkerställa kompetensen hos medarbetarna inom de olika verksamheterna rörande det aktuella området Vad är en bra samverkan? Projektledaren Lotta Widén Odder på socialförvaltningen berättar: Tidigt kom jag fram till att jag ville prata med alla berörda medarbetare. Det visade sig handla om flera hundra personer. Samtliga medarbetare inom verksamheterna fick inledningsvis jobba med en fokusgruppsfråga: Vad innebär en BRA samverkan mellan förskola/skola, fritid och socialtjänst rörande barn, unga och deras föräldrar? Resultatet blev runt 120 unika idéer. Omfattningen av arbetet blev nu så stort att Helen Thyter kopplades in, som i vanliga fall arbetar på fritidsgården Stationen i Bjärred. För att kunna hantera de olika förslagen skapades mindre grupper som fick fokusera på olika områden indelade under fyra huvudkategorier. Många förslag är snarlika och efter genomgång ska antalet minska ytterligare. Några idéer som varit uppe till diskussion är till exempel att skapa en barnens bästa app. En annan idé är att skapa en informationsbas med tips och idéer för föräldrar som behöver stöd och hjälp i sina relationer med sina barn. En annan idé är att skapa en informationsbas med konkreta tips på hur man som personal ska hantera svåra situationer tillsammans med barn och unga. Till våren ska en del av idéerna kunna bli verklighet. Resultatet presenteras i kommande nummer av Lomma Aktuellt. Demokratidag för ungdomar gav många synpunkter I år var det tredje gången som Lomma kommun bjöd in elever från högstadiet till en demokratidag. Denna gång hölls arrangemanget på Borgeby Slott med elever från Pilängskolan, Bjärehovskolan, Rutsborgskolan och på Montessori Bjärred. Sammanlagt 250 elever som i två grupper fick möta kommunens beslutsfattare och tjänstemän från de olika verksamheterna. Det var både stora och små frågor som ventilerades. Varje nämnd hade förberett en fråga som eleverna fick resonera kring. Moderator under diskussionerna var Johan Wester, något som uppskattades av både ungdomar och vuxna. Vad är demokrati? Förutom att höra ungdomarnas syn på de konkreta frågorna, så är målet att eleverna ska kunna följa den demokratiska processen. Idéerna har diskuterats och en del som anses möjliga att genomföra har blivit tjänsteskrivelser som sedan ska läggas för diskussion och beslut i respektive nämnd. Innan eleverna går ut nian till våren ska de kunna se resultatet av det man kom fram till under demokratidagen. 8 Foto: Christian Almström

9 Mötesplats Havsblick inbjuder till nya spännande möten Efter att köket på Havsblick i Lomma stängde så funderades det friskt på vad man skulle göra med lokalerna. Efter renovering och ombyggnad är nu Möterplats Havsblick klar att fyllas med massor av aktiviteter för alla både unga och seniorer. Många föreningsaktiva i Lomma såg gärna att det blev fler vanliga samlingslokaler i kommundelen. Det vill säga lokaler för alla andra aktiviteter än just idrott. Av det gamla köket har det nu blivit två fräscha samlingsrum med plats för mellan 25 och 30 personer i varje. Lotta Widén Odder, avdelningschef på socialförvaltningen, berättar: Det vi nu vill skapa är en samlingspunkt inte enbart för seniorer utan för alla åldrar och med olika intresse. Jag är övertygad att de nya samlinglokalerna kommer att bli mycket uppskattade och väl använda. Här kan bli många spännande möten. Populära lokaler En samordnare, Margareta Andersson, har under hösten möblerat lokalerna och sett till så att det finns välfungerande bokningsrutiner. Hennes kommande uppdrag är att bygga upp en verksamhet. Dessa lokaler kommer att bli väldigt populära, menar Lotta Widén Odder. Margareta kommer under början av nästa år ägna sig åt att informera föreningslivet och andra som kan vara intresserade av den nya möjligheten. Det gäller även att inspirera redan aktiva och de viktiga frivilliga personer och föreningar som kanske har flera idéer till aktiviteter som passar i lokalerna. Vi vet att det finns många behov ute i kommunen som bara väntar på att bli verklighet. Onsdagsklubben som startade på Jonasgården i Bjärred är ett bra exempel. Här fanns några som tog för vana att träffas och regelbundet ta en fika på caféet. Efter ett tag blev man fyra och snart kom fler och fler som ville vara med på träffarna. Nu träffas man och äter middag tillsammans men gör även andra gemensamma aktiviteter. Seniorerna kvar Lotta Widén Odder understryker att självklart förblir den seniorverksamhet som redan bedrivs på Mötesplats Havsblick kvar precis som tidigare, men ser redan möjligheter till att familjer, ungdomar och andra i kommunen kommer att ha stor glädje av Möterplats Havsblick. Ny idrottshall på gång. Välkommet tillskott av halltider! Snart kommer vi kunna se det första tecknen på en ny idrottshall i Lomma. Den kommer att växa upp på den gamla bensinmackstomten i hörnet Strandvägen och Industrigatan. Just nu pågår projekteringsarbetet. Några första skisser på hallen är framtagna. Hallen har två syften, dels att fungera som idrottshall för eleverna på nya Fladängskolan, dels för att möta behovet av halltider från föreningslivet. Projekteringsarbetet startades i våras. Klart är att hallen kommer få ordinärt hallformat, det vill säga 20 meter bred och 40 meter lång. Det bestäms vad hallen ska inne- hålla och hur många publikplatser som ska byggas. I detta fall blir det begränsat till 100 personer eftersom tomtytan i sig begränsar hallens volym. Kommunens kultur- och fritidschef Sven-Åke Leinerud berättar att hallen ska stå färdig under sommaren Det betyder både att Fladängskolan får sin idrottshall till höstterminen 2015 men också att halltiderna fördubblas för föreningslivet i kommundel Lomma. Idag har vi tre fullstora idrottshallar i den norra delen av kommunen men enbart en i den södra. Med ett otroligt aktivt föreningsliv behövs mycket halltid. En förutsättning är självklart att det beviljas bygglov för den nya hallen. Förslag på hallens utformning som det ser ut just nu. Illustration: CREACON HKAB 9

10 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. UTSTÄLLNINGAR Kraften, Lomma 16 nov 1 dec Julutställning Öppet: lör sön kl , ons kl Arr: Lomma Museiförening Bjärreds bibliotek 19 nov 13 dec SPF Gamla Bjered foto 23 nov 7 dec Lomma konstförenings vinstutställning Lomma Konstförenings medlemslotteri Vinstdragning 2 dec kl Vinstutlämning 7 dec kl dec 10 jan Ulf Berg och Henrik Pryds Beck Bjärreds bibliotek 17 dec 17 jan Stilleben av Göran Magnusson foto BIBLIOGRAFEN 6 dec kl Live på bio: Salome med Kungliga Operan En dysfunktionell familj, förbjuden åtrå och två unga liv på silverfat serveras när Richard Strauss brutala opera Salome, baserad på Oscar Wildes drama. I titelrollen som Salome ser vi världssopranen Nina Stemme. Biljetter: på Lomma Bibliotek eller Arr: Lomma Folketshusförening i samarrangemang med Lomma Bibliotek 8 feb kl Live på bio: Rusalka från Metropolitan Rusalka av Antonín Dvořák visas live från Metropolitan i New York. Renée Fleming i en av sina paradroller, den kärlekstörstande sjöjungfrun Rusalka. Biljetter på Lomma Bibliotek eller Arr: Lomma Folketshusförening i samarrangemang med Lomma Bibliotek MUSIK Strandkyrkan, Lomma 30 nov kl Pianokonsert i Strandkyrkan Gästpianist: Johan Bergman, pianist och kapellmästare med lång erfarenhet från framför allt musikteater och musikal. Arr: Lomma Missionsförsamling/ Studieförbundet BILDA. Sponsor: Sparbanksstiftelsen Öresund. Bergasalen, Bjärred 4 jan kl För-Knutskonsert med Gyllins Drängar Nytt år, nya löften, nya sånger. Dansrotundan, Lomma 4 jan kl Nyårskonsert Lomma Musiksällskap håller sin traditionella nyårskonsert med varierad salongsmusik. Dansrotundan, Lomma 9 mar kl Dragspelsklubbens vårkonsert Arr: Lomma-Bjärreds Dragspelklubb TEATER Pilängsteatern, Pilgatan 27 nov kl Kunde prästänkan så kan väl du Cecilia Torudd, mest känd som författare till kultserien Ensamma Mamman är också upphovskvinna till denna moderna klassiker. Tre kvinnor i sina bästa åldrar samlas för sin årliga vandringssemester som denna gång visar sig bli oförglömlig. 28 feb apr 2014 Musikal på Malmö Opera: Rebecca I vår presenterar Malmö Opera premiären av Hitchcock-thrillern Rebecka med Nanne Grönvall i huvudrollen. Lomma Bjärred Riksteaterförening har 50 biljetter som säljs på biblioteket i Lomma. Pris 555 kr. FÖR BARN & UNGA Bjärreds bibliotek Lör 7 dec kl Lör 14 dec kl Kom och lyssna på en julsaga! Vi läser sagan Granen av Tove Jansson. För barn 3-6 år. Ingen föranmälan. 30 nov kl från 7 år Lördagsbio Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! Bjärreds bibliotek 30 nov kl Lördagsbio Från 3 år. Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! Lomma Folkets Hus 8 dec kl Britta & Mälittas Julshow En riktigt cool jul familjeföreställning full med julstämning och härlig musik! Mälitta är jättelycklig! Äntligen får hon öva Lucia, ha ljus i håret och lång, vit klänning! Hos Britta och Mälitta är julförberedelserna i full gång. Julafton närmar sig och än är det massor kvar att göra. Och fundera över... Biljetter på Lomma Bibliotek. Arr. Lomma Folketshusförening Bjärreds bibliotek Lör 28 dec kl Jullovsbio Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! 3 jan kl & kl Jullovsbio Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! 10

11 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. FÖREDRAG 27 nov kl Julinspiration med Eva Hedgate Här får du tips för både hem och trädgård, kom och bli inspirerad innan julstöket tar fart. Fri entré, biljetter hämtas på biblioteket. Lomma Folkets Hus 4 dec kl Gamla jultraditioner från Lucia till Tjugondedag Knut Cecilia Gagge, f.d. kultursekreterare i Burlövs kommun, berättar. Månadsmöte i Lomma Rödakorskrets. 8 dec kl Guldkorn ur bibliotekets samlingar Kjell Wallström tipsar om äldre läsvärda favoritböcker. Arr: Kultur- och fritidsnämnden Fri entré. Biljetter finns för utdelning fr.o.m. 23 nov. 16 jan kl Författarbesök: Lena Sundström 2004 avslöjade Kalla fakta hur två män utvisats till Egypten, där de utsattes för tortyr. Lena Sundströms bok Spår om reportaget har hyllats som ett mästerverk. Biljetter à 50:- säljs på biblioteket från och med den 26 nov. Strandkyrkan, Lomma 30 jan kl Bildvisning/Naturen Bildvisning med Naturskyddsföreningen. Kvällens bildvisning med temat Naturen inleds av naturfotograf Karl- Evert Lundgren, varefter alla medlemmar inbjuds att visa egna bilder. Efter bildvisningen bjuder vi på fika. Ansvarig: Ingvar, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred/Kävlingekretsen ÖVRIGT Borgeby slott 30 nov 1 dec kl Julmarknad på Borgeby Slott Lions Club Lomma 12 jan kl Julgransinsamling Lions Club Lomma genomför sin traditionella insamling av julgranar i Lomma. Folkets Hus, Lomma 28 jan kl Släktforskning: Joureftermiddag För dig som vill börja eller stött på problem i din forskning. Erfarna forskare ställer upp och hjälper dig. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare 9 feb kl Fyledalen Utflykt med Naturskyddsföreningen. Äntligen är det örndags! Efter en uppvärmande promenad blir det fika samtidigt som glador och örnar har flyguppvisning (om vi har tur). Dessutom brukar vi se en hel del andra vinterfåglar, och även hjortar och vildsvin. Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl och Lomma bussstation kl Ansvarig: Ingvar, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred/ Kävlingekretsen Gula paviljongen, Lomma 11 feb kl Årsmöte med föredrag Karin Lyberg håller föredrag om hur Lomma såg ut med affärer på 60-talet. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare Folket Hus, Lomma 18 feb kl Släktforskning: Jourkväll För dig som vill börja eller har problem med din forskning. Erfarna släktforskare finns på plats. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare 1 mars kl Holkrensning i Alnarp Vi inventerar holkar i Alnarp och ser hur många som varit bebodda Vi tittar också efter fåglar som håller till i närheten. Samling: Alnarp, P-plats 2 vid järnvägen kl Ansvarig: Lars-Göran, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred Folket Hus, Lomma 11 mar kl Släktforskning: Öppet hus Sök dina rötter Vi hjälper dig att finna din släkt med hjälp av våra datorer m.m. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare. 22 mars kl Strandstädning Med sånglärkans drill som bakgrund tar vi oss an vinterns uppspolade bråte vid Alnarps strandängar. OBS! Anmälan senast torsdag, då vädret kan påverka tiden och ev. datum. Samling: 300 meter söder om Lomma skyttebana kl Ansvarig: Henrik, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma. Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör: Claes Westinger E-post: Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Susanne Hallberg, Eva Jansson, Britt-Marie Pettersson, Marilene Svegard, Sven Trönne och Annica Widmark. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media Telefon: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på kommunens hemsida Tryck: Wikingtryck, Malmö 11

12 noterat Två nya hundrastplatser Nu har jyckarna i både Bjärred och Lomma fått två nya lekplatser. Den ena hundrastplatsen finns i den västra delen av Löddesnäsparken och den andra i grönområdet vid Industrigatan i Lomma. I Lomma har man till att börja med enbart inhägnat områdena och placerat ut sittmöjligheter. I Bjärred finns även en del stockar för hundarna att hoppa på och över. Lommas parkansvarig Lennart Persson vill gärna ha in synpunkter från hundägare om vad man önskar för saker på de båda hundrastplatserna. Vill du hjälpa till med UKM-festivalen nästa år? Vi söker frivilliga i åldern år som vill vara med i fixargruppen för nästa UKM-festival. Gruppen kommer att träffas tre till fyra gånger under våren för att planera festivalen och jobba med marknadsföringen. Det är ett tillfälle att påverka arrangemanget och ger dig nyttiga erfarenheter av projektplanering. Om du dessutom vill ställa upp i UKM med något som du gör på scen, film eller utställningsform är det ännu bättre! Intresserad? Hör gärna av dig till kultursamordnare Annica Widmark, på telefon eller Gratulerar: Daniel, Maja och Barbro! Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut Lomma kommuns kulturstipendium samt kulturplakett för 2013 till följande personer. Kulturstipendium: Daniel Bergenzaun, från Bjärred är en ung och lovande dansare som vi vill ge lite skjuts på vägen på den krävande banan inom dans och scenkonst. Daniel har för sin unga ålder, född 1994, en bred och gedigen bakgrund med studier i olika danstekniker och medverkat i ett stort antal scenkonstprojekt som spänner över olika genrer. Kultur- och fritidsnämnden önskar honom lycka till med studierna vid den förberedande danslinjen vid Balettakademien i Umeå. Maja Hydbom från Bjärred är sin unga ålder till trots, född 1991, en utvecklad bildkonstnär med ett personligt och målmedvetet formspråk. Med hennes skickliga måleri, tydliga uttrycksvilja och stora utvecklingspotential vill kultur- och fritidsnämnden uppmuntra henne i sina fortsatta konststudier vid Flagler College i Florida och ser med spänning fram emot att följa hennes utveckling. Kulturplakett: Barbro Henriksson tilldelas Lomma kommuns kulturplakett för sitt arbete med Skånska Lantbruksmuseet i Alnarp, där hon genom ett gediget och uthålligt arbete lyft fram vårt kulturarv och levandegjort vår historia. Hon är en folkbildande visionär som bidragit till att utveckla ett levande museum, skriver kultur- och fritidsnämnden i sin motivering. Vedeldning inför vintersäsongen Att vedelda och sitta framför en brasa skapar en skön känsla och härlig atmosfär i hemmet. Men det finns en del att tänka på. Här kommer därför lite information inför eldningssäsongen. I tätbebyggda småhusområden där husen ligger tätt, kan röken från braskamin, öppen spis eller kakelugn ge upphov till problem bland annat i form av irritationer i luftvägarna, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Röken innehåller ämnen som är cancerframkallande och hos särskilt känsliga kan ämnena ge effekter på andningsvägarna. Dessa effekter blir avsevärt värre vid felaktig eldningsteknik. I Lomma kommuns lokala föreskrifter står det: För skötsel och tillsyn 12 av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och bränslet torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst fem år. Endast trivseleldning Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka och några timmar per tillfälle. Det finns ett samband mellan utsläppen av giftiga ämnen och temperaturen i eldstaden, därför är eldningstekniken mycket viktig. Fyra kom-i-håg! Använd aldrig fuktig ved. Den bör normalt torka minst ett halvår efter avverkning. Elda med god lufttillförsel. Kontrollera röken. Den ska absolut inte vara svart eller gul. Undvik att pyrelda.

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid 10 11 Tjörnborna trivs i sin kommun

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Nummer 7 2013 Information från din kommun God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer Skyltlördag & julmarknader Sid 2-3 Vikhem - nära naturen Sid 4 Kungörelser Sid 5 Hemsjukvården Sid 5 En vuxen kompis Sid 6

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Ny app. Burlöv tryggare för varje år. ger koll på Ungdomsgruppen. Lättläst

Ny app. Burlöv tryggare för varje år. ger koll på Ungdomsgruppen. Lättläst Lättläst & Talande Webb på burlov.se! s 3 Information och nyheter från din kommun Nr 3 2014 Foto: Kicki Funbo /Scandinav Bildbyrå Burlöv tryggare för varje år I polisens årliga trygghetsmätning för 2013

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2011 Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 Planer för Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar talar vindbruk, hamn och skärgård sid 4 5 Ur

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer