Språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder A, 12 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder A, 12 högskolepoäng"

Transkript

1 Språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder A, 12 högskolepoäng Theories and Methods in Comparative Literature, Language Studies, and Rhetoric A, 12 högskolepoäng (credits) Kurskod 15SPL66 Forskarutbildningsämne Språkstudier Institution/motsvarande Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) Tillämpas fr.o.m. VT 2015 Fastställd Senast ändrad Beslutsfattare Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå 1 Kursens innehåll I kursen behandlas, för det första, språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder. Dessutom ges en översikt över fältens historia och olika delområden. För det andra ges de forskarstuderande insikter om avhandlingsskrivandets process och kulturella kontext, liksom om den uppbyggnad och de mål som forskarutbildningen i språkstudier har. I kursen behandlas i seminarieform avhandlingstexter från de aktuella forskningsfälten, översikter över fältens historia, utveckling och särskilda villkor och dess centrala teorier och metoder. Med utgångspunkt i kursdeltagarnas egna texter belyses möjligheter och begränsningar i vetenskaplig argumentation. 2 Mål 2.1 Kursens roll i utbildningen Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa Kunskap och förståelse - brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet (del av mål 1) - förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet (del av mål 2) - förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet (del av mål 2) Färdighet och förmåga - förmåga till vetenskaplig analys och syntes (del av mål 3) - förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer (del av mål 3) - förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar (del av mål 4) - förmåga att granska och värdera forskning och andra kvalificerade uppgifter (del av mål 4) Värderingsförmåga och förhållningssätt 1 (5)

2 - fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. (mål 10) Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen. 2.2 Kursens mål För godkänt betyg ska doktoranden visa systematisk kunskap om de aktuella forskningsfälten, deras historia och delområden förmåga att relatera det aktuella fältets teorier och metoder till allmän vetenskapsteori och metodik förmåga att identifiera vetenskapliga frågor som relaterar till de aktuella inriktningarna och föra en kritisk metodologisk diskussion förmåga att pröva och värdera en vetenskaplig argumentation inom det aktuella fältet förmåga att skilja mellan och förhålla sig till olika typer av vetenskapliga argument och deras räckvidd förståelse för avhandlingsskrivandets process och kulturella kontext 3 Kurslitteratur och andra läromedel I kursen används följande kurslitteratur och andra läromedel. Obligatorisk läsning: Ajagán-Lester, Luis, Ledin, Per & Rahm, Henrik. Intertextualiteter, i Englund, Boel & Ledin, Per (red.), Teoretiska perspektiv på sakprosa, Studentlitteratur, Lund, 2003 Andersson, Hanne-Lore, Doxa och debatt: litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000, Makadam, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008 (valda delar) Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik: studier i svenskt samtalsspråk, Studentlitteratur, Lund, 2005 (valda delar) Bakken, Jonas, Kunsten å overtale sine forskerkolleger. En introduksjon til vitenskapsretorikken. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 2007(1), (valda delar) Battail, Jean-François, Hauberg Mortensen, Finn, Nøjgaard, Morten, Ystad, Vigdis, Jonsson, Inge & Öhngren, Bo (red.), Litteraturforskningen i Sverige : en evaluering, Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Stockholm, 2000 (valda delar) Berge, Kjell Lars. Teksten i Asdal, Kristin (red.), Tekst og historie: å lese tekster historisk, Universitetsforlaget, Oslo, 2008 Bergsten. Staffan, Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap i Staffan Bergsten (red.) Litteraturvetenskap en inledning. Studentlitteratur, Lund, 2002 Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G. & Williams, Joseph M., The craft of research, 3. ed., University of Chicago Press, Chicago, Ill., 2008 Chafe, Wallace, The importance of corpus linguistics to understanding the nature of language i Svartvik, Jan (ed.), Directions in corpus linguistics. Proceedings of Nobel Symposium 82, Stockholm 4-8 August Mouton de Gruyter, Berlin, (5)

3 Culler, Jonathan, Literary theory: a very short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2000[1997] Degerman, Peter, "Litteraturen, det är vad man undervisar om": det svenska litteraturdidaktiska fältet i förvandling, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo: Åbo Akademi, 2013,Åbo, 2012 Genette, Gérard, Narrative discourse: an essay in method, Cornell U.P., Ithaca, N.Y., 1980 Glenn, Cheryl, Unspoken: a rhetoric of silence, Southern Illinois University Press, Carbondale, 2004 Glenn, Cheryl & Ratcliffe, Krista (red.), Silence and listening as rhetorical arts, Southern Illinois University Press, Carbondale, 2011 (valda delar) Hellberg, Staffan, SAG och samtalet. Språk och stil 15, 2005 Ledin, Per, Listans och tabellens semiotik. Sakprosa 7(1), 2015 Rimm, Stefan, Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier , 1. uppl., Diss. Örebro : Örebro universitet, (valda delar) Rhetorica Scandinavica Nr (valda delar) Rhetorica Scandinavica Nr 66/ (valda delar) Saussure, Ferdinand de, Course in general linguistics, New ed., Columbia University Press, New York, 2011 [1916], kapitel 2-4. Tillgänglig exempelvis här: Svensson, Jan (red.), Nordistiken som vetenskap: artiklar om ämnets historia, teorier och metoder, Studentlitteratur, Lund, Kapitlet Nordistikens kunskapsintressen Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Retorikförlaget, Ödåkra, 2014 (valda delar) Två av nedanstående litteratur väljs i samråd med handledare: Andersson, Greger, The book and its narratives: a critical examination of some synchronic studies of the Book of Judges, Univ.-bibl., Diss. Örebro: Univ., Örebro, 2001 Bellander, Theres, Ungdomars dagliga interaktion: en språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier, Institutionen för nordiska språk, Diss. Uppsala: Uppsala, 2010 Blåsjö, Mona, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer, Almqvist & Wiksell International, Diss. Stockholm: Stockholm, Edholm, Roger, The written and the unwritten world of Philip Roth: fiction, nonfiction, and borderline aesthetics in the Roth books, Örebro University, Diss. Örebro: Örebro universitet, Örebro, 2012 Falk, Erik, Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala: en historisk talaktsanalys. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Diss. Uppsala: Uppsala, 2011 Kuzmičová, Anežka, Mental imagery in the experience of literary narrative: views from embodied cognition, Department of Literature and History of Ideas, Stockholm University, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, Stockholm, (5)

4 Landqvist, Mats, Förhandlares kommunikativa kompetens, Universitetsbiblioteket, Diss. Örebro: Örebro universitet, Örebro, 2006 Ooijen, Erik van, The mold of writing: style and structure in Strindberg's chamber plays, Örebro University, Örebro, 2010 Randahl, Ann-Christin, Strategiska skribenter: skrivprocesser i fysik och svenska, Örebro universitet, Diss. Örebro : Örebro universitet, Örebro, Wistrand, Sten, Att slås till insikt: Hjalmar Bergmans roman Clownen Jac, Univ., Diss. Örebro: Univ.,Örebro, 1999 Andra obligatoriska läromedel Kursplaner för svenska i skolans olika stadier (Hittas via webben) Kursplaner i litteraturvetenskap från tre olika lärosäten (exempelvis Örebro, Stockholm, Uppsala, Umeå, Lund, Göteborg, Linköping). Hittas via webben Kursplaner i retorik från tre olika lärosäten (Hittas via webben) 4 Utbildningsformer I kursen används följande utbildningsformer. Seminarier 5 Prov Kursen examineras genom ett prov som består av följande delprestationer. Delprestationerna betygsätts inte var för sig utan ligger till grund för en sammantagen bedömning och betygsättning av provet. - Muntliga framställningar i vilka man redovisar (a) systematisk kunskap om de aktuella forskningsfälten, deras historia och delområden; (b) förmåga att relatera det aktuella fältets teorier och metoder till allmän vetenskapsteori och metodik och (c) förmåga att pröva och värdera en vetenskaplig argumentation inom det aktuella fältet och förmågan - En skriftlig framställning, avseende förmågan att identifiera vetenskapliga frågor som relaterar till de aktuella inriktningarna och föra en kritisk metodologisk diskussion och förmåga att skilja mellan och förhålla sig till olika typer av vetenskapliga argument och deras räckvidd. Vid prov med flera delprestationer gäller följande. Om det redan under kursens gång framgår att en doktorand inte kan genomföra en viss delprestation får examinator ge en ersättningsuppgift. Förutsättningen är att prestationen inte rimligen låter sig upprepas inom ramen för det aktuella kurstillfället. 6 Betyg Prov som ingår i utbildningen på forskarnivå bedöms enligt en tvågradig betygsskala med betygen underkänt eller godkänt (lokala föreskrifter). Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF). 4 (5)

5 För godkänt betyg på prov som ingår i kursen krävs att doktoranden visar att han eller hon uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd. Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en annan examinator utses att besluta om betyg. 7 Tillträde till kursen 7.1 Tillträdeskrav För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. 7.2 Urval Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning. Om inga andra urvalgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat sägs. 7.3 Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor. Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen. 8 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet Regler om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen och återges på universitetets webbplats. 5 (5)

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Mellan Dante och Big Brother

Mellan Dante och Big Brother Estetisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskap Christina Olin-Scheller Mellan Dante och Big Brother En studie om gymnasieelevers textvärldar DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2006:67 Christina

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer