BOKSLUT SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT 2 0 0 9 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND"

Transkript

1 BOKSLUT SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND

2 1. Inledning Regionförvaltningen på Åland Den åländska ekonomin, näringslivet och kommunerna Ledningens verksamhetsöversikt Beskrivning av resultatet Verksamhetens samhälleliga effektivitet Funktionellt resultat Servicen till allmänheten Länsstyrelsen som räkenskapsverk Intern förvaltning Statsmaktens representant Befolkningsskydd och beredskapsärenden Fartygsregistret Lantbruksärenden Övriga näringsärenden Fordonsbeskattningen Ålandsdelegationen Konkurrensärenden Ordning och säkerhet Övrigt Valärenden Befolkningsdataärenden Förmyndarärenden Handels- och föreningsregisterärenden Allmänna förvaltningsärenden Funktionell effektivitet och utveckling Produktion och kvalitetsledning A. Administrativa avdelningen B. Magistratsavdelningen Resultatanalys och slutsatser Servicen till allmänheten Länsstyrelsen som räkenskapsverk Intern förvaltning Statsmaktens representant Befolkningsskydd och beredskapsärenden Fartygsregistret Lantbruksärenden Övriga näringsärenden Fordonsbeskattningen Ålandsdelegationens sekretariat Konkurrensärenden Registerförvaltningen Hantering och utveckling av mänskliga resurser Bokslutskalkyler och uppgifter som skall ges i bilagor till dem Analys av bokslutet A. Hela länsstyrelsen B. Administrativa avdelningen C. Magistratsavdelningen Utlåtande om bedömning och verifiering av intern kontroll Sammanfattning av oegentligheter Underskrifter

3 1. Inledning 1.1. Regionförvaltningen på Åland Länsstyrelsen på Åland, som från har ombildats till Statens ämbetsverk på Åland och som nedan benämns ämbetsverket, har som allmän statlig regional myndighet och som företrädare för statsmakten att bevaka och tillvarata statens intressen på Åland. Den åländska landshövdingen har därtill enligt självstyrelselagen för Åland särskilda uppgifter som företrädare för Finlands regering och Republikens president. Ämbetsverket sköter vidare de uppgifter som i övriga landet ankommer på motsvarande regionala myndigheter, dock med de begränsningar som följer av det åländska självstyrelsesystemets fördelning av förvaltningsuppgifterna mellan rikets och landskapets myndigheter. Ämbetsverket handhar också uppgifter som i utgångspunkt skulle ankomma på en statlig specialmyndighet, men där sådana inte är verksamma i landskapet. Under ämbetsverket har således samlats ett flertal sakkunnig-, säkerhets- och administrationsuppgifter. Slutligen ombesörjer ämbetsverket på magistraten ankommande uppgifter och fungerar dessutom som förmyndarskapsmyndighet i landskapet Åland. Under året har ämbetsverket aktivt följt arbetet med att reformera regionförvaltningen i Finland och för Ålands del kunde övergången till den nya organisationsstrukturen genomföras utan några egentliga problem. Länsstyrelsen på Åland har ombildats till Statens ämbetsverk på Åland, med landshövdingen som chef och med ett accentuerat ansvar, dels att samordna och koordinera, och dels att ge stödservice åt den övriga, samlade statsförvaltningen på Åland. Den statliga förvaltningen på Åland består av, förutom ämbetsverket, ett mångfald av specialmyndigheter, vilka framgår av förteckningen i bilaga 4. I judiciellt avseende utgör landskapet en domkrets under Ålands tingsrätt och Ålands förvaltningsdomstol. Landskapsåklagarämbetets och landskapsfogdeämbetets verksamhetsområde omfattar likaså hela landskapet. Antalet anställda inom den statliga sektorn vid årsskiftet uppgick till 229 personer (jämfört med 240 året innan). Självstyrelselagstiftningen för Åland innebär att Åland som region intar en särställning inom Finland. Självstyrelsen omfattar bl.a. undervisning och kultur, hälso- och sjukvård, intern trafik, kommunalförvaltning, polisadministrationen, post, radio och television, miljövård, sysselsättning och i huvudsak näringsverksamheten inklusive jordbruk och fiske. Lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten inom dessa områden utövas av Ålands lagting och Ålands landskapsregering. Kommunerna är till antalet 16, varav en stad, Mariehamn. Vissa i grunden kommunala uppgifter inom hälso- och sjukvården samt skolväsendet sköts av på Åland av självstyrelseförvaltningen. 3

4 Ålands invånarantal var , eller således 328 personer fler än föregående år Den åländska ekonomin, näringslivet och kommunerna Åland har klarat sig relativt ett bra under den djupa internationella lågkonjunkturen, som började med finanskraschen hösten Inga desto mer omfattande permitteringar eller uppsägningar genomfördes under året. Krisen befaras dock att med viss fördröjning påverka de åländska företagen, den offentliga sektorn och hushållen. Botten ser ut att vara nådd i den globala ekonomin, men eftersom Finlands återhämtning ser ut att bli långsam och utdragen, får också Åland räkna med eftersläpande negativa, indirekta effekter, bland annat i form av ett lägre avräkningsbelopp ( klumpsumma ) och andra överföringar från statskassan till de åländska självstyrelseorganen. Inom det privata näringslivet sjönk företagens omsättning under år 2009, bland annat som en följd av en allt svagare efterfrågan från hushållens sida. Den åländska BNP-volymen sjönk med preliminärt -5,8 % år 2009, jämfört med - 0,7 % för år Inför år 2010 är prognosen att BNP skall falla med ytterligare - 2,7 %. Landskapets räkenskaper för år 2009 hade en beräknad omslutning om ca 310 miljoner euro, jämfört med ca 340 miljoner euro år 2008, eller således en märkbar nedgång i landskapets räkenskaper Avräkningsbeloppet ( klumpsumman ) för år 2008 uppgick till ca 200 miljoner euro, för att sedan minska till ca 170 miljoner euro år Den så kallade skattegottgörelsen ( flitpengen ) uppgick till 3,2 miljoner euro för det sist kända och därmed utbetalda året 2008, jämfört med drygt 24 miljoner euro för år De åländska kommunernas driftsekonomi och årsbidrag stärktes under år 2008, tack vare det nya systemet för landskapsandelar som togs i bruk nämnda år. Under år 2009 uppgick kommunernas sammantagna budgeterade överskott till 4,1 miljoner euro (jämfört med 3,1 miljoner euro för år 2008). De kommunala skatteintäkterna och erhållna landskapsandelar uppgick tillsammans till 124 miljoner euro, varav 84 miljoner i skatteintäkter. Kommunernas sammantagna verksamhetskostnader under år 2009 uppgick till 147 miljoner euro (jämfört med 140 miljoner euro år 2008). Den genomsnittliga kommunalskatten på Åland uppgick till 17,06 % år 2009 (och uppgår till 17,04 % år 2010). 4

5 2. Ledningens verksamhetsöversikt Ämbetsverkets huvudmål är att upprätthålla och utveckla den befintliga servicenivån. Ämbetsverket utför härvid de uppgifter författningarna förutsätter i enlighet med myndigheternas och kundernas behov. Ämbetsverket vill vara en lättillgänglig myndighet för allmänheten. Ämbetsverket eftersträvar öppenhet i förvaltningen och informerar aktivt om sin verksamhet. Ambitionen är en rättvis och jämlik behandling av kunderna samt att prestera service av hög kvalitet. Ämbetsverket vill vara en god arbetsgivare, som behandlar sina anställda jämlikt och bidrar till att personalen utvecklas och mår bra på arbetsplatsen. Ämbetsverkets allmänna verksamhetsprinciper är: 1. Att som serviceorgan för befolkningen verka för landskapets bästa. 2. Att utföra de uppgifter som ankommer på ämbetsverket enligt författningar eller som bör anses ankomma på den i egenskap av allmän förvaltningsmyndighet. 3. Att verka som statsmaktens främsta representant på Åland. 4. Att verka som koordinerande myndighet inom statsförvaltningen. 5. Att på Åland utföra de uppgifter som i det övriga landet ankommer på magistraterna. Ämbetsverket leds av landshövdingen som därtill i självstyrelselagen såsom regeringens representant givits särskilda uppgifter i förhållande till självstyrelsemyndigheterna. Den åländska autonomilagstiftningen innebär att ämbetsverket såväl beträffande uppgiftsområden som organisatoriskt avviker från motsvarande regionalförvaltning i riket. Särskilda uppgifter för ämbetsverket på Åland är bl.a. att verka som lantbruksnäringsmyndighet, fartygsregistermyndighet samt sköta uppbörden av fordonsskatter. Ämbetsverket fungerar också som magistratsmyndighet på Åland. Organisatoriskt har länsstyrelsen varit uppdelad i två avdelningar - administrativa avdelningen och magistratsavdelningen. Landshövdingen, förvaltningschefen och häradsskrivaren bildar ämbetsverkets ledningsgrupp. Eftersom tjänsten som expeditionsvakt lämnats obesatt uppgick länsstyrelsens personal vid årsskiftet till 15,5 årsverken. Detta uppskattas som ett minimum med beaktande av att uppgifterna skall skötas även vid tjänstledigheter. Ämbetsverket fäster särskild uppmärksamhet vid personalens välbefinnande och utveckling. Länsstyrelsens organisationsschema för 2009 framgår ur bilaga 1. I det resultatavtal som länsstyrelsen ingick med finansministeriet beskrivs länsstyrelsens resultatmål för Dessutom gäller de av finansministeriet fastställda allmänadministrativa resultatmålen i tillämpliga delar länsstyrelsen på Åland. Länsstyrelsen har även ingått ett resultatavtal med konkurrensverket. De allmänna resultat- 5

6 målen och tyngdpunktsområdena i statsbudgeten gäller länsstyrelsen på Åland till de delar de berör områden som hör till länsstyrelsens behörighet. Ledningens allmänna bedömning är att resultatmålen med beaktande av länsstyrelsens resurser förverkligats i enlighet med avtalen. Se härom närmare den sektorvisa beskrivningen under punkt 3.2. Under 2009 gjordes ingen kundenkät. Tidigare kundenkäter har visat att kunderna är nöjda med länsstyrelsens service. Inga klagomål har inkommit. Länsstyrelsens verksamhet finansieras huvudsakligen genom anslag i statsbudgeten. De nettobudgeterade inkomsternas andel är 10,1 % (2008: 9,8 %). Under år 2009 räckte anslagen för 2009 till för verksamheten, om man beaktar de medel som överförts från Länsstyrelsens verksamhet under 2009 förlöpte i enlighet med tidigare utstakade riktlinjer. Inga genomgripande förändringar inträffade. De förändringar som görs i lagstiftningen gällande regionalförvaltningen och registerförvaltningen berör länsstyrelsen på Åland till den del det gäller ärenden som enligt behörighetsfördelningen i självstyrelselagen hör till rikets behörighet. Överföringen av länsstyrelserna från inrikesministeriets förvaltningsområde till finansministeriets förvaltningsområde fr.o.m innebar en stor organisatorisk förändring. Förberedelserna inför regionalförvaltningsreformen var resurskrävande. Planerna för statens ämbetsverk på Åland konkretiserades och färdigställdes under Länsstyrelsens personal och uppgifter övergår till det nya ämbetsverket. Chefen för detta ämbetsverk benämns fortsättningsvis landshövding. Närmare bestämmelser finns i lagen om regionförvaltningsverken (FFS 896/2009) och i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (FFS 906/2009). Länsstyrelsen har fr.o.m tillämpat de nya bestämmelserna om avställda och påställda fordon i fordonsbeskattningen (FFS 235/2007). Finland ska övergå till en C02-baserad fordonsskatt (FFS 1311/2007). Eftersom de nya bestämmelserna enligt planerna ska träda i kraft efter en ett år lång övergångstid, ska de nya bestämmelserna beaktas i debetsedlarna redan fr.o.m Förberedelserna pågick under hela Ämbetsverket är härvid beroende av uppgifterna om koldioxidutsläpp i motorfordonsbyråns fordonsregister. Ämbetsverket utför den övervakning av EU och nationellt finansierade lantbruksstöd som åligger de regionala myndigheterna. Den reform som görs av EU:s gemensamma jordbrukspolitik har gett ämbetsverket nya arbetsuppgifter eftersom ämbetsverket är koordinator för den övervakning av tvärvillkor som de olika ansvariga myndigheterna gör. I enlighet med den nya utsökningsbalken överförs länsstyrelsernas justitieförvaltningsuppgifter till riksfogdeämbetet fr.o.m Övriga rättsskyddsuppgifter kvarstår. 6

7 Den nya överenskommelsen om folkbokföring mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge trädde i kraft Målsättningen var att förenkla flyttningsförfarandet mellan länderna genom att informera om flyttningar i elektronisk form. För kunderna blev det enklare, men myndigheterna måste fortfarande begära utredningar i annan form. De flesta flyttningar sker mellan Sverige och Åland. Också information om flyttningar mellan Estland och Åland sker delvis i elektronisk form. Enligt lagen om registerförvaltningen består magistraternas (antalet 24) verksamhetsområde av ett eller flera härad. Inrikesministeriet har genom förordningen (FFS1470/2007) och finansministeriet genom förordningen ( FFS 843/2008 ) fastställt magistraternas och enheternas placeringsorter. Genom statsrådets förordning (FFS 147/2008) sköter i landskapet Åland länsstyrelsen uppgiften som lokal registerförvaltningsmyndighet. Lagen om vigselrätt (FFS 571/2008) trädde i kraft Enligt lagen ges vigselrätten av en magistrat, på Åland länsstyrelsen på Åland. Länsstyrelsen har behandlat en ansökan. I äktenskapslagen nämns ytterligare de tjänstemän, som är skyldiga att förrätta borgerlig vigsel samt personer, som får förrätta kyrklig vigsel. Enligt finansministeriets förordning (FFS 623/2008) är magistraten i Norra Österbotten behörig magistrat för de uppgifter som avses i lagen om vigselrätt; bland annat att föra vigselrättsregister. Lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (FFS575/2008 ) trädde i kraft Intressebevakningstjänster produceras inom intressebevakningsområdena av statliga rättshjälpsbyråer. Ålands rättshjälpsbyrå är i Mariehamn och den hör till Åbo rättshjälpsdistrikt. I rättshjälpsbyrån finns två tjänster, en intressebevakaretjänst och en sekreteraretjänst. Dessa personer sköter om intressebevakningsärenden för Ålands alla 16 kommuner. 3. Beskrivning av resultatet 3.1. Verksamhetens samhälleliga effektivitet Såsom ovan antytts avviker länsstyrelsens verksamhetsområde, uppgifter och organisation från övriga länsstyrelser. Länsstyrelsens verksamhet begränsas på de flesta områden av den åländska självstyrelsen. Inom flera sektorer utför länsstyrelsen endast en del av de uppgifter som annars hör till ett verksamhetsområde. Denna omständighet är särskilt påtaglig inom lantbruksförvaltningen och alkoholförvaltningen. Inom andra sektorer ankommer åter förvaltningen av ett litet delområde på länsstyrelsen. Exempel på detta utgör trafikförvaltningen, där endast beviljandet av gemenskapstillstånd ankommer på länsstyrelsen. Inom räddningsväsendet ankommer endast befolkningsskyddet på statsmakten, och detta skall administreras i samarbete med landskapsregeringen. Allt detta begränsar länsstyrelsens samhälleliga inflytande. Man kan säga att länsstyrelsen i allmänhet utför uppgifter som inte medför något större samhälleligt inflytande. Landshövdingen på Åland utövar dock ett samhälleligt inflytande dels genom de uppgifter som ankommer på honom som statsmaktens re- 7

8 presentant och dels genom de uppgifter han har i självstyrelsesystemet. På grund av ovanstående särskiljs inte de samhälleliga och funktionella resultaten från varandra i beskrivningen Funktionellt resultat Nedan presenteras först de administrativa resultatmålen för hela länsstyrelsen och därefter de sektorvisa resultatmålen för administrativa avdelningen och magistratsavdelningen. Beskrivningen inleds härvid med en sektorvis presentation av nyckelresultaten och resultatmålen. Därefter beskrivs hur de uppnåtts samt om övrig verksamhet inom respektive sektor. I beskrivningen följs samma indelning som i resultatavtalet med finansministeriet och konkurrensverket. Nyckelresultaten kan samtidigt ses som länsstyrelsens strategier. I presentationen behandlas även länsstyrelsernas allmänadministrativa strategiska mål och resultatmål 2009 samt beskrivningen i budgetpropositionen 2009 av de allmänna tyngdpunktsområdena för länsstyrelsernas verksamhet till den del de berör länsstyrelsen på Åland. A. Administrativa resultatmål för Servicen till allmänheten Nyckelresultat: Resultatmål 1: Resultatmål 2: Att utveckla länsstyrelsen som en kundorienterad myndighet som erbjuder god service. De ändringar som regionalförvaltningsreformen föranleder på Åland genomförs i syfte att förbättra och utveckla den statliga förvaltningen och kundbetjäningen. Att informera allmänheten om den förnyade regionalförvaltningen och göra tjänsterna lättillgängliga för kunderna. Länsstyrelsen har deltagit aktivt i beredningen av förvaltningsreformen för Ålands del. Utgångspunkten har härvid varit att länsstyrelsens nuvarande uppgifter och personal överförs till statens nya ämbetsverk på Åland. Därtill kan vissa nya uppgifter tillkomma samt länsstyrelsens nuvarande roll som samordnande myndighet för statsförvaltningen förstärkas. Härvid kan även en god kundbetjäning säkerställas. Den åländska befolkningen anser det angeläget att åländska ärenden så långt som möjligt handhas på Åland. Länsstyrelsen har ett stort antal ärendegrupper som förutsätter kontakter med enskilda personer. Kunder besöker ofta länsstyrelsen eller kontaktar tjänstemännen per telefon, e-post m.m. Personliga kontakter är därför vanliga. Det är viktigt att länsstyrelsen och dess tjänstemän är lätta att nå för kunderna. Länsstyrelsens öppethållningstider är året om. 8

9 Länsstyrelsen har en egen telefonväxel med , som manövreras från länsstyrelsens kundbetjäningsställe. Kunderna kan således direkt nå länsstyrelsen. Dessutom finns direktnummer angivna i telefonkatalogen och hemsidan. Den åländska befolkningen upplever det viktigt att direkt kunna vända sig till rätt myndighet och berörda tjänstemän. En egen växel garanterar även service på svenska i alla situationer. Även e-postadresserna är offentliga. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Information om länsstyrelsen sprids främst genom massmedierna och kommunikation på nätet. Länsstyrelsens information till massmedierna sker genom pressmeddelanden, presskonferenser eller intervjuer. Länsstyrelsens tjänstemän har vid många tillfällen informerat om tjänsteangelägenheter i massmedierna. Vid behov har annonser införts i de lokala tidningarna. Hänvisningar till länsstyrelsens hemsida finns i de publikationer länsstyrelsen utger samt i länsstyrelsens skrivelser m.m. En hänvisning till länsstyrelsens hemsida finns även på de debetsedlar som för uppbörden av fordonsskatten sänds till alla bilägare. Länsstyrelsens hemsida uppdaterades med aktuell information. På hemsidan finns även information om övriga statliga myndigheter på Åland, om Ålandsdelegationen samt länkar till andra myndigheters hemsidor. Länsstyrelsens blanketter finns tillgängliga på hemsidan. Information om förvaltningsreformen har spridits genom artiklar i tidningarna, reportage i radio och TV, annonser i tidningar och radiokanaler samt på hemsidan. Skyltarna i ämbetshuset byttes ut Länsstyrelsen som räkenskapsverk Nyckelresultat: Resultatmål 1: Resultatmål 2: Länsstyrelsens bokföringssystem utvecklas för att även bättre fungera som stödsystem för länsstyrelsens resultatstyrning. Länsstyrelsens kassasystem utvecklas. En ny uppdaterad version av bokföringssystemet tas i bruk i sin helhet från Möjligheterna att ta emot elektroniska fakturor förbereds under Länsstyrelsen utgör ett eget räkenskapsverk som står utanför projektet gällande gemensamma servicecentraler. En ny uppdaterad och förbättrad version av bokföringsprogrammet började tas i bruk fr.o.m Arbetet med att igångsätta och anpassa detta har fortsatt under hösten Ibruktagandet har försvårats av kraven på datasäkerhet. Länsstyrelsen har numera beredskap att motta e-fakturor. Länsstyrelsens dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet har införts i statsförvaltningens internetrapportering NETRA. 9

10 Intern förvaltning Nyckelresultat 1: En rättvis och jämställd arbetsplats. Länsstyrelsen har antagit en jämställdhetsplan som revideras årligen vid ett personalmöte och som intas i länsstyrelsens verksamhetsplan. Uppföljning och kontroll sker årligen vid ett personalmöte och redovisas i verksamhetsberättelsen. Resultatmål 1: Resultatmål 2: Resultatmål 3: Länsstyrelsen säkerställer en jämställd lönesättning, jämställda personalförmåner, en rättvis arbetsfördelning, personalens lika rätt till hälsa och välbefinnande samt möjlighet till vidareutbildning och tjänsteresor. Vid genomförandet av regionförvaltningsreformen fästs speciell uppmärksamhet på personalens ställning. Medarbetarsamtal och delårsförhandlingar hålls med samtliga medarbetare. Länsstyrelsens jämställdhetsplan reviderades under I personalbokslutet för 2009, som finns som bilaga till verksamhetsberättelsen, presenteras personalbokslutsuppgifter liksom tidigare även könsvis. Uppmärksamhet fästs systematiskt vid personalens välbefinnande och utveckling. Arbetstillfredsställelsen presenteras i personalbokslutet. Länsstyrelsen subventionerar personalens motion, massage och lunch. En ny plan angående hantering av trakasserier och osakligt bemötande har antagits. Länsstyrelsens kommunikationsplan, krisplan, sjukfrånvaropolicy och alkohol- och drogpolicy har uppdaterats. Bestämmelserna i den föreslagna lagen om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform (RP 59/2009rd) syftar till att säkerställa personalens ställning vid förvaltningsreformen. I enlighet härmed har personalen med bibehållna förmåner överförts till Statens ämbetsverk på Åland. Reformen torde därför inte medföra några ändringar för personalen. Medarbetarsamtal och delårsförhandlingar har förts med personalen. I avvaktan på ett nytt lönesystem fördes inga lönesamtal. Länsstyrelsen önskar främja personalens vidareutbildning. Förutom de skolningstillfällen som anordnats centralt, regionalt eller lokalt inom olika förvaltningsgrenar har personalen beretts tillfälle att delta i vissa kurser som arrangerats av Ålands högskola, Medborgarinstitutet m.fl. Christoph Treijer höll ett anförande om inspiration och arbetsglädje för hela personalen. 10

11 Länsstyrelsen företog en studieresa till Göteborg , varvid länsstyrelsen i Västra Götalands län och Finlands konsulat besöktes. Landshövding Lars Bäckström höll en mottagning i det förnäma residenset. B. Sektorvisa resultatmål Statsmaktens representant Nyckelresultat: Landshövdingsämbetet fungerar som en relationsfrämjande förbindelselänk mellan statsmakten och självstyrelseorganen. Länsstyrelsen ansvarar för statsförvaltningens profilering och tillgänglighet inom landskapet. Länsstyrelsen koordinerar, intensifierar och utvecklar samarbetet mellan de statliga verksamheterna på Åland. Resultatmål 1: Resultatmål 2: Resultatmål 3: Landshövdingen främjar, och vid behov initierar, samt medverkar vid politiska och andra betydelsefulla kontakter mellan statsmaktens och självstyrelseorganens företrädare. Landshövdingen åtar sig värdskap vid besök på högre nivå och uppfyller andra på landshövdingsämbetet ankommande representationsuppdrag. Samarbetet mellan de statliga verksamheterna på Åland fortsätter, främst via gemensamma projekt och utbildningstillfällen. Cheferna för verksamheterna sammankommer regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och för att lösa gemensamma problem. Till landshövding på Åland utnämnde republikens president den 5 mars 1999 VH Peter Lindbäck, för tiden , och därefter den 23 mars 2007, för tiden Republikens president Tarja Halonen besökte Åland den juli 2009, med talman Roger Nordlund som värd för besöket. Landshövdingen deltog under programmet, som var förlagt till Mariehamn och Kumlinge. Landskapet och länsstyrelsen på Åland hade under 2009 besök av i Finland ackrediterade ambassadörer; Sveriges ambassadör den 7-8 maj och USA:s ambassadör den 22 september. Vidare besökte föreningen för utländska diplomater landskapet den maj. Under året medverkade landshövdingen vid olika möten och diskussioner mellan företrädare för självstyrelsen och statsmakten, bland annat med Ålandsministern Astrid Thors den 8 april och 30 juni, samt i samband med Sveriges integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis besök på Åland den 17 april. 11

12 Förbindelserna och kontakterna med länsstyrelserna och landshövdingarna i Stockholm och Uppsala upprätthölls under året, bland annat i samband med den årliga krisberedskapskonferensen i Gimo den oktober, och då landshövding Anders Björck med fru besökte Åland den 8-9 juni. De utmärkelsetecken som republikens president den 6 december 2008 förlänade personer i landskapet Åland överräcktes av landshövdingen vid en ceremoni på länsstyrelsen den 27 februari. Landshövdingen har under året givit besökare och besöksgrupper från ministerier, institutioner, media, skolor m.fl. information om förhållandena på Åland, Ålands självstyrelse och Ålands förhållande till EU och omvärlden, samt om länsstyrelsen och statsförvaltningens verksamhet på Åland. Landshövdingen har också medverkat vid liknande arrangemang utanför Åland, främst i Helsingfors. Under året deltog landshövdingen i ett flertal arrangemang med anledning av Märkesåret 1809, bland annat som festtalare vid en minnesceremoni i Grisslehamn den 20 mars. Den april besökte landshövdingen Sametinget i Enare, bland annat för att föreläsa om det åländska självstyrelsesystemet. Landshövdingen har fortlöpande följt arbetet inom självstyrelseorganen, bland annat genom regelbunden närvaro vid lagtingets plenum, samt överlämnat till lagtinget republikens presidents framställningar om godkännande av internationella fördrag. Samarbetet mellan de statliga förvaltningsenheterna har fortsatt under år 2009 och de statliga enhetscheferna har på landshövdingens försorg sammankommit till möten under året, för behandling av frågor av gemensamt intresse. En återkommande mötespunkt har varit den så kallade Alku-reformen och de olika verksamheternas beredskap att övergå i den reviderade regionförvaltningen Befolkningsskydd och beredskapsärenden Nyckelresultat: Resultatmål 1: Resultatmål 2: En effektivering av beredskapen inför undantagsförhållanden eftersträvas. Beredskapsmöten hålls i minst 7 kommuner. Åtminstone två skolningstillfällen/seminarier anordnas. Under året hölls beredskapsmöten i följande kommuner: Sund, Finström, Vårdö, Kökar, Brändö, Kumlinge och Saltvik. I samarbete med räddningsinstitutet anordnade samrådsdelegationen en kurs om strålningsövervakning och strålningsfaror i Mariehamn , innefattande även en praktisk mätövning. Antalet deltagare den första dagen var 34. I samarbete med försörjningsberedskapscentralen anordnades ett seminarium om vatten- och avloppsförsörjningen Antal deltagare var

13 Länsstyrelsen medverkar i ett EU-projekt benämnt Mass Crisis Communication with the Public (Masscriscom), som administreras av länsstyrelsen i Uppsala. Projektet gäller förmedlandet av nödmeddelanden och information vid kriser till myndigheter, myndigheterna emellan och till allmänheten, samt direktkommunikation till medborgarna. Inom ramen för projektet anordnade länsstyrelsen ett seminarium i Mariehamn , i vilket även räddningsmyndigheter från Sverige, Estland, Lettland och Finland medverkade. Under 2009 skall en uppdatering av den utredning över försörjningsberedskapen på Åland som gjordes 2005 göras. I detta syfte har beredskapsarbetsgrupperna anmodats att under våren 2009 gå igenom uppgifterna från 2005 för sin sektor och uppdatera dessa uppgifter helt och håller så att de överensstämmer med situationer år Vid genomgångar och presenterade arbetsgrupperna en uppdaterad beskrivning av beredskapsläget inom sin sektor och den uppdaterade versionen ska vara klar i början av Samrådsdelegationen för beredskapsärenden sammanträdde och 1.10., varvid främst beredskapen inför en eventuell H1N1-pandemi genomgicks. Mätresultat från manuella strålningsmätningar insamlades och från kommunerna och sjöbevakningsstationerna och registrerades i strålsäkerhetscentralens riksomfattande dataprogram. Mätresultaten publiceras även på länsstyrelsens hemsida. Där finns även en länk till strålsäkerhetscentralens hemsida, i vilken även finns aktuell information om strålningsläget i Mariehamn och på Vårdö. Den testades även i hela landskapet de ljudsignaler som används för att varna befolkningen. Ålands Radio och TV Ab fick möjligheter att bryta alla sändningar över Åland för att gå in med viktiga nödmeddelanden. Tidigare har detta varit möjligt beträffande alla Public Service-sändningar över Åland, men nu gäller det även de kommersiella sändningarna. Systemet testades På inbjudan av samrådsdelegationen besökte länsberedskapsdirektörerna Åland Fartygsregistret Nyckelresultat: Resultatmål 1: Resultatmål 2: Fartygsregistret innehåller aktuella uppgifter om fartyg med hemort på Åland. Registret uppdateras kontinuerligt. Fartygsregisterärenden handläggs och expedieras inom två dagar. Beställda intyg/utdrag expedieras inom en vardag. Fartygsregistret uppdateras kontinuerligt. Fartygsregisterärendena handläggs och expedieras i medeltal inom 1-2 dagar. 13

14 Inom samma tid expedieras i regel även intyg och utdrag såsom fartygshistorikdokument. Under 2009 var antalet fartygsregisterärenden 40 (2008:40). Av nämnda antal var 22 inteckningsärenden och 7 ändringsanmälningar. Under året registrerades 3 nya fartyg medan 8 avregistrerades. Detta innebär att utflaggningarna ökat betydligt (2008:2). Antalet utdrag/intyg/certifikat var 69 (inkl. fartygshistorikdokument). I handelsfartygsförteckningen infördes 3 fartyg Lantbruksärenden Nyckelresultat: Resultatmål 1: Resultatmål 2: Resultatmål 3: På länsstyrelsen ankommande uppgifter i anslutning till EUstöden och de nationella stöden utförs. Utbetalningar till jordbrukarna utförs inom 7 dagar från det de får betalas. Under året utförs åtminstone 32 helgårdsövervakningar av arealbaserade stöd (ingen förhöjning 2009 från normal nivå) samt 20 övervakningar av EU och nationellt finansierade djurbaserade stöd. Registreringen av de övervakningar EU-direktiven m.m. förutsätter skall ske inom 7 dagar från övervakningstillfället och övervakningsprotokollen tillställas jordbrukaren inom 10 dagar från övervakningen. Tidsfristerna har hållits. I samband med reformen av CAP jordbrukspolitiken infördes s.k. stödrättigheter under år Länsstyrelsen behandlade under 2009 inalles 1 st. ansökan om stödrätter från den nationella reserven. Länsstyrelsen handlägger ärenden angående växthusstöd, lagringsstöd, biodling samt mjölk-, diko- och tackkvoter. År 2009 har länsstyrelsen fattat beslut och gjort utbetalningar gällande 22 växthusstöd, 75 gällande lagringsstöd för trädgårdsprodukter, 5 gällande biodling. Vidare har 1 mjölkkvot- och 39 tackkvotsärenden avgjorts under året. Länsstyrelsen är första instans i de fall jordbrukaren är missnöjd med de stödbeslut kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gjort. Under år 2009 avgjordes ett ärende gällande rättelseyrkan. År 2009 har djurövervakningar gjorts på 14 gårdar. Sammanställning av övervakningarna i tabell nedan. Av övervakningarna gällde 6 EU tackbidrag och 6 st. EU nötdjursstöd. Dessa övervakningar är i regel en övervakning av gården som helhet, och alla djurstöd s.s. diko-, tjur- och oxbidrag, slaktbidrag samt nationella djurstöd 14

15 som ansökts om de senaste 12 månaderna övervakas samtidigt. I samband med dessa djurövervakningar har även s.k. ID övervakning av djurens märkning och registrering gjorts. Dessutom gjordes 4 granskningar angående växthusstöd, 4 angående lagringsstöd, 1 gällande stöd för biodling samt 1 för avträdelsestöd. Med anledning av strukturreformen för socker gjordes 6 st. övervakningar. Vid de 4 korsgranskningar av djurstöd som gjorts kontrollerades motstridigheter som framkommit när uppgifter i stödansökan jämförts med uppgifter i andra register. EU stöd Nationella stöd ID-övervakning Korsgranskningar Får Nötkreatur Övriga djur Ett kontrollbesök gjordes vid Ålands centralandelslag (första uppköpare av mjölk) innefattande även kontroller av uppsamling av mjölk från 4 gårdar. Totalt gjordes helgårdsarealövervakningar av 44 gårdar. Urvalet för dessa gårdar var gemensamt med och övervakningarna utfördes tillsammans med Ålands landskapsregering. Utöver dessa gemensamma övervakningar gjorde landskapsregeringen egna helgårdsövervakningar på 16 gårdar där länsstyrelsen sedan gjorde en administrativ övervakning av gårdarna utgående från landskapsregeringens övervakningsresultat. Länsstyrelsen gjorde även 124 korsgranskningar av arealbaserade stöd. Övervakning av de s.k. tvärvillkoren har medfört nya arbetsuppgifter och även mera arbete. Tvärvillkoren hör till stor del till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen. Landskapet har lagstiftningsbehörighet för bl.a. natur- och miljövård, djurskydd samt veterinärväsendet. Riket har lagstiftningsbehörighet bl.a. i fråga om märkning och registrering av djur, men landskapet har förvaltningsbehörighet på detta område. Länsstyrelsens roll gällande tvärvillkoren är övervakning av god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt koordineringen av tvärvillkorsövervakningarna och sanktioner. Enligt lantbruksverkets anvisning nr 1931/51/2008 skall länsstyrelsen senast övervaka handläggningen av lantbruksstöd under 2008 i 4 kommuner. Dessa kommungranskningar utfördes i början av året. Kontrolluppgifterna registrerades direkt i stödtilllämpningen. Länsstyrelsen arrangerade tre informationstillfällen inför årets stödansökningar. Länsstyrelsen medverkade i en av Ålands landskapsregering tillsatt arbetsgrupp för utredande av utökat samarbete kring administrationen av jordbruksstöd på Åland. 15

16 Övriga näringsärenden Nyckelresultat 1: Resultatmål 1: Resultatmål 2: Resultatmål 3: Som stöd för konsumenternas prismedvetenhet görs prisjämförelser och konsumenternas tillgång till dessa uppgifter säkerställs. Under 2009 genomförs minst 4 olika prisjämförelser/marknadsföringsundersökningar gällande produkter och tjänster. Pressmeddelanden utarbetas om resultatet av prisjämförelserna och de publiceras även på länsstyrelsens hemsida. Prismärkningen granskas i 30 företag. Under perioden genomfördes inte några egentliga prisjämförelser. Med anledning av att mervärdesskatten på livsmedel sänktes , insamlades i stället prisuppgifter av livsmedel vid 5 olika omgångar till grund för en uppföljning. Utredningen gjordes i samarbete med konsumentforskningscentralen och de första resultaten publicerades Prismärkningen i butikernas skyltfönster i centrala Mariehamn granskades i februari. Prismärkningen granskades i 29 företag i landskapet, varvid 10 företag fick muntliga anmärkningar. Företagens prismärkning i massmedierna granskades, varvid 5 företag fick muntlig anmärkning. Nyckelresultat 2: Resultatmål 1: Inom perioden skall länsstyrelsen kontrollera en stor del av de mätinstrument som används i handeln. Under 2009 granskas kröningen av mätinstrument i minst 30 företag och kassettavgiften (upphovsrättsavgifter) i 20 företag. Kröningen av mätinstrument granskades i 14 företag (34 vågar, 35 mackar = 69 mätinstrument). Nyckelresultat 3: Resultatmål 1: Länsstyrelsen utför i alkohollagen avsedda tillsynsuppgifter, vilka utsträckts till att även gälla starka alkoholdrycker. Under året granskas åtminstone 20 utminuteringsställen. Under perioden gjordes 21 inspektioner i företag som har detaljhandelstillstånd för försäljning av alkoholhaltiga drycker upp till 4,7 volymprocent. Under hösten besökte inspektörer från tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och länsstyrelsen bl.a. Tjudö vingård, Ålands bryggeri Ab och Alkos butik i Mariehamn. Granskningen av alkoholreklam har koncentrerats till annonsering i tidningarna och sommarrestaurangerna. 16

17 Antalet debiterade tillsynsavgifter gällande detaljhandelstillstånd med alkoholhaltiga drycker utgjorde 46. Länsstyrelsen fattade 2 beslut gällande detaljhandelstillstånd för försäljning av alkoholhaltiga drycker. Länsstyrelsen har skriftligen meddelat konsumentverket och konkurrensverket att inspektör Henry Öbergs långtidssjukskrivning kan medföra att resultatmålen för 2009 inte till alla delar kommer att uppnås Fordonsbeskattningen Nyckelresultat: Resultatmål 1: Resultatmål 2: Under perioden uppbärs den fordonsskatt som lagstiftningen förutsätter. Skatteåterbäringar för vilka ansökningar inte gjorts eller som inte använts för betalning av annan fordonsskatt återbetalas inom 8 månader från det grunden för skatteåterbäringen uppstått förutsatt att kunden givit kontonummer och medgivande enligt förfrågan. Detta gäller även vid avställning av fordon. Debetsedel sändes till ny ägare/innehavare inom 40 dagar från det registrering skett. Resultatmål 3: Dataprogrammet och debetsedlarna förbereds inför övergången till en CO 2 -baserad fordonsskatt. Under 2009 anordnas åtminstone ett informationstillfälle om fordonsbeskattningen. Tidsfristerna har hållits. Lagen om ändring av fordonsskatten (FFS 235/2007), som trädde i kraft , innebar att avställandet av ett fordon avbryter skattskyldigheten för den tid under vilket fordonet är ur trafik. Detta innebär merarbete för länsstyrelsen i form av återbetalningar och nya debiteringar vid påställning av fordon. Detta merarbete har handlagts med befintlig personal. Fordonsskatteärendena har ombesörjts av en handläggare. Efter det att tjänsten som expeditionsvakt lämnats obesatt, har handläggaren biståtts i fordonsskatteärenden av den handläggare som huvudsakligen handhar förmyndarskapsärenden. Antalet debiteringar under året var st. I fordonsskatt inflöt ,61 euro (exklusive skattetillägg och förseningsräntor). Förberedelserna inför övergången till en CO 2 -baserad fordonsskatt pågick hela året. Avtal om komplettering av fordonsskattens dataprogram för detta har ingåtts. Representanter från länsstyrelsen deltog i de nordiska bilskattedagarna i Levi

18 Samarbetet med Skatteförvaltningen och Fordonsförvaltningscentralen förlöpte väl. Ett besök avlades hos Fordonsförvaltningscentralen Ålandsdelegationen Nyckelresultat: I självstyrelselagen förutsatta uppgifter handläggs. Resultatmål 1: Länsstyrelsen ombesörjer beredningen av ärenden så att utlåtanden över landskapslagar samt andra utlåtanden avges inom 1 månad från det all nödvändig utredning införskaffats. Resultatmål 2: Ålandsdelegationens utlåtanden och beslut sammanställs fortlöpande i en elektronisk databas. Databasen bör täcka minst 90 % av utlåtandena och besluten från år Tidsfristerna har hållits. Landshövdingen är delegationens ordförande och förvaltningschefen dess sekreterare. Länsstyrelsen handhar förutom beredningen av ärenden även diarieföring, postning och arkivering av delegationens handlingar. Under året har delegationen sammanträtt 9 gånger. Under halvåret avgavs utlåtanden över 22 landskapslagar, 5 överenskommelseförordningar samt 1 övrigt utlåtande. Antalet behandlade finansärenden utgjorde 6. Ålandsdelegationens utlåtanden och beslut publiceras kontinuerligt på länsstyrelsens hemsida. Publikationen för åren har distribuerats Konkurrensärenden Länsstyrelsen ingick ett separat resultatavtal med konkurrensverket. Förutom de resultatmål som anges i budgetpropositionen har i resultatavtalet intagits följande resultatmål för länsstyrelsen (sammanfattning): Länsstyrelsen deltar i verkets konkurrensfrämjande uppgifter. I sin konkurrensfrämjande verksamhet betonar länsstyrelsen frågor som rör förutsättningarna för marknadsanpassning av den offentliga produktionen. Målet är att de aktörer som verkar på marknaden och påverkar dess funktion skall känna till konkurrensreglerna och deras betydelse och i sina egna åtgärder och beslut förbinda sig att verka för en fungerande konkurrens. 18

19 Inget ärende har varit under närmare utredning vid länsstyrelsen. Under året har ca 10 förfrågningar som berör konkurrensen besvarats. För anordnande av informationsmöten är länsstyrelsen beroende av bistånd från konkurrensverket. Inga informationstillfällen anordnades under året. Länsstyrelsen utvecklar sin sakkunskap om handläggningen av konkurrensärenden genom att delta i utbildning om konkurrensrätt och -ekonomi. Länsstyrelsen deltar i den gemensamma utbildning som Konkurrensverket ordnar på svenska och dessutom ordnar Konkurrensverket vid behov annan utbildning för länsstyrelserna, antingen i form av särskild utbildning för länsstyrelserna eller genom att inbjuda länsstyrelserna till Konkurrensverkets interna utbildningsdagar. Länsstyrelsen fick under året inga meddelanden om svenskspråkig utbildning. Länsstyrelsens representant deltog i länsstyrelsernas och konkurrensverkets diskussionsdag i Helsingfors. Länsstyrelsen har skriftligen meddelat konsumentverket och konkurrensverket att inspektör Henry Öbergs långtidssjukskrivning kan medföra att resultatmålen för 2009 inte till alla delar kommer att uppnås Ordning och säkerhet Åland utgör ett polisdistrikt som administreras av landskapet. Därutöver finns en statlig centralkriminalpolisen underställd enhet. Enligt uppdelningen i självstyrelselagen hör förundersökning, skjutvapen och skjutförnödenheter, explosiva ämnen samt verksamheten för tryggande av statens säkerhet till rikets behörighetsområde medan landskapets behörighet omfattar allmän ordning och säkerhet. I stöd av överenskommelseförordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (FFS 828/1998) skall landskapets polis förutom allmän ordning och säkerhet sköta övriga uppgifter som hör till polisförvaltningen och rikets polis svara för statens säkerhet och de uppgifter som hör till skyddspolisen och centralkriminalpolisen. En ny överenskommelseförordning träder i kraft Republikens president utfärdade en ändring av överenskommelseförordningen (FFS 1081/2008) genom vilken förordningen kompletterades med bestämmelser om bl.a. kostnadsfördelningen. Denna ändring föranleddes av att inrikesministeriet inte under åren ställt några medel till länsstyrelsens förfogande för betalningen av förundersöknings- m.fl. kostnader som svaranden i brottmål kan dömas att återbetala till staten. Enligt ändringen har länsstyrelsen liksom tidigare erlagt sådana kostnader med medel som inrikesministeriet ställt till länsstyrelsens förfogande. 19

20 Högsta tillsynen över landskapets polisväsende ankommer på Ålands landskapsregering och landshövdingen. Överläggningar om gemensamma ärenden sker i samrådsdelegationen för polisärenden, som sammanträdde På mötet behandlades den nya överenskommelseförordningen om polisförvaltningen, ändringen av förordningen om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland samt organisationsförändringar Övrigt Enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (FFS 713/2000) svarar länsstyrelsen för att ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i tillräcklig utsträckning finns att tillgå inom hela länet. Uppdragsavtalet med landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. förnyades under 2007 att gälla för tidsperioden Eftersom ingendera avtalsparten sagt upp avtalet, fortfar det att gälla tillsvidare. Aktuell information om verksamheten erhölls vid skuldsaneringskommissionens möte Enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (FFS 1015/2005) är länsstyrelserna skyldiga att ordna medlingsverksamhet så att tjänsterna är tillgängliga i hela landet. Uppdragsavtalet med stiftelsen Ålands fredsinstitut gällde för tidsperioden Eftersom ingendera parten sagt upp avtalet fortsätter det att gälla ett år i taget. Aktuell information om medlingsverksamheten erhölls vid medlingskommissionens möten 7.5., 2.6. och På grund av att social- och hälsovårdsministeriet skurit ner anslagen har länsstyrelsen subventionerat verksamheten. Länsstyrelsen ingick avtal med Ålands landskapsregering genom vilket landskapsregeringen förband sig att för producerandet i landskapet Åland av de konsumentrådgivningstjänster som i enlighet med lagen om konsumentrådgivning (FFS 800/2008) i riket ankommer på magistraten tillhandahålla kontorsutrymmen, telefontjänster samt kontorsmaterial för den konsumentrådgivare på deltid som länsstyrelsen förordnat för detta uppdrag. Avtalet gäller För handhavandet av dessa uppgifter har länsstyrelsen erlagt ersättning till landskapsregeringen samt lön till konsumentrådgivaren med de anslag som finansministeriet för detta ändamål ställt till länsstyrelsens förfogande. Enligt en ändring av punkten i självstyrelselagen, som träder i kraft , ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på magistraterna, i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. Beträffande justitieförvaltningsuppgifterna kan nämnas att landskapsfogdeämbetet inspekterades 20 och För första gången erlade länsstyrelsen ersättning enligt 10 kap i lagen om specialiserad sjukvård till Ålands hälso- och sjukvård för kompletterande utbildning i primärvård samt specialiserad utbildning för läkare och tandläkare för åren Ålandsdelegationen har anfört i utlåtande att det enligt självstyrelselagen an- 20

FINANSMINISTERIET VM 8/211/2008

FINANSMINISTERIET VM 8/211/2008 FINANSMINISTERIET VM 8/211/2008 RESULTATSAVTAL Inrikesministeriet Länsstyrelsen på Åland RESULTATMÅL Inrikesministeriet har vid resultatförhandlingar den 22 januari 2008 med länsstyrelsen överenskommit

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 0 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND

BOKSLUT 2 0 1 0 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND BOKSLUT 2 0 1 0 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND 1. Inledning... 4 1.1. Regionförvaltningen på Åland...4 1.2. Den åländska ekonomin, näringslivet och kommunerna...5

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 1 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 1 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 1 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland... 3 1.2. Den åländska ekonomin, näringslivet och kommunerna... 4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 2 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 2 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 2 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 5 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 5 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 5 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning 1.1. Regionförvaltningen på Åland Statens ämbetsverk på Åland (tidigare Länsstyrelsen på Åland) har som allmän statlig regional

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

MELLANRAPPORT 1.1 31.8.2014

MELLANRAPPORT 1.1 31.8.2014 MELLANRAPPORT 1.1 31.8.2014 2 1. INLEDNING... 3 2. LEDNINGENS VERKSAMHETSÖVERSIKT... 3 3. STRATEGISKA RESULTAT... 5 3.1. RESULTATMÅLEN OCH VERKSAMHETEN... 5 Sektor: SERVICE TILL ALLMÄNHETEN... 5 Sektor:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a 37 PROTOKOLL Nummer 59 8.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 01 13 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 18/16 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 6.6.2016, nr 84/2016. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 62 D 10 13 01 66 Helsingfors/Mariehamn 17.12.2013 Nr 37/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 4.12.2013, nris 240, 243, 245, 247 och 249/2013 Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 01 2 D 10 17 01 3 Helsingfors/Mariehamn 8.2.2017 Nr 11/17 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.1.2017, nris 11 och 14/2017. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND

LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND Utkast LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND DETALJMOTIVERING 1. Verksamhetsidé och verksamhetsområde. I paragrafen föreskrivs det om verksamhetsidén och verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland.

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 71 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2007 Nr 36/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 19.9.2007, nr 327/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

BOKSLUT SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 3 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland RP 217/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 193/1998 ni Regeringens proposition till Riksdagen med f"ömlag till lag om ändring av namnlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att namnlagen skall ändras, genom lagändringen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Statens ämbetsverk på Åland Uppgjord och godkänd den 21.1.2004 Reviderad och godkänd vid personalmöte den: 14.2.2007, 21.5.2008, 12.3.2009, 12.10.2010, 17.11.2011, 13.11.2012 Bakgrund

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 09 01 6 D 10 09 01 7 Helsingfors/Mariehamn 20.4.2009 Nr 15/09 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 30.3.2009, nr 62/2009. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2014 Nr 33 Nr 33 LANDSKAPSLAG om Ålands ombudsmannamyndighet Föredragen fär Republikens President den 28 februari 2014 Utfärdad i Mariehamn den 12 juni 2014 I enlighet med lagtingets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015 HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101 Givet Nr 12.6.2015 1211 TILL REPUBLIKENS PRESIDENT HÄNVISNING ÄRENDE Justitieministeriets brev 11.5.2015 gällande ärendena nr 25-26/08/2015 Ålands lagtings

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 7 - D 10 13 01 14 Helsingfors/Mariehamn 31.5.2013 Nr 15/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 8.4.2013, nris 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65 och 67/2013. Till Justitieministeriet

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1. Till diskrimineringsnämnden

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1. Till diskrimineringsnämnden ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1 Helsingfors/Mariehamn 10.7.2012 Nr 23/12 Hänvisning Diskrimineringsnämndens skrivelse 8.6.2012. Till diskrimineringsnämnden Ärende För tillsynsuppgiften enligt

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 16 D 10 07 01 17 Helsingfors/Mariehamn 12.4.2007 Nr 8/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 12.3.2007, nris 58-59/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 7 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................ Ärende/Dnr/Exp.

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker.

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 05 6 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2017 Nr 26/17 Hänvisning Finansministeriets skrivelse 22.5.2017, 891/03.01.00/2017 Till Finansministeriet Ärende I skrivelse 22.5.2017

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt.

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering och av lagen om Räddningsinstitutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2014 INNEHÅLLANDE Nr 1 62 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2014 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 10 C 11 D 4 D 21 D 22 D 41 E 6 E F 3 F 6 F G 1 H 1 I 25

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 och 46 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om främjande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

Lagutskottets betänkande Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland Republikens presidents framställning nr 19/

Lagutskottets betänkande Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland Republikens presidents framställning nr 19/ Ålands lagting BETÄNKANDE nr 39/2009-2010 Datum Lagutskottet 2010-10-28 Till Ålands lagting Lagutskottets betänkande Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland Republikens presidents

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president 7 STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 PROTOKOLL Nummer 12 22.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 Närvarande Frånvarande Justerat KS CG - MP NF MN WV TA Omedelbart Ordförande

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om domännamn ändras så att lagen

Läs mer

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Socialoch hälsovårdsberedskap på Åland Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Vad är Åland? Ett självstyrt landskap i Finland Demilitariserat och neutraliserat

Läs mer

MELLANRAPPORT

MELLANRAPPORT MELLANRAPPORT 1.1 30.6.2015 2 1. INLEDNING... 3 2. LEDNINGENS VERKSAMHETSÖVERSIKT... 3 3. STRATEGISKA RESULTAT... 5 3.1. RESULTATMÅLEN OCH VERKSAMHETEN... 5 Sektor: SERVICE TILL ALLMÄNHETEN... 6 Sektor:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 30 19.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 2 26.1.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - WV MN Omedelbart Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel.

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel. Sannfinländarnas riksdagsgrupp Utlåtande 14.9.2017 Ärende: JM 60/08/2013 ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 SLUTBETÄNKANDE Begäran om utlåtande 1 kap. Ålands självstyrelse Enligt förslaget

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om landskapsfogdeämbetet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer