LOKAL UTVECKLINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UTVECKLINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1

2 Bakgrund Fokus Fellingsbro bildades efter ett stormöte på Fellingsbro Folkhögskola den 25 mars Ett hundratal fellingsbroare deltog i mötet, och uppdrog åt en interrimstyrelse att arbeta med de uppkomna frågorna och senare utlysa ett ordinarie årsmöte. Fellingsbro centralt i Västra Mälardalen Fellingsbro är centralt beläget i Västra Mälardalen, nära stora kommunikationsstråk som E20/E18, Mälarbanan/Svealandsbanan och väg 249 som förbinder Mälardalen med Bergslagen. Med bil når man inom 45 minuter städerna Örebro, Lindesberg, Arboga, Kungsör, Köping, Västerås och Eskilstuna. I Fellingsbro har man funnit lämningar från äldre stenåldern, och troligt är att människor har bott och verkat här sedan dess. De goda förutsättningarna för åkerbruk, närheten till Bergslagens inkomstbringande bergsbruk samt till Mälaren och andra viktiga kommunikationsleder fick sedermera allt fler människor att slå sig ner i bygden. Socknen var länge en av landets förmögnaste, tack vare de goda inkomsterna från jordbruk, bergsbruk, skogsbruk och en växande industri. För transporten av järn från Bergslagen till Mälaren byggdes tidigt bra vägar i socknen. I Fellingsbro började tågen gå redan år 1857, långt före de flesta orter i landet. I och med den nya järnvägens sträckning, växte Fellingsbro stationssamhälle upp. I dag bor i samhället ungefär 1,394 personer och ytterliggare 2,231 personer på den omgivande landsbygden. År 1915 startade Fellingsbro folkhögskola, i dag en av ortens större arbetsplatser. Ett flertal kända personligheter har rötter i eller anknytning till Fellingsbro, däribland författarna Erik Hjalmar Linder, Brita af Geijerstam, Madeleine Hessérus och Jan Mårtensson, liksom uppfinnaren Carl Edvard Johansson ( Mått-Johansson ). År 1971 uppgick Fellingsbro kommun i Lindesbergs storkommun. Befolkningsminskning, företagsnedläggningar och utflyttning har försatt Fellingsbro i en situation där invånarna nu ser starka behov av förändring men också nya möjligheter. 2

3 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Hur kopplas vår lokala handlingsplan till kommunens utvecklingsstrategi Foto: Kurt Skantz, S:t Olovsgården och torget i Fellingsbro 3

4 Vad vill vi göra för ungdomar i vår bygd: Skapa mötesplatser för ungdomar där de kan träffas under konstruktiva och utvecklande former. Skapa plattformar där ungdomar kan känna verklig delaktighet i samhället: på arbetsplatser, i offentliga institutioner och i den ideella föreningsrörelsen. Involvera ungdomar i det arbete som görs för att skapa delaktighet och ansvarskänsla för orten och bygden. Vad vill vi göra för integration i vår bygd: Utveckla den erfarenhet och kompetens i integrationsarbete som byggts upp under de tio år som flyktingförläggningen funnits. Utveckla och stärka kontakterna med Migrationsverket och övriga myndigheter som berörs av flyktingförläggningens närvaro i Fellingsbro, samt mellan flyktingar och skola, näringsliv och ideellt föreningsliv i bygden. Marknadsföra Fellingsbro som en attraktiv plats för nya svenskar att bo och köpa hus på. Vad vill vi göra för jämställdhet i vår bygd: Utveckla de nätverk mellan kvinnliga företagare som redan finns i bygden. Uppmuntra initiativ på lokal nivå som stärker jämställdheten. Vad vill vi göra för tillgänglighet i vår bygd: Förbättra tillgängligheten för funktionshindrade vid de olika idrottsanläggningarna (Ekbacken, badet, ishallen, Käglan). Verka för samarbete mellan kommun och olika föreningar samt utnyttja den kompetens på området som finns på Fellingsbro folkhögskola. Vad vill vi göra för miljö och klimat i vår bygd: Beakta och ge synpunkter på utvecklingen för en förbättrad kollektivtrafik till och från Fellingsbro. Arbeta för ett tågstopp i Fellingsbro, för att minska bilpendlingen. Bidra med miljö- och klimataspekter på utvecklingen av ny infrastruktur i bygden. Lyfta fram möjligheter till alternativa energikällor och småskalig energiframställning, exempelvis vind- och vattenkraft. 4

5 Om vi ska bygga industri/näringslivslokaler/tomter i vårt funktionella område bör dessa ligga: Dels centralt, för ett uppfräschat och attraktivt samhällscentrum. Dels med närhet till väg 249 och till järnväg för framtida tågtransporter, liksom i Oppboga och Spannarboda (för timmeromlastning). Om vi behöver förbättringar inom kollektivtrafiken i framtiden bör den se ut så här: Tågstopp i Fellingsbro med anslutningar till Frövi/Örebro/Bergslagsbanan samt Arboga/Mälarbanan för att minska bilpendlingen som ökat sedan industrinedläggningen, för att underlätta pendling och locka fler fastboende pendlare till orten. Bättre anslutningar på kvällar och helger. Om vi behöver förändringar inom övrig kommunikation typ bredband/ittelekommunikation i framtiden bör den se ut så här: Utbyggt bredband på landsbygden till samma priser som för boende i tätorter. Om vi behöver förändringar inom allmän och offentlig service i framtiden bör den se ut så här: Bibehållen vårdcentral och folktandvård i befintliga byggnader. Utökad service för de äldre genom samordning av offentliga resurser centralt i samhället. Om vi behöver förändringar inom infrastrukturen i framtiden bör de se ut så här: En bibehållen sträckning av väg 249 genom samhället men med förbättrade hastighetssänkande åtgärder och bättre möjligheter att stanna och parkera efter vägen. Uppfräschning av offentliga platser och byggnader liksom informationstavlor om orten på en nybyggd rastplats. Bättre sammanbindande promenadstråk, grönytor och rekreationsområden på centralorten, förslagsvis utanför Hemköp/Gamla sjukhemmet och grönytorna vid Gamla Brogården/Badet. 5

6 LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Visionsplan för Fellingsbro Foto: Maria Andersson, Oppbogabruk 6

7 Under tiden från senaste stormötet i mars till slutet av maj i år gjordes en enkätundersökning i Fokus Fellingsbros funktionella område för att skapa en grund för en visionsplan för vår bygd. De frågor som ställdes var: Vad i Fellingsbro är du stolt över? Vad i Fellingsbro är du mindre stolt över? Vad kan utvecklas - vilka möjligheter ser du? Svaren i sin helhet finnes dokumenterade och utlagda på nätet via portalen: Dessa har sedan sammanställt i tio fokusområden som presenteras nedan: 1. Näringslivsfrågor/utveckling Fellingsbro har ett centralt läge och är en del av Västra Mälardalen. I dagsläget huserar Oppboga företagsby flera olika företag och tillsammans med traktens bönder har Fellingsbro därigenom många småföretagare, några större företag finns även och några företag med internationell handel. Fellingsbros stationssamhälle har ett flertal tomma affärslokaler som kanske skulle kunna bli uthyrda genom subventionering och de befintliga näringsverksamheterna skulle kunna synas mer i samhället. Det finns även efterfrågan på utveckling av campingen med minigolfbanor och cafeteria, fler affärer, ett lagerhotell, torgförsäljning, café, marknadsföring, turistbyrå, stuguthyrning och ett testkök för ökad mängd närproducerade varor i regionen. 2. Kommunikationer Det geografiskt centrala läget ger en närhet till mycket med bra pendlingsavstånd. Dock är möjligheten bristande eller ingen att kunna transportera sig med kollektivtrafik. Efterfrågan på persontåg på sträckorna till Örebro och Arboga och kollektivtrafik även efter arbetstid på dagtid måndag till fredag finns därför. 3. Strategi och utveckling Fellingsbro har ett väl utvecklat utbud av samhällsfunktioner, tex äldreboende, brandkår, skola, vårdcentral, kyrka, idrottsanläggningar, skidspår och elljusspår, bibliotek, affärer, restauranger och frisörer som nyttjas väl och uppskattas. Andra funktioner i samhället tex parkeringsplatser, övergångsställen och trottoarer, lekplatser, allmän belysning är dock i dåligt skick. Utveckling av samhällsfunktionerna som nämnts ovan och allmänna funktioner som toalett, papperskorgar och turistbyrå efterfrågas. Även ett ökat samarbete mellan näringslivet och skolan och föreningslivet, fler arbetstillfällen, fler gemensamma firanden, pyntning i samhället inför helger, bortforsling av skrot och tvättning av vattentornet efterfrågas. 7

8 4. Attraktiv livsmiljö Livsmiljön är attraktiv bland annat tack vare de ideella krafter som driver föreningslivet, motordagen, hembygdsföreningen, studiecirklar och biografen men även det lugna och fina landskapet med samtidigt nära till allt och gott om bostäder med bra priser. Dock efterfrågas fler sociala samlingsplatser, fler papperskorgar, välskötta och säkra lekplatser, en renare utemiljö som är mer välskött, fler gemensamma happenings, utveckling av biografen, gemensam städdag, utveckling av bredband, marknad, auktion och bakluckeloppis, ökad grannsamverkan, fler gemensamma firanden, pyntning i samhället inför helger, bortforsling av skrot och tvättning av vattentornet. 5. Träffpunkt för ungdomar Fellingsbro erbjuder inte många aktiviteter för ungdomar. Detta efterfrågas därför men även en föräldraengagemang mot droger, möjligheten för ungdomar att skapa en rik fritid och en egen lokal. 6. Resecentrum Det efterfrågas ett resecentrum i Fellingsbro med kiosk eller kaffeautomat, väntrum och offentlig toalett. 7. Rastplats Fellingsbro har ett behov av en rastplats med information om Fellingsbro, vägbeskrivning till Oppboga och Korsnäs, offentlig toalett, bord och bänkar där besökande och lastbilar kan stanna. Förslagna platser är mellan Fellingsbro och kyrkan (på höger sida från stationssamhället), en i varje ände av stationssamhället, vid Hallåsen och vid Råsas grill. 8. Migration Det finns i Fellingsbro en efterfrågan på att öka möjligheterna för de asylsökande att engagera sig i olika aktiviteter, föreningar och projekt och ge ökad information om samhället. 9. Lokal media Medial rapportering från Fellingsbro efterfrågas med utveckling av Fellingsbroportalen och startande av lokalt nyhetsblad. 10. Sport & Fritid Sport och fritidsanläggningar samt aktiviteter är viktiga för Fellingsbro och en utveckling och samarbete sinsemellan samt nya användningsområden med visionärhöjd efterlyses. 8

9 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Statistik för Fellingsbro Foto: Kurt Skantz., S:t Olovsgården och torget i Fellingsbro 9

10 Fellingsbro tätort Fellingsbro är en tätort i södra delen av Lindesbergs kommun och består av en kärna av bebyggelse med huvudsakligen villaområden. Under de nio senaste åren har folkmängden minskat med 121 personer från till invånare. Järnvägen delar samhället i två delar. Idag finns det två plankorsningar med järnvägen, en i centrum och en vid Skulsta. De flesta industrierna finns utmed järnvägen, främst söder om järnvägen. Sydväst om tätorten finns Oppboga företagsby. Ny sträckning av länsväg 249 finns planlagd norr om samhället. Ny tillfart är planerad i norra delen av samhället. 1 Befolkningsutveckling och befolkningssammansättning beskrivs i tabeller och diagram nedan: Befolkningsutveckling år i Fellingsbro Ålder Förändring Förändring 85-09, % 0-w ,4 Fellingsbro tätort Källa: SCB. 1 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 10

11 Befolkningsutveckling i Fellingsbro i olika åldersgrupper år Ålder Förändring Förändring , % , , , , , , , ,2 80-w ,3 Summa Källa: SCB ,0 11

12 Antal % Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ,5 3,2 3, ,6 4,1 4, ,8 5, ,2 4, ,2 5, ,5 3,1 3, ,8 4,5 4, ,6 4,7 5, ,2 6,5 6, ,6 6 6, ,6 6,6 6, ,9 6,7 6, ,4 9,1 8, ,1 7,3 7, ,5 6,3 5, ,2 5,6 4, ,4 4,3 3, ,5 3,8 2, ,1 1, ,1 0,6 0,4 100-w ,1 0,1 Summa Källa: SCB. 12

13 Källa: SCB. Framtida bostadsbyggande, kommunens markinnehav Det finns flera gällande detaljplan för samhället Fellingsbro (se bilaga). Områden för nya bostäder finns planerade vid Ängeby i samhällets östra del. I gällande planer finns ledig industrimark söder om järnvägen vid Korrvike industriområde och vid reningsverket. Planlagd industrimark finns också Oppboga Företagsby, cirka 5 km sydväst om samhället Fellingsbro. Om landsväg 249 får ny sträckning norr om samhället föreslås industrimark bli reserverad intill den nya infarten. 2 Både kommunen och Lindesbergsbostäder (LIBO) äger mark i samhället (Se bilaga: Gröt område; kommunal mark och gult område; mark som ägs av LIBO). 3 2 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 3 Björn Carlson vid Lindesbergs kommun 13

14 Större fastighetsägare, lediga lägenheter och villor Lindesbergsbostäder (Libo): De fastigheter som LIBO äger och förvaltar i Fellingsbro är elva lägenheter och ligger på ligger på Idrottsvägen 2. För närvarande har Libo bara en ledig lägenhet. 4 Byggnadsfirman Lund AB: Bostadsföretaget har totalt 195 lägenheter på adresserna Bergsvägen 18, 20, 22, 31 och 33, Hemvägen 7 (A-C), 9 (A-F) och 22, Kvarngatan 9 och (A-B) samt Lövåsvägen 26 (A-C). Av dessa lägenheter är 61 stycken vakanta ( ). 5 John Ekströms Bygg AB: Bolaget har 10 stycken lägenheter Bergsvägen 36 och 17 lägenheter på Torgvägen 11 (A och B). Av dessa objekt är endast 2 stycken outhyrda ( ). 6 Filova Fastigheter AB: Företaget Filova Fastigheter AB har totalt 32 lägenheter i Fellingsbro. Adresserna är Torpvägen 8, 9 (A och B) och 10. För närvarande finns det 5 stycken vakanta lägenheter ( ). 7 ICT Fastigheter: De lägenheter som bolaget ICT Fastigheter äger i Fellingsbro lägger på Bergvägen 24, 35, 47 och 51 (17 lägenheter) och på Idrottsvägen 22 (16 lägenheter). Lägenheterna som finns på Idrottsvägen hyrs av Migrationsverket. 8 Butik och service I centrala Fellingsbro finns för närvaranden bank (Bergslagens Sparbank), livsmedelsbutik (Hemköp), restaurang m.m. (Björklida Grill och Närbutik, Karlssons Kafé, Råsas Grill och Pizzeria Mona Lisa). I samhället finns även förskola, grundskola (se nedan), folkhögskola (Fellingsbro Folkhögskola), brandstation (Nerikes brandkår) och servicehus med äldreboende. 9 Ekbackens skola Enheten Ekbacken är en F-6-skola. På skolan finns förutom skolår F-6 även en förberedelseklass för asylsökande elever samt två fritidshem. Två kvällar i veckan har man fritidsgård öppen. Läsåret 2009/2010 går cirka 200 elever på Ekbacken och cirka 30 vuxna arbetar i den pedagogiska verksamheten. På Ekbacken arbetar man i arbetslag med en blandning av yrkesgrupper och kompetenser. 10 Allmänna lokaler Allmänna samlingslokaler finns både i Ekbackens skola, Fellingsbro Folkhögskola och i den gamla biografen. 4 Lindesbergsbostäder (LIBO), Annelie Bergqvist. 5 Byggfirman Lund AB, Tobias Ivarsson. 6 John Ekströms Bygg AB, Lena Tungfelt. 7 Filova Fastigheter AB, Jonas Holmström. 8 ICT Fastigheter, Gina Ringvall. 9 Översiktsplanen för Lindesbergs kommun och 10 Barn- och Utbildningsförvaltningen vid Lindesbergs kommun. 14

15 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Kollektivtrafik i Fellingsbro Foto: Kurt Skantz. 15

16 16

17 Kommunikationer och förbindelser Bussförbindelser finns både med Arboga, Frövi, Lindesberg och Örebro (buss 324, 350 och 351). Buss 350 är en ny expressbuss som har sats in för att förbättra förbindelserna mellan Lindesberg och Arboga och har även koppling till tåget mot Stockholm (se bilagor). Från och med hösten 2011 ändras upplägget för busstrafiken. Buss 350 och 351 läggs ihop till en linje mellan Lindesberg och Arboga med fler avgångar (och fler hållplatser än 350 har idag). Buss 324 går som idag mellan Fellingsbro och Örebro (eventuellt via Glanshammar), men inte mellan Fellingsbro och Arboga. 17

18 18

19 Kommunikationer och förbindelser Bussförbindelser finns både med Arboga, Frövi, Lindesberg och Örebro (buss 324, 350 och 351). Buss 350 är en ny expressbuss som har satts in för att förbättra förbindelserna mellan Lindesberg och Arboga och har även koppling till tåget mot Stockholm (se bilagor). Från och med hösten 2011 ändras upplägget för busstrafiken. Buss 350 och 351 läggs ihop till en linje mellan Lindesberg och Arboga med fler avgångar (och fler hållplatser än 350 har idag). Buss 324 går som idag mellan Fellingsbro och Örebro (eventuellt via Glanshammar), men ska inte gå mellan Fellingsbro och Arboga. Kollektivtrafik till och från Fellingsbro analys utifrån tidtabell t o m 11 dec 2010 Bussar till och från Fellingsbro: Nr 324: Örebro-Fellingsbro-Arboga och omvänt Nr 350: Lindesberg-Fellingsbro-Arboga och omvänt Nr 351: Lindesberg-Frövi (Örebro)-Fellingsbro och omvänt Kommentarer till linje 324: Okej med anslutningar morgon och eftermiddag-kväll. Inga anslutningar till/från Arboga respektive Örebro finns mitt på dagen. Inte heller någon anslutning på helgerna. Det har talats om att entimmastrafik med buss kan komma att ersätta buss 324 till Arboga. Kommer denna trafik i så fall att gå på helgerna? Kommer den att serva landsbygden genom att stanna vid hållplatser eller endast i tätorten? Buss 350 Kommentarer till linje 350: En avgång morgon och kväll. Inga avgångar mitt på dagen, inte heller på helgerna. Bussen stannar endast i centrala Fellingsbro och tar inte upp passagerare efter vägen. Servar busstrafiken landsbygden genom att inte stanna vid hållplatser utefter vägen? Länskort och Pendlarkort gäller inte på denna sträcka. Bra omstigningstider till anslutande tåg. 19

20 Buss 351 Kommentarer till buss 351: Det tar i snitt 1 h 20 min att resa från Fellingsbro till Örebro via buss 351/314, en resa som tar ca minuter med bil, alltså cirka halva tiden. Hur många överväger en sådan resa om man har bil? På samma tid kommer man med bil till Enköping. All kvälls- och helgtrafik är beställningslinjer. Vem kör? Vad händer om Fellingsbro Taxi lägger ner? Vem kör då? Buss 351/314 är enda alternativet på helgerna. I praktiken är det inget alternativ. Exempel 1: Vi vill se nya filmen Puss på Filmstaden på lördag. Tidigaste föreställningen är Då måste vi åka för att vara framme kl i Örebro. Filmen slutar Men eftersom sista bussen går redan från Örebro så går det inte. Att kombinera bion med restaurangbesök är förstås inte att tänka på. Fellingsbroare hänvisas alltså till matinéfilmer för barn och får äta hemma Exempel 2: Vi vill åka och handla på Marieberg en söndag. Vi startar i Fellingsbro med förbeställd buss, första avgång kl och är framme i Örebro klockan Kl går nästa buss till Marieberg och är framme För att inte behöva komma hem med sista bussen hinner vi endast handla i cirka 30 minuter för att hinna ta bussen från Resecentrum och vara i Fellingsbro Om vi vill handla i mer än 30 minuter, kan vi som längst stanna i Marieberg till för att till slut vara framme i Fellingsbro Det blir en shoppingresa på 9 timmar varav 5 timmar går åt till resor. Samlande kommentarer: Att bygga upp människors benägenhet att vilja åka kollektivt tar tid. För Fellingsbros del raserades detta i och med att man lade ner tågtrafiken när Mälarbanan byggdes. För att bygga upp ett förändrat resebeteende måste goda alternativ erbjudas. Det har icke skett. Förbindelserna från Fellingsbro är på vardagarna dåliga och på helgerna usla eller obefintliga. Det gäller både avgångstider och restider. Att uppmana fellingsbroarna att utnyttja kollektivtrafiken bättre för att göra sig förtjänta av bättre förbindelser är arrogant och oförskämt. Förmånligare priser som ges via Länskort och Pendlarkort fungerar inte på alla linjer, se ovan. Fritidskort är inte särskilt användbart för fellingsbroare, eftersom ytterst få linjer går att utnyttja dessa tider. Ungdomskort gäller bara inom Örebro kommun (!). För att kunna ta sig till Stockholm på en helg måste fellingsbroarna först ta sig med buss till Frövi/Örebro och sedan ta tåget därifrån, en mycket tidsödande procedur. Trots att Arboga ligger endast 15 km från Fellingsbro. Fellingsbros centrala läge i Västra Mälardalen borde tillvaratas bättre, både från Lindesbergs kommuns synpunkt (om man är det minsta intresserad av sin södra kommundel och förbindelserna med Västra Mälardalen) och från länets synpunkt. Alltfler fellingsbroare pendlar österut. Exempel: För att komma till ett möte i Stockholm kl måste fellingsbroaren åka kl från Fellingsbro. Tar mötet 2 timmar kan man tidigast kliva på tåget i Stockholm och som tidigast ta bussen från Arboga för att vara hemma En utflykt på 11 timmar 20

21 Sammanfattningstabell Folkmängd Lindesberg kommun Sammanfattningstabell Folkmängd 2009 Område Folkmängd Medelålder Lindesbergs tätort ,8 Frövi tätort ,3 Fellingsbro tätort ,5 Guldsmedshyttan ,5 Storå ,5 Vedevåg ,1 Gusselby Stråssa ,4 Rockhammar ,8 Ramsberg ,9 Löa ,5 Blixterboda Fanthyttan ,5 Ullersäter ,9 Vasselhyttan 98 43,6 Oppboga 94 39,6 Snuggan 83 40,3 Öskevik 71 44,7 Hidingen 71 39,4 Grönbo 63 47,8 Vanneboda 61 45,8 Allmänningbo 50 57,3 Lövåsen 49 36,9 Torphyttan 45 41,2 Spannarboda 37 48,2 Finnåker Fornaboda 35 36,5 Kloten 31 52,9 Gammelbo 26 38,7 Resta 24 43,5 Grimsöbodar 10 60,8 Summa: Medelålder i : Lindesbergs kommun: 43, 6år Örebro län: 41, 7 år Riket: 41, 0 år 21

22 Befolkningsutveckling för Lindesbergs glesbygd Befolkningsutveckling Lindesbergs glesbygd Ålder w Förändring Förändring 85-09, % ,5 Lindesbergs glesbygd

23 Karta över Fellingsbro tätort Fellingsbro tätort är markerat med blå linje runt vitt område nedan. 23

24 Befolkningsstatistik Fellingsbro församling Fellingsbro församling Fellingsbro församling Ålder w Förändring Förändring 85-09, % ,9 24

25 Församlingar i Lindesberg kommun 25

26 Åldersstruktur i Fellingsbro församling Fellingsbro församling w Summa Antal % Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ,1 5,2 4, ,3 5 5, ,1 5,2 5, ,7 6, ,9 4,5 4, ,4 4 4, ,2 5, ,9 5,3 5, ,2 7,2 6, ,5 6, ,4 7,3 6, ,6 7, ,6 8,3 8, ,9 7,2 7, ,1 4, ,9 3,6 3, ,8 2,9 2, ,3 2,2 1, ,7 0,9 0, ,1 0,3 0, ,

27 Gällande detaljplan för Fellingsbro 27

28 > 25 Karta över Fellingsbro Ytorna som är mörka är kommunal mark. Libo har inte någon mark utan de har skolfastigheter inom centrum. > Hagalund Bäck Bäcktorp Aspbac agen Sparsta Vårby Vårgård Larshem Ängslund Vad Ängsta Ängsberg Änghem > Hammarberget 30 > Svindiket Norrgården Skulsta Eksta > Idrottspl. Kvasta Servicehus Skola Vårdcentral Fellingsbro > Högvalla Frikyrka Ängeby > Ässingebro > Tegeltorpet > Krakow Reningsverk Ässingholm Rosendal Hembygdsgård Skola Hällaåsen Kraftst. Fiskartorpet Ekbacken Kungs 20 Rävkyrkan Hälla 28

29 Föreningar i Fellingsbro Bygdegårdsförening Balsta Bygdegårdsförening C/O: Ingalill Vilhelmsson Adress: Karmdal 1, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Södra Bygdegårdsförening C/O: Bertil Blomgren Adress: Sofieberg Pl 51 01, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Finnåkers Bygdegårdsförening C/O: Lars-Åke Eriksson Adress: Finnåker, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 29

30 Bygdegårdsföreningen SveaBorg C/O: Adress: Spannarboda, Lindesberg Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Ingalill Eriksson Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Grönbo Bygdegårdsförening C/O: Adress: Bygdegården Grönbo, Lindesberg Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fiskeförening Fellingsbro Sportfiskeklubb C/O: Håkan Stäring Adress: Ängebyvägen 18, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 30

31 Fritidsförening Norrby Badförening C/O: Margareta Andersson Adress: S:a Norrby, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Patrik Larsson Adress: Medåker Klinten Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Handikappföreningar Psoriasisförb. Bergslagens Lokalavd. C/O: Eva Munkvold Adress: Norra Torvesta 123, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Eva Munkvold Adress: Norra Torvesta 123 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Hembygdsförening Fellingsbro hembygds- & fornminnesför. C/O: Birgitta Bartoft Adress: Bäckatorp Karlslund 134, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 31

32 Idrottsföreningar. Fellingsbro Allmänna Idrottsklubb C/O: Adress: Södra Banvägen 8, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id= Kontaktperson: Stefan Blom Adress: Sparstavägen 15 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Bordtennisklubb C/O: Adress:, Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Frövi Idrottsklubb C/O: Adress: Box 33, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id= Kontaktperson: Kjell Eriksson Adress: Husarvägen 10 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

33 Fellingsbro GOIF C/O: Adress: Kansliet Box 33, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id=12475 Kontaktperson: Conny Carlsson Adress: Kansliet Box 33 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Gymnastikförening C/O: Maria Andersson Adress: Toije 124, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: FIS - Fellingsbro Innebandysällskap C/O: Thomas Holm Adress: Kungsvägen 14, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Thomas Holm Adress: Kungsvägen 14 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Kraftsportklubb C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Kåre Reinius Adress: Gård, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

34 Nyckelby Idrottsförening C/O: Lars-Olof Lindh Adress: Nyckelby, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Lars-Olof Lindh Adress: Nyckelby Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: SMK Arboga. Kägleborgs Motorstadion C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Anna Wilhelmsson Adress: Magnivägen 24B, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Team Mikro, Motorklubb C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Gunnar Nilsson Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

35 Jaktförening Fellingsbro Jaktskytteklubb C/O: Adress: Hällby 130, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Kulturföreningar. Föreningen Fellingsbro Filmstudio C/O: Adress: Bergsvägen 6, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Lisbeth Billgren Adress: PL 269, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Föreningen Konst Färg Form C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Karl-Arne Löthgren Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

36 Pensionärsföreningar. PRO Fellingsbro C/O: Adress: Sparstavägen 12, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Kerstin Eriksson Adress: Sparstavägen 12, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: SPF Fellingsbro C/O: Göran Schöldström Adress: Sällinge 560, Frövi Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Göran Schöldström Adress: Sällinge 560, Frövi Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Övriga föreningar. Ervalla med omnejd biodlareförening C/O: Nils Blomqvist Adress: Nybble Lyckan 384, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Gunbritt Lindberg Adress: Bosjön Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 36

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Utvecklingsgrupp: Kommun: Tidans intresseförening med medlemmar Skövde Kommun, nordligaste delen Revision: 1.3, januari 2013 foton: Arnold Karlén LUP Tidanbygden Sida

Läs mer

Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan

Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R U L L E R S Ä T T E R S O M Ä R H A N T V E R K A R B Y N M I T T E M E L L A N. Välkommen till Ullersätter! 1 LOKAL

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. De vann! 50 000 kr till sin skola! Alla vägföreningar Se sid. 10. Ull-konst. Boktips för alla!

KOLMÅRDSNYTT. De vann! 50 000 kr till sin skola! Alla vägföreningar Se sid. 10. Ull-konst. Boktips för alla! KOLMÅRDSNYTT Nr 3, 2013 Årgång 4 Kopparbokärret Foto: Tomas Karlsson PROFILEN Alla vägföreningar Se sid. 10 De vann! 50 000 kr till sin skola! Se sid. 6 Ull-konst Se sid5 Boktips för alla! Se sid. 7 Se

Läs mer

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 LOKAL UTVECKLINGSPLAN 2012-2016 Mariannelund 1 Detta är Mariannelund 1.1 Historia Mariannelund ligger i Hässleby socken, en gammal kulturbygd. Hässleby nämns

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3 KOLMÅRDSNYTT Nr 3, 2014 Årgång 5 Kolmårdstrollen Läs på sid 3 Promenadstig på en av Stavsjös dammar Läs på sid 10 PR OF ILE N Bild: Monica Svensson Full fart mot målet! Läs på sid 6 Läs på sid 32 Konstverk

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer NUMMER 3 APRIL 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009 BYGGLÄGET APRIL 2009 FRAMTIDENS BOSTADSOMRÅDEN NYKÖPINGS KOMMUN HAR GOD EKONOMI FAMILJEHEM SÖKES LÖRDAGSÖPPET I

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 Med smak för goda företagsevent Choklad i Herrgården Blogg ger tygframgång Blogg och Facebook ger Tyglagret i Fritsla nya kunder. Nya marknadsföringsvägar, som sociala

Läs mer

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 52 SIDOR OM SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE I SIFFROR Fakta och statistik om din hemkommun. Sid 16 LEVA & BO Massor på gång i stadskärnan Sid 24 SKOLAN

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2011 Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 Planer för Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar talar vindbruk, hamn och skärgård sid 4 5 Ur

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

hus rum Precis som en vanlig familj nästan SIDORNA 2, 6, 7 och 8 Alingsås FOTO: PATRIK SKOGLÖW

hus rum Precis som en vanlig familj nästan SIDORNA 2, 6, 7 och 8 Alingsås FOTO: PATRIK SKOGLÖW hus rum & Precis som en vanlig familj nästan SIDORNA 2, 6, 7 och 8 FOTO: PATRIK SKOGLÖW OM DEN LOKALA BOSTADSMARKNADEN l BILAGA FRÅN ALINGSÅS TIDNING NR 1 l 27-28 JANUARI 2011 2 TEMABILAGA FRÅN ALINGSÅS

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERVÅLA

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERVÅLA VÄLKOMMEN TILL ÖSTERVÅLA EN LIVSKRAFTIG OCH TRADITIONSRIK KULTURBYGD MED ENTREPRENÖR- SKAP OCH SAMARBETSANDA I Östervåla är vi kreativa och företagsamma, och vi vågar säga unika! Människorna här står stadigt

Läs mer

Västra Torsås. nr 1 2014

Västra Torsås. nr 1 2014 Västra Torsås nr 02 Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se Ansvarig utgivare, Agnetha Wendel agnetha@vastratorsas.se Redaktionen. Tema: Renée Markusson, renee@vastratorsas.se Ann

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 10.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Så blir Krusning eller kris? 2012 Sidan 27 Stjärnorna står på kö hos Framgångs- Stig Wiklund i

Läs mer

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs.

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Gästkrönikör Marcus Jansson, VD Gäsene Mejeriförening, Ordförande i Företagarna i Herrljunga Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Viktigt skilja på anställd och uppdragstagare

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. var de gamla syllarna har legat. Marmorstigen - frosten visar. Rymdfarkost eller? 15-årsjubileum! 10-årsjubileum! Bygglov på TV4!

KOLMÅRDSNYTT. var de gamla syllarna har legat. Marmorstigen - frosten visar. Rymdfarkost eller? 15-årsjubileum! 10-årsjubileum! Bygglov på TV4! KOLMÅRDSNYTT Nr 4, 2014 Årgång 5 Rymdfarkost eller? Läs på sid 7 15-årsjubileum! Marmorstigen - frosten visar var de gamla syllarna har legat Läs på sid 28 10-årsjubileum! Bild: Per-Åke Jonsson Bygglov

Läs mer

Eget hus i Fjällbacka!

Eget hus i Fjällbacka! annons Eget hus i Fjällbacka! Fyra km från Fjällbacka centrum på ett underbart naturskönt område som heter Norra Backa, kommer vi nu att bygga nya vackra hus i bohuslänsk arkitekturtradition. Området ligger

Läs mer