LOKAL UTVECKLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UTVECKLINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1

2 Bakgrund Fokus Fellingsbro bildades efter ett stormöte på Fellingsbro Folkhögskola den 25 mars Ett hundratal fellingsbroare deltog i mötet, och uppdrog åt en interrimstyrelse att arbeta med de uppkomna frågorna och senare utlysa ett ordinarie årsmöte. Fellingsbro centralt i Västra Mälardalen Fellingsbro är centralt beläget i Västra Mälardalen, nära stora kommunikationsstråk som E20/E18, Mälarbanan/Svealandsbanan och väg 249 som förbinder Mälardalen med Bergslagen. Med bil når man inom 45 minuter städerna Örebro, Lindesberg, Arboga, Kungsör, Köping, Västerås och Eskilstuna. I Fellingsbro har man funnit lämningar från äldre stenåldern, och troligt är att människor har bott och verkat här sedan dess. De goda förutsättningarna för åkerbruk, närheten till Bergslagens inkomstbringande bergsbruk samt till Mälaren och andra viktiga kommunikationsleder fick sedermera allt fler människor att slå sig ner i bygden. Socknen var länge en av landets förmögnaste, tack vare de goda inkomsterna från jordbruk, bergsbruk, skogsbruk och en växande industri. För transporten av järn från Bergslagen till Mälaren byggdes tidigt bra vägar i socknen. I Fellingsbro började tågen gå redan år 1857, långt före de flesta orter i landet. I och med den nya järnvägens sträckning, växte Fellingsbro stationssamhälle upp. I dag bor i samhället ungefär 1,394 personer och ytterliggare 2,231 personer på den omgivande landsbygden. År 1915 startade Fellingsbro folkhögskola, i dag en av ortens större arbetsplatser. Ett flertal kända personligheter har rötter i eller anknytning till Fellingsbro, däribland författarna Erik Hjalmar Linder, Brita af Geijerstam, Madeleine Hessérus och Jan Mårtensson, liksom uppfinnaren Carl Edvard Johansson ( Mått-Johansson ). År 1971 uppgick Fellingsbro kommun i Lindesbergs storkommun. Befolkningsminskning, företagsnedläggningar och utflyttning har försatt Fellingsbro i en situation där invånarna nu ser starka behov av förändring men också nya möjligheter. 2

3 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Hur kopplas vår lokala handlingsplan till kommunens utvecklingsstrategi Foto: Kurt Skantz, S:t Olovsgården och torget i Fellingsbro 3

4 Vad vill vi göra för ungdomar i vår bygd: Skapa mötesplatser för ungdomar där de kan träffas under konstruktiva och utvecklande former. Skapa plattformar där ungdomar kan känna verklig delaktighet i samhället: på arbetsplatser, i offentliga institutioner och i den ideella föreningsrörelsen. Involvera ungdomar i det arbete som görs för att skapa delaktighet och ansvarskänsla för orten och bygden. Vad vill vi göra för integration i vår bygd: Utveckla den erfarenhet och kompetens i integrationsarbete som byggts upp under de tio år som flyktingförläggningen funnits. Utveckla och stärka kontakterna med Migrationsverket och övriga myndigheter som berörs av flyktingförläggningens närvaro i Fellingsbro, samt mellan flyktingar och skola, näringsliv och ideellt föreningsliv i bygden. Marknadsföra Fellingsbro som en attraktiv plats för nya svenskar att bo och köpa hus på. Vad vill vi göra för jämställdhet i vår bygd: Utveckla de nätverk mellan kvinnliga företagare som redan finns i bygden. Uppmuntra initiativ på lokal nivå som stärker jämställdheten. Vad vill vi göra för tillgänglighet i vår bygd: Förbättra tillgängligheten för funktionshindrade vid de olika idrottsanläggningarna (Ekbacken, badet, ishallen, Käglan). Verka för samarbete mellan kommun och olika föreningar samt utnyttja den kompetens på området som finns på Fellingsbro folkhögskola. Vad vill vi göra för miljö och klimat i vår bygd: Beakta och ge synpunkter på utvecklingen för en förbättrad kollektivtrafik till och från Fellingsbro. Arbeta för ett tågstopp i Fellingsbro, för att minska bilpendlingen. Bidra med miljö- och klimataspekter på utvecklingen av ny infrastruktur i bygden. Lyfta fram möjligheter till alternativa energikällor och småskalig energiframställning, exempelvis vind- och vattenkraft. 4

5 Om vi ska bygga industri/näringslivslokaler/tomter i vårt funktionella område bör dessa ligga: Dels centralt, för ett uppfräschat och attraktivt samhällscentrum. Dels med närhet till väg 249 och till järnväg för framtida tågtransporter, liksom i Oppboga och Spannarboda (för timmeromlastning). Om vi behöver förbättringar inom kollektivtrafiken i framtiden bör den se ut så här: Tågstopp i Fellingsbro med anslutningar till Frövi/Örebro/Bergslagsbanan samt Arboga/Mälarbanan för att minska bilpendlingen som ökat sedan industrinedläggningen, för att underlätta pendling och locka fler fastboende pendlare till orten. Bättre anslutningar på kvällar och helger. Om vi behöver förändringar inom övrig kommunikation typ bredband/ittelekommunikation i framtiden bör den se ut så här: Utbyggt bredband på landsbygden till samma priser som för boende i tätorter. Om vi behöver förändringar inom allmän och offentlig service i framtiden bör den se ut så här: Bibehållen vårdcentral och folktandvård i befintliga byggnader. Utökad service för de äldre genom samordning av offentliga resurser centralt i samhället. Om vi behöver förändringar inom infrastrukturen i framtiden bör de se ut så här: En bibehållen sträckning av väg 249 genom samhället men med förbättrade hastighetssänkande åtgärder och bättre möjligheter att stanna och parkera efter vägen. Uppfräschning av offentliga platser och byggnader liksom informationstavlor om orten på en nybyggd rastplats. Bättre sammanbindande promenadstråk, grönytor och rekreationsområden på centralorten, förslagsvis utanför Hemköp/Gamla sjukhemmet och grönytorna vid Gamla Brogården/Badet. 5

6 LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Visionsplan för Fellingsbro Foto: Maria Andersson, Oppbogabruk 6

7 Under tiden från senaste stormötet i mars till slutet av maj i år gjordes en enkätundersökning i Fokus Fellingsbros funktionella område för att skapa en grund för en visionsplan för vår bygd. De frågor som ställdes var: Vad i Fellingsbro är du stolt över? Vad i Fellingsbro är du mindre stolt över? Vad kan utvecklas - vilka möjligheter ser du? Svaren i sin helhet finnes dokumenterade och utlagda på nätet via portalen: Dessa har sedan sammanställt i tio fokusområden som presenteras nedan: 1. Näringslivsfrågor/utveckling Fellingsbro har ett centralt läge och är en del av Västra Mälardalen. I dagsläget huserar Oppboga företagsby flera olika företag och tillsammans med traktens bönder har Fellingsbro därigenom många småföretagare, några större företag finns även och några företag med internationell handel. Fellingsbros stationssamhälle har ett flertal tomma affärslokaler som kanske skulle kunna bli uthyrda genom subventionering och de befintliga näringsverksamheterna skulle kunna synas mer i samhället. Det finns även efterfrågan på utveckling av campingen med minigolfbanor och cafeteria, fler affärer, ett lagerhotell, torgförsäljning, café, marknadsföring, turistbyrå, stuguthyrning och ett testkök för ökad mängd närproducerade varor i regionen. 2. Kommunikationer Det geografiskt centrala läget ger en närhet till mycket med bra pendlingsavstånd. Dock är möjligheten bristande eller ingen att kunna transportera sig med kollektivtrafik. Efterfrågan på persontåg på sträckorna till Örebro och Arboga och kollektivtrafik även efter arbetstid på dagtid måndag till fredag finns därför. 3. Strategi och utveckling Fellingsbro har ett väl utvecklat utbud av samhällsfunktioner, tex äldreboende, brandkår, skola, vårdcentral, kyrka, idrottsanläggningar, skidspår och elljusspår, bibliotek, affärer, restauranger och frisörer som nyttjas väl och uppskattas. Andra funktioner i samhället tex parkeringsplatser, övergångsställen och trottoarer, lekplatser, allmän belysning är dock i dåligt skick. Utveckling av samhällsfunktionerna som nämnts ovan och allmänna funktioner som toalett, papperskorgar och turistbyrå efterfrågas. Även ett ökat samarbete mellan näringslivet och skolan och föreningslivet, fler arbetstillfällen, fler gemensamma firanden, pyntning i samhället inför helger, bortforsling av skrot och tvättning av vattentornet efterfrågas. 7

8 4. Attraktiv livsmiljö Livsmiljön är attraktiv bland annat tack vare de ideella krafter som driver föreningslivet, motordagen, hembygdsföreningen, studiecirklar och biografen men även det lugna och fina landskapet med samtidigt nära till allt och gott om bostäder med bra priser. Dock efterfrågas fler sociala samlingsplatser, fler papperskorgar, välskötta och säkra lekplatser, en renare utemiljö som är mer välskött, fler gemensamma happenings, utveckling av biografen, gemensam städdag, utveckling av bredband, marknad, auktion och bakluckeloppis, ökad grannsamverkan, fler gemensamma firanden, pyntning i samhället inför helger, bortforsling av skrot och tvättning av vattentornet. 5. Träffpunkt för ungdomar Fellingsbro erbjuder inte många aktiviteter för ungdomar. Detta efterfrågas därför men även en föräldraengagemang mot droger, möjligheten för ungdomar att skapa en rik fritid och en egen lokal. 6. Resecentrum Det efterfrågas ett resecentrum i Fellingsbro med kiosk eller kaffeautomat, väntrum och offentlig toalett. 7. Rastplats Fellingsbro har ett behov av en rastplats med information om Fellingsbro, vägbeskrivning till Oppboga och Korsnäs, offentlig toalett, bord och bänkar där besökande och lastbilar kan stanna. Förslagna platser är mellan Fellingsbro och kyrkan (på höger sida från stationssamhället), en i varje ände av stationssamhället, vid Hallåsen och vid Råsas grill. 8. Migration Det finns i Fellingsbro en efterfrågan på att öka möjligheterna för de asylsökande att engagera sig i olika aktiviteter, föreningar och projekt och ge ökad information om samhället. 9. Lokal media Medial rapportering från Fellingsbro efterfrågas med utveckling av Fellingsbroportalen och startande av lokalt nyhetsblad. 10. Sport & Fritid Sport och fritidsanläggningar samt aktiviteter är viktiga för Fellingsbro och en utveckling och samarbete sinsemellan samt nya användningsområden med visionärhöjd efterlyses. 8

9 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Statistik för Fellingsbro Foto: Kurt Skantz., S:t Olovsgården och torget i Fellingsbro 9

10 Fellingsbro tätort Fellingsbro är en tätort i södra delen av Lindesbergs kommun och består av en kärna av bebyggelse med huvudsakligen villaområden. Under de nio senaste åren har folkmängden minskat med 121 personer från till invånare. Järnvägen delar samhället i två delar. Idag finns det två plankorsningar med järnvägen, en i centrum och en vid Skulsta. De flesta industrierna finns utmed järnvägen, främst söder om järnvägen. Sydväst om tätorten finns Oppboga företagsby. Ny sträckning av länsväg 249 finns planlagd norr om samhället. Ny tillfart är planerad i norra delen av samhället. 1 Befolkningsutveckling och befolkningssammansättning beskrivs i tabeller och diagram nedan: Befolkningsutveckling år i Fellingsbro Ålder Förändring Förändring 85-09, % 0-w ,4 Fellingsbro tätort Källa: SCB. 1 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 10

11 Befolkningsutveckling i Fellingsbro i olika åldersgrupper år Ålder Förändring Förändring , % , , , , , , , ,2 80-w ,3 Summa Källa: SCB ,0 11

12 Antal % Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ,5 3,2 3, ,6 4,1 4, ,8 5, ,2 4, ,2 5, ,5 3,1 3, ,8 4,5 4, ,6 4,7 5, ,2 6,5 6, ,6 6 6, ,6 6,6 6, ,9 6,7 6, ,4 9,1 8, ,1 7,3 7, ,5 6,3 5, ,2 5,6 4, ,4 4,3 3, ,5 3,8 2, ,1 1, ,1 0,6 0,4 100-w ,1 0,1 Summa Källa: SCB. 12

13 Källa: SCB. Framtida bostadsbyggande, kommunens markinnehav Det finns flera gällande detaljplan för samhället Fellingsbro (se bilaga). Områden för nya bostäder finns planerade vid Ängeby i samhällets östra del. I gällande planer finns ledig industrimark söder om järnvägen vid Korrvike industriområde och vid reningsverket. Planlagd industrimark finns också Oppboga Företagsby, cirka 5 km sydväst om samhället Fellingsbro. Om landsväg 249 får ny sträckning norr om samhället föreslås industrimark bli reserverad intill den nya infarten. 2 Både kommunen och Lindesbergsbostäder (LIBO) äger mark i samhället (Se bilaga: Gröt område; kommunal mark och gult område; mark som ägs av LIBO). 3 2 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 3 Björn Carlson vid Lindesbergs kommun 13

14 Större fastighetsägare, lediga lägenheter och villor Lindesbergsbostäder (Libo): De fastigheter som LIBO äger och förvaltar i Fellingsbro är elva lägenheter och ligger på ligger på Idrottsvägen 2. För närvarande har Libo bara en ledig lägenhet. 4 Byggnadsfirman Lund AB: Bostadsföretaget har totalt 195 lägenheter på adresserna Bergsvägen 18, 20, 22, 31 och 33, Hemvägen 7 (A-C), 9 (A-F) och 22, Kvarngatan 9 och (A-B) samt Lövåsvägen 26 (A-C). Av dessa lägenheter är 61 stycken vakanta ( ). 5 John Ekströms Bygg AB: Bolaget har 10 stycken lägenheter Bergsvägen 36 och 17 lägenheter på Torgvägen 11 (A och B). Av dessa objekt är endast 2 stycken outhyrda ( ). 6 Filova Fastigheter AB: Företaget Filova Fastigheter AB har totalt 32 lägenheter i Fellingsbro. Adresserna är Torpvägen 8, 9 (A och B) och 10. För närvarande finns det 5 stycken vakanta lägenheter ( ). 7 ICT Fastigheter: De lägenheter som bolaget ICT Fastigheter äger i Fellingsbro lägger på Bergvägen 24, 35, 47 och 51 (17 lägenheter) och på Idrottsvägen 22 (16 lägenheter). Lägenheterna som finns på Idrottsvägen hyrs av Migrationsverket. 8 Butik och service I centrala Fellingsbro finns för närvaranden bank (Bergslagens Sparbank), livsmedelsbutik (Hemköp), restaurang m.m. (Björklida Grill och Närbutik, Karlssons Kafé, Råsas Grill och Pizzeria Mona Lisa). I samhället finns även förskola, grundskola (se nedan), folkhögskola (Fellingsbro Folkhögskola), brandstation (Nerikes brandkår) och servicehus med äldreboende. 9 Ekbackens skola Enheten Ekbacken är en F-6-skola. På skolan finns förutom skolår F-6 även en förberedelseklass för asylsökande elever samt två fritidshem. Två kvällar i veckan har man fritidsgård öppen. Läsåret 2009/2010 går cirka 200 elever på Ekbacken och cirka 30 vuxna arbetar i den pedagogiska verksamheten. På Ekbacken arbetar man i arbetslag med en blandning av yrkesgrupper och kompetenser. 10 Allmänna lokaler Allmänna samlingslokaler finns både i Ekbackens skola, Fellingsbro Folkhögskola och i den gamla biografen. 4 Lindesbergsbostäder (LIBO), Annelie Bergqvist. 5 Byggfirman Lund AB, Tobias Ivarsson. 6 John Ekströms Bygg AB, Lena Tungfelt. 7 Filova Fastigheter AB, Jonas Holmström. 8 ICT Fastigheter, Gina Ringvall. 9 Översiktsplanen för Lindesbergs kommun och 10 Barn- och Utbildningsförvaltningen vid Lindesbergs kommun. 14

15 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Kollektivtrafik i Fellingsbro Foto: Kurt Skantz. 15

16 16

17 Kommunikationer och förbindelser Bussförbindelser finns både med Arboga, Frövi, Lindesberg och Örebro (buss 324, 350 och 351). Buss 350 är en ny expressbuss som har sats in för att förbättra förbindelserna mellan Lindesberg och Arboga och har även koppling till tåget mot Stockholm (se bilagor). Från och med hösten 2011 ändras upplägget för busstrafiken. Buss 350 och 351 läggs ihop till en linje mellan Lindesberg och Arboga med fler avgångar (och fler hållplatser än 350 har idag). Buss 324 går som idag mellan Fellingsbro och Örebro (eventuellt via Glanshammar), men inte mellan Fellingsbro och Arboga. 17

18 18

19 Kommunikationer och förbindelser Bussförbindelser finns både med Arboga, Frövi, Lindesberg och Örebro (buss 324, 350 och 351). Buss 350 är en ny expressbuss som har satts in för att förbättra förbindelserna mellan Lindesberg och Arboga och har även koppling till tåget mot Stockholm (se bilagor). Från och med hösten 2011 ändras upplägget för busstrafiken. Buss 350 och 351 läggs ihop till en linje mellan Lindesberg och Arboga med fler avgångar (och fler hållplatser än 350 har idag). Buss 324 går som idag mellan Fellingsbro och Örebro (eventuellt via Glanshammar), men ska inte gå mellan Fellingsbro och Arboga. Kollektivtrafik till och från Fellingsbro analys utifrån tidtabell t o m 11 dec 2010 Bussar till och från Fellingsbro: Nr 324: Örebro-Fellingsbro-Arboga och omvänt Nr 350: Lindesberg-Fellingsbro-Arboga och omvänt Nr 351: Lindesberg-Frövi (Örebro)-Fellingsbro och omvänt Kommentarer till linje 324: Okej med anslutningar morgon och eftermiddag-kväll. Inga anslutningar till/från Arboga respektive Örebro finns mitt på dagen. Inte heller någon anslutning på helgerna. Det har talats om att entimmastrafik med buss kan komma att ersätta buss 324 till Arboga. Kommer denna trafik i så fall att gå på helgerna? Kommer den att serva landsbygden genom att stanna vid hållplatser eller endast i tätorten? Buss 350 Kommentarer till linje 350: En avgång morgon och kväll. Inga avgångar mitt på dagen, inte heller på helgerna. Bussen stannar endast i centrala Fellingsbro och tar inte upp passagerare efter vägen. Servar busstrafiken landsbygden genom att inte stanna vid hållplatser utefter vägen? Länskort och Pendlarkort gäller inte på denna sträcka. Bra omstigningstider till anslutande tåg. 19

20 Buss 351 Kommentarer till buss 351: Det tar i snitt 1 h 20 min att resa från Fellingsbro till Örebro via buss 351/314, en resa som tar ca minuter med bil, alltså cirka halva tiden. Hur många överväger en sådan resa om man har bil? På samma tid kommer man med bil till Enköping. All kvälls- och helgtrafik är beställningslinjer. Vem kör? Vad händer om Fellingsbro Taxi lägger ner? Vem kör då? Buss 351/314 är enda alternativet på helgerna. I praktiken är det inget alternativ. Exempel 1: Vi vill se nya filmen Puss på Filmstaden på lördag. Tidigaste föreställningen är Då måste vi åka för att vara framme kl i Örebro. Filmen slutar Men eftersom sista bussen går redan från Örebro så går det inte. Att kombinera bion med restaurangbesök är förstås inte att tänka på. Fellingsbroare hänvisas alltså till matinéfilmer för barn och får äta hemma Exempel 2: Vi vill åka och handla på Marieberg en söndag. Vi startar i Fellingsbro med förbeställd buss, första avgång kl och är framme i Örebro klockan Kl går nästa buss till Marieberg och är framme För att inte behöva komma hem med sista bussen hinner vi endast handla i cirka 30 minuter för att hinna ta bussen från Resecentrum och vara i Fellingsbro Om vi vill handla i mer än 30 minuter, kan vi som längst stanna i Marieberg till för att till slut vara framme i Fellingsbro Det blir en shoppingresa på 9 timmar varav 5 timmar går åt till resor. Samlande kommentarer: Att bygga upp människors benägenhet att vilja åka kollektivt tar tid. För Fellingsbros del raserades detta i och med att man lade ner tågtrafiken när Mälarbanan byggdes. För att bygga upp ett förändrat resebeteende måste goda alternativ erbjudas. Det har icke skett. Förbindelserna från Fellingsbro är på vardagarna dåliga och på helgerna usla eller obefintliga. Det gäller både avgångstider och restider. Att uppmana fellingsbroarna att utnyttja kollektivtrafiken bättre för att göra sig förtjänta av bättre förbindelser är arrogant och oförskämt. Förmånligare priser som ges via Länskort och Pendlarkort fungerar inte på alla linjer, se ovan. Fritidskort är inte särskilt användbart för fellingsbroare, eftersom ytterst få linjer går att utnyttja dessa tider. Ungdomskort gäller bara inom Örebro kommun (!). För att kunna ta sig till Stockholm på en helg måste fellingsbroarna först ta sig med buss till Frövi/Örebro och sedan ta tåget därifrån, en mycket tidsödande procedur. Trots att Arboga ligger endast 15 km från Fellingsbro. Fellingsbros centrala läge i Västra Mälardalen borde tillvaratas bättre, både från Lindesbergs kommuns synpunkt (om man är det minsta intresserad av sin södra kommundel och förbindelserna med Västra Mälardalen) och från länets synpunkt. Alltfler fellingsbroare pendlar österut. Exempel: För att komma till ett möte i Stockholm kl måste fellingsbroaren åka kl från Fellingsbro. Tar mötet 2 timmar kan man tidigast kliva på tåget i Stockholm och som tidigast ta bussen från Arboga för att vara hemma En utflykt på 11 timmar 20

21 Sammanfattningstabell Folkmängd Lindesberg kommun Sammanfattningstabell Folkmängd 2009 Område Folkmängd Medelålder Lindesbergs tätort ,8 Frövi tätort ,3 Fellingsbro tätort ,5 Guldsmedshyttan ,5 Storå ,5 Vedevåg ,1 Gusselby Stråssa ,4 Rockhammar ,8 Ramsberg ,9 Löa ,5 Blixterboda Fanthyttan ,5 Ullersäter ,9 Vasselhyttan 98 43,6 Oppboga 94 39,6 Snuggan 83 40,3 Öskevik 71 44,7 Hidingen 71 39,4 Grönbo 63 47,8 Vanneboda 61 45,8 Allmänningbo 50 57,3 Lövåsen 49 36,9 Torphyttan 45 41,2 Spannarboda 37 48,2 Finnåker Fornaboda 35 36,5 Kloten 31 52,9 Gammelbo 26 38,7 Resta 24 43,5 Grimsöbodar 10 60,8 Summa: Medelålder i : Lindesbergs kommun: 43, 6år Örebro län: 41, 7 år Riket: 41, 0 år 21

22 Befolkningsutveckling för Lindesbergs glesbygd Befolkningsutveckling Lindesbergs glesbygd Ålder w Förändring Förändring 85-09, % ,5 Lindesbergs glesbygd

23 Karta över Fellingsbro tätort Fellingsbro tätort är markerat med blå linje runt vitt område nedan. 23

24 Befolkningsstatistik Fellingsbro församling Fellingsbro församling Fellingsbro församling Ålder w Förändring Förändring 85-09, % ,9 24

25 Församlingar i Lindesberg kommun 25

26 Åldersstruktur i Fellingsbro församling Fellingsbro församling w Summa Antal % Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ,1 5,2 4, ,3 5 5, ,1 5,2 5, ,7 6, ,9 4,5 4, ,4 4 4, ,2 5, ,9 5,3 5, ,2 7,2 6, ,5 6, ,4 7,3 6, ,6 7, ,6 8,3 8, ,9 7,2 7, ,1 4, ,9 3,6 3, ,8 2,9 2, ,3 2,2 1, ,7 0,9 0, ,1 0,3 0, ,

27 Gällande detaljplan för Fellingsbro 27

28 > 25 Karta över Fellingsbro Ytorna som är mörka är kommunal mark. Libo har inte någon mark utan de har skolfastigheter inom centrum. > Hagalund Bäck Bäcktorp Aspbac agen Sparsta Vårby Vårgård Larshem Ängslund Vad Ängsta Ängsberg Änghem > Hammarberget 30 > Svindiket Norrgården Skulsta Eksta > Idrottspl. Kvasta Servicehus Skola Vårdcentral Fellingsbro > Högvalla Frikyrka Ängeby > Ässingebro > Tegeltorpet > Krakow Reningsverk Ässingholm Rosendal Hembygdsgård Skola Hällaåsen Kraftst. Fiskartorpet Ekbacken Kungs 20 Rävkyrkan Hälla 28

29 Föreningar i Fellingsbro Bygdegårdsförening Balsta Bygdegårdsförening C/O: Ingalill Vilhelmsson Adress: Karmdal 1, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Södra Bygdegårdsförening C/O: Bertil Blomgren Adress: Sofieberg Pl 51 01, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Finnåkers Bygdegårdsförening C/O: Lars-Åke Eriksson Adress: Finnåker, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 29

30 Bygdegårdsföreningen SveaBorg C/O: Adress: Spannarboda, Lindesberg Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Ingalill Eriksson Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Grönbo Bygdegårdsförening C/O: Adress: Bygdegården Grönbo, Lindesberg Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fiskeförening Fellingsbro Sportfiskeklubb C/O: Håkan Stäring Adress: Ängebyvägen 18, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 30

31 Fritidsförening Norrby Badförening C/O: Margareta Andersson Adress: S:a Norrby, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Patrik Larsson Adress: Medåker Klinten Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Handikappföreningar Psoriasisförb. Bergslagens Lokalavd. C/O: Eva Munkvold Adress: Norra Torvesta 123, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Eva Munkvold Adress: Norra Torvesta 123 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Hembygdsförening Fellingsbro hembygds- & fornminnesför. C/O: Birgitta Bartoft Adress: Bäckatorp Karlslund 134, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 31

32 Idrottsföreningar. Fellingsbro Allmänna Idrottsklubb C/O: Adress: Södra Banvägen 8, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id= Kontaktperson: Stefan Blom Adress: Sparstavägen 15 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Bordtennisklubb C/O: Adress:, Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Frövi Idrottsklubb C/O: Adress: Box 33, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id= Kontaktperson: Kjell Eriksson Adress: Husarvägen 10 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

33 Fellingsbro GOIF C/O: Adress: Kansliet Box 33, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id=12475 Kontaktperson: Conny Carlsson Adress: Kansliet Box 33 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Gymnastikförening C/O: Maria Andersson Adress: Toije 124, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: FIS - Fellingsbro Innebandysällskap C/O: Thomas Holm Adress: Kungsvägen 14, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Thomas Holm Adress: Kungsvägen 14 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Kraftsportklubb C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Kåre Reinius Adress: Gård, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

34 Nyckelby Idrottsförening C/O: Lars-Olof Lindh Adress: Nyckelby, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Lars-Olof Lindh Adress: Nyckelby Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: SMK Arboga. Kägleborgs Motorstadion C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Anna Wilhelmsson Adress: Magnivägen 24B, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Team Mikro, Motorklubb C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Gunnar Nilsson Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

35 Jaktförening Fellingsbro Jaktskytteklubb C/O: Adress: Hällby 130, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Kulturföreningar. Föreningen Fellingsbro Filmstudio C/O: Adress: Bergsvägen 6, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Lisbeth Billgren Adress: PL 269, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Föreningen Konst Färg Form C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Karl-Arne Löthgren Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

36 Pensionärsföreningar. PRO Fellingsbro C/O: Adress: Sparstavägen 12, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Kerstin Eriksson Adress: Sparstavägen 12, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: SPF Fellingsbro C/O: Göran Schöldström Adress: Sällinge 560, Frövi Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Göran Schöldström Adress: Sällinge 560, Frövi Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Övriga föreningar. Ervalla med omnejd biodlareförening C/O: Nils Blomqvist Adress: Nybble Lyckan 384, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Gunbritt Lindberg Adress: Bosjön Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 36

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O.

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus

Läs mer

LOKAL UTVEC LI G PLAN

LOKAL UTVEC LI G PLAN OKUS ellingsbro LOKAL UTVEC LI G PLAN J) 1'. '1 1. H F I' L () K r\ r 1 '1 1 (' I ' 1 1. ' (, P 1 I, () I{ \ \ H 'I 1 I ' ' I 'I 1 () I' 1 1 II 1 H \ J) " I I' 1 1 1 I ' ( ; S B H (), Foto: Kurt Skantz,

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge 1694 1581 Kviberg Sjuhäradsbygden 1700 1699 Skillingmark Vakant 1691 0 Eskilstuna 2 Figeholm 1645 1612 Kviberg 3 3 0 0 5125 6 Eskilstuna 1 3 3 0 0 5070 6 Kviberg

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Sidan uppdaterades

Sidan uppdaterades x Andersson Bengt 84294 Sveg Andersson Håkan 84233 Sveg ANDERSSON JAN 84294 SVEG Andersson Lina 84294 SVEG x ANDERSSON MIKAEL 84294 SVEG x x AXELSSON DAN 84292 SVEG Bengtson Yasmine 842 33 Sveg x x Bergström

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1

Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1 Stadsingenjörsenheten i Sida 1 Fastighetsförteckning 2016-06-14 Ärendenummer Handläggare Ingrid Bogren Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1 Kommun:

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö Bil-O SM På pallen 1961: Enköping 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren 2.Bengt Jismark / Djursholms MK 2.Fergus Sager / Djursholms MK 3.Yngve Andersson / Göteborgs MF 3.Lars

Läs mer

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Herrsenior 1 Johan Axelsson Trosa AFK Södermanland 21 1388 1 980 10 1098 13 3466 24 2 Peter Eriksson Tunabygdens SFK Dalarna 10 296 20 1646 3 1710 4 3652 27

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister DOROTEA KOMMUN Föreningsregister 2(19) Uppdaterad 2015-06-23 Innehållsförteckning Fiskevårdsområden/föreningar... 3-4 Handikapporganisationer... 5 Idrottsföreningar... 6-7 Intresse- och Byaföreningar...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN. Rastplatsen - Vårt ansikte utåt. Ordförande i styrelsen: Anna Nilsson E-post: nilsson.anna@home.se Telefon: 0709-188525

PROJEKTANSÖKAN. Rastplatsen - Vårt ansikte utåt. Ordförande i styrelsen: Anna Nilsson E-post: nilsson.anna@home.se Telefon: 0709-188525 PROJEKTANSÖKAN D E T T A Ä R E N P R O J E K T A N S Ö K A N O M S K A P A N D E T A V E N R A S T P L A T S S O M S K A L L V A R A A N S I K T E T U T Å T Rastplatsen - Vårt ansikte utåt 1 Föreningen

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Resultat Lista DM

Resultat Lista DM Bolmyra Svets & Rörmontage H 11 2,5 Km 5 1 40 Hasselgren Sundbybergs IK 00:10:22 00:00:00 2 49 Swidén Jonas Söders SOL 00:12:38 00:02:16 Sida 1 av 21 Österbybruk Bil AB H 13 2,5 Km 9 1 86 Larsson-Löfqvist

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

31 Anders Adolfsson Kil Öppen Mikael Försth Kristinehamn Öppen Stig Hedlund Skinnskatteberg Öppen Anders Eriksson Nora Öppen 142

31 Anders Adolfsson Kil Öppen Mikael Försth Kristinehamn Öppen Stig Hedlund Skinnskatteberg Öppen Anders Eriksson Nora Öppen 142 Resultatlista ÖPPEN 1 Patrik Nilsson Fjugesta Öppen 160 2 Leif Åkerström Vretstorp Öppen 160 3 Fredrik Eriksson Kumla Öppen 160 4 Johan Franzén Kumla Öppen 158 5 Bert Sörman Ervalla Öppen 157 6 Andreas

Läs mer

RALLY SWEDEN 2010 SPECIAL STAGES 1,90. Mobil: Hot Line: Mobil: Hot Line: Tel bostad: 0565-810 36. Hot Line: Hot Line: 20,78. Tel bostad: 054-860 170

RALLY SWEDEN 2010 SPECIAL STAGES 1,90. Mobil: Hot Line: Mobil: Hot Line: Tel bostad: 0565-810 36. Hot Line: Hot Line: 20,78. Tel bostad: 054-860 170 SSS 1 KARLSTAD 1 Klubb: KARLSTAD MC BIL Klubb rep: LARS WÄRN 054-860 170 070-550 15 45 SS Chef: THOMAS SUNDHOLM 070-447 65 55 Säk. Chef: PATRIK SUNDHOLM 070-351 36 22 SS 2 VARGÅSEN 1 Klubb: MALLBACKENS

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

Lucialoppet Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Vindstilla -6 C

Lucialoppet Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Vindstilla -6 C Lucialoppet 2012 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Vindstilla -6 C M 19 1 Solomon Babysiza -97 Åsbro Goif 41.55 M 22 1 Andreas Jonsson -90 Laxå OK 47.04

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13.

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13. Välkommen till Kristinehamn! Vi har nöjet att hälsa alla skyttar och familjer varmt välkomna till Veteran SM i sportskytte i Kristinehamn. Tävlingarna äger rum på en av Sveriges finaste skyttebanor, Kristinehamns

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer