LOKAL UTVECKLINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UTVECKLINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1

2 Bakgrund Fokus Fellingsbro bildades efter ett stormöte på Fellingsbro Folkhögskola den 25 mars Ett hundratal fellingsbroare deltog i mötet, och uppdrog åt en interrimstyrelse att arbeta med de uppkomna frågorna och senare utlysa ett ordinarie årsmöte. Fellingsbro centralt i Västra Mälardalen Fellingsbro är centralt beläget i Västra Mälardalen, nära stora kommunikationsstråk som E20/E18, Mälarbanan/Svealandsbanan och väg 249 som förbinder Mälardalen med Bergslagen. Med bil når man inom 45 minuter städerna Örebro, Lindesberg, Arboga, Kungsör, Köping, Västerås och Eskilstuna. I Fellingsbro har man funnit lämningar från äldre stenåldern, och troligt är att människor har bott och verkat här sedan dess. De goda förutsättningarna för åkerbruk, närheten till Bergslagens inkomstbringande bergsbruk samt till Mälaren och andra viktiga kommunikationsleder fick sedermera allt fler människor att slå sig ner i bygden. Socknen var länge en av landets förmögnaste, tack vare de goda inkomsterna från jordbruk, bergsbruk, skogsbruk och en växande industri. För transporten av järn från Bergslagen till Mälaren byggdes tidigt bra vägar i socknen. I Fellingsbro började tågen gå redan år 1857, långt före de flesta orter i landet. I och med den nya järnvägens sträckning, växte Fellingsbro stationssamhälle upp. I dag bor i samhället ungefär 1,394 personer och ytterliggare 2,231 personer på den omgivande landsbygden. År 1915 startade Fellingsbro folkhögskola, i dag en av ortens större arbetsplatser. Ett flertal kända personligheter har rötter i eller anknytning till Fellingsbro, däribland författarna Erik Hjalmar Linder, Brita af Geijerstam, Madeleine Hessérus och Jan Mårtensson, liksom uppfinnaren Carl Edvard Johansson ( Mått-Johansson ). År 1971 uppgick Fellingsbro kommun i Lindesbergs storkommun. Befolkningsminskning, företagsnedläggningar och utflyttning har försatt Fellingsbro i en situation där invånarna nu ser starka behov av förändring men också nya möjligheter. 2

3 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Hur kopplas vår lokala handlingsplan till kommunens utvecklingsstrategi Foto: Kurt Skantz, S:t Olovsgården och torget i Fellingsbro 3

4 Vad vill vi göra för ungdomar i vår bygd: Skapa mötesplatser för ungdomar där de kan träffas under konstruktiva och utvecklande former. Skapa plattformar där ungdomar kan känna verklig delaktighet i samhället: på arbetsplatser, i offentliga institutioner och i den ideella föreningsrörelsen. Involvera ungdomar i det arbete som görs för att skapa delaktighet och ansvarskänsla för orten och bygden. Vad vill vi göra för integration i vår bygd: Utveckla den erfarenhet och kompetens i integrationsarbete som byggts upp under de tio år som flyktingförläggningen funnits. Utveckla och stärka kontakterna med Migrationsverket och övriga myndigheter som berörs av flyktingförläggningens närvaro i Fellingsbro, samt mellan flyktingar och skola, näringsliv och ideellt föreningsliv i bygden. Marknadsföra Fellingsbro som en attraktiv plats för nya svenskar att bo och köpa hus på. Vad vill vi göra för jämställdhet i vår bygd: Utveckla de nätverk mellan kvinnliga företagare som redan finns i bygden. Uppmuntra initiativ på lokal nivå som stärker jämställdheten. Vad vill vi göra för tillgänglighet i vår bygd: Förbättra tillgängligheten för funktionshindrade vid de olika idrottsanläggningarna (Ekbacken, badet, ishallen, Käglan). Verka för samarbete mellan kommun och olika föreningar samt utnyttja den kompetens på området som finns på Fellingsbro folkhögskola. Vad vill vi göra för miljö och klimat i vår bygd: Beakta och ge synpunkter på utvecklingen för en förbättrad kollektivtrafik till och från Fellingsbro. Arbeta för ett tågstopp i Fellingsbro, för att minska bilpendlingen. Bidra med miljö- och klimataspekter på utvecklingen av ny infrastruktur i bygden. Lyfta fram möjligheter till alternativa energikällor och småskalig energiframställning, exempelvis vind- och vattenkraft. 4

5 Om vi ska bygga industri/näringslivslokaler/tomter i vårt funktionella område bör dessa ligga: Dels centralt, för ett uppfräschat och attraktivt samhällscentrum. Dels med närhet till väg 249 och till järnväg för framtida tågtransporter, liksom i Oppboga och Spannarboda (för timmeromlastning). Om vi behöver förbättringar inom kollektivtrafiken i framtiden bör den se ut så här: Tågstopp i Fellingsbro med anslutningar till Frövi/Örebro/Bergslagsbanan samt Arboga/Mälarbanan för att minska bilpendlingen som ökat sedan industrinedläggningen, för att underlätta pendling och locka fler fastboende pendlare till orten. Bättre anslutningar på kvällar och helger. Om vi behöver förändringar inom övrig kommunikation typ bredband/ittelekommunikation i framtiden bör den se ut så här: Utbyggt bredband på landsbygden till samma priser som för boende i tätorter. Om vi behöver förändringar inom allmän och offentlig service i framtiden bör den se ut så här: Bibehållen vårdcentral och folktandvård i befintliga byggnader. Utökad service för de äldre genom samordning av offentliga resurser centralt i samhället. Om vi behöver förändringar inom infrastrukturen i framtiden bör de se ut så här: En bibehållen sträckning av väg 249 genom samhället men med förbättrade hastighetssänkande åtgärder och bättre möjligheter att stanna och parkera efter vägen. Uppfräschning av offentliga platser och byggnader liksom informationstavlor om orten på en nybyggd rastplats. Bättre sammanbindande promenadstråk, grönytor och rekreationsområden på centralorten, förslagsvis utanför Hemköp/Gamla sjukhemmet och grönytorna vid Gamla Brogården/Badet. 5

6 LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Visionsplan för Fellingsbro Foto: Maria Andersson, Oppbogabruk 6

7 Under tiden från senaste stormötet i mars till slutet av maj i år gjordes en enkätundersökning i Fokus Fellingsbros funktionella område för att skapa en grund för en visionsplan för vår bygd. De frågor som ställdes var: Vad i Fellingsbro är du stolt över? Vad i Fellingsbro är du mindre stolt över? Vad kan utvecklas - vilka möjligheter ser du? Svaren i sin helhet finnes dokumenterade och utlagda på nätet via portalen: Dessa har sedan sammanställt i tio fokusområden som presenteras nedan: 1. Näringslivsfrågor/utveckling Fellingsbro har ett centralt läge och är en del av Västra Mälardalen. I dagsläget huserar Oppboga företagsby flera olika företag och tillsammans med traktens bönder har Fellingsbro därigenom många småföretagare, några större företag finns även och några företag med internationell handel. Fellingsbros stationssamhälle har ett flertal tomma affärslokaler som kanske skulle kunna bli uthyrda genom subventionering och de befintliga näringsverksamheterna skulle kunna synas mer i samhället. Det finns även efterfrågan på utveckling av campingen med minigolfbanor och cafeteria, fler affärer, ett lagerhotell, torgförsäljning, café, marknadsföring, turistbyrå, stuguthyrning och ett testkök för ökad mängd närproducerade varor i regionen. 2. Kommunikationer Det geografiskt centrala läget ger en närhet till mycket med bra pendlingsavstånd. Dock är möjligheten bristande eller ingen att kunna transportera sig med kollektivtrafik. Efterfrågan på persontåg på sträckorna till Örebro och Arboga och kollektivtrafik även efter arbetstid på dagtid måndag till fredag finns därför. 3. Strategi och utveckling Fellingsbro har ett väl utvecklat utbud av samhällsfunktioner, tex äldreboende, brandkår, skola, vårdcentral, kyrka, idrottsanläggningar, skidspår och elljusspår, bibliotek, affärer, restauranger och frisörer som nyttjas väl och uppskattas. Andra funktioner i samhället tex parkeringsplatser, övergångsställen och trottoarer, lekplatser, allmän belysning är dock i dåligt skick. Utveckling av samhällsfunktionerna som nämnts ovan och allmänna funktioner som toalett, papperskorgar och turistbyrå efterfrågas. Även ett ökat samarbete mellan näringslivet och skolan och föreningslivet, fler arbetstillfällen, fler gemensamma firanden, pyntning i samhället inför helger, bortforsling av skrot och tvättning av vattentornet efterfrågas. 7

8 4. Attraktiv livsmiljö Livsmiljön är attraktiv bland annat tack vare de ideella krafter som driver föreningslivet, motordagen, hembygdsföreningen, studiecirklar och biografen men även det lugna och fina landskapet med samtidigt nära till allt och gott om bostäder med bra priser. Dock efterfrågas fler sociala samlingsplatser, fler papperskorgar, välskötta och säkra lekplatser, en renare utemiljö som är mer välskött, fler gemensamma happenings, utveckling av biografen, gemensam städdag, utveckling av bredband, marknad, auktion och bakluckeloppis, ökad grannsamverkan, fler gemensamma firanden, pyntning i samhället inför helger, bortforsling av skrot och tvättning av vattentornet. 5. Träffpunkt för ungdomar Fellingsbro erbjuder inte många aktiviteter för ungdomar. Detta efterfrågas därför men även en föräldraengagemang mot droger, möjligheten för ungdomar att skapa en rik fritid och en egen lokal. 6. Resecentrum Det efterfrågas ett resecentrum i Fellingsbro med kiosk eller kaffeautomat, väntrum och offentlig toalett. 7. Rastplats Fellingsbro har ett behov av en rastplats med information om Fellingsbro, vägbeskrivning till Oppboga och Korsnäs, offentlig toalett, bord och bänkar där besökande och lastbilar kan stanna. Förslagna platser är mellan Fellingsbro och kyrkan (på höger sida från stationssamhället), en i varje ände av stationssamhället, vid Hallåsen och vid Råsas grill. 8. Migration Det finns i Fellingsbro en efterfrågan på att öka möjligheterna för de asylsökande att engagera sig i olika aktiviteter, föreningar och projekt och ge ökad information om samhället. 9. Lokal media Medial rapportering från Fellingsbro efterfrågas med utveckling av Fellingsbroportalen och startande av lokalt nyhetsblad. 10. Sport & Fritid Sport och fritidsanläggningar samt aktiviteter är viktiga för Fellingsbro och en utveckling och samarbete sinsemellan samt nya användningsområden med visionärhöjd efterlyses. 8

9 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Statistik för Fellingsbro Foto: Kurt Skantz., S:t Olovsgården och torget i Fellingsbro 9

10 Fellingsbro tätort Fellingsbro är en tätort i södra delen av Lindesbergs kommun och består av en kärna av bebyggelse med huvudsakligen villaområden. Under de nio senaste åren har folkmängden minskat med 121 personer från till invånare. Järnvägen delar samhället i två delar. Idag finns det två plankorsningar med järnvägen, en i centrum och en vid Skulsta. De flesta industrierna finns utmed järnvägen, främst söder om järnvägen. Sydväst om tätorten finns Oppboga företagsby. Ny sträckning av länsväg 249 finns planlagd norr om samhället. Ny tillfart är planerad i norra delen av samhället. 1 Befolkningsutveckling och befolkningssammansättning beskrivs i tabeller och diagram nedan: Befolkningsutveckling år i Fellingsbro Ålder Förändring Förändring 85-09, % 0-w ,4 Fellingsbro tätort Källa: SCB. 1 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 10

11 Befolkningsutveckling i Fellingsbro i olika åldersgrupper år Ålder Förändring Förändring , % , , , , , , , ,2 80-w ,3 Summa Källa: SCB ,0 11

12 Antal % Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ,5 3,2 3, ,6 4,1 4, ,8 5, ,2 4, ,2 5, ,5 3,1 3, ,8 4,5 4, ,6 4,7 5, ,2 6,5 6, ,6 6 6, ,6 6,6 6, ,9 6,7 6, ,4 9,1 8, ,1 7,3 7, ,5 6,3 5, ,2 5,6 4, ,4 4,3 3, ,5 3,8 2, ,1 1, ,1 0,6 0,4 100-w ,1 0,1 Summa Källa: SCB. 12

13 Källa: SCB. Framtida bostadsbyggande, kommunens markinnehav Det finns flera gällande detaljplan för samhället Fellingsbro (se bilaga). Områden för nya bostäder finns planerade vid Ängeby i samhällets östra del. I gällande planer finns ledig industrimark söder om järnvägen vid Korrvike industriområde och vid reningsverket. Planlagd industrimark finns också Oppboga Företagsby, cirka 5 km sydväst om samhället Fellingsbro. Om landsväg 249 får ny sträckning norr om samhället föreslås industrimark bli reserverad intill den nya infarten. 2 Både kommunen och Lindesbergsbostäder (LIBO) äger mark i samhället (Se bilaga: Gröt område; kommunal mark och gult område; mark som ägs av LIBO). 3 2 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 3 Björn Carlson vid Lindesbergs kommun 13

14 Större fastighetsägare, lediga lägenheter och villor Lindesbergsbostäder (Libo): De fastigheter som LIBO äger och förvaltar i Fellingsbro är elva lägenheter och ligger på ligger på Idrottsvägen 2. För närvarande har Libo bara en ledig lägenhet. 4 Byggnadsfirman Lund AB: Bostadsföretaget har totalt 195 lägenheter på adresserna Bergsvägen 18, 20, 22, 31 och 33, Hemvägen 7 (A-C), 9 (A-F) och 22, Kvarngatan 9 och (A-B) samt Lövåsvägen 26 (A-C). Av dessa lägenheter är 61 stycken vakanta ( ). 5 John Ekströms Bygg AB: Bolaget har 10 stycken lägenheter Bergsvägen 36 och 17 lägenheter på Torgvägen 11 (A och B). Av dessa objekt är endast 2 stycken outhyrda ( ). 6 Filova Fastigheter AB: Företaget Filova Fastigheter AB har totalt 32 lägenheter i Fellingsbro. Adresserna är Torpvägen 8, 9 (A och B) och 10. För närvarande finns det 5 stycken vakanta lägenheter ( ). 7 ICT Fastigheter: De lägenheter som bolaget ICT Fastigheter äger i Fellingsbro lägger på Bergvägen 24, 35, 47 och 51 (17 lägenheter) och på Idrottsvägen 22 (16 lägenheter). Lägenheterna som finns på Idrottsvägen hyrs av Migrationsverket. 8 Butik och service I centrala Fellingsbro finns för närvaranden bank (Bergslagens Sparbank), livsmedelsbutik (Hemköp), restaurang m.m. (Björklida Grill och Närbutik, Karlssons Kafé, Råsas Grill och Pizzeria Mona Lisa). I samhället finns även förskola, grundskola (se nedan), folkhögskola (Fellingsbro Folkhögskola), brandstation (Nerikes brandkår) och servicehus med äldreboende. 9 Ekbackens skola Enheten Ekbacken är en F-6-skola. På skolan finns förutom skolår F-6 även en förberedelseklass för asylsökande elever samt två fritidshem. Två kvällar i veckan har man fritidsgård öppen. Läsåret 2009/2010 går cirka 200 elever på Ekbacken och cirka 30 vuxna arbetar i den pedagogiska verksamheten. På Ekbacken arbetar man i arbetslag med en blandning av yrkesgrupper och kompetenser. 10 Allmänna lokaler Allmänna samlingslokaler finns både i Ekbackens skola, Fellingsbro Folkhögskola och i den gamla biografen. 4 Lindesbergsbostäder (LIBO), Annelie Bergqvist. 5 Byggfirman Lund AB, Tobias Ivarsson. 6 John Ekströms Bygg AB, Lena Tungfelt. 7 Filova Fastigheter AB, Jonas Holmström. 8 ICT Fastigheter, Gina Ringvall. 9 Översiktsplanen för Lindesbergs kommun och 10 Barn- och Utbildningsförvaltningen vid Lindesbergs kommun. 14

15 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Kollektivtrafik i Fellingsbro Foto: Kurt Skantz. 15

16 16

17 Kommunikationer och förbindelser Bussförbindelser finns både med Arboga, Frövi, Lindesberg och Örebro (buss 324, 350 och 351). Buss 350 är en ny expressbuss som har sats in för att förbättra förbindelserna mellan Lindesberg och Arboga och har även koppling till tåget mot Stockholm (se bilagor). Från och med hösten 2011 ändras upplägget för busstrafiken. Buss 350 och 351 läggs ihop till en linje mellan Lindesberg och Arboga med fler avgångar (och fler hållplatser än 350 har idag). Buss 324 går som idag mellan Fellingsbro och Örebro (eventuellt via Glanshammar), men inte mellan Fellingsbro och Arboga. 17

18 18

19 Kommunikationer och förbindelser Bussförbindelser finns både med Arboga, Frövi, Lindesberg och Örebro (buss 324, 350 och 351). Buss 350 är en ny expressbuss som har satts in för att förbättra förbindelserna mellan Lindesberg och Arboga och har även koppling till tåget mot Stockholm (se bilagor). Från och med hösten 2011 ändras upplägget för busstrafiken. Buss 350 och 351 läggs ihop till en linje mellan Lindesberg och Arboga med fler avgångar (och fler hållplatser än 350 har idag). Buss 324 går som idag mellan Fellingsbro och Örebro (eventuellt via Glanshammar), men ska inte gå mellan Fellingsbro och Arboga. Kollektivtrafik till och från Fellingsbro analys utifrån tidtabell t o m 11 dec 2010 Bussar till och från Fellingsbro: Nr 324: Örebro-Fellingsbro-Arboga och omvänt Nr 350: Lindesberg-Fellingsbro-Arboga och omvänt Nr 351: Lindesberg-Frövi (Örebro)-Fellingsbro och omvänt Kommentarer till linje 324: Okej med anslutningar morgon och eftermiddag-kväll. Inga anslutningar till/från Arboga respektive Örebro finns mitt på dagen. Inte heller någon anslutning på helgerna. Det har talats om att entimmastrafik med buss kan komma att ersätta buss 324 till Arboga. Kommer denna trafik i så fall att gå på helgerna? Kommer den att serva landsbygden genom att stanna vid hållplatser eller endast i tätorten? Buss 350 Kommentarer till linje 350: En avgång morgon och kväll. Inga avgångar mitt på dagen, inte heller på helgerna. Bussen stannar endast i centrala Fellingsbro och tar inte upp passagerare efter vägen. Servar busstrafiken landsbygden genom att inte stanna vid hållplatser utefter vägen? Länskort och Pendlarkort gäller inte på denna sträcka. Bra omstigningstider till anslutande tåg. 19

20 Buss 351 Kommentarer till buss 351: Det tar i snitt 1 h 20 min att resa från Fellingsbro till Örebro via buss 351/314, en resa som tar ca minuter med bil, alltså cirka halva tiden. Hur många överväger en sådan resa om man har bil? På samma tid kommer man med bil till Enköping. All kvälls- och helgtrafik är beställningslinjer. Vem kör? Vad händer om Fellingsbro Taxi lägger ner? Vem kör då? Buss 351/314 är enda alternativet på helgerna. I praktiken är det inget alternativ. Exempel 1: Vi vill se nya filmen Puss på Filmstaden på lördag. Tidigaste föreställningen är Då måste vi åka för att vara framme kl i Örebro. Filmen slutar Men eftersom sista bussen går redan från Örebro så går det inte. Att kombinera bion med restaurangbesök är förstås inte att tänka på. Fellingsbroare hänvisas alltså till matinéfilmer för barn och får äta hemma Exempel 2: Vi vill åka och handla på Marieberg en söndag. Vi startar i Fellingsbro med förbeställd buss, första avgång kl och är framme i Örebro klockan Kl går nästa buss till Marieberg och är framme För att inte behöva komma hem med sista bussen hinner vi endast handla i cirka 30 minuter för att hinna ta bussen från Resecentrum och vara i Fellingsbro Om vi vill handla i mer än 30 minuter, kan vi som längst stanna i Marieberg till för att till slut vara framme i Fellingsbro Det blir en shoppingresa på 9 timmar varav 5 timmar går åt till resor. Samlande kommentarer: Att bygga upp människors benägenhet att vilja åka kollektivt tar tid. För Fellingsbros del raserades detta i och med att man lade ner tågtrafiken när Mälarbanan byggdes. För att bygga upp ett förändrat resebeteende måste goda alternativ erbjudas. Det har icke skett. Förbindelserna från Fellingsbro är på vardagarna dåliga och på helgerna usla eller obefintliga. Det gäller både avgångstider och restider. Att uppmana fellingsbroarna att utnyttja kollektivtrafiken bättre för att göra sig förtjänta av bättre förbindelser är arrogant och oförskämt. Förmånligare priser som ges via Länskort och Pendlarkort fungerar inte på alla linjer, se ovan. Fritidskort är inte särskilt användbart för fellingsbroare, eftersom ytterst få linjer går att utnyttja dessa tider. Ungdomskort gäller bara inom Örebro kommun (!). För att kunna ta sig till Stockholm på en helg måste fellingsbroarna först ta sig med buss till Frövi/Örebro och sedan ta tåget därifrån, en mycket tidsödande procedur. Trots att Arboga ligger endast 15 km från Fellingsbro. Fellingsbros centrala läge i Västra Mälardalen borde tillvaratas bättre, både från Lindesbergs kommuns synpunkt (om man är det minsta intresserad av sin södra kommundel och förbindelserna med Västra Mälardalen) och från länets synpunkt. Alltfler fellingsbroare pendlar österut. Exempel: För att komma till ett möte i Stockholm kl måste fellingsbroaren åka kl från Fellingsbro. Tar mötet 2 timmar kan man tidigast kliva på tåget i Stockholm och som tidigast ta bussen från Arboga för att vara hemma En utflykt på 11 timmar 20

21 Sammanfattningstabell Folkmängd Lindesberg kommun Sammanfattningstabell Folkmängd 2009 Område Folkmängd Medelålder Lindesbergs tätort ,8 Frövi tätort ,3 Fellingsbro tätort ,5 Guldsmedshyttan ,5 Storå ,5 Vedevåg ,1 Gusselby Stråssa ,4 Rockhammar ,8 Ramsberg ,9 Löa ,5 Blixterboda Fanthyttan ,5 Ullersäter ,9 Vasselhyttan 98 43,6 Oppboga 94 39,6 Snuggan 83 40,3 Öskevik 71 44,7 Hidingen 71 39,4 Grönbo 63 47,8 Vanneboda 61 45,8 Allmänningbo 50 57,3 Lövåsen 49 36,9 Torphyttan 45 41,2 Spannarboda 37 48,2 Finnåker Fornaboda 35 36,5 Kloten 31 52,9 Gammelbo 26 38,7 Resta 24 43,5 Grimsöbodar 10 60,8 Summa: Medelålder i : Lindesbergs kommun: 43, 6år Örebro län: 41, 7 år Riket: 41, 0 år 21

22 Befolkningsutveckling för Lindesbergs glesbygd Befolkningsutveckling Lindesbergs glesbygd Ålder w Förändring Förändring 85-09, % ,5 Lindesbergs glesbygd

23 Karta över Fellingsbro tätort Fellingsbro tätort är markerat med blå linje runt vitt område nedan. 23

24 Befolkningsstatistik Fellingsbro församling Fellingsbro församling Fellingsbro församling Ålder w Förändring Förändring 85-09, % ,9 24

25 Församlingar i Lindesberg kommun 25

26 Åldersstruktur i Fellingsbro församling Fellingsbro församling w Summa Antal % Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ,1 5,2 4, ,3 5 5, ,1 5,2 5, ,7 6, ,9 4,5 4, ,4 4 4, ,2 5, ,9 5,3 5, ,2 7,2 6, ,5 6, ,4 7,3 6, ,6 7, ,6 8,3 8, ,9 7,2 7, ,1 4, ,9 3,6 3, ,8 2,9 2, ,3 2,2 1, ,7 0,9 0, ,1 0,3 0, ,

27 Gällande detaljplan för Fellingsbro 27

28 > 25 Karta över Fellingsbro Ytorna som är mörka är kommunal mark. Libo har inte någon mark utan de har skolfastigheter inom centrum. > Hagalund Bäck Bäcktorp Aspbac agen Sparsta Vårby Vårgård Larshem Ängslund Vad Ängsta Ängsberg Änghem > Hammarberget 30 > Svindiket Norrgården Skulsta Eksta > Idrottspl. Kvasta Servicehus Skola Vårdcentral Fellingsbro > Högvalla Frikyrka Ängeby > Ässingebro > Tegeltorpet > Krakow Reningsverk Ässingholm Rosendal Hembygdsgård Skola Hällaåsen Kraftst. Fiskartorpet Ekbacken Kungs 20 Rävkyrkan Hälla 28

29 Föreningar i Fellingsbro Bygdegårdsförening Balsta Bygdegårdsförening C/O: Ingalill Vilhelmsson Adress: Karmdal 1, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Södra Bygdegårdsförening C/O: Bertil Blomgren Adress: Sofieberg Pl 51 01, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Finnåkers Bygdegårdsförening C/O: Lars-Åke Eriksson Adress: Finnåker, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 29

30 Bygdegårdsföreningen SveaBorg C/O: Adress: Spannarboda, Lindesberg Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Ingalill Eriksson Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Grönbo Bygdegårdsförening C/O: Adress: Bygdegården Grönbo, Lindesberg Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fiskeförening Fellingsbro Sportfiskeklubb C/O: Håkan Stäring Adress: Ängebyvägen 18, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 30

31 Fritidsförening Norrby Badförening C/O: Margareta Andersson Adress: S:a Norrby, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Patrik Larsson Adress: Medåker Klinten Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Handikappföreningar Psoriasisförb. Bergslagens Lokalavd. C/O: Eva Munkvold Adress: Norra Torvesta 123, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Eva Munkvold Adress: Norra Torvesta 123 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Hembygdsförening Fellingsbro hembygds- & fornminnesför. C/O: Birgitta Bartoft Adress: Bäckatorp Karlslund 134, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 31

32 Idrottsföreningar. Fellingsbro Allmänna Idrottsklubb C/O: Adress: Södra Banvägen 8, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id= Kontaktperson: Stefan Blom Adress: Sparstavägen 15 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Bordtennisklubb C/O: Adress:, Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Frövi Idrottsklubb C/O: Adress: Box 33, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id= Kontaktperson: Kjell Eriksson Adress: Husarvägen 10 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

33 Fellingsbro GOIF C/O: Adress: Kansliet Box 33, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: www3.idrottonline.se/default.aspx?id=12475 Kontaktperson: Conny Carlsson Adress: Kansliet Box 33 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Gymnastikförening C/O: Maria Andersson Adress: Toije 124, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: FIS - Fellingsbro Innebandysällskap C/O: Thomas Holm Adress: Kungsvägen 14, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Thomas Holm Adress: Kungsvägen 14 Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Fellingsbro Kraftsportklubb C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Kåre Reinius Adress: Gård, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

34 Nyckelby Idrottsförening C/O: Lars-Olof Lindh Adress: Nyckelby, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Lars-Olof Lindh Adress: Nyckelby Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: SMK Arboga. Kägleborgs Motorstadion C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Anna Wilhelmsson Adress: Magnivägen 24B, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Team Mikro, Motorklubb C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Gunnar Nilsson Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

35 Jaktförening Fellingsbro Jaktskytteklubb C/O: Adress: Hällby 130, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Kulturföreningar. Föreningen Fellingsbro Filmstudio C/O: Adress: Bergsvägen 6, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Lisbeth Billgren Adress: PL 269, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Föreningen Konst Färg Form C/O: Adress: Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Karl-Arne Löthgren Adress: Tel. arbete: Tel. hem: Mobil:

36 Pensionärsföreningar. PRO Fellingsbro C/O: Adress: Sparstavägen 12, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Kerstin Eriksson Adress: Sparstavägen 12, Fellingsbro Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: SPF Fellingsbro C/O: Göran Schöldström Adress: Sällinge 560, Frövi Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Göran Schöldström Adress: Sällinge 560, Frövi Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: Övriga föreningar. Ervalla med omnejd biodlareförening C/O: Nils Blomqvist Adress: Nybble Lyckan 384, Fellingsbro Telefon arbete: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Gunbritt Lindberg Adress: Bosjön Tel. arbete: Tel. hem: Mobil: 36

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O.

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus

Läs mer

LOKAL UTVEC LI G PLAN

LOKAL UTVEC LI G PLAN OKUS ellingsbro LOKAL UTVEC LI G PLAN J) 1'. '1 1. H F I' L () K r\ r 1 '1 1 (' I ' 1 1. ' (, P 1 I, () I{ \ \ H 'I 1 I ' ' I 'I 1 () I' 1 1 II 1 H \ J) " I I' 1 1 1 I ' ( ; S B H (), Foto: Kurt Skantz,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan

Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R U L L E R S Ä T T E R S O M Ä R H A N T V E R K A R B Y N M I T T E M E L L A N. Välkommen till Ullersätter! 1 LOKAL

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Nya hus, nytt folk. För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning

Nya hus, nytt folk. För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning Nya hus, nytt folk För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning i bygden när den yngre generationen kontinuerligt flyttade ut. Men i slutet av 70-talet sökte sig många till bygden och

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola Praktiska Sverige AB Alf Ericsson El AB Kristina Kalén anders.graff@praktiska.se www.praktiska.se Mattias Björklund mattias@ael.se www.ael.se Aktet Rickard Johansson rickard@ziczak.se Impulsteknik Elinstallation

Läs mer

Tjänstgöringsschema Surströmmingsskivan 2009-05-08 Iordningsställande av golv i Ishallen, tejpning av golvskivor.

Tjänstgöringsschema Surströmmingsskivan 2009-05-08 Iordningsställande av golv i Ishallen, tejpning av golvskivor. Tjänstgöringsschema Surströmmingsskivan 2009-05-08 Iordningsställande av golv i Ishallen, tejpning av golvskivor. Jonny Jonsson 070-5681580 Ove Jonsson Möblering av Ishallen enligt schema ( skjut inte

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt Sida 1 av 9 Direkt berörda, del 1 er, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk. Innehavare rättighet som servitut, ledningsrätt, nyttjande rätt med mera som berör av nya

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september.

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september. Teckomatorp Socialdemokratiska förening Kontaktperson: Anette Hallberg 0413-703 23, E-post: hostenslov@spray.se Hans Lennartsson, Olle Linusson, Anette Hallberg, Joaquina Sanches Campos, Ulla Wallin, Zelba

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Resultatlista - Klass J

Resultatlista - Klass J Resultatlista - Klass J 1 4 J 2 2 4 J 1 4 J 3 Jonathan Johannesson Anette Pettersson Henrik Rydberg Clas Fredriksson Emil Johansson Bruno Arvidsson Skövde MK Skövde MK VW Golf 2 02:36,0 05:15,2 02:55,8

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer