Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2008

2 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent jämför med motsvarande period 2007 Rörelseresultatet uppgick till (3 906) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till (2 391) KSEK Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,17 (0,21) SEK Huvudsponsor på marknadens största mässa i USA Tydliga synergieffekter från de strategiska förvärv som genomfördes under föregående år Fortsatt god tillväxt av nya kunder, exempelvis Aleris, OKQ8, Ving, Eniro och Folktandvården Efter periodens utgång slutfördes en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare och som tillförde bolaget 67,8 MSEK före emissionskostnader Efter periodens utgång har bolaget största ägare föreslagit årsstämman nyval av Bengt Nilsson, grundare av IFS, till styrelseledamot Nyckeltal Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Förändring, % Nettoomsättning, KSEK EBITDA, SEK EBITDA-marginal, % Rörelseresultat, KSEK Rörelsemarginal, % Resultat efter skatt, KSEK Resultat per aktie, SEK 0,17 0,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet, KSEK Avkastning på eget kapital efter skatt, % 6,9 13,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,6 13,2 Likvida medel, KSEK Soliditet, % Nettoskuldsättning, KSEK Nettoskuldsättningsgrad 0,4 0,2 Börskurs vid periodens slut, SEK 12,45 36,71 Antalet aktier vid periodens utgång, tusental Antal anställda vid periodens slut Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 6 maj 2008 klockan Kvartalet i korthet 2

3 Detta är Getupdated Internet Marketing Getupdated är en snabbväxande helhetsleverantör på marknaden för internetmarknadsföring och onlinekommunikation och är en av de ledande aktörerna inom segmentet organisk sökmarknadsföring. Bolaget marknadsför och tillhandahåller ett omfattande utbud av produkter och tjänster för marknadsföring på internet såsom annonsering, sökmarknadsföring, sökmotoroptimering, affiliatemarknadsföring, trafikanalys, internetstrategier, webb- och portalutveckling, webbdesign, e-handel, communities samt webbhotell. Getupdateds kunder är företag och organisationer som vill nå sina kunder och göra affärer på internet. Sedan 1999 har företaget hjälpt många företag att utveckla sin verksamhet på internet, bland andra Tele2, Unibet, Intrum Justitia, OKQ8 och Eurosport. Getupdated har cirka 340 anställda i Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och USA och är sedan juli 2007 listat på First North, en alternativ marknadsplats som är en del av OMX Nordiska Börs. Plats för en sidfot 3

4 VD kommenterar Vår verksamhet utvecklades i linje med våra förväntningar under årets första kvartal. Det finns säsongsvariationer i försäljningen under året som gör att första kvartalet generellt är de resultatmässigt svagaste kvartalet under året. Fjärde kvartalet är årets starkaste. Även om vi bortser från den omsättning som genomförda förvärv bidrar med, så ökade vår försäljning trots detta under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Marginalen är dock något lägre och det beror främst på den snabba tillväxten och att vi har anställt runt 40 personer under perioden. Nu börjar vi se tydliga synergieffekter från de strategiska förvärv som vi genomförde under föregående år, vilka bidrog till att vi nu är en av de ledande aktörerna i världen inom segmentet organisk sökmarknadsföring. Vi kan nu erbjuda våra kunder en heltäckande lösning för alla deras behov inom området och vi tror att detta kommer att vara en stor konkurrensfördel framöver. Under perioden kontrakterades Aleris som ny kund och det är ett exempel på där vi agerar helhetsleverantör. Under första kvartalet var kundtillströmningen inom alla affärsområden och på alla marknader god. Företag som exempelvis Eniro, NCC och SJ valde att köpa en eller flera tjänster inom internetmarknadsföring från oss. De förvärv som vi har genomfört har stärkt vårt erbjudande och därmed möjliggjort korsförsäljning och på så sätt bidragit till den ökade kundtillströmningen. Verksamheten inom vårt viktiga engelska dotterbolag utvecklades enligt plan, men utfallet i svenska kronor påverkades negativt till följd av försvagningen av det brittiska pundet. Den nyemission med företräde för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 26 mars blev fulltecknad med hjälp av garanter och den tillför Getupdated 67,8 MSEK före emissionskostnader. Det känns bra att vi nu stärker våra finansiella muskler och att vi därmed kan spela en aktiv och expansiv roll som fullserviceaktör på marknaden för internetmarknadsföring. Min bedömning är att vår bransch står inför en fortsatt konsolidering och att de aktörer som har det bredaste produktprogrammet och de stabilaste finanserna har bäst förutsättningar att gå ut som vinnare. Vi ser en fortsatt stark marknad och att efterfrågan på Getupdateds produkter och tjänster ökar. Under årets andra kvartal kommer vi att slutföra konsolideringen av de förvärvade bolagen och vi arbetar med att fortsatt effektivisera verksamheten för att ytterligare förbättra vår lönsamhet. Samtidigt arbetar vi naturligtvis hårt med att öka vår försäljning för att ta en större del av den snabbt växande marknaden. Johan Kadar Verkställande direktör VD kommenterar 4

5 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Omsättning och resultat Nettoomsättningen för första kvartalet 2008 uppgick till (30 687) KSEK. Detta motsvarar en tillväxt på cirka 188 procent jämfört med första kvartalet Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 9 procent. Första kvartalet är traditionellt årets säsongsmässigt svagaste kvartal och fjärde kvartalet det starkaste. Under första kvartalet uppgick rörelseresultatet till (3 906) KSEK. Försäljningen ökar men marginalen är något lägre än under fjärde kvartalet 2007 främst på grund av den snabba tillväxten och att antalet anställda inom framförallt försäljning ökat väsentligt under perioden och de genererar inte intäkter än. Resultatet efter skatt för tremånadersperioden uppgick till (2 391) KSEK. Resultatet har bland annat belastats med kostnader för mässan Search Engine Strategies i New York och koncerngemensam kickoff. Resultatet per aktie för första kvartalet, före och efter utspädning, uppgick till 0,17 (0,21) SEK. Stark resultatutveckling för dotterbolaget Mediaanalys (51 procent) förklarar varför minoritetsandelen ökat med drygt 1 MSEK under kvartalet. Omsättning och resultat per kvartal, MSEK) enligt siffror från IRM. Den svenska marknaden för internetmarknadsföring förväntas växa med cirka 20 procent under 2008 och beräknas då vara värd cirka MSEK, enligt IRM. Det skulle innebära att internet under 2008 blir näst största marknadsföringsmedium efter morgonpress. Marknaden för internetmarknadsföring beräknas växa med i snitt 21 procent per år i Europa och med 18 procent i USA fram till I USA förväntas sökmarknadsföring specifikt växa med 50 procent per år fram till 2011, allt enligt emarketer. Marknaden för sökmarknadsföring växer kraftigt världen över. På den svenska marknaden uppgick investeringarna i sökmarknadsföring under 2007 till drygt en miljard SEK. För 2008 bedöms omsättningen öka till omkring två miljarder SEK, enligt IRM. Verksamhet Verksamheten i Getupdated bedrivs i tre affärsområden; Internet Media, Internet Solutions och Webhosting. Omsättning per affärsområde, Q Webhosting 15% Nettoomsättning, KSEK Rörelseresultat, KSEK 10 6 Internet Solutions 26% Internet Media 59% Rörelseresultat per affärsområde, Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning Rörelseresultat Webhosting 15% Marknad I Sverige växte marknaden för internetmarknadsföring med drygt 50 procent under 2007 och var därmed tredje största marknadsföringsmedium (cirka MSEK), med en andel på 12 procent, efter dagspress (cirka MSEK) och TV (cirka Internet Solutions 19% Internet Media 66% Omsättning och resultat 5

6 Omsättning och rörelseresultat per affärsområde, MSEK Affärsområde Omsättning Q (Q1 2007) Rörelseresultat Q (Q1 2007) Internet Media 53,8 (12,7) 9,8 (3,1) Internet Solutions 23,3 (8,2) 2,9 (1,2) Webhosting 13,5 (9,8) 2,2 (0,8) Koncerngemensamt 2,1 ( 0,1) 6,1* ( 1,2) Totalt 88,5 (30,6) 8,8 (3,9) *Inkluderar nedskrivningar av kundfordringar om 2,0 MSEK. Omsättning per geografisk marknad, MSEK tabell Land Omsättning Q (Q1 2007) Sverige 70,6 (28,4) Övriga Europa 18,3 (2,3) Övriga världen 1,7 (0) Koncerngemensamt 2,1 ( 0,1) Totalt 88,5 (30,6) Internet Media Affärsområde Internet Media är verksamt inom internetmarknadsföring genom sökmarknadsföring, sökmotoroptimering, annonsering och medieplanering för internet. I mars var Getupdated huvudsponsor på världens största mässa inom sökmotoroptimering Search Engine Strategies i New York. Under mässan genomfördes lanseringen av Getupdated i USA och i samband med det byttes namn på det amerikanska bolaget etrafficjams som förvärvades i juli förra året. Verksamheten på den viktiga engelska marknaden utvecklades enligt plan. Affiliateverksamheten i Sverige visade fortsatt god tillväxt med nya kunder som Ving, operatören 3 och Eurosport. Därmed har Getupdated flest kunder av alla affiliatenätverk i Sverige. Den verksamhet inom Internet Media som växer allra starkast är sökmarknadsföringen och framför allt den organiska sökmarknadsföringen. Inom sökmarknadsföring har Getupdated en förnyelsegrad på cirka 90 procent, vilket genererar återkommande intäkter. Exempel på nya kunder inom Internet Media är Sodexho, OKQ8 och Folktandvården. Nettoomsättningen inom Internet Media för första kvartalet ökade med 324 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 3 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet ökade med 216 procent jämfört med motsvarande period föregående år och ökade med 20 procent jämfört med föregående kvartal. Internet Solutions Affärsområde Internet Solutions erbjuder tjänster och produkter inom webb- och portalutveckling, webbdesign, e-handel och communities. I början av 2008 tecknade Internet Solutions ramavtal med verket för förvaltningsutveckling, Verva. Avtalet gör det möjligt för Getupdated att utveckla tjänster för 24 h-myndigheten som omfattar 52 myndigheter och 19 kommuner. Dessutom kontrakterades ett antal strategiska kunder under perioden, bland andra Aleris, Eniro och Ledarna. Efterfrågan av Internet Solutions produkter och tjänster är stor och korsförsäljningsmöjligheten med Internet Medias erbjudanden skapar synergieffekter. För att bibehålla tillväxten inom Internet Solutions krävs det att personer med rätt kompetens kan rekryteras, vilket är en utmaning i denna bransch. Nettoomsättningen inom Internet Solutions för första kvartalet ökade med 184 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 15 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet ökade med 142 procent jämfört med motsvarande period föregående år och minskade med 20 procent jämfört med föregående kvartal. Webhosting Affärsområde Webhosting bedriver under varumärket Crystone hostingverksamhet. Crystone är ett av Sveriges största webbhotell. Webhosting har en stadig tillväxt av kunder med cirka 1500 nya kunder per månad. Dessutom förbättrades marginalerna väsentligt jämfört med förra året. Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av det integrations- och omstruktureringsarbete som genomfördes under 2007, där bland annat fem av sju serverhallar stängdes ned och driften koncentrerades till Malmö och Stockholm. Ett nytt system som automatiserar kundens order direkt från internet är nu helt implementerat, vilket ger stora effektivitetsvinster i hanteringen av alla nya kunder. Ytterligare förbättring av lönsamheten inom Webhosting är möjlig. Nettoomsättningen inom Webhosting för första kvartalet ökade med 38 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 4 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelsemarginalen har mer än fördubblats jämfört med motsvarande period föregående år och rörelseresultatet ökade med 37 procent jämfört med föregående kvartal. Verksamhet 6

7 Integration av genomförda förvärv Under 2007 genomfördes tretton strategiska förvärv inom internetmarknadsföring, framförallt inom sökmarknadsföring som är Getupdateds huvuderbjudande. Under slutet av 2007 slogs samtliga förvärvade bolag i Sverige samman till en ny organisation som på ett effektivt sätt kan leverera helhetslösningar inom internetmarknadsföring. Under första kvartalet har arbetet med integrationen fortsatt. En viktig del i det pågående integrationsarbetet var den kickoff som genomfördes för alla medarbetare för att implementera den nya koncernens värderingar och för att förankra Getupdateds strategi och mål. Personal och organisation Antal årsanställda vid periodens utgång uppgick till 341 (146). Det är en ökning med cirka 133 procent. Ökningen hänför sig delvis till de under 2007 förvärvade bolagen. Sedan utgången av fjärde kvartalet har antalet årsanställda ökat med 38 personer. Beslut om nyemission Den 26 mars beslutade styrelsen att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Getupdateds aktieägare. Nyemissionen kommer att nyttjas för att stärka bolagets likviditet i en kraftig expansionsfas samt disponeras för att finansiera tilläggsköpeskillingar med anledning av genomförda företagsförvärv. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till (2 620) KSEK vid periodens utgång. Efter periodens utgång har ovanstående nyemission slutförts och tillför bolaget 67,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK. Av kapitaltillskottet har 15 MSEK amorterats till Danske Bank och 10,9 MSEK utbetalalats för revers avsseende del av köpeskilling för förvärv av Just Search. Vid periodens utgång uppgick de totala kundfordringarna till 77,8 MSEK jämfört med 85,2 MSEK vid årsskiftet. Av fordringarna vid utgången av mars har närmare 50 procent förfallit till betalning. Under perioden har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa effektivare betalningsrutiner. Organisationen har förstärkts och Intrum Justitia har anlitats för att kräva in utestående förfallna fakturor. Vidare har bolaget outsourcat faktureringen i den svenska rörelsen till Payex. Som ett resultat av detta arbete har totalt 2,5 MSEK, med en resultateffekt om 2,0 MSEK, befunnits vara konstaterade förluster. Första kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till (2 946) KSEK. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till (1 482) KSEK varav (1 482) KSEK avser koncernintern försäljning under första kvartalet. Resultat före skatt under samma period uppgick till (-1 133) KSEK. Aktien och ägare Getupdated-aktien handlas sedan den 11 juli 2007 under kortnamnet GIM på First North. First North är en alternativ marknadsplats som är en del av OMX Nordiska Börs. Den 31 mars var börskursen 12,45 SEK och det totala börsvärdet uppgick till cirka 251 MSEK. Getupdated har aktier utestående (inklusive en efter periodens utgång registrerad kvittningsemission om aktier), motsvarande ett aktiekapital om cirka SEK. Efter nyemissionen som slutfördes efter periodens utgång har antalet utestående aktier ökat med aktier och uppgår till aktier, motsvarande ett aktiekapital om cirka SEK. Årsstämman i maj 2007 beslutade om nyemission omfattande teckningsoptioner till säljarna av det under 2007 förvärvade bolaget Affiliator AB. Styrelsen har föreslagit årsstämman Största ägare per Ägare Antal aktier Andel kapital och röster, % Mattias Kaneteg ,0 Anders Varveus privat och via bolag ,6 Åke Eriksson privat och via bolag ,3 Angelizer Holding AB ,4 Justin Yates ,8 Paul Yates ,8 Johan Kadar via bolag ,7 Danske Bank International S.A ,6 Dennis Haga ,8 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7 JRBM Fastighets & Invest AB ,7 Fredrik Forssberg ,6 PMG Media Group AB ,3 Jimmie Pettersson ,2 Caceis Bank Luxembourg, Cais Bank, W8IMY ,1 Övriga ,3 Summa ,0 Aktien och ägare 7

8 för 2008 att besluta om ett optionsbaserat incitamentsprogram omfattande maximalt teckningsoptioner som ska prissättas enligt vedertagna principer. De största ägarna och deras innehav per 31 mars framgår av tabellen på föregående sida. Styrelseförändringar Den 25 februari 2008 valde Caroline Sundewall, som valdes in i styrelsen den 17 december 2007, att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Närståendetransaktioner Efter styrelsens beslut den 26 mars att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare förskottsinbetalade bolagets grundare och största ägare Mattias Kaneteg och styrelseledamoten Åke Eriksson deras andel av emissionen om 22,5 MSEK. Denna post är upptagen som kortfristigt lån i balansräkningen per 31 mars. Dessa skulder har efter periodens utgång kvittats mot nya aktier i företrädesemissionen. Bolaget har en reversskuld till Johan Kadar på totalt 4,2 MSEK som uppkom i samband med att bolaget förvärvade Addmind IT Solutions. Den del av skulden, 1,8 MSEK, som har förfallit till betalning kvittades mot nya aktier i företrädesemissionen efter periodens utgång. Den 31 mars betalades totalt 10,9 MSEK till Paul Yates avseende del av tilläggsköpeskilling, uppgående till totalt 14,7 MSEK, för förvärv av Just Search. Efter periodens utgång har resterande del av tilläggsköpeskillingen, 3,8 MSEK, kvittats mot aktier i företrädesemissionen. Utöver ovanstående finns ett antal närståendetransaktioner som finns redovisade i det prospekt som offentliggjordes den 4 april Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR 31 och vad gäller moderbolaget, RR 32. De redovisningsprinciper som redogörs för i årsredovisningen per 31 december 2007 har tillämpats. Övervägandet avser taxeringsåret Bolaget har invändningar mot Skatteverkets övervägande och kommer att bestrida detta, då bolaget anser att underskottsavdraget är giltigt. Utöver ovanstående känner Getupdated för närvarande inte till någon annan tvist eller rättsligt förfarande som väsentligt skulle kunna påverka bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Koncernstruktur Som ett led i den renodling av koncernstrukturen som Getupdated genomför har tre vilande dotterbolag avyttrats under perioden. Väsentliga händelser efter periodens utgång Getupdated genomförde under perioden 8-23 april 2008 en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen blev fulltecknad med hjälp av garanter och tillför bolaget 67,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK. Den 4 april registrerades en kvittningsemission avseende en tilläggsköpeskilling för bolaget Trive omfattande totalt aktier. Efter periodens utgång har bolaget största ägare föreslagit årsstämman nyval av Bengt Nilsson, grundare av IFS, till styrelseledamot. Framtidsutsikter För 2008 förväntas en omsättning överstigande 400 MSEK med förbättrad rörelsemarginal. Den fortsatt höga tillväxten kommer dels av en förväntad god organisk expansion och dels av att de bolag som förvärvades under 2007 nu ingår på helårsbas. Under året är andra kvartalet och framför allt fjärde kvartalet de starkaste. Risker och osäkerheter En redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka Getupdated finns i årsredovisningen för Tvister Den 17 mars 2008 har Skatteverket meddelat Getupdated i ett så kallat övervägande att det avdragsgilla underskottet för bolaget ska reducerat med cirka 42 MSEK. Skatteverkets övervägande innebär i korthet dessutom att bolaget kan komma att vara exponerat för skattetillägg uppgående till maximalt cirka 10 MSEK. Framtidsutsikter 8

9 Tidpunkter för ekonomisk information 2008 Årsstämma maj 2008, kl Delårsrapport januari - juni augusti 2008 Delårsrapport januari - september november 2008 Investerarkontakt Aktuell information om Getupdated finns på Det går bra att kontakta bolaget via e-post via telefon eller post Getupdated Internet Marketing AB, Brahegatan 10, Stockholm. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Kadar, Verkställande direktör Getupdated Tel: Granskning av rapporten Denna delårsrapport har översiktigt granskats av bolagets revisorer. Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild över bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Getupdated Internet Marketing AB (publ) Org. nr Stockholm den 6 maj 2008 Johan Kadar, Verkställande direktör Kjell Ormegard, styrelsens ordförande Åke Eriksson Johan Lenander Paul Yates Finansiellt sammandrag Q Q Q Q Q Nettoomsättning, MSEK Omsättningstillväxt, % EBITDA, MSEK EBITDA-marginal, % Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Soliditet, % Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,17 0,34 0,22 0,31 0,21 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,17 0,34 0,22 0,31 0,21 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier och potentiella aktier, tusental Finansiellt sammandrag 9

10 Resultaträkning, koncernen KSEK Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Jan-dec 2007 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader 804 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat* *Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoritetens andel Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,17 0,21 1,01 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,17 0,21 1,00 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) Resultaträkning, koncernen 10

11 Balansräkning, koncernen KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Balansräkning, koncernen 11

12 Fördelning per kvartal, koncernen KSEK Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat Fördelning per kvartal, koncernen 12

13 Kassaflödesanalys, koncernen KSEK Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Jan-dec 2007 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel 24 Likvida medel vid periodens utgång Kassaflödesanalys, koncernen 13

14 Förändring i eget kapital, koncernen KSEK Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år Förändring p g a ändrade omräkningskurser Förvärv av minoritet 54 Nyemission Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Förändring i eget kapital, koncernen 14

15 Resultaträkning, moderbolaget Balansräkning, moderbolaget KSEK Jan-mar 2008 Jan-dec 2007 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 19 Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Periodens resultat KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i eget kapital, moderbolaget KSEK Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år Nyemission Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Moderbolagets resultat- och balansräkning samt förändring i eget kapital 15

16 Getupdated Internet Marketing AB Brahegatan Stockholm Tel: Fax:

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 14 procent och rörelseresultatet med 59 procent jämfört med föregående kvartal

Nettoomsättningen ökade med 14 procent och rörelseresultatet med 59 procent jämfört med föregående kvartal Delårsrapport januari juni 2008 Nettoomsättningen ökade med 14 procent och rörelseresultatet med 59 procent jämfört med föregående kvartal Rapportperioden april-juni 2008 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport kvartal

Delårsrapport kvartal Delårsrapport kvartal 1-2017 Delårsrapport kvartal 1-2017 Januari - Mars: NeBospelöverskoBet ökade med 104% 5ll KSEK 751 (f å KSEK 368) SpelomsäBningen minskade med 23% 5ll KSEK 68 964 (f å KSEK 90 002)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer