Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2008

2 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent jämför med motsvarande period 2007 Rörelseresultatet uppgick till (3 906) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till (2 391) KSEK Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,17 (0,21) SEK Huvudsponsor på marknadens största mässa i USA Tydliga synergieffekter från de strategiska förvärv som genomfördes under föregående år Fortsatt god tillväxt av nya kunder, exempelvis Aleris, OKQ8, Ving, Eniro och Folktandvården Efter periodens utgång slutfördes en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare och som tillförde bolaget 67,8 MSEK före emissionskostnader Efter periodens utgång har bolaget största ägare föreslagit årsstämman nyval av Bengt Nilsson, grundare av IFS, till styrelseledamot Nyckeltal Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Förändring, % Nettoomsättning, KSEK EBITDA, SEK EBITDA-marginal, % Rörelseresultat, KSEK Rörelsemarginal, % Resultat efter skatt, KSEK Resultat per aktie, SEK 0,17 0,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet, KSEK Avkastning på eget kapital efter skatt, % 6,9 13,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,6 13,2 Likvida medel, KSEK Soliditet, % Nettoskuldsättning, KSEK Nettoskuldsättningsgrad 0,4 0,2 Börskurs vid periodens slut, SEK 12,45 36,71 Antalet aktier vid periodens utgång, tusental Antal anställda vid periodens slut Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 6 maj 2008 klockan Kvartalet i korthet 2

3 Detta är Getupdated Internet Marketing Getupdated är en snabbväxande helhetsleverantör på marknaden för internetmarknadsföring och onlinekommunikation och är en av de ledande aktörerna inom segmentet organisk sökmarknadsföring. Bolaget marknadsför och tillhandahåller ett omfattande utbud av produkter och tjänster för marknadsföring på internet såsom annonsering, sökmarknadsföring, sökmotoroptimering, affiliatemarknadsföring, trafikanalys, internetstrategier, webb- och portalutveckling, webbdesign, e-handel, communities samt webbhotell. Getupdateds kunder är företag och organisationer som vill nå sina kunder och göra affärer på internet. Sedan 1999 har företaget hjälpt många företag att utveckla sin verksamhet på internet, bland andra Tele2, Unibet, Intrum Justitia, OKQ8 och Eurosport. Getupdated har cirka 340 anställda i Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och USA och är sedan juli 2007 listat på First North, en alternativ marknadsplats som är en del av OMX Nordiska Börs. Plats för en sidfot 3

4 VD kommenterar Vår verksamhet utvecklades i linje med våra förväntningar under årets första kvartal. Det finns säsongsvariationer i försäljningen under året som gör att första kvartalet generellt är de resultatmässigt svagaste kvartalet under året. Fjärde kvartalet är årets starkaste. Även om vi bortser från den omsättning som genomförda förvärv bidrar med, så ökade vår försäljning trots detta under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Marginalen är dock något lägre och det beror främst på den snabba tillväxten och att vi har anställt runt 40 personer under perioden. Nu börjar vi se tydliga synergieffekter från de strategiska förvärv som vi genomförde under föregående år, vilka bidrog till att vi nu är en av de ledande aktörerna i världen inom segmentet organisk sökmarknadsföring. Vi kan nu erbjuda våra kunder en heltäckande lösning för alla deras behov inom området och vi tror att detta kommer att vara en stor konkurrensfördel framöver. Under perioden kontrakterades Aleris som ny kund och det är ett exempel på där vi agerar helhetsleverantör. Under första kvartalet var kundtillströmningen inom alla affärsområden och på alla marknader god. Företag som exempelvis Eniro, NCC och SJ valde att köpa en eller flera tjänster inom internetmarknadsföring från oss. De förvärv som vi har genomfört har stärkt vårt erbjudande och därmed möjliggjort korsförsäljning och på så sätt bidragit till den ökade kundtillströmningen. Verksamheten inom vårt viktiga engelska dotterbolag utvecklades enligt plan, men utfallet i svenska kronor påverkades negativt till följd av försvagningen av det brittiska pundet. Den nyemission med företräde för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 26 mars blev fulltecknad med hjälp av garanter och den tillför Getupdated 67,8 MSEK före emissionskostnader. Det känns bra att vi nu stärker våra finansiella muskler och att vi därmed kan spela en aktiv och expansiv roll som fullserviceaktör på marknaden för internetmarknadsföring. Min bedömning är att vår bransch står inför en fortsatt konsolidering och att de aktörer som har det bredaste produktprogrammet och de stabilaste finanserna har bäst förutsättningar att gå ut som vinnare. Vi ser en fortsatt stark marknad och att efterfrågan på Getupdateds produkter och tjänster ökar. Under årets andra kvartal kommer vi att slutföra konsolideringen av de förvärvade bolagen och vi arbetar med att fortsatt effektivisera verksamheten för att ytterligare förbättra vår lönsamhet. Samtidigt arbetar vi naturligtvis hårt med att öka vår försäljning för att ta en större del av den snabbt växande marknaden. Johan Kadar Verkställande direktör VD kommenterar 4

5 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Omsättning och resultat Nettoomsättningen för första kvartalet 2008 uppgick till (30 687) KSEK. Detta motsvarar en tillväxt på cirka 188 procent jämfört med första kvartalet Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 9 procent. Första kvartalet är traditionellt årets säsongsmässigt svagaste kvartal och fjärde kvartalet det starkaste. Under första kvartalet uppgick rörelseresultatet till (3 906) KSEK. Försäljningen ökar men marginalen är något lägre än under fjärde kvartalet 2007 främst på grund av den snabba tillväxten och att antalet anställda inom framförallt försäljning ökat väsentligt under perioden och de genererar inte intäkter än. Resultatet efter skatt för tremånadersperioden uppgick till (2 391) KSEK. Resultatet har bland annat belastats med kostnader för mässan Search Engine Strategies i New York och koncerngemensam kickoff. Resultatet per aktie för första kvartalet, före och efter utspädning, uppgick till 0,17 (0,21) SEK. Stark resultatutveckling för dotterbolaget Mediaanalys (51 procent) förklarar varför minoritetsandelen ökat med drygt 1 MSEK under kvartalet. Omsättning och resultat per kvartal, MSEK) enligt siffror från IRM. Den svenska marknaden för internetmarknadsföring förväntas växa med cirka 20 procent under 2008 och beräknas då vara värd cirka MSEK, enligt IRM. Det skulle innebära att internet under 2008 blir näst största marknadsföringsmedium efter morgonpress. Marknaden för internetmarknadsföring beräknas växa med i snitt 21 procent per år i Europa och med 18 procent i USA fram till I USA förväntas sökmarknadsföring specifikt växa med 50 procent per år fram till 2011, allt enligt emarketer. Marknaden för sökmarknadsföring växer kraftigt världen över. På den svenska marknaden uppgick investeringarna i sökmarknadsföring under 2007 till drygt en miljard SEK. För 2008 bedöms omsättningen öka till omkring två miljarder SEK, enligt IRM. Verksamhet Verksamheten i Getupdated bedrivs i tre affärsområden; Internet Media, Internet Solutions och Webhosting. Omsättning per affärsområde, Q Webhosting 15% Nettoomsättning, KSEK Rörelseresultat, KSEK 10 6 Internet Solutions 26% Internet Media 59% Rörelseresultat per affärsområde, Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning Rörelseresultat Webhosting 15% Marknad I Sverige växte marknaden för internetmarknadsföring med drygt 50 procent under 2007 och var därmed tredje största marknadsföringsmedium (cirka MSEK), med en andel på 12 procent, efter dagspress (cirka MSEK) och TV (cirka Internet Solutions 19% Internet Media 66% Omsättning och resultat 5

6 Omsättning och rörelseresultat per affärsområde, MSEK Affärsområde Omsättning Q (Q1 2007) Rörelseresultat Q (Q1 2007) Internet Media 53,8 (12,7) 9,8 (3,1) Internet Solutions 23,3 (8,2) 2,9 (1,2) Webhosting 13,5 (9,8) 2,2 (0,8) Koncerngemensamt 2,1 ( 0,1) 6,1* ( 1,2) Totalt 88,5 (30,6) 8,8 (3,9) *Inkluderar nedskrivningar av kundfordringar om 2,0 MSEK. Omsättning per geografisk marknad, MSEK tabell Land Omsättning Q (Q1 2007) Sverige 70,6 (28,4) Övriga Europa 18,3 (2,3) Övriga världen 1,7 (0) Koncerngemensamt 2,1 ( 0,1) Totalt 88,5 (30,6) Internet Media Affärsområde Internet Media är verksamt inom internetmarknadsföring genom sökmarknadsföring, sökmotoroptimering, annonsering och medieplanering för internet. I mars var Getupdated huvudsponsor på världens största mässa inom sökmotoroptimering Search Engine Strategies i New York. Under mässan genomfördes lanseringen av Getupdated i USA och i samband med det byttes namn på det amerikanska bolaget etrafficjams som förvärvades i juli förra året. Verksamheten på den viktiga engelska marknaden utvecklades enligt plan. Affiliateverksamheten i Sverige visade fortsatt god tillväxt med nya kunder som Ving, operatören 3 och Eurosport. Därmed har Getupdated flest kunder av alla affiliatenätverk i Sverige. Den verksamhet inom Internet Media som växer allra starkast är sökmarknadsföringen och framför allt den organiska sökmarknadsföringen. Inom sökmarknadsföring har Getupdated en förnyelsegrad på cirka 90 procent, vilket genererar återkommande intäkter. Exempel på nya kunder inom Internet Media är Sodexho, OKQ8 och Folktandvården. Nettoomsättningen inom Internet Media för första kvartalet ökade med 324 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 3 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet ökade med 216 procent jämfört med motsvarande period föregående år och ökade med 20 procent jämfört med föregående kvartal. Internet Solutions Affärsområde Internet Solutions erbjuder tjänster och produkter inom webb- och portalutveckling, webbdesign, e-handel och communities. I början av 2008 tecknade Internet Solutions ramavtal med verket för förvaltningsutveckling, Verva. Avtalet gör det möjligt för Getupdated att utveckla tjänster för 24 h-myndigheten som omfattar 52 myndigheter och 19 kommuner. Dessutom kontrakterades ett antal strategiska kunder under perioden, bland andra Aleris, Eniro och Ledarna. Efterfrågan av Internet Solutions produkter och tjänster är stor och korsförsäljningsmöjligheten med Internet Medias erbjudanden skapar synergieffekter. För att bibehålla tillväxten inom Internet Solutions krävs det att personer med rätt kompetens kan rekryteras, vilket är en utmaning i denna bransch. Nettoomsättningen inom Internet Solutions för första kvartalet ökade med 184 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 15 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet ökade med 142 procent jämfört med motsvarande period föregående år och minskade med 20 procent jämfört med föregående kvartal. Webhosting Affärsområde Webhosting bedriver under varumärket Crystone hostingverksamhet. Crystone är ett av Sveriges största webbhotell. Webhosting har en stadig tillväxt av kunder med cirka 1500 nya kunder per månad. Dessutom förbättrades marginalerna väsentligt jämfört med förra året. Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av det integrations- och omstruktureringsarbete som genomfördes under 2007, där bland annat fem av sju serverhallar stängdes ned och driften koncentrerades till Malmö och Stockholm. Ett nytt system som automatiserar kundens order direkt från internet är nu helt implementerat, vilket ger stora effektivitetsvinster i hanteringen av alla nya kunder. Ytterligare förbättring av lönsamheten inom Webhosting är möjlig. Nettoomsättningen inom Webhosting för första kvartalet ökade med 38 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 4 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelsemarginalen har mer än fördubblats jämfört med motsvarande period föregående år och rörelseresultatet ökade med 37 procent jämfört med föregående kvartal. Verksamhet 6

7 Integration av genomförda förvärv Under 2007 genomfördes tretton strategiska förvärv inom internetmarknadsföring, framförallt inom sökmarknadsföring som är Getupdateds huvuderbjudande. Under slutet av 2007 slogs samtliga förvärvade bolag i Sverige samman till en ny organisation som på ett effektivt sätt kan leverera helhetslösningar inom internetmarknadsföring. Under första kvartalet har arbetet med integrationen fortsatt. En viktig del i det pågående integrationsarbetet var den kickoff som genomfördes för alla medarbetare för att implementera den nya koncernens värderingar och för att förankra Getupdateds strategi och mål. Personal och organisation Antal årsanställda vid periodens utgång uppgick till 341 (146). Det är en ökning med cirka 133 procent. Ökningen hänför sig delvis till de under 2007 förvärvade bolagen. Sedan utgången av fjärde kvartalet har antalet årsanställda ökat med 38 personer. Beslut om nyemission Den 26 mars beslutade styrelsen att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Getupdateds aktieägare. Nyemissionen kommer att nyttjas för att stärka bolagets likviditet i en kraftig expansionsfas samt disponeras för att finansiera tilläggsköpeskillingar med anledning av genomförda företagsförvärv. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till (2 620) KSEK vid periodens utgång. Efter periodens utgång har ovanstående nyemission slutförts och tillför bolaget 67,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK. Av kapitaltillskottet har 15 MSEK amorterats till Danske Bank och 10,9 MSEK utbetalalats för revers avsseende del av köpeskilling för förvärv av Just Search. Vid periodens utgång uppgick de totala kundfordringarna till 77,8 MSEK jämfört med 85,2 MSEK vid årsskiftet. Av fordringarna vid utgången av mars har närmare 50 procent förfallit till betalning. Under perioden har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa effektivare betalningsrutiner. Organisationen har förstärkts och Intrum Justitia har anlitats för att kräva in utestående förfallna fakturor. Vidare har bolaget outsourcat faktureringen i den svenska rörelsen till Payex. Som ett resultat av detta arbete har totalt 2,5 MSEK, med en resultateffekt om 2,0 MSEK, befunnits vara konstaterade förluster. Första kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till (2 946) KSEK. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till (1 482) KSEK varav (1 482) KSEK avser koncernintern försäljning under första kvartalet. Resultat före skatt under samma period uppgick till (-1 133) KSEK. Aktien och ägare Getupdated-aktien handlas sedan den 11 juli 2007 under kortnamnet GIM på First North. First North är en alternativ marknadsplats som är en del av OMX Nordiska Börs. Den 31 mars var börskursen 12,45 SEK och det totala börsvärdet uppgick till cirka 251 MSEK. Getupdated har aktier utestående (inklusive en efter periodens utgång registrerad kvittningsemission om aktier), motsvarande ett aktiekapital om cirka SEK. Efter nyemissionen som slutfördes efter periodens utgång har antalet utestående aktier ökat med aktier och uppgår till aktier, motsvarande ett aktiekapital om cirka SEK. Årsstämman i maj 2007 beslutade om nyemission omfattande teckningsoptioner till säljarna av det under 2007 förvärvade bolaget Affiliator AB. Styrelsen har föreslagit årsstämman Största ägare per Ägare Antal aktier Andel kapital och röster, % Mattias Kaneteg ,0 Anders Varveus privat och via bolag ,6 Åke Eriksson privat och via bolag ,3 Angelizer Holding AB ,4 Justin Yates ,8 Paul Yates ,8 Johan Kadar via bolag ,7 Danske Bank International S.A ,6 Dennis Haga ,8 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7 JRBM Fastighets & Invest AB ,7 Fredrik Forssberg ,6 PMG Media Group AB ,3 Jimmie Pettersson ,2 Caceis Bank Luxembourg, Cais Bank, W8IMY ,1 Övriga ,3 Summa ,0 Aktien och ägare 7

8 för 2008 att besluta om ett optionsbaserat incitamentsprogram omfattande maximalt teckningsoptioner som ska prissättas enligt vedertagna principer. De största ägarna och deras innehav per 31 mars framgår av tabellen på föregående sida. Styrelseförändringar Den 25 februari 2008 valde Caroline Sundewall, som valdes in i styrelsen den 17 december 2007, att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Närståendetransaktioner Efter styrelsens beslut den 26 mars att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare förskottsinbetalade bolagets grundare och största ägare Mattias Kaneteg och styrelseledamoten Åke Eriksson deras andel av emissionen om 22,5 MSEK. Denna post är upptagen som kortfristigt lån i balansräkningen per 31 mars. Dessa skulder har efter periodens utgång kvittats mot nya aktier i företrädesemissionen. Bolaget har en reversskuld till Johan Kadar på totalt 4,2 MSEK som uppkom i samband med att bolaget förvärvade Addmind IT Solutions. Den del av skulden, 1,8 MSEK, som har förfallit till betalning kvittades mot nya aktier i företrädesemissionen efter periodens utgång. Den 31 mars betalades totalt 10,9 MSEK till Paul Yates avseende del av tilläggsköpeskilling, uppgående till totalt 14,7 MSEK, för förvärv av Just Search. Efter periodens utgång har resterande del av tilläggsköpeskillingen, 3,8 MSEK, kvittats mot aktier i företrädesemissionen. Utöver ovanstående finns ett antal närståendetransaktioner som finns redovisade i det prospekt som offentliggjordes den 4 april Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR 31 och vad gäller moderbolaget, RR 32. De redovisningsprinciper som redogörs för i årsredovisningen per 31 december 2007 har tillämpats. Övervägandet avser taxeringsåret Bolaget har invändningar mot Skatteverkets övervägande och kommer att bestrida detta, då bolaget anser att underskottsavdraget är giltigt. Utöver ovanstående känner Getupdated för närvarande inte till någon annan tvist eller rättsligt förfarande som väsentligt skulle kunna påverka bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Koncernstruktur Som ett led i den renodling av koncernstrukturen som Getupdated genomför har tre vilande dotterbolag avyttrats under perioden. Väsentliga händelser efter periodens utgång Getupdated genomförde under perioden 8-23 april 2008 en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen blev fulltecknad med hjälp av garanter och tillför bolaget 67,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,3 MSEK. Den 4 april registrerades en kvittningsemission avseende en tilläggsköpeskilling för bolaget Trive omfattande totalt aktier. Efter periodens utgång har bolaget största ägare föreslagit årsstämman nyval av Bengt Nilsson, grundare av IFS, till styrelseledamot. Framtidsutsikter För 2008 förväntas en omsättning överstigande 400 MSEK med förbättrad rörelsemarginal. Den fortsatt höga tillväxten kommer dels av en förväntad god organisk expansion och dels av att de bolag som förvärvades under 2007 nu ingår på helårsbas. Under året är andra kvartalet och framför allt fjärde kvartalet de starkaste. Risker och osäkerheter En redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka Getupdated finns i årsredovisningen för Tvister Den 17 mars 2008 har Skatteverket meddelat Getupdated i ett så kallat övervägande att det avdragsgilla underskottet för bolaget ska reducerat med cirka 42 MSEK. Skatteverkets övervägande innebär i korthet dessutom att bolaget kan komma att vara exponerat för skattetillägg uppgående till maximalt cirka 10 MSEK. Framtidsutsikter 8

9 Tidpunkter för ekonomisk information 2008 Årsstämma maj 2008, kl Delårsrapport januari - juni augusti 2008 Delårsrapport januari - september november 2008 Investerarkontakt Aktuell information om Getupdated finns på Det går bra att kontakta bolaget via e-post via telefon eller post Getupdated Internet Marketing AB, Brahegatan 10, Stockholm. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Kadar, Verkställande direktör Getupdated Tel: Granskning av rapporten Denna delårsrapport har översiktigt granskats av bolagets revisorer. Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild över bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Getupdated Internet Marketing AB (publ) Org. nr Stockholm den 6 maj 2008 Johan Kadar, Verkställande direktör Kjell Ormegard, styrelsens ordförande Åke Eriksson Johan Lenander Paul Yates Finansiellt sammandrag Q Q Q Q Q Nettoomsättning, MSEK Omsättningstillväxt, % EBITDA, MSEK EBITDA-marginal, % Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Soliditet, % Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,17 0,34 0,22 0,31 0,21 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,17 0,34 0,22 0,31 0,21 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier och potentiella aktier, tusental Finansiellt sammandrag 9

10 Resultaträkning, koncernen KSEK Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Jan-dec 2007 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader 804 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat* *Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoritetens andel Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,17 0,21 1,01 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,17 0,21 1,00 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) Resultaträkning, koncernen 10

11 Balansräkning, koncernen KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Balansräkning, koncernen 11

12 Fördelning per kvartal, koncernen KSEK Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat Fördelning per kvartal, koncernen 12

13 Kassaflödesanalys, koncernen KSEK Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Jan-dec 2007 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel 24 Likvida medel vid periodens utgång Kassaflödesanalys, koncernen 13

14 Förändring i eget kapital, koncernen KSEK Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år Förändring p g a ändrade omräkningskurser Förvärv av minoritet 54 Nyemission Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Förändring i eget kapital, koncernen 14

15 Resultaträkning, moderbolaget Balansräkning, moderbolaget KSEK Jan-mar 2008 Jan-dec 2007 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 19 Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Periodens resultat KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i eget kapital, moderbolaget KSEK Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år Nyemission Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Moderbolagets resultat- och balansräkning samt förändring i eget kapital 15

16 Getupdated Internet Marketing AB Brahegatan Stockholm Tel: Fax:

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer