Protokoll fört vid föredragning för rektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid föredragning för rektor"

Transkript

1 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor Ärende 1. Fördelning av medel för vårterminen 2019 avseende utländska lärares vidareutbildning (ULV) (dnr SU FV ). Föredragande: Ulla Lundström, Områdeskansliet för 2. Fördelning av medel för vårterminen 2019 avseende vidareutbildning av lärare (VAL) (dnr SU FV ). Föredragande: Ulla Lundström, Områdeskansliet för 3. Fördelning av extra medel för vårterminen 2019 avseende vidareutbildning av lärare (VAL) (dnr SU FV ). Föredragande: Ulla Lundström, Områdeskansliet för 4. Uppdragsavtal mellan Stockholms universitet och Stockholms universitets Inkubator AB avseende juli t.o.m. december 2019 (dnr SU FV ). Föredragande: Marie Eriksson, Planeringssekretariatet. 5. Förslag från dekanus vid Humanistiska fakulteten om utseende av prefekt och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (dnr SU FV ). Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet för Åtgärd Rektor beslutar att fördela extra medel till en totalsumma av kronor till Områdeskansliet för humanvetenskap för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL). Rektor beslutar att teckna avtalet. Rektor beslutar att utse universitetslektor Ulrika von Schantz till prefekt och professor Jenny Berglund till ställföreträdande prefekt för perioden

2 2 (6) 6. Förslag från dekanus vid Humanistiska fakulteten om utseende av prefekt och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för Asien-, Mellanösternoch Turkietstudier (dnr SU FV ). Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet för 7. Utdelning av donationsstipendier inom Humanistiska fakulteten för läsåret 2019/2020 (dnr SU FV ). Föredragande: Christina Olsson, 8. Anmälan av nominering av sakkunniga till Stockholms stads råd för Agenda 2030 (dnr SU FV ). Föredragande: Åsa Borin, Planeringssekretariatet. 9. Utdelning av donationsstipendier inom Samhällsvetenskapliga fakulteten för läsåret 2019/2020 (dnr SU FV ). Föredragande: Christina Olsson, 10. Innehavare av stipendier ur Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse inom Humanistiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten (dnr SU FV ) Föredragande: Christina Olsson, 11. Överenskommelse mellan Stockholms universitet och Skolverket avseende samarbete med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU FV ). Föredragande: Daria Zheltukhina, Områdeskansliet för naturvetenskap. 12. Godkännande av projektbidrag från Forte till Stockholms universitet, Psykologiska institutionen (dnr SU FV ). Föredragande: Gun-Britt Norberg, Områdeskansliet för Rektor beslutar att utse fil. dr Alberto Tiscornia till prefekt och universitetslektor Monika Gänssbauer till ställföreträdande prefekt för perioden med Humanistiska fakultetsnämndens förslag. Läggs till handlingarna. med Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens förslag. Rektor beslutar att föreslå Stiftelsen att utdela stipendier enligt förslag. Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. Rektor beslutar att godkänna projektbidraget.

3 3 (6) 13. Anmälan av Juridiska fakultetsnämndens beslut om utdelning ur Alfred Ossian Winroths stipendiestiftelse för läsåret 2019/2020 (dnr SU FV ) 14. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om befordran till professor vid Institutionen för data-och systemvetenskap (dnr SU FV ). Föredragande: Monireh Shirani, Områdeskansliet för 15. Utdelning av Karin Kocks och Hugo Lindbergs resestipendier för läsåret 2019/2020 (dnr SU FV ). 16. Innehavare av stipendier ur Folkskoleseminariets minnesfond för läsåret 2019/2020 (dnr SU FV ). Föredragande: Carina Lindblad, 17. Överenskommelse mellan Stockholms universitet och Länsstyrelsen Östergötland avseende samarbete med Institutionen för socialt arbete (dnr SU FV ). Föredragande: Nathaniel Morris, Områdeskansliet för 18. Fördelning av medel för perioden avseende uppdraget Samverkan för bästa skola (SBS) nationellt (SU FV ). Föredragande: Ulla Lundström, Områdeskansliet för 19. Anmälan avseende misstänkt oredlighet i forskning (dnr SU FV ). Föredragande: Jonas Åkerman, Avdelningen för forskningsstöd. Läggs till handlingarna. Rektor beslutar att befordra Ilia Bider till professor i data-och systemvetenskap med inriktning mot informationssystem, särskilt inom flexibla organisationer fr.o.m , med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. Rektor beslutar att enligt förslag från Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott ej utdela stipendium eftersom ingen ansökan inkommit. med förslag från Stockholms universitets studentkår, SUS, gällande lärarstudenter, samt från Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap gällande Stockholms universitets studentkår. Lärarstudenternas del uppgår till totalt kronor. Stockholms universitets studentkårs del uppgår till kronor. Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.

4 4 (6) 20. Anmälan av Juridiska fakultetsnämndens beslut om utdelning ur Noræus och Westmans stipendiestiftelser för läsåret 2019/2020 (dnr SU FV ). 21. Utseende av styrelseledamöter samt föreståndare för Stockholms miljörättscentrum (dnr SU-FV ). Föredragande: Susanne Malmberg, Planeringssekretariatet. 22. Utseende av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne (dnr SU FV ). Föredragande: Susanne Malmberg, Planeringssekretariatet. 23. Utseende av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV ). Föredragande: Susanne Malmberg, Planeringssekretariatet. 24. Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning omgång 5 (dnr SU FV ). Föredragande: Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 25. Fastställande av studieavgifter vid Stockholms universitet för läsåret 2019/2020 för studenter från länder utanför EES och Schweiz och som studerar på grundnivå eller avancerad nivå (dnr SU FV ). Föredragande: Stefan Norrlén, 26. Tillägg till avtal mellan Stockholms universitet och Exxonmobil Research and Engineering Company avseende samarbete med Institutionen för material- och miljökemi (dnr SU FV ). Föredragande: Daria Zheltukhina, Områdeskansliet för naturvetenskap. Läggs till handlingarna. Rektor beslutar, efter förslag från ordföranden i Områdesnämnden för humanvetenskap, att som ledamöter för perioden t.o.m utse professor Jonas Ebbesson, tillika föreståndare, jurist Karolina Ardesjö Lundén, forskare Bo Kjellén, ämnesråd Malou Larsson Klevhill, professor Said Mahmoudi, professor David Langlet och Åsa Romson. Rektor beslutar att utse professor Elzbieta Glaser, Institutionen för biokemi och biofysik, till ledamot för perioden t.o.m Rektor beslutar att utse docent Anna-Lena Lindquist, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan till ledamot för perioden t.o.m Rektor beslutar att teckna tillägg till avtal.

5 5 (6) 27. Överflyttning av Enheten för analytisk kemi från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) till Institutionen för materialoch miljökemi (MMK) (SU FV ). Föredragande: Katariina Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet för naturvetenskap. 28. Förslag från dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten om utseende av prefekt och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för naturgeografi (dnr SU FV ). Föredragande: Katariina Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet för naturvetenskap. 29. Förläggning av läsåret 2020/2021 samt anvisningar för kursregistrering och studieavbrott (dnr SU FV ). Föredragande: Peter Wretling, Rektor beslutar att Enheten för analytisk kemi flyttas från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi till Institutionen för material- och miljökemi från Rektor beslutar att utse professor Georgia Destouni till prefekt och professor Regina Lindborg till ställföreträdande prefekt för perioden Rektor beslutar att läsåret 2020/2021 ska indelas enligt följande: Höstterminen Vårterminen Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd att medge dispens för utbildning utanför terminstid. Universitetets sommarkurser förläggs till tiden från och med juni månad i anslutning till vårterminens slut till och med slutet av augusti i anslutning till höstterminens början. Registrering på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt alternativt av institutionen efter att studenten visat sin avsikt att påbörja utbildningen. Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2020 är och för kurser som börjar vid vårterminens start För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart. Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok.

6 6 (6) 30. Rekommendationer för periodindelning av läsåret 2020/2021 (dnr SU FV ). Föredragande: Peter Wretling, Rektor beslutar att rekommendera periodindelning av läsåret 2020/2021. Datum anger gemensamma starttider för respektive terminsdel. Höstterminen ( ) Terminsdel A: Måndag 31/8 Terminsdel B: Torsdag 1/10 Terminsdel C: Tisdag 3/11 Terminsdel D: Torsdag 3/12 Vårterminen ( ) Terminsdel A: Måndag 18/1 Terminsdel B: Torsdag 18/2 Terminsdel C: Tisdag 23/3 Terminsdel D: Måndag 3/5 31. Delegation till rektorsrådet för internationell samverkan (dnr SU FV ). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningssekretariatet. 32. Nedläggning av Centre for Academic English (dnr SU FV ). Föredragande: Felicia Markus, Områdeskansliet för 33. Förslag till utdelning av donationsstipendier inom Juridiska fakulteten för läsåret 2019/2020 (SU FV ). Rektor beslutar att delegera sin beslutanderätt, med undantag för ärenden rörande professorer, till rektorsrådet, professor Karin Bergmark, under perioden Rektor beslutar att lägga ned Centre for Academic English. med Juridiska fakultetsnämndens förslag. Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och biträdande universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet (protokollförare). Rikard Skårfors Justeras Astrid Söderbergh Widding

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-06-14 1 (7) Ärende 1. Anmälan av Justitiekanslerns beslut (dnr SU FV-1.1.7-1343-17). Föredragande: Agneta Stenborg, 2. Förslag till utdelande av donationsstipendier

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-06-10 Ärende 1. Anmälan av beslut att hänskjuta disciplinärende från Juridiska institutionen till disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-1492-16). Föredragande:

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-03-09 Ärende 1. Anhållan om entledigande från uppdrag som ställföreträdande prefekt vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-06-13 Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om befordran till professor i psykologi, särskilt forskningsmetodik, vid Psykologiska

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-12-06 Ärende 1. Förslag från Humanistiska fakultetsnämnden om återanställning av professor efter pension vid Institutionen för Asien-, Mellanösternoch

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-06-15 1 (7) Ärende 1. Beslut om samordningsuppdrag kring forskningsdata (dnr SU FV-5.1.1-1780- 17). Föredragande: Sabina Anderberg, Universitetsbiblioteket.

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-06-22 1 (6) Ärende 1. Överenskommelse mellan Stockholms universitet och Havs- och vattenmyndigheten avseende samarbete med Institutionen för miljövetenskap

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-11-29 Ärende 1. Anmälan av förslag från Stockholms universitet till ny ledamot i styrelsen för Swedish Collegium för Advanced Study (dnr SU FV-1.2.2-3882-18).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-05-11 Ärende Åtgärd 1. Överenskommelse mellan Stockholms FV-6.1.2-1458-17). Föredragande: 2. Överenskommelse mellan Stockholms FV-6.1.2-1460-17). Föredragande:

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-08-23 1 (5) Ärende 1. Anmälan av internremiss till områdesnämnderna och Fastighetsavdelningen av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen och Landsbygds-

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-01-18 1 (7) Ärende 1. Förslag från Områdesnämnden för naturvetenskap om återanställning av professor efter pension vid Institutionen för geologiska vetenskaper

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-12-14 Ärende 1. Beslut om fortsatt tillfällig placering (dnr SU FV-2.3.1.1-4228-18). Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen. 2. Beslut om

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-05-31 Ärende 1. Anmälan av beslut att hänskjuta socialt arbete till disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-4014-17). 2. Anmälan av beslut att hänskjuta

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att godkänna projektbidraget.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-11-24 Ärende 1. Godkännande av projektbidrag från Ragnar Söderbergs stiftelse till Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik (dnr

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna tillägget till överenskommelsen.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna tillägget till överenskommelsen. 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-02-15 Ärende 1. Tillägg till överenskommelsen mellan Stockholms universitet och Björn Carlsons Östersjöstiftelse avseende samarbete med Stockholms

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-01-26 Ärende 1. Revidering av Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer (dnr SU FV-1.1.2-0184-17). Föredragande: Anna Riddarström, Avdelningen för

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-08-19 Ärende 1. Anmälan av rektors beslut 2015-06-25 om återanställning av professor efter pension vid Specialpedagogiska institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-2128-

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-06-19 Ärende 1. Anmälan av beslut om utdelning av storleken i band till professor Anders Gustavsson (dnr SU FV-2.13.2-1899-13). 2. Anmälan av beslut

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att fördela kronor till Institutionen för pedagogik och didaktik.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att fördela kronor till Institutionen för pedagogik och didaktik. Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-11-30 1 (6) Ärende 1. Fördelning av särskilda medel för valideringsverksamhet vid antagning till yrkeslärarutbildning (dnr SU FV- 2.1.1-3884-17). Föredragande:

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-10-29 1 (6) Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om befordran till professor vid Socialantropologiska institutionen (dnr SU FV-2.3.2-1246-15).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-12-20 Ärende 1. Donation från Ungerns president János Áder av fotografiet Gentoo Penguines av Csaba Komáromi (67x100 cm) till Stockholms Resilienscentrum,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-11-20 Ärende 1. Förslag från Naturvetenskapliga fakultetsnämnden angående återanställning av professor vid Institutionen för material- och miljökemi

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-06-07 Ärende 1. Fördelning av extra medel till Sektionen för uppdragssamordning vårterminen 2018 avseende Vidareutbildning av lärare (VAL) (dnr SU

Läs mer

Läggs till handlingarna.

Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-02-12 Ärende 1. Anmälan av prorektors beslut 2015-02-03 rörande lön för professor (dnr SU FV-2.5.1-0252-15). Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-18 Ärende 1. Utdelning av Stockholms universitets medalj av 8:e storleken i band (dnr SU FV-2.3.17-2103-15). Föredragande: Anna Riddarström, 2.

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att lämna bidrag med kronor att disponera t.o.m

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att lämna bidrag med kronor att disponera t.o.m 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-09-21 Ärende 1. Korrigering av tidigare beslutat belopp gällande Stiftelsen till minne av (i hög grad) förtjänta personer vid Stockholms universitet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (9) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-11-08 Ärende 1. Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2019-06-27 Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om anställning av gästprofessor vid Institutionen för dataoch systemvetenskap (dnr

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-01-14 Ärende 1. Utseende av ordförande och ledamöter i styrelsen för Stockholms matematikcentrum (dnr SU FV-1.2.2-2853-15). Föredragande: Åsa Borin,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-01-10 Ärende 1. Anmälan av beslut om fördelning av särskilda medel som ska bidra till finansieringen av kostnader med anledning av den valideringsverksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-10-23 Ärende 1. Förslag till revidering av Riktlinjer för visuell identitet vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.7-2789-14). Föredragande: Helena

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att lämna bidrag med kronor att disponera t.o.m

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att lämna bidrag med kronor att disponera t.o.m 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-10-08 Ärende 1. Anhållan från Institutionen för biokemi och biofysik om disponering av avkastningen ur Stiftelsen Enzymfonden (dnr SU FV-2.1.8-2838-15).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-11-27 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Svenska Omniteatern (dnr SU FV-1.2.2-3416-14). Föredragande: Emma Karmhed, Ledningskansliet.

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2018-03-01 Ärende 1. Återrapportering avseende anslag 2:64 (ap.3) enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 (dnr SU FV-1.1.1-0609-18). Föredragande: Danijela

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna avtal.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna avtal. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2011-10-27 Ärende 1. Avtal mellan Stockholms universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation och Länsstyrelsen i Östergötland avseende

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-08-28 Ärende 1. Anmälan av överenskommelse mellan Skolverket och Stockholms universitet, Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Institutionen

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-12-10 Ärende 1. Anmälan av yttrande över promemorian Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (dnr

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-06-30 Ärende 1. Förslag från Områdesnämnden för naturvetenskap om anställning av professor i fysikalisk materialkemi vid Institutionen för material-

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att avge återrapportering till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att avge återrapportering till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-10-26 Ärende 1. Återrapportering avseende anslag 2:64 (ap.3) enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 (dnr SU FV-1.1.1-0670-17). Föredragande: Andrea

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-11-29 Ärende 1. Anmälan av disciplinnämndens beslut 2012-11-12 (dnr SU 35-2630-12). Föredragande: Emma Svennerstam, 2. Anmälan av Förvaltningsrätten

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2011-02-24 Ärende 1. Förslag från Matematiska institutionen angående återanställning av professor Jan- Erik Björk (dnr SU 611-0441-11). Föredragande: Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-12-05 Ärende 1. Fråga om disponering av avkastningen ur Grosshandlare Fred Collins stiftelse (dnr SU FV 2.1.8-3474-13). Föredragande: Peter Gahnberg,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-12-07 Ärende 1. Anmälan av beslut från styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö angående innehavarare av Konung

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-04-30 Ärende 1. Överenskommelse mellan Uppsala universitet och Stockholms universitet, Historiska institutionen avseende uppdrag om transkription (dnr

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-03-06 Ärende 1. Utseende av föreståndare och ställföreträdande föreståndare vid Tolkoch översättarinstitutet (TÖI) för perioden t.o.m. 2016-12-31 (dnr

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-12-12 Ärende 1. Anmälan av beslut från styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö angående innehavarare av Konung

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar teckna avtal.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar teckna avtal. 1 (4) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-03-29 Ärende 1. Avtal mellan Stockholms universitet och University of British Columbia, Kanada, avseende samarbete med Stockholms Resilienscentrum

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-04-01 Ärende 1. Anmälan av beslut om utseende av ledamöter och suppleanter för Stockholms universitet i styrelsen för Stiftelsen Aktiverum för tiden

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att godkänna bidraget.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att godkänna bidraget. 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-06-27 Ärende 1. Godkännande av bidrag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond till Stockholms universitet, Historiska institutionen,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-06-23 Ärende 1. Ansökan om tjänstledighet från professor vid Institutet för social forskning (dnr SU FV-2.3.10 1691-16). Föredragande: Hans Rosenberg,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30. Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30. Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30 Ärende 1. Anmälan av beslut om utseende av ledamot i styrelsen för Bergianska botaniska trädgården (BBT) från Kungl. Vetenskapsakademin för tiden

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-08-22 Ärende 1. Anmälan av förvaltnings- och revisionsberättelser samt årsredovisningar för dels Harald Jeanssons Stiftelse, dels Harald och Greta

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-12-03 Ärende 1. Delegation till vicerektor för naturvetenskap rörande NORDITA. Föredragande: Jenny Gardbrant, Ledningskansliet. Åtgärd Rektor beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2011-01-27 Ärende 1. Ansökan från Juridiska fakultetsnämnden om förlängning av undantaget från att tillämpa den sjugradiga betygsskalan (dnr SU 40-2970-10).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-12-19 Ärende 1. Förslag från Områdesnämnden för naturvetenskap på ordförande, ledamöter och suppleant till styrelsen för Stockholms universitets Östersjöcentrum

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar, efter samråd med vicerektor för det humanistisksamhällsvetenskapliga

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar, efter samråd med vicerektor för det humanistisksamhällsvetenskapliga 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-05-31 Ärende 1. Förslag från t.f. prefekten vid Institutionen för mediestudier (IMS) om sammansättning av institutionsstyrelse (dnr SU 31-3316-11)

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att lämna bidrag med kronor att disponera t.o.m

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att lämna bidrag med kronor att disponera t.o.m 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-10-05 Ärende 1. Anhållan från Institutionen för avkastningen ur Stiftelsen Professor K G Lünings fond (dnr SU FV-2.1.8-2996-17). Föredragande: Anja

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-08-23 Ärende 1. Överenskommelse mellan Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Stockholms universitet och Skolverket,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-02-20 Ärende 1. Anmälan av beslut att hänskjuta disciplinärende från Sociologiska institutionen till disciplinnämnden (dnr SU FV 2.5.1-0028-14). Föredragande:

Läs mer

1 (5) Ärendee. Anders. respektive till berörda ). utvärdering. särskild. 19 (dnr. områdesnämnderna 67-14). Life VINNN

1 (5) Ärendee. Anders. respektive till berörda ). utvärdering. särskild. 19 (dnr. områdesnämnderna 67-14). Life VINNN 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-02-27 1. 2. 3. 4. 5. Ärendee Redovisning enligt transparenslagen - Lag (2005:590) om insyn i vissaa finansiella förbindelser (dnr SU U FV- 1.1.8-0558-14).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-05-02. 5. Anmälan av avtal mellan Stockholms. Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-05-02. 5. Anmälan av avtal mellan Stockholms. Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2013-05-02 Ärende 1. Anmälan av avtal mellan Stockholms universitet och Alarko Educational- Cultural Foundation för perioden 2013-2017 (dnr SU 23-1747-12).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2011-03-31 Ärende 1. Anmälan av bidragsavtal mellan Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet och SIDA (dnr SU 301-0800-11). Föredragande:

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (9) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-12-14 Ärende 1. Godkännande av projektbidrag från Vetenskapsrådet till Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU FV 5.1.2-4151-

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (9) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-25 Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om befordran till professor vid Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3526-14).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Läggs till handlingarna. 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-23 Ärende 1. Anmälan av samarbetsavtal mellan Vetenskapens Hus och Botkyrka kommun (dnr SU FV- 6.1.3-0013-14). Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 1 (9) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-12-22 Ärende 1. Införande av ett universitetsgemensamt IT-verktyg för kursvärderingar som en del i Stockholms universitets kvalitetssäkringssystem

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (10) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-12-11 Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om återanställning av professor efter pension vid Sociologiska institutionen (dnr

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-12-20 Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om återanställning av professor efter pension vid Barn- och ungdomsvetenskapliga

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-01-12 Ärende 1. Anmälan av bidragsavtal mellan Institutionen för material- och miljökemi (MMK), Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-03-13 Ärende 1. Förslag till ställföreträdande prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU FV-2.3.1.7-0519-14). Föredragande: Agneta Wong,

Läs mer

Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser 1 (6) BESLUT 2016-09-22 Dnr SU FV-1.1.2-2491-16 Handläggare: Lovisa af Petersens Fil. dr. Utbildningsledare Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser Inledning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 7

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 7 1 (13) 2017-01-31 Dnr SU FV-1.2.3-0538-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt 3 Områdesnämndens delegation till Juridiska

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna avtalet.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna avtalet. 1 (9) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2011-06-16 Ärende 1. Uppdragsavtal mellan Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet och Naturvårdsverket, (dnr SU 301-1622-11). Föredragande:Anders

Läs mer

Övriga närvarande: Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet (t. o. m. p. 7a).

Övriga närvarande: Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet (t. o. m. p. 7a). Protokoll nr 3/2009 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, universitetslektor

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 8

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 8 1 (13) 2017-01-31 Dnr SU FV-1.2.3-0538-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt 3 Områdesnämndens delegation till Juridiska

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

1 (11) Ärendee. Åtgärd. prefekt. för perioden (dnr SU. (dnr SU. de: Agneta. prefekt.

1 (11) Ärendee. Åtgärd. prefekt. för perioden (dnr SU. (dnr SU. de: Agneta. prefekt. 1 (11) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2011-06-30 Ärendee 1. Utseende av prefektt för Statistiska institutionen för perioden 2011-08-01 2014-07-31 (dnr SU 621-1630-11). Föredragande: Agneta

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2011-01-20 Ärende 1. Förslag från Naturvetenskapliga fakultetsnämnden om fortsatt utnämning av José M Fernandez- Varea till affilierad professor (dnr SU

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna avtalet.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna avtalet. 1 (12) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-06-28 Ärende 1. Uppdragsavtal mellan Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet och Havs- och vattenmyndigheten (dnr

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

Universitetsdirektör. Universitetsdirektören beslutar enligt särskild skrivelse. 3. Delegation till prefekten vid Institutionen för

Universitetsdirektör. Universitetsdirektören beslutar enligt särskild skrivelse. 3. Delegation till prefekten vid Institutionen för beslutsmöte 2019-06-05 1. Delegation till prefekten vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut att genomföra direktupphandling samt teckna avtal för leverans av två CO 2-inkubatorer

Läs mer

Stockholms universitets lokala riktlinjer för bedömning av reell kompetens

Stockholms universitets lokala riktlinjer för bedömning av reell kompetens 1 (5) BESLUT 2013-01-24 Dnr SU FV-1.1.2-0184-13 Peter Wretling Avdelningsdirektör Studentavdelningen Stockholms universitets lokala riktlinjer för bedömning av reell kompetens Dessa riktlinjer är beslutade

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-11-08 Ärende 1. Kontrakt om forskingsmedel från Riksbankens Jubileumsfond till Stockholms universitet, Institutionen för musik- och teatervetenskap

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (11) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-12-18 Ärende 1. Fastställande av Riktlinjer för bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet (dnr SU FV- 2.6.2-3460-14). Föredragande:

Läs mer

Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2013:

Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2013: Protokoll 1 (5) Tid och plats kl. 15:00-15.45, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, asaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Helena Lindholm Schulz prorektor, rektors ställföreträdare (ej 13)

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar godkänna bidraget.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar godkänna bidraget. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-01-15 Ärende 1. Bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse till Stockholms Resilienscentrum, MMW 2014.0030 (dnr SU FV-2.1.9-3813-14). Föredragande:

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (11) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-06-14 Ärende 1. Anmälan av uppdragsavtal mellan Institutionen för geologi och geokemi (IGV), Stockholms universitet och Istituto Nazionale di Geofisica

Läs mer

Föreskrifter för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus

Föreskrifter för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus 1(4) BESLUT 2017-04-28 Dnr SU FV-1.2.2-1485-17 Jenny Gardbrant Chefsjurist Föreskrifter för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus 1. Fakultetsnämnder Stockholms universitets

Läs mer

Universitetsdirektör. Universitetsdirektören beslutar enligt särskild skrivelse.

Universitetsdirektör. Universitetsdirektören beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2019-06-19 1. Delegation till chefen vid Ekonomiavdelningen att genomföra upphandling samt teckna ramavtal för leverans av Komponenter för rörkopplingar med mera (dnr SU-FV-2.2.2-2221-19).

Läs mer

Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med Humanistiska fakultetsnämnden

Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med Humanistiska fakultetsnämnden Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med. Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), universitetslektor Barbro Blehr, professor Per-Arne Bodin, direktör Bo Damberg, professor

Läs mer

Suppleanter FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD. 1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Christina Ramberg.

Suppleanter FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD. 1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Christina Ramberg. 1 (6) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus (a) Professor Torben Spaak, prodekanus (x) Professor Teresa Simon-Almendal, prodekanus (a) Professor Pål Wrange (x) Professor Christina

Läs mer

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fakultetsnämnd och dekan 3 3. Fakultetskollegiet för utbildningsvetenskaper 3 4. 4 5. Arbetsutskottet 5 6. Programkommittén

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektors delegationsordning Rektors delegationsordning är fastställd 2017-06-13 och träder i kraft samma datum. Dnr HS 2017/474 1 Inledning Beslut i alla frågor som ankommer på Högskolan förutom de frågor

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN 1 PROTOKOLL 5 2012-10-24 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN Närvarande Frånvarande Deltagande i överläggningarna Närvarande suppleanter Föredragande Dekanus, professor Anders Karlhede, prodekanus professor

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap 1 (12) BESLUT 2018-03-14 SU FV-1.2.3-0981-18 Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap Fastställd 2018-03-14 att gälla från och med 2018-03-14. Beslutet ersätter tidigare beslut

Läs mer

Dekanus besluts- och delegationsordning (Fastställd av dekanus )

Dekanus besluts- och delegationsordning (Fastställd av dekanus ) 1 (6) 2012-12-07 dnr SU 31-3390-12 Dekanus besluts- och delegationsordning (Fastställd av dekanus 2012-12-07) Dekanus besluts- och delegationsordning omfattar 1. Rektors delegation till dekanus. 2. Juridiska

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (10) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-12-17 Ärende 1. Utseende av tillförordnad föreståndare för Tolk-och översättarinstitutet (TÖI) (dnr SU FV-1.2.2-3413-15). Föredragande: Linus Richert,

Läs mer

Områdeskansliet för humanvetenskap

Områdeskansliet för humanvetenskap BESLUT 2016-04-28 SU FV-1.2.3-0906-16 Områdeskansliet för humanvetenskap Fredrik Oldsjö, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap Fastställd 2016-04-28 att

Läs mer