Nyhetsbrev om EU-rätt nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014"

Transkript

1 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M Allmänna principer... 1 Skatterätt... 2 Straffrätt... 2 Civilrätt... 2 EU-DOMSTOLEN... 2 Avgöranden rörande Sverige... 2 Förslag till avgöranden rörande Sverige... 3 Institutionell rätt och allmänna principer... 3 Processrätt... 4 Skatterätt... 5 Konkurrensrätt och statligt stöd... 6 Inre marknaden... 7 Övriga rättsområden... 7 NYA MÅL DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN ÖVRIGT INLEDNING Välkomna till ett nytt Nyhetsbrev, det tredje för hösten. Ur detta kompakta novembermörker rapporterar vi bl.a. om ett avgörande i kölvattnet på EU-domstolens ogiltigförklaring av datalagringsdirektivet, om begränsningar i möjligheterna för en medlemsstats skattemyndigheter att kvitta återbetalningar och indrivning av skattefordringar mot varandra, om ett avgörande angående rätten för tredjelandsmedborgare att yttra sig inför verkställighet av ett avvisningsbeslut och om mycket annat. AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M. Allmänna principer Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom i mål avslagit Tele2:s överklagande av Post- och Telestyrelsens (PTS) föreläggande för Tele2 att, trots att EU-domstolen upphävt det s.k. datalagringsdirektivet, lagra uppgifter i enlighet med de svenska datalagringsbestämmelserna. Tele2 hade gjort gällande att de svenska datalagringsbestämmelserna, på samma sätt som det upphävda datalagringsdirektivet, är så långtgående och förenade med sådana brister i integritetsskyddet att de står i strid med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europakonventionen och därmed också i princip med regeringsformen, varför PTS inte kunde tillämpa och genomdriva de svenska datalagringsbestämmelserna genom att förelägga Tele2 att återuppta datalagringen enligt desamma. Förvaltningsrätten, som även beaktade EU-stadgan om grundläggande rättigheter vid sin bedömning, kom fram till att det totala intrånget i rättigheterna utgör godtagbara inskränkningar i dessa rättigheter, eftersom bestämmelserna syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter effektiva verktyg vid utredning av brott. Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.

2 2 Skatterätt Högsta förvaltningsdomstolen har i dom i mål fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked angående beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbeskeden har tidigare refererats i Nyhetsbrev nr 6 för Straffrätt Högsta domstolen har i dom i mål B ogillat ett åtal för förseelse mot förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare. Högsta domstolen fastslog att den tid då vägunderhållstransport utförs inte ska ingå vid beräkningen av sådan körperiod som enligt regleringen om kör- och vilotider medför krav på rast. Den uttalade att det straffbara området beträffande förseelser mot kravet på rast och vila enligt artikel 7 i förordningen 561/2006 bör, med hänsyn till de krav på begriplighet och precision som ska ställas på strafföreskrifter, inte omfatta tid för transporter som är undantagna i eller med stöd av kör- och vilotidsförordningen. En sådan slags transport är vägunderhållstransporter. Hovrätten för Västra Sverige har i dom i mål B beslutat utvisa en polsk kvinna som lagförts i Sverige vid sammanlagt sju tillfällen. Sammantaget avsåg dessa lagföringar tillgreppsbrott i butik vid åtta tillfällen (värden mellan 529 kr och kr) och fyra brott mot utlänningslagen (kvinnan hade utvisats i en dom år 2011). Hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att kvinnans personliga beteende ett verkligt och tillvarligt allvarligt hot som påverkar samhällets grundläggande intressen och går utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär. Mot bakgrund av den låga grad av anknytning till Sverige som kvinnan hade var det proportionerligt att utvisa henne. Civilrätt Svea hovrätt har i dom i mål FT fatställt tingsrättens ogillande dom i ett mål där en flygpassagerare yrkat ersättning av Icelandair för försening enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 261/2004. Flygningen från Stockholm till Reykjavik var mer än sex timmar försenad. Anledningen till förseningen var att det blåste kraftigt på Keflavik, varifrån det plan som skulle flyga den aktuella sträckan kom. Flygpassageraren yrkade bl.a. ersättning med 400 euro enligt artikel 7 i förorordningen. Icelandair invände att den extremt starka blåsten på Keflavik som orsakade förseningen var en sådan extraordinär omständighet som enligt artikel 5.3 i förordningen medför att rätten till ersättning bortfaller. Såväl tingsrätt som hovrätt delade denna bedömning. Tingsrätten uttalade i sina domskäl att [d]et framstår inte som rimligt att Icelandair exempelvis borde ha haft ett extra flygplan i beredskap på Arlanda eller hyrt in ett sådant för att flyga [passageraren] till Keflavik så snart trafiken vid den flygplatsen återupptogs. EU-DOMSTOLEN Avgöranden rörande Sverige Mål C-565/13 gällde tolkning av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Marocko, godkänt genom förordning (EG) nr 764/2006. Hovrätten för Västra Sverige önskade med av EU-domstolen preciserade tolkningsfrågor svar på om avtalet innebär att gemenskapsfartyg helt saknar

3 3 möjlighet att bedriva fiske i marockanska fiskezoner med stöd av licenser som utfärdats av marockanska myndigheter utan medverkan av unionens behöriga myndigheter. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Marocko, i synnerhet artikel 6 i detta, ska tolkas så, att avtalet innebär att gemenskapsfartyg helt saknar möjlighet att bedriva fiske i marockanska fiskezoner med stöd av licenser som utfärdats av marockanska myndigheter utan medverkan av Europeiska unionens behöriga myndigheter. Förslag till avgöranden rörande Sverige --- Institutionell rätt och allmänna principer Kommissionen ingav den begäran om EU-domstolens yttrande med följande lydelse: Omfattas godtagande av ett tredjelands anslutning till konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn som ingicks i Haag den 25 oktober 1980 ( 1980 års Haagkonvention ) av Europeiska unionens exklusiva befogenhet? I yttrande (1/13) svarade EUdomstolen: Ett godtagande av ett tredjelands anslutning till konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn som ingicks i Haag den 25 oktober 1980 omfattas av Europeiska unionens exklusiva befogenhet. / Yttrandet har redan kommenterats, se: / Mål C-437/13 gällde tolkning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( stadgan ). Holländsk domstol ville veta om artikel 47 i stadgan utgör hinder för att tullmyndigheternas bevisvärdering avseende importerade varors ursprung grundas på resultatet av analyser som utförts av en tredje man som inte har lämnat närmare upplysningar om undersökningen varken till tullmyndigheterna eller till tulldeklaranten. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Artikel 47 i stadgan utgör inte hinder för att tullmyndigheterna, med stöd av nationell processrätt, grundar sin bevisvärdering avseende importerade varors ursprung på resultaten av analyser som utförts av tredje man, och denne vägrar att lämna närmare upplysningar om dessa analyser, varken till tullmyndigheterna eller till tulldeklaranten, vilket gör det svårare eller omöjligt att kontrollera tillförlitligheten av de slutsatser som dragits eller att vederlägga dem. Detta förutsatt att principerna om effektivitet och likvärdighet har iakttagits. I en situation då tullmyndigheterna inte kan lämna närmare upplysningar om analyserna, gäller följande: Det är enligt nationell processrätt som den nationella domstolen ska bedöma om tullmyndigheterna ska bifalla en begäran från den berörda personen att, på egen bekostnad, låta utföra analyser av varan i det land som deklarerats som ursprungsland samt om det har betydelse att underprover från varuproven har bevarats under en viss tid och att den berörda personen hade kunnat få tillgång till dessa för att låta ett annat laboratorium undersöka dem och om svaret på dessa frågor är jakande om tullmyndigheterna är skyldiga att upplysa den berörda personen om detta och om att denne kan begära ut dessa för att utföra en sådan undersökning. Mål C-302/13 gällde tolkning av förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Lettländsk

4 4 domstol ville ha svar bl.a. på frågor rörande begreppet privaträttens område. EU-domstolen gav sammanfattningsvis följande svar i dom : 1) Artikel 1.1 i förordning (EG) nr 44/2001 ska tolkas så, att en talan som avser ersättning för skada som påstås ha uppkommit till följd av att unionens konkurrensrätt har åsidosatts omfattas av begreppet privaträttens område i den mening som avses i denna bestämmelse och således faller inom tillämpningsområdet för förordningen. 2) Artikel 22.2 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att en talan som avser ersättning för skada som påstås ha uppkommit till följd av att unionens konkurrensrätt har åsidosatts, inte utgör ett förfarande som avser giltigheten av bolagsorgans beslut i den mening som avses i denna bestämmelse. 3) Artikel 34.1 i förordning nr 44/2001 ska tolkas på följande sätt. När det är möjligt att följa det resonemang som har lett till fastställandet av belopp som omfattas av interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder vilka förordnats genom ett avgörande vars erkännande och verkställighet begärs, och det fanns möjlighet att överklaga detta avgörande, och svarandena har gjort bruk av denna möjlighet, för att ifrågasätta metoden för att beräkna ifrågavarande belopp, innebär varken denna beräkningsmetod eller åberopandet av allvarliga ekonomiska konsekvenser i sig att grunderna för rättsordningen (ordre public) i den medlemsstat där avgörandet görs gällande har överträtts, vilket annars skulle medföra att erkännande och verkställighet kunde vägras i denna medlemsstat av ett sådant avgörande som meddelats i en annan medlemsstat. Mål C-331/13 gällde tolkning av artiklar i FEUF och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( stadgan ) samt av rättssäkerhetsprincipen och principen om förbud mot reformatio in pejus. Rumänsk domstol önskade svar på fråga om unionsrätten utgör hinder för ett särskilt system för återbetalning av en skatt eller en avgift som uppburits i strid med unionsrätten. Här hade nämligen rumänska myndigheter beslutat att inte bevilja N.N:s ansökan om återbetalning av den miljöskatt för motorfordon som uppburits i strid med unionsrätten. Myndigheterna hade gjort gällande bl.a. att N.N. inte hade rätt till återbetalning av miljöskatten eftersom motsvarande belopp kvarhållits av myndigheterna som betalning för en s.k. miljödekal. Detta på grund av att beloppet för dekalen var högre än den miljöskatt som N.N. skulle betala. EU-domstolen gav sammanfattningsvis följande svar i dom : Unionsrätten utgör hinder för ett sådant system för återbetalning av en skatt eller en avgift som uppburits i strid med unionsrätten som det system som är aktuellt i det nationella målet. Processrätt Mål C-222/13 gällde tolkning av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Här hade det danska Teleklagenævnet ställt frågor om direktivet utgör hinder för att en medlemsstat antar bestämmelser om att ett företag under viss förutsättning inte har rätt till särskild täckning från medlemsstaten för nettokostnaderna för tillhandahållande av en ytterligare obligatorisk tjänst som inte omfattas av direktivet. EU-domstolen konstaterade emellertid att den saknade behörighet att besvara Teleklagenævnets frågor. Detta eftersom Teleklagenævnet inte är att anse som utomstående i förhållande till berörda intressen och därför inte besitter den opartiskhet som krävs. Ordningen för överklagande av Teleklagenævnets beslut talar för att dess beslut inte är av rättskipningskaraktär.

5 5 Teleklagenævnet var alltså inte att anse som en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF. Mål C-305/13 gällde tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser ( Romkonventionen ). Fransk domstol ville ha svar på om artikel 4.4 sista meningen i Romkonventionen är tillämplig på ett speditionsavtal och - om så är fallet - under vilka förutsättningar ett speditionsavtal kan anses utgöra ett avtal för godstransport. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: 1) Artikel 4.4 sista meningen i Romkonventionen är tillämplig på ett speditionsavtal uteslutande när huvudsyftet med avtalet är transport i egentlig mening av det aktuella godset, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera. --- Mål C-166/13 gällde tolkning av direktiv 2008/115/EG om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och av rätten att yttra sig i alla förfaranden. Fransk domstol önskade svar på om rätten att yttra sig i alla förfaranden utgör hinder för att en nationell myndighet när den har för avsikt att anta ett beslut om återvändande gentemot en tredjelandsmedborgare efter att, i ett förfarande där tredjelandsmedborgaren har hörts, ha slagit fast att han eller hon vistas olagligt i medlemsstaten inte låter tredjelandsmedborgaren yttra sig specifikt över beslutet om återvändande, oavsett om detta beslut har föregåtts av ett beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Rätten att yttra sig i alla förfaranden, såsom denna ska tillämpas inom ramen för direktivet 2008/115/EG, särskilt artikel 6 i detta direktiv, ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en nationell myndighet när den har för avsikt att anta ett beslut om återvändande gentemot en tredjelandsmedborgare efter att, i ett förfarande där tredjelandsmedborgarens rätt att yttra sig till fullo har iakttagits, ha slagit fast att han eller hon vistas olagligt i medlemsstaten inte låter tredjelandsmedborgaren yttra sig specifikt över beslutet om återvändande, oavsett om detta beslut har föregåtts av ett beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd. Skatterätt Mål C-492/13 gällde tolkning av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Bulgarisk domstol ville veta om direktivet utgör hinder för att en medlemsstats skattemyndigheter nekar rätt till undantag från mervärdesskatteplikt för en gemenskapsintern leverans samt om artikel i direktivet har direkt effekt. EU-domstolen gav sammanfattningsvis följande svar i dom : 1) Artiklarna och andra stycket i direktiv 2006/112/EG utgör hinder för att en medlemsstats skattemyndigheter nekar rätt till undantag från mervärdesskatteplikt för en gemenskapsintern leverans med följande motivering: Förvärvaren är inte registrerad till mervärdesskatt i en annan medlemsstat och leverantören har inte styrkt vare sig att den namnteckning som finns i de handlingar som lämnats in till stöd för leverantörens mervärdesskattedeklaration av den leverans som uppges vara undantagen från skatteplikt är äkta, eller att den person som undertecknat dessa handlingar i förvärvarens namn var behörig att göra detta. Detta samtidigt som de handlingar som leverantören i samband med sin mervärdesskattedeklaration företett som bevisning för rätten till undantag från skatteplikt var i överensstämmelse med

6 6 den i nationell lagstiftning fastställda förteckningen över handlingar som ska uppvisas för skattemyndigheterna och dessa i ett inledande skede godtagit handlingarna som tillräcklig bevisning. 2) Artikel i direktiv 2006/112 har direkt effekt, vilket innebär att beskattningsbara personer kan åberopa denna bestämmelse gentemot staten vid nationella domstolar för att erhålla undantag från mervärdesskatt vid gemenskapsinterna leveranser. Mål C-428/13 gällde tolkning av direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror. Italiensk domstol önskade svar på fråga om artiklarna 7.2 och 8.6 i direktivet utgör hinder för nationell bestämmelse som inte föreskriver en och samma minimipunktskatt för samtliga cigaretter, utan som föreskriver en minimipunktskatt som endast tillämpas på cigaretter med ett detaljhandelspris som understiger detaljhandelspriset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Artiklarna utgör hinder för nationell bestämmelse, som inte föreskriver en och samma minimipunktskatt för samtliga cigaretter, utan som föreskriver en minimipunktskatt som endast tillämpas på cigaretter med ett detaljhandelspris som understiger detaljhandelspriset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. Mål C-605/12 gällde tolkning av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Polsk domstol önskade veta under vilka omständigheter en första beskattningsbar person, som etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i en medlemsstat och som tar emot tjänster som tillhandahålls av en andra beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat, med avseende på fastställandet av platsen för beskattning av tjänsterna, ska anses ha ett fast etableringsställe i denna andra medlemsstat. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: En första beskattningsbar person som etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i en medlemsstat och som tar emot tjänster som tillhandahålls av en andra beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat, ska, med avseende på fastställandet av platsen för beskattning av dessa tjänster, anses ha ett fast etableringsställe i denna andra medlemsstat, i den mening som avses i artikel 44 i direktiv 2006/112/EG, om etableringen kännetecknas av en tillräcklig varaktighet och en struktur, vilken ur personell och teknisk synvinkel, är lämpad för att den beskattningsbara personen ska kunna ta emot tillhandahållna tjänster och använda dem i sin ekonomiska verksamhet. Konkurrensrätt och statligt stöd Mål C-522/13 gällde tolkning av artikel FEUF. Spansk domstol ville veta om artikeln ska tolkas så, att ett undantag från skyldighet att erlägga fastighetsskatt för mark som tillhör staten och som upplåtits till ett av staten helägt företag, vilket på denna mark tillverkar varor och tillhandahåller tjänster som kan omsättas i handeln mellan medlemsstaterna på konkurrensutsatta marknader, utgör statligt stöd som är förbjudet. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Artikeln ska tolkas så, att ett undantag från fastighetsskatt för mark som tillhör staten och som upplåtits till ett av staten helägt företag, vilket på denna mark tillverkar varor och tillhandahåller tjänster som kan omsättas i handeln mellan medlemsstaterna på konkurrensutsatta marknader, kan utgöra statligt stöd som är förbjudet enligt denna bestämmelse.

7 7 Inre marknaden Mål C-326/12 gällde tolkning av artiklarna 63 FEUF och 65 FEUF. Tysk domstol ville veta om artikel 63 FEUF hinder för nationell lagstiftning enligt vilken en skattskyldig persons avkastning från en utländsk investeringsfond ska schablonbeskattas när den utländska investeringsfonden inte har iakttagit den skyldighet att delge och offentliggöra vissa upplysningar som föreskrivs i denna lagstiftning, vilken tillämpas utan åtskillnad på inhemska och utländska fonder. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Artikel 63 FEUF utgör hinder för nationell lagstiftning, enligt vilken en skattskyldig persons avkastning från en utländsk investeringsfond ska schablonbeskattas när den utländska investeringsfonden inte har iakttagit den skyldighet att delge och offentliggöra vissa upplysningar som föreskrivs i denna lagstiftning, vilken tillämpas utan åtskillnad på inhemska och utländska fonder, i den mån som lagstiftningen inte ger den skattskyldige möjlighet att redogöra för omständigheter eller tillhandahålla upplysningar av vilka vederbörandes faktiska avkastning framgår. De förenade målen C-344/13 och C-367/13 gällde tolkning av artiklarna 46 EG och 49 EG. Italiensk domstol ville ha svar på fråga om artiklarna (numera artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF) utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken vinster från hasardspel som har erhållits i nationella spelinrättningar inte är inkomstskattepliktiga medan vinster som har erhållits i andra medlemsstater är inkomstskattepliktiga och om en sådan skillnad i behandling kan vara motiverad med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken vinster från hasardspel som har erhållits i spelinrättningar i andra medlemsstater inkomstbeskattas medan motsvarande vinster från spelinrättningar inom landet undantas från inkomstbeskattning. Övriga rättsområden Mål C-47/13 gällde tolkning av begreppet permanent betesmark, såsom den avses i artikel 2 c i förordning nr 1120/2009, som innehåller tillämpningsföreskrifter för systemet med samlat gårdsstöd. EU-domstolen uttalade i dom sammanfattningsvis följande: Definitionen av permanent betesmark i artikeln 2 c i omfattar jordbruksmark vilken för närvarande och sedan minst fem år utnyttjas till att odla gräs och annat örtartat foder, trots att marken under denna period plöjts och det örtartade fodret ersatts med ett annat örtartat foder. Mål C-268/13 gällde tolkning av förordning (EEG) nr 1408/71 som gäller tillämpningen av systemen för social trygghet. Rumänsk domstol önskade svar på fråga om artikel 22.2 andra stycket i förordningen ska tolkas så, att sådant tillstånd som krävs enligt samma artikel måste ges när det är på grund av brist på läkemedel och grundläggande sjukvårdsmaterial som aktuell sjukhusvård inte kan ges i tid i den medlemsstat inom vars territorium den sjukförsäkrade personen är bosatt. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Bestämmelsen ska tolkas så, att det tillstånd som krävs enligt punkt 1 c i i samma artikel måste ges när det är på grund av brist på läkemedel och grundläggande sjukvårdsmaterial som aktuell sjukhusvård inte kan ges i tid i den sjukförsäkrade personens bosättningsmedlemsstat. Denna omöjlighet ska bedömas

8 8 med hänsyn till samtliga sjukhus i medlemsstaten som är lämpade att tillhandahålla vården och med hänsyn till den tidsrymd inom vilken vården kan erhållas i tid. Mål C-221/13 gällde tolkning av ramavtalet om deltidsarbete, som återfinns i bilagan till direktiv 1997/81/EG. Italiensk domstol ville veta om ramavtalet utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken arbetsgivare ges rätt att besluta om omvandling av en deltidsanställning till en heltidsanställning utan den berörda arbetstagarens samtycke. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Ramavtalet om deltidsarbete, och närmare bestämt klausul 5.2 i det avtalet, ska tolkas på så sätt att det inte utgör hinder för nationell lagstiftning som ger arbetsgivaren rätt att besluta om omvandling av en deltidsanställning till en heltidsanställning utan den berörda arbetstagarens samtycke. Mål C-104/13 gällde tolkning av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Lettländsk domstol ville veta om begreppet referensläkemedel i den mening som avses i artikel 10.2 a i direktivet omfattar ett läkemedel för vilket ett godkännande för försäljning har utfärdats med stöd av artikel 10a i direktivet. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: 1) Begreppet referensläkemedel i den mening som avses i artikel 10.2 a i direktiv 2001/83/EG omfattar ett läkemedel för vilket ett godkännande för försäljning har utfärdats med stöd av artikel 10a i direktivet. 2) Artikel 10 i direktiv 2001/83, jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas på följande sätt. Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel som en annan tillverkare, i samband med en ansökan om godkännande för försäljning av ett generiskt läkemedel med stöd av artikel 10 i direktivet, använder som referensläkemedel, har rätt att överklaga den behöriga myndighetens beslut att utfärda ett godkännande för försäljning av sistnämnda läkemedel. Detta i den mån det handlar om att erhålla rättsligt skydd för en rättighet som innehavaren har enligt artikel 10. En sådan prövningsrätt föreligger bland annat när innehavaren motsätter sig att dess läkemedel används i syfte att, med stöd av artikel 10, erhålla ett godkännande för försäljning av ett läkemedel i förhållande till vilket dess eget läkemedel inte kan betraktas som referensläkemedel i den mening som avses i artikel 10.2 a. I mål C-252/13 hade kommissionen yrkat att EU-domstolen skulle fastställa att Nederländerna underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. Detta genom att låta bestämmelser i den nederländska lagstiftningen som strider mot direktivet fortsätta att gälla. EU-domstolen avvisade i dom kommissionens talan. Domstolen konstaterade bl.a. att kommissionen hade lämnat en relativt detaljerad redogörelse för gällande bestämmelser i den nederländska lagstiftningen. Detta hade gjorts till stöd för att de vidtagna åtgärderna inte skulle räcka för ett fullständigt införlivande av bestämmelserna i direktivet 2006/54. Däremot hade kommissionen inte pekat ut någon regel i nederländsk rätt vars innehåll eller tillämpning den ansåg strida mot direktivsbestämmelsernas lydelse eller syfte. Kommissionen hade alltså underlåtit att lämna en uppgift som var oumbärlig för att domstolen skulle kunna pröva yrkandena

9 9 med full kännedom om omständigheterna. Ansökan kunde därför inte anses uppfylla de krav på klarhet, precision och konsekvens som uppställts i domstolens praxis. I de förenade målen C-12/13 P och C-13/13 P hade nio franska fiskare respektive Syndicat des thoniers méditerranéens och åtta franska fiskare yrkat att EUdomstolen skulle upphäva den av tribunalen meddelade domen i mål T-574/08. Genom den överklagade domen hade tribunalen ogillat klagandenas talan om ersättning för den skada som de påstått sig ha åsamkats genom antagandet av förordning (EG) nr 530/2008 om fastställande av nödåtgärder med hänsyn till snörpvadsfartyg som fiskar efter blåfenad tonfisk i Atlanten och i Medelhavet. EUdomstolen ogillade i dom överklagandena av tribunalens dom. Domstolen konstaterade bl.a. följande i motiveringen: Det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen fann att EU-domstolens dom i målet C-221/09, AJD Tuna, utgjorde en ny rättslig omständighet som medgav att en ny grund framställdes under förfarandet. Om en dom från tribunalen innehåller domskäl som strider mot unionsrätten, men domslutet visar sig vara riktigt enligt andra rättsliga grunder, ska domen emellertid inte upphävas. Även om det i detta fall var felaktig rättstillämpning när tribunalen förklarade att den kunde pröva grunden om unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar till följd av en rättsstridig rättsakt i sak en grund som sökandena i första instans, klagande i mål C-12/13 P, hade åberopat kan detta fel inte medföra att den överklagade domen upphävs, eftersom tribunalen i alla händelser fann att talan inte kunde bifallas på den grunden. Av detta följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den andra grund som åberopats av klagandena i mål C- 13/13 P, eftersom den saknar verkan, trots att den i sak är riktig. Likartad problematik behandlades av EU-domstolen i mål C-611/12 P. Här hade en fransk fiskare yrkat att EU-domstolen skulle upphäva den av tribunalen meddelade domen i mål T 114/11. Genom den överklagade domen hade tribunalen ogillat hans talan om ersättning för den skada som han ansåg sig ha åsamkats genom antagandet av kommissionens förordning (EG) nr 530/2008 om fastställande av nödåtgärder med hänsyn till snörpvadsfartyg som fiskar efter blåfenad tonfisk i Atlanten och i Medelhavet. EU-domstolen upphävde i dom tribunalens dom men ogillade samtidigt fiskarens skadeståndstalan eftersom denne inte hade styrkt en tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter. Mål C-103/13 gällde tolkning av FEUF och av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Bulgarisk domstol ville veta om artiklarna 48 FEUF och 49 FEUF utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken ålderspension endast kan beviljas om inbetalningarna till socialförsäkringen för en verksamhet som bedrivs i en annan medlemsstat dessförinnan har upphört. EU-domstolen gav sammanfattningsvis följande svar i dom : Artikel 49 FEUF utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken ålderspension endast kan beviljas om inbetalningarna till socialförsäkringen för en verksamhet som bedrivs i en annan medlemsstat dessförinnan har upphört. Artiklarna 45, 46.2 och 94.2 i förordningen (EEG) nr 1408/71 ska tolkas så, att de socialförsäkrade, vid fastställandet av deras rättigheter i en medlemsstat, inte kan

10 10 välja att försäkringsperioder som fullgjorts i en annan medlemsstat före ikraftträdandet av förordningen i den förstnämnda medlemsstaten inte ska beaktas. Mål C-311/13 gällde tolkning av direktiv 80/987/EEG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens. Nederländsk domstol önskade svar på om direktivet utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken en tredjelandsmedborgare, som inte vistas lagligen i en medlemsstat, inte anses vara en arbetstagare som kan göra anspråk på lönegarantiersättning, trots att tredjelandsmedborgaren anses vara en arbetstagare. EU-domstolen gav sammanfattningsvis följande svar i dom : Bestämmelserna i direktivet utgör hinder för nationell lagstiftning om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, enligt vilken en tredjelandsmedborgare som inte vistas lagligen i berörd medlemsstat inte anses vara en arbetstagare som kan göra anspråk på lönegarantiersättning avseende obetalda lönefordringar vid arbetsgivarens insolvens, trots att tredjelandsmedborgaren, enligt bestämmelserna i medlemsstatens civilrätt, anses vara en arbetstagare som har rätt till ersättning som kan bli föremål för talan mot arbetsgivaren vid nationell domstol. Mål C-476/12 gällde tolkning av ramavtalet om deltidsarbete och av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Österrikisk domstol ville ha svar på om ramavtalet ska tolkas på så sätt att principen om tidsproportionalitet ska tillämpas vid beräkning av storleken på ett barntillägg som arbetsgivaren betalar ut till en deltidsanställd på grundval av ett sådant kollektivavtal som det som gäller för anställda hos österrikiska banker och bankirer. EU-domstolen gav sammanfattningsvis följande svar i dom : Klausul 4 punkt 2 i ramavtalet om deltidsarbete som finns som bilaga till direktiv 97/81/EG ska tolkas på så sätt att principen om tidsproportionalitet ska tillämpas vid beräkningen av storleken på ett barntillägg som arbetsgivaren betalar ut till en deltidsanställd på grundval av ett sådant kollektivavtal som det som gäller för anställda hos österrikiska banker och bankirer. Mål C-4/13 gällde tolkning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Tysk domstol önskade svar på om artikel 76.2 i förordningen ska tolkas så, att behörig institution i den medlemsstat där en migrerande arbetstagare är anställd har utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpning av bestämmelsen om förbud mot sammanträffande av förmåner, när ingen ansökan getts in om familjeförmåner i den medlemsstat där arbetstagarens familjemedlemmar är bosatta. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Artikeln i ändrad och uppdaterad lydelse medger att anställningsmedlemsstaten i sin lagstiftning föreskriver att behörig institution ska innehålla rätten till familjeförmåner om ingen ansökan om förmånerna har gjorts i bosättningsmedlemsstaten. Under sådana omständigheter är institutionen enligt artikeln skyldig att innehålla förmånerna om så föreskrivs i anställningsmedlemsstatens lagstiftning och om villkoren för tillämpning enligt den lagstiftningen är uppfyllda. Den har då inget utrymme för skönsmässig bedömning. Mål C-42/13 gällde tolkning av direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Italiensk domstol ville veta om artikel 45 i direktivet utgör hinder för upphandlande myndighet att utesluta en ekonomisk aktör från ett upphandlingsförfarande med anledning

11 11 av att aktören har åsidosatt den skyldighet som framgår av kontraktshandlingarna att i sitt anbud, med risk för att annars uteslutas, lämna försäkran om att den person som i anbudet angetts som aktörens tekniska chef inte står åtalad eller är föremål för någon fällande dom, när en sådan försäkran vid en tidpunkt efter utgången av den angivna fristen för att inge anbud har delgetts den upphandlande myndigheten eller det visas att personen av misstag har angetts vara teknisk chef. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: Artikeln i dess ändrade lydelse jämförd med artikel 2 i samma direktiv, samt likabehandlingsprincipen och kravet på öppenhet utgör inte hinder för att en ekonomisk aktör utesluts från ett upphandlingsförfarande till följd av att aktören har åsidosatt sin skyldighet enligt kontraktshandlingarna att i sitt anbud, med risk för att annars uteslutas, lämna försäkran om att den person som i anbudet angetts vara aktörens tekniska chef inte står åtalad eller är föremål för någon fällande dom, när en sådan försäkran vid en tidpunkt efter utgången av den angivna fristen för att inge anbud har delgetts den upphandlande myndigheten eller det visas att personen av misstag har angetts vara teknisk chef. Mål C-333/13 gällde tolkning av artiklar i FEUF, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( stadgan ), förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Tysk domstol sökte ville huvudsakligen ha svar på om artiklarna utgör hinder för nationella bestämmelser som innebär att icke-förvärvsarbetande personer som är medborgare i andra medlemsstater saknar rätt till vissa särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner trots att dessa förmåner beviljas medborgare i den berörda medlemsstaten vilka befinner sig i samma situation. EU-domstolen gav i dom sammanfattningsvis följande svar: 1) Förordningen ska tolkas så, att de särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner som avses i artiklarna 3.3 och 70 i förordningen omfattas av tillämpningsområdet för artikel 4 i förordningen. 2) Artikel 24.1 i direktivet, jämförd med artikel 7.1 b i direktivet och artikel 4 i förordning nr 883/2004, utgör inte hinder för nationella bestämmelser som innebär att personer som är medborgare i andra medlemsstater inte har rätt till vissa särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner i den mening som avses i artikel 70.2 i förordning nr 883/2004, trots att dessa förmåner beviljas personer som är medborgare i den berörda medlemsstaten vilka befinner sig i samma situation, i den mån som de personer som är medborgare i andra medlemsstater saknar uppehållsrätt enligt direktiv 2004/38 i den mottagande medlemsstaten. 3) EU-domstolen är inte behörig att besvara den fjärde frågan (I den hade den tyska domstolen önskat svar på om artiklarna 1, 20 och 51 i stadgan ska tolkas så, att medlemsstaterna är skyldiga att bevilja unionsmedborgare förmåner enligt grundgarantin, i form av icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner, vilka möjliggör en permanent vistelse eller om artiklarna ska tolkas så, att medlemsstaterna kan begränsa sig till att tillhandahålla medel som krävs för att återvända till hemlandet ). / Domen har redan kommenterats, se: /

12 12 NYA MÅL Högsta domstolen har i mål B , som rör försvårande av miljökontroll m.m., begärt förhandsavgörande från EU-domstolen, där målet fått nummer C-472/14, angående följande tolkningsfrågor: 1. Strider det mot Reachförordningen att den som till Sverige yrkesmässigt för in en kemisk produkt för vilken registreringsskyldighet föreligger enligt Reach enligt svenska bestämmelser ska anmäla det till Kemikalieinspektionen för registrering i det svenska produktregistret? 2. Om svaret på fråga 1 är nej, strider den svenska anmälningsskyldigheten mot artikel 34 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med beaktande av undantagen i artikel 36? Domstolen, femte avdelningen, meddelar den 4 december kl dom i mål C-243/13, kommissionen mot Sverige, angående en talan om fördragsbrott. Kommissionen har yrkat att Domstolen ska förklara att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel FEUF, eftersom Sverige inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att följa domstolens dom i mål C-607/10, samt att Sverige ska förpliktas att betala vite och standardbelopp. I den domen fastslogs att Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. ÖVRIGT godkände EU:s justitieministrar ratificeringen av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol. Se härom: Se också: DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN Domstolen, tredje avdelningen, håller den 3 december kl muntlig förhandling i mål C-569/13, Bricmate AB, angående en begäran från Förvaltningsrätten i Malmö. Målet rör följande tolkningsfråga: Är rådets genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 av den 12 september 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina ogiltig på någon av följande grunder: 1) Att EU-institutionernas utredning innehåller uppenbara sakfel, 2) Att EU-institutionernas utredning innehåller uppenbart felaktiga bedömningar, 3) Att kommissionen åsidosatt omsorgsplikten och artiklarna 3.2 och 3.6 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, 4) Att kommissionen åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 20.1 i förordning nr 1225/2009 och åsidosatt Bolagets rätt till försvar, 5) Att kommissionen i strid med artikel 17 i förordning nr 1225/2009 underlåtit att beakta den information som Bolaget tillhandahållit, och/eller 6) Att kommissionen brustit i motiveringsskyldigheten (enligt artikel 296 EUFfördraget)? och:

13 13 EU:s fiskeministrar beslutade den om kvoter för fisket i Östersjön för år Se härom: Kommissionen fattade två beslut om att dra Sverige inför EUdomstolen vad gäller den svenska lagstiftningen för speltjänster. Se härom: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer ( gränskodexen ) är direkt tillämplig i Sverige. I lagrådsremiss lämnades förslag till ändringar i utlänningslagen som motiveras av gränskodexen. Se härom: bordlades prop. 2014/15:14 om Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta). Se härom:

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 2 juli 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 19 augusti 2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 december

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200)

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 22 En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

HFD 2014 ref 64. Försäkringskassan motsatte sig bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 64. Försäkringskassan motsatte sig bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 64 Utan hinder av 4 kap. 5 socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 Målnummer: UM3926-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-03-03 Rubrik: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt)

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) HFD 2016 ref. 39 Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. 3, 4 och 26 folkbokföringslagen (1991:481),

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 Målnummer: UM6068-14 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-24 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1831/2008, ingiven av Mustafa Irkan, brittisk medborgare, om indirekt diskriminering

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2011 KLAGANDE JP Bank AB Momsgrupp, 663000-0518 Ålandsbanken AB 107 81 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrensskadelag; utfärdad den 3 november 2016. SFS 2016:964 Utkom från trycket den 15 november 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 1 (6) Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-medborgare 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis konstateras att alla EES-medborgare och deras medföljande

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 8 2014

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 8 2014 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 8 2014 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Allmänna principer... 1 Skatterätt... 2 Fri rörlighet... 2 Processrätt... 2 EU-DOMSTOLEN... 2 Avgöranden rörande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 KLAGANDE Storytel Sweden AB, 556696-2865 Ombud: AA Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 17 december 2008 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer