Fragus Group AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fragus Group AB (publ)"

Transkript

1 AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kristianstad den 31 oktober VD Rolf-Ingar Schou har ordet Årets tredje kvartal har varit en av de viktigaste perioderna i Fragus Groups historia. Ett intensivt arbete har utförts med att analysera varje del av koncernen och utforma en handlingsplan för bättre lönsamhet. Många svåra men nödvändiga beslut har tagits för att se till att Fragus är maximalt rustade inför Besluten innefattar bland annat omorganisationer, försäljning av Fragus Technologies och Nummerupplysningen De första nio månaderna har belastats med extraordinära kostnader om ca 850 tkr, varav det tredje kvartalet representerar ca 400 tkr. Kostnaderna härstammar främst från uppsägningskostnader som följd av omorganisation, omlokalisering av kontor och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. Fullt genomslag av besparingarna kommer att synas under första kvartalet nästa år. Engagemanget i koncernen är på en mycket hög nivå och hela organisationen är 100 % dedikerade till att överträffa de målsättningar vi internt har satt. Fordonsmarknaden har sedan en tid varit inne i en av de värsta perioderna i modern tid. Sedan krisen utlöstes har Fragus intensifierat bearbetningen av marknaden och haft kreativitet som ledord. Taktiken har visat sig fungera bra då Fragus försäljningssiffror inte följer branschens nedgång. Omsättningen för tredje kvartalet 2008 uppgick till tkr ( tkr, Q3 2007), en ökning om +26 % Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till tkr ( tkr, 2007), en ökning om +39 % Rörelseresultatet uppgick till - 13 tkr för Q (+764 tkr, Q3 2007) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till tkr ( tkr, 2007) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till tkr

2 2 Marknadsutveckling, segment garantier Sverige I Sverige har bilförsäljningen sjunkit radikalt sedan slutet av Marknadsutvecklingen har naturligtvis inverkat på Fragus tillväxttakt i Sverige. Fragus har valt att satsa framåt med aktiv marknadsnärvaro och är väl förberedda när vändningen kommer. Fokus läggs bland annat på att ge extra mycket support till våra återförsäljare under dessa tider. Strategin stärker våra redan bra relationer ytterligare och ger oss en stark position. I Sverige har samtliga tre externa bolag inom fordonsgarantisegmentet expanderat under 2007, vilket visar att marknaden som helhet fortfarande växer. Det ger oss bra möjligheter till att fortsätta vår tillväxt trots den just nu pressade bilmarknaden. Norge Fragus Warranty Norway AS är nu inne på sitt tredje verksamhetsår och bolaget fortsätter att öka sin försäljning trots en allmän nedgång i bilförsäljningen på den norska marknaden. Samarbetet med Elcon/Santander är positivt för båda parter och tillsammans tar vi större och större marknadsandelar. Antalet återförsäljare på den norska marknaden uppgår till ca 900 st och det säljs ca begagnade bilar per år. Fragus Warranty Norway inleder flera strategiska samarbeten som det finns en stark tilltro till att upprätthålla volymerna under Finland Försäljningen i Finland har under året kommit igång på allvar och beräknas stiga ytterligare framöver. Marknadsandelarna ökar för varje period. På marknaden finns idag ca 12 olika garantikoncept vilka i huvudsak ligger hos generalagenterna. Antalet återförsäljare på den finska marknaden uppgår till ca 600 st och det säljs ca begagnade bilar per år. Fragus Warranty Finland Oy har bland annat slutit avtal med en av Finlands största bilåterförsäljare och har ytterligare stora avtal under förhandling. Fragus i Finland erbjuder också administrativa tjänster som ökar intäkterna månadsvis. Danmark Verksamheten i Danmark är fortfarande inte operativ, annat än de avtal som hanteras från Sverige. I samband med att Fragus samarbetspartner Santander Consumer Bank förvärvade SkandiaBanken Bilfinans i slutet av 2007 började etableringsstrategin ta form. Den danska filial som funnits sedan tidigare är nedlagd och ett aktiebolag har bildats. Fragus inväntar i dagsläget Santander och deras satsning på den danska marknaden. Under tiden har Fragus Warranty Denmark ApS inga anställda och minimala kostnader. På den danska marknaden uppgår antalet återförsäljare till ca 800 st och det säljs ca begagnade bilar per år.

3 3 Återförsäkring Arbetet med att utreda Fragus möjligheter för ny struktur i återförsäkringsledet fortsätter. Ledningen kommer att ha ett beslutsunderlag färdigt under året. Marknadsutveckling Contact center & övrigt segment Marknaden för contact center är hårt konkurrensutsatt. Telennium särskiljer sig från mängden genom att erbjuda speciallösningar för sina kunder och bolaget har idag ca 150 aktiva kunder. Under hösten satsar Telennium ännu hårdare på försäljningen genom tillgång till Fragus säljare samt genom ett antal tillknutna samarbetspartners. De svenska verksamheterna är numera förenade i samma lokaler vilket ger Telennium helt andra förutsättningar för att kunna utnyttja koncernens resurser på ett mer effektivt sätt. Sedan förvärvade Telennium har det arbetats med personal- och ledningsutveckling samt med utveckling av telefonisystem. Under våren har en större investering gjorts där delar av telefonisystemet uppgraderats för att kunna möta dagens krav på samtalshantering. Uppgraderingen skapar också möjligheten att erbjuda bolagets tjänster till alla företag oavsett storlek och dess befintliga system. Bolaget har inte haft önskad ekonomisk utveckling under året, men ledningen har stor tillförlit på att bolagets potential fortfarande är lika hög som vid förvärvstidpunkten. Insatser för att öka intäkterna och minska kostnaderna sker nu allt mer intensivt. Nummerupplysningen AB som förvärvades under 2007 är en nummerupplysning som i första hand vänder sig till företag. Inkommande samtal hanteras av Telennium. Beslut har tagits om att sälja verksamheten då all energi ska vikas åt koncernens kärnverksamheter. Fragus Technologies AB bildades under 2006 för att sälja fordonsspårningsutrustning och förvärvade i samband med bildandet ett befintligt system för spårning. Verksamheten är under avveckling och har tagit upp kontakt med intressenter avseende en försäljning av antingen hela verksamheten eller system och lager. Nedskrivning & Kostnadsbesparingar Verksamheten i Fragus Technologies är som nämnt ovan under avveckling och systemet för fordonsspårning kommer att säljas under året. I samband med bokslutet per den 30 juni gjordes en nedskrivning av ovannämnda system som redovisades som en immateriell tillgång. Nedskrivningen genomfördes för att vara säker på att det immateriella värdet motsvarar marknadsvärdet. Under tredje kvartalet har nedskrivningar av Fragus Technologies lager gjorts om ca 100 tkr och värdet av det kvarvarande lagret är nu väl inom ramarna för marknadsvärdet. Ett intensivt arbete för att effektivisera och göra besparingar har gjorts under perioden och arbetet fortlöper under resten av året. Effekten av hittills genomförda besparingar beräknas innebära att nästa års kostnadsbild minskas med ca 2 mkr.

4 Segmentsredovisning 4 Tabeller som visar omsättning samt rörelseresultat för de olika geografiska segmenten samt rörelsegrenarna återfinns längre bak i denna delårsrapport. Resultat och Finansiell ställning Koncernens omsättning för tredje kvartalet 2008 var tkr, vilket innebär en ökning mot tredje kvartalet 2007 med 26 % ( tkr). Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick till tkr ( tkr), varav engångskostnader utgör ca 370 tkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick därmed till - 13 tkr (+764 tkr) och finansnettot för kvartalet var -51 tkr (-8 tkr). Under årets första nio månader har koncernen haft ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om tkr vilket främst beror på ökade skadeutbetalningar och ökade kundfordringar. Koncernens likvida medel per den 30 september uppgick till tkr. Eget kapital och aktien AB är sedan 2005 noterat på AktieTorget. Aktiekapitalet uppgick per den 30 september till 663 Tkr. Det totala antalet utestående aktier uppgick vid periodens slut till aktier, med ett kvotvärde om 0,16 kr. Efter beaktande av periodens resultat uppgick koncernens totala eget kapital till tkr, eller 1,45 kr/aktie. Resultat efter skatt per aktie för perioden januari till september uppgick till -0,16 kr. Koncernens finansiella nyckeltal Lönsamhetsmått Räntabilitet på eget kapital (före skatt) neg. 18 % 10 % Räntabilitet på totalt kapital neg. 6 % 4 % Finansiella mått Soliditet 24 % 29 % 28 % Kassaflöde från den löpande verksamheten tkr tkr tkr Likviditet 105 % 108 % 105 % Rörelsekapital 797 tkr tkr 696 tkr Likvida medel (inkl outnyttjade krediter) tkr tkr tkr

5 5 Moderbolaget AB omsatte under perioden tkr (1 103 tkr), med ett rörelseresultat om 499 tkr (-132 tkr). Moderbolagets likvida medel var 468 tkr inklusive checkkredit (224 tkr) och eget kapital uppgick till tkr per den 30 september 2008 (6 149 tkr). Händelser efter periodens utgång Inga övriga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Rapportdatum för Bokslutskommuniké 2008 Redovisningsprinciper I och med bokslutet för 2007 har Fragus frångått IFRS och tillämpar istället redovisningsprinciper i enlighet med ÅRL samt med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. I samband med byte av redovisningsprincip har Fragus även övergått till att periodisera intäkterna från garantiadministration. Förändringen gäller retroaktivt. Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris, i takt med att arbetet utförs s.k. successiv vinstavräkning. Balansräkningen innehåller således en post med intäkter som är inkomna, men som inte tillgodoräknas resultatet omgående, utan under garantiernas löptid. Den vanligast förekommande löptiden för garantier administrerade av Fragus är 12 månader. Utgående balanserad nettointäkt per den 30 september 2008 är tkr.

6 6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är en internationell koncern och är därmed exponerad för olika risker. De främsta riskerna består av valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk. På sidan 10 i s årsredovisning för år 2007 beskrivs ovanstående risker mer utförligt samt hur agerar för att hantera riskerna. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dem som beskrivs i årsredovisningen. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Åhus den 31 oktober 2008 AB (publ) Stig Norberg Styrelseordförande Kent Angergård Richard Berggren Johan Kaltenbrunner Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Rolf-Ingar Schou Styrelseledamot/VD Lars Thuesen Styrelseledamot För ytterligare information vänligen kontakta: Rolf-Ingar Schou, CEO David Rosberg, CFO Tel: Tel:

7 7 Koncernens resultaträkning i sammandrag Belopp, tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, hänförligt till Moderföretagets aktieägare kronor per aktie -0,01 0,11-0,16 0,18 0,10 Antal aktier vid periodens slut Vägda genomsnittliga antalet aktier under perioden

8 8 Koncernens balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR Belopp, tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager av färdiga produkter Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp, tkr Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetald intäkt Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 9 Förändringar i koncernens eget kapital Koncernen, tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Apportemission Byte redovisningsprincip Valutakursdifferenser Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Årets resultat Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari kr kr 52 kr 403 kr kr Valutakursdifferenser -19 kr -29 kr -47 kr Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen -19 kr -29 kr -47 kr Årets resultat -666 kr -666 kr Utgående eget kapital 30 september kr kr 34 kr -292 kr kr Koncernen kassaflödesanalys i sammandrag Belopp, tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 10 Omsättning per geografiskt segment Belopp, tkr Sverige varav intern omsättning Norge varav intern omsättning Finland varav intern omsättning 0 0 Danmark varav intern omsättning 0 0 Total Rörelseresultat per geografiskt segment Belopp, tkr Sverige Norge Finland Danmark Elimineringar Total Omsättning per rörelsegren Belopp, tkr Garantiadministration varav intern omsättning Contact Center samt övriga rörelsegrenar varav intern omsättning Total Rörelseresultat per rörelsegren Belopp, tkr Garantiadministration Contact Center samt övriga rörelsegrenar Elimineringar Total

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer