Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget Beslutad av Revisorskollegiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10"

Transkript

1 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget Beslutad av Revisorskollegiet

2 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. I revisionsuppdraget, som är det största inom kommunal verksamhet, ingår granskning av verksamheter med en budgetomslutning på drygt 70 miljarder kronor. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt revisionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper. I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hemsida De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till

3 INNEHÅLL 1. SAMORDNAD REVISION INOM LANDSTINGET Samordnad revision Samordnad årlig rapportering till landstingsfullmäktige BOLAGSREVISION Landstingets bolag Formell reglering och ansvarsfördelning Samverkan mellan lekmannarevisorerna och auktoriserad revisor Revisionskontorets roll Oberoende och integritet Offentlighet och sekretess Revisionsprocessen Bolagets årsstämma DEN GEMENSAMMA VÅRDORGANISATIONEN I NORRTÄLJE STIFTELSER DONATIONSFONDER KOSTNADER ANSVAR I BOLAG OCH STIFTELSER FINANSIELLA SAMORDNINGSFÖRBUND... 12

4 1. Samordnad revision inom landstinget 1.1 Samordnad revision Landstingets förtroendevalda revisorer inklusive de som utsetts till lekmannarevisorer och till revisorer i stiftelser utgör den samordnade revisionen. Genom den samordnade revisionen kan landstingets verksamheter granskas och ansvarsprövas med helhetssyn och samlade bedömningar och med ett fritt informationsutbyte. Behov av samverkan mellan revisorerna blir särskilt tydligt när verksamheten drivs i många olika drift- och samverkansformer. Till lekmannarevisor i aktiebolag eller revisor i stiftelse ska fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt kommunallagen 9 kap. 1 valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet (kommunallagen 3 kap. 17 ). Personsamband är inte obligatoriskt mellan landstingets revisorer och de som väljs till revisorer i delägda företag, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund, men är eftersträvansvärt. I landstinget uppnås personsambandet mellan lekmannarevisorer i bolag och förtroendevalda revisorerna genom att revisorerna i respektive grupp tillika är lekmannarevisorer i de bolag och dotterbolag som ingår i respektive gruppers ansvarsområde. Den samordnade revisionen är ett redskap för fullmäktiges kontroll och uppföljning inom hela landstingskoncernen en del av en aktiv ägarstyrning. Samordningen möjliggör bl.a. en bred granskning av hur landstingsstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt. Den möjliggör också ett samlat underlag för fullmäktiges ansvarsprövning av hela verksamheten oberoende av organisationsform. Ägarstyrningen är även i fokus för den samordnade revisionen. Revisorerna ska ha en helhetssyn på sitt revisionsuppdrag. Alla delar av landstingets verksamhet, oavsett juridisk form (nämnd/styrelse/bolag/stiftelse), ska bli föremål för en i princip likartad revision på övergripande nivå. Detta är även fastlagt i landstingets revisionsreglemente ( 10). Revisorerna eftersträvar därför att samordna revisionsprocessen för landstinget inklusive bolagen. 1.2 Samordnad årlig rapportering till landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige ska vid ett och samma tillfälle kunna behandla landstingets årsredovisning samt revisionens revisionsberättelser, granskningsrapporter och övrig rapportering för samtliga verksamheter inom landstingskoncernen, oavsett associationsform. Slutrevisionen för all verksamhet måste därför vara genomförd vid en samordnad tidpunkt. Slutrevisionen i dotterbolagen inom Landstingshuset i Stockholm AB (exkl. SL-koncernen) ska planeras så att den är genomförd i god tid före slutrevisionen i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB. Samma förhållande gäller för slutrevision i SL-koncernen. 1

5 Inför slutrevisionsmötet ska den auktoriserade revisorn för respektive bolag och de berörda lekmannarevisorerna informera varandra om granskningsresultaten genom att kommunicera revisionsberättelse respektive granskningsrapport med underliggande årsrapport. Alla revisionsberättelser avseende nämnder och bolag samt granskningsrapporter från bolagens lekmannarevisorer ska vara överlämnade till landstingsfullmäktige före fullmäktiges sammanträde. Därmed har fullmäktige möjlighet att, i fråga om de landstingsägda bolagen, ge ombud på bolagsstämman erforderliga direktiv. Bolagsstämman, som har att besluta om ansvarsfrihet i landstingsägt bolag, ska göra detta efter fullmäktiges behandling av årsredovisningen och revisionens rapportering. 2. Bolagsrevision 2.1 Landstingets bolag Landstingshuset i Stockholm AB är moderbolag i en koncern med samma namn i vilken alla helägda landstingsbolag utom AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår. I landstingshuskoncernen ingår förutom moderbolaget nedanstående bolag: Södersjukhuset AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Stockholm Care AB Waxholms Ångfartygs AB AB Stockholms läns landstings Internfinans Södertälje sjukhus AB Danderyds sjukhus AB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Folktandvården Stockholms län AB Locum AB MediCarrier AB Därutöver finns de vilande bolagen: Huddinge Universitetssjukhus AB, Terreno AB och Prima Liv i Danderyd AB. Under Danderyds Sjukhus AB finns även intressebolaget BB Stockholm AB. SL-koncernen omfattar moderbolaget och följande dotterbolag: AB SL Finans, SL Kundtjänst AB, SL Infrakteknik AB och Tågia AB (kvarvarande utbildningsverksamhet med inriktning på fordonsunderhåll). Därutöver finns de vilande bolagen Fastighets AB Viggestaberg, SL Lidingötrafik AB och SL HR Service AB. 2.2 Formell reglering och ansvarsfördelning Revisionen av landstingets bolag styrs av aktiebolagslagen (ABL), kommunallagen (KL), God revisionssed i kommunal verksamhet , landstingets revisionsreglemente, Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget. Därutöver ger revisionskontoret ut Instruktion 1 Sveriges kommuner och landstings (SKL) 2

6 för revision av bolag inom Stockholms läns landsting och övriga anvisningar som styr bolagsrevisionen. För ytterligare information om lekmannarevisorns roll och styrning av bolag och hänvisas till följande skrifter utgivna av SKL: Aktiv lekmannarevision - Demokratisk granskning av kommunala bolag Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag Erfarenheter och idéer I ABL och KL görs åtskillnad mellan revisorer (auktoriserad eller godkänd revisor) och lekmannarevisor (förtroendevald revisor). I enlighet med ABL arbetar lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn parallellt med sina uppdrag i syfte att ge ägaren ett så brett underlag som möjligt för sin bedömning. Uppdragen överlappar delvis varandra, särskilt vid granskningen av den interna kontrollen som båda har i uppdrag att granska och pröva. Lekmannarevisorerna utses av fullmäktige för hela mandatperioden. Att vara lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. På uppdrag av fullmäktige föreslår revisorskollegiet auktoriserad revisor i bolagen. Den auktoriserade revisorn utses vid respektive bolags årsstämma. Hur lekmannarevisorernas och den auktoriserade revisorns olika uppdrag förhåller sig till varandra framgår av följande bild. Källa: God revisionssed i kommunal verksamhet (SKL) Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt enligt ägarens beslut och direktiv samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Uppdraget liknar i allt väsentligt det uppdrag som kommunens förtroendevalda revisorer har med undantag för granskningen av räkenskaperna. Granskningen avser bolagets styrelse och verkställande direktör. Lekmannarevisorernas granskning syftar till att stärka den demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag. Granskningen ska utföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 3

7 Den auktoriserade revisorn granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn arbetar sidoordnade och självständigt med sina respektive uppdrag. Vanligtvis granskar lekmannarevisorn den interna kontrollen i verksamhetens styrning, uppföljning och kontroll. Den auktoriserade revisorn granskar den interna kontrollen i redovisningen och de administrativa rutinerna. Enligt landstingets revisionsreglemente ( 18) ska lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av revisionskontoret som har utsett granskningsansvariga för respektive bolag, se vidare avsnitt 2.4 Revisionskontorets roll. 2.3 Samverkan mellan lekmannarevisorerna och auktoriserad revisor Lekmannarevisorernas och den auktoriserade revisorns uppdrag överlappar varandra vad gäller granskning av den interna kontrollen. De behöver därför kommunicera och samverka. Konkret handlar det om informationsutbyte, planering, gemensamma möten och avstämning av resultat. Samverkan innebär inte en gemensam granskning och bedömning. Det är viktigt att varje bolagsorgan är tydligt i sitt uppdrag. Granskningsansvarig vid revisionskontoret samråder med den auktoriserade revisorn om arbetsuppdelning främst vad gäller den interna kontrollen. Att tydliggöra uppdragens självständighet men också överlappning är viktigt, inte bara för lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn, utan också för styrelse och ledning i bolaget som inte alltid har kunskap om uppdragens skilda karaktär. Det ställs ofta frågor om varför bolaget ska ha lekmannarevisorer när det redan finns en auktoriserad revisor. En tydlighet mellan de båda revisorsorganen kan bidra till en ökad förståelse. 2.4 Revisionskontorets roll Lekmannarevisorerna ska i sin granskning biträdas av granskningsansvariga vid revisionskontoret. Granskningsansvariga ska ha tillräcklig insikt och kunskap om och erfarenhet av kommunal verksamhet och revision och dess förutsättningar samt kunskaper och erfarenhet om de verksamheter, processer eller funktioner som revisorerna granskar. De granskningsansvariga ska tillämpa god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionskontorets uppgifter inom bolagsrevisionen innebär att: Biträda lekmannarevisorerna med planering, avstämningar och vid sammanträden (kallelser, dagordningar, minnesanteckningar m.m.). I dessa uppgifter bistår revisorsgruppernas sekreterare och granskningsansvariga. Biträda lekmannarevisorerna vid granskning enligt ABL, kap 10, vad avser årlig revision och verksamhetsrevision (granskning av intern kontroll och effektivitetsgranskning) samt vid upprättande av delårsrapportspm, årsrapporter och projektrapporter. Verka för att erforderlig samverkan mellan den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna kommer till stånd. 4

8 Utfärda instruktioner och anvisningar för den auktoriserade revisorns granskningen av delårsrapport, löpande granskning och granskning av årsbokslut. 2.5 Oberoende och integritet För revisionen är oberoende och integritet två grundläggande principer och en förutsättning för förtroende hos uppdragsgivaren, de verksamheter som granskas och andra intressenter. Diskussionen kring dessa begrepp måste ständigt hållas levande för såväl lekmannarevisorerna, auktoriserade revisorer som granskningsansvarig vid revisionskontoret. Revisorerna ska vara både formellt och sakligt oberoende i förhållande till dem de är satta att granska. Formellt markeras oberoendet av kommunallagens föreskrifter om jäv och god revisionssed och att revisorernas budgetäskanden behandlas av ett särskilt beredningsorgan. Sakligt innebär oberoendet att revisorerna utför sitt uppdrag opartiskt och med objektivitet. Oberoende och integritet är av grundläggande betydelse för granskningsansvarigas förtroende hos lekmannarevisorerna, granskade verksamheter och andra berörda. Årligen prövar granskningsansvarig om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för honom/henne som granskare. Det gäller årlig revision och verksamhetsrevision och prövning dokumenteras. I avtal som tecknats mellan auktoriserad revisor och respektive bolag ställs krav på att revisionsbyrån, där den anlitade auktoriserade revisorn är verksam, inte får lämna råd eller utföra arbete i sådan omfattning eller under sådana förhållanden att förtroendet för byråns opartiskhet eller självständighet kan ifrågasättas när det gäller det avtalade uppdraget. Konsultuppdrag i anslutning till revisionsuppdraget kan endast accepteras om detta sker i enlighet med fastställda oberoenderegler. Oberoendet ska i dessa fall dokumenteras i enlighet med revisorslagen och den modell för prövning av oberoendet som FAR 2 har utarbetat. Sådana uppdrag ska också skriftligen anmälas till revisionskontoret. 2.6 Offentlighet och sekretess Lekmannarevisorerna omfattas av tystnadsplikten och får inte till utomstående lämna upplysningar om sådant som kan skada bolaget. Lekmannarevisorerna har samma skadeståndsansvar som den auktoriserade revisorn, styrelse och VD om han/hon uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar bolaget skada, se vidare avsnitt 7. Ansvar i bolagen. Lekmannarevisorerna behåller ansvaret vad gäller sekretesskyddade uppgifter i bolagen vid sitt agerande i revisorsgrupperna. Informationsfrågorna regleras i ABL 9 kap. 41 och 10 kap. 16 samt i offentlighets- och sekretesslagen. 2 Föreningen Auktoriserade Revisorer, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 5

9 Genomförda granskningar avrapporteras vanligtvis i revisionsrapporter som publiceras på Landstingsrevisorernas hemsida. Därmed finns rapporteringen tillgängliga för allmänheten, massmedia och andra intressenter. 2.7 Revisionsprocessen ABL förutsätter ett fortlöpande informationsutbyte mellan lekmannarevisorerna och auktoriserad revisor i respektive bolag, bland annat genom en ömsesidig upplysningsplikt. Informationsutbyte mellan auktoriserad revisor och lekmannarevisorerna, sker vid minst ett tillfälle per år, i samband med slutrevision (mars). Vid behov kan avrapportering och informationsutbyte ske i samband med den löpande granskningen (under hösten). Vid informationsutbyte mellan auktoriserad revisor och lekmannarevisorerna enligt nedan, företräds lekmannarevisorerna av granskningsansvarig vid revisionskontoret. Planering av årets revision (vanligtvis i april-maj) Avrapportering av revisionen av delårsrapporten (augusti) Avrapportering av den löpande granskningen (oktober) Detta arbetssätt regleras i avtalet mellan respektive bolag och revisionsbyrån. Revisionsprocessens samtliga delar under revisionsåret framgår nedan. A Planering För att genomföra sitt uppdrag måste lekmanarevisorerna prioritera och planera sina revisionsinsatser utifrån en riskbedömning. Målet med riskbedömningen är att klargöra de övergripande granskningsområdena för att lekmannarevisorerna ska få det faktaunderlag som behövs för att med rimlig säkerhet kunna göra uttalande i granskningsrapporten som upprättas vid årets slut. Riskbedömningen ligger till grund för beslut om revisionsplan och ger underlag för val av omfattning och inriktning liksom prioriteringar av granskningar under revisionsåret. Planeringen av särskilda granskningsinsatser i respektive bolag i form av förstudier/projekt framgår av revisionsplanen. Utgångspunkten för lekmannarevisorernas riskbedömning är fullmäktiges uppdrag, mål och riktlinjer till bolaget, tidigare granskningar och resultat från årets granskning. Det gäller även förändringar i landstingets organisation, lagstiftning och andra förändringar i landstingets omvärld. Lekmannarevisorerna behöver även skaffa sig goda kunskaper om bolaget. De behöver därför inhämta information om bolagsordning, ägardirektiv, aktuella lagar och förordningar, viktiga överenskommelser och avtal samt annan relevant information om marknadssituation m.m. Revisionen indelas i årlig revision och verksamhetsrevision. Den årliga revisionen indelas i sin tur i basrevision och fördjupningar. Basrevisionen genomförs i verksamheter inom landstinget oberoende av genomförd riskbedömning. Inom ramen för den årliga revisionen genomförs för vissa verksamheter även fördjupningar som bygger på genomförd riskbedömning. Fördjupningar avrapporteras löpande under året eller i årsrapporten för respektive bolag. 6

10 Utöver den årliga revisionen genomförs även verksamhetsrevision i form av projekt som syftar till att fördjupat granska och bedöma om verksamheten lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten framför allt vad gäller effektivitet och kvalitet. Verksamhetsrevisionen utgår från de områden som definierats utifrån lekmannarevisorernas riskbedömning och vad som framgår av revisionsplanen. För varje bolag tar granskningsansvarig på revisionskontoret fram en granskningsplan där det framgår vad som specifikt ska granskas under revisionsåret (årlig revision och verksamhetsrevision). Granskningsplanen ska kommuniceras med den auktoriserade revisorn och bolagsledning. Samråd om granskningsinsatser ska ske mellan auktoriserad revisor och granskningsansvarig på revisionskontoret. Det gäller framför allt granskningen av den interna kontrollen. Information om lekmannarevisorernas och den auktoriserade revisorns granskningsinsatser lämnas till berörd bolagsledning. Vid informationsmötet deltar bland annat granskningsansvarig vid revisionskontoret och den auktoriserade revisorn. B Kommunikation Kommunikation sker i alla delar av revisionsprocessen för att initiera granskning, kommunicera granskningsresultat och för ett allmänt informationsutbyte om verksamheten och dess utveckling. Lekmannarevisorerna har sammanträffanden med hela eller delar av bolagsstyrelsen i den utsträckning som bedöms nödvändig under revisionsprocessens olika steg. Vid behov av kontakt med bolaget anordnas t.ex. informationsmöte och studiebesök. Dessa hanteras av revisionskontoret, i kontakt med revisorsgruppens ordförande. C Årlig revision - granskning och rapportering Revisionskontoret utfärdar instruktioner och anvisningar för den auktoriserade revisorns granskningen av delårsrapport, löpande granskning och granskning av årsbokslut 3. Detta kommuniceras med de auktoriserade revisorerna och granskningsansvariga vid uppstartsmöte inför årets revision och inför granskningen av årsbokslut. Den auktoriserade revisorns granskning av delårsrapport, löpande granskning och granskning av årsbokslut utgör underlag för revisionskontorets rapportering för respektive bolag. Den auktoriserade revisorn ska delta vid underhandskommunikation av årsrapport med berörd bolagsledning och vid revisorsgruppens slutrevisionsmöte och vid behov i samband med den löpande granskningen. Detta gäller såvida inte annat överenskommit. 3 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 7

11 D Verksamhetsrevision - avrapportering Genomförda projekt redovisas i särskilda revisionsrapporter som tillställs lekmannarevisorerna för ställningstagande och överlämnas därefter till berörda bolagsstyrelser för yttrande eller eventuellt yttrande. Granskningsansvarig på revisionskontoret ska informera den auktoriserade revisorn om resultatet av genomförd granskning och vid behov överlämna revisionsrapporten för kännedom. E Lekmannarevisorernas bedömning Lekmannarevisorerna avslutar årets granskning med att upprätta och lämna en granskningsrapport för respektive bolag. Lekmannarevisorernas granskningsrapport ska bifogas den auktoriserade revisorns revisionsberättelse. Granskningsrapporten ska delges fullmäktige innan den tillställs bolagets styrelse och bolagsstämman. Granskningsrapporten lämnas till bolagsstyrelsen senast tre veckor före den ordinarie årsstämman. Styrelsen vidarebefordrar rapporten till årsstämman. I granskningsrapporten görs en sammanfattande bedömning av bolagets verksamhet bl. a. om den interna kontrollen och ändamålsenligheten. Lekmannarevisorerna har inte uppdraget att uttala sig om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte, det gör den auktoriserade revisorn. Lekmannarevisorerna kan dock rikta anmärkning. Om lekmannarevisorerna finner anledning att rikta anmärkning mot styrelsen, enskild styrelseledamot eller mot VD, ska detta framgå i granskningsrapporten och uppgift ska lämnas om anledningen. Innan lekmannarevisorerna överväger att rikta anmärkning ska lekmannarevisorerna aktivt och tydligt kommunicera sina iakttagelser och synpunkter för att ge berörda möjlighet att vidta åtgärder. Om lekmannarevisorerna är oeniga eller vill göra skiljaktiga uttalanden lämnas flera granskningsrapporter alternativt en granskningsrapport med tydligt redovisade skilda uttalanden och vilka som står för dessa. Till granskningsrapporten ska biläggas revisionskontorets årsrapport som underlag för uttalandena i granskningsrapporten. Årsrapporten innehåller en sammanfattning av den granskning som har utförts under året samt granskningen av årsbokslutet med iakttagelser, bedömningar och rekommendationer. Inför slutrevisionsmötet ska auktoriserad revisor och lekmannarevisorerna ha underrättat varandra om granskningsresultaten genom att med varandra kommunicera revisionsberättelse respektive granskningsrapport och underliggande årsrapport. Enligt KL 9 kap. 16 ska granskningsrapport enligt ABL 10 kap. 5, 13 och 14 som har lämnats för ett aktiebolag som avses i KL 3 kap. 17 eller 18 också fogas till revisionsberättelsen för landstingsstyrelsen. Detta innebär att lekmannarevisorernas iakttagelser utgör en viktig del vid de förtroendevalda revisorernas ställningstagandena i slutrevisionen avseende landstingsstyrelsen. 8

12 2.8 Bolagets årsstämma Efter fullmäktiges samlade behandling sammankallas bolagsstämmor för vart och ett av bolagen. Vid stämmorna fattas de slutliga besluten om fastställande av bokslut och om ansvarsfrihet ska medges för bolagets styrelse och VD. Granskningsrapporten läggs fram på årsstämman tillsammans med årsredovisning och den auktoriserade revisorns revisionsberättelse. Granskningsrapporten ska dessförinnan hållas tillgänglig och sändas till fullmäktige. Resultatet av lekmannarevisorernas granskning breddar stämmans underlag inför dess beslut i ansvarsfrågan. I den auktoriserade revisorns revisionsberättelse finns uttalandet om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller inte för styrelse och VD. Lekmannarevisorn har rätt att närvara på stämman och skyldighet att göra så när anmärkning har lämnats. Lekmannarevisorn är också skyldig att lämna de upplysningar som bolagsstämman begär, om detta kan ske utan att bolaget väsentligen lider skada. Följande ordning tillämpas vad gäller lekmannarevisorernas medverkan vid stämmorna: Revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport ska föredras vid den årliga bolagsstämman. Auktoriserad revisor och lekmannarevisorer ska kallas till stämman. Hela revisorsgruppen ska kallas men kan själv välja vem som ska företräda gruppen. Den auktoriserade revisorn förutsätts delta vid stämman. Efter bolagsstämman ska årsredovisningen överlämnas till Bolagsverket. I den slutliga årsredovisningen ska upplysas om när lekmannarevisorerna avgivit sin granskningsrapport. Denna ska som regel också i sin helhet införas i årsredovisningen på samma sätt som den auktoriserade bolagsrevisorns revisionsberättelse. Granskningsrapporten har i likhet med revisionsberättelsen en kortfattad och enhetlig disposition, som sammanfattar lekmannarevisorernas bedömning av året. 3. Den gemensamma vårdorganisationen i Norrtälje I Norrtälje bedriver kommunen och landstinget sedan år 2006 hälso- och sjukvård och omsorg i en gemensam organisation. En gemensam nämnd (TioHundranämnden) har befolkningsansvaret samt utövar myndighetsansvaret och beställarrollen. De tidigare landstings- och kommundrivna verksamheterna drivs i ett gemensamägt bolag (TioHundra AB). Dessutom finns ett kommunalförbund (Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg) med enda uppdrag att formellt utöva ägarrollen för bolaget. För granskning av dessa tre organ har fullmäktige utsett revisorer/lekmannarevisorer i särskild ordning. 9

13 4. Stiftelser För granskning av stiftelser gäller stiftelselagen. Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen. Förtroendevalda revisorer för stiftelse där landstinget är ensam bildare utses normalt genom landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige utser revisorer i stiftelserna. Det formella uppdraget för de av fullmäktige utsedda revisorerna är detsamma som för företagens auktoriserade revisor. De granskar företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande ledningens (VD eller motsvarande) förvaltning. Detta förhållande hindrar inte att den förtroendevalda revisorn därtill anlägger samma perspektiv på sin granskning som lekmannarevisorerna i ett bolag. Att fullmäktige väljer att utse revisorer i stiftelser kan med stöd av kommunallagen tolkas som en avsikt att ge ägaren en förstärkt demokratisk insyn och kontroll utöver styrelsens uppsikt och den lagstadgade revision som företagets auktoriserade revisor genomför. Med stöd av denna avsikt genomför den av fullmäktige utsedda revisorn sitt uppdrag enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och kan utöver sitt grunduppdrag fokusera på hur stiftelsen genomför ägarens avsikter d.v.s. ändamålsenligheten. I en stiftelse uttrycks stiftarens avsikt i stiftelsens förordnande/stadgar. Gentemot revision i bolag föreligger bl.a. den skillnaden att revisionsuppdraget är sammanhållet (ingen uppdelning i yrkesdel och lekmannadel). Det innebär att även förtroendevalda revisorer ska underteckna revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lämnas till styrelsen inför stiftelsens årsstämma (motsvarande). I stiftelser kan förordnandet definiera i vilken ordning revisionsberättelse ska avlämnas. 5. Donationsfonder Donationsstiftelser/förvaltade fonder är medel donerade för särskilda ändamål och förvaltas av AB Stockholms läns landstings Internfinans. Att granska dessa stiftelser ingår inte i revisorernas uppdrag om inte fullmäktige särskilt beslutat att lägga uppdraget på revisorerna. Landstingsfullmäktige har beslutat att revisorsgrupp I ska utföra granskningen av landstingets donationsstiftelser. Uppdraget är att granska respektive stiftelses bokföring, årsredovisning och förvaltning och att upprätta en revisionsberättelse. Revisorerna i revisorsgrupp I och den auktoriserade revisorn lämnar en gemensam revisionsberättelse för varje stiftelse. 10

14 6. Kostnader Revisorernas granskning av Stiftelsen Clara och Donationsfonderna finansieras via landstingsbidrag. Enligt fullmäktiges budgetbeslut har Landstingsrevisorerna rätt att debitera de landstingsägda bolagen för utförd lekmannarevision. Revisorskollegiet har beslutat om debiteringen av de landstingsägda bolagen från och med Beslutet innebär att de kostnader som uppstår som en följd av den årliga revisionen kommer att debiteras i form av en årlig avgift. Här ingår kostnader för lekmannarevisorerna liksom revisionskontorets kostnader som biträde åt lekmannarevisorerna. Avgiftens storlek har bestämts utifrån dels historiska uppgifter om de resurser som krävts för den årliga revisionen av respektive bolag, dels utifrån en riskbedömning av behovet av granskning under det närmaste året/åren. Om det uppstår behov av en betydligt större revisionsinsats inom ramen för den årliga revisionen än tidigare bedömning kan bolaget komma att debiteras en extra avgift motsvarande nedlagda resurser. Verksamhetsrevision i form av projekt finansieras i sin helhet inom ramen för Landstingsrevisorernas landstingsbidrag. 7. Ansvar i bolag och stiftelser Liksom bolagsorganens styrelse, VD och auktoriserad revisor, har lekmannarevisorer i aktiebolag och förtroendevalda revisorer i andra företagsformer ett skadeståndsansvar för ekonomisk skada som revisorn själv eller dennes biträde förorsakar företaget uppsåtligt eller genom oaktsamhet. Risken för att ett skadeståndsansvar kommer att utkrävas av en lekmannarevisor eller förtroendevald revisor bör varken överdrivas eller underskattas. Därför är det viktigt att det uppmärksammas och framförallt förebyggs genom att arbeta enligt god revisionssed med en väl underbyggd granskning och bedömning samt tillräcklig dokumentation över granskningen. De auktoriserade revisorerna har sitt skadeståndsansvar återförsäkrat via sin arbetsgivare exempelvis genom försäkring. Någon motsvarande försäkring går inte att teckna för förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer. Landstingsfullmäktige beslöt att anta en garantiförbindelse för förtroendevalda bolagsrevisorer. Förbindelsen innebär att landstinget förbinder sig att inte självt eller över respektive bolag/stiftelse utkräva skadestånd i annat fall än då sådant ansvar hade kunnat aktualiseras mot förtroendevald med motsvarande uppgift i nämnd eller styrelse eller mot tjänsteman vid fullgörande av normala uppgifter inom förvaltningen. 4 LS Garantiförbindelse för förtroendevalda revisorers ansvarsfrågor 11

15 Stockholms läns landsting förbinder sig vidare att för det fall skadeståndsanspråk på grund av uppdraget av annan riktas mot i föregående stycke omnämnd person, ersätta denna för vad hon/han på grund av lag tvingats utge i den mån skadeståndet inte kunnat utkrävas av förtroendevald med motsvarande uppgift i landstingskommunal verksamhet eller av tjänsteman vid fullgörande av normala arbetsuppgifter i förvaltning. 8. Finansiella samordningsförbund Den 1 januari 2004 infördes en lagstiftning om Finansiell samordning (Lag 2003:1210, med förändrad lydelse 2004:793). Lagstiftningen innebär en möjlighet till permanent samverkan mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. Syftet var att ge lokala aktörer bättre möjlighet att prioritera gemensamma insatser. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Den finansiella samordningen bedrivs genom fristående samordningsförbund som utgör en offentligrättslig juridisk person där de fyra parterna är representerade. Landstingsfullmäktige utser revisorer i finansiella samordningsförbund. Samordningsförbunden liknar kommunalförbunden till sin form men regleras i egen lagstiftning. Förbundsordningen reglerar organisation, hur revisorer utses, styrning, ekonomi mm. Revisorerna ska granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Samtidigt har lagtexten en hänvisning till revisionsuppdraget i kommunallagen. Uttolkningen blir därför att granskningen omfattar verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, räkenskapernas riktighet och att den interna kontrollen är tillräcklig. Uppdraget ska utföras på samma sätt som i kommunens revision och enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. I uppdraget samverkar revisorerna (landsting och kommun) med den revisor som för statens del utses av Försäkringskassan. Revisorerna från landsting och kommun upphandlar tillsammans eller var för sig sakkunniga biträden. För landstingets och kommunernas del sker ansvarsprövning i fullmäktige med samordningsförbundets revisorers granskning som grund. Fullmäktige ska pröva ansvaret enligt lagen om finansiell samordning 26: Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. För statens del sker ansvarsprövningen i Försäkringskassans styrelse. Respektive finansiellt samordningsförbund svarar för kostnaderna för den revision som utförs. 12

16

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Varför finns det revision? När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Lekmannarevision The Capit al o al f Sca ca dinavia

Lekmannarevision The Capit al o al f Sca ca dinavia Lekmannarevision The Capital of Scandinavia Lekmannarevisor Lekmannarevisor är ett bolagsorgan, reglerat i Aktiebolagslagen 10 kap. Lekmannarevisorer är obligatoriska i helägda kommunala bolag enligt Kommunallagen

Läs mer

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 26 maj 2015 tidplan och avsnitt 10.6 10.13 uppdateras inför slutrevisionen F 1 Innehållsförteckning 1 Tidplan... 3 2 Inledning... 4

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Lekmannarevision i Falkenbergs kommun med revisionsplan för bolag år 2015 och 2016

Lekmannarevision i Falkenbergs kommun med revisionsplan för bolag år 2015 och 2016 med revisionsplan för bolag år 2015 och 2016 Lekmannarevision Av fullmäktige utsedd lekmannarevisor 2015 2018 Gösta Svensson Sakkunnigt biträde Fredrik Carlsson PwC Lekmannarevisionens uppdrag I ett helägt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2014 N Landstinghuset i Stockholm AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget

Läs mer

kvalitetssäkrad välfärd Ansvarsprövningen i fullmäktige

kvalitetssäkrad välfärd Ansvarsprövningen i fullmäktige kvalitetssäkrad välfärd Ansvarsprövningen i fullmäktige Ansvarsprövningen i fullmäktige Upplysningar om innehållet: Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Reglemente för Helsingborgs stads revisorer

Reglemente för Helsingborgs stads revisorer SID 1(6) Reglemente för Helsingborgs stads revisorer Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Kommunfullmäktige har beslutat om

Läs mer

Revisorerna i Falkenberg

Revisorerna i Falkenberg Revisorerna i Falkenberg Vilka är revisorerna? Gösta Svensson (ordförande) Jan Johansson (vice ordförande) Hans Bertilsson Ulf Johansson Carina Ejdestig Håkan Jeppsson Kjell Birgersson Nils-Erik Johansson

Läs mer