MUSEERNA VID DJURGÅRDSBRUNNSVIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MUSEERNA VID DJURGÅRDSBRUNNSVIKEN"

Transkript

1 MUSEERNA VID DJURGÅRDSBRUNNSVIKEN Flanerar man längs den vackra Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm kan man inte undgå att lägga märke till tre stora byggnadskomplex längs vikens norra strand. Byggnadernas funktion är snarlika men arkitektoniskt är de vitt skilda åt. För att underlätta för läsaren tänker vi oss att vi följer Djurgårdsvikens norra strand från Djurgårdsbron. Vi passerar då först det gamla Skogsinstitutet, beskrivet i Kulturvärden nr 1/1999, därefter Diplomatstaden med sina stora villor från och 20-talen, på vänster hand öppnar sig Ladugårdsgärde (Kulturvärden nr 1/2000) och sedan är vi framme vid restaurangen och hotellet Villa Källhagen. Stället är känt redan på Bellmans tid som landsvägskrogen Röda Stugan. Eventuellt ingår den ursprungliga byggnaden i det fristående hus som nu används som festvåning. Den moderna byggnaden är ritad av arkitekterna Bjurström och Brodin och invigdes Den diskreta, milt ljusgråa huset har lånat motiv från den berömde arkitekten Gunnar Asplunds Villa Snellman på Djursholm. Strax bortom värdshuset låg fordom den lilla gården Hesslingsberg, uppkallad efter hovjägaren Hessling som hade sitt boställe här i mitten av 1700-talet. Detta kan i sin tur ha varit byggt på ett gammalt kruthus från 1700-talets början. Flera sådana byggdes då runt Djurgården för att sprida kronans krutförråd och därmed minska olycksriskerna. Minst två av dem finns kvar än idag. Ett ligger vid båthamnen Hundudden på norra Djurgårdens östra sida och det andra är nu en del av den gamla Bonnierska villan Nedre Manilla. Hesslingsberg fanns kvar till slutet av 1920-talet då gården revs för att lämna plats åt 1930 års Stockholmsutställning, den funktionella arkitekturens genombrott. Trots att utställningen kom att bli epokgörande återstår bara två synliga minnen. Det ena är toalettinrättningen på Strandvägen invid Djurgårdsbrons norra fäste och det andra är den svaga terrasseringen framför Sjöhistoriska museet. Ragnar Östbergs palats När vi nu passerat Villa Källhagen och en skogsdunge ligger Sjöhistoriska museets vita palats framför oss. Den har i likhet med sina museala grannar en lång bakgrundshistoria. Arbetet för ett sjöfartsmuseum i Stockholm inleddes 1913 genom bildandet av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum. Redan året därpå öppnades en utställning om landets civila sjöfartshistoria i förhyrda lokaler på Skeppsbron 46. Man tvingades stänga utställningen 1920 och magasinera de insamlade föremålen, men kunde 1925 åter öppna i rederiet Nordström och Tuhlins fastighet på Skeppsbron 34. Här kom man att stanna i 10 år. De sjömilitära delarna av museet härstammar från flottans modellkammare i Karlskrona där fartygsmodeller samlats ända från 1600-talets mitt. Redan år 1867 visades ett antal av de unika modellerna på världsutställningen i Paris och än mer uppmärksammade blev de på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm Där presenterades de i flottans och arméns egen paviljong tillsammans med andra äldre och nyare marina föremål. Efter utställningen återfördes modellerna till Karlskrona. Starka krafter arbetade för ett nytt centralt marinmuseum i Stockholm och 1907 öppnades en tillfällig utställning i Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg som idag hyser Utrikesdepartementet. Modellerna hämtades ånyo från Karlskrona och andra föremål tillfördes från bl.a. Marinförvaltningen. Flera förslag lades fram för en ny permanent museibyggnad, både Galärvarvet, Karlaplan och Kastellholmen diskuterades. Under tiden förvarades Statens Sjökrigshistoriska samlingarna i källaren till det gamla Bancohuset vid Järntorget i Gamla Stan, där Statens Fastighetsverk nu har sitt säte. Bättre möjligheter erbjöds när Skogsinstitutet flyttade från Nobelparken till Frescati Här kunde föremålen äntligen visas för allmänheten under namnet Marinmuseum.

2 Länge hade man emellertid närt tanken om ett gemensamt sjöhistoriskt museum och 1928 framlade representanter för de båda verksamheterna en skrivelse till regeringen med förslag om ett gemensamt marin- och sjöfartsmuseum med placering någonstans i staden. Förslaget gav genklang på många håll och resulterade i mars 1931 i en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på kronor för ändamålet. Villkor för donationen var att statens skulle upplåta lämplig tomt, att bygganden inte fick uppföras i funktionalistisk stil och att beslut i frågan skulle vara fattat före utgången av Riksdagen biföll också en proposition med detta innehåll Villkoret om att museet inte fick byggas i funkisstil var sannolikt en följd av den då pågående arkitekturdebatten i efterdyningarna av Stockholmsutställningen. Ironiskt nog kom museet att byggas på platsen för utställningens stora funkisrestaurang. De tidigare nämnda teraserna, eller rättare sagt gradängerna, minner om detta. Den ungefärliga platsen för museet hade diskuterats redan tidigare, bl.a. i ett utkast av arkitekten Ferdinand Boberg från I augusti 1931 utlyste en statlig utredning en begränsad arkitekttävling för att man skulle få idéförslag. Vissa ramar fastslogs, bl.a. skulle plats göras för fartygsmodellerna och för det bevarade akterskeppet från Gustav III:s chefsfartyg Amphion. Byggnadsrådet Carl Bergsten vid Byggnadsstyrelsen tillsattes som domare och de kända arkitekterna Ragnar Östberg, Cyrillus Johansson och Ragnar Hjort inbjöds som tävlande. Bergsten förordade Ragnar Hjorts förslag, som bäst uppfyllde lokalkraven och som dessutom var billigast. Utredningen frångick dock domarens ställningstagande, då man ansåg att förslaget var allt för funktionalistiskt och därmed inte stod i överrensstämde med donationsvillkoren. Istället fick Ragnar Östberg i uppdrag att modifiera sitt förslag, som uppenbarligen var inspirerat av Olof Tempelmans gymnasiehus i Härnösand från Efter det att regeringen tillsatt en nämnd för att leda arbetet kom modifieringarna, till Östbergs irritation att bli flera. Det gällde bl.a. fönsternas antal och placering, byggnadens längd och bredd samt och trappornas utformning. Byggnadsarbetet utfördes åren och museet invigdes Resultatet blev en ganska smäcker och elegant byggnad i ett cirkelsegment och med en central rotunda. Stilen är Swedish Grace och rotundans utformning går tillbaka till det mest, enligt Östberg själv, fulländade av alla rundtempel, Pantheon i Rom. Arkitektoniskt mest intressant är Minneshallen, eller Troféhallen som den tidigare kallades. Den förlades i centralaxelns fortsättning från den runda pelarförsedda vestibulen. Salen fick sitt ljus från höga smala fönster under taket och i dess bortre sida byggdes akterskeppet från Amphion in. I salen visades bataljmålningar och troféer i form av bl.a. erövrade örlogsflaggor samt några av de största fartygsmodellerna. Det nedre planet disponerades ursprungligen av örlogssamlingarna medan det övre visade handelssjöfartens utveckling. En hel skans från skonerten Hoppet med tillhörande däck och komplett inredning är kvar som en del av den ursprungliga basutställningen. Dualismen i samlingarna var länge vägledande för museets verksamhet. De bägge delarna slogs inte ihop till en gemensam myndighet förrän Bibliotek och tjänsterum förlades till museets norra gavel, i strid med Östbergs ursprungliga förslag, medan behovet av magasinsutrymmen helt förbigicks. En film- och föreläsningssal tillkom under 1970-talet och en cafeteria inreddes vid den södra gaveln i början på 1990-talet. Behovet av utställningsytor och nya publika utrymmen har under åren framtvingat mer eller mindre lyckade ombyggnader. Minneshallen har blivit arkitektoniskt utarmad och vestibulen framträder nu i ett mycket förkrymt skick. För närvarande har man också problem med slitna golv i bottenvåningen och med en dålig klimatanläggning. Trots senare förändringar inbjuder Östbergs byggnad dock fortfarande till en seglats på historiens oceaner och en vandring längs forntida stränder.

3 Ernst Jacobssons kasern På Sjöhistoriska museets baksida upptäcker finner vi de kvarstående delarna av Livregementets dragoners (K 2) kaserner, eller Kavallerietablissemanget som det också kallades. Livregementets dragoner var, till skillnad från t.ex. det värvade Livgardet till häst, ett indelt förband. Detta innebar att de fast anställda dragonerna i regel bara tjänstgjorde någon månad om året. Dragonerna, som härstammade från det gamla Livregementet till häst med anor från 1500-talet, rekryterades huvudsakligen i Uppland där regementets boställen låg. Livdragonerna hade tidigare fört en ambulerande tillvaro med övningsplatser på Pollacksbacken i Uppsala och vid Drottningholm. Sedan 1827 hade man övat på Ladugårdsgärde och legat i läger vid Värtan om somrarna. Så småningom krävde den utökade beväringsutbildningen, en föregångare till den allmänna värnplikten, bättre förläggningsutrymmen och övningsmöjligheter. Etablissemanget skulle också hysa kavalleriets samlade befälsskolor. Även Norrlands dragonregementes rekrytskvadron kom att inlogeras här under 1890-talets början, i avvaktan på att nya kaserner skulle stå klara i Umeå. På platsen för kasernbyggnaderna låg på slutet av 1700-talet gården Wiksberg som revs 1879 för att lämna utrymme åt den nya anläggningen, ritad av arkitekten vid Överintendentsämbetet Ernst Jacobsson, en av seklets mest produktiva arkitekter. Han hade några år tidigare ritat rikets första moderna kasern för Svea artilleriregemente (A 1, nuvarande Försvarshögskolan) vid Valhallavägen i Stockholm, färdig Till skillnad från A 1:s sammanhållna byggnad runt en central kaserngård, projekterades Kavallerietablissemanget som en anläggning bestående av flera huskroppar, med drag av paviljonger. Det rörde sig däremot inte om något renodlat paviljongsystem, ett sådant som samtidigt förespråkades av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien och som kom till användning vid flera av deras lasarettsbyggnader. Etablissemanget stod färdigt 1881 och var utfört i enkel gulputsad nyklassicism med få utsmyckningar. Närmast Sjöhistoriska museet byggdes två långa stallängor, parallellt med varandra längs Djurgårdsviken respektive nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen, med plats för sammanlagt 300 hästar. Vinkelrätt mellan dessa uppfördes ridhus och exercishus av trä. På platsen för nuvarande Folkens museum byggdes de tre kasernpaviljongerna, två på linje och en bortom, i rät vinkel mot Djurgårdsbrunnsvägen och viken. Kasernerna bestod vardera av en rusticerad bottenvåning med tvåvåningspaviljonger på varje gavel. Varje kasern hade en genomgående korridor, till skillnad mot det egentliga paviljongsystemet och 6 logoment, ett för 12 man och fem för 15 man. I flygelpaviljongerna fanns expeditioner och dagrum samt lägenheter för underofficerare. Dessa bestod av två rum och kök för fanjunkare samt ett rum och kök för gift sergeant. Ogift sergeant ansågs inte behöva något kök. I den mellersta av kasernerna fanns också utrymmen för regementsexpeditionen och officerarnas samlingsrum. Söder om kasernerna uppfördes det särskilda sjukstall och bortom dem förlades en envånings sjukpaviljong. Den allmänna värnpliktens införande 1901 innebar att regementets samtliga fem skvadroner om 125 man vardera, nu skulle rymmas i kasernerna. Ombyggnadsuppdraget gick till chefsarkitekten vid Arméförvaltningens kasernbyggnadsbyrå, Erik Josephson. Denne räknas än idag som rikets främste kasernarkitekt med en mycket stor både civil och militär produktion bakom sig. Han beräknas ha ritat 51 kasernetablissemang under sin aktiva tid. Dessutom var han kusin till Ernst Jacobsson och möjligheterna att sammanblanda dessa två är legio. Josephson lät höja de tre kasernerna med en våning och bottenvåningen på den mellersta byggdes om till underofficersbostäder samt arrestlokal. Även gavelpaviljongerna och sjukpaviljongen höjdes. Stallarna förlängdes för att få plats med alla hästar och en ny stallänga samt ett ridhus i sten tillkom mellan och i vinkel mot de andra. Bortom sjukpaviljongen byggdes ett kanslihus i två våningar med vindsvåning, omgärdat av en vacker park och med strålande utsikt mot Djurgårdsviken. Kanslihuset innehöll även

4 officersmäss medan underofficersmässen förlades till en nyuppförd byggnad med två våningar och vindsvåning, på en liten kulle mellan den södra stallängan och viken. I huset fanns också verkstäder och tjänstebostäder. För manskap och underbefäl byggdes ett marketenteri öster om kanslihuset redan 1895 och i höjd med kasernerna längs Djurgårdsbrunnsvägen uppfördes matinrättningen och en förrådsbyggnad. Förhållandena måste ha upplevts som nära nog idealiska, med vacker övningsterräng i på knutarna och nära till stadens centrum. Värnpliktiga dragoner, uppvuxna på landsbygden, var säkert heller inte vana vid centralvärme och rinnande vatten. I och med 1925 års försvarsbeslut var Livregementets dragoners saga all. Det sammanslogs med sin gamla ärkefiende Livgardet till häst 1927, under det nygamla namnet Livregementet till häst (K 1). Det nya regementet sammanfördes till hästgardets kaserner vid Lidingövägen och etablissemanget lämnades. Vid trettiotalets slut användes det för en jordbruksutställning och även Stockholmsutställningen kom att utnyttja delar av det. Idag kvarstår stallängorna, varom mera nedan, sjukstallet, en förrådsbyggnad, underofficersvillan och kanslihuset. Förrådsbyggnaden disponeras av Folkens museum och i villan finns Sjöhistoriska museernas kansli samt två privata f.d. tjänstebostäder. Kanslihuset, senare kallat Dragongården, kom att användas som bostad av greve Folke Bernadotte, som hade varit regementskvartermästare vid K 2. Han mördades av judiska terrorister under sitt medlaruppdrag i Palestina Den efterlevande familj bodde kvar i byggnaden till mitten av 1970-talet då den övertogs av Markandsdomstolen och av Byggnadsstyrelsen. Området köptes vid 1990-talets början av Kinas ambassad som lät uppföra nya kansli- och bostadshus i klassisk kinesiskinfluerad byggnadsstil. Dragongården är idag den kinesiske ambassadörens residens. Det gamla marketenteriet, som ingick i Sockholmsutställningens nöjesfält och som under familjen Bernadottes tid var chaufförsbostad, ingår däremot inte i ambassadkomplexet. Det tjänar nu som konferensanläggning för Finansdepartementet. Till minne av Livdragonerna restes en minnessten i närheten av södra stallets östra gavel Ragnar Hjorts museum Dagens Tekniska museum skapades av bl.a. Ingenjörvetenskapsakademien 1924, då stiftelsen Sveriges Tekniska museum inrättades. Diskussioner hade då pågått i flera år dessförinnan. Förebilden var Deutsches Museum i München och dess teknikhistoriska samlingar. I flera år var tekniska museets verksamhet inriktad på föremålsinsamling i väntan på en museibyggnad. Tack vare en donation på två miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kunde planerna realiseras sättas i verket Något villkor om att museets skulle uppföras i någon viss stil förekom inte, till skillnad från vad fallet varit vid samma stiftelses donation till Sjöhistoriska museet. Redan 1930 hade Ragnar Hjort, byggnadsråd och chef för byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå, utarbetat ett förslag, som nu kunde förverkligas. Förslaget anslöt till de ideal som presenterats vid Stockholmsutställningen samma år. Hjort var för övrigt inblandad i flera museiprojekt, inte bara Sjöhistoriska museet utan också bl.a. Hallands länsmuseum i Halmstad 1933 och Armémuseums nya gestaltning Staten ställde marken till förfogande, men bara ett stall revs för att lämna utrymme vilket gjorde att museet måste anpassas till en relativt liten markyta. Lösningen blev en kompakt huskropp med tredubbel rumsbredd, något som var fördelaktigt för kommunikationerna inom huset. I byggnadens mellersta del förlades trappor, hissar och magasin. Hisstrumman glasades in så att besökarna skulle kunna se hissmaskineriet i funktion, en mycket bokstavlig tolkning av begreppet funkis. Detsamma gällde för övriga tekniska funktioner som ventilationsaggregat och värmecentral, men dessa ha senare moderniserats och dolts. På entréplanet placerades de interna funktionerna som tjänsterum, arkiv och bibliotek. En hall innanför entrén var tänkt för tillfälliga utställningar, medan

5 lokalerna för basutställningarna i huvudsak fanns på de två övre våningar i sammanhängande cirklar av rum. För de mycket stora föremålen byggdes en maskinhall öster om våningshuset, en välvd järnkonstruktion, klädd med koppar och eternit. Passagen mellan huvudbyggnaden och maskinhallen utformades som en minneshall, kallad Sverigesalen. Salen hade en stram klassicistisk inredning, smyckad bl.a. med byster av svenska uppfinnare och industrimän. Den, liksom mycket av utställningarna i övrigt, var formgiven av konstnären Jerk Werkmäster. Sverigesalen är nu dessvärre helt spolierad. Under maskinhallens terrass fanns tidigare en vaktmästarebostad om två rum och kök, med ingång från norr och förbindelse med arbetsplatsen. För direktören inreddes en ljus och modern bostad högst upp i huvudbygganden och på samma plan inreddes också museets restaurang med terrass och en hänförande utsikt. Invigningen av museet skedde 1936, men det dröjde till 1938 innan publiken fick se annat än tillfälliga utställningar. År 1938 invigdes även gruvutställningen, som ursprungligen visats på 1897 års Stockholmsutställning i en byggnad som exponerade den skånska storindustrin. Byggnaden i fråga är f.ö. belägen på Skansenbergets norra sida och är i skrivande stund under renovering. Ridhuset och stallängorna användes i många år som magasin, men byggdes senare om. Ridhuset förändrades till konferensanläggning i mitten på 1960-talet, men inreddes till barnoch ungdomsavdelningen Teknorama i mitten på 1970-talet, efter ritningar av Britta och Kjell Abramsson. En ytterliggare förändring skedde 1998 för att skapa nya arbetsplatser i husets övervåning. År 1974 tillkom Telemuseum i den norra stallängan mot Djurgårdsbrunnsvägen efter en omfattande ombyggnad, som bl.a. innefattade utgrävning av en källarvåning och inrättandet av ett andra våningsplan. Det är i princip bara längans ytterväggar som återstår. Telemuseum är fristående från Tekniska museet men man delar administrationstjänster. I utställningarna ingår LM Ericssons magnifika styrelserum från Telemuseum står nu inför en omgestaltning. I samband med Aseas 100-årsjubileum 1983 tillsköts medel för att bygga upp ett elkraftsmuseum i det södra stallet och vid ombygganden inreddes även museets cafeteria där. Stallets invändiga karaktär är bevarad med vitputsade murar och bärande träpelare. Den senaste stora tillbyggnaden till museet är Wallenberghallen, efter ritningar av Erik Källström, Arksam AB. Den invigdes 1994 och är inpassad mellan Teknorama och Maskinhallen på platsen för det gamla exercishuset och förbinder museets olika delar. Höjden har begränsats av de intilliggande stallängornas takåsar, så att endast de bågformiga lanterninerna syns på avstånd. Wallenberghallen har likheter med Maskinhallen, en enkel byggnadskropp med rundad takform, byggd i en bärande synlig stålkonstruktion. Den rymmer en stor utställningshall som med skjutväggar kan delas i flera mindre rum samt hörsal och museets fotoateljé. Till minne av forna tiders byggnadsteknik står utanför huvudbyggnaden står en kyrkspira i gjutjärn. Den härstammar från Riddarholmskyrkan där den uppsattes efter branden 1839 efter den stora branden Spiran var en av fyra hörntorn och togs ner 1965 på grund av rostangrepp. Den flyttades till platsen Ragnar Hjorts arbeten karakteriseras som ett högt utvecklat sinne för form och mått, fasthet, klarhet, balans. Omdömet passar väl in på Tekniska museets byggnad, framför allt på interiörens öppna och föränderliga struktur. Stilmässigt är byggnaden en god representant för funktionalismens omisskännliga formspråk, ett museiföremål i sig självt.

6 Folkens hus Mellan Tekniska museet och Dragongården ligger Etnografiska museet, eller Folkens Museum Etnografiska som det numera heter. Museet är en utveckling av den etnografiska avdelningen i Naturhistoriska Riksmuseet, som bildades i slutet av 1800-talet. Avdelningen följde inte med när Riksmuseets nya byggnad vid Frescati togs i bruk 1916, utan stannade kvar i Vetenskapsakademiens dåvarande hus, det gamla Westmanska palatset invid Adolf Fredriks kyrka. År 1930 flyttade man in i de gamla dragonkasernerna, som trots vissa ombyggnader knappast var särskilt lämpade för sitt ändamålet. I samband med inflyttningen ändrades namnet till Etnografiska museet men verksamheten skildes dock inte från Riksmuseet förrän Museets dåliga förhållanden och bristande resurser var en följetong under många år. En museichef sade upp sig i protest mot statsmakternas ringa intresse, men droppen urholkade så småningom stenen och kasernerna rev. En ny byggnad uppfördes på dessas plats under åren efter ritningar av arkitekterna J. Gezelius och G. Mattson. Det nya museet invigdes Huset består av en tvåvånings kvadratisk betongstomme, men är prydd med en rödmålad locklistpanel och en serie av utskjutande takfall med synliga taksparrar. På den södra sidan finns utskjutande delar liksom på taket där den platta konstruktionen där den platta konstruktionen bryts. Den egensinniga arkitekturen framstår som en blandning av svenska lantbruksbyggnader och avlägsna byggnadskulturer. Byggnadens vackraste partier, där bl.a. museirestaurangen ingår, vetter mot parkanläggningen i söder, men fasaden mot Djurgårdsbrunnsvägen har kritiserats för osäkra kompromisser. Museets utställningsytor präglas av flexibilitet, men den vackra dubbeltrappan i den centrala höga utställningshallen har fått en överraskande trång placering. De publika delarna i övrigt anses som välplanerade, men föremålsmagasinen i souterrainvåningen har fått en mindre lyckad utformning med friliggande rörsystem. På byggnadens södra sida ligger det japanska tehuset Zui-Ki-Tei. Dess föregångare donerades till Sverige i mitten på 1930-talet men blev lågornas rov Endast delar av trädgården, gångstenarna, vattencisternen och det lilla vänthuset finns kvar och kan ses bakom den nuvarande museibyggnaden. I början av 1980-talet började en kommitté arbeta för ett nytt tehus och 1989 kom beskedet att fyra japanska pappersföretag donerat medel. Andra företag bekostade uppförandet och transporten från Japan liksom anläggandet av den traditionella trädgården runt huset. Tehuset består av två större och ett litet rum. Ofta innehåller ett tehus också ett yttre rum, väntrummet. Detta har här lagts i en fristående paviljong vid ingången till trädgården. För att återgå till museibyggnaden möttes den med skepsis av tidens renläriga funktionalister, medan mer förstående kritiker såg den som fint exempel på postmodernistiskt symbolspråk. Den belönades med Kasper Sahlinpriset För den flanör som efter denna promenad ännu inte blivit lomhörd av historiens vingslag, kan jag berätta att det går att söka sig ännu längre tillbaka i historien vid Djurgårdsbrunnsvikens norra strand. I skogsbacken på det gamla marketenteriets östra sida finns nämligen ett gammalt gravfält från järnåldern. Thomas Roth Forskare vid Armémuseum

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Militärarkitektur som säkerhetspolitisk

Militärarkitektur som säkerhetspolitisk HANDLINGAR Militärarkitektur som säkerhetspolitisk spegel Inträdesanförande i avd V den 24 november 2009 av Thomas Roth när och om man tänker på militära byggnadsverk torde det i första hand vara befästningar

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

UNIT. unitark.se. Anna och Marcus. MEDVERKANDE ARKITEKT: Anders Holmér. STATUS: Inflyttat 2007. ENERGIFÖRBRUKNING: 45 kwh/m 2 /år (köpt el)

UNIT. unitark.se. Anna och Marcus. MEDVERKANDE ARKITEKT: Anders Holmér. STATUS: Inflyttat 2007. ENERGIFÖRBRUKNING: 45 kwh/m 2 /år (köpt el) IDÉ? I Hjuvik, strax utanför Göteborg köpte Anna och Marcus Bohlin en fastighet med ett tillhörande äldre 1 ½-planshus. Området är ett renodlat villaområde som exploaterats hårt under de senaste 20 åren

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Residenset i Visby PROSPEKT

Residenset i Visby PROSPEKT PROSPEKT Residenset i Visby På Strandgatan 1 ligger Visby residens en 1700-talspärla i anrik miljö. Byggnaden vilar vackert ovanför hamnområdet, lummigt och upplyst. Residenset kan med sitt unika läge

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Sydafrikansk. med andäktig vy

Sydafrikansk. med andäktig vy Sydafrikansk sensuell elegans med andäktig vy Uppdraget innehöll nästa alla utmaningar som man bara kan råka ut för som arkitekt. Kunden hade tydliga krav på sin lista. En stor trädgård på berget utan

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön Presentation av radhusen i nya Algots Varv 1 Innehållsförteckning Det blir ett spännande möte mellan modern arkitektur och traditionen från ett

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Tessinska palatset. Landshövdingens residens

Tessinska palatset. Landshövdingens residens Tessinska palatset Landshövdingens residens En slottsarkitekt bygger bo I Slottsbackens sluttning i Gamla stan ligger en av den internationella arkitekturens verkliga pärlor, det praktfulla Tessinska palatset.

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala 4 rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala Parhuslokal om ca 180m 2 uppfört i 1½ plan med förråd och garage. Lugnt läge vid återvändsgränd och altan mot både öst och väst. Utgångspris: 240 000 (skuldfritt

Läs mer

LINCOPIA HUS & BYGG AB

LINCOPIA HUS & BYGG AB arkitektritade energisnåla stenhus LINCOPIA HUS & BYGG AB Vi bygger gedigna, miljövänliga lågenergi samt passivhus i sten. INNEHÅLL 02 Om Lincopia 04 Varför stenhus? 06 Villa Solaris 08 Villa Atrium 10

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

MUSEUM och MAT. Ett Reportage om kopplingen mellam museum och mat med Spritmuseums Petter Nilsson och Fotografiska museets Paul Svensson

MUSEUM och MAT. Ett Reportage om kopplingen mellam museum och mat med Spritmuseums Petter Nilsson och Fotografiska museets Paul Svensson MUSEUM och MAT Ett Reportage om kopplingen mellam museum och mat med Spritmuseums Petter Nilsson och Fotografiska museets Paul Svensson Text, foto och layout: Julia Hörnell Mat och kultur kan tillsammans

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se Willa Nordic ONV BOLIG Modern dansk design www.willanordic.se ETT HUS SOM STICKER UT & SAMTIDIGT SMÄLTER IN, LIKT EN KAMELEONT MED INTEGRITET DET HÄR ÄR ETT HEM FÖR FAMILJEN SOM VILL BO I ETT ARKITEKTRITAT

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Grafiska museets historik

Grafiska museets historik Grafiska museets historik Några av våra maskiner Överst: Vingheidelbergare. Till höger: Sättmaskin. Museets historik Av STIG NILSON Ve det land som glömmer sin historia, har någon sagt. Orden kan säkert

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Exempel arkitekturdesign! Kom ihåg: Föreläsningar - syfte. Inblandade parter. Processöversikt. Beställning. Undersökning - detaljplan

Exempel arkitekturdesign! Kom ihåg: Föreläsningar - syfte. Inblandade parter. Processöversikt. Beställning. Undersökning - detaljplan Exempel arkitekturdesign! Kom ihåg: Föreläsningar - syfte Gå utanför kurslitteraturen Ge nya infallsvinklar och perspektiv Ge inspiration Praktiska övningar Beställare/kund Inblandade parter Arkitekt Per

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Minnen från Lunk nr 2 eller snarare glaciärvandring på Söder 2013-01-29

Minnen från Lunk nr 2 eller snarare glaciärvandring på Söder 2013-01-29 Minnen från Lunk nr 2 eller snarare glaciärvandring på Söder 2013-01-29 Blir många vanliga bilder. Skrivarklådan svag! När vi samlades vid Karlberg kunde 13 Lunkare räknas in och två till skulle hämtas.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Bergsmansgården Stora Efrikgården (Efrikgården 1:2) Falu Kommun

Bergsmansgården Stora Efrikgården (Efrikgården 1:2) Falu Kommun Bergsmansgården Stora Efrikgården (Efrikgården 1:2) Falu Kommun Stora Efrikgården är en jord- och skogsbruksfastighet med anor från 1400-talet, bestående av ett gårdstun med två bostadshus och en bagarstuga.

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1 Lilla Marinvillan L1 Friliggande 2-planshus med stort källarplan som flyter på en fast förankrad ponton. I entréplanet finns kök och vardagsrum samt uteplats vid entrén. I övre planet finns allrummet med

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Tanum Grebbestad 2:268

Tanum Grebbestad 2:268 Tanum Grebbestad 2:268 1 (5) Byggnaden, sedd från nordöst med tillbyggda entrén och bad/tvätt i förgrunden. Fastighetsbeskrivning: Centralt belägen friköpt fastighet om 1 754 m2. Kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

på resan till den aktuella de batten via historien och utblick i omvärlden.

på resan till den aktuella de batten via historien och utblick i omvärlden. Ett nytt sätt att hantera statens kulturfastigheter eller en utredning för bokhyllan? Nu är det snart dags för regering och riksdag att fatta beslut. Följ Samverkansforum för statliga byggherrar på resan

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer