Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1"

Transkript

1 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN Bränsletillsats. NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD Leverantör: Bo Marketing AB, Hälleflundregatan 12, Västra Frölunda Telefon: Telefax: Hemsida: Kontaktperson: Bo Karlsson TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Giftinformationscentralen 112 (akut), (kontorstid) 2. FARLIGA EGENSKAPER KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN MÄRKNINGSUPPGIFTER Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC) Piktogram: GHS02 GHS08 GHS09 Signalord: Fara Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: P210 Får inte utsättas för värme/ gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P273 Undvik utsläpp till miljön P241 Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/belysnings/.../utrustning. P331 Framkalla INTE kräkning.

2 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 2 Innehåller: Innehåller Fotogen (petroleum), Solventnafta (petroleum), tung aromatisk, Naftalen (taktilmärks, barnskyddande förslutning). Övrig information: Klassificering enligt KIFS 2005:7: RFRASER R10 Brandfarligt R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön SFRASER S2 Förvaras oåtkomligt för barn S29 Töm ej i avloppet S60 Detta material och dess behållare skall tas omhand som farligt avfall S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. S62 Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. YTTERLIGARE INFORMATION (ETIKETT) Innehåller Fotogen (petroleum), Solventnafta (petroleum), tung aromatisk, Naftalen (taktilmärks, barnskyddande förslutning). ANDRA FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC) Kemiskt namn EGnr Reg. CASnr Halt/Konc. Piktogram H Kategori nr fras(er)* Solventnafta (petroleum), % GHS08 H304 Asp. Tox. 1 tung aromatisk Fara Naftalen < 0,2 % GHS07 GHS08 GHS09 Varning H351 H302 H400 H410 Carc. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Fotogen (petroleum) % GHS08 H304 Asp. Tox. 1 Fara 2Etylhexylnitrat % GHS09 Varning * För R och Hfrasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16. H400 H410 Sammansättning enligt KIFS 2005:7 Kemiskt namn EGnr CASnr Halt/Konc. Symbol(er) Rfras(er)* Solventnafta (petroleum), % Xn R65 tung aromatisk Naftalen < 0,2 % Xn, N R224050/53 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

3 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 3 Fotogen (petroleum) % Xn R65 2Etylhexylnitrat % N R50/53 * För R och Hfrasers fullständiga lydelser, se avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN GENERELL REKOMMENDATION Vid minsta tvivel eller symptom som kan ha orsakats av produkten, sök läkarhjälp. Tag med detta säkerhetsdatablad. Håll personen varm och lugn. INANDNING Flytta personen till frisk luft. HUDKONTAKT Skölj av huden snarast och tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tag av nedstänkta kläder och tvätta före återanvändning. STÄNK I ÖGON Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare för rådgivning. FÖRTÄRING Framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA Produkten kan irritera huden och kan eventuellt orsaka ögonirritation. Kan ge lugnskador vid förtäring. ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER SLÄCKMEDEL Släck med koldioxid, pulver eller skum. Håll behållare avkylda med en spridd vattenstråle om de är utsatta för brand. SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid. Behållare som utsätts för brand eller hög temperatur kan spricka. Innehållet bidrar till att förstärka branden. Undvik inandning av rökgaser. Behållare i närheten av brand flyttas och kyls eventuellt med spridd vattenstråle. Rikta ej vattenstrålen direkt mot lågan, för att undvika spridning av branden. RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL Använd andningsmask och skyddande klädsel. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITAUTIONER Sörj för god ventilation. Bär skyddshandskar. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och vatten. Förhindra att produkten når kommunalt avlopp. METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING Samla upp spillet med universalbindare, sand eller andra inerta absorptionsmedel. Spillet är farligt avfall (se avsnitt 13) och ska lämnas till miljöstation eller tas om hand av godkänd entreprenör. HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

4 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 4 7. HANTERING OCH LAGRING FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ånga/gaser/partiklar vid bearbetning av produkten samt kontakt med hud, ögon och kläder.. Tvätta händerna noga efter hantering. FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET Förvara produkten torrt och svalt, ej vid en temperatur över 40 C. Förvara åtskilt från antändningskällor och direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. SPECIFIK SLUTANVÄNDNING Se EWCkod under avsnitt BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD KONTROLLPARAMETRAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2011:18) Naftalen: NGV, 10 ppm; 50 Totalt mg/m3 KTV, 15 ppm; 80 Totalt mg/m3 DNEL PNEC BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN ANDNINGSSKYDD Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. SKYDDSHANDSKAR För exponering över 2 timmar, använd skyddshandskar av t ex Nitrilgummi. Skyddshandskar rekommenderas även vid kortare exponering, särskilt om produkten hanteras ofta eller om personen har känslig hud. ANSIKTSSKYDD Använd skyddsglasögon med sidoskydd vid risk för ögonkontakt. SKYDDSKLÄDER Använd skyddskläder vid behov. ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN Tvätta händerna noga efter hantering. Tvätta förorenade kläder innan återanvändning. Rengör förorenade golv och bordsytor. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Färg Lukt Löslighet i vatten Kokpunkt ( C) Flampunkt ( C) Specifik vikt Genomskinlig vätska Svagt gulaktig Svag, liknande ammoniak Försumbar i vatten, löslig i organiska lösningsmedel 100 (sönderdelas vid över 100 C) 51,7 (metod T.C.C.) 0,837 g/l ANNAN INFORMATION 10. STABILITET OCH REAKTIVITET REAKTIVITET Kan reagera med starka oxidationsmedel. KEMISK STABILITET

5 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 5 Stabil vid rekommenderade hanterings och lagringsförhållanden. RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER Stabil produkt vid rekommenderade hanterings och lagringsförhållanden. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS Får ej utsättas för värme. OFÖRENLIGA MATERIAL Inga kända. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Vid förbränning bildas irriterande rökgaser såsom kvävgas, kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO 2 ). 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA Produkten kan orsaka irritation på huden och ögonen samt ge lugnskador, illamående och diarré vid förtäring. AKUTA EFFEKTER KRONISKA EFFEKTER HUDKONTAKT Kan irritera huden vid långvarig/upprepad exponering. Hudavfettande. ÖGONKONTAKT Kan orsaka ögonirritation. INANDNING Kan eventuellt orsaka illamående, yrsel, dåsighet och huvudvärk. FÖRTÄRING Illamående, magkramper, diarré. Vid kräkning kan produkten irritera slemhinnor i matstrupe och luftvägar; framkalla EJ kräkning. Vid nedsväljning finns risk för att en mindre mängd kommer ned i luftstrupen (s k aspiration) och förorsakar en allvarlig kemisk lunginflammation. Motsvarande risk finns också om man kräks upp nedsvald olja. Vissa av ämnena i beredningen är svåra att bryta ner för kroppens enzymsystem. Produkten innehåller mycket små mängder av ett ämne (naftalen, <0,2 %) som misstänks kunna ge cancer. AKUT TOXICITET TOXIKOLOGISKA DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN TOXIKOLOGISKA DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER Solventnafta (petroleum), tung aromatisk: Förgiftning vid förtäring LD50 Oralt råtta: 7050 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk) Förgiftning vid hudkontakt LD50 Dermalt kanin: >3160 mg/kg kroppsvikt. (ej akuttoxisk) Hälsofara De kritiska effekterna vid yrkesmässig exponering för lacknafta bedöms vara påverkan på centrala nervsystemet och slemhinneirritation. Kronisk toxisk hjärnskador har rapporterats vid en genomsnittlig halt på 40 ppm under 22 år hos målare. De hade också varit utsatta för exponering för andra lösningsmedel och höga exponeringstoppar. Hudkontakt med lacknafta som vätska kan medföra avfettning, hudirritation och kontakteksem. Högt aromatinnehåll kan vara mer slemhinneirriterande än lacknaftor med lågt aromatinnehåll. (A&H 2006:9) Symtom Förtäring: Vid nedsväljning finns risk för att en mindre mängd kommer ned i luftstrupen (s k aspiration) och förorsakar en allvarlig kemisk lunginflammation. Motsvarande risk finns också om man kräks upp nedsvald olja. Naftalen: Förgiftning vid förtäring LD50 Oralt råtta: 490 mg/kg kroppsvikt (farligt)

6 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 6 Förgiftning vid hudkontakt LD50 Dermalt råtta: >2500 mg/kg kroppsvikt. (ej akuttoxisk) LD50 Dermalt kanin: >20000 mg/kg kroppsvikt. (ej akuttoxisk) Anmärkningar Förgiftning vid inandning: råtta LC50 1h >0,34 mg/l. (giftigt) Möjligen cancerframkallande hos människa, IARC grupp 2B (IARC Vol. 82; 2002). Ämnet är starkt hudgenomträngande enligt ECETOC (A&H 2008:42:2) Hälsofara Naftalen har i en studie visat sig vara cancerframkallande på honmöss Möjligen cancerframkallande hos människa, IARC grupp 2B. Symtom Förtäring: Efter förtäring kan naftalen förorsaka anemi, illamående, huvudvärk, svettning, kramp, feber, lever och njurskador. Hudkontakt: Ämnet kan upptas genom huden, påverka centrala nervsystemet och bilda methemoglobin i blodet. Ögon: irriterar ögonen och kan förorsaka "grå starr" vid förgiftning. Fotogen (petroleum): Förgiftning vid förtäring LD50 Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk) Förgiftning vid hudkontakt LD50 Dermalt kanin: >2000 mg/kg kroppsvikt. (ej akuttoxisk) Anmärkningar 500 mg/72h är mycket irriterande på kaninhud (mod. Draize). Hälsofara Vid nedsväljning finns risk för att en mindre mängd kommer ned i luftstrupen (s k aspiration) och förorsakar en allvarlig kemisk lunginflammation. Motsvarande risk finns också om man kräks upp nedsvald olja. Symtom Inandning: Yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar. Vid höga halter ev risk för medvetslöshet. Hudkontakt: Sveda, rodnad. Vid långvarig kontakt brännskadeliknande förändringar. Ögonstänk: Stark sveda, rodnad. Förtäring: Risk för liknande symptom som vid Inandning. Kemisk lunginflammation kan tillkomma om ämnet dragits ned i luftvägarna. IRRITATION Kan ge irritation på huden och orsaka irritation i ögonen vid långvarig exponering. FRÄTANDE EFFEKT Ingen frätande effekt känd. SENSIBILISERING Ingen sensibiliserande effekt känd. TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING Ingen toxicitet vid upprepad dosering känd. CANCEROGENITET Ingen cancerogenitet känd. MUTAGENITET Ingen mutagenitet känd. REPRODUKTIONSTOXICITET Ingen reproduktionstoxicitet känd. INTERAKTIVA EFFEKTER Inga interaktiva effekter kända. AVSAKNAD AV VISSA DATA DNEL 12. EKOLOGISK INFORMATION TOXICITET Klassificeras som miljöfarlig produkt.

7 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 7 EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN Inga data för produkten som sådan. EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER Solventnafta (petroleum), tung aromatisk: Giftighet LC50 Fisk 96h: 2,34 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss (giftigt) EC50 Daphnia 48h: 0,95 mg/l Art: D. Magna (mycket giftigt) IC50 Alger 72h: 2,5 mg/l Art: Skeletonema costatum (giftigt) Ackumulerbarhet BCF: 159 (bioackumuleras ej) Naftalen: Giftighet LC50 Fisk 96h: 0,11 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss (mycket giftigt) EC50 Daphnia 48h: 2,16 mg/l Art: D. Magna (giftigt) Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) 2,4 μg/l vattenmiljön 2,9 mg/l aktivt slam 67,2 μg/kg sötvattensediment 53,3 μg/kg i jord Ackumulerbarhet BCF: (bioackumuleras) Log Pow: 3,4 3,7. (kan bioackumuleras) Anmärkningar Grönalg, Selenastrum capricornutum EC50 4 h 3,0 mg/l Naftalen är biologiskt nedbrytbart, men nedbrytbarheten av polyaromatiska kolväten är måttligtill mycket låg, och minskar med ökande molvikt. BOD 2% (MITI). Fotogen (petroleum): Ackumulerbarhet BCF: b (bioackumuleras) Log Pow: 3,35,2. (bioackumuleras) Nedbrytbarhet 20% bryts ned på 28 dygn OECD 301C (svårtnedbrytbart) Anmärkningar Guldid LC mg/l. PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET Förväntas vara relativt svårtnedbrytbart. Naftalen är biologiskt nedbrytbart, men nedbrytbarheten av polyaromatiska kolväten är måttlig till mycket låg, och minskar med ökande molvikt. BOD 2 % (MITI). BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA Innehåller ämnen som kan bioackumulera (se ovan). RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN Nästan olöslig i vatten. RESULTAT AV PBT OCH vpvbbedömningen ANDRA SKADLIGA EFFEKTER Inga andra skadliga effekter kända. PNEC SAMMANFATTNING Produkten är klassificerad som miljöfarlig. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Släpp ej ut produkten i avlopp eller vattendrag. 13. AVFALLSHANTERING AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER Enligt SFS 2011:927 är oanvänd produkt farligt avfall med egenskap H14, ekotoxiskt.

8 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: 8 Förslag på EWCkoder: ; Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar ; Lösningsmedelsavfall från finkemikalier och kemiska produkter. RESTAVFALL Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Kontakta SAKAB eller annan godkänd avfallsanläggning för destruktion av detta ämne. Oljeavfall får endast brännas av den som har särskilt tillstånd. AVFALLSBEHANDLINGSMETODER Farligt avfall. Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. FÖRORENAD FÖRPACKNING Förorenad förpackning är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. 14. TRANSPORTINFORMATION Klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR. ADR/RID (väg och järnväg) UNnummer: UN 1993 Godsbenämning: BRANDFARLIG VÄTSKA N.O.S. (FOTOGEN) Klass: 3 Förpackningsgrupp: III Farlighetsnummer: 30 Tunnelrestriktionskod: D/E Etikett: 3 Begränsad mängd: 5 L per inneremballage IMO (sjö) Proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (KEROSENE) UNnumber: UN 1993 Class: 3 Package group: III Flashpoint, C: 51,7 EmS: FE, SE Marine Pollutant: Yes ICAO (flyg) Proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (KEROSENE) UNnumber: UN 1993 Class: 3 Package group: III ICAO labels: 3 MILJÖFAROR Klassificerad som miljöfarlig produkt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBCKODEN Produkten beräknas ej hanteras i bulk. Produkten förpackas enligt IMDG koden.

9 Utfärdat: Versionnummer: 6 Omarbetad: Sid: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 453/2010/EC, bilaga I) samt KIFS 2005:7. Rådets direktiv 1993/42/EEC från 14 juni 1993 om medicinska produkter. KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING Kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) finns upprättad för produkten. 16. ANNAN INFORMATION RFRASER ANGIVNA UNDER AVSNITT 3 I KLARTEXT R22 Farligt vid förtäring R40 Misstänks kunna ge cancer R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön HFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT H302 Skadligt vid förtäring H351 Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR Se kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) för källor. ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING 6e Utgåvan (Ursprungligt blad daterat , Version nummer 5): Version 2: Nytt receptur från tillverkaren. Ändringar på samtliga avsnitt. Version 3: Ändring enligt KIFS 2004:4. Ändring av rubrik i avsnitt 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15 och 16. Borttagande och tolkning av information i avsnitt 11 och 12. Version 4: Reviderat enligt KIFS 2005:5 (ATP 29) och AFS 2005:17 (Hygieniska gränsvärden). Version 5 ( ): Rubriker enligt REACH. Företaget har bytt adress. Produkten har fått ändrad klassificering. Samtliga avsnitt uppdaterade för att återspegla detta. Sammanfattande ekologisk information tillagd under avsnitt 12. Uppdaterade ögonsköljtider under avsnitt 4. Företagets logotype inlagd. Version 6: Utformning av ett säkerhetsdatablad i enlighet med förordningen 453/2010/EC (CLP + KiFS klassificering). Klassificering enligt förordningen 453/2010/EC CLP. Genomgång samt revision av alla avsnitt enligt ny tillgänglig information. ÖVRIGT Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Bo Marketing AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer