Säkerhetsdatablad. Utfärdat: Versionnummer: 4 Omarbetad: Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2012-12-12 Versionnummer: 4 Omarbetad: 2015-02-16 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET"

Transkript

1 DecaFlux Pincel Ecogel Utfärdat: Versionnummer: 4 Omarbetad: Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER DecaFlux Pincel Ecogel RSK nr RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN Flussmedel för mjuklödning av koppar med tenn NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD Leverantör: Tubman AB, Idrottsvägen 4, Gustavsberg, Sweden Tel: Fax: Hemsida: TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Giftinformationscentralen 112 (akut), (kontorstid) 2. FARLIGA EGENSKAPER KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN Förordning 1272/2008/EC, CLP: GHS07 Eye irr. Kat 2: H319 Förordning KIFS 2005:7: Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. MÄRKNINGSUPPGIFTER Klassificering enligt KIFS 2005:7: RFRASER SFRASER YTTERLIGARE INFORMATION (ETIKETT) Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. ANDRA FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC) Kemiskt namn EGnr Reg. nr CASnr Halt/Konc. Piktogram H fras(er)* Alkoholer, C1618, < >15 % GHS07 H302 etoxilerad Varning H319 Kategori Acute tox. 4 Eye Irrit. 2 * För R och Hfrasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16. Sammansättning enligt KIFS 2005:7 Kemiskt namn EGnr CASnr Halt/Konc. Symbol(er) Rfras(er)* Alkoholer, C1618, < >15 % Xn R2236 etoxilerad * För R och Hfrasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

2 DecaFlux Pincel Ecogel Utfärdat: Versionnummer: 4 Omarbetad: Sid: 2 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN GENERELL REKOMMENDATION Vid minsta tvivel eller symptom som kan ha orsakats av produkten, sök läkarhjälp. Tag med detta säkerhetsdatablad. Håll personen varm och lugn. INANDNING Flytta personen till frisk luft. Den skadade personen ska vila. Om andningssvårigheter uppstår, kontakta läkare. HUDKONTAKT Tvätta huden med tvål och vatten. En mjukgörande kräm bör appliceras. Kontakta läkare om besvär kvarstår. STÄNK I ÖGON Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. FÖRTÄRING Skölj ur munnen med vatten. Vid förtäring av större kvantitet, uppsök läkare. DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA Produkten kan orsaka allvarlig ögonirritation. ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER SLÄCKMEDEL Vattendimma, skum, koldioxid (CO2) och pulver. Vid brand använd vattenstråle för att kyla ner närstående behållare. SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA Produkten kan brinna. Vid brand kan det utvecklas irriterande och farliga gaser såsom koloxid, kolmonoxid, ammonium samt hydroklorid. Undvik inandning av rökgaser. RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL Bär komplett skyddsutrustning för kemiska bränder, inklusive andningsapparat. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITAUTIONER Sörj för god ventilation. Bär lämplig skyddsutrustning, se avsnitt 8. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och vatten. Förhindra att produkten når kommunalt avlopp. METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING Samla upp spillet med universalbindare, sand eller andra inerta absorptionsmedel. Spola rent förorenad yta med vatten. Spillet är ej farligt avfall (se avsnitt 13) som läggs i behållare och tas om hand enligt avsnitt 13. HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering. 7. HANTERING OCH LAGRING FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna noga efter hantering. Ät, drick eller rök ej under användning. FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras torrt och vid rumstemperatur. Håll alltid behållaren väl tillsluten vid förvaring.

3 DecaFlux Pincel Ecogel Utfärdat: Versionnummer: 4 Omarbetad: Sid: 3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING Se EWCkod under avsnitt BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD KONTROLLPARAMETRAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2011:18) Inga hygieniska gränsvärden. DNEL PNEC BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN ANDNINGSSKYDD Behövs normalt ej. Vid otillräcklig ventilation använd ansiktsmask. SKYDDSHANDSKAR Behövs normalt ej. Vid överkänslighet eller allergi mot produkten bör neoprenhandskar användas. ANSIKTSSKYDD Skyddsglasögon bör användas vid risk för stänk. SKYDDSKLÄDER Behövs normalt ej. ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN Tvätta händerna noga efter hantering. Tvätta förorenade kläder innan återanvändning. Rengör förorenade golv och bordsytor. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Färg Lukt Relativ densitet Löslighet i vatten ph Kokpunkt Fryspunkt Antändningspunkt Gel Gulaktig Luktlös 1,10 g/cm 3 Fullständigt löslig C 10 C Ej bestämd (<200 C) ANNAN INFORMATION 10. STABILITET OCH REAKTIVITET REAKTIVITET Ingen känd. KEMISK STABILITET Stabil emulsion upp till 65 C och aktivitet upp till 300 C. RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER Stabil produkt vid rekommenderade hanterings och lagringsförhållanden. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS Inga kända OFÖRENLIGA MATERIAL Straka oxidationsmedel, syror, aldehyder, karbonater samt aluminium. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Vid brand kan irriterande och farliga rökgaser frigöras (koloxid, kolmonoxid, ammonium samt hydroklorid).

4 DecaFlux Pincel Ecogel Utfärdat: Versionnummer: 4 Omarbetad: Sid: TOXIKOLOGISK INFORMATION INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA HUDKONTAKT ÖGONKONTAKT INANDNING FÖRTÄRING AKUTA EFFEKTER Kan orsaka hudirritation om det finns öppna sår. Dock ej tillräckligt för märkning Kan orsaka allvarlig ögonirritation. Dock ej tillräckligt för märkning enligt KIFS gränser. Kan eventuellt vara irriterande på nässlemhinnor och andningsvägar. Dock ej tillräckligt för märkning Förtäring av stora mängder orsakar kräkningar, diarré, yrsel samt ont i magen. KRONISKA EFFEKTER AKUT TOXICITET Alkoholer, C1618, etoxilerad: Förgiftning vid förtäring LD50 Oralt råtta: 1260 mg/kg kroppsvikt (farligt) Anmärkningar Förgiftning vid hudkontakt: kanin LDLo 1260 mg/kg (farligt) IRRITATION Kan eventuellt orsaka allvarlig ögonirritation. FRÄTANDE EFFEKT Ingen frätande effekt känd. SENSIBILISERING Ingen sensibilisering känd. TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING Ingen känd. CANCEROGENITET Ingen cancerogenitet känd. MUTAGENITET Ingen mutagenitet känd. REPRODUKTIONSTOXICITET Ingen reproduktionstoxicitet känd. INTERAKTIVA EFFEKTER Inga interaktiva effekter kända. AVSAKNAD AV VISSA DATA Toxikologiska data för produkten som sådan saknas. DNEL 12. EKOLOGISK INFORMATION TOXICITET Klassificeras ej som miljöfarlig produkt. EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER Alkoholer, C1618, etoxilerad: Enligt datablad från tillverkaren: Nedbrytbarhet > 90 % (metod OECD 303A)

5 DecaFlux Pincel Ecogel Utfärdat: Versionnummer: 4 Omarbetad: Sid: 5 > 60 % (metod OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4C) COD: 2000mg/g BOD: 310 mg/g PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET Enligt tillverkarens datablad är produkten inte fullständigt nedbrytbart. BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN Blandbar med vatten. RESULTAT AV PBT OCH vpvbbedömningen ANDRA SKADLIGA EFFEKTER Inga kända. PNEC Inga data tillgängliga SAMMANFATTNING Produkten klassificeras ej som miljöfarlig. Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag. 13. AVFALLSHANTERING AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER Enligt SFS 2011:927 klassificeras oanvänd produkt som ej farligt avfall. Förslag på EWCkoder: Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering): Annat avfall än det som anges i RESTAVFALL Restavfall är ej farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter. AVFALLSBEHANDLINGSMETODER Tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter. FÖRORENAD FÖRPACKNING Förorenad förpackning är ej farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter. YTTERLIGARE INFORMATION 14. TRANSPORTINFORMATION Klassificerad ej som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR. MILJÖFAROR Produkten klassificeras som ej miljöfarlig. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBCKODEN Produkten beräknas ej hanteras i bulk. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 453/2010/EC, bilaga I), Förordningen för tvätt och rengöringsmedel (EG) nr. 648/2004 samt KIFS 2005:7. KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING Kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) finns upprättad för produkten.

6 DecaFlux Pincel Ecogel Utfärdat: Versionnummer: 4 Omarbetad: Sid: ANNAN INFORMATION RFRASER ANGIVNA UNDER AVSNITT 3 I KLARTEXT R22 Farligt vid förtäring R36 Irriterar ögonen HFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT H302 Skadligt vid förtäring H319 Orsakar allvarlig ögonirritation FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR Se kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) för källor. ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING Version 1, grunddokument. Version 2 ( ). Korrigering av siffra i CAS nummer i avsnitt 3. Infogning av logotyp med svensk payoff i sidhuvud. ( ) infogning av artikelnummer i avsnitt 1. Version 3 ( ): Infogning av klassificeringsuppgifter enligt CLP och KIFS i avsnitt 2. Infogning av märkningsuppgifter enligt KIFS i avsnitt 2. Flyttning av CLP klassificering till avsnitt 16. ÖVRIGT Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Tubman AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna. MÄRKNINGSUPPGIFTER Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC) Piktogram: Signalord: Varning Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation Skyddsangivelser: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (Konsumentfras) P102 Förvaras oåtkomligt för barn. (Konsumentfras) P264 Tvätta händerna med tvål och vatten grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller: Övrig information: