Utvärdering av utskottens och EU-nämndens utrikesresor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av utskottens och EU-nämndens utrikesresor 2010 2013"

Transkript

1 UTSKOTTSAVDELNINGEN Utvärderings- och forskningssekretariatet Peter Strand Dnr /13 Utvärdering av utskottens och EU-nämndens utrikesresor Stundom kan utskott vinna information genom omedelbara iakttagelser Herbert Tingsten 1934 Till riksdagsdirektören, Riksdagsdirektören beslutade den 17 december 2012 (dnr /13) om ett uppdrag att utvärdera de utrikesresor utskotten och EU-nämnden genomfört från och med valet Utvärderingen överlämnas härmed och uppdraget är därmed avslutat. Stockholm den 13 juni 2013 Peter Strand

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING UPPDRAGET METOD OCH GENOMFÖRANDE KORT HISTORIK TIDIGARE UTREDNINGAR MOTIONER OM UTSKOTTENS UTRIKESRESOR REGELVERKET GÄLLANDE BESTÄMMELSER TIDIGARE BESTÄMMELSER KARTLÄGGNING AV UTSKOTTENS UTRIKESRESOR UTSKOTTENS UTRIKESRESOR SEDAN UTSKOTTENS UTRIKESRESOR IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR PLANERING OCH BESLUT OM RESOR PLANERINGSPROCESSEN FÖRANMÄLAN OCH SAMRÅD MED RIKSDAGSSTYRELSEN IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR RESORNAS SYFTE UTGÅNGSPUNKTER RESORNAS SYFTE FÖRANMÄLAN RESORNAS SYFTE INTERVJUER SYFTE OCH VAL AV RESMÅL IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR RESORNAS RESULTAT RESERAPPORTERNAS VARA ELLER INTE VARA RESORNAS RESULTAT SOM DET BESKRIVS I RESERAPPORTERNA RESORNAS RESULTAT SYNPUNKTER I INTERVJUER IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR DELTAGANDE OCH DELEGATIONER PRINCIPER FÖR DELTAGANDE HELA UTSKOTTET ELLER DELEGATION? DELEGATIONSLEDNING IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR SAMARBETET MED DE SVENSKA AMBASSADERNA PLANERING GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING NÅGRA ENSTAKA PROBLEM KOSTNADSFÖRDELNING

3 8.6 IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR UTSKOTTSKANSLIERNAS ARBETE MED RESORNA PLANERING OCH FÖRBEREDELSER GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING ÖVRIGT RESEBYRÅN IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR NÅGRA ÖVRIGA FRÅGOR EKONOMISKA RAMAR, KOSTNADER OCH KOSTNADSANSVAR TOLKNING MASSMEDIEFRÅGOR VETT OCH ETIKETT, GÅVOR M.M IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR SAMMANFATTANDE SLUTSATSER...47 BILAGA 1: INTERVJUADE PERSONER...48 BILAGA 2: UTSKOTTENS UTRIKESRESOR : RESMÅL, SYFTE, TID OCH DELTAGARE...50 BILAGA 3: TIDPUNKTER FÖR UTSKOTTSRESOR OCH ARBETSPLENUM M.M. I KAMMAREN...63 BILAGA 4: RFS 2012: BILAGA 5: RFS 2001: BILAGA 6: BAKGRUNDSPROMEMORIA TILL RIKSDAGSSTYRELSENS BESLUT DEN 28 MARS 2012 OM NYA REGLER FÖR UTSKOTTENS UTRIKESRESOR...69 BILAGA 7: UTSKOTTENS UTRIKESRESOR

4 Sammanfattning Uppdrag och genomförande På uppdrag av riksdagsdirektören har en utvärdering gjorts av de utrikesresor som utskotten och EU nämnden genomfört sedan valet Utvärderingen syftar till att vidareutveckla och förbättra verksamheten. Uppdraget har varit att undersöka hur resorna fördelats på olika resmål, om resornas syfte har uppnåtts, om delegationernas storlek varit ändamålsenliga, hur samarbetet med svenska ambassader har utfallit samt hur ledamöterna ser på utskottskansliernas arbete med planering och genomförande av resorna. Under utredningsarbetets gång har dessutom ett antal frågor uppmärksammats som inte ingår i uppdraget men som berör utskottens utrikesresor. Totalt har 36 riksdagsledamöter, samtliga kanslichefer och andra tjänstemän vid utskottskanslierna och EU-nämnden samt några övriga tjänstemän inom Riksdagsförvaltningen intervjuats. Kartläggning av resmål och tid Mot bakgrund av det stora antalet utskottsresor som hittills genomförts under valperioden, koncentrationen på vissa resmål och den begränsade tid som står till förfogande för utskottsresor, visar utvärderingen att val av resmål och tidpunkt för resorna fungerat bra med några få undantag. Möjligheterna att få till stånd en bättre spridning av utskottsresorna i tid och rum och därmed minska belastningen på vissa ambassader skulle kunna uppnås genom en tidigare planering på utskottsnivå, en övergripande samordning inom utskottsorganisationen och ett närmare samarbete mellan riksdagen och Utrikesdepartementet. Planering Beträffande planeringsprocessen visar utvärderingen att det är viktigt att synpunkter från alla partier kommer fram innan utskottet fattar beslut om en resa. Utvärderingen visar även att en tidig planering av resorna i valperioden är en fördel i flera avseenden och att denna bör vara en naturlig och integrerad del av utskottets ärendeplanering. Resornas syfte Utskottens utrikesresor ska röra frågor som har hög relevans för utskottens arbete. Hög relevans kan definieras som aktuella, större ärenden och frågor som utskottet ska behandla under valperioden. Utvärderingen visar att utskottens redogörelser för syftet med utskottsresorna inte alltid innehåller en tydlig beskrivning av de aktuella sakfrågor som ska behandlas under resan och varför det valda resmålet är särskilt lämpligt i sammanhanget. Enligt vad som framkommit i utvärderingen är det viktigt med en tydlig beskrivning av syftet med resan och kopplingen till resmålet, dels för att utskottet ska ha ett välmotiverat underlag som öppet kan redovisas för allmänhet och massmedier, dels för att det ska vara möjligt att följa upp resan i efterhand för att se om syftet med resan uppfyllts. Dessutom får riksdagsstyrelsen ett bättre underlag för sin bedömning av resans lämplighet inför samrådet med utskottet. I de fall syftet med en utskottsresa är diffust eller oklart borde utskottet överväga om resan överhuvudtaget ska genomföras. 4

5 Resornas resultat Av ledamotsintervjuerna framgår att nästan alla anser att resultatet av utrikesresorna under den innevarande valperioden väl motsvarat syftet och förväntningarna. Detta bekräftas även i de reserapporter som finns tillgängliga och som redovisar utfallet av resorna. Mot den bakgrunden kan man dra slutsatsen att utskottsresorna i huvudsak har uppfyllt de syften och den inriktning som utskotten beslutat om. Utvärderingen visar att under innevarande valperiod har utskotten och EUnämnden t.o.m. april 2013 genomfört eller planerat 84 resor och lämnat sammanlagt 40 reserapporter varav de flesta som redogörelser till riksdagsstyrelsen. Fem utskott har inte lämnat reserapporter till styrelsen för resor som genomförts före den 2 maj 2012 då den gamla föreskriften om krav på redogörelse fortfarande gällde. Två utskott har inte lämnat någon reserapport alls under valperioden. Att följa upp och utvärdera utskottsresorna när det inte finns reserapporter som dokumenterar utfallet innebär väsentliga svårigheter. Av de intervjuer som genomförts framgår att de flesta ledamöterna vill att utskottsresorna ska dokumenteras i någon form av reserapport. De flesta ledamöterna och utskottskanslierna vill dock inte ha den typ av redogörelser för resorna som tidigare skulle lämnas till riksdagsstyrelsen. De skäl som framkommit för att skriva någon form av reserapport kan sammanfattas i följande punkter. - Resultatet av resorna och den kunskap som hämtats in bör dokumenteras för att användas i utskottets ärendeberedning och för information till övriga ledamöter och utskott. - Resultatet av resorna bör redovisas för allmänhet, massmedier och andra intresserade för att öka öppenheten och stärka legitimiteten kring utskottsresorna. - Resultatet av resorna bör dokumenteras för att revisionen ska kunna göra en bedömning av om budgetmedlen använts på ett kostnadseffektivt sätt. En ny typ av reserapporter skulle t.ex. kunna innehålla en redogörelse för syftet med resan och fokusera på en sammanfattande analys av de mest väsentliga lärdomarna och erfarenheterna. En kort sammanfattning av genomförda programpunkter, kontaktuppgifter om personer, institutioner, etc. skulle kunna läggas i en bilaga. Utifrån analysen skulle det vara möjligt att även svara på frågan om syftet med resan infriats. Ett offentliggörande av reserapporterna skulle i väsentlig grad öka öppenheten och stärka legitimiteten kring utskottsresorna. Beträffande strategin för riksdagens internationella kontaktverksamhet har denna inte uttryckligen nämnts i vare sig reserapporter eller intervjuer. De flesta utskotts- och EU-nämndsresor som hittills genomförts under valperioden ligger dock i linje med strategin utan att detta direkt påtalas. Deltagande och delegationer Utvärderingen visar att principen om att deltagarna i utskottsresorna antingen ska vara ordinarie ledamöter eller arbetande suppleanter i utskottet före- 5

6 faller allmänt accepterad i alla utskott. Problemet med att vissa arbetande suppleanter inte får delta i utskottsresorna skulle kunna lösas genom att utöka budgetunderlaget med ett antal arbetande suppleanter per utskott. Enligt vad utvärderingen visar finns det ett flertal för- och nackdelar i frågan om att resa i delegation eller med hela utskottet. Olika syften med resorna, varierande resmål samt utskottets inriktning gör att formerna för utskottsresorna bör vara så öppna och flexibla som möjligt. Det bör som hittills vara upp till varje utskott att besluta om i vilken form man vill resa. Delegationsledarens roll som arbetsledare är viktig särskilt när det gäller att ta ansvar i olika konfliktsituationer. Det är angeläget att rollfördelning och ansvarsområden tydligt klaras ut mellan delegationsledaren, övriga ledamöter och medföljande tjänstemän innan resan påbörjas. Samarbetet med ambassaderna Utvärderingen visar att nästan alla ledamöter och kanslier anser att samarbetet med ambassaderna i allmänhet fungerar mycket bra och att ambassadpersonalen är professionell, serviceinriktad och lyhörd. De enstaka problem som framkommit i utredningen beträffande planering och utarbetande av program skulle kunna förebyggas genom en tidigare planering och en öppnare och tydligare kommunikation mellan utskotten och ambassaderna. Den extra arbetsbelastning som kan drabba en del ambassader till följd av flera utskottsbesök under kort tid skulle kunna undvikas genom en mer samordnad planeringsprocess i riksdagen och ett mer utvecklat samarbete mellan riksdagen och UD. Utskottskansliernas arbete Enligt vad som framkommit i utvärderingen är riksdagsledamöterna genomgående mycket positiva till utskottskansliernas arbete med resorna. Vidare har synpunkter om att utskotten på ett bättre sätt bör tillgodogöra sig resultaten av utskottsresorna lagts fram. Dels föreslås att delegationen eller utskottet avslutar varje dag under resan med en kort, organiserad summering av de besök och resultat som uppnåtts. Dels att delegationen eller hela utskottet systematiskt följer upp resans resultat efter hemkomsten för att kunna dokumentera kunskaper och erfarenheter som kan användas i ärendeberedningen. En uppföljning med hela utskottet kan vara särskilt värdefull i de fall utskottet rest i delegationer med olika uppgifter och till olika resmål. Flera ledamöter och kanslier framhåller att reseprogrammen ska vara täta och intensiva men att det också måste finnas visst utrymme för återhämtning, särskilt i samband med jetlag vid långa resor. Några övriga frågor Utgifterna för utrikesresorna har, räknat i fast penningvärde (mars 2013), uppgått till miljoner kronor per valperiod sedan med undantag för perioden då utgifterna minskade. Frågan om tolkning från engelska till svenska vid utskottsresor hanteras olika från utskott till utskott. Utvärderingen visar att många ledamöter känner sig obekväma med engelska och kan ha svårt att förstå och prata språket vilket inte alltid klart kommer till uttryck. Frågan bör därför uppmärksammas 6

7 och hanteras med känsla och respekt och lösas i god tid av delegationsledningen och kansliet innan resan påbörjas. Enligt vad som framkommit i utvärderingen är ledamöter och utskottskanslier positiva till att riksdagen öppet och aktivt informerar allmänhet och medier om utskottsresorna. Det är viktigt att förmedla en öppen, saklig och tydlig redovisning av fakta kring utskottsresorna och att förklara deras betydelse för ledamöternas kunskapsinhämtning samt resornas roll i utskottens ärendehantering. I de fall massmedierna ger en skev och osaklig bild av utskottsresorna är det viktigt att ledningen i riksdagen agerar snabbt och kraftfullt med faktainformation. En annan åtgärd som visat sig betydelsefull är de enskilda ledamöternas initiativ och informationsspridning om utskottsresorna via sociala medier. Resultatet av utvärderingen visar att hanteringen av mediefrågorna i samband med utskottsresorna har stor betydelse för förtroendet för riksdagen, utskotten och de enskilda ledamöternas arbete. Sammanfattande slutsatser För att stärka öppenheten, förtroendet för och legitimiteten kring utskottsresorna pekar utvärderingen mot följande sammanfattande slutsatser. - Utskottsresorna ska vara väl motiverade och ha ett tydligt syfte knutet till resmålet och till aktuell ärendeberedning i utskottet. - Utskottsresorna ska vara väl dokumenterade i föranmälningar, program och reserapporter för att ge öppen information till allmänhet och medier och för att möjliggöra uppföljning och revision. - Informationen om utskottsresorna ska vara saklig och tydlig och bedrivas på ett aktivt och öppet sätt. 1 Inledning 1.1 Uppdraget Den 17 december 2012 beslutade riksdagsdirektören att ge utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen i uppdrag att utvärdera de utrikes resor som utskotten och EU nämnden genomfört sedan valet Uppdraget har varit att undersöka hur resorna fördelats på olika resmål, om resornas syfte har uppnåtts, om delegationernas storlek varit ändamålsenliga, hur samarbetet med svenska ambassader har utfallit samt hur ledamöterna ser på utskottskansliernas arbete med planering och genomförande av resorna. Utvärderingen omfattar de s.k. studieresor som utskotten och EU-nämnden eller delegationer från dessa genomför samt resor för s.k. EU-ändamål. Resor för deltagande i EU-konferenser, regeringsdelegationer eller internationella konferenser, ledamöternas enskilda utrikes tjänsteresor och ledamöternas resor på uppdrag av partigrupperna berörs inte i utvärderingen. Syftet med utredningen är att vidareutveckla och förbättra utskottens och EU-nämndens reseverksamhet. 1.2 Metod och genomförande I utredningsarbetet har bl.a. ingått att kartlägga och analysera dokumentationen kring resorna som exempelvis riksdagsstyrelsens beslut, föranmälningar, 7

8 reseprogram, deltagarförteckningar, presentationsfoldrar, reserapporter m.m. Totalt har 36 riksdagsledamöter från samtliga partier och utskott samt EUnämnden intervjuats. Ledamöterna har valts ut utifrån kriterier om parti- och utskottstillhörighet, kön och antal år i riksdagen samt om de varit delegationsledare. Samtliga kanslichefer och andra tjänstemän vid utskottskanslierna och EU-nämnden har intervjuats och besvarat e-post-förfrågningar. Även tjänstemän inom andra enheter vid Riksdagsförvaltningen har intervjuats. En förteckning över samtliga intervjuade återfinns i bilaga 1. Under utredningsarbetets gång, bl.a. genom de intervjuer som genomförts, har ett antal frågor uppmärksammats som inte ingår i uppdraget men som sammanhänger med utskottens utrikesresor. Dessa frågor behandlas kortfattat i avsnittet Några övriga frågor. Till framställningen hör ett antal bilagor som är bärande för resonemangen i rapporten och som är relativt omfattande. Framställningen i avsnitten 3, 5 och 7 bygger till stora delar på bilaga 2 som är en sammanställning av uppgifter om samtliga utskotts och EU-nämndens utrikesresor under valperioden. Bilaga 3 utgör grunden för redogörelsen och diskussionen i avsnitt och Kort historik Stundom kan utskott vinna information genom omedelbara iakttagelser; när det t.ex. är fråga om att bestämma platsen för en anläggnings uppförande eller att undersöka behovet av nyanskaffningar och nya anläggningar kunna besök på ort och ställe vara av betydelse. Så skrev Herbert Tingsten i mitten av 1930-talet om en del av utskottens beredning av den tidens riksdagsärenden. 1 Riksdagens dåvarande detaljstyrning av statsbudgeten och statens investeringar, som enligt Tingsten kunde motivera ett besök på ort och ställe, är sedan länge ett minne blott. Men utskottens inhämtning av information genom omedelbara iakttagelser är betydligt vanligare idag än på den tiden. I dagens globaliserade värld är dock syftet med resorna ett helt annat. Enligt Tingsten blev det i mitten av 1930-talet allt vanligare att utskotten företog resor i informationssyfte, framförallt statsutskottet. Han fortsätter: under de senaste årtiondena, ha vid så gott som varje riksdag, en eller flera resor företagits, och dessa ha utsträckts till alla delar av landet. Oftast reste endast den del av utskottet (utskottsavdelning) som hade ansvar för beredningen av det ärende som resan skulle belysa. Resor med hela utskottet förekom mera sällan. Att utskotten reste utrikes för att inhämta information blev mer vanligt först med enkammarriksdagens införande Innan dess förekom enstaka resor. Exempelvis besökte konstitutionsutskottets studiedelegation för riksdagsfrågor Folketinget, Stortinget och den finländska riksdagen i början av 1960-talet 1 Sveriges riksdag, senare avdelningen, Riksdagen från 1866, elfte bandet : utskottsväsendet, 1934, s

9 och statsutskottets första avdelning, som beredde biståndsfrågor, reste hösten 1965 till Afrika. År 1966 till hundraårsjubileet av tvåkammarriksdagen skriver statsvetaren och professorn Nils Stjernquist apropå utskottens utrikesresor. Att den information, som förvärvas på detta sätt, är värdefull, torde numera endast undantagsvis bestridas Tidigare utredningar Inför enkammarriksdagens införande tillsatte talmanskonferensen en kommitté för översyn av riksdagens förvaltnings- och personalorganisation, benämnd 1969 års organisationsutredning. 3 Utredningen behandlade bl.a. utskottens studieresor som tidigare varit föremål för uttalanden av bl.a års organisationsutredning och bankoutskottet. Utredningen anförde följande beträffande prövningen av utrikesresorna. Även 1969 års organisationsutredning anser att det skulle vara av värde, att talmanskonferensen yttrade sig över utskottens planer att företaga studieresor. Sådana planer bör enligt utredningens mening bedömas inte bara med tanke på det värde de kan ha som hjälpmedel i utskottens beredningsarbete utan också från mer allmänna utgångspunkter. Olika utskotts och avdelningars resor bör samplaneras så att i regel inte olika riksdagsorgan besöker samma land samtidigt eller med kort mellanrum. Det bör också tillses att ett utskott inte företar en resa som är svår att förena med vårt lands utrikespolitik. Kostnaderna för resan bör komma under bedömning, dels med hänsyn till riksdagens budget, dels mera allmänt. Utredningen anser härvidlag att syftet med en resa att skaffa utredning för något ärende hos utskottet eller eljest i något ämne inom utskottets kompetensområde ofta kan nås, om ett begränsat antal av utskottets ledamöter jämte någon tjänsteman deltar i resan. Utredningen drog även upp riktlinjer för vad som skulle regleras om resorna i den dåvarande riksdagsstadgan 4. Mot bakgrund av erfarenheterna från utskottens utrikesresor under 1970-talet tillsatte talmanskonferensen i december 1980 en arbetsgrupp med uppdrag att se över reglerna om utskottens studieresor. 5 Arbetsgruppen lämnade i januari 1982 ett förslag till nya regler för utskottsresor och stipendieresor. 6 Arbetsgruppen föreslog bl.a. att kostnadskontrollen skulle skärpas och att talmanskonferensen borde ta ställning till vad resorna totalt borde få kosta under en treårsperiod vilket vid denna tid motsvarade valperiodens längd. Arbetsgruppen menade att beloppet borde anpassas så att utskotten, liksom dittills, skulle ha möjlighet att genomföra en utomnordisk studieresa under varje valperiod. Någon begränsning av antalet resor inom Norden fanns inte. Ar- 2 Nils Stjernquist i Samhälle och riksdag, band IV, s I kommittén ingick talmännen Erik Boheman och Henry Allard samt fem övriga riksdagsledamöter. 4 Riksdagsstadgan ersattes senare av riksdagsordningen. 5 Arbetsgruppen bestod av förste vice talman Ingegerd Troedsson, tredje vice talman Karl Erik Eriksson och ledamöterna Iris Mårtensson (s), Martin Olsson (c) och Bertil Måbrink (vpk). Sekreterare var bitr. kammarsekreteraren Bengt Törnell. 6 Regler för resor. 9

10 betsgruppens genomgång visade att talmanskonferensen medgivit ett flertal undantag från reglerna, främst beträffande antalet utomnordiska resor per utskott men även för resor under pågående riksmöte. Arbetsgruppen ansåg vidare att kraven på ändamålet för studieresorna borde skärpas. Utöver det grundläggande kravet i riksdagsordningen om att inhämta upplysningar inom utskottets beredningsområde, borde resorna även gälla frågor som har stor aktualitet för utskottet. Utskotten borde också kunna visa att förhållandena i det land, till vilket studieresa planeras, kan väntas ge särskilt värdefulla informationer eller intryck. Reglerna för utskottens utrikesresor har sedan dess genomgått mindre förändringar fram till den mer genomgripande revidering som riksdagsstyrelsen beslutade om i mars Motioner om utskottens utrikesresor Konstitutionsutskottet behandlade under våren 2013 två motioner om utskottens utrikesresor i sitt betänkande 2012/13:KU17. 8 Motionärerna tog upp olika frågor som rör utskottsresorna och yrkade bl.a. på förtydliganden av reglerna kring resorna. Utskottet avstyrkte motionerna med hänvisning till sina tidigare ställningstaganden, att föreskrifterna om utskottens utrikes resor nyligen setts över och att erfarenheterna av de nya föreskrifterna var begränsade. Kammaren beslutade enligt utskottets förslag. 2 Regelverket 2.1 Gällande bestämmelser Beslut om utskottens utrikesresor fattas enligt riksdagsordningen (RO) av utskotten själva efter samråd med riksdagsstyrelsen. Styrelsen ska uttala sig om resans lämplighet och därvid ta hänsyn till riksdagens internationella förbindelser, till kostnaderna och till omständigheterna i övrigt. Riksdagsstyrelsen får också meddela närmare bestämmelser om utskottens utrikesresor. 9 I mars 2012 beslutade riksdagsstyrelsen om en ny föreskrift för utskottens utrikes resor. 10 Av föreskriften framgår att styrelsen för varje valperiod fastställer ekonomiska ramar för utskottens utrikesresor och att utskotten inom de ekonomiska ramarna och med beaktande av skyldigheten om samråd med styrelsen själva beslutar om sina resor. För det samråd med riksdagsstyrelsen som föreskrivs i RO ska utskottet lämna in en föranmälan om resa. Föranmälan ska innehålla uppgifter om resmål, syftet med och tidpunkten för resan, samt beräknade kostnader. Om föranmälan inte hinner lämnas före resan ska den lämnas till styrelsen så fort som möjligt efter resans avslutande. Samma regler tillämpas för EU-nämnden vilket inte framgår av vare sig riksdagsordningen eller riksdagsstyrelsens föreskrift. 7 Se avsnitt Motionerna 2011/12:K393 och 2012/13:K227 av Lise Nordin m.fl. (MP). 9 RO 4 kap RFS 2012:1, se bilaga 4. 10

11 2.2 Tidigare bestämmelser Den föreskrift om utskottens utrikesresor som ersattes 2012 innehöll betydligt fler och mer detaljerade bestämmelser. 11 Flera av dessa ansågs föråldrade och vissa hade blivit inaktuella genom ny praxis. Avregleringen innebar att utskotten själva fick ett större ansvar för sina utrikesresor. Eftersom några frågor kring de tidigare reglerna återkommer i intervjuer och i denna utvärderings kartläggning redovisas några av dessa kortfattat nedan samt de motiveringar som anförts för att avskaffa eller ändra dem. Vid planering av resor utomlands skall utgångspunkten vara att de skall ha hög relevans för utskottens arbete, föreskrevs det i paragraf 2 i den tidigare föreskriften. I motiveringen för att avskaffa bestämmelsen sägs att det är en självklarhet att utskottens utrikes resor ska röra frågor som har hög relevans för utskottens arbete vilket inte behöver vara föreskrivet. 12 Enligt den tidigare föreskriften skulle utskotten inom sex månader efter resans avslutande lämna en skriftlig redogörelse för resan till styrelsen (6 ). Kravet avskaffades då användningsområdet för de skriftliga redogörelserna ansågs begränsat. I motiveringen till beslutet anfördes att utskotten i stället har möjlighet att dokumentera resorna på det sätt de själva tycker är bäst. Enligt 8 i den gamla föreskriften fick endast ledamöter och suppleanter i utskottet samt tjänstemän vid utskottets kansli delta i resorna. Detta krav avskaffades med motiveringen att det kunde medföra problem för små partier (med få suppleanter) som någon gång kanske inte kunde bli representerade på grund av sjukdom eller annat åtagande. Frågan om partierna då ska bli representerade på resan är enligt motivtexten en fråga som utskottet får lösa. 3 Kartläggning av utskottens utrikesresor 3.1 Utskottens utrikesresor sedan 1971 Med enkammarriksdagens införande 1971 infördes en ny utskottsorganisation. Från att ha varit organiserade efter statsrättslig funktion delades utskotten nu in efter fackutskottsprincipen vilket innebar att varje utskott skulle behandla såväl lagstiftnings- som budgetärenden inom sitt beredningsområde. Fördelarna med en fackutskottsindelning var, enligt den dåvarande Grundlagsberedningen, både ökad samordning och ökad sakkunskap. Alla frågor inom ett visst område samlades i ett och samma utskott vilket skulle ge sakfrågorna en kompetent och grundlig beredning. Den ökade fokuseringen på specialisering och sakkunskap inom respektive utskottsområde var också en anledning till att utskotten i ökad utsträckning vände sig utrikes för att vidga perspektiven, knyta nya kontakter och få kunskap om hur man försökte lösa olika samhällsproblem i andra länder. Riksdagens internationella kontakter utvecklades och satte avtryck i allt fler utskottsresor inte bara till de nordis- 11 RFS 2001:2, senaste lydelse: RFS 2006:8, se bilaga Se bakgrundspromemoria till riksdagsstyrelsens beslut den 28 mars 2012 om nya regler för utskottens utrikesresor ( /12, bilaga 6). 11

12 ka grannländerna. Redan 1971 reste t.ex. kulturutskottet, näringsutskottet och försvarsutskottet till Frankrike, jordbruksutskottet till dåvarande Sovjetunionen och utrikesutskottet både till Afrika (Kenya, Tanzania och Zambia) och USA. Lagutskottet besökte Storbritannien och socialförsäkringsutskottet dåvarande Tjeckoslovakien medan socialutskottet reste till Nederländerna och dåvarande Västtyskland. Under hela 1970-talet reste nästan alltid hela utskottet tillsammans. Delegationsresor med deltagande av ett mindre antal utskottsledamöter blev vanliga först på 1980-talet. Utrikesutskottet introducerade delegationsresor 1983 då en delegation på åtta ledamöter besökte Tanzania, Zimbabwe och Kenya medan en annan delegation samtidigt reste till Sri Lanka, Thailand, Vietnam och Malaysia. Den tidigare nämnda utredningen ( ), om utskottens studieresor, diskuterade också möjligheten att resa i delegationer. Enligt arbetsgruppen kunde det vara motiverat att resa i delegationer av ekonomiska skäl eller när det bedömdes vara lättare att få kontakter med en mindre grupp. Utskotten skulle dock själva få avgöra om man ville resa i delegation eller med hela utskottet. Av en sammanställning som gjordes av utrikesutskottets kansli 1987 framgår att utskottens vanligaste resmål under perioden var Finland (med 30 utskottsbesök), Danmark (28), Norge (24), Frankrike (22), USA (22), Västtyskland (13), Kanada (12), Storbritannien (11) och Japan (11). Totalt besökte utskotten 60 länder under denna period och antalet utskottsbesök uppgick till totalt 330, varav två tredjedelar till Norden och övriga Europa. 13 Berlinmurens fall, slutet på Kalla kriget och Sovjetunionens sönderfall innebar en förändring i utskottens resmönster där Europa fick en alltmer framträdande roll. Det svenska EU-medlemskapet 1995 och EU:s successiva utvidgning medförde en ytterligare fokusering mot övriga Europa på bekostnad av resor till de nordiska länderna. I följande diagram och sammanställning jämförs utskottens resor till andra länder under två tidsperioder om vardera 17 år: och Uppgifterna avser antalet utskottsbesök i olika länder och inte antalet resor eftersom utskotten i många fall besöker flera länder under en och samma resa. Utskottsbesöken i våra nordiska grannländer minskade med en tredjedel och särskilt besöken i Danmark som minskade från 28 till I bilaga 7 redovisas en sammanställning över utskottsresorna Uppgifterna för har hämtats från ovan nämnda sammanställning. Uppgifterna för har hämtats ur utskottens verksamhetsberättelser, historieprojektet Riksdagsförvaltningen och från utskottskanslierna (inkl. planerade resor för 2013 status 1 april). 12

13 Diagram 1. Antal utskottsbesök i de nordiska länderna jämfört med Danmark Finland Grönland Island Norge Antal utskottsbesök Antal utskottsbesök Källor: Utrikesutskottets kansli 1987, utskottens verksamhetsberättelser, historieprojektet Riksdagsförvaltningen och respektive utskottskansli. Den mest påtagliga förändringen mellan dessa tidsperioder är ökningen av antalet utskottsbesök i europeiska länder utanför Norden som mer än fördubblades. Här är det främst resor till Bryssel, till de baltiska staterna och till övriga nya och nygamla stater i Östeuropa som står för ökningen. Antalet besök i de västeuropeiska staterna, med undantag för Belgien (Bryssel), minskade eller var oförändrat. Tabell 1. Antal utskottsbesök i olika regioner Förändring antal % Norden Övriga Europa Asien Afrika Australien/Nya Zeeland Nordamerika Latinamerika Totalt Totalt ökade antalet utskottsbesök i andra länder med nästan 40 procent jämfört med den tidigare perioden. Procentuellt ökade antalet besök mest i Afrika (främst Sydafrika) och Latinamerika (främst Brasilien), medan utskottsbesöken i Asien minskade något. Resor till Kanada ökade från 12 till 19 och resorna till USA från 22 till

Granskningsbetänkande

Granskningsbetänkande Konstitutionsutskottets betänkande 13/14:KU Granskningsbetänkande PRESSUPPLAGA, EJ KORREKTURLÄST Inledning 1 2 Enligt 13 kap. 1 regeringsformen ska konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING

RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING 2 0 0 6 RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING 2 0 0 6 Innehåll GENERALSEKRETERARENS ÅRSÖVERSIKT 2006 3 ÅRSREDOVISNING MED BOKSLUT 2006 6 RIKSDAGENS KANSLIKOMMISSION 7 LAGSTIFTNINGSARBETET

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

ISBN: 978-91-85050-83-3 Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2007

ISBN: 978-91-85050-83-3 Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2007 Riksdagsförvaltningen 2006 Omslagsbilden: Britt Bohlin Olsson (s) i samspråk med riksdagsdirektör Anders Forsberg, talman Per Westerberg och biträdande kammarsekreterare Annalena Hanell. Den ombyggda plenisalen

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Riksbankens direktion och. från de första tio åren

Riksbankens direktion och. från de första tio åren Riksbankens direktion och arbetet med penningpolitiken erfarenheter från de första tio åren Mikael Apel, Carl Andreas Claussen o c h Petra Lennartsdotter 1 Alla tre författarna är verksamma vid avdelningen

Läs mer