DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-04-04 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel Stockholm Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Kennet Carlsson, Björkvägen 3, Vegby Ombud: Advokat Per Aronsson Box 468, Borås MOTPART Lillis Odin, Norrgårdsvägen 49, Åkersberga Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Birgitta Svensson Storängsvägen 9 B, Åkersberga SAKEN Vårdnad om barn m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom och bestämmer följande. 1. Kennet Carlsson ska ha ensam vårdnad om parternas döttrar Mia Carlsson, , och Linn Carlsson, Dok.Id Mia Carlsson och Linn Carlsson har rätt till umgänge med Lillis Odin enligt följande. a) Det första veckoslutet varje månad, från fredag efter skolans slut till söndag kl. 12, varvid det första umgängestillfället är det första veckoslutet i juni b) Varannan julhelg, från den 23 december kl. 12 till den 27 december kl. 12 med början år c) Varannan nyårshelg, från den 28 december kl. 12 till den 2 januari kl. 12, med början årsskiftet 2012/2013. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 07 d) Varje sportlov, från lördagen före lovet kl. 12 till söndagen efter lovet kl. 12. e) Varje höstlov, från lördagen före lovet kl. 12 till söndagen efter lovet kl. 12. f) Varannan påskhelg, från skärtorsdagen kl. 12 till annandag påsk kl. 12, med början år g) Sammanlagt fyra veckor varje sommar fördelat på två perioder om två veckor vardera med ett uppehåll mellan umgängesperioderna på åtminstone två veckor varvid vardera föräldern har företrädesrätt vartannat år att välja under vilka veckor umgänget ska äga rum, med företrädesrätt för Lillis Odin att välja för år Den förälder som har företrädesrätten ska senast den 1 maj aktuellt år meddela den andra föräldern om vilka veckor umgänget ska äga rum. Hämtning och lämning ska under skoltid ske i barnens skola/fritidsverksamhet. Vid annan tid ska hämtning och lämning ske i Mia Carlssons och Linn Carlssons bostad. 3. Hovrättens dom gäller utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft. 4. Birgitta Svenssons ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 584 kr utlägg och kr mervärdesskatt.

3 3 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 07 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Kennet Carlsson har yrkat att hovrätten ska bestämma i första hand att han ska ha ensam vårdnad om barnen och i andra hand att barnen stadigvarande ska bo hos honom. För det fall hovrätten bestämmer att barnen ska bo hos Lillis Odin är det hans uppfattning att vårdnaden ska vara gemensam. Lillis Odin har yrkat att hovrätten ska bestämma att hon ska ha ensam vårdnad om barnen. Hon har vidare yrkat att barnens umgänge med Kennet Carlsson till en början ska vara begränsat och ske i närvaro av umgängesstöd, varvid hon har överlämnat till hovrätten att bestämma hur det närmare bör utformas. För det fall hovrätten finner att barnen ska bo hos Kennet Carlsson har Lillis Odin yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med henne på motsvarande sätt som tingsrätten bestämt gällande umgänge med Kennet Carlsson. Om hovrätten anser att barnen ska bo hos Kennet Carlsson har hon inget yrkande om gemensam vårdnad. Kennet Carlsson har för det fall att barnen ska bo hos honom, gått med på Lillis Odins yrkande om umgänge men han har yrkat att umgänget ska påbörjas först två månader efter hovrättens dom. Han har vidare för det fall barnen ska ha umgänge med honom, godtagit att det under en övergångstid bör finnas umgängesstöd närvarande. Lillis Odin har motsatt sig att umgänget mellan barnen och henne ska senareläggas. Parterna är ense om att vid umgänge bör hämtning och lämning under skoltid ske i barnens skola/fritidsverksamhet och under övrig tid i barnens bostad. Båda parter har yrkat att hovrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

4 4 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 07 HOVRÄTTENS SKÄL Grunder och utredningen i hovrätten Parterna har åberopat samma grunder som i tingsrätten. Hovrätten har hört parterna, främst om tiden efter tingsrättens dom, samt vittnet Ove Fransson. Vidare har hovrätten upplysningsvis hört Erica Sundberg, socialsekreterare från Österåkers kommun, och Tomas Alm, enhetschef för barn- och ungdomsenheten i Ulricehamns kommun. Utöver detta har hovrätten tagit del av tingsrättens förhör med Görel Söderlund Bergius och Lena Hellblom Sjögren samt av vårdnadsutredningar och tidigare avgöranden m.m. Hovrättens bedömning Familjen bodde tillsammans i Vegby när Lillis Odin och barnen Mia och Linn i mars 2007 hastigt lämnade hemmet sedan Mia sagt saker som tolkades som att Kennet Carlsson skulle ha utsatt henne för något brottsligt. Sedan polisförhör hållits med Mia lades förundersökningen ner tre månader efter flytten utan att något förhör hållits med Kennet Carlsson. Allt tyder på att det inte fanns någon grund för misstanke om brott. Det som hände har dock lett till den tvist som hovrätten nu har att ta ställning till. Tvisten har inneburit att flickorna har träffat sin pappa mycket sporadiskt under de fem år som gått sedan flytten från Vegby. Mia är nu 9 år och Linn 8 år. Var ska Mia och Linn bo? Hovrätten är övertygad om att båda föräldrarna kan ge flickorna kärlek och en god omvårdnad. Barnen har nu i nästan fem år bott i Åkersberga tillsammans med Lillis Odin och allt tyder på att flickorna funnit sig väl till rätta i den miljön. Det talar starkt för att barnen ska få bo kvar där. Men för att bedöma vem av föräldrarna som är bäst lämpad att ha barnen boende hos sig, är det också av betydelse vilken förmåga

5 5 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 07 föräldrarna har att se till att barnen får träffa den förälder de inte bor hos. En viktig utgångspunkt i bedömningen är alltså att barn har rätt till båda sina föräldrar. Flera gånger har domstolarna bestämt om umgänge mellan flickorna och deras pappa. Trots detta har umgänge kunnat realiseras vid ytterst få tillfällen. Psykologen Lena Hellblom Sjögren, som gått igenom en stor mängd skriftligt material och även tagit del av material som hovrätten inte har tillgång till, har påpekat att barnen i början av det kronologiska materialet med start år 2007 inte har några negativa kommentarer om sin pappa, tvärtom pratar de om en glad och busig pappa. Efter en tid börjar flickorna prata om sin pappa på ett negativt sätt, detta trots att de inte träffat honom mer än någon enstaka gång och detta i andras närvaro. Lena Hellblom Sjögren har haft en längre beskrivning av detta men enligt henne är det tydligt att barnen har påverkats av sin mamma till att på olika sätt ta avstånd från sin pappa. Hovrättens intryck av att Lena Hellblom Sjögrens bedömning har skäl för sig förstärks av de videoinspelningar som skett av de tre misslyckade hämtningarna av barnen för umgänge i maj och juni Filmerna visar två hysteriska barn. Inspelningarna har gjorts av bekanta till Lillis Odin och på inrådan av socialförvaltningen i Österåkers kommun. Det är enligt hovrätten självklart att redan inspelningarna i sig stressar barnen men det är också mycket påtagligt att Lillis Odin inte gör något för att hjälpa barnen och avdramatisera pappans ankomst. Att barnen påverkas av sin mamma stöds även av vad som hände efter det lyckade umgänget den 3 augusti Enligt rapport från umgängesstödjaren var båda barnen glada över att få träffa sin pappa. Tanken var att barnen och Kennet Carlsson skulle träffas även den 4 augusti men i samtal mellan familjerätten och Lillis Odin den dagen har hon sagt att barnen var ledsna på kvällen efter umgänget och att de inte ville träffa Kennet Carlsson eftersom han dagen innan hade sagt att de ska bo hos honom. Av rapporten framgår att umgängesstödjaren som var tillsammans med barnen den 3 augusti inte har hört Kennet Carlsson säga detta, vilket enligt hovrätten tyder på att det snarare är något som inträffat hemma hos barnen som gjort att de ändrat inställning till att träffa Kennet Carlsson igen.

6 6 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 07 Efter tingsrättens dom gjordes försök från Kennet Carlsson sida att ha umgänge med barnen under höstlovet Han har berättat att när han kom till Lillis Odins bostad skrek hon ut i trapphuset medan barnen befann sig i närheten inne i lägenheten, att jag såg vad du gjorde med Mia i sängen, jag har sett att du slagit barnen. Lillis Odin har förnekat att hon sagt detta. Kennet Carlssons uppgifter om vad Lillis Odin sagt bekräftas emellertid, om än inte i exakt ordalydelse, av hans morbror Ove Fransson som var med vid hämtningsförsöket. Det visar enligt hovrätten att Lillis Odin inte agerar på ett sätt som främjar barnens kontakt med båda sina föräldrar. Hovrätten kan alltså konstatera att gång på gång har Kennet Carlsson försökt att få umgänge med barnen men att det har misslyckats vid merparten av tillfällena och vid det lyckade tillfället i augusti 2011 har det genast kommit en motreaktion från Lillis Odin. Enligt hovrätten visar utredningen att det är Lillis Odins agerande som är den främsta orsaken till att Mia och Linn inte har träffat Kennet Carlsson i någon större omfattning. Lillis Odin har inte förmågan eller viljan att se barnens behov av sin pappa. Hon har visserligen i kontakter med socialsekreteraren Erica Sundberg sagt att hon vill ha en lösning på umgänget mellan Kennet Carlsson och flickorna men det har inte resulterat i något faktiskt umgänge vilket inte borde ha varit svårt att åstadkomma om viljan verkligen funnits även från Lillis Odins sida. Om hon inte vill träffa Kennet Carlsson i samband med umgänge har det rimligen gått att ordna hämtning och lämning genom att anlita släktingar eller vänner. Kennet Carlsson har inte fått någon möjlighet att visa om han har förmågan att se till att barnen får träffa Lillis Odin om de bor hos honom. Han har varit avvisande till att barnen skulle få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin men det kan förklaras av att utgångspunkten för dessa kontakter förefaller ha varit att barnen utsatts för övergrepp av sin pappa. Han har emellanåt uppträtt osmidigt vilket framgått av videoinspelningarna men det finns inte skäl att tro att han skulle agera på samma sätt som Lillis Odin för att försvåra umgänge mellan barnen och henne. Han måste också utifrån vad

7 7 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 07 som hänt de senaste åren vara fullt medveten om vilken oro och sorg det skulle innebära för barnen. Om barnen även i fortsättningen bor hos sin mamma befarar hovrätten att de helt kommer att förlora kontakten med Kennet Carlsson. Hovrättens prövning innebär alltså i realiteten den sista möjligheten för Mia och Linn att få behålla sin pappa. En flytt till Vegby innebär naturligtvis ett påfrestande och smärtsamt uppbrott från Åkersberga och kommer att kräva en stor insats och mycket tålamod från Kennet Carlsson och även från barnens anhöriga i Vegby. Det kan också behövas olika stödinsatser från Ulricehamns kommun. De uppgifter som Tomas Alm från kommunen har lämnat pekar på att kommunen har goda möjligheter att bidra med detta. Vid en slutlig sammanvägning av omständigheterna finner hovrätten att det bästa för Mia och Linn är att de bor hos Kennet Carlsson eftersom de då kommer att få tillgång till två föräldrar. Vårdnaden Mia och Linn ska alltså bo hos Kennet Carlsson. Lillis Odin har i det läget inget yrkande om gemensam vårdnad. Parternas problem att samarbeta innebär också att det är olämpligt med gemensam vårdnad. Det betyder att Kennet Carlsson ska ha ensam vårdnad om barnen. Hovrätten utgår från att Kennet Carlsson ändå kommer att ge Lillis Odin full insyn i barnens tillvaro och information om deras utveckling och skolgång m.m. Umgänget mellan barnen och deras mamma Kennet Carlsson har godtagit Lillis Odins yrkande om umgänge mellan henne och barnen men enligt Kennet Carlsson bör det första umgängestillfället ske först efter två månader efter hovrättens dom, detta för att ge barnen möjlighet att vänja sig vid boendet i Vegby.

8 8 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 07 Omfattningen av umgänget i sig är parterna eniga om och hovrätten har ingen anledning att bestämma något annat. Vad gäller det första veckoslutsumgänget är det lämpligt att barnen först får möjlighet att vänja sig vid boendet i Vegby och komma till ro i den nya miljön innan det blir aktuellt för dem att träffa Lillis Odin igen. Det första umgänget bör därför ske i början av juni. Även här utgår hovrätten från att Kennet Carlsson kommer att göra allt för att underlätta flickornas umgänge med Lillis Odin. Hovrättens förhoppning är även att båda föräldrarna på sikt kan se förbi sin uppfattning om den andre och börja samarbeta för flickornas bästa. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Kerstin Elserth, referent, och Johan Arvidsson, tf. hovrättsassessorn Cecilia Magnusson samt nämndemännen Bert Löfqvist och Gunilla Lindberg. Hovrätten är enig.

9 Bilaga A 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Kennet Carlsson, Björkvägen Vegby Ombud: Advokat Per Aronsson Advokatfirman Svedberg Aronsson Stenbäcken KB Box Borås SVARANDE LILLIS Jeanette Odin, Norrgårdsvägen Åkersberga Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Birgitta Svensson Advokatfirman Birgitta Svensson AB Storängsvägen 9 B Åkersberga SLUT 1. Vårdnaden om parternas döttrar Linn Carlsson, , och Mia Carlsson, , ska alltjämt tillkomma parterna gemensamt. 2. Linn Carlsson och Mia Carlsson ska alltjämt ha sitt stadigvarande boende hos Lillis Odin. 3. Linn Carlssons och Mia Carlssons rätt till umgänge med Kennet Carlsson ska tillgodoses på följande sätt. a) det första veckoslutet varje månad, från fredag efter skolans slut till söndagen kl. 12. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 940 Tingsvägen måndag fredag Sollentuna E-post: 08:30-16:00

10 2 b) varannan julhelg, från den 23 december kl. 12 till den 27 december kl. 12 med början år 2011 c) varannan nyårshelg, från den 28 december kl. 12 till den 2 januari kl. 12, med början år 2012/2013 d) varje barnens sportlov, från lördagen före lovet kl. 12 till söndagen efter lovet kl. 12 e) varje barnens höstlov, från lördagen före lovet kl. 12 till söndagen efter lovet kl. 12 f) varannan påskhelg, från skärtorsdagen kl. 12 till annandag påsk kl. 12, med början år 2012 g) sammanlagt fyra veckor varje sommar fördelat på två perioder om två veckor vardera med ett uppehåll mellan umgängesperioderna på åtminstone två veckor varvid vardera föräldern har företrädesrätt vartannat år att välja under vilka veckor umgänget ska äga rum, med företrädesrätt att välja för Kennet Carlsson år Den förälder som har företrädesrätten ska senast den 1 maj aktuellt år meddela den andra föräldern om vilka veckor umgänget ska äga rum. Umgänge enligt denna punkt ska ske med hämtning och lämning i Linn Carlssons och Mia Carlssons bostad. 3. Denna dom ersätter tidigare meddelade intermistiska beslut i målet. 4. Birgitta Svenssons ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 5. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

11 3 BAKGRUND Parterna har två gemensamma döttrar, Linn 7 år och Mia 10 år. Under flickornas första år i livet bodde familjen tillsammans i Vegby, i Ulricehamns kommun. I mars 2007, när Linn var knappt 3 år gammal och Mia var drygt 4 år, flyttade Lillis Odin och flickorna ut från den gemensamma bostaden och relativt kort därefter till Åkersberga. Sedan mars 2007 har flickorna bott med sin mamma Lillis Odin och något regelrätt umgänge mellan flickorna och deras far Kennet Carlsson har inte förekommit. De träffar som kommit till stånd ser ut som följer. Under september och oktober 2007 träffades Linn och Kennet Carlsson vid fem tillfällen, sommaren 2009 sågs barnen och Kennet Carlsson i samband med tre umgängestillfällen som dock inte blev av, och den 3 augusti i år 2011 träffades flickorna och Kennet Carlsson under några timmar i närvaro av umgängesstöd. Den rättsliga processen avseende Linn och Mia har pågått sedan sommaren Det första målet avslutades i tingsrätten i och med en dom som meddelades den 23 december Domen överklagades av Lillis Odin men hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Enligt domen skulle vårdnaden om barnen vara fortsatt gemensam, barnen skulle bo hos Lillis Odin och träffa Kennet Carlsson ett veckoslut i månaden samt under loven på visst sätt. Kennet Carlsson begärde verkställighet av denna dom och Attunda tingsrätt meddelade den 21 april 2009 ett beslut om att Lillis Odin vid ett vite av kr per tillfälle och barn skulle lämna över döttrarna för umgänge. Något umgänge kom inte till stånd och Kennet Carlsson yrkade därför att tingsrätten skulle döma ut tidigare förelagda viten. Tingsrätten lämnade i beslut den 28 september 2009 hans yrkanden utan bifall, i korthet eftersom barnens psykiska tillstånd vid vart och ett av de aktuella tillfällena varit sådant att hinder för ett överlämnande förelegat, och det inte hade kunnat klarläggas att Lillis Odin på ett för saken avgörande sätt kunde lastas för detta.

12 4 Ansökan om stämning i nu aktuellt mål inkom till tingsrätten i december En muntlig förberedelse i målet hölls den 18 mars Efter sammanträdet meddelades den 31 mars 2010 ett beslut om att inhämta en utredning och att parternas interimistiska yrkanden avslogs, till följd att domen från 2008 alltjämt skulle gälla. Hovrätten lämnade inte prövningstillstånd när beslutet överklagades. En planerad huvudförhandling i maj 2011 ställdes in efter att parterna vid fortsatt muntlig förberedelse samma dag enats om ett umgänge under sommaren Det överenskomna umgänget var under två veckors tid, måndag-fredag i närvaro av umgängesstöd. YRKANDEN OCH GRUNDER Kennet Carlsson har i första hand yrkat att han ska få ensam vårdnad om Linn och Mia. I andra hand, för det fall tingsrätten finner att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam, har han yrkat att Linn och Mia ska bo hos honom. Yrkandena har framställts också interimistiskt. För det fall tingsrätten skulle finna att barnen ska bo hos Lillis Odin har inget yrkande avseende umgänge framställts. Lillis Odin har bestridit Kennet Carlssons yrkanden och för egen del yrkat enligt följande. I första hand har hon yrkat att hon ska få ensam vårdnad om Linn och Mia. I andra hand att flickorna ska bo hos henne, för det fall vårdnaden ska vara fortsatt gemensam. För det fall tingsrätten förordnar om umgänge mellan Kennet Carlsson och Linn och Mia ska umgänget till en början ske i närvaro av ett umgängesstöd. Om Kennet Carlssons yrkande om ensam vårdnad eller boende bifalls har Lillis Odin yrkat umgänge på följande sätt. - andra veckoslutet varje månad, från fredagens eftermiddag till söndagen kl varannan julhelg, från den 23 december kl. 12 till den 27 december kl. 12 med början år varannan nyårshelg, från den 28 december kl. 12 till den 2 januari kl. 12, med början år 2011/2012

13 5 - varje barnens sportlov, från lördagen före lovet kl. 12 till söndagen efter lovet kl varje barnens höstlov, från lördagen före lovet kl. 12 till söndagen efter lovet kl varannan påskhelg, från skärtorsdagen kl. 12 till annandag påsk kl. 12, med början år sammanlagt fyra veckor varje sommar fördelat på två perioder om två veckor vardera med ett uppehåll mellan umgängesperioderna på åtminstone två veckor varvid vardera föräldern har företrädesrätt vartannat år att välja under vilka veckor umgänget ska äga rum, med företrädesrätt att välja för Lillis Odin år Den förälder som har företrädesrätten ska senast den 1 maj aktuellt år meddela den andra föräldern om vilka veckor umgänget ska äga rum. Kennet Carlsson har medgett Lillis Odins umgängesyrkande med den reservationen att det första umgängestillfället efter domen ska bli nyåret 2011/2012. Som grund för talan har Kennet Carlsson anfört följande. Det är bäst för barnen att de får bo hos honom, han är den enda av föräldrarna som kan tillgodose att barnen får en god kontakt med båda föräldrarna. Lillis Odin har diskvalificerat sig som boendeförälder och hon har orsakat psykiska skador hos barnen på sikt genom sitt agerande. Det finns skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden, då det är svårt att realistiskt tro att parterna skulle kunna samarbeta i framtiden. För det fall tingsrätten skulle finna att barnen ska bo hos Lillis Odin finns det dock skäl att inte upplösa den gemensamma vårdnaden för att barnen ska ha någon som helst närvaro av sin far i sina liv. Kennet Carlsson har ingenting emot att tingsrätten skulle förordna om ett umgänge om han inte blir boendeförälder men anser det helt orealistiskt att det skulle gå att verkställa mot bakgrund av den dom och de beslut som finns från tidigare. Lillis Odin har framfört följande grunder för sin talan. Parterna har inte kunnat samarbeta alls sedan 2007 och ensam vårdnad är nödvändig av detta skäl. Det rör sig inte om en osämja dem emellan av övergående natur. Kennet Carlsson har en oförmåga att se till barnens bästa, vilket bl.a. tog sig uttryck i att han hotade Lillis Odin i samband med separationen. Barnen har bott i Åkersberga i fyra år, de har inga

14 6 minnen kvar från tiden i Vegby och det vore olämpligt att flytta på dem. Det har flera gånger förordnats om umgänge men det var först i somras i närvaro av umgängesstöd som ett sådant kom till stånd, detta visar på behovet av stöd för att umgänget ska komma igång. UTVECKLING AV TALAN Av vad parterna anfört sakframställningsvis och i förhör antecknas följande. Kennet Carlsson: Lillis Odin har uppgivit att hon flyttade från Vegby efter att Mia berättat saker som kunde tolkas som att Kennet Carlsson begått sexuella övergrepp mot henne. Trots att polisutredningen lagts ned och Mia i två förhör hos polisen förnekat att övergreppen någonsin skulle ha ägt rum har Lillis Odin fortsatt vägra sina döttrar kontakt med deras pappa. Vid umgängestillfällena som var planerade och beslutade hösten 2007 hade Lillis Odin samlat ihop en välkomstkommitté bestående av släkt och vänner som närvarade när han skulle hämta flickorna för umgänge. Trots den kritik för detta beteende som Lillis Odin fick i domen 2008 slutade hon inte med det, utan även vid de planerade umgängena sommaren 2009 fanns en stor grupp människor närvarande. Lillis Odin valde att filma dessa försök till överlämnanden och man kan på inspelningarna se hur hysteriska barnen är och att Lillis Odin inte gör något alls för att lugna ned dem eller hjälpa dem. Barnen är till och med hysteriskt rädda för sin farmor som närvarar. Lillis Odin har genomgående hänvisat till att barnen inte vill träffa sin pappa och att hon inte kunnat tvinga dem till umgänge. Hon har inte gjort något för att underlätta detta, hon har t.ex. inte ringt Kennet Carlsson. Han har heller inte ringt Lillis Odin sedan år När han ringde tidigare så hade Lillis Odin alltid en ursäkt till varför barnen inte kunde prata med honom i telefon. Han har försökt skicka kort och presenter men de har kommit i retur. Han har försökt komma i kontakt med barnen med hjälp av socialnämnden både i Österåker och i Ulricehamn men det har inte lyckats. Österåkers kommun försökte under ett års tid år hitta en kontaktperson som skulle närvara vid umgänge men lyckades inte rekrytera någon.

15 7 I egenskap av vårdnadshavare blir han kallad på utvecklingssamtal på flickornas skola. Han kör 90 mil tur och retur för att gå på dessa samtal. Han har på så sätt fått reda på att Mia inte har lärt sig att läsa och skriva ordentligt. Linns skola har inte haft något regelrätt utvecklingssamtal ännu men han har varit där och träffat lärarna. I somras kom så ett umgänge till stånd. Hela vecka 30 var umgängesstödet på plats hemma hos Lillis Odin och försökte få med sig flickorna för umgänge men utan att lyckas. Veckan därpå på onsdagen ringde umgängesstödet och bad om förstärkning och den dagen lyckades de två anställda från Österåkers kommun få med Linn och Mia på umgänget. På förmiddagen åkte de iväg och åt glass i centrum, och efter att flickorna ätit lunch hemma hos Lillis åkte de till stranden och badade. Det var en kanondag, flickorna hade skojigt och de var inte rädda för honom på något sätt. Linn sa åt honom - Pappa du är inte alls läskig som jag trodde. De pratade om vad som hänt i Vegby, om farfar och deras halvbror Viktor och så, men han sa inget om att de skulle flytta dit. Han försökte ringa dem på kvällen på deras mobiler som de kommit överens om men telefonerna var avstängda. Dagen därpå meddelade Lillis Odin att flickorna var ledsna, att de inte kunnat sova och att de var rädda för att de skulle behöva bo hos sin pappa nu, så det blev inget mer umgänge. Han hade inte märkt på barnen att de var ledsna under dagen, orsaken till att de åkte hem lite tidigare på eftermiddagen var att Linn frös efter badet. När han har åkt ned till Åkersberga i hopp om umgänge har han bott på hotell i Upplands Väsby och hos släktingar. Det kostar honom ungefär kr per dag och det är ohållbart för honom att fortsätta på det sättet. Om barnen ska bo kvar hos Lillis Odin så kommer det inte att lyckas med något umgänge framöver, han kan inte ha med socialen varje gång de ska ses. Om Linn och Mia flyttar till Vegby kan de komma tillbaka till den miljö de känner igen. Deras rum finns kvar i huset, de flesta av deras kompisar bor kvar, och farmor bor granne. I byn finns en skola för årskurserna 1-6. Han har varit i kontakt med skolan

16 8 och de har åtagit sig att ge flickorna den extra uppmärksamhet som eventuellt kan bli nödvändig. I Vegby finns också flickornas halvbror Viktor. Kennet Carlsson har ett eget företag som sysslar med personlig assistans och han har stora möjligheter att själv disponera sin tid. Han har även god kontakt med kommunen och kan tänka sig att söka experthjälp för flickorna om det behövs pga. den stora omställning som en flytt skulle innebära. Han skulle låta Lillis Odin komma till Vegby och träffa flickorna när tiden för det var mogen och kan även tänka sig att köra upp dem till Åkersberga för umgänge. Lillis Odin: Hon hade inte en tanke på att separera före i mars Hon och Kennet Carlsson hade ett knappt år tidigare köpt huset i Vegby och hon hade startat upp ett eget företag där. När Mia berättade om att pappa skulle ha stoppad sitt finger i hennes kissemus ändrades allt. På BVC sa man åt henne att hon var tvungen att polisanmäla det direkt, annars skulle de göra det, och socialen sa att hon var tvungen att flytta till ett skyddat boende. Hon fick rådet att barnen inte skulle träffa sin pappa under tiden utredningen pågick och därför flyttade hon hem till Stockholm och så småningom till den lägenhet i Åkersberga där hon alltjämt bor. Hon fick i samband med separationen motta hot från Kennet Carlsson och var rädd för honom. Han hade under deras sista tid tillsammans varit arbetslös och druckit mycket. Det stämmer att Mia inte har berättat om några övergrepp sedan flytten. Lillis Odin känner att hon inte mäktar med den situation som har varit vid umgängestillfällena. Vid de tillfällen sommaren 2009 som videofilmades, på socialnämndens inrådan, hade hon blivit beordrad att stå med flickorna ute på lekplatsen. Det var med nöd och näppe hon ens fick ut dem, de ville verkligen inte. Det var två år sedan de hade träffat sin pappa vid tillfället och de var osäkra, därför skrek de redan innan Kennet Carlsson hade kommit till platsen. Hon försökte stötta dem men valde vid det första tillfället att stå en bit bort så att hon inte skulle påverka dem. Eftersom hon själv är rädd för Kennet Carlsson så ville hon ha sin mor och far där som stöd. Barnens reaktion är inte så konstig om man tänker på att de före de här tillfällena inte hade hört av eller träffat sin pappa på så länge. Kennet Carlsson skällde dessutom

17 9 ut henne när han kom. Hon hade uppmuntrat barnen inför umgänget men när hon väl stod där kände hon att det var svårt att vara psykologisk och därför sa hon det där om att det inte var så farligt och att det bara var två dagar de skulle vara borta. Hon har sökt hjälp från kommunen som rekommenderat både BUP och ATV (Alternativ till våld), men eftersom båda vårdnadshavarnas samtycke krävs och Kennet Carlsson har motsatt sig så har inget hänt. Om hon skulle få ensam vårdnad skulle hon se till att döttrarna erbjöds den här hjälpen. Vid umgänget i somras försökte Lillis Odin göra sitt bästa för att det skulle fungera. Den person som skulle agera umgängesstöd hade ingen erfarenheten av uppgiften och hon hade dessutom nedsatt hörsel. Lillis Odin föreslog själv att flickorna skulle gå ut på balkongen och vinka åt Kennet Carlsson men då var han inte ens där. Det var hon själv som ringde socialen den andra onsdagen och bad om hjälp. Efter umgänget på förmiddagen, som hade fungerat jättebra, trodde hon att det var klart men Kennet Carlsson ville ha fyra timmar till. De åkte då iväg för att bada, men kom tillbaka efter bara 1,5 timmar. Orsaken var att Linn hade velat åka hem. När flickorna kom hem på eftermiddagen var de inte lika glada. De ville inte äta och hade svårt att sova. Vad det berodde på kunde umgängesstödet inte svara på. Flickornas mobiler är alltid påslagna och det var ingen som ringde dem på onsdagskvällen. På torsdagen var det igen omöjligt att få flickorna att åka på umgänge, Lillis Odin vet inte varför. Kanske hade det blivit för många timmar på onsdagen. Hon kan tro att Linn trodde att pappa skulle vara läskig eftersom hon uppfattade honom så senast de sågs, sommaren 2009 ute på lekplatsen. Barnen är trygga idag i Åkersberga där de har rotat sig. Lillis Odin har inte märkt av någon negativ utveckling hos dem. Den här låsningen inför umgänget med pappan som de haft kanske kan komma att lösas med hjälp av ett umgängesstöd. Hon anser att barn har behov av båda sina föräldrar och tror att Kennet Carlsson hade träffat sina döttrar mer om han kommit till Åkersberga fler gånger än 14 under de här fyra åren, och om han gått med på att ha en kontaktperson/umgängesstöd närvarande.

18 10 Den gemensamma vårdnaden fungerar inte, Kennet Carlsson är spydig och kränkande mot henne. Han var det när hon ringde år 2007 och sen dess har hon inte velat ha någon kontakt med honom. När det var aktuellt med skolval för Linn så fick hon inte sitt förstahandsval då blanketten från Kennet Carlsson kom in för sent. Skolan är medveten om problematiken nu och skickar alltid ut dubbla handlingar för underskrift till vårdnadshavarna direkt. Det går bra för Mia i skolan men hon har lite svårt för att läsa. Linn å andra sidan har läshuvud men är inte så bra på matematik. Kennet Carlsson: Det är riktigt att han inte medverkat till att flickorna ska gå på BUP och ATV, av den enkla anledningen att de inte varit utsatta för något våld eller andra händelser som behöver bearbetas. UTREDNING Utöver förhör under sanningsförsäkran med parterna så har psykologen Lena Hellblom Sjögren hörts på Kennet Carlssons begäran och socionomkonsulten Görel Söderlund Bergius, tidigare anställd på Österåkers kommun, hörts på Lillis Odins begäran. Tingsrätten har tagit del av de utredningar som gjorts av Österåkers och Ulricehamns kommuner. Därutöver har båda parter åberopat viss annan skriftlig bevisning. Uppspelning har på Kennet Carlssons begäran skett av de videoinspelningar som gjorts vid umgängesförsöken sommaren SKÄL Tillämpliga lagrum Enligt 6 kap. 2 a föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska enligt

19 11 paragrafens tredje stycke tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vad gäller frågan om vårdnad stadgas i 6 kap. 5 föräldrabalken att rätten vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Boende Föräldrarnas lämplighet Inledningsvis konstateras att ingen av föräldrarna enligt tingsrättens mening ska anses vara olämplig som boendeförälder, såtillvida att inget har framkommit om att det skulle finnas någon risk för att barnen hos någon av dem skulle utsättas för övergrepp eller annars fara illa. De anklagelser som tidigare riktats mot Kennet Carlsson har resulterat i nedlagda förundersökningar och i domen från 2008 fann man det inte visat att han skulle ha gjort sig skyldig till några sexuella övergrepp mot Mia. Båda föräldrarna har förmåga att erbjuda barnen en god boendemiljö. Tingsrätten har dock konstaterat att Lillis Odin brister i vissa avseenden vad gäller hennes förmåga att tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med deras pappa varom mera nedan. Barnens egen vilja Mia och Linn träffade utredarna på Österåkers kommun i samband med den utredning som färdigställdes hösten Mia var då 9 år och Linn 6 år. Av utredningen framkommer att Mia inte vill träffa sin pappa eftersom hon tycker att han är elak och då han har slagit henne och Linn. Båda flickorna sa bestämt att de inte ville träffa sin pappa, inte ens om det var en kontaktperson med. Görel Söderlund Bergius, som träffade flickorna vid tillfället, har i förhör uppgivit att det var första gången hon hållit ett barnsamtal med en förälder närvarande, men att det var nödvändigt i detta fall att Lillis Odin var med eftersom flickorna var så spända och vägrade medverka utan henne. Görel Söderlund Bergius uppfattade inte att flickorna sökte bekräftelse hos sin

20 12 mamma såsom för att stämma av att de sagt rätt saker, detta är något som utredarna är vaksamma på. Följande konstateras från tingsrättens sida angående de videofilmer som har spelats upp från umgängesförsöken sommaren Mia och Linns agerande kan i det närmaste beskrivas som hysteriskt. De står och skriker och gråter långt innan Kennet Carlsson har kommit till platsen och de låter sig inte lugnas av vare sig mamma eller farmor. Tingsrätten finner i likhet med minoriteten i målet avseende utdömande av vite att barnens agerande och psykiska tillstånd varit så klart avvikande att det inte finns någon annan förklaring till det än att Lillis Odin har påverkat dem till att inte vilja följa med Kennet Carlsson för umgänge. Huruvida Lillis Odin medvetet eller omedvetet har påverkat sina döttrar på detta sätt kan tingsrätten dock inte med någon säkerhet uttala sig om. Sammanfattningsvis kan man varken från utredningen från Österåkers kommun, som gjorts med mamma Lillis Odin närvarande i rummet, eller från videofilmerna dra några slutsatser om huruvida och i vilken omfattning Mia och Linn vill umgås med sin pappa. Kontinuitetsprincipen kontra behovet av kontakt med båda föräldrarna Mia och Linn har nu bott drygt halva sina liv i Åkersberga tillsammans med sin mamma, och de har under de senaste fyra åren träffat sin pappa vid ett tillfälle i somras. De har heller inte haft någon kontakt per telefon med honom under tiden, och enligt vad Kennet Carlsson berättat inte heller fått någon post från honom. De har gått i förskolan och nu skolan i Åkersberga. Görel Söderlund Bergius har, i likhet med den utredning hon för Österåkers kommuns räkning varit med om att upprätta, uttryckt att det inte kan vara till barnens bästa att i detta läge flytta till sin pappa. Familjerätten i Österåker har konstaterat att flickorna visar stort obehag när deras pappa kommer på tal och att detta kan bero på att han kränkt dem, begått övergrepp på dem, blivit demoniserad av Lillis samt att flickorna oavsett orsak behöver professionell vård för att kunna bearbeta det de har gått igenom de senaste åren.

DOM 2014-04-22 Meddelad i Huddinge

DOM 2014-04-22 Meddelad i Huddinge Meddelad i Huddinge Mål nr 1 PARTER KÄRANDE VICTOR Yuri Sandoval Hinojosa, XXXXX-XXXX Xxxxxxxxx xx xxx xxxx 14XXX Tumba Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. Ingrid Åbjörnsson c/o Advokat

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-32 GRAFISK

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Hur löser lagen problem som uppstår då barnets vårdnadshavare inte kan komma överens?

Hur löser lagen problem som uppstår då barnets vårdnadshavare inte kan komma överens? Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10p Handledare: Catarina Bartholdson Datum: 2007-08-20 Hur löser lagen problem som uppstår då barnets

Läs mer

2011-03-25 meddelad i Stockholm

2011-03-25 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Jesper Nilsson Anders Reimers Väg 11 Lgh 1408 117 50 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer