PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget"

Transkript

1 PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software AB (publ). Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 RISKFAKTORER... 7 OM PROSPEKTET INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER BAKGRUND OCH MOTIV VD HAR ORDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR BESTIN PREPACKAGED SERVICE SOFTWARE AB (PUBL) PROGNOS STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ADVISORY BOARD REVISOR OCH ANSTÄLLDA ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AKTIEKAPITAL ÄGARFÖRHÅLLANDEN FINANSIELL ÖVERSIKT INFÖRLIVADE DOKUMENT REVISORNS RAPPORT AVSEENDE FINANSIELL HISTORIK REVISORNS RAPPORT AVSEENDE PROGNOS BOLAGSORDNING SKATTEFRÅGOR

3 SAMMANFATTNING Sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet. I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Bestin avses Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) med organisationsnummer VERKSAMHET Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivt affärsstöd på företag och myndigheter. Mjukvaran paketerar produkter, resurser och tjänster för att uppnå systematiserade sälj- och inköpsprocesser, såväl internt som med kunder och leverantörer. Kunderna abonnerar på mjukvaran som en tjänst, över Internet eller via kundens nätverk. Affärsstödet tillgängliggörs i användarens dator och/eller mobiltelefon. BOLAGSSTRUKTUR Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) har inga dotterbolag. EMISSIONSBESLUT OCH MOTIV FÖR EMISSION Vid årsstämma i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) den 28 februari 2008 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission av lägst B-aktier och högst B-aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget SEK före emissionskostnader. Syftet med att kapitalisera Bestin är att genomföra en aggressivare tillväxt för att snabbare nå Bolagets försäljningsmål, samt att öka Bolagets leveransförmåga. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Teckningstid: 5 21 maj Teckningskurs: 8,30 SEK per B-aktie. Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar lägst B-aktier och högst B-aktier. Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier. Betalning: Kontant likvid skall vara Bolaget tillhanda den 29 maj Antal aktier innan emission: A-aktier, B-aktier Värdering: SEK (pre-money) Anslutning till AktieTorget: B-aktien i Bolaget planeras att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 24 juni Handelspost: 500 aktier ISIN-kod: SE Teckningsförbindelse: I den private placement om 1 MSEK som genomfördes i mars 2008, förband sig samtliga tecknare att teckna ett belopp motsvarande 50 % av det tecknade beloppet i den nu aktuella emissionen. 3

4 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Dag Westerberg Anders Ottosson Mats Svensson Stefan Blom Styrelseordförande Styrelseledamot och VD Styrelseledamot Styrelseledamot REVISORER Ann Theander & Johan Erlandsson c/o Grant Thornton RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bestins verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Bestin bedömer att de två mest kritiska riskerna för Bolaget är riskerna som i avsnittet Riskfaktorer benämns Nyckelpersoner och Patent. Bestins nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Bestin har efter konsultation med patentbyrå klartgjort att man har möjlighet att patentsöka en kommunikationskomponent i sin mjukvara och även söka ett metodpatent, dock har man tagit det strategiska beslutet att inte lägga in en patentansökan och därmed exponera sin lösning gentemot konkurrenter. Bolaget har vidtagit åtgärder som medför att ingen annan kan erhålla patentskydd för av Bolaget nedlagd utveckling, detta har skett genom en s.k. patentprofylax. Således omfattas källkoden och utvecklingen i övrigt av sedvanlig upphovsrätt. Övriga risker som är förknippade med Bestin och dess aktie anges i avsnittet Riskfaktorer, där riskerna är omnämnda utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK) Intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultaträkning i sammandrag har ej granskats av Bolagets revisor. 4

5 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Balansräkning i sammandrag har ej granskats av Bolagets revisor. ANTAL ABONNENTER För Bolaget är antalet abonnenter ett viktigt nyckeltal, då de huvudsakliga intäkterna är hänförliga till just antalet abonnenter. Bolaget har sedan verksamheten startades kunnat konstatera en stadig ökning av antal abonnenter. Vid utgången av 2006 uppgick antalet abonnenter till 275, vilket kan jämföras med 985 vid utgången av Till och med utgången av februari 2008 har antalet ökat ytterligare och uppgick till RÖRELSERESULTAT Under det förlängda räkenskapsåret 2005, vilket var Bestins första, uppgick nettoomsättningen till 216 KSEK. Rörelsekostnaderna uppgick till -195 KSEK och rörelseresultatet uppgick till 21 KSEK. Under 2006 påbörjade Bestin sin marknadsbearbetning vilket resulterade i att nettoomsättningen steg till KSEK. Som en följd av den ökade verksamheten steg Bolagets kostnader för handelsvaror och personal vilket medförde att rörelsekostnaderna uppgick till KSEK. Under året balanserades utvecklingskostnader för KSEK vilket resulterade i att rörelseresultatet för 2006 uppgick till 107 KSEK. Under 2007 steg nettoomsättningen till KSEK samtidigt som rörelsekostnaderna ökade till KSEK. Bolaget slutförde under året utvecklingen av sin basprodukt och kostnader för utvecklingsarbetet om KSEK aktiverades. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till 256 KSEK. Under perioden uppgick nettoomsättningen till 903 KSEK, jämfört med 609 KSEK under motsvarande period Rörelsekostnaderna ökade till -806 KSEK, jämfört med -616 KSEK under motsvarande period 2007, mycket på grund av att avskrivningarna ökat med -131 KSEK som en följd av den nu färdigutvecklade basprodukten. Rörelseresultatet för 2008 års första två månader uppgick till 98 KSEK. FINANSIELLA RESURSER OCH FINANSIELL STRUKTUR Bolaget hade per en soliditet om 13 % och en kassalikviditet om 63 %. Bestin har en långfristig upplåning om KSEK varav hela beloppet ska amorteras under den kommande femårsperioden. Bolaget har en beviljad checkräkningskredit med en limit på KSEK och styrelsen gör bedömningen att ingen ytterligare långfristig upplåning är behövlig. I mars 2008 tillfördes Bolaget 1 MSEK i nytt eget kapital genom en nyemission. I samband med detta blev Bolaget publikt. Styrelsen planerar utöver detta att tillföra Bolaget kapital genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. Denna nyemission kommer att tillföra Bolaget 3 MSEK före emissionskostnader, under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad. Det tillförda kapitalet kommer att användas till en ökad marknadssatsning och en utökad försäljningsorganisation. 5

6 I det fall emissionen ej blir fulltecknad eller helt uteblir, föranleder detta att den planerade marknadssatsningen kommer att ta längre tid än beräknat. Styrelsen kommer i sådant fall att revidera strategin, och minska omfattningen av den planerade marknadssatsningen, för att på så vis säkra rörelsekapitalet för en tidsperiod överstigande 12 månader framåt i tiden. I dagsläget har Bestin tillräckligt rörelsekapital för att driva den löpande verksamheten under tolv månader framåt. REVISIONSBERÄTTELSER OCH ANMÄRKNINGAR Följande anmärkningar har lämnats av Bolagets revisor: ÅRSREDOVISNING Utan att det påverkar mitt uttalande vill jag fästa uppmärksamhet på bolagets kommentar i förvaltningsberättelsen som behandlar att bolaget förbrukat det egna kapitalet under början av Styrelsen har vidtagit åtgärder och ytterligare åtgärder planeras under andra halvan av 2007 för att stärka det egna kapitalet. Förhållandet att det egna kapitalet är förbrukat tyder på att det kan finnas en osäkerhetsfaktor som väcker tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Jag har uppmärksammat styrelsens ledamöter på aktiebolagslagen regler om skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning (ABL 25 kap. 13 ). ÅRSREDOVISNING Vid flera tillfällen har avdragen skatt och sociala avgifter inte betalats i rätt tid. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor (471 kr). NYCKELTAL Nettoomsättning (SEK) Antal abonnenter (st) Rörelsemarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) 9 N/A Kassalikviditet (%) 63 N/A Justerat eget kapital (SEK) N/A Genomsnittligt eget kapital (SEK) N/A Soliditet (%) 13 N/A Utdelning (SEK) Nyckeltalstabellen har ej granskats av Bolagets revisor. HISTORISK UTVECKLING OCH PROGNOS (KSEK) Prognos Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster För fullständig prognos med tillhörande prognosantaganden se avsnittet Prognos. 6

7 RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bestin. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta prospekt tas upp till handel på AktieTorget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. RISKER RELATERADE TILL BOLAGET KORT HISTORIK Bestin bildades i augusti 2005 med första operationella månad september Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. FINANSIERINGSBEHOV OCH KAPITAL Bestins snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte uteslutas att Bestin i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. LEVERANTÖRER/TILLVERKARE Bestin har samarbeten med underleverantörer i dels form av våra färdiga affärstjänster där vi förmedlar avtal till våra kunder och dels avseende drift av vår centrala plattform samt att vi i samarbete gör leveranser till våra kunder. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller garanteras att Bestins underleverantörer till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya underleverantörer bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE Bestins nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. KONKURRENTER En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. 7

8 KUNDER Då Bestin har fått sitt marknadsgenombrott först under slutet av 2007 har rörelseintäkterna hittills genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. En förlust av en större kund skulle på kort sikt kunna påverka Bestins omsättning negativt. KONJUNKTURUTVECKLING Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bestins framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. VALUTARISKER Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bestins framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. POLITISK RISK Bestin är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. MARKNADSTILLVÄXT Bestin planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna på sin hemmamarknad Sverige som man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Dels genom svårigheter att rekrytera rätt personal och dels genom svårigheter att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen. PATENT Bestin har efter konsultation med patentbyrå klartgjort att man har möjlighet att patentsöka en kommunikationskomponent i sin mjukvara och även söka ett metodpatent, dock har man tagit det strategiska beslutet att inte lägga in en patentansökan och därmed exponera sin lösning gentemot konkurrenter. Bolaget har vidtagit åtgärder som medför att ingen annan kan erhålla patentskydd för av Bolaget nedlagd utveckling, detta har skett genom en s.k. patentprofylax. Således omfattas källkoden och utvecklingen i övrigt av sedvanlig upphovsrätt. 8

9 UTVECKLINGSKOSTNADER Bestin kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. RISKER RELATERADE TILL AKTIEN INGEN TIDIGARE OFFENTLIG HANDEL MED AKTIEN Bolagets aktie har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som Bestins aktie kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande. AKTIEFÖRSÄLJNING FRÅN NUVARANDE AKTIEÄGARE Styrelsens ledamöter ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering och har för avsikt att behålla sina aktieinnehav oförändrade, åtminstone 18 månader efter Bolagets listning på AktieTorget. På längre sikt finns dock en risk för att nuvarande aktieägare avyttrar delar eller hela sina innehav i Bolaget. KURSVARIATIONER Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på AktieTorget. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bestins värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. MARKNADSPLATS Bolagets aktie planeras att anslutas till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är listade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad. 9

10 OM PROSPEKTET DEFINITIONER I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Bestin avses Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) med organisationsnummer LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Detta prospekt har upprättats av Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). FINANSINSPEKTIONEN Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. PROSPEKTETS DISTRIBUTIONSOMRÅDE Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. PROSPEKTET TILLGÄNGLIGT Prospektet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida Prospektet kan också nås på Finansinspektionens hemsida UTTALANDEN OM FRAMTIDEN Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 10

11 AKTIETORGET Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat ett avtal med AktieTorget om informationsgivning. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är anslutna till AktieTorgets lista. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är anslutna till AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på text-tv och i dagstidningar. 11

12 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Vid årsstämma i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) den 28 februari 2008 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission av lägst B-aktier och högst B-aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 430 KSEK. Emissionen ska genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta prospekt, till att teckna aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) till en kurs av 8,30 kronor per B-aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med kronor, från kronor till kronor och antalet aktier kommer att öka med aktier från aktier till aktier. Staffanstorp, den 30 mars 2008 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Styrelsen 12

13 BAKGRUND OCH MOTIV Dagens slimmade organisationer ökar kraven på att varje anställd ska kunna ta ett större ansvar i löpande affärsbeslut samt kunna administrera sig själv väsentligt mer än tidigare. Detta medför kostnader i form av onödig mertid på icke kärnverksamhet och sämre kontroll av löpande kostnader. Med fokus på affärsprocesser som inte kan hanteras eller kostnadseffektivt användas i affärssystem, möjliggör Bestin automatisering och/eller outsourcing av dessa interna processer. Bestin står nu på ett fundament som gör det möjligt att öka takten i arbetet med försäljning och tillväxt, på en marknad som av olika institut och ledande analytiker definieras som en miljardmarknad bara i Sverige. Bolaget har därför definierat och startat ett antal marknadsprojekt som behöver finansieras. Med marknadsprojekten ska Bolaget nå ett konstant och stabilt positivt kassaflöde, som ska ligga till grund för en aggressiv tillväxt. Bolaget anser att hemmamarknaden Sverige i förlängningen är oerhört viktig för tillväxt utanför Skandinavien. Bestins produkt och erbjudande är tacksamt och kostnadseffektivt att skala för internationell tillväxt. Bolagets kritiska kostnadsmassa är låg med stor potential till starkt kassaflöde och höga vinstmarginaler. Utbyggnaden av Bolaget är planerad att ske i väl avvägda steg mot nya kundavtal och intäkter. Bestin erbjuder en programvara över Internet där man kan paketera olika typer av nödvändiga funktioner som företag, landsting eller kommuner behöver för att fungera. Bestin paketerar vad Bolaget kallar färdiga (Affärstjänster) och/eller konfigureringsbara företagstjänster (Processtjänster). Syftet är att förenkla den dagliga supporten för kärnverksamheten, sänka kostnaderna och öka styrningen av det interna supportbehovet. Detta gör Bestin med hjälp av en egenutvecklad teknologi som möjliggör konceptuella paketeringar av tjänster. Lösningen, som går under namnet Bestin Service Solutions, kan bland annat laddas ner och helt köras över Internet såväl som via en installation i kundens nätverk. Lösningen paketeras konceptuellt efter vad varje kund har för avsikt att effektivisera. Syftet är att paketera olika arbetsprocesser som en organisation måste ha för att fungera. Det vill säga arbete som alltid måste utföras och har ett administrativt krav, men ligger utanför den egna kärnverksamheten. För kunden krävs det inga stora investeringar eller komplexa projekt, eftersom det är en fullt färdig och fungerande tjänst tillgängligt över Internet. Det innebär att beslutströskeln för kunden är låg och ger snabba synbara effekter. Bestins marknad är varken branschspecifik eller geografiskt begränsad. Det fungerar lika väl för privat som offentlig sektor. Bestin står nu rustat för en bredare kommersialisering, med intressanta kunder och en angenäm orderstock, där Bolaget går ifrån drygt 975 användare per december 2007 till över användare under första halvåret 2008 genom redan slutna avtal. Genomsnittligt antal användare för 2007 var 445 användare fördelat på 19 kunder med fokus på den färdiga affärstjänsten Arbetsplatsservice Direkt. Befintliga kunder, pågående projekt och långt komna prospekts har ett underlag på mer än användare. För att tillvarata dessa möjligheter och väsentligen öka takten i Bolagets utveckling genomför Bestin nu en nyemission i samband med en listning på AktieTorget. 13

14 NYEMISSION Syftet med att kapitalisera Bestin är att genomföra en aggressivare tillväxt för att snabbare nå Bolagets försäljningsmål, samt att öka Bolagets leveransförmåga. LISTNING PÅ AKTIETORGET Styrelsen har ansökt om att B-aktien i Bestin skall tas upp till handel på AktieTorget. Anslutningen till AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas kapitalanskaffningen till Bestin, vilket gör att man kan hålla en hög utvecklings- och expansionstakt i Bolaget. En anslutning till AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. Bolaget avser i dagsläget inte att ansluta sig till någon annan marknad. STYRELSENS ANSVAR Styrelsen för Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Staffanstorp, den 30 mars 2008 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Styrelsen Dag Westberg Anders Ottosson Mats Svensson Stefan Blom Styrelseordförande Styrelseledamot och VD Styrelseledamot Styrelseledamot 14

15 VD HAR ORDET Det brukar behövas ett antal försök innan en ny produkt blir någorlunda fulländad och blir en storsäljare. Klarar man de första tuffa åren och lär sig av sina misstag är sannolikheten att lyckas större. Erfarenheten från våra två första fulla verksamhetsår 2006 och 2007 har stärkt oss i vår övertygelse om att Bestin är på rätt väg och att vår affärsidé har en intressant potential. Bestins verksamhet startade september 2005 och hade kundintäkter från start. Under 2006 omsatte vi 2,9 MSEK och hade en orderingång på drygt 6 MSEK i kontrakt över 3 år, trots förseningar av vårt första fullt färdiga erbjudande till marknaden. Först i november 2006 släppte vi den helt färdiga företagstjänsten på marknaden. Under 2007 har vi haft ett genombrott med våra Processtjänster, som riktar sig till stora och/eller multinationella organisationer med tusentals användare, där vi under andra halvan av 2007 har knutit nya avtal som tillsammans med befintliga avtal över tre år har ett värde på mer än 11 MSEK. När Bolaget startade visste vi att behovet av och marknaden för paketerade och/eller förkonfigurerade företagstjänster var väldigt stor, men vi var osäkra på hur mycket av denna marknad vi kunde adressera. Efter att endast har skrapat på ytan har vi kunnat bekräfta att enbart den svenska marknaden är angenämt stor. Vi har konstaterat att möjligheterna för att utöka vårt erbjudande på en internationell marknad är mycket goda. Bolagets står nu väl förberett för en bred kommersiell satsning och behöver stärka förutsättningarna för att ta tillvara denna möjlighet. Målen är att utveckla Bestin som varumärke, med dess värderingar för såväl teknikutveckling som marknadsföring. Redan nu har vi bevisat Bolagets möjligheter att bli ett etablerat företag på en marknad som vi, bara i Sverige, bedömer har ett värde på minst 15 miljarder kronor inklusive produkter och tjänster. Med denna nyemission skapas de grundläggande förutsättningarna för en snabbare tillväxt i försäljning och därmed även i Bolagets utveckling. Att investera i Bestin innebär att du får möjligheten att följa ett företag med stor utväxlingspotential och spännande utsikter, både på en nationell och senare en internationell marknad. Att köpa aktier innebär förstås alltid en risk men vi ber Dig att läsa detta prospekt noga! Vi har velat ge en så tydlig bild av företaget och dess förutsättningar som möjligt. Anders Ottosson VD, Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) 15

16 VILLKOR OCH ANVISNINGAR TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT Rätt att teckna nya aktier skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma allmänheten, institutionella investerare, Bolagets styrelse och Bolagets anställda. TECKNINGSTID 5 21 maj TECKNINGSSEDEL SKALL SKICKAS TILL: Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Traversvägen Staffanstorp Alternativt via fax: Teckningssedeln skall vara Bolaget tillhanda senast klockan 17:00 den 21 maj Anmälan är bindande. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen. TECKNINGSSEDEL Teckningssedel och prospekt kan erhållas från Bestin Prepackaged Service Software AB (publ), Traversvägen 3, Staffanstorp, telefon , fax alternativt via Bolagets hemsida Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att lämna en teckningssedel per person. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den till Bolaget senast inkomna. TECKNINGSKURS 8,30 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej. AKTIENS PRISSÄTTNING Styrelsen har upprättat värderingen utifrån en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och framtida potential. Värderingen baseras till största delen på framtida potential. Inför nu aktuell emission (pre-money) värderas Bolaget till SEK. ANTAL AKTIER Erbjudandet omfattar lägst B-aktier och högst B-aktier. TECKNINGSPOST Minsta teckningspost är 500 B-aktier. 16

17 TILLDELNING Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen, varvid följande princip ska gälla. Aktietecknare ska enligt styrelsens bestämmande tilldelas aktier i förhållande till ansökt antal aktier. Besked om tilldelning kommer att skickas ut den 23 maj I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt utebli. Någon garanti för tilldelning till enskild investerare lämnas inte. Bolaget avser att omkring den 23 maj 2008, via pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, offentliggöra emissionsresultatet. BETALNING Kontant likvid skall vara Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) tillhanda senast den 29 maj 2008, till Bolagets bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan. Utbokning av aktier kommer att påbörjas omkring den 12 juni REGISTRERING AV NYEMISSION Nyemissionen förväntas att registreras hos Bolagsverket omkring den 11 juni ANSLUTNING TILL AKTIETORGET Bolaget planerar att ansluta B-aktien till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 24 juni UTDELNING Aktierna som nyemitteras i denna emission berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE Styrelsen förbehåller sig rätten att under alla omständigheter fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Bolaget avser att offentliggöra meddelande om återkallat erbjudande genom pressmeddelande. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut. Styrelsen har beslutat att lägsta teckningsgrad för att fullfölja emissionen är SEK. I det fall lägsta teckningsgrad i emissionen inte uppnås kommer emissionen ej att fullföljas. AKTIEREGISTRERING Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission. 17

18 BESTIN PREPACKAGED SERVICE SOFTWARE AB (PUBL) VERKSAMHET Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivt affärsstöd på företag och myndigheter. Mjukvaran paketerar produkter, resurser och tjänster för att uppnå systematiserade sälj- och inköpsprocesser, såväl internt som med kunder och leverantörer. Kunderna abonnerar på mjukvaran som en tjänst, över Internet eller via kundens nätverk. Affärsstödet tillgängliggörs i användarens dator och/eller mobiltelefon. ORGANISATIONSSTRUKTUR Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) har inga dotterbolag. BOLAGSINFO Firmanamn: Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Handelsbeteckning: Bestin Säte: Staffanstorps kommun, Skåne län Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning:* (Köpt lagerbolag med bokslut ) Datum när bolag startade sin verksamhet: Land för bolagsbildning: Sverige Hemvist: Staffanstorp Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress till huvudkontoret: Traversvägen Staffanstorp Telefon till huvudkontoret: Hemsida: *Bolaget började bedriva sin verksamhet Tiden före detta datum var Bolaget ett så kallat lagerbolag. Under Bolagets första räkenskapsår till bedrevs således verksamheten under perioden till AFFÄRSIDÉ Bestins affärsidé är att automatisera och effektivisera såväl direkta som indirekta affärsstödprocesser, som alla verksamheter, såväl privata som offentliga, måste ha för att fungera men som inte går att lösa i systemen som styr och följer kärnverksamhetsprocesserna. Detta gör Bolaget genom att paketera helt färdiga eller förkonfigurerade företagstjänster via en egenutvecklad programvara och teknik som laddas ner och körs över Internet. 18

19 MÅLSÄTTNING Bolagets affärsmodell och dess skalbarhet gör det enkelt att sätta försäljningsmål. Bestin anser att ett abonnemangsunderlag på användare skapar ett fundament som tillåter att utveckla Bolaget aggressivt med god avkastning. När delmålet på användare är uppnått har Bolaget som målsättning att i snitt fördubbla antalet användare/abonnenter per år under en treårsperiod. Detta mål ska uppnås genom att öka säljorganisationen till mellan sex och åtta resurser (1,5 resurser per 2007) för hemmamarknaden Sverige. Försäljningsarbetet är främst inriktat på direktförsäljning till slutkund, men Bestin avser att bygga upp olika distributionskanaler, dels via ett franchisekoncept och dels via provisionssäljare på Bolagets paketerade och helt färdiga affärslösningar. AFFÄRSMODELL Bestins affärsmodell är jämförlig med hur en teleoperatör tar betalt för sina tjänster och trafik. Det vill säga kunden har verktyget (persondatorn eller mobiltelefonen) och abonnerar på Bestins mjukvara per användare och graden av användning. Beroende på omfattning av tjänster, funktioner, antal användare och typ av användarklient kostar abonnemanget mellan SEK per användare och månad. Denna affärsmodell gör att kunden har väldigt låga kostnader för att komma igång med mjukvaran, där Bolagets paketerade och helt färdiga lösningar (Affärstjänster) endast kräver ett projekt på två till fyra veckor. För kunderna som själva vill bygga innehåll, processer och tjänster i sin lösning (Processtjänst), som större organisationer oftast vill, krävs ett projekt på tre till sex månader. De initiala kostnaderna och totala löpande kostnader för lösningen är väldigt låg, för att ge en tydlig och snabb återbetalning på problemet som kunden vill lösa. Mjukvaran har fullt stöd för språkhantering och levereras i sitt standardutförande med språken svenska och engelska. Att utöka med ytterligare språk är en enkel åtgärd. Grundutvecklingen för den centrala plattformen är klar. Det gör att kostnaden för att öka kapaciteten med till exempel användare är marginell, motsvarande drygt 5 kronor per användare och månad. Den genomsnittliga intäkten beräknat på alla typer av abonnemang, är drygt 60 kronor per användare och månad. Till detta kommer intäkter för projekt och support. Detta tillsammans ger väldigt bra förutsättningar för att klara en snabb tillväxt. Bestins affärsmodell och tekniska lösning ger Bolaget en god förmåga att ta marknadsandelar kostnadseffektivt och metodiskt. Nedan schematiska diagram illustrerar förhållanden mellan intäkter och direkta driftkostnader per användare. I de direkta driftkostnaderna omfattas all nödvändig hårdvara, drift och övervakning samt löpande underhåll av Bestins centrala plattform. 19

20 VISION Bestins produkt ska tilltala gemene tjänsteman och andas enkelhet på ett sådant sätt att den potentiella kunden inte ser andra alternativ. Fokus ska ligga på att säkerställa känslan hos beställaren att det är enkelt att vara kund till Bestin och därmed uppfatta Bestin som en naturlig komponent i arbetsvardagen. Bestins vision är att vara det självklara valet av leverantör för arbetsplatsrelaterade indirekta supporttjänster och förbrukningsartiklar. HISTORISK UTVECKLING OCH PROGNOS (KSEK) Prognos Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster HISTORIK September 2005, Bestin startar sin verksamhet och utveckling av sin mjukvara. Januari 2006, Bestin Service Solutions första kund går live som pilotkund med sin första version av verklig direktverkande affärsnytta över Internet. Mars 2006, Bestin lanserar Inköpsservice Direkt! Bestin lanserar nu sin första publika version av sin tjänst för service till arbetsplatsen. Maj 2006, Bestin har redan ett tiotal kunder på företagstjänsten Inköpsservice Direkt!, November 2006, Bestin börjar leverera Arbetsplatsservice Direkt! till pilotkunder; en affärstjänst kring service och support av arbetsplatsen. December 2006, Bestin lanserar en webbtjänst för sina kunders intranät eller publika hemsida. Den går att anpassa till företagets grafiska profil och är ett komplement till de mer avancerade klienterna som Bestin erbjuder. Januari 2007, Bestin lanserar begreppet Arbetsplatsservice Direkt! (Ett helt varuhus på skrivbordet). Via Bestins företagstjänst erbjuder Bolaget ett helt varuhus av produkter och tjänster som ett företag behöver för en fungerande arbetsplats, med garanterade besparingar på kr per tjänsteman och år. Januari/Februari 2007, Bestin definierar och startar utveckling av konfigureringsbara processtjänster, det vill säga gör produkten generisk för att kunna hantera alla typer av produkter, tjänster och kalenderbundna resurser i olika bokning-, sälj- och inköpsscenario med fullständiga integrationsmöjligheter med kunder och leverantörer. Augusti 2007, Bestin lanserar Konferensservice Direkt!. Via Bolagets företagstjänst erbjuder Bestin en komplett lösning för besöket, mötet, konferensen inklusive produkter och tjänster därtill. November/December 2007, Bestin lanserar Processtjänster, som är en mängd anpassningsbara lösningar som kunden kan använda för att konfigurera egna affärsstödsprocesser. Eftersom kärnan i Bestins mjukvara är vad Bolaget kallar för Service Demand Process kan kunden själva utveckla affärsstödprocesser som håller produkter, tjänster och kalenderbundna resurser i olika paketeringar. 20

21 PRODUKTER Bestins teknologi är en generisk plattform som finns i en enda global version och är byggd för att fyllas med funktionella affärs- och processtjänster, som till exempel att kunna samla och effektivisera inköp, support och service till kärnverksamhet, konsoliderad kundordermottagning, logistiktjänster med mera. För att implementera effektiva affärsstödsprocesser, är det viktigt att på ett flexibelt och enkelt sätt kunna fortlöpande förändra rutiner och regler som definierar processerna för affärsstödet. Det kräver en processinriktad mjukvara. Bestins mjukvara uppfyller dessa krav och ger kontroll över hela kedjan av de data och tjänster som behövs utbytas mellan parterna i processerna. Mjukvaran gör det enkelt att sprida och återanvända data och tjänster mellan användare, affärspartners, applikationer och maskiner. Mjukvaran överbryggar de luckor som uppstår när två eller fler verksamheter behöver utbyta data och tjänster, genom att fokusera på den som har behovet av informationen. Det har ingen betydelse om det är en anställd, maskin, kund eller leverantör som är mottagaren av tjänsten/instruktionerna. Mjukvaran är baserad på webbserviceteknologi, där åtkomsten sker över bolagets användarklienter som antingen är feta (ex. Windows-klienter eller MS Outlook plug-in) eller tunna (ex. html-sidor eller javaklienter). Dessutom har Bestins mjukvara en komplett integrationslösning, som möjliggör utbyte av data och tjänster i helt automatiserade affärsstödsprocesser. Bestins operationella lösningar säkerställer kort väg till nytta och låga startkostnader för kunden utan att försämra säkerhet, kvalitet och funktionalitet. Via periodiska serviceavgifter beroende på antal användare, transaktioner och typ av användareklienter väljer kunden mellan: 1. Solution as a Service som omfattar mjukvaran med uppdateringar, plattform inklusive löpande drift, samt support av lösningen med innehåll och applikationssupport till användaren. 2. Software as a Service som omfattar mjukvaran med uppdateringar, plattform inklusive löpande drift och applikationssupport till användaren. 3. License as a Service som omfattar mjukvaran med uppdateringar och applikations- support. Produktion av plattformen ligger på tredje part där Bestin avtalat om drift och övervakning 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Tillgängligheten har så här långt varit 99,8 % och Bolagets leverantör har bevisat att det är rätt att låta tredje part driva och övervaka produktionsmiljön. Denna konstruktion gör att de fasta kostnaderna hålls nere betydligt och flexibiliteten är stor. 21

22 PRODUKTUTVECKLING Bestins forskning och utveckling fokuserar kring utvecklingen av den tekniska plattform som ligger till grund för Bolagets produkt som endast finns i en global version. Denna plattform vidareutvecklas efter kundernas behov från och med Bestin gör inga kundspecifika speciallösningar. I stället görs en bedömning om ett kundbehov även kan vara till gagn för övriga befintliga och potentiella kunder. Om så är fallet utvecklas lösningen för att integreras med den befintliga basprodukten. Nedan följer en kort redogörelse av policy för forsknings- och utvecklingsarbete under de tre senaste åren: Bolagets policy är att med Bolagets egna medel och huvudägarnas egna insatser i form av nedlagd tid utveckla och färdigställa en första version av teknikplattformen med fokus på färdiga affärstjänster. Utveckling har gjorts för att anpassa grundprodukten enligt en modell som är anpassad för ytterligare vidareutveckling. Vidare har fokus lagts på förbättringar ur ett användar-, support- och produktionsperspektiv. Utvecklingskostnader för 2005 uppgick till 722 KSEK och för 2006 till KSEK Bolagets policy är att med Bolagets egna medel och huvudägarnas egna insatser i form av nedlagd tid satsa på produktutveckling av den tekniska plattformen utifrån möjligheten att kunder själva ska kunna paketera och konfigurera egna processer, det vill säga sådant som Bolaget benämner processtjänster. Utvecklingskostnader för året uppgick till KSEK. Fortsatt produktutveckling är uteslutande baserad på Bestins befintliga och nya kunders behov, då den tekniska plattformen är helt klar. Målet är att tillsammans med kund skapa nya koncept och paketeringar av funktionella tjänster. 22

23 MARKNAD Bolaget bedömer att Sverige är en tillräckligt stor marknad för att Bestin ska kunna bygga en bra och sund finansiell plattform. Dock är Sverige en liten marknad ur ett internationellt perspektiv och Bolaget ser därför det som en stor möjlighet växa på den globala marknaden. Skalbarheten i Bestins erbjudande är hög, kostnadseffektiv och enkel att introducera på andra marknader. Bestin anser sig också ligga helt rätt i tiden och med god framförhållning mot eventuella konkurrenter. Bestin betraktar Skandinavien som en förlängning av den svenska marknaden. Med lokal säljkapacitet och nödvändig marknadsföring är Skandinavien en gemensam marknad. För den svenska marknaden har Bestin en färdig infrastruktur för Malmö och Stockholm. Göteborg kan till en början hanteras från Malmö, men i förlängningen avser Bestin att etablera sig även där. Den skandinaviska marknadens naturliga expansion är huvudstäderna Köpenhamn och Oslo. Målet är att finna ett mindre konsultbolag med rätt profil som kan attraheras av ett franchisekoncept. England och Tyskland är de mest intressanta marknaderna i Europa utifrån möjligheten att kopiera säljprocess och erbjudande. Bestin anser att dessa marknader måste drivas som enskilda dotterbolag och/eller i ett franchisekoncept. 23

Bestin bokslutskommuniké 2008

Bestin bokslutskommuniké 2008 Bestin utvecklar och marknadsför mjukvara för effektiv och automatiserad verksamhetssupport. Affärsprocesser som handlar om löpande inköp och styrning av indirekta produkter, tjänster och resurser som

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 Orderingången uppgick till 2756 tkr. Rörelsens intäkter uppgick till 1854 tkr. Resultat efter finansnetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT Implementa Hebe AB (publ) Orgnr 556581-9272 HALVÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni CE-märkning av CoolHeater 150 CoolHeater -höljen tillverkade Ny VD utsedd Intäkterna för halvårsperioden uppgick till 0 tkr

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer