Sensidose AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning."

Transkript

1 1(14) Sensidose AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(14) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Sensidose AB utvecklar produkter för individuell dosering av läkemedel i första hand för patienter med Parkinsons sjukdom. Bolaget närmar sig kommersialisering av läkemedlet Flexilev och doseringsautomaten MyFID. Ägarförhållanden Ägare med mer än 10% andelar i företaget. BWG Invest S.à.r.l. au capital de EUR 1`945`129, -entièrement libèrè (R.C.S Luxembourg B ) Porten Pharmaceutical Aktiebolag ( ) Jungfrutomten Värdeinvest Aktiebolag ( ) Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Balansomslutning tkr Soliditet % 86,5 49,6 73,1 53,6 38,7 Kassalikviditet ggr 4,83 3,68 3,96 1,85 1,12 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

3 3(14) Viktiga händelser under räkenskapsåret För den fortsatta finansieringen har bolaget tillförts tkr genom två nyemissioner. Kapitalanskaffningarna slutfördes i juni och september Budgeten för 2015 visar att nuvarande kapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten under Verksamheten 2014 har präglats av flera olika aktiviteter mot det gemensamma målet att under 2014 starta de licensförskrivning på Flexilev och dosautomaten MyFID, vidareutveckla produktion av både tabletter och dosautomat samt erhålla subvention och därmed kunna göra en fullskalig lansering i Sverige Utvecklingen av dosautomaten, produktifiering och tillverkning. Produktion av dosautomaten har gått över från prototyp till regelrätt produktion och de första produktionsbatcherna för lansering ligger på lager. Dosautomaten är nu en robust produkt som motsvarar marknadskraven. Kvalitetsstyrningssystem för medicinsk tekniska produkter och läkemedel. Bolaget har nu samtliga de kvalitetstillstånd som behövs för att kunna förse marknaden med ett medicinskt teknisk hjälpmedel och ett läkemedel på plats och godkända av relevanta myndigheter. Det betyder att vi kan lansera produkten i enlighet med de lagar och förordningar som gäller. Produktion av läkemedel för marknad och uppskalning. Vi har producerat kassetter med Flexilev och har godkänd produkt frisläppt för att kunna säljas på marknaden när vi fått godkänd pris och subvention. Vi har medvetet skjutit på start av uppskalningsaktiviteterna i avvaktan på godkänt pris och subvention från TLV. Pre-marketing mot nyckelgrupper, Key opinion leaders av Sensidose konceptet. Vår bearbetning av marknaden har skett kontinuerligt under hela året. Vi har regelbundet träffat kliniker och patientföreningar. Vi upplever ett mycket stort intresse för vår teknologi och en förväntan från patienterna. Licensförskrivning av Flexilev Flexilev har under året använts av en mindre grupp patienter efter individuellt godkännande från läkemedelsverket. Behandlingen har fungerat bra och gett bolaget mycket värdefull information inför framtida lansering. Ansökan för pris och subvention till TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket). Ansökan till TLV lämnades in under sommaren Vi har därefter haft ett flertal kontakter med handläggarna. I december återkom de med en rekommendation att vi skulle komma med förslag på nytt (något lägre) pris, plan för uppföljning, samt en tidsplan när vi skulle kunna komplettera vår ansökan med ytterligare data gällande effekt. Vi svarade på samtliga punkter i början på januari 2015.

4 4(14) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Ansökan för pris och subvention till TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket). Den 19 februari 2015 föredrog handläggarna på TLV vårt ärende för nämnden. Handläggarna rekommendera nämnden att godkänna Flexilev i enlighet med vårt förslag, dvs att godkänna Flexilev med en begränsad subvention och krav på uppföljning. Nämnden bordlade ärendet till nästa möte, vilket var den 27 mars 2015 då vi erbjöds deltaga på "hearing" med nämnden. Bordläggningen förklarades med att de behövde mer tid för att fatta beslutet, efterfrågade om vi hade ytterligare information gällande kliniska effekter och ville ha ytterligare information om uppföljningsstudien. Vi presenterade Sensidose bakgrund och ansökan på mötet den 27:e mars. Vi visade likaså 4 filmer där patienter som fått Flexilev via licensförskrivning vittande om hur bra Flexilev fungerat i deras fall. Vid mötet deltog en neurolog samt en representant för patienterna. Den 14 april erhöll vi TLVs beslut där man avslår ansökan om att Flexilev skall ingå i läkemedelsförmånerna. Exit arbete Vi har under 2014 tagit ett antal kontakter med bolag som hanterar Mergers and Acquisitions (M&A). Målet är att under våren 2015 skriva avtal med den partner vi väljer. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande resultat: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat kronor Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs kronor

5 5(14) Resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust

6 6(14) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7(14) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 8(14) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Sensidose årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Värderingsprinciper mm. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Utländska valutor Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Intäkter Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Mot bakgrund av att bolaget historiskt inte redovisat skattemässiga överskott och att det föreligger en viss osäkerhet när det uppstår skattemässiga överskott redovisas ingen uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdragen i resultat- och balansräkningarna. Det totala outnyttjade skattemässiga underskottet uppgår till -47,2 Mkr. (-37,4 Mkr.) Immateriella tillgångar Forskning och utveckling Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till 7 år med hänsyn taget till läkemedels livscykel och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder. Patent samt liknande rättigheter Utgifter för förvärvade patent balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden uppgår till 7 år.

9 9(14) Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5 år 5 år Varulager Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Tabletter och kassetter betraktas som en homogen varugrupp, varför kollektiv värdering tillämpas för dessa. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Inom Bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i förhållande till kortfristiga skulder exkl. lån från ägare.

10 10(14) Not 2 Valutakursdifferenser I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende rörelsefordringar och rörelseskulder enligt följande: Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Summa Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män1 1 Totalt 2 2 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totalt

11 11(14) Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, intern utveckling Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Patent Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Avskrivning på forsknings- och utvecklingsarbete har påbörjats under Direktavskrivning patent har under 2005 skett med kronor motsvarande efterskänkt belopp från ALMI.

12 12(14) Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Eget kapital Resultatsdisposition Nyemission Årets resultat Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Resultatdisposition Konvertibelt lån konverterat till aktiekapital Nyemission Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier med kvotvärde 1.

13 13(14) Not 8 Utgivna teckningsoptioner Vid styrelsemöte 3 maj 2012 beslutades att ge ut optioner omfattande st teckningsoptioner genom implementering av ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter, verkställande direktören samt vissa nyckelmedarbetare. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från och med den 1 januari 2013 till och med den 30 juni 2018 teckna en aktie i Bolaget till teckningskursen 40 kronor per aktie Verkställande direktör Styrelsen Övriga nyckelpersoner Utestående teckningsoptioner vid årets utgång Aktiernas kvotvärde 1 kr. efter uppdelning 100: Not 9 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 1. Gruvstigaren Almi Företagspartner Summa Ovillkorat lån, reglerat under Tillväxtlån med en återbetalningstid av 5 år. Lånet var amorteringsfritt fram till september Under 2013 har lånet varit amorteringsfritt. Sedan september 2014 amorteras lånet enligt plan. Amorteringar under 2015 klassificeras som övriga kortfristiga skulder. Aktuell ränta per sista december 2014 var 8,15%.

14 14(14) Uppsala - - Gunnar Säll Styrelseordförande Sten-Magnus Aquilonius Håkan Englund William Gunnarsson Jan Mellberg Christer Nyström Bo-Ragnar Tolf Jack Spira Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats - -. Leonard Daun Auktoriserad revisor