NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.183,5 Mkr (1.638,4 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 224,3 Mkr (125,4 Mkr)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.183,5 Mkr (1.638,4 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 224,3 Mkr (125,4 Mkr)"

Transkript

1 skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 2.183,5 Mkr (1.638,4 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 224,3 Mkr (125,4 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 165,7 Mkr (83,7 Mkr) Vinsten per aktie uppgick till 7,6 kr (3,56 kr) Förvärv av finska Kaukora-gruppen Initial realisationsvinst för Jøtul-aktierna på 24,5 Mkr Delårsrapport 1 januari 3 september 24

2 VD har ordet Tre starka kvartal Av de nio första månadernas omsättningsökning på 33,3% är 15,3% organisk. Rörelseresultatet uppvisar en förbättring med 6,8% medan resultatet efter finansnetto uppvisar en tillväxt på 78,9%. Det starka finansnettot förklaras huvudsakligen av den initiala delen av realisationsvinsten på de avyttrade Jøtul-aktierna. Årets kvartal tre är NIBE-koncernens allra starkaste någonsin hittills, vad avser såväl omsättning som rörelseresultat och resultat efter finansnetto. De kraftiga materialprisökningarna har kunnat pareras tämligen väl genom långa löptider på flera viktiga leveransavtal samt genom egna prisjusteringar. De exceptionella prisökningarna på insatsvaror har nödgat både och NIBE Brasvärme att för första gången på tio år genomföra smärre prisökningar. För NIBE Element har såväl rörelseresultat som rörelsemarginal fortsatt att förbättras även under kvartal tre. De främsta anledningarna till förbättringen är omstruktureringen av tillverkningen, fler systemprodukter samt allt intensivare produktutveckling och marknadsbearbetning. Den pågående kraftiga utbyggnaden av den polska verksamheten är en mycket viktig delkomponent i strategin att successivt kunna förbättra rörelsemarginalen till den målsatta nivån på 1%. s utveckling är fortsatt mycket stark. Framgången är en kombination av god efterfrågan, ett brett och mycket prestandastarkt sortiment samt en marknadsbearbetning som är både professionell och personlig. Tack vare en planerad lageruppbyggnad har dessutom både leveransförmåga och leveranssäkerhet kunnat hållas på bra nivåer. Vidare är resultaten av det intensiva förbättringsarbetet inom METRO THERM-koncernen glädjande. Utsikter för 24 Förutsättningarna för fortsatt marknadsandelstillväxt bedöms som goda för samtliga tre affärsområden. Dessutom pågår ett kontinuerligt produktivitetsarbete för att stärka konkurrenskraften. Vi känner fortsatt stor tillförsikt vad gäller NIBEs möjligheter under 24 som helhet, där dock fjolårets exceptionellt goda sista kvartal skall beaktas. För året som helhet görs bedömningen att både omsättning och resultat kommer att överskrida fjolårets med god marginal. Ekonomiska mål Tillväxten skall genomsnittligt uppgå till 2% per år Rörelseresultatet för respektive affärsområde skall, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 1% av omsättningen Avkastningen på eget kapital skall, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 2% efter schablonskatt Soliditeten i koncernen skall ej understiga 3%. Finansiell information 15 februari 25; Bokslutskommuniké maj 25 Bolagsstämma Kvartalsrapport januari mars 25 Rapporterna finns tillgängliga på NIBE Industriers hemsida under rubriken Finansiell Information samma dag de offentliggörs. Markaryd den 15 november 24 Gerteric Lindquist Verkställande Direktör Genom förvärvet av KAUKORA-gruppen fullföljer affärsområdet strategin att vara klar marknadsledare på den nordiska marknaden för att med denna som bas kunna fortsätta expansionen utanför Norden. NIBE Brasvärme har utvecklats mycket starkt under årets första nio månader, avseende såväl omsättning som rörelsemarginal. I motsats till fjolåret har leveranssituationen, tack vare den under första halvåret genomförda lageruppbyggnaden, varit tillfredsställande både när det gäller leveransförmåga och leveranssäkerhet. För att säkerställa också en framtida god tillväxt bedrivs en målmedveten produktutveckling parallellt med att nya offensiva utlandssatsningar genomförs. Avyttringen av aktierna i Jøtul har resulterat i en initial realisationsvinst på 24,5 Mkr. Ytterligare cirka 16 Mkr kan komma att realiseras vid halvårsskiftet nästa år, allt beroende på utfallet av den pågående förändringen av skattelagstiftningen i Norge samt eventuella garantiåtaganden. NIBE 2

3 Koncernen Omsättning Koncernens nettoomsättning under perioden januari september uppgick till 2.183,5 Mkr (1.638,4 Mkr) vilket motsvarar en total tillväxt på 33,3% varav 15,3% var organisk. Av den totala omsättningsökningen på 545,1 Mkr var alltså 294,9 Mkr förvärvad. Resultat Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 224,3 Mkr, vilket innebär en resultattillväxt på 78,9% jämfört med samma period 23. Resultatet efter finansnetto uppgick då till 125,4 Mkr. Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 3,4% (21,2%). NIBE Industriers innehav av 21,7% av aktierna i Jøtul ASA avyttrades den 1 september 24. Köpeskillingen skall erläggas dels i form av en initial köpeskilling, dels en tilläggsköpeskilling. Den initiala köpeskillingen har erhållits, innebärande att en realisationsvinst på 24,5 Mkr finns upptaget under periodens finansiella intäkter. Tilläggsköpeskillingen, som skall vara erlagd senast 3 juni 25, är beroende av om det avyttrande moderbolaget Jøtul ASA kommer att bli skattskyldigt för försäljningen av dotterbolaget Jøtul A/S samt av hur stor del av garantibeloppet som kommer att behöva utnyttjas. Investeringar Koncernen har under perioden januari september investerat 152,1 Mkr (181,8 Mkr) i anläggningstillgångar. Av investeringarna avser 34, Mkr (67,2 Mkr) företagsförvärv. Resterande 118,1 Mkr (114,6 Mkr) avser investeringar i maskiner och inventarier samt byggnader i befintliga enheter. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 229,4 Mkr (132,7 Mkr). Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 32,8 Mkr (48,8 Mkr). Ökningen av rörelsekapitalet sedan årets ingång 196,6 Mkr (83,9 Mkr) beror främst på ökad lagerhållning inför högsäsongen under hösten. Räntebärande skulder uppgick vid september månads utgång till 764,8 Mkr. Vid årets ingång uppgick motsvarande skulder till 658,3 Mkr. Ökningen sedan årets ingång beror främst på lageruppbyggnad inför höstsäsongen samt investeringar i koncernens produktionsanläggningar inom NIBE Villavärme. Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid september månads utgång till 289,6 Mkr mot 34,6 Mkr vid årets ingång. Under perioden har koncernens checkräkningskrediter reducerats med 1,9 Mkr genom omdisponering. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34,6%, att jämföras med 34,6% vid årets ingång och med 36,6% vid motsvarande tid i fjol. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och vissa koncerngemensamma funktioner. Omsättningen uppgick under perioden januari september till 1,6 Mkr (1,6 Mkr) med ett resultat efter finansiella poster på 85,8 Mkr (42,7 Mkr). Disponibla likvida medel var vid periodens utgång 164,6 Mkr mot 189,9 Mkr vid årets ingång. Koncernens omsättning per land januari september 24 Övriga 12% USA 2% Tjeckien 2% Polen 4% Frankrike 4% Norge 6% Finland 7% Tyskland 8% NIBE Industrier koncernen Sverige 45% Danmark 1% Koncernens omsättning de senaste nio kvartalen Kvartal Kvartal K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K Koncernens resultat efter finansiella poster de senaste nio kvartalen K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K senaste 23 Nyckeltal Kv 1 3 Kv mån helår Nettoomsättning (Mkr) 2.183, , , ,1 Tillväxt (%) + 33,3 + 21, + 34,4 + 26,1 varav förvärvad (%) + 18, + 6,6 + 19,1 + 11,3 Rörelseresultat (Mkr) 215,8 134,2 315,4 233,8 Rörelsemarginal (%) 9,9 8,2 1,5 9,5 Resultat efter fin netto (Mkr) 224,3 125,4 316,7 217,8 Nettovinstmarginal (%) 1,3 7,6 1,6 8, senaste 12 mån senaste 12 mån 3 NIBE

4 NIBE Element Omsättning och resultat Faktureringen uppgick till 828,5 Mkr att jämföras med 766,3 Mkr under motsvarande period föregående år. Av faktureringsökningen på 62,2 Mkr hänför sig 28, Mkr till förvärv vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick till 4,5%. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 38,9 Mkr att jämföras med 29,5 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 4,7% jämfört med 3,8% föregående år. Rörelsemarginalen den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 4,5%. Marknaden Marknaden för den verksamhet som vänder sig till den professionella utrustningsindustrin samt till den projektorienterade industrin upplevs som stabil medan flera kundsegment främst inom vitvaruindustrin och hos småapparatstillverkare visar en viss avmattning. Vår faktureringsökning innebär därmed att vi ökat våra maknadsandelar sedan föregående år. Strukturomvandlingen inom vitvaruindustrin och hos tillverkare av småapparater har intensifierats ytterligare, vilket i flera fall inneburit avveckling av produktionsenheter i västra Europa till förmån för produktion i östra Europa och Kina. Vår bedömning är att vår produktionsstruktur är väl anpassad till den rådande marknadsutvecklingen. Över hälften av våra anställda finns i lågkostnadsenheter i östra Europa och Kina där volymproduktionen i huvudsak äger rum, medan våra lokala enheter i västra Europa främst är avsedda för den professionella sidan. För att möjliggöra ytterligare organisk tillväxt ökas andelen systemprodukter inom flera kundsegment. Dessutom breddas sortimentet och antalet egenutvecklade produkter utökas successivt för industrisegmentet. Under hösten har återigen en ökning av råvarupriserna kunnat konstateras. Till viss del har prisökningarna kunnat överföras till nästa led. Verksamheten Till följd av det ständigt ökande kostnadstrycket intensifieras arbetet ytterligare med specialisering av de olika produktionsenheterna samt överflyttning av arbetsintensiva produkter till lågkostnadsenheter. Utbyggnaden av produktionskapaciteten i Polen påbörjades under sommaren och beräknas vara helt klar under 25. Utbyggnaden möjliggör bland annat en omstrukturering av tillverkningen av belastningsmotstånd i Danmark med avveckling av en tillverkningsenhet. Även den kinesiska verksamheten byggs ut för att möjliggöra tillverkning av ett bredare sortiment, främst för den asiatiska marknaden. Omsättning och resultat Faktureringen uppgick till 1.95,5 Mkr att jämföras med 69,3 Mkr under motsvarande period föregående år. Av faktureringsökningen på sammanlagt 45,2 Mkr hänför sig 266,9 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick till 2,%. Rörelseresultatet uppgick till 133,6 Mkr att jämföras med 87,4 Mkr under föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 12,2% jämfört med 12,7% föregående år. Rörelsemarginalen under senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 12,7%. Det pågående, intensiva integreringsarbetet av METRO THERMkoncernen följer plan och marginalförbättringen är betydande. Marknaden Efterfrågan på villavärmeprodukter har varit fortsatt god under det tredje kvartalet och har stärkt eller bevarat sin marknadsposition inom samtliga produktområden. I Sverige har marknaden för värmepumpar fortsatt att öka och marknaden för varmvattenberedare uppvisar en stabil utveckling. Marknaden för oljepannor minskar i takt med fortsatt ökade oljepriser. Den svenska marknaden för oljepannor har reducerats till ett minimum och pannmarknaden utgörs i huvudsak av pannor som utnyttjar andra energislag. Fjärrvärmeverksamheten som helhet har överträffat förväntningarna även om försäljningen av METRO THERMs fjärrvärmeprodukter på den svenska marknaden påverkats av vissa försenade projekt. Samtliga större utlandsmarknader uppvisar en för affärsområdet stark tillväxt. På den viktiga tyska marknaden har samarbete etablerats med en stor hustillverkare, vilket förväntas gynna expansionen för produktområdet mark-/bergvärmepumpar ytterligare. Verksamheten Under tredje kvartalet har den nya, mycket rationella produktionsanläggningen för rostfria varmvattenberedare i Markaryd tagits i bruk. Etableringen av utlandsverksamheter fortsätter. Under tredje kvartalet fullföljdes den holländska etableringen med ett eget dotterbolag som representerar hela s produktsortiment på den holländska marknaden. Tack vare lageruppbyggnaden tidigare under året har leveranssituationen under tredje kvartalet varit god vad avser både leveranssäkerhet och leveranstid. Förvärv Den första oktober genomfördes förvärvet av den finska företagsgruppen KAUKORA, som tillverkar och säljer villapannor och varmvattenberedare. KAUKORA har en årsomsättning på cirka 2 Mkr och har 16 anställda. Förvärvet stärker ytterligare vår marknadsposition i framförallt Finland och Sverige. Konsolidering sker från och med oktober 24. NIBE Element senaste 23 Nyckeltal Kv 1 3 Kv mån helår Nettoomsättning (Mkr) 828,5 766,3 1.12,8 1.58,6 Tillväxt (%) + 8,1 + 13,2 + 9,7 + 13,5 Rörelseresultat (Mkr) 38,9 29,5 5,6 41,2 Rörelsemarginal (%) 4,7 3,8 4,5 3,9 Tillgångar (Mkr) 891,5 788,7 891,5 798,1 Skulder (Mkr) 781,7 681,4 781,7 69,9 Investeringar i anl tillg (Mkr) 85,1 98,4 11,7 124, Avskrivningar (Mkr) 38,7 35,6 49,7 46, senaste 23 Nyckeltal Kv 1 3 Kv mån helår Nettoomsättning (Mkr) 1.95,5 69,3 1.55,8 1.1,6 Tillväxt (%) + 58,7 + 22,6 + 59,7 + 35, Rörelseresultat (Mkr) 133,6 87,4 191,9 145,7 Rörelsemarginal (%) 12,2 12,7 12,7 13,2 Tillgångar (Mkr) 1.94,2 594,4 1.94,2 875,9 Skulder (Mkr) 727,8 31, 727,8 548,9 Investeringar i anl tillg (Mkr) 45,9 45,6 282, 281,8 Avskrivningar (Mkr) 37,9 19,1 5,8 32, NIBE 4

5 NIBE Brasvärme Omsättning och resultat Faktureringen ökade kraftigt under perioden och uppgick till 281,3 Mkr att jämföras med 196, Mkr under motsvarande period föregående år. Hela faktureringsökningen på sammanlagt 85,3 Mkr är organisk, vilket innebär att den organiska tillväxten därmed uppgår till 43,5%. Rörelseresultatet uppgick till 54,3 Mkr att jämföras med 26,1 Mkr, vilket innebär en rörelsemarginal på 19,3% jämfört med 13,3% under motsvarade period i fjol. Rörelsemarginalen under senaste 12-månadersperioden uppgick till 22%. Ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande och kostnadseffektiv produktion i vår produktionsanläggning har tillsammans med fortsatt stark försäljningstillväxt bidragit till det mycket starka rörelseresultatet. Marknaden Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Sverige är fortsatt god. Vår egen försäljning har varit mycket stark under inledningen av högsäsongen som infaller i slutet av tredje kvartalet. Detta är ett resultat av omfattande marknadsaktiviteter tillsammans med att vi har ett mycket slagkraftigt sortiment inom samtliga uttalade produktsegment. För närvarande är det framförallt våra nya braskaminmodeller med internationell design kombinerade med ett skorstenssystem som efterfrågas av marknaden. I Norge är efterfrågan på brasvärmeprodukter fortsatt god även om den avmattats något jämfört med förra årets rekordnivå. Vår mycket kraftiga försäljningsökning innebär därför att våra marknadsandelar ökar kontinuerligt. Efter flera år av minskad efterfrågan av brasvärmeprodukter i Tyskland växer marknaden igen. Vår position inom den tyska fackhandeln för brasvärmeprodukter är mycket stark och försäljningsutvecklingen har hittills i år varit mycket god. Omsättning per affärsområde de senaste 9 kvartalen K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K Affärsområdenas andel av omsättningen januari september 24 NIBE Element NIBE Brasvärme Rörelseresultat per affärsområde de senaste 9 kvartalen K3 NIBE Element NIBE Brasvärme Under året har en intensifierad marknadssatsning i Danmark genomförts, vilken resulterat i ett väl utbyggt rikstäckande återförsäljarnät. Våra nya produkter med internationell design har mottagits mycket positivt och försäljningsframgången är redan ett faktum. 13% 5% 37% NIBE Element NIBE Brasvärme Verksamheten Leveranssituationen har under tredje kvartalet varit tillfredsställande med god leveranssäkerhet och för säsongen normala leveranstider. Detta har kunnat uppnås genom en planerad lageruppbyggnad på färdiga produkter under lågsäsong i kombination med successivt ökad produktionstakt sedan årets början. Förutsättningarna för fortsatt hög leveranskapacitet även under årets avslutande månader är goda, eftersom produktionsvolymen ligger på en hög nivå och genomförda investeringar i produktionsutrustning nu kan utnyttjas fullt ut. Organisationen har under året kontinuerligt förstärkts inom alla områden för att möta den kraftiga försäljningstillväxten på såväl den svenska marknaden som på de prioriterade utlandsmarknaderna samt för att säkerställa fortsatt expansion. (antal) Affärsområdenas rörelseresultatandel januari september 24 24% Aktiekursutvecklingen 17% 59% NIBE Element NIBE Brasvärme (kr) NIBE Brasvärme senaste 23 Nyckeltal Kv 1 3 Kv mån helår Nettoomsättning (Mkr) 281,3 196, 396,9 311,6 Tillväxt (%) + 43,5 + 56,9 + 4,6 + 47,4 Rörelseresultat (Mkr) 54,3 26,1 87,4 59,2 Rörelsemarginal (%) 19,3 13,3 22, 19, Tillgångar (Mkr) 266, 21,9 266, 28,5 Skulder (Mkr) 95,7 119,1 95,7 1,5 Investeringar i anl tillg (Mkr) 14,7 8,6 22,6 16,5 Avskrivningar (Mkr) 7,9 5,5 1, 7, Aktiekurs Carnegie Småbolagsindex Genomsnittligt antal omsatta aktier per börsdag NIBE

6 Koncernens utveckling Koncernens resultaträkning kvartal 3 kvartal 3 jan sept jan sept senaste helår (Mkr) mån 23 Nettoomsättning 785, 574, , , , ,1 Kostnad för sålda varor - 527,5-391, , ,1-2.86, ,3 Bruttoresultat 257,5 182,3 669,8 475,3 99,3 714,8 Försäljningskostnader - 113,5-85,5-342, - 248,2-454,3-36,5 Administrationskostnader - 39, - 36,8-127, - 18,7-163,1-144,8 Övriga intäkter + 1, + 5,9 + 15, + 15,8 + 23,5 + 24,3 Rörelseresultat 16, 65,9 215,8 134,2 315,4 233,8 Finansiellt netto + 16,4-5,7 + 8,5-8,8 + 1,3-16, Resultat efter finansiellt netto 122,4 6,2 224,3 125,4 316,7 217,8 Skatt - 27,2-19,2-57,8-41,6-89,1-72,9 Minoritetens andel av resultat efter skatt -,3 -,1 -,8 -,1-1,2 -,5 Nettoresultat 94,9 4,9 165,7 83,7 226,4 144,4 Planenliga avskrivningar ingår med 3,1 21,8 87, 62,8 113,7 89,5 Koncernens balansräkning i sammandrag 3 sept 3 sept 31 dec (Mkr) Immateriella anläggningstillgångar 187,8 121,9 191,6 Materiella anläggningstillgångar 733,4 54,9 659,3 Finansiella anläggningstillgångar 6,8 43,2 47,2 Summa anläggningstillgångar 928, 67, 898,1 Varulager 635,2 41,8 445,6 Kortfristiga fordringar 597,7 461,9 443,3 Kortfristiga placeringar,7,7 2,3 Kassa och bank 65,1 63,2 81,5 Summa omsättningstillgångar 1.298,7 927,6 972,7 Summa tillgångar 2.226, ,6 1.87,8 Eget kapital 771,1 585, 646,9 Minoritetsintresse 3, 1,9 2,2 Avsättningar 193,4 137,7 16,8 Långfristiga skulder, icke räntebärande 3,2 6,6 6,5 Långfristiga skulder, räntebärande 652,1 432,2 576,1 Kortfristiga skulder, icke räntebärande 516,6 395,3 422,6 Kortfristiga skulder, räntebärande 87,3 38,9 55,7 Summa eget kapital och skulder 2.226, ,6 1.87,8 Kassaflödesanalys jan sept jan sept helår (Mkr) Kassaflöde från löpande verksamhet + 229, ,7 + 24,7 Förändring av rörelsekapital - 196,6-83,9-54,7 Investeringsverksamhet - 89,4-141, - 35,7 Finansieringsverksamhet + 39,6 + 9,1 + 18,6 Kursdifferens i likvida medel +,6-1,8-1,5 Förändring av likvida medel - 16,4-3,9 + 14,4 Förändring i eget kapital jan sept jan sept helår (Mkr) Ingående eget kapital 646,9 553,2 553,2 Utdelning till aktieägare - 43,4-32,3-32,3 Kursdifferenser redovisade direkt mot eget kapital - 1, - 7,5-7, Omräkningsdifferens + 2,9-12,1-11,4 Periodens vinst + 165,7 + 83, ,4 Utgående eget kapital 771,1 585, 646,9 Nyckeltal jan sept jan sept helår Tillväxt (%) + 33,3 + 21, + 26,1 Rörelsemarginal (%) 9,9 8,2 9,5 Nettovinstmarginal (%) 1,3 7,6 8,9 Investeringar i anläggningstillgångar (Mkr) 152,1 181,8 433, Disponibla likvida medel (Mkr) 289,6 264,6 34,6 Rörelsekapital, inkl kassa och bank (Mkr) 694,8 493,4 494,4 Räntebärande skulder/eget kapital (%) 99,2 84,9 11,8 Soliditet (%) 34,6 36,6 34,6 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 23,1 19, 21,8 Avkastning på eget kapital (%) 3,4 21,2 26,1 Data per aktie*) jan sept jan sept helår Nettovinst per aktie (totalt aktier) (kr) 7,6 3,56 6,15 Eget kapital per aktie (kr) 32,84 24,91 27,55 Balansdagens börskurs (kr) 132,5 95, 127,5 * samtliga nyckeltal per aktie har omräknats med hänsyn till split 4:1, genomförd i juni 23. NIBE 6

7 Kvartalsdata Resultaträkning koncernen (Mkr) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning 693,9 74,6 785, 58,5 555,8 574,1 812,7 475,6 59,4 Rörelsekostnader - 64, - 648,7-679, - 475,6-52,4-58,2-713,1-427,2-514,9 Rörelseresultat 53,9 55,9 16, 32,9 35,4 65,9 99,6 48,4 75,5 Finansiellt netto - 6,1-1,8 + 16,4-2,8 -,3-5,7-7,2-7,2-6, Resultat efter finansiellt netto 47,8 54,1 122,4 3,1 35,1 6,2 92,4 41,2 69,5 Skatt - 13,1-17,5-27,2-1,3-12,1-19,2-31,3-12,9-2,6 Minoritetens andel av resultat efter skatt -,1 -,4 -,3 +,1 -,1 -,1 -,4 -,1 +,1 Nettoresultat 34,6 36,2 94,9 19,9 22,9 4,9 6,7 28,2 49, Nettoomsättning affärsområdena (Mkr) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 3 Kv 4 NIBE Element 275,9 284,4 268,2 258,9 26,3 247,1 292,3 216,8 255,7 321,9 35,9 422,7 185,7 242, 262,6 41,3 213,6 252,3 NIBE Brasvärme 14,2 79,4 97,7 68,1 58,8 69,1 115,6 48,2 86,4 Koncernelimineringar - 8,1-1,1-3,6-4,2-5,3-4,7-5,5-3, - 4, Koncernen 693,9 74,6 785, 58,5 555,8 574,1 812,7 475,6 59,4 Rörelseresultat affärsområdena (Mkr) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 3 Kv 4 NIBE Element 14,6 1,2 14,1 14, 4,5 11, 11,7 14,1 23,3 26,6 36,2 7,8 15, 28,6 43,8 58,3 3,3 36,8 NIBE Brasvärme 15,9 14, 24,4 6,6 6,1 13,4 33,1 6,4 18,1 Koncernelimineringar - 3,2-4,5-3,3-2,7-3,8-2,3-3,5-2,4-2,7 Koncernen 53,9 55,9 16, 32,9 35,4 65,9 99,6 48,4 75,5 Redovisningsrådets rekommendationer följes. Under 24 har Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, trätt i kraft. För information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 23. Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 7 NIBE

8 NIBE Industrier AB (publ) Box MARKARYD Org-nr: DÅR SE NIAB

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 1.398,5 Mkr (1.064,3 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 101,9 Mkr (65,2 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 1.398,5 Mkr (1.064,3 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 101,9 Mkr (65,2 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 1.398,5 Mkr (1.64,3 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 11,9 Mkr (65,2 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 7,8 Mkr (42,8 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 1.064,3 Mkr (878,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 65,2 Mkr (44,3 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 1.064,3 Mkr (878,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 65,2 Mkr (44,3 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 1.64,3 Mkr (878,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 65,2 Mkr (44,3 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 1.353,8 Mkr (1.142,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 85,5 Mkr (66,3 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 1.353,8 Mkr (1.142,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 85,5 Mkr (66,3 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 1.353,8 Mkr (1.142,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 85,5 Mkr (66,3 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick till

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

NIBE. skapar värme. bokslutskommuniké. Omsättningen ökade till 3.161,0 Mkr (2.451,1 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 352,4 Mkr (217,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. bokslutskommuniké. Omsättningen ökade till 3.161,0 Mkr (2.451,1 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 352,4 Mkr (217,8 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 3.161, Mkr (2.451,1 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 352,4 Mkr (217,8 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 255,3 Mkr (144,4 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 1.669,8 Mkr (1.398,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 122,9 Mkr (113,2 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 1.669,8 Mkr (1.398,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 122,9 Mkr (113,2 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 1.669,8 Mkr (1.398,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 122,9 Mkr (113,2 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 83,9 Mkr (81,8 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr) Rörelseresultatet före avsättning till strukturreserv ökade med 1,3% Avsättning till strukturreserv för NIBE Element på 7, Mkr Resultatet

Läs mer

NIBE. Helårsomsättningen ökade till 1.677,1 Mkr (1.304,2 Mkr) Helårsresultatet efter finansnetto ökade till 122,3 Mkr (106,6 Mkr) exklusive SPP

NIBE. Helårsomsättningen ökade till 1.677,1 Mkr (1.304,2 Mkr) Helårsresultatet efter finansnetto ökade till 122,3 Mkr (106,6 Mkr) exklusive SPP NIBE Helårsomsättningen ökade till 1.677,1 Mkr (1.34,2 Mkr) Helårsresultatet efter finansnetto ökade till 122,3 Mkr (16,6 Mkr) exklusive SPP Vinsten per aktie uppgick till 14,24 kr (12,54 kr) exklusive

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

NIBE skapar värme. delårsrapport. Omsättningen ökade till 3.337,8 Mkr (2.647,3 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 326,1 Mkr (162,0 Mkr)

NIBE skapar värme. delårsrapport. Omsättningen ökade till 3.337,8 Mkr (2.647,3 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 326,1 Mkr (162,0 Mkr) BE skapar värme Omsättningen ökade till 3.337,8 Mkr (2.647,3 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 326,1 Mkr (162, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 228,6 Mkr (15,2 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 355,7 Mkr (292,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto uppgick till 16,2 Mkr (16,1 Mkr) Förvärv av

Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 355,7 Mkr (292,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto uppgick till 16,2 Mkr (16,1 Mkr) Förvärv av Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 355,7 Mkr (292,9 Mkr) et efter finansnetto uppgick till 16,2 Mkr (16,1 Mkr) Förvärv av Roslagsspisen Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

RESULTATET EFTER SKATT

RESULTATET EFTER SKATT y OMSÄTTNINGEN ökade till 2.586, Mkr (2.566,2 Mkr) y RESULTATET EFTER FINANSNETTO ökade till 173, Mkr (144, Mkr) y RESULTATET EFTER SKATT ökade till 125, Mkr (11,4 Mkr) y VINSTEN per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

y OMSÄTTNINGEN uppgick till 1.303,2 Mkr (1.305,4 Mkr) y RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 96,2 Mkr (79,4 Mkr)

y OMSÄTTNINGEN uppgick till 1.303,2 Mkr (1.305,4 Mkr) y RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 96,2 Mkr (79,4 Mkr) y OMSÄTTNINGEN uppgick till 1.33,2 Mkr (1.35,4 Mkr) y RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 96,2 Mkr (79,4 Mkr) y RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 7,2 Mkr (57,2 Mkr) y VINSTEN per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS KABE AB (publ.) > en uppgick till 349,0 Mkr (354,6). > Resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (23,5). > Resultat per aktie var 2:23 (2:61). > Rörelseresultatet uppgick till 26 470 (30 869). > Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer