VÄLKOMNA! Styrande riktlinjer för årsredovisning - enligt K3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA! Styrande riktlinjer för årsredovisning - enligt K3"

Transkript

1 VÄLKOMNA! Styrande riktlinjer för årsredovisning - enligt K3

2 MARIA ROS JERNBERG FRII

3 NÅGRA DETALJER! Hela presentationen kommer att finnas på frii.se under rubriken Viktiga frågor! Ja, det blir pauser - Fruktstund - Lunchmacka! Frågor! - Fokus på frågor sista timmen - Indelning efter storlek på organisation

4

5 BAKGRUND TILL RIKTLINJERNA! FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning mer än 10 år - Enhetlighet - God sed - Hjälpmedel! K3 (BFNAR 2012:1) - Nytt huvudregelverk - Verksamhetsår som inleds fr o m 1 januari Svensk Insamlingskontroll

6 PROCESSEN ATT ANPASSA TILL K3! Arbetsgrupp FRIIs medlemmar! FRIIs Redovisningsråd: - Elisabeth Raun, EY - Eva Törning, Grant Thornton - Catharina Pramhäll, KPMG - Fredrik Sjölander, KPMG - Jonas Grahn, PwC! Dialog: - Svensk Insamlingskontroll! Uppdateringen antogs i maj 2014! Årlig uppdatering! Ett hjälpmedel för er organisation

7 RIKTLINJERNAS INNEHÅLL! Förord! Förvaltningsberättelse! Resultaträkning! Balansräkning! Förändring eget kapital (alt not)! Kassaflödesanalys! Noter

8 FÖRORD! Läs förordet.! Viktig information som kommer att underlätta arbetet med K3 - Kan hjälpa dig att förklara K3 för resten av organisationen!! Förkortningar! Läsanvisningar - T ex att allt som ligger i rutor utgör kommentarer och anvisningar

9 CATHARINA PRAMHÄLL KPMG

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE! Syfte: komplement till övriga delar av årsredovisningen! Kan med fördel kompletteras med verksamhetsberättelse! Meny med punkter! Enligt FRII ska även mindre organisationer lämna upplysningar som enligt ÅRL bara krävs av större.

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Allmänt om verksamheten - Typ av organisation - Syfte och ändamål - Hur ändamålet främjats - Betydande samarbeten - Del av internationell organisation? - Viktiga förhållanden - Insamlingsvägar - Olika typer av ändamålsbestämda medel - Externa faktorer - Skattepliktig verksamhet

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Väsentliga händelser under räkenskapsåret - Viktiga förändringar i verksamheten - Kvalitativa och kvantitativa nyckeltal - Delmål på väg mot långsiktiga mål metoder för uppföljning - Lärande och förbättringsarbete - Pågående och avslutade projekt och aktiviteter för att uppnå målen - Större förändringar i antalet medlemmar mm. - Beskrivning av viktiga projekt och ändamål, t.ex. per land - Organisations- och/eller personalförändringar - Allvarliga svårigheter

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång - Fram till tidpunkten för undertecknande - Viktiga projekt och händelser - Organisations- och/eller personalförändringar

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Resultat och ställning - Flerårsöversikt - Uppföljning av planer - Förklaring till resultatutvecklingen - Väsentliga avvikelser jämfört med budget - Finansiering - Större gåvor (inkl. testamenten)

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Finansiella instrument - Mål och principer för finansiell riskstyrning - Hantering av värdepappersinnehav - Förändringar i placeringspolicy - Valutaderivat - Riskexponering

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Medlemmar - Antal, förändring i antal - Lokalföreningar/organisationer och insamling från dessa - Stödorganisationer - Volontärer, frivilliginsatser mm (se även not) - Utbildning - Vad får medlem för sin avgift?

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Anställda - Arbetsmiljö - Anställda i olika länder - Personalenkäter - Olika typer av arbetsuppgifter - Jämställdhets- och mångfaldsarbete - Kollektivavtal - Kompetensutveckling

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Framtida utveckling - Framtida projekt - Framtida hjälpbehov - Framtida kampanjer och evenemang

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Miljöinformation! Forskning och utveckling / Stöd till forskning och utveckling! Utländska filialer/regionkontor - Typ av verksamhet som bedrivs utomlands - Beskrivning av regionkontor, länderkontor och liknande

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Förvaltning - Styrelse och kommittéer - Ersättningar - Antal styrelsemöten inkl närvaro - Valberedning - Revisorer - Kansli

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL! Övrig information - Organisationens samtliga 90-kontonummer - Hemsida - Egen butik - Jourtelefon - Tidningar, böcker och annan förlagsverksamhet - Internationellt samarbete - Registrering hos tillsynsmyndighet - Deltagande i utredningar - Representation i andra styrelser, referens- och arbetsgrupper - Lobbying

22 ELISABETH RAUN EY

23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN! Allmänt om verksamheten - Effekten: - Inte FRIIs hela effektrapport - Sammanfattning - Reviderbart

24 FRII:S MALL FÖR EFFEKTRAPPORT! Vad vill er organisation uppnå?! I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?! Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?! Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?! Hur vet ni om er organisation gör framsteg?! Vad har ni åstadkommit så här långt?

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN! Flerårsöversikt - En för respektive underrubrik i förvaltningsberättelsen - Allmänt om verksamheten - Väsentliga händelser under räkenskapsåret - Resultat och ställning - Finansiella instrument - Medlemmar - Anställda - Forskning och utveckling - Utländska filialer/regionkontor - En sammanställning med alla nyckeltal - Behöver inte räkna om tidigare år som inte omfattas av K3, dock - Förklaring till nyckeltal i not eller direkt efter tabell. - Förklaring av utveckling i nyckeltalen

26 FLERÅRSÖVERSIKT Antal projekt Totala projekt kostnader Medlemsantal Volontärer Insamlade medel privat Insamlade medel företag Adm/Insamlkost % Ändamålsuppf. % Förmögenhet Avkastning

27 RESULTATRÄKNING! Endast funktionsindelad resultaträkning! Notera särskilt posterna för verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader! Hur gåvor och bidrag redovisas kan skilja sig från tidigare! Förändringen av ändamålsbestämda medel kan skrivas i ruta under resultaträkningen (även i noten till eget kapital)

28 RESULTATRÄKNING

29 RESULTATRÄKNING

30 RESULTATRÄKNING

31 NOTEN REDOVISNINGSPRINCIPER (RR)! Verksamhetsintäkter - Bidrag för egen räkning - Till vilket värde - Medlemsavgifter - Gåvor och bidrag - Nettoomsättning - Övriga intäkter! Verksamhetskostnader - Vad respektive kostnadspost består av! Kort om leasing, ersättningar till anställda och inkomstskatt

32 VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ GÅVOR OCH BIDRAG? 37.9 En transaktion i vilken en förening tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.

33 ORGANISATIONEN HAR MOTTAGIT ETT PENNINGBELOPP Får givaren motsvarande värde i utbyte? Nej Ja Försäljning (nettoomsättning) Återbetalningsskyldig om villkor ej uppfylls? Bidrag Villkor uppfyllt? Ja Ja Nej Nej Gåva Särskilt ändamål? Nej Ja Intäkt (Ändamålsbestämda medel i EK) Intäkt Intäkt (posten bidrag) Skuld

34 NOTER TILL RR NOT 3! Karaktären på och omfattningen av gåvor och erhållna bidrag! Även gåvor som inte redovisats i resultaträkningen och balansräkningen! Koppling till rapportering till Svensk Insamlingkontroll

35 NOTER TILL RR NOT 3

36 NOTER TILL RR NOT 3

37 NOTER TILL RR NOT 3

38 NOTER TILL RR NOT 3

39 GERT WILKENS PwC

40 GÅVOR OCH BIDRAG - EXEMPEL 1. Enligt ett testamente får en hjälporganisation testatorns hela kvarlåtenskap. 2. Insamlingsstiftelsen forskning avseende sjukdomar i rörelseorganen får 10 miljoner för forskning avseende höftledsproteser (utan ytterligare anvisningar). 3. Flyktinghjälpen gör en bössinsamling för t ex hjälp åt flyktingar från Syrien. 4. Organisationen Vatten i Afrika har fått beviljat ett Sida-bidrag på 20 miljoner för vattenreningsprojekt i Syd Sudan. I ansökan och beslutet finns inskrivet att 5 miljoner ska sändas vidare till systerorganisationen Vatten i Syd Sudan. Får givaren motsvarande värde i utbyte? Nej Återbetalningsskyldig om villkor ej uppfylls? Bidrag Villkor uppfyllt? Ja Intäkt (posten bidrag) Ja Ja Nej Nej Skuld Försäljning (nettoomsättning) Gåva Särskilt ändamål? 4 Nej Ja Intäkt (Ändamålsbe stämda medel i EK) Intäkt 3 2 1

41 GÅVOR OCH BIDRAG - EXEMPEL 1. I samband med cancergalan i TV gavs möjligheten att anmäla sig som månadsgivare till Cancerfonden för att stödja dess verksamhet. Får givaren motsvarande värde i utbyte? Ja Försäljning (nettoomsättning) 2. Organisationen Alfabetisering i Asien får, under 2014, medel för att tillgänglighetsanpassa sitt kansli av en privatperson. Om anpassningen inte sker under 2015 ska medlen återbetalas. Nej Återbetalningsskyldig om villkor ej uppfylls? Ja Bidrag Villkor uppfyllt? Ja Nej Nej Gåva Särskilt ändamål? Nej Ja Intäkt (Ändamålsbestämda medel i EK) Intäkt 3. En organisation är förmånstagare i Postkodföreningen och erhåller regelbundet medel. Intäkt (posten bidrag) Skuld Ester Janssons stiftelse beviljar ansökan om medel till forskningen avseende hemolytisk anemi som bedrivs av Forskningsstiftelsen blodets sjukdomar under 2014 och Resultatet av forskningen ska presenteras på läkarstämman 2016 i annat fall ska medlen återbetalas

42 GÅVOR OCH BIDRAG - EXEMPEL 1. Insamlingsorganisationen Hjälp åt behövande säljer kaffe från Colombia för 100 kr per kilo. 2. Syskonhjälpen säljer, via sin hemsida, armband som kostar 800 kronor. På hemsidan anges att 600 kronor är värdet för armbandet och 200 kronor är en gåva till organisationens arbete 3. I samband med begravningar kan anhöriga uppmana sörjande att gå in på Insamlingsstiftelsen ett sista avskeds hemsida och ge pengar till dess verksamhet. På hemsidan finns även möjligheten att beställa ett gåvobevis som sänds till dödsboet för en kostnad på 49 kronor. 4. Bymissionen i Storstad får medel för att köpa en bil för att frakta mat för utspisning av hemlösa. I det fall bilen inte anskaffas ska medlen återlämnas. Får givaren motsvarande värde i utbyte? Nej Återbetalningsskyldig om villkor ej uppfylls? Bidrag Villkor uppfyllt? Ja Intäkt (posten bidrag) Ja Ja Nej Nej Skuld Försäljning (nettoomsättnin g) Gåva Särskilt ändamål? 4 Bidraget avser en anläggningstillgång - Reducerar anskaffningsvärdet Alternativt - Redovisas som en förutbetald intäkt 4 3? Nej Ja 2 1 Intäkt (Ändamålsbestäm da medel i EK) Intäkt 3 2

43 GÅVOR OCH BIDRAG - EXEMPEL 1. I samband med julen säljer en organisation brevmärken för 150 kronor för 10 märken. 2. Företaget Din hemsida gör en ny hemsida åt Insamlingsstiftelsen katthjälpen. Företaget tar inte betalt för sitt arbete. Får givaren motsvarande värde i utbyte? Nej Återbetalningsskyldig om villkor ej uppfylls? Bidrag Villkor uppfyllt? Ja Intäkt (posten bidrag) Ja Ja Nej Nej Skuld Försäljning (nettoomsättnin g) Gåva Särskilt ändamål? Nej Ja Intäkt (Ändamålsbestäm da medel i EK) Intäkt 3. Lisa och Nisse på Företaget Din hemsida gör en ny hemsida åt Insamlingsstiftelsen katthjälpen utan att få betalt för sitt arbete. 4. Stiftelsen utbildning för alla får 50 datorer från ett företag år 1. Datorerna värderas till 20 tkr. Datorerna kommer att skänkas till skolor i Afrika under år 2. 2 Gåva - gåvor i form av tjänster får inte redovisas som intäkt! Not 3 Gåva - gåvor i form av ideellt arbete får inte redovisas som intäkt! Not 4 Redovisas i balansräkningen som omsättningstillgångar tillgångar som ska skänkas vidare. 4 1

44 FRUKTSTUND!

45 BALANSRÄKNING

46 BALANSRÄKNING

47 BALANSRÄKNING

48 BALANSRÄKNING

49 BALANSRÄKNING

50 NOTEN REDOVISNINGSPRINCIPER (BR)! Materiella och immateriella anläggningstillgångar! Finansiella tillgångar! Lager av handelsvaror! Ändamålsbestämda medel! Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag! Avsättningar

51 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (ALT NOT)

52 EVA TÖRNING Grant Thornton

53 INDELNING I KOMPONENTER

54 35.18 UPPDELNING PÅ KOMPONENTER VID INGÅNGEN TILL K3 Materiella anläggningstillgångar som enligt punkt 17.4 ska delas upp på komponenter, får inte räknas om retroaktivt. Det redovisade värdet för dessa tillgångar ska, per tidpunkten för övergång, delas upp på betydande komponenter.

55 17.4, UPPDELNING PÅ KOMPONENTER! Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa.! Har en tillgång delats upp på komponenter, ska respektive komponent skrivas av separat över dess nyttjandeperiod

56 ATT TÄNKA PÅ - BYGGNADER! Befintligt redovisat värde! Befintlig status! Behöver göras i flera steg! Alla behöver inte ha 12 komponenter - egen bedömning

57 TILLKOMMANDE UTGIFTER EFTER KOMPONENTINDELNING! Gör en bedömning - utbyte av komponent, eller - ny tillgång

58 IDEELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

59 TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR DET IDEELLA ÄNDAMÅLET! Andra tillgångar än materiella anläggningstillgångar (17.2)! Innehas inte i första hand för att generera kassaflöden! Allmänna regler för avskrivning gäller

60 NEDSKRIVNING AV IDEELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR! Om indikation på värdenedgång - beräkna förlustvärdet, dvs. det lägsta av - återanskaffningsvärdet - återvinningsvärdet - försäkringsvärdet

61 VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJER

62 11.9 DEFINITION Med värdepappersportfölj avses innehav av ett flertal finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Ett företag kan ha flera värdepappersportföljer.

63 INNEBÖRDEN AV DEFINITIONEN! Minst två olika finansiella instrument! Aktiv marknad - handeln avser liknande produkter - intresserade köpare och säljare finns normalt - information om priserna är allmänt tillgängliga! Dokumenterad riskspridningsstrategi

64 REDOVISNING AV EN VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ! En omsättnings- eller anläggningstillgång! Värdenedgången bedöms på portföljden som helhet! Fortsätt värdera som en portfölj till dess att - portföljen avyttras, eller - strategin ändras! Vid inköp och försäljning av delar - bedöm om det är en del av strategin - redovisa resultat av försäljningar

65 NOT OM LÅNG- OCH KORTFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV! Förändring av finansiella anläggningstillgångar - tvingande enligt ÅRL! Specifikation av värdepapper - frivillig upplysning enligt FRII - tvingande enligt ÅRL om väsentlig post

66 KASSAFLÖDESANALYS! Ingen skillnad jämfört med tidigare! Bidragsverksamhet kan brytas ut och redovisas separat - Utbetalda bidrag och återbetalda bidrag

67 ÖVRIGA NOTER! Uppskattningar och bedömningar (not 2)! Noter till RR! Noter till BR! Noter till KA (uppdelning Likvida medel)

68 NOTER TILL RR NOT 4! Medelantal anställda! Könsfördelning! Löner, andra ersättningar och sociala kostnader! Ideellt arbete! Avtal om avgångsvederlag! Lån till befattningshavare och transaktioner med närstående! Löner och andra ersättningar fördelade per land

69 ÖVRIGA NOTER TILL RR! Not 5 Leasing - Omfattar även lokaler - 1 år, 1-5 år, senare än fem år! Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är AT! Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultposter! Not 8 Skatt på årets resultat (avstämning)

70 NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt x x Uppskjuten skatt x x Total skatt x x Resultat före skatt x x Tillkommer Ej avdragsgilla kostnader Avgår +x +x Underskottsavdrag -x -x Beskattningsbar inkomst x x Årets skattekostnad i % x% x%

71 NOTER TILL BR! IB UB not till varje post som är Anläggningstillgång! Upplysning om tillgång som inte redovisas eftersom den inte uppfyller kriterierna! Verkligt värde på förvaltningsfastigheter! Specifikation av aktier i dotterbolag och intressebolag! Specifikation av värdepapper! Specifikation av förutbetalt och upplupet

72 NOTER TILL BR! Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser! Övriga avsättningar! Långfristiga skulder! Checkräkningskredit! Skuld erhållna ej nyttjade bidrag! Ställda säkerheter! Ansvarsförbindelser, eventualtillgångar! Tillgångar med restriktioner

73 EXEMPEL NOT IMMTR/MTRL ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets avyttringar - - Utgående anskaffningsvärde Ingående bidrag - - Årets bidrag Årets avyttringar - - Utgående bidrag Netto anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar - - Avyttrade inventarier - Utgående avskrivningar Redovisat värde 0 0

74 EXEMPEL NOT FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde x x Årets anskaffningar x x Årets försäljningar x x Utgående anskaffningsvärde x x Ingående nedskrivningar x x Årets försäljningar x x Återförda nedskrivningar x x Årets nedskrivningar x x Utgående nedskrivningar x x Redovisat värde x x

75 NOT DOTTERBOLAG! Information om: - Firma - Organisationsnummer - Säte - Antal andelar - Andel i % - Redovisat värde! Om dotterbolag som inte konsolideras ska upplysning lämnas om dotterbolagets: - Egna kapital - Årets resultat

76 NOT 23 SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG Bidragsgivare Sida x x Allmänna arvsfonden x x. x x Summa x x! Beskrivning av vilka villkor som inte är uppfyllda

77 OCH NU.

78 GRUPPINDELNING! Välj grupp - Stor Jonas, Catharina och Eva - Liten Fredrik, Elisabeth och Gert! Ta en macka! Frågor och diskussion Omsättning 80 Balans 40 Anställda 50

79 TACK OCH LYCKA TILL!

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 - korrigerade 17 feb 2016 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Årsmöte Stockholm 26 april 2017 Program Nya regler med anledning av dataskyddsförordningen ska ersätta personuppgiftslagen (PUL) Nyheter på redovisningsområdet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer