Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN"

Transkript

1 HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande va-information Kurt Risén

2 InnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsfört ABVA 2004 Allmänna bestämmelser för brukande av den 39. Ändringar skall anmälas allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 40. Ägarbyte skall anmälas Hällefors-, Lindesbergs-, Ljusnarsbergs- och Nora 41. Vattnet kan stängas av om. kommun. 42. Avtal i särskilda fall Inledande bestämmelser (Sida 2) 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Huvudman för den allmänna VA-LAGEN (Sida 11) anläggningen Inledande bestämmelser 3. Fastighetsägare Verksamhetsområde 4. Den allmänna anläggningen Brukningsrätt och avgiftsskyldighet 5. Verksamhetsområde Anläggningen 6. Vem är va-abonnent? Inlösen av va-anordningar 7. Fastighet 8. Vad är en va-installation? Va-installationen 9. Ansvar för allmän va-anläggning Brukande av allmän va-anläggning 10. Ansvar för va-installation Avgifter och Taxa 11. Ansvar för annan va-anordning Avtal om va-frågor 12. Förbindelsepunkt Skadeståndskyldighet m.m. 13. Förbindelsepunktens läge 14. Anmälan och anslutning till allmän vaanläggning Avstängning av vattentillförsel Särskilda bestämmelser om vissa anläggn. Tystnadsplikt 17. Utförande av ny förbindelsepunkt Prövning av va-frågor Övergångsbestämmelser BRUKANDE AV ALLMÄN RENVATTENANLÄGGNING (Sida 5) 19. Leverans av vatten 20. Vattnets kvalitet, tryck och mängd 21. Begränsning av vattenleverans 22. Vattenmätare 23. Särskilda avtal om sprinkleranläggning BRUKANDE AV ALLMÄN AVLOPPSANLÄGGNING (Sida 7) 24. VA-avdelningen tar hand om avloppsvattnet 25. Begränsning av avloppsutsläpp 26. Rätt avlopp i rätt ledning 27. Avlopp i källarvåning 28. Avledning av regnvatten, dagvatten 29. Man får inte släppa ut vad som helst i avloppet 30. Avfallskvarn m.m. 31. Olje- och fettavskiljare m.m. 32. Avloppsvatten som är av annan typ än Kurt Risén hushållsavlopp. 33. Installation av pumpenhet som ingår i tryckavloppssystem med klena dimensioner 34. Regler avseende fastighet som används till annat än bostad 35. Industrier måste samråda med VA-avd. 36. Övriga best. (Rätt att undersöka) Taxor 1 ANSVARSOMRÅDE (Sida 17) KOMPLETTERANDE, ALLMÄN VA-INFORMATION DRICKSVATTEN (Sida 19) AVLOPPSVATTEN (Sida 23) Några miljöråd (Sida 25) VATTENSKADA Råd och anvisningar (Sida 28) AVGIFTER (Sida 28) Begreppsförklaringar (Sida 29)

3 ABVA 2004 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Hällefors-, Lindesbergs-, Ljusnarsbergs- och Nora kommun. Gäller fr.o.m Inledande bestämmelser Lagar, författningar och föreskrifter 1. För fastighetsägares brukande av den allmänna va-anläggningen gäller vad som stadgas i lagen den 5 juni 1970, 1970:244 (VA-LAGEN) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Vidare gäller vad som stadgas i annan författning samt vad som här nedan föreskrivs. Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser och har enligt 23 va-lagen rätt att bli underrättad om sådana ändringar på sätt som föreskrivs i lagen. Huvudman för den allmänna va-anläggningen 2. VA-avdelningen vid Bergslagens Kommunalteknik har genom delegation av kommunfullmäktige i Hällefors-, Lindesbergs-, Ljusnarsbergs- och Nora kommuner blivit utsedd att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunerna. VA-avdelningen vid Bergslagens Kommunalteknik har utförandeansvaret och benämns VA-avdelningen i föreliggande bestämmelser. Fastighetsägare 3. Med fastighetsägare avses i föreliggande allmänna bestämmelser ägare av fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde. Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om att bruka anläggningen, gäller för denne jämlikt 3 va-lagen vad som i lagen och dess allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. Med fastighet kan enligt 3 va-lagen i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. Den allmänna anläggningen 4. Den allmänna va-anläggningen består av ett eller flera vattenverk, avloppsreningsverk, reservoarer och pumpstationer, tillhörande ledningsnät, samt andra anordningar som erfordras för att tillgodose anläggningens ändamål. Den allmänna va-anläggningen sträcker sig fram till de förbindelsepunkter som huvudmannen bestämt för varje fastighet. Se avsnittet Förbindelsepunkter nedan. I ledningsnätet ingår således servisledningar fram till förbindelsepunkter (allmänna delar av servisledningar). Huvudmannen ombesörjer och bekostar såväl utförande som drift, underhåll och förnyelse av den allmänna anläggningen. Verksamhetsområde 5. VA-avdelningen bedriver sin verksamhet inom fastställda verksamhetsområden i kommunerna. Uppgifter om dessa verksamhetsområden finns tillgängliga hos VA-avdelningen och hos Länsstyrelsen i Örebro. Vem är va-abonnent? 6. Med fastighetsägare jämställs annan med vilken VA-avdelningen träffat avtal om brukande av anläggningen. Den part som VA-avdelningen träffat avtal med kallas abonnent. 2

4 Fastighet 7. Va-lagen kan tillämpas på byggnad eller annan anläggning som inte tillhör ägaren av marken kan, om omständigheterna så föranleder det (enligt 3 va-lagen). Vad är en va-installation? 8. Enskild fastighets va-installation ingår inte i den allmänna anläggningen. En fastighets va-installation kan, förutom av de ledningar som för fastigheten dragits från förbindelsepunkt, utgöras av andra anordningar för fastigheten såsom anordningar för lokalt omhändertagande av regnvatten. Ansvar för allmän va-anläggning 9. VA-verket svarar för den allmänna anläggningens funktion och ombesörjer och bekostar dess utförande, drift, underhåll och förnyelse. Ansvar för va-installation 10. Fastighetsägaren svarar för att va-installationen anordnas och utförs så att den uppfyller krav enligt lag eller med stöd av i lag meddelade föreskrifter. Ansvar för annan va-anordning 11. Anordning som erfordras för en eller några få fastigheter, t.ex. anordningar för tryckstegring, tryckreducering, uppfordring eller brandförsvar, bekostas av vederbörande fastighetsägare om inte VA-avdelningen bestämt annat Förbindelsepunkt 12. Förbindelsepunkterna utgör gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens va-installation. Med förbindelsepunkt avses den punkt där fastighetens ledningar kopplas in till den allmänna anläggningen. Förbindelsepunktens läge 13. Förbindelsepunkters lägen bestäms av VA-avdelningen. Dessa förläggs vanligen 0,5 m utanför fastighetens gräns. Huvudmannen kan dock besluta om annat läge om så erfordras. Förbindelsepunkternas plan- och höjdlägen meddelas fastighetsägare skriftligen. Några specialfall. a. För fastighet, vars va-installation är ansluten till allmän ledning inom fastigheten, är förbindelsepunkten för vatten belägen på servisledningen i den fog vid servisventilen som befinner sig närmast installationen. b. För fastigheter, vars va-installationer är kopplade till allmän va-anläggning genom på tomtmark belägna, gemensamma ledningar, gäller att förbindelsepunkten på varje sådan ledning är belägen 0,5 m utanför den fastighet, där gemensam ledning går ut i gatumark eller annan allmän mark. Förbindelsepunkten är gemensam för samtliga berörda fastigheter. c. För fastighet, vars avloppsinstallation är ansluten till allmän ledning inom fastigheten, är förbindelsepunkten för avlopp belägen på servisledningen i den fog, som befinner sig närmast den allmänna ledningen. d. För byggnad eller annan anordning på allmän mark, vars vatteninstallation är kopplad till den allmänna anläggningen, är förbindelsepunkten för vatteninstallationen belägen på servisledningen i den fog vid servisventilen, som befinner sig närmast installationen. 3

5 e. För byggnad eller annan anordning på allmän mark, vars avloppsinstallation blivit kopplad till den allmänna anläggningen, är förbindelsepunkten belägen vid den fog på servisledningen som befinner sig närmast avgreningsstället på den allmänna ledningen. f. Har som villkor för viss fastighets brukande av den allmänna va-anläggningen bestämts att fastighetsägaren skall bekosta ledningar till punkter belägna på längre avstånd än 0,5 m från fastighetens gräns, är dessa punkter förbindelsepunkter för va-installationen. Anmälan och anslutning till allmän va-anläggning 14. Fastighetsägare som vill bruka den allmänna anläggningen skall anmäla detta till VA-avdelningen. Anmälan skall göras på fastställd blankett och vara åtföljd av erforderliga ritningar. a. I förekommande fall skall medgivande av den vars rätt berörs av anmälan bifogas. Inkoppling av två eller flera fastigheters va-installationer till den allmänna anläggningen i gemensamma förbindelsepunkter får endast ske om VA-avdelningen lämnat skriftligt medgivande härtill. 15. Ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp utförs genom VA-avdelningens försorg om fastighetsägare berättigad att bruka anläggningen. VA-avdelningen bestämmer ledningarnas antal, dimension, lägen och utförande. 16. VA-avdelningen är i vissa fall berättigat till anstånd med arbetets utförande om detta krävs för samordning med andra arbeten. Utförande av ny förbindelsepunkt 17. Om fastighetsägare begär att ny förbindelsepunkt med annat läge än den befintliga skall upprättas och VA-avdelningen medger detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som bedöms skäligt med hänsyn till den befintliga servisledningens ålder och skick, dels bortkoppling av den befintliga servisledningens allmänna del. a. I det fall att VA-avdelningen finner det påkallat att upprätta ny förbindelsepunkt med annat läge än det befintliga, är avdelningen skyldig att ersätta fastighetsägaren för hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och inkoppling av denna med det avdrag som bedöms skäligt med hänsyn till den befintliga servisledningens ålder och kondition. 18. Anslutning av fastighetens va-installation till den allmänna anläggningen ombesörjes av VA-avdelningen verket eller den VA-avdelningen godkänner. Inkopplingen till den allmänna anläggningen sker när engångsavgiften (anläggningsavgift) är erlagd eller om avgiften skall fördelas över tiden, när godtagbar säkerhet ställts. 4

6 BRUKANDE AV ALLMÄN RENVATTENANLÄGGNING Leverans av vatten 19. VA-avdelningen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att bruka den allmänna renvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för brukandet. Vattnets kvalitet, tryck och mängd 20. VA-avdelningens leveransskyldighet avser endast vatten av drickskvalitet. Man garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras. Vatten får utnyttjas för värmeutvinning endast om VA-avdelningen efter ansökan skriftligen medger detta. Begränsning av vattenleverans 21. VA-avdelningen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när avdelningen finner det nödvändigt för att förebygga person- och egendomsskada samt för kontroll, reparation, ändring eller annan åtgärd som berör den allmänna va-anläggningen. a. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt VA-avdelningens anvisningar. Vattenmätare 22. Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning om inte VA-avdelningen bestämmer annat. Vattenmätare ägs och tillhandahålls av VA-avdelningen. a. Mätarens dimension, antal mätare, slag av mätare bestäms av VA-avdelningen med ledning av fastighetsägarens uppgifter. Fastighetsägaren skall bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Vatten får ej tas från ledningsnätet innan mätare sätts upp av VA-avdelningen. Mätarens placering samt avläsning och byte av mätare b. Mätarens plats skall vara godkänd av VA-avdelningen som har rätt att kostnadsfritt kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning skall fastighetsägaren lämna fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Ansvar för vattenmätaren c. Fastighetsägaren skall vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Fastighetsägaren är likaså skyldig att vid revisionsbesiktning av mätare tillse att erforderliga avstängningsventiler fungerar, om ej, skall dessa bytas. Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak, skall anmäla detta till VA-avdelningen som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren. Visar mätaren felaktiga värden? d. Antas mätaren utvisa annan förbrukning än den verkliga låter VA-avdelningen undersöka mätaren, om avdelningen finner det nödvändigt eller fastighetsägaren begär det. Om fastighetsägaren begärt undersökningen och mätaren godkänns skall undersökningen bekostas av fastighetsägaren. I annat fall bekostar vaavdelningen undersökningen. Om mätfelets storlek inte kan bestämmas eller om mätaren inte har fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 5

7 Tvist om förbrukning e. Fastighetsägare som inte godtar VA-avdelningens beslut efter genomförd undersökning eller avdelningens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan i den ordning va-lagen stadgar, eller på annat sätt som parterna enas om. f. Beträffande mätare för hushållsförbrukning skall vid undersökning felvisning bestämmas i två kontrollpunkter enligt Boverkets föreskrifter om vatten- och värmemätare. I övriga fall skall mätare och mätresultat godkännas om felvisningen inte överstiger fem procent vid nominell belastning. Särskilt avtal om spinkleranläggning 23. Innan sprinkleranläggning tas i bruk skall särskilt avtal träffas med VA-avdelningen om villkoren för brukandet av den allmänna anläggningen. 6

8 BRUKANDE AV ALLMÄN AVLOPPSANLÄGGNING VA-avdelningen tar hand om avloppsvattnet 24. VA-avdelningen svarar för mottagande av avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att bruka den allmänna avloppsledningen och som iakttar gällande bestämmelser för brukandet. a. VA-avdelningen är inte skyldig att ta emot avloppsvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. VA-avdelningen är inte heller skyldig att ta emot avloppsvatten som med större fördel kan avledas på annat sätt. Begränsning av avloppsutsläpp 25. VA-avdelningen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägarens möjlighet att bruka avloppsanläggningen när avdelningen finner detta nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada, allvarlig miljöskada samt för kontroll, reparation, ändring eller annan åtgärd som berör den allmänna va-anläggningen eller därmed förbundna anläggningar Rätt avloppsvatten i rätt ledning 26. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som uteslutande är avsedd att avleda dag- och dränvatten. Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som VA-avdelningen bedömer skall avledas till spillvattenledning. a. Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte VA-avdelningen medger detta. b. VA-avdelningen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, om avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt, t.ex. till LOD-anläggning (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). c. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som VA-avdelningen bedömer inte skall avledas till spillvattenförande ledning. Avlopp i källarvåning 27. Då en fastighet som har avlopp i källaren alltid kan drabbas av ett avloppsstopp, är det synnerligen olämpligt att inreda och ha dyr utrustning i källarplanet. Avledning av regnvatten, dagvatten 28. Avleds regnvatten, dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom. VA-avdelningen bestämmer tidsrymd inom vilken tillförsel skall ha upphört. a. Undantag från förbudet eller anstånd med avbrytandet av tillförseln kan medges av VA-avdelningen om särskilda skäl föreligger. b. Om särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte har upprättats, kan VA-avdelningen ändå förbjuda även dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar härför är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att VA-avdelningen i skälig omfattning ersätter fastighetsägarens kostnader för erforderlig omläggning. c. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den VA-avdelningen bestämmer. 7

9 Man får inte släppa ut vad som helst i avloppet 29. Fastighetsägare som brukar den allmänna avloppsanläggningen skall sköta den så att skada eller olägenhet för VA-avdelningen och annan part undviks. Fastighetsägare får inte tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion, slamkvaliteten, reningsprocessen i avloppsreningsverk eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. a. Fastighetsägaren får således inte släppa ut lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, metaller, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning, explosion eller som påverkar slamkvaliteten negativt eller på annat sätt vållar skada eller olägenhet. b. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 får inte tillföras i förbindelseph-värdet skall ligga inom intervallet 6,5 9. VA-avdelningen kan föreskriva gränsvärden för föroreningar. Härvid följs tills vidare Svenska vatten- och avloppsverksföreningens rekommendationer i bl.a. publikationen VAV M20. Emellertid skall Naturvårdsverkets riktlinjer för metallhalter i avloppsvatten gälla som gränsvärden. c. Oavsiktligt utsläpp av nämnt slag skall ofördröjligen anmälas till VA-avdelningen. d. Värmeuttag ur avloppsvattnen får inte ske, så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av VA-avdelningen levererade renvattnet. Vatten som utnyttjas för värmeutvinning eller kylning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om avdelningen skriftligen medger detta. e. Fastighetsägare är skyldig att göra anmälan om verksamhet som kan inverka på avloppsnätets beskaffenhet. Avfallskvarn etc. 30. Avfallskvarn får installeras endast om VA-avdelningen skriftligen medger detta. Olje- och fettavskiljare m.m. 31. Boverkets Byggregler (BFS 1998:38, BBR 7, avsnitt 6:6211) anger att behandling av spillvattnet ska utföras eller avskiljare installeras om vattnet innehåller mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen. Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och dylikt skall kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid uppfyller avsedd funktion eller utföras enligt särskilda instruktioner från VA-avdelningen. Oljeavskiljare Beträffande utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter får halten opolära alifatiska kolväten ( mineralolja ) i vatten som tillförs spillvattennätet ej överstiga 50 mg per liter. Halten mineralolja i vatten som tillförs dagvattennätet får ej överstiga 5 mg per liter. Opolära alifatiska kolväten ingår i ämnen av typen bensin, fotogen, lacknafta, kallavfettningsmedel, eldnings- och smörjoljor. Oljeavskiljare ska finnas vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av mineralolja till spill- eller dagvattennätet. Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare är: Bensinstationer, Biltvättar, Bilverkstäder, Garage större än 50 m 2, Gör-det-själv-hallar, Motor- och serviceverkstäder, Olje- och kemikaliedepåer, Parkeringshus, Tanktvättar och Åkerier. 8

10 Tömning och kontroll av oljeavskiljare Tömningsfrekvensen bestäms av VA-avdelningen (dock alltid minst en gång per år). Kontrakt ska tecknas med godkänd tömningsentreprenör och kopia av kontraktet skickas till VA-avdelningen. En namngiven kontaktperson ansvarig för oljeavskiljaren ska finnas (verksamhetsutövare eller fastighetsägare). Kontroll av anläggningens funktion ska ske minst en gång om året. En kopia av besiktningsprotokollet ska skickas till VA-avdelningen för kännedom. Tömningsentreprenören ska sända kopia av sitt tömningsregister till VA-avdelningen två ggr per år. Fettavskiljare Beträffande utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs spillvattennätet ej överstiga 100 mg per liter. För att förhindra utsläpp av sådana mängder ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering. Exempel på verksamheter som normalt måste ha fettavskiljare är: Bageri, Hamburgerbar, Pizzeria, Café, Konditori, Restaurang, Catering, Livsmedelsbutik, Rökeri, Charkuteri, Livsmedelsindustri, Salladsbar, Friteringsanläggning, Mottagningskök, Slakteri, Gatukök, Personalmatsal och Storkök. Tömning och kontroll av fettavskiljare Tömningsfrekvensen skall vara avpassad så att gasbildning (H 2 S) från nedbrytning av avskiljt fett undviks. En namngiven kontaktperson, ansvarig för fettavskiljaren, ska finnas (verksamhetsutövare eller fastighetsägare). Kontroll av anläggningens funktion ska ske minst en gång om året. En kopia av besiktningsprotokollet ska skickas till VA-avdelningen för kännedom. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 32. Utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som har annan sammansättning än hushållsspillvatten vad gäller arten eller halten av ingående behandlingsbara ämnen kan medges av VA-avdelningen. Avdelningen föreskriver därvid villkor för utsläppet av industriellt avloppsvatten. Om sådant medgivande lämnas kan särskilda avgifter tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande va-taxa eller avtal. Installation av pumpenhet som ingår i tryckavloppssystem med klena dimensioner 33. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahålls, om inte huvudmannen bestämmer annat, pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som skall användas. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt. Enhetens lokalisering skall bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten. För sådana åtgärder skall huvudmannen äga fritt och obehindrat tillträde till enheten. Fastighetsägaren är skyldig att väl vårda enheten och skydda den mot frost och åverkan samt annan skadlig påverkan. För kostnaden för elförsörjning för drift av pumpenheten och för uppvärmning av servisledning fram till förbindelsepunkt svarar fastighetsägaren. 9

11 Regler avseende fastighet som används till annat än bostadsändamål 34. Fastighetsägare som avser att helt eller delvis använda eller upplåta fastighet till annat än bostadsändamål skall informera VA-avdelningen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren skall bekosta provtagningar och analyser som VA-avdelningen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. VA-verket har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och själv företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. VA-avdelningen skall ange hur journalföring och prov-tagning skall göras. Industrier måste samråda med VA-avdelningen 35. Fastighetsägare som brukar eller avser att bruka den allmänna avloppsanläggningen, och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljöbalken, skall samråda med VA-avdelningen. Övriga bestämmelser 36. VA-avdelningen har rätt att undersöka va-installationen och dess brukande. En allmän anläggning skall brukas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan samt att det inte uppstår svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler (BFS 1993:57) Taxor 37. Fastighetsägares avgiftsskyldighet till VA-avdelningen regleras i gällande va-taxa. Avgiftsskyldighet inträder när VA-avdelningen upprättat förbindelsepunkter. Avviker fastighets va-förhållanden påtagligt från vad som gäller flertalet fastigheter, har huvudmannen rätt att träffa avtal med ägare till sådan fastighet om särskilda villkor för brukande av va-anläggningen. 38. Fastighetsägare är betalningsskyldig för allt vatten som tillförs va-installationen. Ändringar skall anmälas 39. Fastighetsägare skall på begäran lämna erforderliga uppgifter för avgiftsberäkning. Dessutom skall fastighetsägare utan anmodan anmäla sådan ändring av va-installationen eller annat förhållande, som enligt va-taxan kan inverka på avgiftsberäkningen. Ägarbyte skall anmälas 40. Ägare av fastighet, för vilken avgiftsskyldighet föreligger, skall utan dröjsmål underrätta VA-avdelningen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens personuppgifter och tillträdesdag. Vattnet kan stängas av om fastighetsägaren inte betalar 41. Försummar fastighetsägaren att betala va-avgifter eller i annat hänseende iakttaga vad som åligger honom och är försummelsen väsentlig, har VA-avdelningen enligt 30 va-lagen rätt att strypa ned och i vissa fall stänga av vattentillförseln till fastighet om man inte genom anmaning har kunnat åstadkomma rättelse och att strypning eller avstängning kan ske utan att skada för människors hälsa uppkommer. Fastighetsägaren skall ersätta VA-avdelningen kostnaden för såväl avstängning som återinkoppling. Avtal som kan träffas i särskilda fall 42. Om fastighets va-förhållande avviker påtagligt från vad som gäller flertalet fastigheter har VAavdelningen rätt att träffa avtal med ägaren till sådan fastighet om särskilda villkor för anslutning och brukande av va-anläggningen. 10

12 VA-LAGEN Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Inledande bestämmelser 1 Med allmän vatten- och avloppsanläggning (allmän va-anläggning) avses anläggning, som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp och som drives av kommunen eller, om den drives av annan, förklarats för allmän enligt 31. Den som driver va-anläggningen är anläggningens huvudman. 2 Behöver med hänsyn till hälsoskyddet vattenförsörjning och avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större sammanhang, skall kommunen sörja för eller tillse, att allmän va-anläggning kommer till stånd, så snart det kan ske. Länsstyrelsen kan vid vite ålägga kommunen att fullgöra skyldighet enligt första stycket. 3 Bestämmelserna i 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om vem som i vissa fall skall anses som ägare av fastighet gäller också vid tillämpningen av denna lag. Har huvudman för allmän va-anläggning träffat avtal med annan än fastighetsägare om brukande av anläggningen, gäller för denne vad som i lagen föreskrives om fastighetsägare. När omständigheterna föranleder det tillämpas bestämmelse om fastighet i denna lag på byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. Vad som i lagen föreskrives om ägare av fastighet skall därvid gälla anläggningens ägare. Verksamhetsområde 4 Allmän va-anläggnings verksamhetsområde är det område, inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anläggningen. Verksamhetsområdet skall vara fastställt till sina gränser. Det får ej omfatta endast vissa av de fastigheter som ingår i sådan samfällighet för VA-frågor som bildats i särskild ordning. 5 Huvudman för allmän va-anläggning bestämmer anläggningens verksamhetsområde med tillämpning av denna lag och föreskrift som meddelats med stöd av lagen. 6 På begäran av kommun kan länsstyrelsen föreskriva att allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall omfatta sådan del av kommunen, för vilken vattenförsörjning och avlopp ej kan med större fördel ordnas på annat sätt. Önskar huvudman, att verksamhetsområdet för hans va-anläggning skall omfatta område som ingår eller avses ingå i verksamhetsområdet för annan befintlig eller planerad allmän va-anläggning, skall länsstyrelsen, om överenskommelse ej kan träffas, bestämma till vilken anläggning området skall hänföras. 7 Huvudman för allmän va-anläggning skall meddela länsstyrelsen vad han bestämt om anläggningens verksamhetsområde. Försummas det, kan länsstyrelsen vid vite ålägga huvudmannen att fullgöra vad som åligger honom. Uppgift om allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall finnas tillgänglig hos länsstyrelsen. 11

13 Brukningsrätt och avgiftsskyldighet 8 Huvudman för allmän va-anläggning är skyldig att låta ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde bruka anläggningen, om fastigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet ej kan med större fördel tillgodoses på annat sätt. Huvudmannen är dock berättigad till det anstånd med utförandet av det för brukandet nödvändiga arbetena som behövs för att samordningen med andra arbeten ej skall väsentligt försvåras. Huvudmannen är, trots bestämmelserna i första stycket, inte skyldig att låta en fastighet kopplas till allmän va-anläggning innan engångsavgift enligt 27 har betalats eller, om avgiften skall fördelas, innan godtagbar säkerhet ställs. 9 Ägare av fastighet inom allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall betala avgifter till huvudmannen, om fastigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet inte kan med större fördel tillgodoses på annat sätt än genom anläggningen. För obebyggd fastighet, som enligt en detaljplan är avsedd för bebyggande, skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, behovet av anordningar för vattenförsörjning och avlopp bedömas som om fastigheten var bebyggd enligt planen. Avgiftsskyldighet inträder, när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt som anges i 13 och underrättat fastighetsägaren därom. 10 Utöver vad som följer av 9 har huvudmannen för en allmän va-anläggning rätt att av ägare till sådan fastighet inom en detaljplan som är avsedd för bebyggande ta ut avgift för att vatten från allmänna platser inom planområdet avleds genom anläggningen. Avgift får inte tas ut innan åtgärder för avledandet blivit utförda. 11 Ny ägare av fastighet svarar ej gentemot huvudman för avgift som förfaller till betalning före tillträdesdagen. Anläggningen 12 En allmän va-anläggning skall utföras och drivas så att den uppfyller de krav som ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt skall tillgodoses. Den skall vara försedd med de anordningar som krävs för att den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. Om för viss bebyggelse anordningar behövs endast för vattenförsörjning eller för avlopp skall anläggningen avpassa efter detta. En allmän va-anläggning får inte inrättas i strid mot detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser för markens bebyggelse eller så att ändamålsenlig bebyggelse eller tillämpningen försvåras. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelse göras. Så länge allmän va-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla anläggningen och i övrigt se till att den på tillfredsställande sätt fyller sitt ändamål. 12a När en allmän va-anläggning eller utvidgning av en sådan planeras skall, om anläggningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, huvudmannen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning av den inverkan anläggningen har på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna. 12

14 13 Det åligger huvudmannen för allmän va-anläggning att för varje fastighet som avses i 9 bestämma punkt, där inkoppling av fastighetens ledningar till anläggningen skall ske (förbindelsepunkt). Sådan punkt, skall om ej särskilda skäl föranleder annat, vara belägen i fastighetens omedelbara närhet. Uppgift om punktens läge skall lämnas fastighetsägare inom sådan tid som är skäligt med hänsyn till dennes intresse att kunna planera för fastighetens utnyttjande. 14 I allmän va-anläggning ingår sådana ledningar och andra anordningar fram till förbindelsepunkterna som tillhör huvudmannen. Rännsten, rännstensbrunn och ledning som förbinder sådan brunn med allmän avloppsledning samt vägdike ingår ej i allmän va-anläggning. Inlösen av va-anordningar 15 Finns för fastighet som avses i 9 anordning för vattenförsörjning eller avlopp som används för den allmänna va-anläggningen, är ägaren av anordningen skyldig att på begäran av huvudmannen låta den införlivas med anläggningen mot skälig ersättning. 16 Anordning för vattenförsörjning eller avlopp, som blir onyttig till följd av att allmän va-anläggning kommer till stånd eller utvidgas, skall ersättas av huvudmannen i den mån det är skäligt med hänsyn till anordningens art, ålder och skick, den fördel ägaren får av den allmänna va-anläggningen och övriga omständigheter VA-installationen 17 Med va-installation förstås ledning som för fastighet dragits från förbindelsepunkt samt anordning som förbundits med sådan ledning. 18 Regler om beskaffenhet av va-installation och utförande av installations arbete finns i plan- och bygglagen (1987:10) och med stöd av nämnda lag meddelade föreskrifter. 19 Huvudmannen får ej meddela föreskrift i fråga som avses i 18 eller om vem som har rätt att utföra installationsarbete. 20 När det behövs, får huvudman låta undersöka va-installationer och dess brukare. Brukande av allmän VA-anläggning 21 En allmän VA-anläggning skall brukas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan samt så att det inte uppstår svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. 22 Huvudman för allmän va-anläggning meddelar allmänna bestämmelser för anläggningens brukande. Fastighetsägares möjlighet att utnyttja anläggningen för dess ändamål får ej genom sådana bestämmelser oskäligt begränsas eller försvåras. 13

15 23 Om huvudmannen ändrar allmänna bestämmelser, skall berörda fastighetsägare skriftligen underrättas om ändringens innebörd och tidpunkt för ikraftträdandet i skälig tid innan ändringen träder i kraft. Motsvarande gäller när huvudmannen i annat avseende ändrar förutsättningarna för va-anläggningens brukande. Avgifter och taxa 24 Avgifter som huvudman för allmän va-anläggning tager ut får ej överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. 25 Avgifter enligt 10 får ej överskrida huvudmannens kostnader för att vatten genom anläggningen avleds från allmänna platser inom det område varom är fråga. I den mån omfattningen av platserna uppenbarligen överstiger områdets eget behov, skall kostnaden bäras av den som svarar för att platserna ställs i ordning och underhålls. 26 Avgiftsskyldighet skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund. Om kostnaderna för en viss fastighet eller vissa fastigheters vattenförsörjning eller avlopp på grund av särskilda förhållanden i beaktansvärd omfattning avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet, bestäms engångsavgift med hänsyn till dessa skillnader. Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, till behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl under en viss mindre del av året behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär vid en allmän va-anläggning, får periodiska avgifter för den delen av året bestämmas med tillämpning av en taxenivå som är högst dubbelt så hög som den som tillämpas för huvuddelen av året. 27 Avgift skall utgå enligt taxa som huvudman utformar i överensstämmelse med de grunder som anges i Avgift kan utgå som engångsavgift och som periodiska avgifter. Engångsavgift får ej sättas högre än att den svarar mot fastighetens andel i kostnaden för den allmänna va-anläggningens utförande. Uppgår engångsavgift till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio år. Avgift skall betalas vid anfordran. På obetalt belopp utgår ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från dagen för anfordran. Skall engångsavgift fördelas på årliga inbetalningar, utgår ränta enligt 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall utgå enligt tredje stycket. Avtal om va-frågor 28 Huvudman kan träffa avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras i allmänna bestämmelser eller taxa. Skadeståndsskyldighet m.m. 29 Har huvudman eller fastighetsägare överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet i förhållande till den andre, skall han återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts samt ersätta skadan. 14

16 29a Om avgift har betalats för utförande av allmän va-anläggning enligt denna lag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, är kommunen skyldig att betala tillbaka avgiften i den mån skada uppkommer för ägaren av fastigheten genom att han, på grund av att bygglån vägras, inte kan använda fastigheten så som förutsattes när avgiften betalades. Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 räntelagen (1975:635) från den dag fastighetsägaren betalade avgiften. Avstängning av vattentillförsel 30 Försummar fastighetsägare att betala avgift som avses i denna lag eller att i annat hänseende iakttaga vad som åligger honom och är försummelsen väsentlig får huvudmannen stänga av vattentillförseln till fastigheten, om han ej genom anmaning har kunnat åstadkomma rättelse och avstängningen kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Kostnad för avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren. Särskilda bestämmelser om vissa anläggningar 31 Va-anläggning, som drives av annan än kommun, kan på ansökan av denne förklaras för allmän av länsstyrelsen, om det finns behov av anläggningen från hälsoskyddssynpunkt eller från annan allmän synpunkt. För bifall i ansökningen fordras att berörd kommun tillstyrkt denna och att sökanden såväl ekonomiskt avseende som i övrigt har förutsättningar för att fullgöra uppgiften som huvudman för anläggningen. Länsstyrelsen kan bestämma visst område, utöver vilket anläggningens verksamhetsområde ej får utsträckas. 32 Har va-anläggningen förklarats för allmän enligt 31, får kommun, inom vars område anläggningen har sitt verksamhetsområde, utse tillsynsman för anläggningen. Tillsynsman har tillträde till alla delar av anläggningen. Han får granska räkenskaper och övriga handlingar rörande denna. Han avger årligen berättelse över sin tillsyn till kommunen. Förhållande som påkallar ingripande av länsstyrelse, den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller någon annan myndighet skall tillsynsmannen anmälas till kommunen. 33 Kan med skäl antagas, att huvudman för va-anläggning som förklarats för allmän enligt 31 åsidosätter viss eller vissa fastigheters intressen eller annars driver anläggningen på mindre lämpligt sätt, kan länsstyrelsen förordna syssloman att i huvudmannens ställe och för hans räkning driva anläggningen. Syssloman kan entledigas av länsstyrelsen, när förhållandena föranleder det. Syssloman har rätt till arvode av huvudmannen. Länsstyrelsen bestämmer arvodets belopp. Tystnadsplikt 34 Den som deltar eller har deltagit i undersökning enligt 20 får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid har fått veta om enskildas affärs- eller driftförhållanden. Vad nu har sagts gäller även syssloman med avseende på vad han har erfarit på grund av sitt uppdrag. I det allmännas verksamhet tillämpas istället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). 15

17 Prövning av va-frågor 35 Ärende som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 skall handläggas av länsstyrelse, tas upp av länsstyrelsen i det län, där va-anläggningen har eller skall ha sitt verksamhetsområde eller huvuddelen av detta. Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har rätt till ersättning med belopp, som länsstyrelsen bestämmer. Huvudmannen för den va-anläggning som ärendet rör betalar ersättningen. Om ärendet inte avser befintlig eller planerad anläggning, betalas ersättningen av kommunen. Länsstyrelsens beslut enligt 7 eller 33 eller om ersättning till sakkunnig som avses i andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Annat beslut av länsstyrelsen enligt denna lag får överklagas hos regeringen. 36 Mål som anges i 37 prövas av statens va-nämnd. Bestämmelser om nämnden finns i lagen (1976:839) om statens va-nämnd. 37 Va-nämnden prövar mål angående inlösen eller ersättning enligt 15 eller 16, mål enligt 29a om återbetalning av avgift samt mål som rör tvist mellan huvudman och fastighetsägare om 1. rätt att bruka allmän va-anläggning eller skyldighet att genom avgift bidraga till kostnaderna för sådan anläggning, 2. tillämpning eller tolkning av allmänna bestämmelser eller taxa, 3. giltigheten, beståndet eller ränta innebörden av avtal mellan huvudman och fastighetsägare, 4. villkor för brukandet av allmän va-anläggning i den mån allmänna bestämmelser och taxa ej är tillämpliga samt avtal ej kunnat träffas, 5. fordran på avgift till huvudman för allmän va-anläggning, 6. skadestånd eller annan påföljd enligt 29 eller 30, 7. annan va-fråga, som avses i denna lag. 38 Talan om återbetalning enligt 29a skall väckas inom två år från det att beslutet på vilket talan grundas vann laga kraft. Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid. Övergångsbestämmelser 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli Genom lagen upphäves lagen (1955:314) om allmänna vatten och avloppsanläggningar. 2. Den nya lagen äger motsvarande tillämpning på vatten och avloppsanläggning, som är eller förklarats för allmän enligt den äldre lagen. I fråga om sådan anläggning gäller dock punkterna 3 6 nedan Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas istället den nya bestämmelsen. 16

18 ANSVARSOMRÅDE Kommunerna förser sina invånare med dricksvatten och avloppstjänster inom geografiskt fastställda verksamhetsområden. Anslutningar för vatten och avlopp (va-anslutningar) kan bara undantagsvis medges utanför dessa verksamhetsområden. Information om verksamhetsområdens omfattning finns hos Bergslagens Kommunalteknik och länsstyrelsen. Bergslagens Kommunalteknik, VA-avdelningen är den instans som svarar för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Hällefors-, Lindesbergs-, Ljusnarsbergsoch Nora kommun, i texten nämnd som VA-avdelningen. Bergslagens Kommunalteknik, VA-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer m.m. med tillhörande ledningar för vatten och avlopp samt servisledningar fram till förbindelsepunkter, där fastigheters egna ledningar tar vid. De allmänna ledningarna ligger oftast i allmän mark dvs. gator, vägar och allmänna platser. Förbindelsepunkt Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-avdelningens och fastighetens ledningar. Fastighetsägaren ansvarar själv för de ledningar som ligger innanför fastighetens gränser och i byggnader innanför förbindelsepunkten. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar (figur 1). Fig. 1 Gata med allmän ledning. Förbindelsepunkten ligger 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Fastigheten kan också ha sina servisledningar dragna genom mark som tillhör en angränsande fastighet (figur 2). För att undvika framtida tvister bör servistutsavtal vara upprättade mellan berörda fastigheter. Servitutsavtal upprättas mellan fastighetsägarna och bör skrivas in hos tingsrätten. Fig 2. Gata med allmän ledning. Servisledningen är dragen genom annan fastighets mark. Förbindelsepunkten ligger 0.5 meter utanför fastighetens gräns. Vid nyanläggning ska servitutsavtal Tecknas mellan de berörda fastigheterna. 17

19 Gemensam förbindelsepunkt Det förekommer att flera fastigheter har sina VA-installationer anslutna till det allmänna nätet i en gemensam förbindelsepunkt (figur 3). Fig. 3 Två fastigheter med gemensam förbindelsepunkt 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Vid nyanläggning ska s.k. gemensamhetsanläggning bildas. För att undvika framtida tvister regleras detta med en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. Man ansöker om gemensamhetsanläggning hos lantmäterimyndigheten. Kontakta gärna VA-avdelningen, som kan lämna ytterligare information om gemensamhetsanläggningar. Det kan även förekomma andra anslutningar till ledningsnätet än vad som visas i figurerna. Kontakta även här VA-avdelningen, för närmare besked i den situation som gäller för din fastighet. Fig 4. I sällsynta fall är de allmänna ledningarna dragna inom kvartersmark istället för i gatan. Rätten för VA-avdelningen att ha sina ledningar där är oftast upplåten med ledningsrätt eller via servitutsavtal. För reparation och underhåll av va-ledningarna avsätts ett s.k. u- område (undantagsområde) för ledningssträckningen. Bredden på detta område kan variera men är oftast 5 m. Område får normalt ej bebyggas. Förbindelsepunkt är invid den allmänna ledningen för hus A och B. Nybyggnadsfrågor Inför nyanläggning eller förändring av servisledningars lägen, dimensioner, höjder m.m. skall VAavdelningen kontaktas. Inkoppling av servisledning Inkoppling av fastighetens ledning till den allmänna ledningen i förbindelsepunkten kan utföras av rörinstallatör som i förväg godkänts av VA-avdelningen. Vattenservisen får öppnas eller stängas endast av VA-avdelningens personal. 18

20 DRICKSVATTEN Det vatten som distribueras till innevånarna har oftast sitt ursprung i någon av de mäktiga grusåsarna eller i något fall tas ytvatten från någon sjö eller vattendrag. Grundvattnet är i allmänhet av väldigt hög kvalitet och kräver minimal behandling innan det pumpas ut i ledningsnätet. Det enda vi gör är luftning och snabbfiltrering och några ytterligare tillsatser är normalt inte nödvändiga. Vid några mindre verk finns radonavskiljare eftersom radonhalten i råvattnet kan vara något förhöjd. Ytvatten kräver som regel något större reningsinsatser men slutprodukten är jämförbar med vatten som härrör från grundvatten. Inom kommunerna finner vi ett antal vattenverk: Ungefärlig årlig renvattenproduktion vid vattenverken inom Hällefors kommun Vattenverk Producerad mängd (m 3 ) Jeppetorp VV (f.n pe) (Planerad max. Varav; kapacitet Distr. till Hällefors m 3 /dygn. Sikfors Max kapacitet Hammarn f.n. är dock bara Saxhyttan m 3 /dygn) Saxhyttefallet Grythyttan Sävsjöns VV Nyhammar VV Varav; Distr. till Hjulsjö Bredsjö Älvestorp VV Ungefärlig årlig renvattenproduktion vid vattenverken inom Ljusnarbergs k:n Vattenverk Producerad mängd (m 3 ) Finnhyttan VV (2186m 3 /d) Mindre vattenverk: Ställbergs VV (63 m 3 /d) Mossgruvans VV (60 m 3 /d) Basttjärns VV (44 m 3 /d) Hörkens VV (22 m 3 /d) Yxsjöbergs VV (12 m 3 /d) Ungefärlig årlig renvattenproduktion vid vattenverken inom Nora k:n Vattenverk Producerad mängd (m 3 ) Striberg VV Distr bl.a till Nora Ytvattenverk (8 500 pe) Järnboås VV Yt- och grundvattenverk 30/70%, (120 pe) 19

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 N Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm SÖKANDE T D MOTPART Sundsvall Vatten AB Ombud: advokaten F M SAKEN Anläggningsavgift m.m. VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE 1. Va-nämnden

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer