Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar"

Transkript

1 Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

2 FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering och bevarande. Personuppgift Med personuppgift menar man all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. Krypterade uppgifter är också personuppgifter så länge någon kan göra uppgifterna läsbara och därmed identifiera individer. Även bild- och ljuduppgifter som kan kopplas till fysiska personer är personuppgifter. Personuppgiftsansvarig Den som ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt kallas personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen det vill säga syftena med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den registrerade Den registrerade är den som personuppgifterna handlar om. Personuppgiftsombud Personuppgiftsombud är en fysisk person som efter förordnande från den personuppgiftsansvarige självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Hur länge får personuppgifter bevaras? Pris 53 kr inklusive moms. Illustrationer Oscar Alarik. Reviderad i april Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format på Tryckt hos Intellecta infolog, maj 2011 på Arctic Volume White. Miljömärkt trycksak IISSN Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

3 Innehåll Inledning Om personuppgiftslagen....5 Vad står det i lagen?... 6 Strukturerat eller ostrukturerat material? Hur länge får man bevara personuppgifter?... 8 Hur vet man när man ska ta bort personuppgifter? Hur tar man bort personuppgifter? Hur ska man se till att personuppgifter inte bevaras för länge?. 13 Om du behöver mer information...18 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 3

4 Inledning I den här broschyren får du veta mer om hur länge personuppgifter får bevaras enligt personuppgiftslagen. Här hittar du synpunkter från Datainspektionen som kan vara till stöd och hjälp för ditt arbete samt mer allmän information om personuppgiftslagen. De så kallade hanteringsreglerna i personuppgiftslagen (bland annat regeln om bevarande) behöver enbart tillämpas om man behandlar personuppgifter i så kallat strukturerat material. Strukturerat material är till exempel traditionella dataregister, databaser och system för ärendeoch dokumenthantering. Se vidare sidan 7. Det finns särskilda regler om bevarande av de allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Det som sägs i denna broschyr gäller därför inte alltid när personuppgifter behandlas hos myndigheter, även när det handlar om ett strukturerat material. Den här broschyren, som i första hand riktar sig i till personuppgiftsansvariga, handlar alltså om hur länge personuppgifter får bevaras enligt personuppgiftslagen i situationer där hanteringsreglerna gäller och där inte särskilda regler tar över. 4 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

5 Om personuppgiftslagen Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. När gäller lagen? Personuppgiftslagens bestämmelser gäller när behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad. De gäller även för manuell behandling av personuppgifter om de ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling som är tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Personuppgiftslagen gäller inte om det skulle strida mot tryck- eller yttrandefriheten. Undantag finns också för journalistiska ändamål eller konstnärligt och litterärt skapande. Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker från personuppgiftslagen är det de bestämmelserna som gäller. Om behandlingen av personuppgifter görs uteslutande för privata ändamål gäller inte heller personuppgiftslagen. FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar. Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 5

6 Vad står det i lagen? I personuppgiftslagen hittar man vilka grundläggande krav som gäller när man ska behandla personuppgifter. Där anges bland annat att personuppgifter endast får samlas in för ändamål som är särskilda, uttryckligt angivna och berättigade. Uppgifterna får därefter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med de ändamål som de ursprungligen samlades in för. Den personuppgiftsansvarige får inte heller behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet och ska också se till att uppgifterna är riktiga och relevanta. Huvudregeln är att behandling av personuppgifter är tillåten endast om den registrerade har lämnat sitt samtycke, det vill säga godkänt behandlingen. Från den regeln finns det omfattande undantag. Exempel på undantag är om behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras, för att vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas, om behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Det finns också undantag när det gäller myndigheters register, till exempel inom polisen eller sjukvården. Om behandlingen avser känsliga uppgifter, personnummer, uppgifter om lagöverträdelser eller överföring av personuppgifter till tredjeland finns ytterligare begränsningar. Det är viktigt att den personuppgiftsansvarige redan innan en personuppgiftsbehandling påbörjas gör klart om behandlingen ska grundas på samtycke från de registrerade eller på någon annan bestämmelse. En viktig del i integritetsskyddet är att den registrerade informeras om att hans eller hennes personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen innehåller utförliga regler om kravet på information till den registrerade. Datainspektionen har också gett ut allmänna råd där man kan läsa mer om dessa regler. 6 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

7 Strukturerat eller ostrukturerat material? De nu beskrivna reglerna, de så kallade hanteringsreglerna, gäller för behandling av personuppgifter i strukturerat material, som exempelvis dataregister, databaser och ärende- och dokumenthanteringssystem. För behandling av personuppgifter i ostrukturerat material gäller en förenklad reglering. Exempel på ostrukturerat material är löpande text i ordbehandlingsprogram och på Internet, ljud- och bildupptagningar och e-postbrev. Undantaget kan också omfatta enkla strukturer som klasslistor och listor över anställda, om inte materialet ingår i eller ska infogas i en databas med en personuppgiftsanknuten struktur, till exempel ett ärendehanteringssystem. Anledningen till att hanteringsreglerna inte gäller ostrukturerat material är att man velat underlätta för sådan vardaglig hantering av personuppgifter som inte medför integritetsrisker. Det innebär att ostrukturerad behandling i princip får utföras fritt så länge man inte kränker den som uppgifterna gäller. Kränkande behandling är alltså fortfarande otillåten. Men vad är kränkande? För att svara på den frågan måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Den registrerades intresse av en fredad, privat sfär måste vägas mot andra motstående intressen. På under Frågor & svar, kan du läsa mer om hanteringsreglerna och skillnaderna mellan strukturerat och ostrukturerat material. Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 7

8 Hur länge får man bevara personuppgifter? Ett grundläggande krav i personuppgiftslagen är att personuppgifter inte ska bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Denna bestämmelse hindrar dock inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en myndighet. Om det finns andra bestämmelser om bevarande av personuppgifter i en annan lag eller förordning, till exempel i registerlagstiftning, är det de bestämmelserna som gäller. Sedan är det dessutom så att personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som anges ovan. Uppgifterna får dock inte bevaras längre än vad som behövs för dessa ändamål. 8 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

9 Hur vet man när man ska ta bort personuppgifter? Kortfattat kan man säga att det är ändamålet, det vill säga anledningen till att personuppgifterna behandlas, som avgör hur länge uppgifterna får bevaras i identifierbart skick. Men hur ska den personuppgiftsansvarige i praktiken veta när personuppgifter inte längre får bevaras? Enligt personuppgiftslagen får den personuppgiftsansvarige samla in personuppgifter bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålen måste bestämmas redan när uppgifterna samlas in och kunna anges uttryckligen. Helst bör ändamålen därför skrivas ned. Det är den personuppgiftsansvarige som bestämmer ändamålen med behandlingen. När ändamålen förändras Personuppgifterna får i viss utsträckning användas även för andra ändamål än de för vilka de samlades in så länge de nya ändamålen inte är oförenliga med de ursprungliga ändamålen. Senare inträffade faktorer kan alltså medföra att uppgifter får bevaras längre tid än vad som varit fallet från början. Vad som är förenligt med de ursprungliga ändamålen framgår inte av personuppgiftslagen utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning kan man utgå från hur en registrerad person typiskt sett skulle se på saken, om det exempelvis var uppenbart från början att uppgifterna skulle behandlas för andra ändamål. Kommer man då fram till att den registrerade rimligen har att räkna med att de insamlade personuppgifterna också får behandlas för det nya ändamålet kan det inte anses oförenligt med de ursprungliga ändamålen (se även Socialdatautredningens betänkande, SOU 1999:109 s. 160). Det är också tillåtet att i efterhand behandla uppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Uppgifterna får inte bevaras om de av någon anledning inte längre kan anses vara riktiga och relevanta, det vill säga blivit ovidkommande i Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 9

10 förhållande till ändamålet. Finns det till exempel i en sporthandlares kundregister antecknat att en kund har golf som intresse, och uppgiften är relevant därför att sporthandlaren säljer golfartiklar och därför har ett intresse av att veta vilka kunder han ska rikta sina reklamerbjudanden mot, är uppgiften inte längre relevant om handlaren slutar att sälja just golfartiklar. Uppgiften bör då tas bort. Uppgifter får alltså inte samlas in bara för att de eventuellt kan komma till användning vid ett senare tillfälle och därför kan vara bra att ha. Om en personuppgift av någon anledning blir överflödig får den inte längre bevaras. Det räcker dock inte med att den personuppgiftsansvarige uttryckligen har angett ett särskilt och berättigat ändamål för att uppgifterna ska få behandlas (och därmed bevaras). Behandlingen måste dessutom vara tillåten. Vad som är tillåten behandling framgår av i personuppgiftslagen. Skulle någon av förutsättningarna som anges i dessa bestämmelser för att behandling av personuppgifter ska vara tillåten inte längre föreligga får uppgifterna inte längre bevaras, eftersom det då inte längre är fråga om en tillåten behandling. Det är särskilt viktigt att den personuppgiftsansvarige funderar över hur länge personuppgifter ska bevaras då integritetskänslig information ska behandlas. 10 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

11 Hur tar man bort personuppgifter? Det finns två olika sätt att ta bort personuppgifter. Man kan antingen avidentifiera eller förstöra dem. Avidentifiera Att avidentifiera personuppgifterna innebär att man avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med en fysisk person. Krypterade personuppgifter är inte avidentifierade så länge någon kan göra uppgifterna läsbara och därmed identifiera personen. Förstöra Att förstöra personuppgifterna innebär att se till att de inte går att återskapa. Det är viktigt att känna till vad som krävs rent tekniskt för att uppgifterna verkligen ska förstöras. Det är till exempel inte tillräckligt att radera den fil som innehåller personuppgifterna. Det är nämligen inte säkert att ett sådant kommando verkligen raderar all information, filen kan exempelvis ligga kvar i datorns papperskorg. I stället krävs säker omformatering av lagringsmediet eller total överskrivning så att personuppgifterna inte kan tolkas i efterhand. Det är dock inte heller säkert att vanlig formatering raderar alla uppgifter utan det kan krävas särskild utrustning eller specialprogramvaror. Hur långtgående tekniska åtgärder som bör vidtas är bland annat beroende av informationens känslighet. Utskrifter Hur gör man då om man skrivit ut personuppgifterna på papper? Måste man då förstöra papperet? Personuppgifter i pappersform omfattas normalt inte av personuppgiftslagen, om de inte utgör ett sådant manuellt register som avses i 5 andra stycket i personuppgiftslagen. Svaret på frågan är därför nej. Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 11

12 När man ska förstöra personuppgifter ur exempelvis en databas i Microsoft Access räcker det inte att radera den fil som innehåller uppgifterna. Det är nämligen inte säkert att ett sådant kommando verkligen raderar all information, filen kan exempelvis ligga kvar i datorns papperskorg. Eftersom själva utskriften av personuppgifterna i sig är en behandling måste man dock fundera över om utskriften är tillåten enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Om man skriver ut uppgifterna i samband med att de inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för och utskriften görs enbart för att de ändå ska bevaras är utskriften inte tillåten enligt personuppgiftslagen. Om utskriften görs därför att uppgifterna kan behövas i pappersform för andra ändamål, till exempel för bokföringsändamål, är utskriften däremot tillåten. 12 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

13 Hur ska man se till att personuppgifter inte bevaras för länge? Vilka rutiner ska då den personuppgiftsansvarige ha för att se till att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet? Det är lämpligt att man redan i samband med att behandlingen av personuppgifter påbörjas tar ställning till hur länge uppgifterna i normalfallet ska bevaras och när de ska tas bort, det vill säga avidentifieras eller förstöras. För att underlätta arbetet kan man upprätta en gallringspolicy där man anger vilka uppgifter som kommer att behandlas, för vilket ändamål man behandlar dem och när de ska tas bort. Vidare kan en sådan policy innehålla en beskrivning av vilka rutiner man ska ha för att avidentifiera eller för att på ett säkert sätt förstöra uppgifterna. Har den personuppgiftsansvarige utsett ett personuppgiftsombud kan det vara lämpligt att ombudet tillsammans med den personuppgiftsansvarige ser till att en sådan policy upprättas. Några praktiska exempel Här följer några praktiska exempel på situationer då det inte längre kan anses nödvändigt att bevara uppgifterna med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Kom dock ihåg att nya ändamål som inte är oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna från början samlades in kan medföra att uppgifterna får bevaras längre än vad som sägs nedan. Dessutom kan avvikande bestämmelser i annan lagstiftning, till exempel arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, medföra att person uppgifterna måste bevaras under en längre tid än vad som sägs nedan. Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 13

14 Kunder I ett förhållande mellan säljare och kund bör personuppgifterna inte längre bevaras om mellanhavandet mellan säljaren och kunden har avslutats, till exempel då en vara har levererats och är helt betald. Om säljaren ska kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden kan det motivera att vissa personuppgifter bevaras tills garantin har gått ut. Att kunden har möjlighet att reklamera varan innebär inte med automatik att uppgifter om kunden får bevaras under den tid som reklamationsfristen löper. Om varan är en sällanköpsvara eller en förbrukningsvara kan ha betydelse för bedömningen av hur länge uppgifterna får bevaras för reklamationsändamål. Direktmarknadsföring Om det finns ett kundförhållande mellan kunden och den personuppgiftsansvarige får den personuppgiftsansvarige skicka reklam till kunden, om nu inte kunden har motsatt sig det. I normala fall får personuppgifter om en tidigare kund användas för marknadsföringsändamål under ett års tid efter det att kundförhållandet har upphört, det vill säga efter det att varan eller tjänsten är levererad och betald samt att eventuell garantitid har löpt ut. Om han eller hon dessförinnan begär att bli struken ur registret ska personuppgifterna dock tas bort snarast möjligt. Om en marknadsförare samlar in uppgifter om personer som det inte finns någon kundrelation till för att använda dem till marknadsföring bör uppgifterna tas bort snarast efter det att de använts. Eftersom adressuppgifter ofta ändras och därför inte kan betraktas som aktuella under någon längre period bör de inte bevaras längre än tre månader från det datum då de samlades in. 14 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

15 Vid sidan av personuppgiftslagen finns det även en branschöverenskommelse med regler för användning av personuppgifter vid direktmarknadsföring (läs mer på Dessutom så regleras användningen av e-post i reklamsyfte till konsumenter i marknadsföringslagen (2008:486). Kreditbedömningar Kreditgivare gör ofta kreditbedömningar av sina kunder med stöd av uppgifter som inhämtas från kreditupplysningsföretag. En sådan kreditbedömning bör alltid göras på så aktuell information som möjligt. Därför får inte informationen bevaras i ett kundregister för att senare utnyttjas för en ny kreditbedömning. Uppgift om att en kund fått beviljad kredit får överföras till kreditgivarens kundregister men ska tas bort inom tre månader. Uppgift om att sökt kredit avslagits måste tas bort redan efter en månad. Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 15

16 Foto: Personuppgifter om tidigare medlemmar i ideella föreningar får normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Om kreditupplysningsföretaget lämnar ut information till kreditgivaren som sedan genomför kreditbedömningen i sin egen dator får informationen inte bevaras efter det att bedömningen gjorts. Kreditgivaren kan i vissa fall få bevara kreditupplysningsinformation längre tid om det handlar om andra ändamål än kreditbedömningar. Man kan exempelvis behöva bevara uppgifterna för att kunna leva upp till kraven på dokumentation av kreditbeslut i lag (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse. Medlemmar i ideella föreningar När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Inget hindrar att uppgifter om medlemmen 16 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

17 får finnas kvar tills dess att denne exempelvis har betalat utestående medlemsavgifter och lämnat tillbaka lånad utrustning. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt. Elevadministration i friskolor Personuppgifter om elever i friskolor (skolor med så kallad enskild huvudman) bör tas bort senast då eleven har slutat sin skolgång. Detta gäller uppgifter som behövs för att administrera till exempel klass- och gruppindelningar av skolelever, skolelevers skolskjuts, praktik, skolmåltider, lärares minnesanteckningar eller underlag för utvecklingssamtal med elever och deras vårdnadshavare eller kuratorers och psykologers anteckningar i deras elevvårdande verksamhet. Arbetstagare Personuppgifter om en anställd bör inte bevaras efter det att denne har slutat. Men ibland måste vissa uppgifter bevaras under en längre tid, till exempel om andra lagar kräver det. Arbetsgivaren får också behålla uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell. Det kan också vara nödvändigt att bevara vissa uppgifter för administrativa ändamål, till exempel utbetalning av pension från arbetsgivaren eller om man ska lämna referenser till andra arbetsgivare. Arbetsgivaren får bevara rena faktauppgifter som uppsägning på grund av arbetsbrist, avsked och uppsägning på grund av personliga skäl samt betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som arbetsgivaren har gett till arbetstagaren efter det att anställningsförhållandet har upphört. Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 17

18 Arbetssökande Personuppgifter i en ansökan, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser bör normalt gallras bort när anställningsförfarandet har avslutats. Arbetsgivaren får dock bevara uppgifterna så länge den sökande till exempel har möjlighet att överklaga beslutet om att denne inte fick jobbet. Vill arbetsgivaren använda uppgifterna längre, till exempel för framtida rekrytering, måste den arbetssökande informeras och samtycka till fortsatt registrering. Vad som menas med samtycke finns att läsa mer om på Datainspektionens webbplats Om du behöver mer information På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om personuppgiftslagen och ladda ner eller beställa informationsmaterial. Där kan du också beställa en prenumeration på Datainspektionens tidning Integritet i fokus och vårt nyhetsbrev. 18 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

19 Anteckningar Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 19

20 Datainspektionen Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att behandlingen av personuppgifter i samhället inte ska medföra otillbörliga intrång i enskilda människors personliga integritet. Ansvarsområdet omfattar framförallt personuppgiftslagen, patientdatalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen. Datainspektionen gör inspektioner och hanterar klagomål från enskilda medborgare samt tar fram vägledningar och ger synpunkter på utredningar och lagförslag. Datainspektionen har också en omfattande informationsverksamhet, vi utbildar, svarar på frågor och ger stöd till personuppgiftsombud. Datainspektionen informerar Datainspektionen informerar är en skriftserie som vänder sig till dig som är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsombud samt till dig som vill veta mer om integritetsfrågor. Broschyrerna beställer du på vår webbplats Kontakta Datainspektionen E-post: Webb: Tfn Postadress: Datainspektionen, Box 8114, Stockholm. 20 Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras?

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 5. Läget! 6-7. Förenklad löneutmätning 8-9 Rapport från... 10-19. Tema: Integritetesklyftan 20. Forum Myndighet 21. Fråga Juristen! 22-23.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer