SCB:s Medborgarundersökning hösten Strängnäs kommun. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport"

Transkript

1 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport

2 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Enkät Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 63 kommuner i undersökningen hösten Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 256 av landets kommuner deltagit och 227 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat finns tillgängliga på I denna rapport redovisas resultatet för Strängnäs kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 19 september och den 8 november Ett urval på personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 50 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 132 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Modellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Delen Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Delen Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Delen Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande tillvägagångssätt: Om intervallen för två indexvärden (indexvärdet ± felmarginalen) inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra är skillnaden statistiskt säkerställd. Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Del A. Hur bedömer medborgarna Strängnäs kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Strängnäs kommun er NRI 58 ±2,1 Rekommendation 64 ±2,6 Trygghet 62 ±2,4 Kommunikationer 57 ±1,7 Kommersiellt utbud 57 ±2,2 Fritidsmöjligheter 56 ±1,6 Utbildningsmöjligheter 55 ±1,9 Bostäder 55 ±2,2 Arbetsmöjligheter 45 ±2,3 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Strängnäs kommun som en plats att bo och leva på blev 58. För Strängnäs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Trygghet, Fritidsmöjligheter, Kommunikationer samt Kommersiellt utbud som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 40 procent av medborgarna i Strängnäs kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 19 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Skiljer sig Strängnäs kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Strängnäs kommun samt för samtliga 132 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Strängnäs kommun Samtliga kommuner NRI för samtliga 132 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2013 blev 59. NRI för Strängnäs kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer lägre. Kommersiellt utbud lägre. Fritidsmöjligheter lägre. Trygghet inte säkerställt högre eller lägre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Skiljer sig Strängnäs kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 132 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 132 kommuner Kommunresultat NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder NRI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 62. NRI för Strängnäs kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer lägre. Kommersiellt utbud lägre. Fritidsmöjligheter lägre. Trygghet högre. Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Strängnäs kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Strängnäs kommun. Hösten Bevara Strängnäs kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras 70 Bostäder Utb.möjl. Arb.möjl. Kom- mers.- Trygghet utb. Kommunik.. Fritids.möjl. Bostäder Faktorer som bör förbättras om möjligt Trygghet, Fritidsmöjligheter, Kommunikationer, Kommersiellt utbud Faktorer som kan ges lägre prioritet Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter Faktorer som bör bevaras 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått faktor har hamnat i detta område. 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Strängnäs kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Strängnäs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, våren 2008, hösten 2010, hösten 2011 och hösten NRI för Strängnäs kommun blev 58 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012, då NRI var 56. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Strängnäs kommun hösten 2012 har faktorn Kommunikationer fått högre betygsindex. Indexet Rekommendation blev 64 för Strängnäs kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012 då indexet Rekommendation också var 64. Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet Strängnäs kommun 6

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 58 ±3,3 57 ±2,5 58 ±2,1 Rekommendation 64 ±4,0 63 ±3,3 64 ±2,6 Arbetsmöjligheter 45 ±3,7 44 ±2,8 45 ±2,3 Utbildningsmöjligheter 55 ±3,1 55 ±2,4 55 ±1,9 Bostäder 55 ±3,7 55 ±2,4 55 ±2,2 Kommunikationer 58 ±2,8 56 ±2,0 57 ±1,7 Kommersiellt utbud 57 ±3,6 57 ±2,6 57 ±2,2 Fritidsmöjligheter 57 ±2,6 56 ±1,9 56 ±1,6 Trygghet 65 ±3,9 59 ±2,7 62 ±2,4 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 57 ±8,8 57 ±7,8 59 ±5,4 57 ±5,7 59 ±5,3 57 ±5,1 60 ±6,7 58 ±2,1 Rekommendation 55 ±12,0 65 ±9,1 65 ±6,5 63 ±6,9 65 ±6,0 63 ±6,1 69 ±8,2 64 ±2,6 Arbetsmöjligheter 34 ±7,9 42 ±9,4 51 ±6,7 47 ±6,5 47 ±6,1 45 ±4,8 37 ±4,3 45 ±2,3 Utbildningsmöjligheter 53 ±9,8 55 ±7,1 56 ±5,3 57 ±5,0 56 ±4,9 53 ±4,4 50 ±4,9 55 ±1,9 Bostäder 51 ±12,4 56 ±7,8 56 ±5,8 56 ±5,5 58 ±5,0 53 ±4,7 52 ±5,5 55 ±2,2 Kommunikationer 66 ±6,6 59 ±6,8 55 ±4,9 54 ±4,7 55 ±4,4 54 ±4,2 60 ±5,1 57 ±1,7 Kommersiellt utbud 63 ±10,5 56 ±7,8 58 ±5,7 56 ±6,1 55 ±5,1 55 ±5,5 60 ±7,0 57 ±2,2 Fritidsmöjligheter 57 ±8,3 60 ±5,5 56 ±4,6 52 ±4,5 57 ±4,2 57 ±3,6 60 ±4,7 56 ±1,6 Trygghet 59 ±13,1 64 ±9,4 67 ±5,4 68 ±5,1 62 ±5,1 57 ±5,4 49 ±8,1 62 ±2,4 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Del B. Vad tycker medborgarna i Strängnäs kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Strängnäs kommun blev 46. För Strängnäs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Miljöarbete, Äldreomsorgen samt Gator och vägar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. Strängnäs kommun er NMI 46 ±2,7 Bemötande och tillgänglighet 52 ±2,7 Räddningstjänsten 74 ±2,3 Vatten och avlopp 65 ±2,9 Renhållning och sophämtning 61 ±2,2 Förskolan 59 ±2,7 Kultur 59 ±2,2 Gymnasieskolan 57 ±2,1 Idrotts- och motionsanläggningar 55 ±2,2 Grundskolan 52 ±2,8 Gång- och cykelvägar 51 ±2,8 Gator och vägar 50 ±2,7 Miljöarbete 47 ±2,8 Äldreomsorgen 45 ±2,9 Stöd för utsatta personer 45 ±2,4 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Skiljer sig Strängnäs kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Strängnäs kommun samt för samtliga 132 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Strängnäs kommun Samtliga kommuner NMI för samtliga 132 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2013 blev 53. NMI för Strängnäs kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan lägre. Grundskolan lägre. Gymnasieskolan inte säkerställt högre eller lägre. Äldreomsorgen lägre. Stöd för utsatta personer lägre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete lägre. Renhållning och sophämtning lägre. Vatten och avlopp lägre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Skiljer sig Strängnäs kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 132 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 132 kommuner Kommunresultat NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NMI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 54. NMI för Strängnäs kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. Grundskolan lägre. Gymnasieskolan inte säkerställt högre eller lägre. Äldreomsorgen lägre. Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete lägre. Renhållning och sophämtning lägre. Vatten och avlopp lägre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Strängnäs kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Strängnäs kommun. Hösten Bevara Räddning. Gymn. Gru. Idro. Gång/ cykel. Stöd. Renhållning. Kultur Förskola Gator. Miljöarb. Äldreoms. Vatten. Strängnäs kommun Förbättra om möjligt Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Verksamheter som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de verksamheter som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa verksamheter har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Verksamheter som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NMI. Högst upp till vänster hamnar de verksamheter vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och verksamheten då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Verksamheter som bör prioriteras Miljöarbete, Äldreomsorgen, Gator och vägar Verksamheter som bör förbättras om möjligt Vatten och avlopp, Kultur, Förskolan, Renhållning och sophämtning Verksamheter som kan ges lägre prioritet Stöd för utsatta personer, Idrotts- och motionsanläggningar, Gång- och cykelvägar, Grundskolan Verksamheter som bör bevaras Gymnasieskolan, Räddningstjänsten 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Strängnäs kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Strängnäs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, våren 2008, hösten 2010, hösten 2011 och hösten NMI för Strängnäs kommun blev 46 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012, då NMI var 42. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Strängnäs kommun hösten 2012 har verksamheten Vatten och avlopp fått högre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 52 för Strängnäs kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012 då indexet Bemötande och tillgänglighet var Strängnäs kommun 12

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 45 ±4,0 46 ±3,7 46 ±2,7 Bemötande och tillgänglighet 53 ±3,9 51 ±3,7 52 ±2,7 Förskolan 59 ±4,4 58 ±3,0 59 ±2,7 Grundskolan 53 ±4,6 52 ±3,3 52 ±2,8 Gymnasieskolan 59 ±3,3 55 ±2,5 57 ±2,1 Äldreomsorgen 47 ±4,7 44 ±3,4 45 ±2,9 Stöd för utsatta personer 46 ±4,1 44 ±2,5 45 ±2,4 Räddningstjänsten 74 ±3,8 73 ±2,7 74 ±2,3 Gång- och cykelvägar 53 ±4,4 49 ±3,6 51 ±2,8 Gator och vägar 51 ±4,0 50 ±3,7 50 ±2,7 Idrotts- och motionsanläggningar 55 ±3,6 55 ±2,7 55 ±2,2 Kultur 60 ±3,2 58 ±3,1 59 ±2,2 Miljöarbete 48 ±4,3 45 ±3,5 47 ±2,8 Renhållning och sophämtning 62 ±3,2 61 ±3,1 61 ±2,2 Vatten och avlopp 66 ±4,5 64 ±3,7 65 ±2,9 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 51 ±7,6 45 ±10,6 43 ±6,4 45 ±7,5 45 ±6,5 46 ±6,9 47 ±12,5 46 ±2,7 Bemötande och tillgänglighet 40 ±11,9 51 ±10,3 47 ±6,4 57 ±6,2 53 ±5,8 55 ±5,7 58 ±13,6 52 ±2,7 Förskolan 57 ±13,1 50 ±12,7 57 ±7,0 65 ±5,5 62 ±5,5 59 ±5,6 54 ±4,7 59 ±2,7 Grundskolan 50 ±12,6 55 ±13,1 49 ±6,3 55 ±6,1 52 ±6,3 53 ±6,4 54 ±9,2 52 ±2,8 Gymnasieskolan 58 ±8,8 54 ±9,4 53 ±4,7 62 ±5,6 59 ±4,8 54 ±5,3 60 ±4,5 57 ±2,1 Äldreomsorgen 46 ±14,6 53 ±11,7 34 ±5,7 50 ±6,6 43 ±6,8 45 ±6,6 51 ±9,8 45 ±2,9 Stöd för utsatta personer 39 ±12,2 48 ±11,7 42 ±5,0 44 ±5,9 46 ±4,9 49 ±4,9 50 ±5,2 45 ±2,4 Räddningstjänsten 77 ±9,9 67 ±12,1 74 ±5,1 74 ±5,2 75 ±4,6 75 ±5,2 73 ±7,9 74 ±2,3 Gång- och cykelvägar 56 ±10,9 55 ±12,6 53 ±6,5 48 ±7,2 50 ±5,5 51 ±6,6 46 ±11,0 51 ±2,8 Gator och vägar 60 ±11,5 50 ±11,0 50 ±6,6 51 ±6,2 49 ±6,0 46 ±6,5 50 ±12,1 50 ±2,7 Idrotts- och motionsanläggningar 54 ±11,1 49 ±10,3 52 ±5,5 53 ±5,9 59 ±4,4 58 ±4,7 61 ±4,5 55 ±2,2 Kultur 58 ±7,7 58 ±9,0 63 ±5,4 57 ±5,7 56 ±6,1 63 ±6,1 56 ±6,8 59 ±2,2 Miljöarbete 52 ±7,4 42 ±12,6 44 ±7,2 42 ±7,9 48 ±6,1 49 ±6,4 55 ±9,5 47 ±2,8 Renhållning och sophämtning 59 ±8,4 60 ±8,7 62 ±5,7 63 ±5,7 61 ±5,2 58 ±5,9 62 ±9,4 61 ±2,2 Vatten och avlopp 77 ±8,8 68 ±13,6 65 ±7,1 62 ±7,2 61 ±6,5 63 ±7,3 65 ±7,2 65 ±2,9 ANTAL SVARANDE Samtliga 14

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Del C. Vad tycker medborgarna i Strängnäs kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Strängnäs kommun blev 32. För Strängnäs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende och Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Strängnäs kommun er NII 32 ±2,5 Information 48 ±2,1 Kontakt 43 ±2,5 Förtroende 34 ±2,5 Påverkan 31 ±2,4 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Skiljer sig Strängnäs kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Strängnäs kommun samt för samtliga 132 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NII Kontakt Strängnäs kommun Samtliga kommuner NII för samtliga 132 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2013 blev 39. NII för Strängnäs kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt lägre. Information lägre. Påverkan lägre. Förtroende lägre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Skiljer sig Strängnäs kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 132 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 132 kommuner Kommunresultat NII för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 39. NII för Strängnäs kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. Information lägre. Påverkan lägre. Förtroende lägre. NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Strängnäs kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Strängnäs kommun. Hösten Bevara Strängnäs kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NII. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Förtroende, Påverkan Faktorer som bör förbättras om möjligt faktor har hamnat i detta område. 50 Information Faktorer som kan ges lägre prioritet Lägre prioritet Kontakt Påverkan Förtroende Prioritera faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan bevaras Information, Kontakt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Strängnäs kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. Strängnäs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, våren 2008, hösten 2010, hösten 2011 och hösten NII för Strängnäs kommun blev 32 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012, då NII var 30. NII För Strängnäs kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Kontakt Information Påverkan Förtroende Strängnäs kommun

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Man Kön Kvinna Samtliga NII 32 ±4,0 33 ±3,0 32 ±2,5 Kontakt 43 ±4,0 43 ±3,0 43 ±2,5 Information 47 ±3,0 50 ±3,0 48 ±2,1 Påverkan 31 ±3,9 31 ±2,7 31 ±2,4 Förtroende 33 ±4,1 34 ±2,9 34 ±2,5 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Strängnäs kommun. Hösten 2013 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NII 36 ±10,0 34 ±10,8 29 ±6,9 33 ±6,0 35 ±5,4 29 ±5,8 30 ±8,5 32 ±2,5 Kontakt 35 ±8,6 46 ±11,1 39 ±6,7 46 ±6,5 49 ±5,4 40 ±5,8 39 ±8,4 43 ±2,5 Information 46 ±7,0 45 ±6,7 47 ±6,9 51 ±6,2 53 ±5,3 47 ±5,2 45 ±6,0 48 ±2,1 Påverkan 32 ±12,6 25 ±8,0 30 ±6,3 33 ±6,0 34 ±5,7 29 ±5,0 30 ±7,5 31 ±2,4 Förtroende 33 ±11,7 31 ±8,7 30 ±6,9 35 ±6,1 37 ±5,9 34 ±5,9 35 ±8,4 34 ±2,5 ANTAL SVARANDE Samtliga 20

23 Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Hösten 2013 Kommun Svarande Andel (%) Kommun Nettourval Nettourval Svarande Andel (%) Alingsås kommun % Munkedals kommun % Arvika kommun % Nacka kommun % Avesta kommun % Nordanstigs kommun % Bodens kommun % Norsjö kommun % Borås stad % Nykvarns kommun % Boxholms kommun % Nyköpings kommun % Bromölla kommun % Ockelbo kommun % Burlövs kommun % Region Gotland % Eskilstuna kommun % Ronneby kommun % Falkenbergs kommun % Rättviks kommun % Falköpings kommun % Sandvikens kommun % Flens kommun % Sigtuna kommun % Gislaveds kommun % Skara kommun % Gävle kommun % Skellefteå kommun % Hammarö kommun % Skinnskattebergs kommun % Helsingborgs stad % Solna stad % Hofors kommun % Stenungsunds kommun % Hylte kommun % Strängnäs kommun % Härnösands kommun % Sundsvalls kommun % Jokkmokks kommun % Svenljunga kommun % Kalmar kommun % Söderhamns kommun % Karlsborgs kommun % Söderköpings kommun % Kinda kommun % Tidaholms kommun % Kumla kommun % Tingsryds kommun % Kungsbacka kommun % Torsås kommun % Leksands kommun % Upplands Väsby kommun % Lerums kommun % Uppvidinge kommun % Lomma kommun % Vallentuna kommun % Luleå kommun % Vimmerby kommun % Markaryds kommun % Åtvidabergs kommun % Mjölby kommun % Övertorneå kommun % Motala kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Strängnäs kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) användes som urvalsram. Som standard drogs ett urval på 600 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och dess syfte. Därefter skickades enkät och svarskuvert ut. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 19 september och avslutades den 8 november Svarsandel Svarsandelen för Strängnäs kommun blev 50 procent. Strängnäs kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten Svarsandelen blev då 51 procent. 21

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer