SCB:s medborgarundersökning hösten Nacka kommun. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nacka kommun. Rapport"

Transkript

1 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nacka kommun Rapport

2 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 73 kommuner i undersökningen hösten Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 257 av landets kommuner deltagit och 233 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för Nacka kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 22 september och den 10 november Ett urval på personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 45 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säkerställd. Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Del A. Hur bedömer medborgarna Nacka kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Nacka kommun. Hösten 2014 Nacka kommun er NRI 73 ±1,5 Rekommendation 83 ±1,7 Kommersiellt utbud 68 ±1,9 Trygghet 68 ±1,7 Kommunikationer 66 ±1,5 Fritidsmöjligheter 66 ±1,5 Utbildningsmöjligheter 65 ±1,7 Bostäder 62 ±1,7 Arbetsmöjligheter 58 ±2,3 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Nacka kommun som en plats att bo och leva på blev 73. För Nacka kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 73 procent av medborgarna i Nacka kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 4 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Nacka kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Nacka kommun samt för samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Nacka kommun Samtliga kommuner NRI för samtliga 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2014 blev 61. NRI för Nacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter högre. Utbildningsmöjligheter högre. Bostäder högre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud högre. Fritidsmöjligheter högre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Nacka kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 129 kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Kommunresultat Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer NRI för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 64. NRI för Nacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter högre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder högre. Kommunikationer inte säkerställt högre eller lägre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Nacka kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Nacka kommun. Hösten Bevara Kommers. Trygghet utb. Kommunik. Utb.möjl. Arb.möjl. Fritidsmöjl. Bostäder Nacka kommun Förbättra om möjligt Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Bostäder Faktorer som bör förbättras om möjligt Fritidsmöjligheter, Trygghet Faktorer som kan ges lägre prioritet Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter Faktorer som bör bevaras Kommunikationer, Kommersiellt utbud 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Nacka kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit Nacka kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2008, hösten 2009, hösten 2010, hösten 2011, hösten 2012 och hösten NRI för Nacka kommun blev 73 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2013, då NRI var 71. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter För Nacka kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Indexet Rekommendation blev 83 för Nacka kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2013 då indexet Rekommendation var 80. Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet Nacka kommun 6

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Nacka kommun. Hösten 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 71 ±2,1 74 ±2,3 73 ±1,5 Rekommendation 81 ±2,4 84 ±2,4 83 ±1,7 Arbetsmöjligheter 59 ±3,0 57 ±3,6 58 ±2,3 Utbildningsmöjligheter 63 ±2,2 67 ±2,6 65 ±1,7 Bostäder 62 ±2,4 62 ±2,5 62 ±1,7 Kommunikationer 64 ±2,2 69 ±2,1 66 ±1,5 Kommersiellt utbud 68 ±2,6 68 ±2,8 68 ±1,9 Fritidsmöjligheter 64 ±2,1 68 ±2,1 66 ±1,5 Trygghet 71 ±2,2 65 ±2,5 68 ±1,7 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Nacka kommun. Hösten 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 65 ±7,5 75 ±5,1 75 ±3,9 74 ±4,1 70 ±4,3 74 ±3,6 75 ±6,4 73 ±1,5 Rekommendation 75 ±9,0 84 ±5,6 86 ±4,3 84 ±4,1 78 ±4,6 84 ±3,9 84 ±6,7 83 ±1,7 Arbetsmöjligheter 44 ±10,4 60 ±7,9 61 ±5,9 63 ±6,3 57 ±5,5 58 ±4,8 59 ±5,6 58 ±2,3 Utbildningsmöjligheter 50 ±8,5 73 ±5,0 66 ±4,6 68 ±4,7 59 ±4,7 66 ±4,0 67 ±5,6 65 ±1,7 Bostäder 50 ±8,6 65 ±5,5 64 ±4,6 67 ±4,4 58 ±4,4 59 ±4,4 62 ±5,4 62 ±1,7 Kommunikationer 68 ±5,9 68 ±5,3 67 ±4,1 63 ±4,4 65 ±4,1 67 ±3,8 73 ±5,0 66 ±1,5 Kommersiellt utbud 66 ±8,4 68 ±6,9 71 ±4,8 70 ±4,7 66 ±4,9 66 ±5,3 72 ±7,1 68 ±1,9 Fritidsmöjligheter 62 ±6,7 66 ±5,4 66 ±4,0 68 ±4,0 65 ±3,6 67 ±3,2 70 ±5,2 66 ±1,5 Trygghet 57 ±9,5 77 ±4,6 71 ±4,3 69 ±4,0 66 ±4,5 62 ±4,2 66 ±5,9 68 ±1,7 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Del B. Vad tycker medborgarna i Nacka kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Nacka kommun. Hösten 2014 Nacka kommun er NMI 66 ±2,2 Bemötande och tillgänglighet 63 ±2,2 Vatten och avlopp 85 ±1,9 Räddningstjänsten 77 ±1,8 Förskolan 70 ±2,0 Gymnasieskolan 70 ±2,0 Grundskolan 68 ±2,1 Renhållning och sophämtning 68 ±2,7 Kultur 66 ±2,4 Gator och vägar 64 ±2,6 Idrotts- och motionsanläggningar 62 ±2,4 Miljöarbete 61 ±3,0 Gång- och cykelvägar 59 ±2,7 Äldreomsorgen 58 ±1,7 Stöd för utsatta personer 57 ±1,6 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Nacka kommun blev 66. För Nacka kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gång- och cykelvägar, Miljöarbete samt Idrotts- och motionsanläggningar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar- Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Nacka kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Nacka kommun samt för samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Nacka kommun Samtliga kommuner NMI för samtliga 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2014 blev 55. NMI för Nacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan högre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen högre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten högre. Gång- och cykelvägar högre. Gator och vägar högre. Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp högre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Nacka kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga Kommunresultat 129 kommuner NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NMI för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 57. NMI för Nacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan högre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen högre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar högre. Gator och vägar högre. Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp högre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Nacka kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Nacka kommun. Hösten Bevara RÄ V&A Nacka kommun Förbättra om möjligt Verksamheter som bör prioriteras Gång- och cykelvägar, Miljöarbete, Idrotts- och motionsanläggningar Verksamheter som bör förbättras om möjligt Vatten och avlopp, Renhållning och sophämtning, Förskolan Verksamheter som kan ges lägre prioritet Stöd för utsatta personer, Äldreomsorgen, Gator och vägar, Kultur Verksamheter som bör bevaras Gymnasieskolan, Grundskolan, Räddningstjänsten GR GY KU G&V ÄL ST FÖ R&S I&M MI G&C Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Effektmått Förskolan = FÖ Räddningstjänsten = RÄ Kultur = KU Grundskolan = GR Gång- och cykelvägar = G&C Miljöarbete = MI Gymnasieskolan = GY Gator och vägar = G&V Renhållning och sophämtning = R&S Äldreoms orgen = ÄL Idrotts- och motionsanläggningar = I&M Vatten och avlopp = V&A Stöd för utsatta personer = ST 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Nacka kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Nacka kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2008, hösten 2009, hösten 2010, hösten 2011, hösten 2012 och hösten NMI för Nacka kommun blev 66 i årets undersökning. Det är högre jämfört med hösten 2013, då NMI var 61. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Nacka kommun hösten 2013 har verksamheterna Äldreomsorgen samt Gator och vägar fått högre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 63 för Nacka kommun i årets undersökning. Det är högre jämfört med hösten 2013, då indexet Bemötande och tillgänglighet var Nacka kommun 12

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Nacka kommun. Hösten 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 64 ±3,2 68 ±3,1 66 ±2,2 Bemötande och tillgänglighet 61 ±2,7 65 ±3,5 63 ±2,2 Förskolan 69 ±2,9 72 ±2,8 70 ±2,0 Grundskolan 68 ±2,7 68 ±3,2 68 ±2,1 Gymnasieskolan 69 ±2,5 70 ±3,2 70 ±2,0 Äldreomsorgen 55 ±2,1 61 ±2,6 58 ±1,7 Stöd för utsatta personer 56 ±2,3 59 ±2,2 57 ±1,6 Räddningstjänsten 74 ±2,4 79 ±2,6 77 ±1,8 Gång- och cykelvägar 58 ±3,7 60 ±3,9 59 ±2,7 Gator och vägar 63 ±3,8 64 ±3,5 64 ±2,6 Idrotts- och motionsanläggningar 59 ±2,7 65 ±4,0 62 ±2,4 Kultur 61 ±2,5 70 ±3,8 66 ±2,4 Miljöarbete 62 ±3,9 60 ±4,6 61 ±3,0 Renhållning och sophämtning 66 ±3,5 69 ±4,0 68 ±2,7 Vatten och avlopp 83 ±2,9 86 ±2,4 85 ±1,9 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Nacka kommun. Hösten 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 66 ±6,6 70 ±6,8 66 ±5,7 66 ±6,1 64 ±6,0 61 ±6,3 69 ±8,7 66 ±2,2 Bemötande och tillgänglighet 66 ±6,4 67 ±4,9 62 ±6,8 63 ±5,9 60 ±6,1 58 ±6,1 69 ±10,4 63 ±2,2 Förskolan 57 ±9,8 70 ±6,5 74 ±5,4 75 ±4,8 69 ±5,3 69 ±4,3 75 ±8,1 70 ±2,0 Grundskolan 61 ±11,6 69 ±4,2 65 ±6,1 72 ±5,3 67 ±5,2 69 ±4,1 77 ±6,6 68 ±2,1 Gymnasieskolan 62 ±9,9 74 ±7,2 67 ±5,1 73 ±4,7 67 ±5,4 71 ±4,3 78 ±6,8 70 ±2,0 Äldreomsorgen 46 ±6,6 67 ±4,1 63 ±3,9 57 ±4,0 56 ±5,8 51 ±6,0 56 ±10,0 58 ±1,7 Stöd för utsatta personer 51 ±5,9 71 ±4,1 58 ±4,0 58 ±4,7 52 ±4,6 52 ±4,9 53 ±8,7 57 ±1,6 Räddningstjänsten 75 ±7,5 86 ±4,9 76 ±4,7 76 ±5,2 72 ±5,5 74 ±4,7 77 ±6,3 77 ±1,8 Gång- och cykelvägar 55 ±12,1 68 ±9,3 60 ±6,3 57 ±6,3 57 ±6,7 51 ±6,3 64 ±8,7 59 ±2,7 Gator och vägar 60 ±11,2 70 ±8,3 67 ±5,9 61 ±6,5 60 ±6,3 59 ±6,8 66 ±9,6 64 ±2,6 Idrotts- och motionsanläggningar 53 ±9,0 67 ±11,1 65 ±5,2 58 ±6,2 63 ±4,7 64 ±4,5 64 ±5,6 62 ±2,4 Kultur 63 ±9,2 70 ±10,5 66 ±5,1 66 ±5,2 63 ±5,3 61 ±5,3 71 ±7,7 66 ±2,4 Miljöarbete 69 ±11,0 57 ±11,6 58 ±7,9 63 ±6,6 59 ±7,3 59 ±6,8 67 ±7,2 61 ±3,0 Renhållning och sophämtning 70 ±10,6 66 ±11,3 68 ±5,7 67 ±6,0 68 ±5,6 64 ±6,2 71 ±9,2 68 ±2,7 Vatten och avlopp 82 ±10,5 91 ±4,8 85 ±4,4 84 ±5,2 84 ±4,5 79 ±4,5 86 ±7,8 85 ±1,9 ANTAL SVARANDE Samtliga 14

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Del C. Vad tycker medborgarna i Nacka kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Nacka kommun. Hösten 2014 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Nacka kommun blev 50. För Nacka kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan samt Information som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Nacka kommun er NII 50 ±2,9 Information 61 ±2,9 Förtroende 55 ±2,9 Kontakt 49 ±2,8 Påverkan 47 ±2,7 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Nacka kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Nacka kommun samt för samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 NII Kontakt Nacka kommun Samtliga kommuner NII för samtliga 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2014 blev 41. NII för Nacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. Information högre. Påverkan högre. Förtroende högre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Nacka kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 129 kommuner Kommunresultat NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NII för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 42. NII för Nacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. Information högre. Påverkan högre. Förtroende högre. 17

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Nacka kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Nacka kommun. Hösten 2014 Faktorer som bör prioriteras Påverkan Faktorer som bör förbättras om möjligt Information 100 Bevara 90 Nacka kommun Förbättra om möjligt Faktorer som kan ges lägre prioritet Kontakt Faktorer som kan bevaras Förtroende Förtroende Information 50 Kontakt Påverkan Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Nacka kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit Nacka kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2008, hösten 2009, hösten 2010, hösten 2011, hösten 2012 och hösten NII för Nacka kommun blev 50 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2013, då NII var 46. NII För Nacka kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Kontakt Information Påverkan Förtroende. Nacka kommun

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Nacka kommun. Hösten 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NII 48 ±3,7 51 ±4,4 50 ±2,9 Kontakt 48 ±3,6 51 ±4,3 49 ±2,8 Information 59 ±4,0 63 ±4,2 61 ±2,9 Påverkan 45 ±3,7 49 ±3,9 47 ±2,7 Förtroende 55 ±4,2 56 ±4,0 55 ±2,9 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Nacka kommun. Hösten 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NII 52 ±14,9 50 ±8,0 49 ±7,0 53 ±6,6 45 ±6,9 48 ±6,1 49 ±9,9 50 ±2,9 Kontakt 39 ±18,6 57 ±5,7 47 ±5,6 52 ±6,3 48 ±6,8 49 ±5,6 54 ±9,4 49 ±2,8 Information 62 ±17,3 56 ±9,0 62 ±6,2 63 ±6,3 59 ±6,4 65 ±5,1 64 ±8,0 61 ±2,9 Påverkan 46 ±14,6 52 ±8,5 48 ±6,2 49 ±5,9 42 ±6,3 46 ±5,2 46 ±9,9 47 ±2,7 Förtroende 46 ±16,6 53 ±8,2 58 ±6,6 60 ±6,6 50 ±6,7 55 ±6,0 62 ±9,4 55 ±2,9 ANTAL SVARANDE Samtliga 20

23 Om undersökningen SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Hösten 2014 Kommun Nettourval Andel (%) Kommun Netto- Svarande Svarande urval Andel (%) Alingsås kommun % Lysekils kommun % Askersunds kommun % Mariestads kommun % Bodens kommun % Marks kommun % Borgholms kommun % Nacka kommun % Borlänge kommun % Nora kommun % Burlövs kommun % Nykvarns kommun % Dals-Eds kommun % Nyköpings kommun % Ekerö kommun % Orsa kommun % Enköpings kommun % Region Gotland % Eskilstuna kommun % Ronneby kommun % Eslövs kommun % Sala kommun % Falkenbergs kommun % Salems kommun % Falköpings kommun % Sandvikens kommun % Finspångs kommun % Sigtuna kommun % Flens kommun % Skara kommun % Gislaveds kommun % Skellefteå kommun % Gävle kommun % Sollefteå kommun % Heby kommun % Sollentuna kommun % Helsingborgs stad % Solna stad % Hofors kommun % Strängnäs kommun % Härjedalens kommun % Strömsunds kommun % Härnösands kommun % Sundsvalls kommun % Härryda kommun % Säffle kommun % Hässleholms kommun % Tierps kommun % Höganäs kommun % Tomelilla kommun % Höörs kommun % Trollhättans stad % Kalmar kommun % Tyresö kommun % Katrineholms kommun % Täby kommun % Kristinehamns kommun % Upplands Väsby kommun % Kungsbacka kommun % Varbergs kommun % Köpings kommun % Vellinge kommun % Lilla Edets kommun % Vindelns kommun % Lindesbergs kommun % Västerviks kommun % Ljusdals kommun % Västerås stad % Lomma kommun % Åtvidabergs kommun % Ludvika kommun % Östersunds kommun % Luleå kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Nacka kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 600 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och dess syfte. Därefter skickades enkät och svarskuvert ut. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 22 september och avslutades den 10 november Svarsandel Svarsandelen för Nacka kommun blev 45 procent. Nacka kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten Svarsandelen blev då 46 procent. 21

24 Inför eget arbete med resultaten SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Rapportbilaga Till denna resultatrapport finns en bilaga. Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram som har tagits fram för Nacka kommun och som använts till analysen i denna rapport. Utöver det finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI samt riktlinjer för att tolka och arbeta vidare med resultaten. Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är tillgängliga via Inför eget arbete med resultaten Det är viktigt att komma ihåg att Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp. Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun. 22

25 23

26 SCB Hösten 2014 Vad tycker du om din kommun? För ledningen i din kommun är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Några av frågorna de vill ha svar på är följande: - Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? - Vad tycker du om vägarna, skolan och äldreomsorgen? - Vilket förtroende har du för kommunens politiker? Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Har du ingen direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst. Din kommun har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ställa frågor till dig och andra invånare i kommunen. På nästa sida finns mer information om undersökningen. Du kan även läsa mer om den på For information about this survey in English, please visit Dina svar är viktiga Du är en av flera invånare i din kommun i åldern år som har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Dina svar bidrar till kunskapen om vad invånarna tycker om kommunen. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Du gör så här Du kan besvara frågorna via Logga då in med användarnamnet och lösenordet till höger. På webbsidan finns frågorna även på engelska, finska och spanska. Användarnamn: Lösenord: Om du istället väljer att besvara pappersenkäten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Lisa Flood Undersökningsledare, SCB Kontakta oss gärna: , SCB, DIH/ENK, Örebro Mer information finns på nästa sida 24

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Gröna kommuner på väg 2015

Gröna kommuner på väg 2015 Gröna kommuner på väg 2015 Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter: en trendspaning Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr. 802400-0674 103 87 Stockholm

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer