SCB:s medborgarundersökning hösten Orsa kommun. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Orsa kommun. Rapport"

Transkript

1 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Orsa kommun Rapport

2 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 73 kommuner i undersökningen hösten Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 257 av landets kommuner deltagit och 233 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för Orsa kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 22 september och den 10 november Ett urval på 600 personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 53 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säkerställd. Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Del A. Hur bedömer medborgarna Orsa kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Orsa kommun. Hösten 2014 Orsa kommun er NRI 53 ±2,8 Rekommendation 53 ±3,5 Trygghet 70 ±2,7 Fritidsmöjligheter 58 ±2,2 Bostäder 56 ±2,9 Kommersiellt utbud 56 ±2,3 Kommunikationer 43 ±2,4 Utbildningsmöjligheter 37 ±2,3 Arbetsmöjligheter 33 ±3,1 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Orsa kommun som en plats att bo och leva på blev 53. För Orsa kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Kommunikationer, Bostäder, Kommersiellt utbud samt Fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 31 procent av medborgarna i Orsa kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 30 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Orsa kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Orsa kommun samt för samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Orsa kommun Samtliga kommuner NRI för samtliga 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2014 blev 61. NRI för Orsa kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer lägre. Kommersiellt utbud lägre. Fritidsmöjligheter lägre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Orsa kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 129 kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Kommunresultat Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer NRI för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) blev 59. NRI för Orsa kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer lägre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet inte säkerställt högre eller lägre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Orsa kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Orsa kommun. Hösten Bevara Trygghet Fritidsmöjl. Bostäder, Kommers.utb. Orsa kommun Förbättra om möjligt Kommunik. 40 Utb.möjl. Arb.möjl. 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Kommunikationer Faktorer som bör förbättras om möjligt Bostäder, Kommersiellt utbud, Fritidsmöjligheter Faktorer som kan ges lägre prioritet Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter Faktorer som bör bevaras Trygghet 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Orsa kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit Orsa kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2009, våren 2011 och våren NRI för Orsa kommun blev 53 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2012, då NRI var 55. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Orsa kommun våren 2012 har faktorn Kommersiellt utbud fått högre betygsindex. Indexet Rekommendation blev 53 för Orsa kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2012 då indexet Rekommendation var 57. Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet Orsa kommun 6

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Orsa kommun. Hösten 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 53 ±5,2 54 ±3,8 53 ±2,8 Rekommendation 54 ±6,3 52 ±4,9 53 ±3,5 Arbetsmöjligheter 32 ±5,9 34 ±4,0 33 ±3,1 Utbildningsmöjligheter 39 ±4,5 35 ±3,1 37 ±2,3 Bostäder 55 ±5,6 56 ±3,8 56 ±2,9 Kommunikationer 47 ±4,8 40 ±2,9 43 ±2,4 Kommersiellt utbud 59 ±4,5 52 ±3,3 56 ±2,3 Fritidsmöjligheter 56 ±4,4 60 ±3,0 58 ±2,2 Trygghet 73 ±4,9 67 ±3,8 70 ±2,7 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Orsa kommun. Hösten 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 45 ±12,1 58 ±9,5 53 ±8,4 52 ±6,4 53 ±7,3 56 ±6,7 57 ±7,5 53 ±2,8 Rekommendation 40 ±14,1 60 ±11,4 52 ±12,9 54 ±7,9 54 ±7,9 57 ±8,5 49 ±10,6 53 ±3,5 Arbetsmöjligheter 33 ±10,9 43 ±13,9 37 ±11,2 36 ±8,6 31 ±6,3 28 ±6,0 27 ±6,4 33 ±3,1 Utbildningsmöjligheter 32 ±9,4 40 ±6,9 35 ±7,5 36 ±6,9 37 ±5,8 37 ±5,4 40 ±6,5 37 ±2,3 Bostäder 53 ±12,7 62 ±11,4 56 ±9,3 58 ±7,8 54 ±6,7 52 ±6,1 55 ±6,9 56 ±2,9 Kommunikationer 47 ±8,9 48 ±10,5 37 ±6,5 39 ±5,3 42 ±5,9 47 ±5,7 47 ±7,3 43 ±2,4 Kommersiellt utbud 51 ±9,4 62 ±6,2 55 ±7,5 53 ±6,6 55 ±5,8 62 ±6,1 48 ±7,4 56 ±2,3 Fritidsmöjligheter 52 ±7,8 55 ±8,2 54 ±7,7 60 ±6,2 58 ±5,3 65 ±5,3 57 ±6,4 58 ±2,2 Trygghet 74 ±10,5 79 ±8,8 77 ±8,0 72 ±6,9 63 ±6,7 67 ±6,7 60 ±8,2 70 ±2,7 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Del B. Vad tycker medborgarna i Orsa kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Orsa kommun. Hösten 2014 Orsa kommun er NMI 43 ±3,7 Bemötande och tillgänglighet 54 ±3,8 Räddningstjänsten 80 ±2,5 Vatten och avlopp 78 ±3,3 Renhållning och sophämtning 66 ±2,8 Förskolan 57 ±3,8 Kultur 56 ±3,5 Idrotts- och motionsanläggningar 54 ±2,8 Gång- och cykelvägar 51 ±4,3 Gator och vägar 50 ±4,5 Gymnasieskolan 47 ±2,8 Miljöarbete 47 ±4,5 Stöd för utsatta personer 41 ±2,4 Äldreomsorgen 36 ±3,2 Grundskolan 30 ±3,9 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Orsa kommun blev 43. För Orsa kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Miljöarbete, Grundskolan, Äldreomsorgen samt Gator och vägar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar- Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Orsa kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Orsa kommun samt för samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Orsa kommun Samtliga kommuner NMI för samtliga 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2014 blev 55. NMI för Orsa kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan lägre. Grundskolan lägre. Gymnasieskolan lägre. Äldreomsorgen lägre. Stöd för utsatta personer lägre. Räddningstjänsten högre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur lägre. Miljöarbete lägre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp inte säkerställt högre eller lägre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Orsa kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga Kommunresultat 129 kommuner NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NMI för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) blev 52. NMI för Orsa kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan lägre. Grundskolan lägre. Gymnasieskolan lägre. Äldreomsorgen lägre. Stöd för utsatta personer lägre. Räddningstjänsten högre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur lägre. Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp inte säkerställt högre eller lägre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Orsa kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Orsa kommun. Hösten Bevara Orsa kommun Förbättra om möjligt Verksamheter som bör prioriteras Miljöarbete, Grundskolan, Äldreomsorgen, Gator och vägar Verksamheter som bör förbättras om möjligt Renhållning och sophämtning, Vatten och avlopp, Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur Verksamheter som kan ges lägre prioritet Stöd för utsatta personer, Gymnasieskolan, Gång- och cykelvägar Verksamheter som bör bevaras 80 RÄ V&A Förskolan, Räddningstjänsten 70 R&S FÖ G&C GY KU I&M G&V MI 40 ST ÄL 30 GR Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Effektmått Förskolan = FÖ Räddningstjänsten = RÄ Kultur = KU Grundskolan = GR Gång- och cykelvägar = G&C Miljöarbete = MI Gymnasieskolan = GY Gator och vägar = G&V Renhållning och sophämtning = R&S Äldreoms orgen = ÄL Idrotts- och motionsanläggningar = I&M Vatten och avlopp = V&A Stöd för utsatta personer = ST 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Orsa kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Orsa kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2009, våren 2011 och våren NMI för Orsa kommun blev 43 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2012, då NMI var 48. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Orsa kommun våren 2012 har verksamheten Grundskolan fått lägre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 54 för Orsa kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren Då var indexet Bemötande och tillgänglighet Orsa kommun 12

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Orsa kommun. Hösten 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 43 ±6,7 44 ±6,1 43 ±3,7 Bemötande och tillgänglighet 52 ±7,0 55 ±6,1 54 ±3,8 Förskolan 54 ±7,1 61 ±6,1 57 ±3,8 Grundskolan 30 ±6,9 30 ±6,6 30 ±3,9 Gymnasieskolan 40 ±5,6 53 ±4,7 47 ±2,8 Äldreomsorgen 37 ±5,5 35 ±5,9 36 ±3,2 Stöd för utsatta personer 47 ±4,6 34 ±4,7 41 ±2,4 Räddningstjänsten 78 ±4,7 81 ±4,8 80 ±2,5 Gång- och cykelvägar 49 ±8,3 54 ±6,3 51 ±4,3 Gator och vägar 49 ±8,7 50 ±6,3 50 ±4,5 Idrotts- och motionsanläggningar 54 ±5,2 54 ±5,0 54 ±2,8 Kultur 53 ±6,2 59 ±6,2 56 ±3,5 Miljöarbete 46 ±8,7 48 ±6,3 47 ±4,5 Renhållning och sophämtning 64 ±5,3 67 ±4,9 66 ±2,8 Vatten och avlopp 75 ±6,3 81 ±5,3 78 ±3,3 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Orsa kommun. Hösten 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 42 ±13,0 41 ±14,3 38 ±9,8 39 ±7,4 45 ±8,9 45 ±9,4 55 ±12,6 43 ±3,7 Bemötande och tillgänglighet 48 ±8,1 54 ±18,9 46 ±9,6 57 ±6,9 58 ±8,8 49 ±9,9 61 ±13,8 54 ±3,8 Förskolan 55 ±11,3 59 ±18,6 58 ±13,0 62 ±7,6 50 ±9,1 62 ±6,8 53 ±12,0 57 ±3,8 Grundskolan 45 ±16,3 22 ±17,9 30 ±8,4 28 ±8,0 30 ±8,0 23 ±7,6 36 ±14,3 30 ±3,9 Gymnasieskolan 43 ±7,5 55 ±3,3 42 ±11,6 52 ±7,4 40 ±7,2 49 ±6,5 47 ±12,8 47 ±2,8 Äldreomsorgen 48 ±9,6 35 ±8,2 37 ±9,9 36 ±7,8 34 ±7,9 27 ±8,4 42 ±13,8 36 ±3,2 Stöd för utsatta personer 52 ±3,1 30 ±4,7 52 ±9,3 38 ±6,3 41 ±7,7 30 ±7,6 51 ±7,2 41 ±2,4 Räddningstjänsten 81 ±7,4 89 ±5,4 78 ±7,8 74 ±7,3 82 ±7,3 79 ±7,2 78 ±7,9 80 ±2,5 Gång- och cykelvägar 59 ±5,5 51 ±26,2 46 ±11,2 51 ±8,3 47 ±9,3 52 ±8,6 54 ±13,5 51 ±4,3 Gator och vägar 51 ±21,4 57 ±19,7 40 ±11,9 49 ±7,8 45 ±9,1 51 ±9,2 57 ±13,4 50 ±4,5 Idrotts- och motionsanläggningar 43 ±9,8 63 ±9,8 48 ±9,3 53 ±6,4 54 ±7,2 55 ±7,1 64 ±8,2 54 ±2,8 Kultur 56 ±13,1 53 ±16,5 50 ±8,7 53 ±6,9 62 ±8,2 54 ±7,5 64 ±11,9 56 ±3,5 Miljöarbete 33 ±18,1 35 ±21,1 43 ±12,0 48 ±8,0 52 ±9,4 56 ±9,8 55 ±13,6 47 ±4,5 Renhållning och sophämtning 62 ±6,1 68 ±10,3 52 ±10,5 65 ±6,9 69 ±6,4 68 ±7,5 72 ±10,5 66 ±2,8 Vatten och avlopp 82 ±17,9 79 ±10,3 77 ±8,6 76 ±7,1 77 ±7,7 81 ±6,2 74 ±9,9 78 ±3,3 ANTAL SVARANDE Samtliga 14

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Del C. Vad tycker medborgarna i Orsa kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Orsa kommun. Hösten 2014 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Orsa kommun blev 33. För Orsa kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Orsa kommun er NII 33 ±3,0 Kontakt 52 ±3,0 Information 47 ±3,0 Förtroende 36 ±3,2 Påverkan 34 ±2,9 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Orsa kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Orsa kommun samt för samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 NII Kontakt Orsa kommun Samtliga kommuner NII för samtliga 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2014 blev 41. NII för Orsa kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. Information lägre. Påverkan lägre. Förtroende lägre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skiljer sig Orsa kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 129 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten 2014 Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 129 kommuner Kommunresultat NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NII för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) blev 41. NII för Orsa kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. Information lägre. Påverkan lägre. Förtroende lägre. 17

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Orsa kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Orsa kommun. Hösten 2014 Faktorer som bör prioriteras Påverkan, Förtroende Faktorer som bör förbättras om möjligt faktor har hamnat i detta område. 100 Bevara 90 Orsa kommun Förbättra om möjligt Faktorer som kan ges lägre prioritet faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan bevaras Information, Kontakt Kontakt Information Förtroende Påverkan Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Orsa kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit Orsa kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2009, våren 2011 och våren NII för Orsa kommun blev 33 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2012, då NII var 37. NII Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Orsa kommun våren 2012 har faktorn Förtroende fått lägre betygsindex. Kontakt Information Påverkan Förtroende Orsa kommun

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Orsa kommun. Hösten 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NII 35 ±5,6 30 ±4,1 33 ±3,0 Kontakt 55 ±5,4 49 ±4,2 52 ±3,0 Information 48 ±5,2 45 ±4,6 47 ±3,0 Påverkan 38 ±5,6 30 ±3,8 34 ±2,9 Förtroende 37 ±5,9 36 ±4,4 36 ±3,2 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Orsa kommun. Hösten 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NII 42 ±6,2 31 ±12,0 29 ±10,7 29 ±6,5 34 ±7,8 32 ±7,3 33 ±11,2 33 ±3,0 Kontakt 44 ±3,4 62 ±6,7 44 ±12,9 54 ±7,5 55 ±8,2 55 ±7,5 46 ±11,3 52 ±3,0 Information 39 ±3,7 47 ±10,2 45 ±12,0 45 ±6,8 54 ±6,8 49 ±8,5 44 ±12,8 47 ±3,0 Påverkan 53 ±3,6 30 ±12,2 26 ±9,7 30 ±6,1 36 ±7,9 34 ±7,2 33 ±12,0 34 ±2,9 Förtroende 49 ±6,2 33 ±13,4 29 ±10,9 36 ±7,0 36 ±8,2 36 ±8,1 35 ±11,8 36 ±3,2 ANTAL SVARANDE Samtliga 20

23 Om undersökningen SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Hösten 2014 Kommun Nettourval Andel (%) Kommun Netto- Svarande Svarande urval Andel (%) Alingsås kommun % Lysekils kommun % Askersunds kommun % Mariestads kommun % Bodens kommun % Marks kommun % Borgholms kommun % Nacka kommun % Borlänge kommun % Nora kommun % Burlövs kommun % Nykvarns kommun % Dals-Eds kommun % Nyköpings kommun % Ekerö kommun % Orsa kommun % Enköpings kommun % Region Gotland % Eskilstuna kommun % Ronneby kommun % Eslövs kommun % Sala kommun % Falkenbergs kommun % Salems kommun % Falköpings kommun % Sandvikens kommun % Finspångs kommun % Sigtuna kommun % Flens kommun % Skara kommun % Gislaveds kommun % Skellefteå kommun % Gävle kommun % Sollefteå kommun % Heby kommun % Sollentuna kommun % Helsingborgs stad % Solna stad % Hofors kommun % Strängnäs kommun % Härjedalens kommun % Strömsunds kommun % Härnösands kommun % Sundsvalls kommun % Härryda kommun % Säffle kommun % Hässleholms kommun % Tierps kommun % Höganäs kommun % Tomelilla kommun % Höörs kommun % Trollhättans stad % Kalmar kommun % Tyresö kommun % Katrineholms kommun % Täby kommun % Kristinehamns kommun % Upplands Väsby kommun % Kungsbacka kommun % Varbergs kommun % Köpings kommun % Vellinge kommun % Lilla Edets kommun % Vindelns kommun % Lindesbergs kommun % Västerviks kommun % Ljusdals kommun % Västerås stad % Lomma kommun % Åtvidabergs kommun % Ludvika kommun % Östersunds kommun % Luleå kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Orsa kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 600 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och dess syfte. Därefter skickades enkät och svarskuvert ut. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 22 september och avslutades den 10 november Svarsandel Svarsandelen för Orsa kommun blev 53 procent. Orsa kommun deltog även i medborgarundersökningen våren Svarsandelen blev då 63 procent. 21

24 Inför eget arbete med resultaten SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Rapportbilaga Till denna resultatrapport finns en bilaga. Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram som har tagits fram för Orsa kommun och som använts till analysen i denna rapport. Utöver det finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI samt riktlinjer för att tolka och arbeta vidare med resultaten. Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är tillgängliga via Inför eget arbete med resultaten Det är viktigt att komma ihåg att Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp. Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun. 22

25 SCB Hösten 2014 Vad tycker du om din kommun? För ledningen i din kommun är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Några av frågorna de vill ha svar på är följande: - Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? - Vad tycker du om vägarna, skolan och äldreomsorgen? - Vilket förtroende har du för kommunens politiker? Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Har du ingen direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst. Din kommun har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ställa frågor till dig och andra invånare i kommunen. På nästa sida finns mer information om undersökningen. Du kan även läsa mer om den på For information about this survey in English, please visit Dina svar är viktiga Du är en av flera invånare i din kommun i åldern år som har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Dina svar bidrar till kunskapen om vad invånarna tycker om kommunen. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Du gör så här Du kan besvara frågorna via Logga då in med användarnamnet och lösenordet till höger. På webbsidan finns frågorna även på engelska, finska och spanska. Användarnamn: Lösenord: Om du istället väljer att besvara pappersenkäten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Lisa Flood Undersökningsledare, SCB Kontakta oss gärna: , SCB, DIH/ENK, Örebro Mer information finns på nästa sida 23

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Gröna kommuner på väg 2015

Gröna kommuner på väg 2015 Gröna kommuner på väg 2015 Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter: en trendspaning Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr. 802400-0674 103 87 Stockholm

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer