. M Uppdragsarkeologi AB B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". M Uppdragsarkeologi AB B"

Transkript

1 C. M Uppdragsarkeologi AB B

2 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B

3 3

4 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför nybyggnation av vindkraftverk inom fastigheten Maglarp 14:5, RAÄ 10 och 14, Trelleborgs kommun, har CMB Uppdragsarkeologi AB genomfört en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Fältarbetet genomfördes den 4:e december Uppdragsgivare var Hans Andersson. Schaktningsövervakningen omfattade ett fundament för vindkraftverket samt en ledning till fastigheten. Fundamentet och den östra delen av ledningsschaktet är belägna inom fornlämningen RAÄ 10, en boplats daterad till stenålder-medeltid. Nordvästra delen av ledningsschaktet är beläget inom RAÄ 14, en bytomt daterad till medeltidnyare tid. Fig. 1. Aktuell socken för förundersökningen, Maglarps socken, visas med rött. bestod av två keramikskärvor, två fragment av bränd flinta, en flintskrapa, animaliska ben, tegel samt tre järnföremål. Kulturlager och anläggningar påträffades inom fem schakt av sex. Fyndmaterialet Fig. 2. Platsen för förundersökningen är markerad med röd ring på utdrag ur Vägkartan. Skala 1:

5 Vindkraftsverkets fundament är 4,5x4,5 meter stort och 2,2 meter djupt. Ledningsschaktet till fastigheten cirka 300 meter långt och 0,8 meter djupt. Det äldsta skriftliga belägget är enligt FMIS Magletorp och Maklatorp från år Exploateringsområdet är beläget strax sydöst och öst om Maglarps gamla kyrka. Från kyrkan är det fågelvägen 2,2 kilometer till havet och Stavstenudden. Albäcken rinner öster och sydöst om fastigheten. Området används idag som åkermark och är beläget i en sydsluttning med mindre höjdlägen. Jordarten är varierad men lätta och sandiga jordar dominerar. Inom förundersökningsområdet finns isälvssediment, lerig sandig-siltig morän, grusig svallsediment samt lerig sandig morän. Östra delen av undersökningsområdet är av den sandiga jordtypen medan det nordvästra består av lerig sandig morän. I Maglarp socken finns ett stort antal fornlämningar registrerade. Inom den östra delen av socknen har flera arkeologiska undersökningar utförts. Fornlämningarna har påträffats främst vid odling men även i samband med vägbyggen. I västra delen av socknen är bilden mer oklar eftersom exploateringsundersökningar inte utförts här (Jacobsson 2008). Ett fåtal fynd, främst av flinta, har påträffats i området. Fig. 3. Utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan från Platsen för förundersökningen är markerad med röd ring. Skala 1:

6 Fig. 4. Vindkraftverkets fundamentet och ledning till fastigheten är markerade med ljusblått. Fornlämningar, fyndplatser, fyndsamlingar visas med rött raster eller röd prick. Berörda och närliggande fornlämningar har beteckning. Utdrag ur Fastighetskartan. Skala 1: Två fornlämningar berörs av aktuell exploatering, RAÄ 10 och RAÄ 14. RAÄ 10 En boplats daterad till stenålder-medeltid. Fornlämningen är belägen på en höjd i nordvästlig-sydöstlig riktning. RAÄ 10 har sin högsta punkt i norr och nordväst och sluttar sedan mot sydöst. Fornlämningens utbredning är oklar enligt FMIS. År 1937 gjordes tre provgrävningar strax öster om bostadshuset. Man påträffade då skörbränd sten, lerklining, urnebitar, ett islägg, krukrester, djurben och järnföremål. År 1938 utfördes ytterligare en provgrävning på ett 50 kvadratmeter stort område öster om bostadshuset. Huset är beläget öster om fastighetens markväg. Två kulturlager bestående av svart jord observerades. Dessa innehöll anhopningar av sten, lerbäddar och ett stort antal föremål. I alven, bestående av grus, påträffades ett stort antal stolphål. Fynden bestod av keramik, benföremål, hornkammar, en vävkam, en glaspärla, sländtrissor, en järnkniv samt ett silvermynt präglat för Valdemar I, En särskild utredning utfördes sydöst om fornlämningen under år 2009 och 22 gropar och sju stolphål observerades. Anläggningarna tolkades som tillhörande utkanterna av boplatserna RAÄ 10 och 11. Vid en förundersökning utförd år 2011 kunde dessa lämningar inte återfinnas. Fyra oklara stolphål registrerades under eget RAÄ nummer, Maglarp 61. Anton Jakobsson, Albäcksborg, har samlat in cirka föremål inom området under perioden 1922 till 1970-talet. Fynden består av flint-, sten-, keramik-, ben-, och metallföremål. De är registrerade som RAÄ 34 i FMIS och är daterade till mesolitikum, neolitikum, medeltid samt är av bronsålder-, järnålderskaraktär. Fynden har påträffats inom hela gårdens ägor men 6

7 mängden var som störst kring själva gården där tre koncentrationen finns registrerade, RAÄ 6, 10 och 11. Bland fynden finns cirka 60 välarbetade och vackra föremål. På gården har även påträffats redskap och föremål med anknytning till jordbruk och bondhem under 1800-talet. Samlingen förvaras av Hans Andersson, Albäcksborg. Inom fastigheten finns också en löst liggande väghållningssten, RAÄ 34:2, med inskriptionen NHS \ M \ No36. RAÄ 14 En bytomt som mäter cirka 550x meter i nord-sydlig riktning. Fornlämningen är inmätt enligt storskifteskarta Inom bytomten fanns då 23 gårdar och cirka 20 gatehus. År 1570 hade Maglarp 28 gårdar och var skiftade i 13 bol (FMIS). Fornlämningen är delundersökt. År 1974 utfördes en undersökning i samband med nedläggning av en 250 meter lång telekabel. Tre lager observerades under matjorden. Inga lämningar påträffades i det övre lagret men det härrör troligen från talet enligt FMIS. I det mittersta lagret observerades ett fåtal rödgodsskärvor av yngre typ, daterade till tal. Det äldsta lagret innehöll djurben, enstaka järnfragment, ett fragmentariskt bryne samt keramik av vendiskt svartgods och en skärva äldre rödgods. Lagret har daterats till äldre medeltid-1200-tal. I samband med VA-installation genomfördes en arkeologisk förundersökning I schakten framkom två kulturlager, fyra gropar och en stenläggning. Stenläggningen sammanfaller med gårdsläggningen från Yngre rödgods och enstaka djurben observerades. År 2005 utfördes en förundersökning intill Maglarp gamla kyrkas norra och östra kyrkogårdsmur. Invid den norra muren framkom inget av antikvariskt intresse. I två schakt belägna längs med den östra muren påträffades ett gulgrått lerblandat kulturlager samt rester av en byggnad. Fyndmaterialet bestod av yngre rödgods samt ett stycke av en dekorerad kamskena, daterade till tal. Vid en särskild utredning utförd år 2006 påträffades en stor mängd diken öster om E6:an och strax utanför bytomtens västra och södra gräns. Möjligen är dessa odlings- och gränsdiken som tillhört bytomten. Inom RAÄ 14 finns en fyndplats, RAÄ 60, samt en fyndsamling, RAÄ 31, registrerade. I den sydvästra delen finns också en kvarn, RAÄ 28, daterad till medeltid-nyare tid. Kvarnen rasade Länsstyrelsen bedömde att en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning av markarbetena skulle vara tillfyllest. Undersökningen syftade till att följa schaktningsarbetet inför nybyggnation av ett vindkraftverk och dokumentera eventuella lämningar. Resultatet från utredningen skall tjäna som underlag för länsstyrelsens fortsatta handläggning. Förundersökningen genomfördes som en schaktningsövervakning med grävmaskin i samband med schaktning för vindkraftverkets fundament och tillhörande ledning. Schakten dokumenterades i plan i skala 1:50 och mättes in med GPS. Undersökta anläggningar dokumenterades i sektion i skala 1:20. En genomgång av i ärendet tillgängliga handlingar och äldre kartmaterial som Laga delning 1773, Enskifteskartan 1808, Skånska Rekognosceringskartan , Generalstabskartan 1864, Ekonomiska kartan 1868, Häradsekonomiska kartan , Arrhenius fosfatkarta , Jordartskartan och Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS har utförts. 7

8 Inför uppförandet av vindkraftverket grävdes sex ledningsschakt, schakt 1-6, samt ett fundament, schakt 7. Schakt 1-6 uppmäter sammanlagt 120 löpmeter och fundamentet 4,5x4,5 meter. Inom sex schakt påträffades anläggningar med god bevaringsgrad se fig. 6 och fig. 11. Matjorden är mellan 0,20-0,35 meter djup och består av mörkbrun sandig humus med inslag av småsten. Schakt 1 Terrängen vid schakt 1-3 samt schakt 7 är inte optimal för bosättning eftersom denna del av exploateringsområdet är belägen precis nedanför ett höjdläge. Där höjdläget avtar fortsätter en sydöstsluttning. Schakt 1 är 22,5 löpmeter i öst-västlig riktning. I början användes en 0,5 meter bred grävskopa men jorden är mycket sandig och schaktet rasade in. I och med detta användes istället en 1,7 meter bred skopa. Inom schaktet observerades tre kulturlager. Lager 1 bestod av mörkgrå sand, lager 2 av mörkbrun sand och lager 3 av mörkgrå sand. Sektionernas stratigrafi visade att lager 1 var yngst och lager 3 var äldst. I schaktet påträffades sex stolphål, två stolphålsrader och två diken. Dikena var av sentida karaktär. Stolphålsraderna var 4,5 respektive 3 meter långa. Enskilda stolphål kunde inte urskiljas eftersom stolparna överlappade varandra. Anläggningarna var av förhistorisk karaktär och framkom under det äldsta lagret, lager 3, nedgrävda i alven. Konstruktioner kunde inte identifieras i schaktet. Matjorden var 0,2 meter djup och alven bestod av gulbrun sand. Schakt 2 Schaktet uppmäter tio meter och är beläget i öst-västlig riktning. I schaktet påträffades två gropar, en sentida nedgrävning samt en möjlig grop. Den sistnämnda anläggningen är osäker på grund av den sentida nedgrävningen som kan ha tillkommit i samband med anläggning av avlopp. Groparna kan ha varit del av ett gropsystem. Den större gropen fortsätter in under schaktkanten i norr och endast cirka hälften av den var synlig i schaktet. En fjärdedel av anläggningens totala storlek grävdes ut med maskin och innehållet undersöktes med spade. Gropen var 1,4 meter djup och bestod av fem lager, fyra av dessa var separerade av tunna strimlor av gul sand. Detta tyder på att gropen legat öppen under en lång tid. Matjorden var 0,2 meter djup i schaktet. Lager 1 och 2 påträffades även här och var 0,20 respektive 0,25 meter tjocka. Alven bestod av ljusgrå grusig sand. Schakt 3 Schakt 3 var 12 meter långt och innehöll inget av antikvariskt interesse. Matjorden var 0,16 meter tjock och alven bestod av gul sand. En naturlig svacka påträffades inom schaktet. Schakt 4 Schakt 4 uppmäter 19,5 löpmeter och är beläget invid ett bostadshus sydöst om Maglarps gamla kyrka. Kyrkan är uppförd på den högsta punkten i landskapet. Schakt 4 är förundersökningens högst belägna schakt. Terrängen sluttar mot söder och sydöst och har mindre förhöjningar. Schakt 5-6 förlades till förhöjningar inom samma sluttning. Inom schaktet observerades ett lager, en grop samt elva stolphål. Lagret bestod av mörkgrå sand. Minst två brukningsfaser/ tidsperioder observerades. Sju stolphål framkom i lagret och fyra i alven. Stolphålen i lagret innehöll en högre mängd träkol än övriga. Lagret bestod av mörkgrå sand och alven av gulbrun sand innehållande sten. Gropen innehöll skörbränd sten, träkol, fragment av brända ben, ben från ett kadaver, ett flintavslag som använts som skrapa samt två keramikskärvor påträffades. 8

9 Fig. 6. Resultatet efter den arkeologiska förundersökningen inlagd på utdrag ur Fastighetskartan. Fornlämningar visas med rött raster och röd kontur. Fyndplatser är markerade med röda punkter. Skala 1: Keramikskärvorna var av typen svartgods och kan dateras till tal (Brorsson 2002). En av skärvorna är ornerad med linjedekor. Lagret var 0,4 meter djupt och matjorden bestod av mörkbrun sandig jord. Schakt 5 Schaktet var 32,5 meter långt i nordvästligsydöstlig riktning. I schaktet påträffades ett lager, sex stolphål, en härdbotten, två gropar samt ytterligare en möjlig grop. Fyra sentida diken och nedgrävningar för kabel fanns inom schaktet. En av dessa överlappade den möjliga gropen som skadats av denna. Konstruktioner kunde inte urskiljas. Inga fynd påträffades och anläggningarnas datering är okänd. Schakt 6 Schaktet är cirka 17 meter långt och förlades i nordvästlig-sydöstlig riktning. Inom schaktet påträffades ett lager, nio diken och en grop. Åtta av dikena tillhör troligen ett dikessystem. De är belägna i nordvästligsydöstlig riktning. En stor mängd diken påträffades öster om E6:an samt utanför bytomtens västra och södra gräns vid en särskild utredning Dikena tolkades då som möjliga odlings och gränsdiken som eventuellt ska ses som tillhörande bytomten. Troligen har dikena i schakt 6 samma/ liknande funktion. 9

10 Fig. 8. Fotot visar schakt 1-3, inom och väster om RAÄ 10. Exploateringsområdet är beläget nedanför en höjd, i en sydöstsluttning. Foto mot väst. Fig. 7. Fotot visar lämningar i schakt 1. I förgrunden syns en modern nedgrävning. I mitten av bilden ses stolphål samt en stolphålsrad. Förundersökningen utfördes en snöig dag i december Foto mot öst. 10

11 Fig. 9. Foto visar en grop som påträffades i schakt 2. Den har legat öppen och lager med gul sand har bildats. Foto mot norr. Fig. 10. Fotot visar ett kadaver, cirka 0,45x0,4 meter, i en grop belägen i schakt 4. Gropen var 2,7x1,7 meter men fortsatte utanför schaktet. En rand med ökad mängd träkol kunde ses runt gropen som bestod av mörkgrå brun sand. Foto mot nordöst. 11

12 Ett dike, i nord-sydlig riktning, skiljde sig från de övriga. Detta är troligen ej samtida med övriga diken i schaktet. En grop skars av detta dike. Inga fynd påträffades i schaktet. Matjorden bestod av mörkbrun sandig humus och var 0,2 meter tjock. Schakt 7 Schaktet var 4,5x4,5 meter stort. Inom fundamentet observerades en liknande lagerföljd som i schakt 1-3. Lager 1 påträffades på ett djup av 0,15-0,25 meter, lager 2 på 0,25-0,40 meter och lager 3 på 0,40-0,60 meter. Under lager 3 observerades två kokgropar och två stolphål nedgrävda i alven. Anläggningarna var av förhistorisk karaktär. På ett djup av 0,4 meter metalldetekterades området. En spik, ett nithuvud och ett obestämbart järnföremål påträffades. Matjorden är 0,2 meter djup. Alven påträffades på ett djup av cirka 0,6 meter och består av gulbrun och vit sand. Inom fornlämningarna RAÄ 10 och RAÄ 14 finns rikligt med lämningar från förhistorisk och historisk tid. Historiska kartor från 1700-tal till tidigt 1800-tal visar att det funnits bebyggelse sydöst om Maglarps gamla kyrka, inom bytomten RAÄ 14. På Generalstabskartan 1864 är denna bebyggelse inte längre i bruk. Under aktuell schaktningsövervakning fanns inga spår av ovan nämnda bebyggelse i den del av ledningssträckan som är belägen inom och utanför bytomten. Ett kulturlager observerades under förundersökningstillfället i schakt 4-6. Ett mindre antal stolphål påträffades i detta. Detta finns sedan tidigare registrerat i FMIS och fick då en trolig datering till 1700-tal. Anläggningarna som påträffades inom RAÄ 14, schakt 4 och 5, bestod av gropar och stolphål. Dessa bildade inga konstruktioner. Inom schakt 6 påträffades flera diken. Dikena kan ha tillhört ett större system av gräns och odlingsdiken som påträffats vid tidigare undersökningar i och kring bytomten. Inom RAÄ 14, schakt 4, påträffades två keramik skärvor av typen svartgods. Svartgods dateras till tal. Förundersökningen visar också att lämningar finns inom undersökt del av RAÄ 10 och utanför dess nuvarande västra gräns. Tre kulturlager observerades. Dessa liknar dem som tidigare påträffats inom fornlämningen. Under dem påträffades anläggningar nedgrävda i alven. Anläggningarna bestod av stolphål, stolphålsrader, kokgropar och gropar. Inga tydliga konstruktioner kunde urskiljas på grund av schaktens ringa bredd. Stolphålsraderna kan ha varit del av inhägnader eller mindre byggnader. De var belägna i öst-västlig riktning. Anläggningarna var av förhistorisk karaktär. Luhmnr: Nr Läge Material och typ Anmärkning 1 S4, grop Keramik, svartgods tal 2 S4, grop Keramik, svartgods tal 3 S4, grop Flinta Möjlig skrapa, bruksretusch 12

13 Inga fortsatta åtgärder rekommenderas inom exploateringsområdet. Hög den 28:e februari 2013 Sofie Ekstrand Riksantikvarieämbetet Fornminnesregistret FMIS Krigsarkivet Skånska Rekognosceringskartan Lantmäteriet Ekonomiska kartan 1868 Enskifteskarta 1808 Fastighetskartan 61D 3hN Maglarp Generalstabskartan 1864 Häradsekonomiska kartan Laga delning 1773 Sveriges Geologiska Undersökningar Jordartskartan Jacobsson, B Maglarp 24:2. Skåne, Maglarps socken, Maglarp 24:2, Trelleborgs kommun. Arkeologisk utredning. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Syd Rapport 2004:2. Lund. Brorsson, T Tidig medeltid Keramik i Sydsverige en handbok för arkeologer. Lindahl, A., Olausson, D. & Carlie, A. (red.). Lund, Keramiska forskningslaboratoriet. Fig. 10. Fotot visar diken som möjligen har ingått i ett odlings och gräns-system tillhörande bytomten RAÄ 14. Foto mot sydväst. 13

14 Länsstyrelsens diarienummer: Eget diarienummer: Trakt/kvarter/fastighet: Maglarp 14:5 Socken eller stad/sn-nummer: Maglarp/1305 Kommun: Trelleborgs Län: Skåne Landskap/landskapsförkortning: Skåne/Sk Fornlämning nr/art: RAÄ 10 och 14 Typ av exploatering: Vindkraftverk Uppdragsgivare: Hans Andersson Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning Ansvarig institution: CMB Uppdragsarkeologi AB Fältarbetsledare: Sofie Ekstrand Övrig personal: - Fastighetskartans blad: 61D 3hN Maglarp Koordinater: E , N Koordinatsystem: SWEREF 99 Fältarbetsperiod: Arkeolog: 8 timmar Maskin: Exploatören tillhandahöll maskin Exploateringsyta: 4,5x4,5 meter meter Undersökt yta: 225 m 2 Schaktmeter: 4,5x4,5 meter löpmeter Summa faktisk: Summa beräknad: SEK Löpande räkning Fyndmaterial, förvaring m.m.: I väntan på fyndfördelningsbeslut förvaras fynden hos CMB Uppdragsarkeologi AB Luhmnr: Analyser: - Arkivmaterial, förvaring: CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge Ritningar, dokumentation: Överföres efterhand till ATA Ärendehandlingar: CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge Rapportbilagor: - 14

15

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom fastigheten Löddeköpinge 93:1, har CMB Uppdragsarkeologi AB genomfört

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför breddning av en utfatsväg inom fornlämningen RAÄ 12 i Norra Skrävlinge socken,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför byggnation av GCväg mellan Flädie och Bjärred i Lomma kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför nedläggning av fiberkabel inom rubricerade fastigheter och fornlämningar i Hässleholms

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför detaljplaneläggning inom fastigheterna Teckomatorp 7:1 m fl, i Norra Skrävlinges

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB i samband med utbyggnad av VA inom Kyrkheddinge och Hemmestorps

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län i samband med utökning av uppställningsytor inom fastigheten Ängelsbäck 5:82, fornlämning

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför nybyggnation inom fastigheten Kvärlöv 10:1, RAÄ 11 och 30, i Annelövs socken, Landskrona

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför förläggning av en vattenledning inom fastigheten Blentarp 78:1, Blentarps kyrkogård,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB genomfört en arkeologisk undersökning. Anledningen var att

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB i samband med markarbeten för nytt VA inom fastigheten Löddeköpinge

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB, i samband med anläggande av nytt VA inom Raus bytomt, RAÄ

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 1812-1820. Platsen för utredningen är markerad med röd ring. Skala 1:20 000. Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför anläggande

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län i samband med detaljplaneläggning inom fastigheten Varan 2:24 i Västra Karups socken,

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av ny VAledning inom fastigheten Borstahusen 1:1 i Landskrona socken

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B syns Hallandsåsen. Foto mot söder. I bakgrunden 2 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför planerad exploatering inom del av

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 CMB Uppdragsarkeologi AB har i enlighet med Länsstyrelsen i Skåne läns beslut genomfört en arkeologisk förundersökning i samband med VA-arbeten

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför planläggning inom fastigheterna Åstorp 112:31, 112:32 och 112:36, RAÄ 27:4 och 27:5

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB i samband med anläggande av VA inom Kärreberga bytomt, RAÄ

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför nybyggnation inom fastigheterna Falsterbo 2:1 och 16:9 har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför förläggning av elkabel från fastigheten Sösdala 63:3 till Gunnarp 5:4, i Norra

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län i samband med nedläggande av optokabel inom fastigheten Falsterbo 2:1, fornlämning 15:1

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför planläggning inom del av fastigheten Magnarp 5:88 i Barkåkra socken, Ängelholms

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB i samband med arbeten med omläggning av VA-ledningar inom

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför uppförande av ett ridhus inom fastigheten Hittarp 17:38, i Helsingborgs kommun,

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför anläggande av parkering inom fastigheten Nosgrimman 3, RAÄ 62 i Allerums socken,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför komplettering av belysning kring Sankt Olofs sjö, fornlämning nr 14 i Landskrona

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 CMB Uppdragsarkeologi AB har i enlighet med Länsstyrelsen i Skåne läns beslut genomfört en arkeologisk förundersökning i samband med anläggande

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför anläggande av stallbyggnad inom fastigheterna Äspö 4:2 och 4:4, fornlämning nr 8

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför planläggning inom del av fastigheten 237:75, fornlämning nr 74, i Tomelilla kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför detaljplaneläggning inom fastigheterna Östra Varegården 1:36 och 1:38 i Grevie socken

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk förundersökning Makrillen 4 och Piggvaren 1 RAÄ 17, Vellinge socken Vellinge kommun i Skåne

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk förundersökning Makrillen 4 och Piggvaren 1 RAÄ 17, Vellinge socken Vellinge kommun i Skåne Rapport 2013:10 Arkeologisk förundersökning 2012 Makrillen 4 och Piggvaren 1 RAÄ 17, Vellinge socken Vellinge kommun i Skåne Bo Bondesson Hvid C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Box

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför nybyggnation inom fastigheten Borstahusen 1:5 i Landskrona socken och kommun, har

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB i samband med markarbeten inför uppförande av ekonomibyggnad

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför byte av värmesystem inom fastigheten Åstorp 113:43, Björnekulla bytomt i Björnekulla

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB i samband med förläggning av VA-ledningar inom fastigheten

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av VAnätet norr om Skanör, Skanörs socken, Vellinge kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av elnät, inom Borgeby 16:8 m. fl., RAÄ 8:1 m. fl., i Borgeby socken,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför uppförande av ett enfamiljshus inom RAÄ 15 i Falsterbo socken, Vellinge kommun,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län i samband med nybyggnation av församlingshem inom fastigheten Nedra Glumslöv 29:1, fornlämningar

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför anläggande av askgravlund för Hovs kyrka inom fastigheten Hov 8:1, Hovs socken,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av Länsstyrelsens beslut inför nedläggning av vattenledning inom RAÄ 12:1, Landskrona stad och kommun har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk förundersökning 2012. Falsterbo 3:15, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk förundersökning 2012. Falsterbo 3:15, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Rapport 2013:2 Arkeologisk förundersökning 2012 Falsterbo 3:15, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Caroline Hulting Lindgren C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Box 44

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför nybyggnation inom fastigheterna 28:1 och 1:275, RAÄ 54 i Asmundstorps socken, Landskrona

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Gerhard Buhrmans Skånekarta från år 1684. Tätorten Viken och det aktuella förundersökningsområdet är belägna vid kusten strax söder om Höganäs.

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyte av spillvattenledning inom fastigheterna Lyckorna 3:9, Ryet 3:4 och 3:7,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B N V Ö S C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför exploatering inom fastigheten Vistorp 7:19, RAÄ 167, i Förslövs socken,

Läs mer

Nedra Glumslöv 8:2, fornlämning 80

Nedra Glumslöv 8:2, fornlämning 80 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018 Nedra Glumslöv 8:2, fornlämning 80 SKATEBOARDBANA Glumslövs socken, Landskrona kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2018:35 Per Sarnäs

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför anläggning av vattenledning mellan Gunnestorp-Ängelholm har CMB Uppdragsarkeologi AB

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför tillgänglighetsanpassning av Holmby kyrka, RAÄ 26 i Holmby socken, Eslövs kommun,

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Lilla Råby 18:38 m. fl.

Lilla Råby 18:38 m. fl. UV SYD RAPPORT 2006:3 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Lilla Råby 18:38 m. fl. Neolitiska lämningar Skåne, Lunds stad, Lilla Råby 18:38 m. fl. utbyggnadsområde 07 Jöns Petter Borg, RAÄ 61:2, Lunds kommun Anna

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FORS MINIPARK Eskilstuna 556:1, del av fastigheten Fristaden 1:6, Eskilstuna stad, Södermanland. Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av kommunalt VA-nät inom Ilstorps bytomt, RAÄ 11 i Ilstorps socken, Sjöbo

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Rapport 2012:57 Arkeologisk utredning 2012 Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Caroline Hulting Lindgren C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Box 44

Läs mer

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 Arkeologisk förundersökning 2017 Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 HUSBYGGE Nevishögs socken, Staffanstorps kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2017:5 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2017

Läs mer

Ny transformatorstation i Östertälje. Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning

Ny transformatorstation i Östertälje. Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning Ny transformatorstation i Östertälje Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Östertälje socken, fastigheterna Östertälje 1:15 och Karleby 2:7, fornlämning

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Gång- och cykelväg i Simris

Gång- och cykelväg i Simris UV SYD RAPPORT 2002:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Gång- och cykelväg i Simris Skåne, Simris socken, Simris 35:6 Annika Jeppsson Gång- och cykelväg i Simris 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2004:2 ARKEOLOGISK UTREDNING. Karlslundsområdet. Skåne, Ängelholms stad, RAÄ 18 Ängelholm 2:25 och 2:27 Tyra Ericson

UV SYD RAPPORT 2004:2 ARKEOLOGISK UTREDNING. Karlslundsområdet. Skåne, Ängelholms stad, RAÄ 18 Ängelholm 2:25 och 2:27 Tyra Ericson UV SYD RAPPORT 2004:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Karlslundsområdet Skåne, Ängelholms stad, RAÄ 18 Ängelholm 2:25 och 2:27 Tyra Ericson Karlslundsområdet 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför planläggning inom fastigheten Lilla Hammar 15:32, Vellinge kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB Västerhaninge 477:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av boplats Västerhaninge 477:1 inom fastigheten Årsta 1:4, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK

Läs mer

Bytomten Sund. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.

Bytomten Sund. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:42 Bytomten Sund Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Österlövsta 866 och 847 Sund 1:26 m.fl. Österlövsta socken Tierps kommun

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Vintrie 6:3, fornlämning 12

Vintrie 6:3, fornlämning 12 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018 Vintrie 6:3, fornlämning 12 HUSBYGGE Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2018:24 Per Sarnäs Arkeologisk undersökning

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Vid förläggning av VA inom fastigheten Hemmeslöv 44:1, Östra Karups socken, Båstads kommun påträffade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför planläggning inom fastigheterna Berga 1:1 m. fl. Helsingborgs stad och kommun, har

Läs mer

Viks fiskeläge 27:1, fornlämning 44

Viks fiskeläge 27:1, fornlämning 44 Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017 Viks fiskeläge 27:1, fornlämning 44 HUSBYGGE Rörums socken, Simrishamns kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2017:15 Per Sarnäs Arkeologisk

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid glömstavägen Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid boplatsen RAÄ Huddinge 328:1, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Tina Mathiesen Läs rapporten

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

PM utredning i Fullerö

PM utredning i Fullerö PM utredning i Fullerö Länsstyrelsens dnr: 431-5302-2009 Fastighet: Fullerö 21:66 m fl Undersökare: SAU Projektledare: Ann Lindkvist Inledning Utredningen i Fullerö utfördes under perioden 15 oktober -

Läs mer

Arkeologisk utredning i Skepplanda

Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning Båstorp 6 :7 m. fl. Skepplanda socken, Ale kommun Anton Lazarides och Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :11 Västarvet

Läs mer

Munka Tågarp 26:1 ENFAMILJSHUS

Munka Tågarp 26:1 ENFAMILJSHUS Avgränsande arkeologisk förundersökning 2017 Munka Tågarp 26:1 ENFAMILJSHUS RAÄ Tosterup 5:1 och 31:1, Tosterups socken i Tomelilla kommun, Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2017:6 Lars Jönsson Avgränsande

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad 1:2 m fl i Falköpings kommun, Västra Götalands län

Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad 1:2 m fl i Falköpings kommun, Västra Götalands län RAPPORT 2009:5 Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad 1:2 m fl i Falköpings kommun, Västra Götalands län Särskild utredning 2008 Andreas Åhman Rapport Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning

Schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning RAPPORT 2015:60 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning Inom RAÄ 312:1 och 358 på fastigheten Harvestad 9:1 Östergötland Linköpings kommun

Läs mer

Elledningar i kvarteret Riksföreståndaren 5

Elledningar i kvarteret Riksföreståndaren 5 uv MITT, rapport 2010:13 arkeologisk förundersökning Elledningar i kvarteret Riksföreståndaren 5 Västmanland; Arboga stad; Riksföreståndaren 5; Arboga 34:1 Helmut Bergold uv MITT, rapport 2010:13 arkeologisk

Läs mer

FU Söbben 1:19 XX FU. Mattias Öbrink. Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun. Mattias Öbrink.

FU Söbben 1:19 XX FU. Mattias Öbrink. Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun. Mattias Öbrink. XX FU FU Söbben 1:19 FU Söbben 1:19 Mattias Öbrink Rapport 2007:28 Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun Mattias Öbrink Rapport 2007:28 Rapport från utförd arkeologisk

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 CMB Uppdragsarkeologi AB, CMB; har utifrån generella beslut från Länsstyrelsen i Skåne dnr. 431-3414-11 och dnr. 4312332-2013 under åren 2011

Läs mer

Optokabel vid Majstorp

Optokabel vid Majstorp RAPPORT 2015:53 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Optokabel vid Majstorp Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken Majstorp 2:8 Dnr 3.1.1-03366-2014 (RAÄ) Dnr 5.1.1-00387-2015

Läs mer

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, BADELUNDA SOCKEN (RAÄ 179), VÄSTERÅS KOMMUN, VÄSTMANLAND ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORTER FRÅN ARKEOLOGIKONSULT 2009:2346 BJÖRN HJULSTRÖM

Läs mer

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET Arkeologisk förundersökning 2014 Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET RAÄ Vallby 69:1, Vallby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:18 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför schaktning för dagvattenledning och stenkista inom Allerums kyrkogård, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:46 En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 636:1 6 Västerås 4:86 Västerås (f.d. Skerike) socken Västerås kommun

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av Hotel Riviera inom fastigheten Hemmeslöv 44:104 i Östra Karups socken,

Läs mer

Kabelförläggning invid två gravfält

Kabelförläggning invid två gravfält Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:62 Kabelförläggning invid två gravfält Förundersökning Fornlämning Ekeby 3:1 och Ekeby 9:1 Rista 4:4, Fornbro 5:2 och Blacksta 1:11 Ekeby socken Östhammars kommun

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 10/16 Författare: Jimmy Axelsson Karlqvist Lantmäteriet

Läs mer