NEONET ARSREDOVISNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEONET ARSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 NEONET ARSREDOVISNING 2007

2 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval för neutral och oberoende elektronisk handel på börser och marknadsplatser världen över. Läs om mål och strategier på sid 8. Neonet Årsredovisning 2007

3 Neonet I KORTHET Verksamhet och erbjudande Neonet har utvecklats från lokal svensk aktiemäklare till global leverantör av transaktionstjänster med 24 timmars service. Neonets sofistikerade system för global värdepappershandel riktar sig till banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder samt marknadsplatser. Neonet är börsnoterat sedan år 2000 på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Neonets system används i den globala mäklarverksamheten där handel erbjuds på ett trettiotal ledande marknadsplatser i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Kunderna handlar via sin egen elektroniska direktkoppling eller via Neonets mäklarbord. Neonets erfarenhet av handel, adminstration och regelverk effektiviserar marknadsaktörernas globala handel. Intäkterna från mäklarverksamheten är courtagebaserade. Neonet XG är Neonets system- och mjukvarutjänster för elektronisk värdepappershandel. Erbjudandet omfattar börskopplingar, handelsapplikationer, support samt distribution av kursinformation. Intäkterna från system- och mjukvarutjänsterna är licensbaserade. Neonets mäklartjänst samt XG-tjänster kan användas var för sig eller kombineras. Läs mer om Neonets erbjudande och produktutveckling på sid 10, 12 samt 20. Kunder Neonet har en global kundbas i över 20 länder. Erfarenhetsutbytet med kunderna säkerställer kontinuerlig utveckling av Neonets erbjudande, både avseende teknik och tjänster. Neonets erbjudande riktar sig mot banker och mäklarfirmor, insitutionella investerare, hedgefonder samt marknadsplatser. Banker och mäklarfirmor använder Neonets mäklartjänster för att nå marknadsplatser där de själva inte är medlemmar. De som vill handla i eget medlemskap kan använda Neonets börskopplingar och infrastruktur genom XG-tjänsten. Institutionella investerare är exempelvis fond-, försäkrings- eller investmentbolag. De värdesätter bland annat systemets användarvänlighet, antalet uppkopplade marknader och servicen från Neonets mäklarbord. Hedgefonder är vanligtvis handelsintensiva fonder som uppskattar Neonets systemprestanda och avancerade handelsfunktionalitet. Institutioner och hedgefonder är också intresserade av marknadsdata och av möjligheten att nå andra mäklare genom Neonets system. Marknadsplatser vilka primärt är en målgrupp för Neonets XG-tjänster kan använda marknadsdata samt funktionalitet för att skicka order till andra marknadsplatser världen över. Läs mer om Neonets kunder på sid 8 samt 20. Neonet Årsredovisning

4 ÅRET I SAMMANDRAG Ett år präglat av hög aktivitet INNEHÅLL Året i sammandrag 4 VD-kommentar 6 Mål och strategi 8 Översikt av erbjudandet 10 Trender och positionering 12 Aktien 16 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 20 Koncernen Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Förändring av eget kapital 26 Kassaflödesanalys 27 Moderbolaget Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Förändring av eget kapital 30 Kassaflödesanalys 31 Noter 32 Revisionsberättelse 47 Bolagsstyrning 48 Ledning 50 Styrelse och revisor 51 Definitioner och ordlista 52 Årsstämma 54 Nya finansiella mål för perioden Drygt 60 nya kunder Lansering av global dygnet-runt handel genom uppkoppling mot de asiatiska börserna i Tokyo, Osaka, Hong Kong och Singapore Första mäklarfirman i Norden att erbjuda sina kunder handelsmöjligheter på Chi-X, Europas första alternativa marknadsplats Lansering av handel i Östeuropa genom uppkoppling mot Warszawabörsen Ökad orderingång inom teknikverksamheten Neonet XG. Handelsbanken och Evli Bank är exempel på nya kunder. Lansering av ny handelsfunktionalitet Uppgradering till Mid Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs Omsättningsrekord inom aktiehandeln 4 Neonet Årsredovisning 2007

5 ÅRET I SAMMANDRAG SUMMA RÖRELSEINt KtER, MKR RÖRELSERESULtAt FÖRE AVSKRIVNINGAR, MKR RESULtAt EFtER SKAtt, MKR Finansiell utveckling Rörelseintäkterna ökade med 74% och uppgick till 689,0 Mkr (397,0 Mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansnetto (EBITDA), förbättrades och uppgick till 170,2 Mkr (90,0 Mkr), en ökning med 89%. Resultatet före skatt uppgick till 133,8 Mkr (50,5 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 94,5 Mkr (34,3 Mkr). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,49 kr (0,66 kr). Det underliggande kassaflödet 1) stärktes och uppgick till 116,7 Mkr (56,4 Mkr). Eget kapital för koncernen uppgick till 418,0 Mkr (328,8 Mkr) vid periodens slut och soliditeten till 30% (49%). Styrelsen föreslår en höjd värdeöverföring till aktieägarna om 2,10 kr (0,40 kr) genom ett automatiskt inlösenförfarande. 1) se definition sid UNDERLIGGANDE KASSAFLÖDE, MKR KOStNADSStRUKtUR transaktionskostnader, 54% Personalkostnader, 21% Övriga rörelsekostnader, 14% Avskrivningar, 5% Räntekostnader, 6% Neonet Årsredovisning

6 VD-kommentar Ett rekordår för Neonet 2007 var ett rekordår för Neonet. Intäkterna har ökat på Neonets samtliga marknader, vilket visar att vi har förstärkt vår position som global leverantör av transaktionstjänster ytterligare. Finansmarknader i förändring Året har präglats av snabb utveckling och hög förändringstakt på världens finansmarknader. Detta påverkar de traditionella marknadsstrukturerna och skapar nya förutsättningar för elektronisk handel. Drivkrafterna utgörs av växande handelsvolymer, utvecklingen på det tekniska området samt ny lagstiftning i Europa och USA. Utvecklingen och den ökade komplexiteten ställer högre krav på marknadsaktörerna, systemens prestanda och den tekniska infrastrukturen. Det behövs alltmer sofistikerade och integrerade tekniklösningar för att möta de nya förutsättningarna. Neonet är väl positionerat Neonet är väl positionerat i det förändrade landskapet genom kombinationen av handelstjänster samt system- och mjukvarutjänster. Vårt system och vår infrastruktur används i den globala mäklarverksamheten där vi erbjuder handel på ett 30-tal marknadsplatser världen över. Handelsvolymen via Neonet var den högsta någonsin med en tillväxt på 79 procent jämfört med Det är en starkare tillväxt än marknaderna som helhet uppvisat. Globala handelsmöjligheter Under året har vi utvidgat vårt erbjudande med global dygnet-runt handel genom uppkopplingar till börserna i tokyo, Osaka, Hong Kong och Singapore. Dessutom lanserades handel i Östeuropa genom uppkoppling till Warszawabörsen under fjärde kvartalet. Neonet var också den första mäklarfirman i Norden att erbjuda handelsmöjligheter på Chi-X, Europas första alternativa marknadsplats. Ett starkt teknikerbjudande Vårt egenutvecklade system för global aktiehandel riktar sig till banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser. Efterfrågan på effektiva systemlösningar drivs på av förändringarna i finansmarknaden och intäkterna från våra system- och mjukvarutjänster, Neonet XG, ökar stadigt. Neonet Årsredovisning Neonet Årsredovisning 2007

7 VD-kommentar År 2007 kan summeras som ett rekordår präglat av stark tillväxt, hög lönsamhet och ett förstärkt kunderbjudande. Kontinuerlig utveckling Vi växer tillsammans med våra kunder. Genom erfarenhetsutbytet med vår globala kundbas säkerställer vi utveckling av Neonets erbjudande, både avseende teknik och tjänster. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom kontinuerlig lansering av nya handelstjänster. Under året har bland annat algoritmer från den världsledande investmentbanken Citi lagts till handelserbjudandet. Vi har också utvecklat avancerad funktionalitet för att möta de behov som uppkommit i och med införandet av EU-direktivet MiFID. Den nya lagstiftningen syftar till att öka effektiviteten och transparensen på finansmarknaderna. Vid halvårsskiftet uppgraderades Neonet-aktien till Mid Capsegmentet på OMX Nordiska Börs till följd av Neonets ökade marknadsvärde. Det innebär större synlighet gentemot aktiemarknaden. Nya finansiella mål Mot bakgrund av Neonets starka utveckling under de senaste åren och de goda framtidsutsikterna, har styrelsen beslutat om nya långsiktiga finansiella mål för perioden De nya målen innebär att Neonet senast 2010 minst ska ha fördubblat rörelseintäkterna och nått ett resultat på EBT-nivå om cirka 400 Mkr Ett rekordår År 2007 kan summeras som ett rekordår präglat av stark tillväxt, hög lönsamhet och ett förstärkt kunderbjudande. På Neonet är vi naturligtvis stolta över vårt starka resultat. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, vars engagemang och kompetens utgör grunden för våra framgångar. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att ytterligare för stärka vårt erbjudande och därigenom befästa våra existerande kundrelationer, samtidigt som vi attraherar nya kunder. Simon Nathanson VD och koncernchef Neonet Neonet Årsredovisning

8 mål och STRATEGI Neonet är väl positionerat Finansmarknaderna globalt genomgår stora förändringar. Neonet får genom den nya tekniska och legala marknadsstrukturen större hävstång på sitt erbjudande. Genom kombinationen av handelstjänster samt system- och mjukvarutjänster skapar Neonet ett mer komplett erbjudande. Detta genererar nya affärsmöjligheter. Nya långsiktiga finansiella mål Mot bakgrund av Neonets starka utveckling under 2007 och de goda framtidsutsikterna, har styrelsen fastställt nya långsiktiga finansiella mål för perioden De nya målen innebär att Neonet senast år 2010 minst ska ha fördubblat rörelseintäkterna och nått ett resultat på EBT-nivå om cirka 400 Mkr. De tidigare finansiella målen för perioden 2007 till 2010 innebar att Neonet senast år 2010 skulle ha nått en intäktsnivå på minst 800 Mkr och ett resultat före skatt på minst 200 Mkr. Baserat på den starka utvecklingen 2007 samt den kraftiga ökningen av nya kunder, inom såväl XG som mäklartjänsten, bedöms dessa mål vara inaktuella. Utöver de långsiktiga finansiella målen lämnar inte Neonet några prognoser. Strategi Neonet förenklar global aktiehandel för marknadsaktörer genom uppkopplingar till marknadsplatser världen över samt ett konkurrenskraftigt systemerbjudande. En väl fungerande tekniklösning är en förutsättning för att hävda sig på finansmarknader i snabb utveckling. Neonets erbjudande, baserat på teknisk stabilitet, hög prestanda samt avancerad funktionalitet, stärker kundernas kon kurrenskraft. För att leverera en effektiv global handelstjänst till kunderna och uppnå Neonets långsiktiga finansiella mål, prioriterar Neonet följande områden. Attrahera nya kunder STATUS: Antalet mäklarkunder har ökat i såväl Europa som i Nordamerika. Både befintliga och nytillkomna kunder handlar större volymer på fler marknadsplatser i Europa, Nordamerika och Asien. Kundrelationerna har stärkts och kundomsättningen har minskat. Intresset för Neonets XGtjänster är också fortsatt ökande och flera nya kunder har tillkommit under året. Nästa steg: Ytterligare kompetens rekryteras till säljteamen och det aktiva arbetet med kundmöten och utbildning i handelssystemet fortsätter. Regional närvaro är fortsatt viktig och lokala säljrepresentanter bearbetar sina hemmamarknader för att öka försäljningen ytterligare. Liksom under det gångna året kompletteras säljarbetet med marknadsföring och synlighet på mässor världen över. Öka intäkterna från befintliga kunder Status: Neonet använder erfaren hetsutbytet med den globala kund basen till att förutse marknads trender och vidareutveckla erbjudandet. I linje med den snabba tekniska utvecklingen ökar behovet av sofistikerad handelsfunktionalitet. Speciellt algoritmhandel är ett snabbt växande område. Kunderna visar också ett ökande intresse för att komplettera mäklartjänsterna med system- och mjukvaru tjänster. Nästa steg: Neonet arbetar ständigt med att förbättra kundrelationerna ytterligare, bland annat genom utbildning och närmare kundsamarbeten. Den främsta målsättningen är att motivera kunderna att använda en ännu större del av produkterbjudandet. Med ett erbjudande i ständig utveckling samt en stark kombination av mäklartjänster och systemoch mjukvarutjänster, finns det god potential för fortsatt merförsäljning. 8 Neonet Årsredovisning 2007

9 mål och STRATEGI Förstärka kunderbjudandet Status: Neonet har utvidgat sitt erbjudande med handel på sju nya marknadsplatser under året, varav fem i Asien. Det är ett viktigt komplement till utbudet av börser och marknadsplatser i Europa och Nordamerika och innebär att kunderna erbjuds global handel dygnet runt. Neonet har också kopplat upp sig till Chi-X. Det är den första alternativa europeiska marknads platsen enligt den nya europeiska lagstiftningen MiFID. Dessutom har Warszawabörsen lagts till handelserbjudandet. Neonet har breddat sitt utbud av system- och mjukvarutjänster, Neonet XG. Bland annat har marknadsdataerbjudandet utvecklats och erbjuds på fler marknader än tidigare. Neonet har även förstärkt sin handelsplattform med ny funktionalitet. Här märks olika typer av algoritmer som effektiviserar handeln och möter de behov som uppkommer i och med införandet av den nya lagstiftningen MiFID. Vidare så har en standard för algoritmhandel införts som gör att algoritmer kan implementeras snabbare i såväl Neonets handelsplattform som av branschen som helhet. Nästa steg: Neonets strategi är att ständigt öka antalet marknadsplatser, baserat på kundefterfrågan. Med anledning av ny lagstiftning och större konkurrens kommer nya marknadsplatser att etableras i en ökande takt. Neonet välkomnar detta och kommer att erbjuda handel på de mest konkurrenskraftiga marknaderna som har god likviditet. Behovet av funktionalitet samt informationstjänster ökar. Det är en följd av den alltmer globala och händelsestyrda handeln samt den tekniska utvecklingen. Neonet fortsätter med hög utvecklingstakt på teknikområdet och kompletterar systemplattformen med nya funktioner. Automatiserad handel som reagerar direkt på förändringar i omvärlden ställer högre krav på snabb marknadsdata. Algoritmer och verktyg för att skicka ordrar till många olika marknadsplatser är andra exempel på viktiga områden. Neonet prioriterar arbetet med kundservice och support och mäklarna har stor erfarenhet av internationell aktiehandel. Mäklarbord i olika tidszoner säkerställer tillgänglighet dygnet runt för handel i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Genom utbildning arbetar mäklarborden och övriga supportfunktioner för att kunderna ska få ut det mesta möjliga av handelsplattformen och dess funktionalitet. Värdepappersadministrationen, i form av clearing och settlement efter att affären genomförts, är också en väsentlig del av kundservicen. Inom det området sker kontinuerlig utveckling av processer och systemstöd för att minska ledtider och säkerställa effektiv hantering av större volymer. Neonet förenklar global aktiehandel för marknadsaktörer genom ett konkurrenskraftigt system erbjudande och uppkopplingar till marknads platser världen över. Neonet Årsredovisning

10 ÖVERSIKT AV ERBJUDANDEt Ett starkt erbjudande Marknadsaktörer vill handla snabbt, säkert och effektivt på börser och marknadsplatser världen över. Neonet stödjer kunderna i den komplexa handels miljön och hjälper dem att handla snabbt och kostnadseffektivt. Mäklartjänsterna kombinerade med system- och mjukvarutjänsterna Neonet XG, möjliggör för kunderna att hantera all sin handel via Neonet. Erbjudandena kompletterar varandra. Detta genererar synergieffekter som kommer kunderna till godo genom effektiva tjänster i ständig utveckling. Neonets mäklartjänster Kundnytta: Global och snabb direktmarknadshandel Neonet hanterar kunders handel, clearing och avveckling via sina mäklartjänster. Det möjliggör för kunderna att handla på börser och marknadsplatser världen över utan att göra egna investeringar i system eller börskopplingar. Genom att Neonet enbart handlar på uppdrag av kund utförs handeln alltid på bästa sätt utan risk för intressekonflikt. Kunden handlar elektroniskt via sin egen dator, eller lägger ordern via Neonets mäklarbord. Oavsett metod sker handeln via Neonets börsmedlemskap. Tekniklösning: Kraftfull handelsplattform för effektiv och snabb handel Neonet möter investerarnas behov av allt mer sofistikerade handelsverktyg genom sin handelsplattform med snabba uppkopplingar till marknadsplatser i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Systemet är snabbt på grund av handelsplattformens höga prestanda och infrastrukturen med direkta kopplingar till marknadsplatser ute i världen. Detta underlättar hanteringen av stora handelsvolymer och avancerade handelsmönster. Affärsmodell: Handelscourtage genererar intäkterna Neonets affärsmodell är skalbar, tack vare stordriftsfördelar i den tekniska plattformen och systemen. Mäklartjänstens intäkter utgörs av courtage. Det innebär att hög handelsaktivitet hos kunderna gynnar Neonet, oavsett om marknaden går upp eller ned. 10 Neonet Årsredovisning 2007

11 ÖVERSIKT AV ERBJUDANDEt Neonet XG: NeonetS SYSTEM OCH MJUKVARUTJÄNSTER Kundnytta: En kostnadseffektiv teknologilösning där Neonet tar helhetsansvaret Neonet XG erbjuder system- och mjukvarutjänster för elektronisk värdepappershandel. Den primära målgruppen är banker, mäklarfirmor och institutioner som handlar på en eller flera marknadsplatser. En ny intressant kundgrupp utgörs av marknadsplatser som har behov av effektiva systemlösningar. Erbjudandet består av börskopplingar, handelsapplikationer, support samt distribution av kursinformation. Till skillnad från mäklartjänsten handlar kunder som använder Neonet XGs börskopplingar via sitt eget börsmedlemskap. Kunderna hanterar också sin egen clearing och avveckling mot marknaden. Genom att kombinera Neonets mäklartjänster med Neonet XG får kunderna en komplett och kostnadseffektiv lösning för handel på börser och marknadsplatser globalt. Tekniklösning: Marknadskunnande kombinerat med innovativ teknologi Neonet XG optimerar kundernas handel genom helhetsansvar för system- och mjukvarutjänsterna och kunskap om utveckling av sofistikerade handelsverktyg. Avancerad funktionalitet baserad på industriledande teknologi är basen för produktportföljen. Den består av XG Market Gateway; kopplingar till börser och marknadsplatser, XG Trader; system för orderhantering, XG Market Data; kursinformation i realtid och XG Broker Connect; system för att skicka order till valfri mäklare istället för att handla i eget börsmedlemskap. Affärsmodell: Licensintäkter genererar intäkterna Intäkterna från system- och mjukvarutjänsterna utgörs av löpande licensavgifter. Dessa är, till skillnad från mäklartjänsternas courtageintäkter, inte kopplade till handelsvolymer. Att affärsmodellerna skiljer sig åt mellan de två erbjudandena är gynnsamt för Neonet. De fasta licensintäkterna från Neonet XG kompletterar de rörliga courtageintäkterna. Neonet Årsredovisning

12 TRENDER OCH POSITIONERING Finansmarknader i förändring Världens finansmarknader har gått in i en ny fas som förändrar de traditionella marknadsstrukturerna och skapar nya förutsättningar för elektronisk handel. Detta har stor inverkan på marknadsaktörerna. Drivkrafterna för det nya finansiella landskapet är växande handelsvolymer, utvecklingen på det tekniska området samt lagändringar i Europa och USA. Neonet är väl positionerat genom sitt erbjudande som bygger på utveckling av system och avancerade handelstjänster anpassade för global handel. Förändrad lagstiftning öppnar upp för ökad konkurrens EU-direktivet MiFID och det amerikanska regelverket RegNMS bidrar till att förändra förutsättningarna för den finansiella sektorn. Genom att öppna upp för alternativa marknadsplatser försvinner de traditionella börsernas monopolställning. Det leder till ökad konkurrens och förbättrad effektivitet i marknaden, vilket i sin tur påverkar kostnadsstrukturen. MiFID ställer bland annat krav på så kallad Best Execution. Det innebär att affärer ska utföras på bästa sätt med avseende på ett antal faktorer, däribland pris och snabbhet. Marknadsaktörerna kommer att söka sig till den mest effektiva marknadsplatsen som erbjuder den bästa likviditeten och den lägsta transaktionskostnaden. Neonet ERBJUDER Global access Neonets handelsplattform ger kunderna direktkoppling till marknadsplatser världen över. Samtliga börser och marknadsplatser har integrerats på ett enhetligt sätt för att underlätta gränsöverskridande handel och bidra till hög användarvänlighet. På så sätt ges kunderna möjlighet att snabbt och enkelt nå den mest likvida marknadsplatsen. Nya marknadsplatser fragmenterar handeln De nya marknadsplatserna konkurrerar med ny affärslogik och lägre transaktionskostnader. Många av de traditionella börserna möter konkurrensen om handelsvolymerna med konsolidering, prissänkningar och ny teknologi. Uppkomsten av nya alternativa marknadsplatser leder dock, i motsats till börskonsolideringen, till ökad fragmentering av handeln. Det medför såväl ökade möjligheter som ökad komplexitet för marknadens aktörer. Neonet lägger till nya marknadsplatser löpande I samband med införandet av MiFID i november 2007 kopplade Neonet upp sig mot den första europeiska alternativa marknadsplatsen, Chi-X. Det är i linje med Neonets strategi att erbjuda en komplett tjänst och ständigt utvidga sitt globala erbjudande med de marknadsplatser som kunderna efterfrågar. 12 Neonet Årsredovisning 2007

13 TRENDER OCH POSITIONERING Växande elektronisk handel och krav på minimal fördröjning Professionella investerare genomför en allt större del av sin handel elektroniskt. Det ger ökad kontroll över orderflödet, snabbare handel och högre effektivitet. Elektronisk handel är en affärskritisk del av investerarnas verksamhet. Vikten av minimal fördröjning och snabbast möjliga åtkomst till de anslutna börserna är avgörande vid valet av leverantör. Neonet erbjuder Handelsplattform med hög prestanda Neonets handelsplattform har hög kapacitet för att kunna hantera stora orderflöden och avancerade handelsmönster. Systemets prestanda och effektiva infrastruktur möjliggör för kunderna att använda sofistikerade handelsstrategier. Via branschstandarden FIX (Financial Information exchange protocol) är Neonets plattform integrerad med många av kundernas handelssystem. Så kallad FAST-funktionalitet (FIX Adapted for STreaming), gör det möjligt att effektivt komprimera och skicka stora mängder handelsdata. Separation av handel och analys Handel och analys som traditionellt har sålts tillsammans till ett pris köps i ökande utsträckning separat av kunderna. Trenden är att kunden väljer den leverantör som är bäst på respektive del. Neonet har Ett neutralt erbjudande till konkurrenskraftigt pris Till skillnad från många andra mäklarfirmor fokuserar Neonet på en kärntjänst, effektiv handel. Genom att inte erbjuda närliggande tjänster som till exempel analys, blir det mycket tydligt vad kunden betalar för. Desutom handlar Neonet uteslutande för kunders räkning och bedriver inte någon egen handel. Det innebär att Neonet är en neutral och oberoende partner till sina kunder och att risken för potentiella intressekonflikter är undanröjd. Antingen handlar kunden själv via Neonets system eller så skickar kunden ordern till Neonets mäklarbord. Handeln via mäklarbordet är helt integrerad med den elektroniska direktmarknadshandeln. Mäklarna tillför värde genom sin specialistkunskap om värdepappershandel. Krav på alltmer avancerad Handelsfunktionalitet Den tekniska utvecklingen har stor betydelse för utvecklingen av den globala handeln. Skillnader mellan olika marknadsstrukturer, tidszoner, valutor etc. överbryggs. Det bidrar till att handeln blir alltmer automatiserad, internationaliserad och konkurrensutsatt. Marknadsaktörernas krav på handelssystemens prestanda, tillgänglighet och skalbarhet ökar hela tiden. Avancerad handelsfunktionalitet såsom algoritmer har varit ett viktigt inslag i den amerikanska handeln i flera år. Den trenden blir nu allt starkare även i Europa. Mer sofistikerad funktionalitet leder till en ökning av antalet transaktioner och högre omsättningshastighet. Neonet erbjuder Sofistikerade funktioner i ständig utveckling Neonets handelsplattform tillhandahåller sofistikerad handelsfunktionalitet såsom egenutvecklade algoritmer och funktioner för att hantera andra leverantörers algoritmer. Den nya europeiska lagstiftningen ställer krav på att varje transaktion måste utföras på bästa sätt. Genom algoritmer som skickar ordrarna till den bäst lämpade marknadsplatsen, underlättar Neonet för sina kunder att uppfylla kraven. Krav på integrerade handelslösningar Kunderna efterfrågar integrerade handelslösningar och ökad kontroll över orderflödet. Tidigare har det primärt handlat om processerna och systemen relaterade till handeln. De senare åren har dock kraven ökat på en effektiv värdepappersadminstration efter att en affär genomförts. Drivkraften är att kostnaderna för avveckling av en aktieaffär blivit allt högre, sett som andel av den totala transaktionskostnaden. Neonet erbjuder Flexibel och effektiv clearing och settlement Neonets clearing och settlement hanterar den värdepappersadministration som uppstår efter att en kund köpt eller sålt värdepapper. Handelsplattformen är integrerad med systemet för clearing och settlement, vilket skapar ett elektroniskt flöde och hög effektivitet i kundernas transaktionskedjor. Ökande gränsöverskridande handel ställer nya krav på systemstöd för att kunna hantera olika valutor och utländska värdepapper. Neonets tjänster för clearing och settlement är flexibla och bygger på stor kunskap om såväl elektronisk värdepappershantering som de anslutande marknadernas lokala regelverk. Neonet Årsredovisning

14 TRENDER OCH POSITIONERING marknadsaktörer Marknadsaktörer som erbjuder transaktionstjänster kan delas in i olika kategorier, beroende på bredden i deras erbjudande och den geografiska räckvidden. Handelstjänster Erbjudande Aktör Räckvidd och kundbas Exempel på a k t ö r e r Tjänster relaterade till direktmarknadshandel Fristående mäklarfirma eller del av investmentbank Lokal till global Neonet, ITG Brett utbud av globala finansiella tjänster. Handel, analys och rådgivning säljs ofta som ett paket. Globala mäklarfirmor och investment banker Global Goldman Sachs, Morgan Stanley Brett utbud av regionala och lokala finansiella tjänster. Handel, analys och rådgivning säljs ofta som ett paket. Lokala och regionala mäklarfirmor och banker Lokal till regional I Sverige till exempel SEB och Carnegie 14 Neonet Årsredovisning 2007

15 TRENDER OCH POSITIONERING Systemtjänster Erbjudande Aktör Räckvidd och kundbas Exempel på a k t ö r e r Brett utbud av systemtjänster för aktiehandel Systemleverantörer Regionalt till globalt fokus Neonet, Fidessa Brett utbud av tjänster för nyhets- och aktiekursinformation Stora och globala marknadsaktörer Globalt fokus Reuters, Bloomberg Tjänster fokuserade på snabb aktiekursinformation Nischade samt ITorienterade aktörer Regionalt till globalt fokus Neonet, Quanthouse Neonet Årsredovisning

16 AKTIEN Aktien Aktiestruktur Den 31 december 2007 uppgick antalet tecknade aktier till Till skillnad mot tidigare år finns inga utestående teckningsoptioner. Alla aktier har lika rösträtt och rätt till utdelning. kursutveckling kr OMX All Share Neonet Kursutveckling och omsättning Neonet-aktien noterades den 20 oktober 2000 på Stockholmsbörsens O-lista. Den 1 juli 2007 uppgraderades aktien till Mid Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Kortnamnet är NEO och ISIN-koden SE Högsta slutkurs under 2007 uppnåddes under oktober då aktien betalades till 46,50 kronor. Lägsta notering under 2007 var 19,70 kronor i mars. Under året omsattes 31 miljoner aktier vilket motsvarade en omsättningshastighet på 0,48 (0,29). Marknadsvärdet den 31 december 2007 då kursen noterades till 42,60 kronor var Mkr. Aktieägare Vid årets utgång var antalet aktieägare (2 331). De största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltar - förteckning framgår nedan. De största aktieägarna i Neonet per den 31 december 2007 Procentuell andel av aktiekapital Aktieägare Antal aktier och röster Staffan Persson med familj och bolag ,2% Lombard International Assurance S.A ,5% Peter Lindell med familj och bolag ,1% Fidelity Funds ,2% Landsbanki Islands HF ,5% UBS Luxembourg S.A ,6% Hans Karlsson med familj ,6% Michael Löfman ,3% Nordea Bank Norge ,2% SIS SegaInterSettle AG ,0% Gerard Versteegh ,7% Eskil Johannesson ,7% Varenne AB ,5% Aktieägarstruktur Svenskt ägande 37% 47% Svenska ägandets fördelning: Finansiella och institutionella organisationer 6% 6% Hjälp- och intresseorganisationer 0% 0% Ickefinansiella företag 4% 9% Offentlig sektor - - Privata ägare 27% 32% Utländskt ägande 63% 53% Totalt ägande 100% 100% 16 Neonet Årsredovisning 2007

17 AKTIEN Aktieägarstruktur Procentuell andel procentuell Aktieinnehav Antal aktier av aktier Antal aktieägare andel aktieägare ,3% ,5% ,6% ,4% ,4% 159 5,6% ,6% 32 1,1% ,2% 70 2,4% Totalt ,0% ,0% Utdelning Neonets utdelningspolitik innebär att utdelningsnivån ska vara anpassad efter det kapitalbehov som finns, främst i form av investeringar, ökad rörelsekapitalbindning, kapitalmarknads-/myndighetskrav samt aktieägarnas önskemål om god direktavkastning. Målet är att utdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Gällande utdelning år 2008 har styrelsen beslutat föreslå ett inlösenprogram innebärande att varje befintlig aktie delas upp i tre aktier (så kallad aktiesplit 3:1). De två nytillkomna aktierna kommer att benämnas inlösenaktier serie 1 respek - tive serie 2. Inlösenaktier serie 1 kommer att i juni 2008 automatiskt lösas in mot en likvid om 1,00 krona. Inlösen aktier serie 2 kommer att automatiskt lösas in mot ett förlagslånebevis om 1,10 krona. Förlagslånet kommer att löpa på ett år från emissionen vilken beräknas genomföras i juni Ingen ränta utgår på förlagslånet. Bolaget kommer att ges möjlighet att begära inlösen av lånet vid tidigare tidpunkt än förfallodagen. Beräknat på slutkursen för 2007 motsvarar detta en direkt avkastning om 5 procent. Den föreslagna värdeöverföringen är en avvikelse från Neonets fastslagna utdelningspolicy. Aktiekapitalets utveckling Ökning av totalt antal Förändring totalt antal aktier aktier aktiekapital, kr aktiekapital, kr Status före börsintroduktion Nyemission 1) Nyteckning 2) Nyteckning 2) Apportemission 3) Nyteckning 2) Nyteckning 2) Nyteckning 2) ) Nyemission i samband med notering på O-listan vid Stockholmsbörsen. 2) Nyteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner. 3) Apportemission vid förvärv av Lexit Financial Group, Inc. Förvärv av egna aktier Vid bolagsstämman i april 2007 beslutades om mandat för styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av egna aktier. Mandatet har inte utnyttjats under år Aktierelaterade incitamentsprogram Vid utgången av 2007 förekom inga aktierelaterade incitamentsprogram riktade till personalen. Neonet Årsredovisning

18 koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Resultaträkning i sammandrag 1) tkr Transaktionsintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Transaktionskostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) % av Summa rörelseintäkter 25% 23% 16% 13% -11% Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) % av Summa rörelseintäkter 20% 16% 7% -1% -29% Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursförändringar Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Ovanstående resultaträkning i sammandrag är i allt väsentligt upprättad i enlighet med vedertagna former för bolag som har att upprätta redovisning enligt årsredovisningslagen. Denna uppställningsform är väl lämpad för Neonets verksamhet vars intäktsgenerering bygger på transaktionsintäkter snarare än inkomstkällor av typen räntor och andra finansiella transaktioner som är vanliga för andra finansbolag. I den formella delen av Neonets årsredovisning tillämpas dock en uppställningsform som är i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Se även Noter, Redovisnings- och värderingsprinciper. Balansräkning i sammandrag 1) tkr Tillgångar Kassa, utlåning och räntebärande värdepapper Anläggningstillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Värdepapperslån och övriga skulder Efterställt lån Avsättningar Aktiekapital och andra reserver Balanserat resultat och årets resultat Summa skulder och eget kapital ) Omräkning enligt IFRS har gjorts för Neonet Årsredovisning 2007

19 koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Nyckeltal, tkr Resultat Rörelsemarginal (EBITDA-marginal) 26% 23% 16% 13% neg. Nettomarginal 20% 16% 7% neg. neg. Vinstmarginal före skatt 19% 13% 2% neg. neg. Nettomarginal efter skatt 14% 9% 10% neg. neg. Underliggande kassaflöde Underliggande kassaflöde från verksamheten före förändring av tillgångar och skulder Underliggande kassaflöde från investeringar exkl förvärv/ avyttring av företag och finansiella placeringstillgångar Summa underliggande kassaflöde Årets kassaflöde Kassaflöde per aktie 6,77 0,89 0,33 0,74-1,28 Finansiell ställning Kortfristigt likvida nettotillgångar Soliditet 30% 49% 51% 64% 54% Andel riskbärande kapital 30% 49% 62% 78% 55% Räntetäckningsgrad 494% 309% 140% neg. neg. Skuldsättningsgrad 192% 82% 60% 30% 70% Kapitaltäckningskvot 1) 2, Kapitaltäckningsgrad - 89% 66% 52% 32% Eget kapital Genomsnittligt sysselsatt kapital Avskastning på eget kapital efter skatt 25% 13% 12% neg. neg. Avkastning på sysselsatt kapital 13% 9% 4% neg. neg. Avkastning på sysselsatt kapital före skatt 10% 6% 1% neg. neg. Aktiedata Antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier, st Resultat per aktie, kr 1,49 0,66 0,53 0,24 1,05 Eget kapital per aktie, kr 6,42 5,92 4,94 4,35 4,63 Maximalt antal aktier efter utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,49 0,60 0,48 0,24 1,13 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 6,42 5,05 3,80 4,35 4,63 Utdelning per aktie före utspädning, kr 2,10 2) 0,40 0, Börskurs per balansdagen 31 december 42,60 24,00 12,15 6,65 5,60 Medarbetare Antal anställda vid periodens slut Genomsnittligt antal anställda ) Kapitaltäckningskvoten är ny för 2007 enligt Basel II. Tidigare år gällde kapitaltäckningsgraden enligt FFFS 2006:1. 2) Föreslagen inlösen bestående av kontantbetalning 1 kr respektive förlagslånebevis 1,10 kr. Neonet Årsredovisning

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Neonet AB (publ) avger härmed sin redovisning för verksamhetsåret Neonet AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag i en finansiell företagsgrupp som står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. I koncernen ingår förutom moder bolaget de helägda rörelsedrivande dotterbolagen Neonet Securities AB (org nr ), Neonet Technology AB (org nr ), båda med säte i Stockholm, samt Neonet Securities, Inc. registrerat i Delaware och verksamt i New Jersey, USA. Vid halvårsskiftet uppgraderades Neonetaktien till Mid Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs i Stockholm, till följd av Neonets ökade marknadsvärde. Neonet erbjuder snabba och sofistikerade mäklartjänster samt avancerade systemlösningar för värdepappershandel. Neonets egenutvecklade system för global aktiehandel riktar sig till banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder samt till marknadsplatser. Systemen och infrastrukturen, Neonet XG, används i Neonets egen globala mäklarverksamhet där handel erbjuds på närmare trettio ledande marknadsplatser världen över. Detta, kombinerat med Neonets erfarenhet av handel, adminstration och regelverk, ger kunderna en effektiv lösning för global handel. Marknad 2007 var ett rekordår för Neonet med de högsta intäkterna och det högsta rörelseresultatet i företagets historia. Intäkterna har ökat på Neonets samtliga marknader, vilket visar att bolaget har förstärkt sin position som global leverantör av transaktionstjänster ytter ligare. På världens finansiella marknader har året präglats av snabb utveckling och hög förändringstakt, vilket påverkar de traditionella marknadsstrukturerna och skapar nya förutsättningar för elektronisk handel. Drivkrafterna utgörs av växande handelsvolymer på de globala marknaderna, utvecklingen på det tekniska området samt ny lagstiftning i Europa och USA. Neonet är väl positionerat i det ständigt föränderliga landskapet. Den ökade efterfrågan på algoritmer och andra smarta ordertyper i kombination med ökningen av antalet transaktioner ställer ännu högre krav på teknik och prestanda. Även de nya regelverken för värdepappershandel i form av europeiska MiFID och amerikanska RegNMS, bidrar till högre krav på såväl marknadsaktörerna som de tekniska systemen. Det starka intresset för global handel och avancerade handelstjänster i kombination med marknadsutvecklingen och ett förändrat finan - siellt landskap ger Neonet starkt momentum. De ökade kraven på teknik och systemprestanda ligger bakom lanseringen av Neonets system- och mjukvarutjänster, Neonet XG. Tjänsterna innebär att exempelvis börskopplingar och handelsapplikationer kan köpas separat eller i kombination med Neonets mäklartjänst. En ny intressant kundgrupp för Neonet XG utgörs av marknadsplatser som har behov av effektiva systemlösningar. De fasta licensintäkterna från Neonet XG kompletterar de rörliga courtageintäkterna. Kunder Neonet har en global kundbas bestående av ledande internationella aktörer på finansmarknaden. Den globala kund basen utmanar och stimulerar till kontinuerlig utveckling av Neonets erbjudande, både avseende teknik och tjänster. Kunderna utgörs av hedgefonder, insti tutionella investerare, banker samt mäklarfirmor. Årets intäkter fördelade per kundgrupp visar att hedgefonder representerade 8 (11) procent, institutionella investerare 26 (29) procent och banker och mäklarfirmor 66 (60) procent. Neonets ambition att öka antalet kunder utanför Norden har fallit väl ut och koncernen har idag kunder i över 20 länder. Neonets intäkter fördelade per kundernas geografiska hemvist visar att kunder i Norden representerade 27 (40) procent av Neonets transaktions intäkter medan övriga Europa stod för 54 (42) procent och kunder i Nordamerika för 19 (18) procent. Den positiva utvecklingen av antalet kunder visar att omsättningsmässigt högintensiva aktörer med aktivitet på många marknader uppskattar Neonets infrastruktur och system. Produktutveckling Under året har Neonet utvidgat sitt erbjudande med global handel dygnet runt, genom uppkopplingar till de asiatiska börserna i Tokyo, Osaka, Hong Kong och Singapore. Dessutom lanserades handel i Östeuropa genom uppkoppling till Warszawabörsen. Neonet var också den första mäklarfirman i Norden att erbjuda handelsmöjligheter på Chi-X, Europas första alternativa marknadsplats. Neonet stärker sina kunders konkurrenskraft genom att kontinuerligt lansera nya handelstjänster. Under året har bland annat algoritmer från den världsledande investmentbanken Citi lagts till handelserbjudandet. Neonet har också framgångsrikt anpassat sitt handelssystem och produkterbjudande för att utnyttja de möjligheter och uppfylla de krav som EU-direktivet MiFID medför. Det innebär att Neonet bland annat har utarbetat en Best Execution policy som ligger till grund för hur Neonet hanterar sina kunders handel. Neonet har också utvecklat funktionalitet som säkerställer att kundernas ordrar skickas till den marknad som erbjuder bäst pris för varje värdepapper. Intäkter De totala rörelseintäkterna ökade under året med 74 procent till 689,0 (397,0) Mkr. 20 Neonet Årsredovisning 2007

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Läs om strategi och mål på sid 10.

Läs om strategi och mål på sid 10. NEONET ARSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Neonet i korthet 4 Året i sammandrag 6 VD-ord 8 Strategi och mål 10 Trender och positionering 12 Översikt av erbjudandet 16 Marknadsaktörer 18 Aktien 20 Koncernens finansiella

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2009

NEONET ARSREDOVISNING 2009 NEONET ARSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Neonet i korthet 3 Året i sammandrag 5 VD-ord 6 Aktien 8 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 10 Förvaltningsberättelse 12 Koncernen Resultaträkning 16

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2016 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer