NEONET ARSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEONET ARSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 NEONET ARSREDOVISNING 2007

2 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval för neutral och oberoende elektronisk handel på börser och marknadsplatser världen över. Läs om mål och strategier på sid 8. Neonet Årsredovisning 2007

3 Neonet I KORTHET Verksamhet och erbjudande Neonet har utvecklats från lokal svensk aktiemäklare till global leverantör av transaktionstjänster med 24 timmars service. Neonets sofistikerade system för global värdepappershandel riktar sig till banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder samt marknadsplatser. Neonet är börsnoterat sedan år 2000 på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Neonets system används i den globala mäklarverksamheten där handel erbjuds på ett trettiotal ledande marknadsplatser i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Kunderna handlar via sin egen elektroniska direktkoppling eller via Neonets mäklarbord. Neonets erfarenhet av handel, adminstration och regelverk effektiviserar marknadsaktörernas globala handel. Intäkterna från mäklarverksamheten är courtagebaserade. Neonet XG är Neonets system- och mjukvarutjänster för elektronisk värdepappershandel. Erbjudandet omfattar börskopplingar, handelsapplikationer, support samt distribution av kursinformation. Intäkterna från system- och mjukvarutjänsterna är licensbaserade. Neonets mäklartjänst samt XG-tjänster kan användas var för sig eller kombineras. Läs mer om Neonets erbjudande och produktutveckling på sid 10, 12 samt 20. Kunder Neonet har en global kundbas i över 20 länder. Erfarenhetsutbytet med kunderna säkerställer kontinuerlig utveckling av Neonets erbjudande, både avseende teknik och tjänster. Neonets erbjudande riktar sig mot banker och mäklarfirmor, insitutionella investerare, hedgefonder samt marknadsplatser. Banker och mäklarfirmor använder Neonets mäklartjänster för att nå marknadsplatser där de själva inte är medlemmar. De som vill handla i eget medlemskap kan använda Neonets börskopplingar och infrastruktur genom XG-tjänsten. Institutionella investerare är exempelvis fond-, försäkrings- eller investmentbolag. De värdesätter bland annat systemets användarvänlighet, antalet uppkopplade marknader och servicen från Neonets mäklarbord. Hedgefonder är vanligtvis handelsintensiva fonder som uppskattar Neonets systemprestanda och avancerade handelsfunktionalitet. Institutioner och hedgefonder är också intresserade av marknadsdata och av möjligheten att nå andra mäklare genom Neonets system. Marknadsplatser vilka primärt är en målgrupp för Neonets XG-tjänster kan använda marknadsdata samt funktionalitet för att skicka order till andra marknadsplatser världen över. Läs mer om Neonets kunder på sid 8 samt 20. Neonet Årsredovisning

4 ÅRET I SAMMANDRAG Ett år präglat av hög aktivitet INNEHÅLL Året i sammandrag 4 VD-kommentar 6 Mål och strategi 8 Översikt av erbjudandet 10 Trender och positionering 12 Aktien 16 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 20 Koncernen Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Förändring av eget kapital 26 Kassaflödesanalys 27 Moderbolaget Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Förändring av eget kapital 30 Kassaflödesanalys 31 Noter 32 Revisionsberättelse 47 Bolagsstyrning 48 Ledning 50 Styrelse och revisor 51 Definitioner och ordlista 52 Årsstämma 54 Nya finansiella mål för perioden Drygt 60 nya kunder Lansering av global dygnet-runt handel genom uppkoppling mot de asiatiska börserna i Tokyo, Osaka, Hong Kong och Singapore Första mäklarfirman i Norden att erbjuda sina kunder handelsmöjligheter på Chi-X, Europas första alternativa marknadsplats Lansering av handel i Östeuropa genom uppkoppling mot Warszawabörsen Ökad orderingång inom teknikverksamheten Neonet XG. Handelsbanken och Evli Bank är exempel på nya kunder. Lansering av ny handelsfunktionalitet Uppgradering till Mid Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs Omsättningsrekord inom aktiehandeln 4 Neonet Årsredovisning 2007

5 ÅRET I SAMMANDRAG SUMMA RÖRELSEINt KtER, MKR RÖRELSERESULtAt FÖRE AVSKRIVNINGAR, MKR RESULtAt EFtER SKAtt, MKR Finansiell utveckling Rörelseintäkterna ökade med 74% och uppgick till 689,0 Mkr (397,0 Mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansnetto (EBITDA), förbättrades och uppgick till 170,2 Mkr (90,0 Mkr), en ökning med 89%. Resultatet före skatt uppgick till 133,8 Mkr (50,5 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 94,5 Mkr (34,3 Mkr). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,49 kr (0,66 kr). Det underliggande kassaflödet 1) stärktes och uppgick till 116,7 Mkr (56,4 Mkr). Eget kapital för koncernen uppgick till 418,0 Mkr (328,8 Mkr) vid periodens slut och soliditeten till 30% (49%). Styrelsen föreslår en höjd värdeöverföring till aktieägarna om 2,10 kr (0,40 kr) genom ett automatiskt inlösenförfarande. 1) se definition sid UNDERLIGGANDE KASSAFLÖDE, MKR KOStNADSStRUKtUR transaktionskostnader, 54% Personalkostnader, 21% Övriga rörelsekostnader, 14% Avskrivningar, 5% Räntekostnader, 6% Neonet Årsredovisning

6 VD-kommentar Ett rekordår för Neonet 2007 var ett rekordår för Neonet. Intäkterna har ökat på Neonets samtliga marknader, vilket visar att vi har förstärkt vår position som global leverantör av transaktionstjänster ytterligare. Finansmarknader i förändring Året har präglats av snabb utveckling och hög förändringstakt på världens finansmarknader. Detta påverkar de traditionella marknadsstrukturerna och skapar nya förutsättningar för elektronisk handel. Drivkrafterna utgörs av växande handelsvolymer, utvecklingen på det tekniska området samt ny lagstiftning i Europa och USA. Utvecklingen och den ökade komplexiteten ställer högre krav på marknadsaktörerna, systemens prestanda och den tekniska infrastrukturen. Det behövs alltmer sofistikerade och integrerade tekniklösningar för att möta de nya förutsättningarna. Neonet är väl positionerat Neonet är väl positionerat i det förändrade landskapet genom kombinationen av handelstjänster samt system- och mjukvarutjänster. Vårt system och vår infrastruktur används i den globala mäklarverksamheten där vi erbjuder handel på ett 30-tal marknadsplatser världen över. Handelsvolymen via Neonet var den högsta någonsin med en tillväxt på 79 procent jämfört med Det är en starkare tillväxt än marknaderna som helhet uppvisat. Globala handelsmöjligheter Under året har vi utvidgat vårt erbjudande med global dygnet-runt handel genom uppkopplingar till börserna i tokyo, Osaka, Hong Kong och Singapore. Dessutom lanserades handel i Östeuropa genom uppkoppling till Warszawabörsen under fjärde kvartalet. Neonet var också den första mäklarfirman i Norden att erbjuda handelsmöjligheter på Chi-X, Europas första alternativa marknadsplats. Ett starkt teknikerbjudande Vårt egenutvecklade system för global aktiehandel riktar sig till banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser. Efterfrågan på effektiva systemlösningar drivs på av förändringarna i finansmarknaden och intäkterna från våra system- och mjukvarutjänster, Neonet XG, ökar stadigt. Neonet Årsredovisning Neonet Årsredovisning 2007

7 VD-kommentar År 2007 kan summeras som ett rekordår präglat av stark tillväxt, hög lönsamhet och ett förstärkt kunderbjudande. Kontinuerlig utveckling Vi växer tillsammans med våra kunder. Genom erfarenhetsutbytet med vår globala kundbas säkerställer vi utveckling av Neonets erbjudande, både avseende teknik och tjänster. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom kontinuerlig lansering av nya handelstjänster. Under året har bland annat algoritmer från den världsledande investmentbanken Citi lagts till handelserbjudandet. Vi har också utvecklat avancerad funktionalitet för att möta de behov som uppkommit i och med införandet av EU-direktivet MiFID. Den nya lagstiftningen syftar till att öka effektiviteten och transparensen på finansmarknaderna. Vid halvårsskiftet uppgraderades Neonet-aktien till Mid Capsegmentet på OMX Nordiska Börs till följd av Neonets ökade marknadsvärde. Det innebär större synlighet gentemot aktiemarknaden. Nya finansiella mål Mot bakgrund av Neonets starka utveckling under de senaste åren och de goda framtidsutsikterna, har styrelsen beslutat om nya långsiktiga finansiella mål för perioden De nya målen innebär att Neonet senast 2010 minst ska ha fördubblat rörelseintäkterna och nått ett resultat på EBT-nivå om cirka 400 Mkr Ett rekordår År 2007 kan summeras som ett rekordår präglat av stark tillväxt, hög lönsamhet och ett förstärkt kunderbjudande. På Neonet är vi naturligtvis stolta över vårt starka resultat. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, vars engagemang och kompetens utgör grunden för våra framgångar. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att ytterligare för stärka vårt erbjudande och därigenom befästa våra existerande kundrelationer, samtidigt som vi attraherar nya kunder. Simon Nathanson VD och koncernchef Neonet Neonet Årsredovisning

8 mål och STRATEGI Neonet är väl positionerat Finansmarknaderna globalt genomgår stora förändringar. Neonet får genom den nya tekniska och legala marknadsstrukturen större hävstång på sitt erbjudande. Genom kombinationen av handelstjänster samt system- och mjukvarutjänster skapar Neonet ett mer komplett erbjudande. Detta genererar nya affärsmöjligheter. Nya långsiktiga finansiella mål Mot bakgrund av Neonets starka utveckling under 2007 och de goda framtidsutsikterna, har styrelsen fastställt nya långsiktiga finansiella mål för perioden De nya målen innebär att Neonet senast år 2010 minst ska ha fördubblat rörelseintäkterna och nått ett resultat på EBT-nivå om cirka 400 Mkr. De tidigare finansiella målen för perioden 2007 till 2010 innebar att Neonet senast år 2010 skulle ha nått en intäktsnivå på minst 800 Mkr och ett resultat före skatt på minst 200 Mkr. Baserat på den starka utvecklingen 2007 samt den kraftiga ökningen av nya kunder, inom såväl XG som mäklartjänsten, bedöms dessa mål vara inaktuella. Utöver de långsiktiga finansiella målen lämnar inte Neonet några prognoser. Strategi Neonet förenklar global aktiehandel för marknadsaktörer genom uppkopplingar till marknadsplatser världen över samt ett konkurrenskraftigt systemerbjudande. En väl fungerande tekniklösning är en förutsättning för att hävda sig på finansmarknader i snabb utveckling. Neonets erbjudande, baserat på teknisk stabilitet, hög prestanda samt avancerad funktionalitet, stärker kundernas kon kurrenskraft. För att leverera en effektiv global handelstjänst till kunderna och uppnå Neonets långsiktiga finansiella mål, prioriterar Neonet följande områden. Attrahera nya kunder STATUS: Antalet mäklarkunder har ökat i såväl Europa som i Nordamerika. Både befintliga och nytillkomna kunder handlar större volymer på fler marknadsplatser i Europa, Nordamerika och Asien. Kundrelationerna har stärkts och kundomsättningen har minskat. Intresset för Neonets XGtjänster är också fortsatt ökande och flera nya kunder har tillkommit under året. Nästa steg: Ytterligare kompetens rekryteras till säljteamen och det aktiva arbetet med kundmöten och utbildning i handelssystemet fortsätter. Regional närvaro är fortsatt viktig och lokala säljrepresentanter bearbetar sina hemmamarknader för att öka försäljningen ytterligare. Liksom under det gångna året kompletteras säljarbetet med marknadsföring och synlighet på mässor världen över. Öka intäkterna från befintliga kunder Status: Neonet använder erfaren hetsutbytet med den globala kund basen till att förutse marknads trender och vidareutveckla erbjudandet. I linje med den snabba tekniska utvecklingen ökar behovet av sofistikerad handelsfunktionalitet. Speciellt algoritmhandel är ett snabbt växande område. Kunderna visar också ett ökande intresse för att komplettera mäklartjänsterna med system- och mjukvaru tjänster. Nästa steg: Neonet arbetar ständigt med att förbättra kundrelationerna ytterligare, bland annat genom utbildning och närmare kundsamarbeten. Den främsta målsättningen är att motivera kunderna att använda en ännu större del av produkterbjudandet. Med ett erbjudande i ständig utveckling samt en stark kombination av mäklartjänster och systemoch mjukvarutjänster, finns det god potential för fortsatt merförsäljning. 8 Neonet Årsredovisning 2007

9 mål och STRATEGI Förstärka kunderbjudandet Status: Neonet har utvidgat sitt erbjudande med handel på sju nya marknadsplatser under året, varav fem i Asien. Det är ett viktigt komplement till utbudet av börser och marknadsplatser i Europa och Nordamerika och innebär att kunderna erbjuds global handel dygnet runt. Neonet har också kopplat upp sig till Chi-X. Det är den första alternativa europeiska marknads platsen enligt den nya europeiska lagstiftningen MiFID. Dessutom har Warszawabörsen lagts till handelserbjudandet. Neonet har breddat sitt utbud av system- och mjukvarutjänster, Neonet XG. Bland annat har marknadsdataerbjudandet utvecklats och erbjuds på fler marknader än tidigare. Neonet har även förstärkt sin handelsplattform med ny funktionalitet. Här märks olika typer av algoritmer som effektiviserar handeln och möter de behov som uppkommer i och med införandet av den nya lagstiftningen MiFID. Vidare så har en standard för algoritmhandel införts som gör att algoritmer kan implementeras snabbare i såväl Neonets handelsplattform som av branschen som helhet. Nästa steg: Neonets strategi är att ständigt öka antalet marknadsplatser, baserat på kundefterfrågan. Med anledning av ny lagstiftning och större konkurrens kommer nya marknadsplatser att etableras i en ökande takt. Neonet välkomnar detta och kommer att erbjuda handel på de mest konkurrenskraftiga marknaderna som har god likviditet. Behovet av funktionalitet samt informationstjänster ökar. Det är en följd av den alltmer globala och händelsestyrda handeln samt den tekniska utvecklingen. Neonet fortsätter med hög utvecklingstakt på teknikområdet och kompletterar systemplattformen med nya funktioner. Automatiserad handel som reagerar direkt på förändringar i omvärlden ställer högre krav på snabb marknadsdata. Algoritmer och verktyg för att skicka ordrar till många olika marknadsplatser är andra exempel på viktiga områden. Neonet prioriterar arbetet med kundservice och support och mäklarna har stor erfarenhet av internationell aktiehandel. Mäklarbord i olika tidszoner säkerställer tillgänglighet dygnet runt för handel i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Genom utbildning arbetar mäklarborden och övriga supportfunktioner för att kunderna ska få ut det mesta möjliga av handelsplattformen och dess funktionalitet. Värdepappersadministrationen, i form av clearing och settlement efter att affären genomförts, är också en väsentlig del av kundservicen. Inom det området sker kontinuerlig utveckling av processer och systemstöd för att minska ledtider och säkerställa effektiv hantering av större volymer. Neonet förenklar global aktiehandel för marknadsaktörer genom ett konkurrenskraftigt system erbjudande och uppkopplingar till marknads platser världen över. Neonet Årsredovisning

10 ÖVERSIKT AV ERBJUDANDEt Ett starkt erbjudande Marknadsaktörer vill handla snabbt, säkert och effektivt på börser och marknadsplatser världen över. Neonet stödjer kunderna i den komplexa handels miljön och hjälper dem att handla snabbt och kostnadseffektivt. Mäklartjänsterna kombinerade med system- och mjukvarutjänsterna Neonet XG, möjliggör för kunderna att hantera all sin handel via Neonet. Erbjudandena kompletterar varandra. Detta genererar synergieffekter som kommer kunderna till godo genom effektiva tjänster i ständig utveckling. Neonets mäklartjänster Kundnytta: Global och snabb direktmarknadshandel Neonet hanterar kunders handel, clearing och avveckling via sina mäklartjänster. Det möjliggör för kunderna att handla på börser och marknadsplatser världen över utan att göra egna investeringar i system eller börskopplingar. Genom att Neonet enbart handlar på uppdrag av kund utförs handeln alltid på bästa sätt utan risk för intressekonflikt. Kunden handlar elektroniskt via sin egen dator, eller lägger ordern via Neonets mäklarbord. Oavsett metod sker handeln via Neonets börsmedlemskap. Tekniklösning: Kraftfull handelsplattform för effektiv och snabb handel Neonet möter investerarnas behov av allt mer sofistikerade handelsverktyg genom sin handelsplattform med snabba uppkopplingar till marknadsplatser i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Systemet är snabbt på grund av handelsplattformens höga prestanda och infrastrukturen med direkta kopplingar till marknadsplatser ute i världen. Detta underlättar hanteringen av stora handelsvolymer och avancerade handelsmönster. Affärsmodell: Handelscourtage genererar intäkterna Neonets affärsmodell är skalbar, tack vare stordriftsfördelar i den tekniska plattformen och systemen. Mäklartjänstens intäkter utgörs av courtage. Det innebär att hög handelsaktivitet hos kunderna gynnar Neonet, oavsett om marknaden går upp eller ned. 10 Neonet Årsredovisning 2007

11 ÖVERSIKT AV ERBJUDANDEt Neonet XG: NeonetS SYSTEM OCH MJUKVARUTJÄNSTER Kundnytta: En kostnadseffektiv teknologilösning där Neonet tar helhetsansvaret Neonet XG erbjuder system- och mjukvarutjänster för elektronisk värdepappershandel. Den primära målgruppen är banker, mäklarfirmor och institutioner som handlar på en eller flera marknadsplatser. En ny intressant kundgrupp utgörs av marknadsplatser som har behov av effektiva systemlösningar. Erbjudandet består av börskopplingar, handelsapplikationer, support samt distribution av kursinformation. Till skillnad från mäklartjänsten handlar kunder som använder Neonet XGs börskopplingar via sitt eget börsmedlemskap. Kunderna hanterar också sin egen clearing och avveckling mot marknaden. Genom att kombinera Neonets mäklartjänster med Neonet XG får kunderna en komplett och kostnadseffektiv lösning för handel på börser och marknadsplatser globalt. Tekniklösning: Marknadskunnande kombinerat med innovativ teknologi Neonet XG optimerar kundernas handel genom helhetsansvar för system- och mjukvarutjänsterna och kunskap om utveckling av sofistikerade handelsverktyg. Avancerad funktionalitet baserad på industriledande teknologi är basen för produktportföljen. Den består av XG Market Gateway; kopplingar till börser och marknadsplatser, XG Trader; system för orderhantering, XG Market Data; kursinformation i realtid och XG Broker Connect; system för att skicka order till valfri mäklare istället för att handla i eget börsmedlemskap. Affärsmodell: Licensintäkter genererar intäkterna Intäkterna från system- och mjukvarutjänsterna utgörs av löpande licensavgifter. Dessa är, till skillnad från mäklartjänsternas courtageintäkter, inte kopplade till handelsvolymer. Att affärsmodellerna skiljer sig åt mellan de två erbjudandena är gynnsamt för Neonet. De fasta licensintäkterna från Neonet XG kompletterar de rörliga courtageintäkterna. Neonet Årsredovisning

12 TRENDER OCH POSITIONERING Finansmarknader i förändring Världens finansmarknader har gått in i en ny fas som förändrar de traditionella marknadsstrukturerna och skapar nya förutsättningar för elektronisk handel. Detta har stor inverkan på marknadsaktörerna. Drivkrafterna för det nya finansiella landskapet är växande handelsvolymer, utvecklingen på det tekniska området samt lagändringar i Europa och USA. Neonet är väl positionerat genom sitt erbjudande som bygger på utveckling av system och avancerade handelstjänster anpassade för global handel. Förändrad lagstiftning öppnar upp för ökad konkurrens EU-direktivet MiFID och det amerikanska regelverket RegNMS bidrar till att förändra förutsättningarna för den finansiella sektorn. Genom att öppna upp för alternativa marknadsplatser försvinner de traditionella börsernas monopolställning. Det leder till ökad konkurrens och förbättrad effektivitet i marknaden, vilket i sin tur påverkar kostnadsstrukturen. MiFID ställer bland annat krav på så kallad Best Execution. Det innebär att affärer ska utföras på bästa sätt med avseende på ett antal faktorer, däribland pris och snabbhet. Marknadsaktörerna kommer att söka sig till den mest effektiva marknadsplatsen som erbjuder den bästa likviditeten och den lägsta transaktionskostnaden. Neonet ERBJUDER Global access Neonets handelsplattform ger kunderna direktkoppling till marknadsplatser världen över. Samtliga börser och marknadsplatser har integrerats på ett enhetligt sätt för att underlätta gränsöverskridande handel och bidra till hög användarvänlighet. På så sätt ges kunderna möjlighet att snabbt och enkelt nå den mest likvida marknadsplatsen. Nya marknadsplatser fragmenterar handeln De nya marknadsplatserna konkurrerar med ny affärslogik och lägre transaktionskostnader. Många av de traditionella börserna möter konkurrensen om handelsvolymerna med konsolidering, prissänkningar och ny teknologi. Uppkomsten av nya alternativa marknadsplatser leder dock, i motsats till börskonsolideringen, till ökad fragmentering av handeln. Det medför såväl ökade möjligheter som ökad komplexitet för marknadens aktörer. Neonet lägger till nya marknadsplatser löpande I samband med införandet av MiFID i november 2007 kopplade Neonet upp sig mot den första europeiska alternativa marknadsplatsen, Chi-X. Det är i linje med Neonets strategi att erbjuda en komplett tjänst och ständigt utvidga sitt globala erbjudande med de marknadsplatser som kunderna efterfrågar. 12 Neonet Årsredovisning 2007

13 TRENDER OCH POSITIONERING Växande elektronisk handel och krav på minimal fördröjning Professionella investerare genomför en allt större del av sin handel elektroniskt. Det ger ökad kontroll över orderflödet, snabbare handel och högre effektivitet. Elektronisk handel är en affärskritisk del av investerarnas verksamhet. Vikten av minimal fördröjning och snabbast möjliga åtkomst till de anslutna börserna är avgörande vid valet av leverantör. Neonet erbjuder Handelsplattform med hög prestanda Neonets handelsplattform har hög kapacitet för att kunna hantera stora orderflöden och avancerade handelsmönster. Systemets prestanda och effektiva infrastruktur möjliggör för kunderna att använda sofistikerade handelsstrategier. Via branschstandarden FIX (Financial Information exchange protocol) är Neonets plattform integrerad med många av kundernas handelssystem. Så kallad FAST-funktionalitet (FIX Adapted for STreaming), gör det möjligt att effektivt komprimera och skicka stora mängder handelsdata. Separation av handel och analys Handel och analys som traditionellt har sålts tillsammans till ett pris köps i ökande utsträckning separat av kunderna. Trenden är att kunden väljer den leverantör som är bäst på respektive del. Neonet har Ett neutralt erbjudande till konkurrenskraftigt pris Till skillnad från många andra mäklarfirmor fokuserar Neonet på en kärntjänst, effektiv handel. Genom att inte erbjuda närliggande tjänster som till exempel analys, blir det mycket tydligt vad kunden betalar för. Desutom handlar Neonet uteslutande för kunders räkning och bedriver inte någon egen handel. Det innebär att Neonet är en neutral och oberoende partner till sina kunder och att risken för potentiella intressekonflikter är undanröjd. Antingen handlar kunden själv via Neonets system eller så skickar kunden ordern till Neonets mäklarbord. Handeln via mäklarbordet är helt integrerad med den elektroniska direktmarknadshandeln. Mäklarna tillför värde genom sin specialistkunskap om värdepappershandel. Krav på alltmer avancerad Handelsfunktionalitet Den tekniska utvecklingen har stor betydelse för utvecklingen av den globala handeln. Skillnader mellan olika marknadsstrukturer, tidszoner, valutor etc. överbryggs. Det bidrar till att handeln blir alltmer automatiserad, internationaliserad och konkurrensutsatt. Marknadsaktörernas krav på handelssystemens prestanda, tillgänglighet och skalbarhet ökar hela tiden. Avancerad handelsfunktionalitet såsom algoritmer har varit ett viktigt inslag i den amerikanska handeln i flera år. Den trenden blir nu allt starkare även i Europa. Mer sofistikerad funktionalitet leder till en ökning av antalet transaktioner och högre omsättningshastighet. Neonet erbjuder Sofistikerade funktioner i ständig utveckling Neonets handelsplattform tillhandahåller sofistikerad handelsfunktionalitet såsom egenutvecklade algoritmer och funktioner för att hantera andra leverantörers algoritmer. Den nya europeiska lagstiftningen ställer krav på att varje transaktion måste utföras på bästa sätt. Genom algoritmer som skickar ordrarna till den bäst lämpade marknadsplatsen, underlättar Neonet för sina kunder att uppfylla kraven. Krav på integrerade handelslösningar Kunderna efterfrågar integrerade handelslösningar och ökad kontroll över orderflödet. Tidigare har det primärt handlat om processerna och systemen relaterade till handeln. De senare åren har dock kraven ökat på en effektiv värdepappersadminstration efter att en affär genomförts. Drivkraften är att kostnaderna för avveckling av en aktieaffär blivit allt högre, sett som andel av den totala transaktionskostnaden. Neonet erbjuder Flexibel och effektiv clearing och settlement Neonets clearing och settlement hanterar den värdepappersadministration som uppstår efter att en kund köpt eller sålt värdepapper. Handelsplattformen är integrerad med systemet för clearing och settlement, vilket skapar ett elektroniskt flöde och hög effektivitet i kundernas transaktionskedjor. Ökande gränsöverskridande handel ställer nya krav på systemstöd för att kunna hantera olika valutor och utländska värdepapper. Neonets tjänster för clearing och settlement är flexibla och bygger på stor kunskap om såväl elektronisk värdepappershantering som de anslutande marknadernas lokala regelverk. Neonet Årsredovisning

14 TRENDER OCH POSITIONERING marknadsaktörer Marknadsaktörer som erbjuder transaktionstjänster kan delas in i olika kategorier, beroende på bredden i deras erbjudande och den geografiska räckvidden. Handelstjänster Erbjudande Aktör Räckvidd och kundbas Exempel på a k t ö r e r Tjänster relaterade till direktmarknadshandel Fristående mäklarfirma eller del av investmentbank Lokal till global Neonet, ITG Brett utbud av globala finansiella tjänster. Handel, analys och rådgivning säljs ofta som ett paket. Globala mäklarfirmor och investment banker Global Goldman Sachs, Morgan Stanley Brett utbud av regionala och lokala finansiella tjänster. Handel, analys och rådgivning säljs ofta som ett paket. Lokala och regionala mäklarfirmor och banker Lokal till regional I Sverige till exempel SEB och Carnegie 14 Neonet Årsredovisning 2007

15 TRENDER OCH POSITIONERING Systemtjänster Erbjudande Aktör Räckvidd och kundbas Exempel på a k t ö r e r Brett utbud av systemtjänster för aktiehandel Systemleverantörer Regionalt till globalt fokus Neonet, Fidessa Brett utbud av tjänster för nyhets- och aktiekursinformation Stora och globala marknadsaktörer Globalt fokus Reuters, Bloomberg Tjänster fokuserade på snabb aktiekursinformation Nischade samt ITorienterade aktörer Regionalt till globalt fokus Neonet, Quanthouse Neonet Årsredovisning

16 AKTIEN Aktien Aktiestruktur Den 31 december 2007 uppgick antalet tecknade aktier till Till skillnad mot tidigare år finns inga utestående teckningsoptioner. Alla aktier har lika rösträtt och rätt till utdelning. kursutveckling kr OMX All Share Neonet Kursutveckling och omsättning Neonet-aktien noterades den 20 oktober 2000 på Stockholmsbörsens O-lista. Den 1 juli 2007 uppgraderades aktien till Mid Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Kortnamnet är NEO och ISIN-koden SE Högsta slutkurs under 2007 uppnåddes under oktober då aktien betalades till 46,50 kronor. Lägsta notering under 2007 var 19,70 kronor i mars. Under året omsattes 31 miljoner aktier vilket motsvarade en omsättningshastighet på 0,48 (0,29). Marknadsvärdet den 31 december 2007 då kursen noterades till 42,60 kronor var Mkr. Aktieägare Vid årets utgång var antalet aktieägare (2 331). De största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltar - förteckning framgår nedan. De största aktieägarna i Neonet per den 31 december 2007 Procentuell andel av aktiekapital Aktieägare Antal aktier och röster Staffan Persson med familj och bolag ,2% Lombard International Assurance S.A ,5% Peter Lindell med familj och bolag ,1% Fidelity Funds ,2% Landsbanki Islands HF ,5% UBS Luxembourg S.A ,6% Hans Karlsson med familj ,6% Michael Löfman ,3% Nordea Bank Norge ,2% SIS SegaInterSettle AG ,0% Gerard Versteegh ,7% Eskil Johannesson ,7% Varenne AB ,5% Aktieägarstruktur Svenskt ägande 37% 47% Svenska ägandets fördelning: Finansiella och institutionella organisationer 6% 6% Hjälp- och intresseorganisationer 0% 0% Ickefinansiella företag 4% 9% Offentlig sektor - - Privata ägare 27% 32% Utländskt ägande 63% 53% Totalt ägande 100% 100% 16 Neonet Årsredovisning 2007

17 AKTIEN Aktieägarstruktur Procentuell andel procentuell Aktieinnehav Antal aktier av aktier Antal aktieägare andel aktieägare ,3% ,5% ,6% ,4% ,4% 159 5,6% ,6% 32 1,1% ,2% 70 2,4% Totalt ,0% ,0% Utdelning Neonets utdelningspolitik innebär att utdelningsnivån ska vara anpassad efter det kapitalbehov som finns, främst i form av investeringar, ökad rörelsekapitalbindning, kapitalmarknads-/myndighetskrav samt aktieägarnas önskemål om god direktavkastning. Målet är att utdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Gällande utdelning år 2008 har styrelsen beslutat föreslå ett inlösenprogram innebärande att varje befintlig aktie delas upp i tre aktier (så kallad aktiesplit 3:1). De två nytillkomna aktierna kommer att benämnas inlösenaktier serie 1 respek - tive serie 2. Inlösenaktier serie 1 kommer att i juni 2008 automatiskt lösas in mot en likvid om 1,00 krona. Inlösen aktier serie 2 kommer att automatiskt lösas in mot ett förlagslånebevis om 1,10 krona. Förlagslånet kommer att löpa på ett år från emissionen vilken beräknas genomföras i juni Ingen ränta utgår på förlagslånet. Bolaget kommer att ges möjlighet att begära inlösen av lånet vid tidigare tidpunkt än förfallodagen. Beräknat på slutkursen för 2007 motsvarar detta en direkt avkastning om 5 procent. Den föreslagna värdeöverföringen är en avvikelse från Neonets fastslagna utdelningspolicy. Aktiekapitalets utveckling Ökning av totalt antal Förändring totalt antal aktier aktier aktiekapital, kr aktiekapital, kr Status före börsintroduktion Nyemission 1) Nyteckning 2) Nyteckning 2) Apportemission 3) Nyteckning 2) Nyteckning 2) Nyteckning 2) ) Nyemission i samband med notering på O-listan vid Stockholmsbörsen. 2) Nyteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner. 3) Apportemission vid förvärv av Lexit Financial Group, Inc. Förvärv av egna aktier Vid bolagsstämman i april 2007 beslutades om mandat för styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av egna aktier. Mandatet har inte utnyttjats under år Aktierelaterade incitamentsprogram Vid utgången av 2007 förekom inga aktierelaterade incitamentsprogram riktade till personalen. Neonet Årsredovisning

18 koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Resultaträkning i sammandrag 1) tkr Transaktionsintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Transaktionskostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) % av Summa rörelseintäkter 25% 23% 16% 13% -11% Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) % av Summa rörelseintäkter 20% 16% 7% -1% -29% Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursförändringar Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Ovanstående resultaträkning i sammandrag är i allt väsentligt upprättad i enlighet med vedertagna former för bolag som har att upprätta redovisning enligt årsredovisningslagen. Denna uppställningsform är väl lämpad för Neonets verksamhet vars intäktsgenerering bygger på transaktionsintäkter snarare än inkomstkällor av typen räntor och andra finansiella transaktioner som är vanliga för andra finansbolag. I den formella delen av Neonets årsredovisning tillämpas dock en uppställningsform som är i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Se även Noter, Redovisnings- och värderingsprinciper. Balansräkning i sammandrag 1) tkr Tillgångar Kassa, utlåning och räntebärande värdepapper Anläggningstillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Värdepapperslån och övriga skulder Efterställt lån Avsättningar Aktiekapital och andra reserver Balanserat resultat och årets resultat Summa skulder och eget kapital ) Omräkning enligt IFRS har gjorts för Neonet Årsredovisning 2007

19 koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt Nyckeltal, tkr Resultat Rörelsemarginal (EBITDA-marginal) 26% 23% 16% 13% neg. Nettomarginal 20% 16% 7% neg. neg. Vinstmarginal före skatt 19% 13% 2% neg. neg. Nettomarginal efter skatt 14% 9% 10% neg. neg. Underliggande kassaflöde Underliggande kassaflöde från verksamheten före förändring av tillgångar och skulder Underliggande kassaflöde från investeringar exkl förvärv/ avyttring av företag och finansiella placeringstillgångar Summa underliggande kassaflöde Årets kassaflöde Kassaflöde per aktie 6,77 0,89 0,33 0,74-1,28 Finansiell ställning Kortfristigt likvida nettotillgångar Soliditet 30% 49% 51% 64% 54% Andel riskbärande kapital 30% 49% 62% 78% 55% Räntetäckningsgrad 494% 309% 140% neg. neg. Skuldsättningsgrad 192% 82% 60% 30% 70% Kapitaltäckningskvot 1) 2, Kapitaltäckningsgrad - 89% 66% 52% 32% Eget kapital Genomsnittligt sysselsatt kapital Avskastning på eget kapital efter skatt 25% 13% 12% neg. neg. Avkastning på sysselsatt kapital 13% 9% 4% neg. neg. Avkastning på sysselsatt kapital före skatt 10% 6% 1% neg. neg. Aktiedata Antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier, st Resultat per aktie, kr 1,49 0,66 0,53 0,24 1,05 Eget kapital per aktie, kr 6,42 5,92 4,94 4,35 4,63 Maximalt antal aktier efter utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,49 0,60 0,48 0,24 1,13 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 6,42 5,05 3,80 4,35 4,63 Utdelning per aktie före utspädning, kr 2,10 2) 0,40 0, Börskurs per balansdagen 31 december 42,60 24,00 12,15 6,65 5,60 Medarbetare Antal anställda vid periodens slut Genomsnittligt antal anställda ) Kapitaltäckningskvoten är ny för 2007 enligt Basel II. Tidigare år gällde kapitaltäckningsgraden enligt FFFS 2006:1. 2) Föreslagen inlösen bestående av kontantbetalning 1 kr respektive förlagslånebevis 1,10 kr. Neonet Årsredovisning

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Neonet AB (publ) avger härmed sin redovisning för verksamhetsåret Neonet AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag i en finansiell företagsgrupp som står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. I koncernen ingår förutom moder bolaget de helägda rörelsedrivande dotterbolagen Neonet Securities AB (org nr ), Neonet Technology AB (org nr ), båda med säte i Stockholm, samt Neonet Securities, Inc. registrerat i Delaware och verksamt i New Jersey, USA. Vid halvårsskiftet uppgraderades Neonetaktien till Mid Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs i Stockholm, till följd av Neonets ökade marknadsvärde. Neonet erbjuder snabba och sofistikerade mäklartjänster samt avancerade systemlösningar för värdepappershandel. Neonets egenutvecklade system för global aktiehandel riktar sig till banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder samt till marknadsplatser. Systemen och infrastrukturen, Neonet XG, används i Neonets egen globala mäklarverksamhet där handel erbjuds på närmare trettio ledande marknadsplatser världen över. Detta, kombinerat med Neonets erfarenhet av handel, adminstration och regelverk, ger kunderna en effektiv lösning för global handel. Marknad 2007 var ett rekordår för Neonet med de högsta intäkterna och det högsta rörelseresultatet i företagets historia. Intäkterna har ökat på Neonets samtliga marknader, vilket visar att bolaget har förstärkt sin position som global leverantör av transaktionstjänster ytter ligare. På världens finansiella marknader har året präglats av snabb utveckling och hög förändringstakt, vilket påverkar de traditionella marknadsstrukturerna och skapar nya förutsättningar för elektronisk handel. Drivkrafterna utgörs av växande handelsvolymer på de globala marknaderna, utvecklingen på det tekniska området samt ny lagstiftning i Europa och USA. Neonet är väl positionerat i det ständigt föränderliga landskapet. Den ökade efterfrågan på algoritmer och andra smarta ordertyper i kombination med ökningen av antalet transaktioner ställer ännu högre krav på teknik och prestanda. Även de nya regelverken för värdepappershandel i form av europeiska MiFID och amerikanska RegNMS, bidrar till högre krav på såväl marknadsaktörerna som de tekniska systemen. Det starka intresset för global handel och avancerade handelstjänster i kombination med marknadsutvecklingen och ett förändrat finan - siellt landskap ger Neonet starkt momentum. De ökade kraven på teknik och systemprestanda ligger bakom lanseringen av Neonets system- och mjukvarutjänster, Neonet XG. Tjänsterna innebär att exempelvis börskopplingar och handelsapplikationer kan köpas separat eller i kombination med Neonets mäklartjänst. En ny intressant kundgrupp för Neonet XG utgörs av marknadsplatser som har behov av effektiva systemlösningar. De fasta licensintäkterna från Neonet XG kompletterar de rörliga courtageintäkterna. Kunder Neonet har en global kundbas bestående av ledande internationella aktörer på finansmarknaden. Den globala kund basen utmanar och stimulerar till kontinuerlig utveckling av Neonets erbjudande, både avseende teknik och tjänster. Kunderna utgörs av hedgefonder, insti tutionella investerare, banker samt mäklarfirmor. Årets intäkter fördelade per kundgrupp visar att hedgefonder representerade 8 (11) procent, institutionella investerare 26 (29) procent och banker och mäklarfirmor 66 (60) procent. Neonets ambition att öka antalet kunder utanför Norden har fallit väl ut och koncernen har idag kunder i över 20 länder. Neonets intäkter fördelade per kundernas geografiska hemvist visar att kunder i Norden representerade 27 (40) procent av Neonets transaktions intäkter medan övriga Europa stod för 54 (42) procent och kunder i Nordamerika för 19 (18) procent. Den positiva utvecklingen av antalet kunder visar att omsättningsmässigt högintensiva aktörer med aktivitet på många marknader uppskattar Neonets infrastruktur och system. Produktutveckling Under året har Neonet utvidgat sitt erbjudande med global handel dygnet runt, genom uppkopplingar till de asiatiska börserna i Tokyo, Osaka, Hong Kong och Singapore. Dessutom lanserades handel i Östeuropa genom uppkoppling till Warszawabörsen. Neonet var också den första mäklarfirman i Norden att erbjuda handelsmöjligheter på Chi-X, Europas första alternativa marknadsplats. Neonet stärker sina kunders konkurrenskraft genom att kontinuerligt lansera nya handelstjänster. Under året har bland annat algoritmer från den världsledande investmentbanken Citi lagts till handelserbjudandet. Neonet har också framgångsrikt anpassat sitt handelssystem och produkterbjudande för att utnyttja de möjligheter och uppfylla de krav som EU-direktivet MiFID medför. Det innebär att Neonet bland annat har utarbetat en Best Execution policy som ligger till grund för hur Neonet hanterar sina kunders handel. Neonet har också utvecklat funktionalitet som säkerställer att kundernas ordrar skickas till den marknad som erbjuder bäst pris för varje värdepapper. Intäkter De totala rörelseintäkterna ökade under året med 74 procent till 689,0 (397,0) Mkr. 20 Neonet Årsredovisning 2007

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

TradeDoubler. Årsredovisning

TradeDoubler. Årsredovisning TradeDoubler 2005 Årsredovisning Innehåll TradeDoubler i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 10 Affärsmodell 12 Kundstruktur 14 Geografisk närvaro 16 Produkter och tjänster 20 Teknikplattform

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2014

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2014 Sammanfattning av 2014... 2 VD har ordet... 3 Stockwiks verksamhet... 4 Förvaltningsberättelse... 11 Bolagsstyrningsrapport... 20 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer