Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll"

Transkript

1 Protokoll

2 Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande - Kenneth Pärus X Birgitta Lassas - Ulla-Britt Sundelin - Ulf Sundstén - Christel Sandell X Mariann Nylund - Anne Salovaara-Kero - Isa Virtanen X Roger Kronlund - Mikael Perjus - Salla Rundgren Anmärkning: Övriga närvarande X Kirsi Louhi-Timmerbacka Regionchef i mellersta Österbotten - Ann-Catrine Vuolle Regionchef i norra Österbotten X Therese Lundén Anmärkning: Regionchef i södra Österbotten Paragrafer 42 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Behandlas Underskrifter Roger Eriksson, ordförande Therese Lundén, sekreterare Protokollets justering Birgitta Lassas har / 2014 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) Roger Kronlund har / 2014 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) Protokollet har framlagts Kårkulla samkommun/centralförvaltningen i Pargas

3 Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

4 Ärendesida Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00-16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Ärende 42 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43 Val av protokolljusterare 44 Godkännande av föredragningslistan 45 Brukarrådsprotokoll, södra Österbotten 46 Brukarrådet i norra Österbotten: Val av sekreterare 47 Brukarrådet i södra Österbotten: Val av ny medlem 48 Soldalens serviceenhet: Val av enhetschef 49 Nyboda serviceenhet: Donationer 50 Malms serviceenhet: Donation 51 Malms serviceenhet: Resa till Vimmerby och Kolmården, Sverige 52 Nästa nämndmöte 53 Anmälningsärenden 54 Extra ärende: Korallens serviceenhet: Resa till Umeå, Sverige

5 1 42 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Ordföranden konstaterade mötets laglighet och beslutförhet.

6 43 Val av protokolljusterare 2 Beslut: Nämnden utsåg Birgitta Lassas och Roger Kronlund till protokolljusterare. en sker elektroniskt.

7 3 44 Godkännande av föredragningslistan Beslut: Föredragningslistan godkändes med ändringen av 54 från Eventuellt övriga ärenden till Extra ärende: Korallens serviceenhet: Resa till Umeå, Sverige.

8 4 45 Brukarrådsprotokoll, södra Österbotten Föredragning: Kirsi Louhi-Timmerbacka Brukarrådet för södra Österbotten protokoll , för kännedom (bilaga) Förslag: Beslut: Delges: Nämnden antecknar protokollet för kännedom Enligt förslaget. Brukarrådet i södra Österbotten

9 5 KARKULLA:82 / Brukarrådet i norra Österbotten: Val av sekreterare Beredning: Regionchef Ann-Catrine Vuolle Brukarrådets sekreterare Eva-Maria Emet har avslutat sin anställning i Kårkulla samkommun. Diskussion har förts med kuratorn på Omsorgsbyrån i Jakobstad om att fungera som sekreterare för brukarrådet i norra Österbotten. Kurator Gun Vikström åtar sig uppdraget som sekreterare för brukarrådet för resterande mandatperiod, fram till hösten Föredragning och förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka Beredningen omfattas. Nämnden väljer kurator Gun Vikström som sekreterare för brukarrådet i norra Österbotten för den resterande mandatperioden, fram till hösten Beslut: Enligt förslaget. Delgivning: Brukarrådet för Norra Österbotten, regionchefen, verksamhetschefen

10 6 KARKULLA:83 / Brukarrådet i södra Österbotten: Val av ny medlem Beredning: Therese Lundén, regionchef, Brukarrådets medlem Josefine Ylinen har avslutat sin verksamhet på Smultronbackens serviceenhet. I samråd med verksamhetschefen Miia Lindström föreslås att den brukare som fick tredje flest röster vid valet i Kristinestad väljs till ny medlem i brukarrådet i stället för Josefine Ylinen. Föreslås att Thomas Berg utses till ny medlem i brukarrådet i södra Österbotten. Föredragning och förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, Beredningen omfattas. Nämnden föreslår att Thomas Berg utses till ny medlem i brukarrådet i södra Österbotten. Beslut: Delges: Enligt förslaget. Thomas Berg, Josefine Ylinen, Brukarrådet i södra Österbotten/sekr. Linda Ek- Malm, Britt-Marie Hjortell, Carola Isaksson, Miia Lindström och Smultronbackens se

11 7 48 Soldalens serviceenhet: Val av enhetschef KARKULLA:91 /2014 Beredning: Ann-Catrine Vuolle, regionchef, Tjänsten som enhetschef för Soldalens serviceenhet har varit lediganslagen externt under tiden Behörighetskraven för tjänsten var lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga (lag 272/2005, 10 ). Dessutom krävs muntliga och skriftliga kunskaper i svenska på minst mellannivå samt för uppgiften tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Anställningen inleds med prövotid. Den valda bör innan tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret. Vid ansökningstidens utgång hade tjänsten sökts av Pia Indola, Carina Forsström, Sanna Lillbroända och Åsa Lill (bilaga). Alla sökanden intervjuades av verksamhetschef Miia Lindström och regionchef Ann-Catrine Vuolle den Ansökningarna finns vid mötet. Sammanställning av intervjuerna finns vid mötet. Samtliga sökande anses behöriga för tjänsten. Lillbroända och Lill har tillräcklig ledarförmåga. Båda har även kännedom om branschen. Efter att ha träffat dessa fyra under intervjutillfället anses Sanna Lillbroända vara den som har de bästa personliga kvalifikationerna för tjänsten. Föredragning och förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, Nämnden väljer Sanna Lillbroända till tjänsten som enhetschef vid Soldalens serviceenhet i Karleby från och med den Före tillträdet bör godtagbart läkarintyg över lämpligheten samt utdrag ur straffregistret uppvisas. Prövotiden är 6 månader. Som reserv väljs Åsa Lill. Beslut: Delges: Enligt förslaget. Samtliga sökanden, Soldalens serviceenhet, personal- och lönekontoret, regionchefen och verksamhetschefen.

12 8 49 Nyboda serviceenhet: Donationer KARKULLA:92 /2014 Beredning: Jennie Kanckos-Sandberg, enhetschef, Nyboda serviceenhet/ dagliga (Nykarleby arbetscentral och Butiken) har ansökt om bidrag för att starta upp ett bibliotek med lättlästa böcker, spel och kommunikationshjälpmedel. Från Nykarleby Lions har Nyboda blivit beviljat 300 euro, Nykarleby älvorna 300 euro och Munsala Lions 100 euro i donationer. Folkskolans vänner har beviljat 300 för böcker. Donationsmedlen kommer att användas för dessa ändamål under år Nyboda serviceenhet tackar sina donatorer. Föredragning och förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, Nämnden antecknar donationerna för kännedom och riktar ett varmt tack till Nykarleby Lions, Nykarleby älvorna, Munsala Lions samt Folkskolans vänner. Beslut: Delges: Enligt förslaget. Nykarleby Lions, Nykarleby älvorna, Munsala Lions, Folkskolans vänner Nyboda serviceenhet, Ekonomikontoret

13 9 50 Malms serviceenhet: Donation KARKULLA:99 /2014 Beredning: Ann-Catrine Vuolle, regionchef, Malms service enhet har emottagit 2 st. rullstolstäcken av Föreningen Quiltgruppen Lappbiten Föredragning och förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, Nämnden antecknar donationen för kännedom och riktar ett varmt tack till Föreningen Quiltgruppen Lappbiten Beslut: Delges: Enligt förslaget. Malms service enhet, Föreningen Quiltgruppen Lappbiten

14 10 KARKULLA:100 / Malms serviceenhet: Resa till Vimmerby och Kolmården, Sverige Beredning: Ann-Catrine Vuolle, regionchef, Svanbäcks bussar ordnar en gruppresa från Jakobstad till Astrid Lindgrens värld, Vimmerbyn och Kolmården (bilaga). 7 hyresgäster och 5 personal planerar att delta. Kostnaderna för resan betalas av klienterna. Enheten har haft kakförsäljning, lotteri och anhållit om stipendier. Kostnaderna per klient före stipendierna, inkomsterna från lotteri och kakförsäljningen är 600 /person. Priset kommer att sjunka. Personalen ansöker om arbetstid 8h/dag. En reseberättelse kommer att skrivas efter resan som nämnden får ta del av. Föredragning och förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, Nämnden godkänner att personal och klienter från Malms serviceenhet åker till Astrid Lindgrens värld, Vimmerbyn och Kolmården Kostnaderna för resan betalas av klienterna. Personalen beviljas enligt gängse tillvägagångssätt 4x8h arbetstid/person Beslut: Delges: Enligt förslaget. Malms serviceenhet

15 52 Nästa nämndmöte 11 Förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, Nämnden besluter om tidpunkt och plats för följande nämndmöte Beslut: Nästa nämndmöte hålls torsdagen den 28.8 kl 16 på Omsorgsbyrån i Vasa.

16 53 Anmälningsärenden 12 Beredning och föredragning: regionchef Kirsi Louhi-Timmerbacka, Förslag: Nämnden antecknar att den tagit del av Styrelsen Norra Österbotten / Soldalens serviceenhet:upphandling av transporter (bilaga) Beslut: Enligt förslaget.

17 13 54 Extra ärende: Korallens serviceenhet: Resa till Umeå, Sverige Beredning: Mona Eriksson, enhetschef, Korallens serviceenhet, Monavägens boende, planerar en resa till Umeå den I resan deltar tre hyresgäster och tre personal. Hyresgästerna betalar själva sin resa och eventuella andra kostnader. Personalens båtresa bekostas via väntjänst kortet. Personalens arbetstid är 8h/dag. Föredragning och förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, Nämnden godkänner att personal och hyresgäster från Korallens serviceenhet, Monavägens boende, åker till Umeå den Hyresgästerna står för sina egna kostnader och personalens båtresa bekostas av väntjänst kortet. Personalen beviljas enligt gängse tillvägagångssätt 8h arbetstid/person. Beslut: Delges: Enligt förslaget. Korallens serviceenhet/monavägens boende

18 ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV RÄTTELSEYRKANDE BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Gäller 42-47, RÄTTELSEYRKAN DE till samkommunen Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan rikta ett skriftligt rättelseyrkande till regionala nämnden i Österbotten. Gäller 48 Rättelseyrkande får framställas av en part, dvs. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt (part) eller av en samkommun och samkommunens medlemmar. Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet avsänts till parten per brev. En samkommun och samkommunens medlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt hos samkommunen. Kravet med motiveringar och beslutet i vilket ändring söks ska framgå ur rättelseyrkandet. I ansökan ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. Till rättelseyrkandet ska fogas: - handlingar man hänvisar till -fullmakt, om ombud anlitas Kontaktinformation till samkommunen Kårkulla samkommun Regionala nämnden i Österbotten Fredsgatan 16 B Vasa tfn * fax (02) Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna ska tillställas besvärsmyndigheterna före utgången av tjänstetiden på sista dagen av besvärstiden. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Tid för rättelseyrkande och besvärstid Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden. Om sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda får rättelseyrkande och besvär lämnas in förta vardagen därefter. Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollet.

19 15

20 16 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE VID UPPHANDLING SOM UNDERSTIGER DE NATIONELLA TRÖSKELVÄRDENA 1 ENLIGT 15 1 I LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING Den som är missnöjd med den kommunala myndighetens (den upphandlande enhetens) beslut om upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kans öka upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten enligt 81 i upphandlingslagen eller rättelse enligt 89 i kommunallagen. Rättelse kan sökas av en anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelse enligt kommunallagen kan dessutom sökas av en kommunmedlem. 1 Det nationella tröskelvärdet är: varor och tjänster hälsovårds- och socialtjänster byggentreprenader och byggkoncessioner Gäller Tidsfristen för rättelseyrkande Rättelse ska sökas inom 14 dagar efter att den som framställer rättelseyrkandet har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Om delgivningen sker brevledes per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separata bevis över delfåendet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Innehållet i en upphandlingsrättelse och ett rättelseyrkande Av ett rättelseyrkande ska framgå yrkandena med motiveringar. I ansökan ska den som söker rättelse och den som avfattat skrivelsen anteckna namn och de kontaktuppgifter som behövs för ärendet. Till upphandlingsrättelsen ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten. Distributionsadress / Kontaktinformation till den upphandlande enheten: Kårkulla samkommun Regionala nämnden i Österbotten Omsorgsbyrån i Vasa Fredsgatan 16 B VASA Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: Kontaktinformation till samkommunen Kårkulla samkommun Kårkullavägen KIRJALA tfn * fax

21 17 RÄTTELSE- OCH BESVÄRSANVISNING VID UPPHANDLING SOM ÖVERSTIGER DE NATIONELLA TRÖSKELVÄRDENA 1 ENLIGT LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING Enligt lagen om offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlings-förfarandet som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet. Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 i upphandlingslagen. 1 Det nationella tröskelvärdet är: varor och tjänster hälsovårds- och socialtjänster byggentreprenader och byggkoncessioner Gäller

22 18 I Rättelseanvisning Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse enligt i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får skriftligen yrka på upphandlingsrättelse av den upphandlande enheten. En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis. Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska det framgå vad som yrkas inklusive motiveringar. Av yrkandet ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna hanteras. Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten. Distributionsadress Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in till den upphandlande enheten. Kontaktinformation för den upphandlande enheten: Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, KIRJALA e-post Tidpunkten för när yrkandet på upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

23 19 II Förande av ärenden till marknadsdomstolen Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär. Enligt 86 i lagen om offentlig upphandling får ändring inte sökas genom besvär i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas, omdet är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten. Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att parten i fråga har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning. Besvären ska anföras inom 30 dagar från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden. Besvären ska lämnas in senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har haft väsentliga brister. Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis. Innehållet i besvären I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden med motiveringar. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas. I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ett ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska postadress och telefonnummer anges för meddelanden till ändringssökande. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 i förvaltningsprocesslagen. Inlämning av besvären Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med. Besvären kan lämnas Protokollet in till framlagt marknadsdomstolens kansli personligen, Utdragets genom riktighet ombud, genom bud, per till post påseende eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver.

24 20 Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknads-domstolen den första vardagen därefter. Besvärsförbud I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen. I en upphandling som grundar sig på ett ramavtal får ändring inte sökas genom besvär om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet enligt 86 i lagen om offentlig upphandling. Underrättelse om ändringssökandet till den upphand-lande enheten Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten på adressen som uppges i punkt I. Marknadsdomstolens adress och annan kontakt information Marknadsdomstolen Banbyggarvägen 5, Helsinfors Telefon: och telefax e-post:

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer