LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN rek + mb. Naturvårdsområdet Parkudden i Rackeby socken, Lidköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN 1989-01-25 231-21-88 rek + mb. Naturvårdsområdet Parkudden i Rackeby socken, Lidköpings kommun"

Transkript

1 LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN BESLUT rek + mb Lidköpings kommun LIDKÖPING Naturvårdsområdet Parkudden i Rackeby socken, Lidköpings kommun BESKRIVNING AV NATURVÅRDSOMRÅDET Naturvårdsområdets namn: Parkudden Kommun: Socken: Lidköping Rackeby Fastighet: Degeberg 2:1 Lägesbeskrivning: Naturvårdsområdet utgör en udde i Vänern med omgivande mark- och vattenområde. Det är beläget ca 13 km NV om Lidköping och 3 km VNV om Rackeby kyrka. Topografisk karta: 8C Lidköping NO Ekonomisk karta: 8C Lidköping 9g (8296) och 9h (8297) Gränser: Naturvårdsområdet är markerat med röd begränsningslinje på bifogad topografisk karta bil nr 2 och ekonomisk karta bil nr 3. Areal: 95 ha varav 60 ha land Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län Beskrivning: Parkudden utgörs av en 1,5 km lång rygg som delvis går ut som en udde i Vänern och fortsätter flera km ut i form av olika undervattensgrund. Ryggen är en av de randbildningar som ingår i den mellansvenska israndzonen. Den är avsatt antingen under en isframstöt eller under en tid då isranden legat stilla och är främst uppbyggd av morän. Som mest höjer den sig 10 m över Vänerns yta och södra sidan är brantare än den norra. Randmoränen anses ha bildats 8100 f Kr och den är ett komplement till Hindens rev.

2 Skogen på udden är planterad för är sedan och är barrdominerad men en hel del lövträd, även ädellöv, förekommer framför allt i den inre delen. Ett litet planterat bokbestånd finns på norrsidan och strandskogen på udden består främst av al. Innanför udden finns stora betesmarker av skiftande karaktär alltifrån trädlösa betesmarker till hagmarker med ett artrikt trädskikt där både träd och buskar är stora och välväxta. En alsumpskog ingår i betesmarken liksom Frestamossen som är en nästan helt avstängd vik av Vänern med vass- och starrvegetation. Furuholmarna, Gullpick och Parkholmarna är trädbeväxta holmar som ingår i naturvårdsområdet. Mellan holmarna och fastlandet finns stora vassområden. Inom området finns ett gravfält (Rolfs hög) och en grupp fornlämningar med två högar och två stensättningar samt en enstaka stensättning. ÄRENDETS HANDLÄGGNING Genom den skärgårdsutredning och de tidigare natur- och kulturinventeringar som Lidköpings kommun utfört har Parkuddens stora naturvärden uppmärksammats. Kommunen gjorde 1983 en framställning till länsstyrelsen om förordnande om naturvårdsområde för Parkudden. I samråd med kommunen och markägarna har länsstyrelsen utarbetat förslag till beslut med föreskrifter och skötselplan. GRUND FÖR BESLUT Naturvärde: Parkudden utgörs av en 1,5 km lång rygg som går ut som en udde i Vänern och fortsätter flera km ut i form av olika undervattensgrund. Ryggen är en av de randbildningar som ingår i den mellansvenska israndzonen. Der är av stort geovetenskapligt intresse bl a för att ingen täktverksamhet förekommit i området och den är ett komplement till Hindens rev. Området har en tilltalande och variationsrik landskapsbild och är värdefullt som friluftsområde. Parkudden har bedömts vara av riksintresse för kulturminnesvården, vetenskaplig naturvård och rörligt friluftsliv i den fysiska riksplaneringen. Syfte: Att inom ramen för pågående markanvändning bevara en tydlig bildning i den mellansvenska israndzonen av stort geovetenskapligt intresse, att bevara en variationsrik och tilltalande landskapsbild med ogödslade ängs- och hagmarker. Beslut: Med stöd av 19 naturvårdslagen (1964:822, senast ändrad 1987: 133 ) förklarar länsstyrelsen Parkudden med omgivande mark- och vattenområde som naturvårdsområde. Områdets avgränsning framgår av till beslutet hörande karta (bil nr 2), där naturvårdsområdets gränser markerats med röd begränsningslinje.

3 FÖRESKRIFTER FÖR NATURVÅRDSOMRÅDET PARKUDDEN För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar länsstyrelsen med stöd av 10 och 19 naturvårdslagen och 9, 10 och 22 naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsföreskrifter skall gälla för området. A.1. Föreskrifter enligt 19 2 st naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att 1. öppna ny husbehovstäkt 2. utföra schaktning, sprängning, tippning eller fyllning 3. dra fram mark~ eller luftledning 4. uppföra helt ny byggnad annat än byggnad med byggnadsyta mindre än 10 m 2 för jord- och skogsbrukets behov 5. borttaga stengärdesgårdar och åkerholmar 6. omföra betesmark till skog 7. uppföra mast, torn eller liknande anordning 8. sprida gödsel på ängs- och hagmarker Delegation Länsstyrelsen beslutar med stöd av 43 3 st naturvårdslagen och 28a 2 st naturvårdsförordningen förordna att de befogenheter som ankommer på länsstyrelsen enligt 19 naturvårdslagen beträffande föreskrifter under A.2 nedan skall ankomma på byggnadsnämnden. I ärenden som efter detta beslut prövas av byggnadsnämnden skall även de uppgifter i övrigt som enligt naturvårdsförordningen ankommer på länsstyrelsen i stället ankomma på byggnadsnämnden. A.2. Föreskrifter enligt 19 2 st naturvårdslagen om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det utan byggnadsnämndens tillstånd förbjudet att 9. anordna upplag annat än tillfälligt för jordbrukets och skogsbrukets behov 10. anlägga brygga 11. tillfälligt anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift eller liknande

4 Ansökan om tillstånd enligt föreskrifter under A1-A11 ställs till länsstyrelsen respektive byggnadsnämnden och skickas till byggnadsnämnden. Tillstånd till anordning enligt A 11 för varaktigt bruk skall prövas av länsstyrelsen enligt 22 naturvårdslagen. Föreskrifter i punkt A.2 ovan skall inte gälla normalt vägunderhåll i befintlig vägsträckning. Meddelade föreskrifter utgör inte hinder för åtgärder enligt fastställd skötselplan. B. Föreskrifter enligt 19 2 st naturvårdslagen angående markägares eller annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. Markägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet 1. Anordningar för utmärkning och upplysning om naturvårdsområdet. 2. Åtgärder för skötsel av mark- och vattenområden som närmare anges i bifogad skötselplan. Frågan om parkeringsplats i anslutning till naturvårdsområdet samt anläggningar för allmänhetens friluftsliv bör lösas med civilrättsligt avtal mellan markägaren och kommunen. C. Föreskrifter enligt 10 naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att 1. medföra ej kopplad hund 2. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser 3. framföra motordrivet fordon 4. parkera motordrivet fordon 5. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil 6. gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar 7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning Punkt C2, C3, C4 och C5 gäller ej vid organiserad lägerverksamhet som sker med tillstånd från markägaren. Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd eller buskar är enligt 12 kap 2 brottsbalken straffbart.

5 D. Föreskrifter enligt 9 och 22 naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen Syftet med vården och förvaltningen Att bevara en bildning i den mellansvenska israndzonen av stort geovetenskapligt intresse och att bevara en tilltalande och variationsrik landskapsbild med ogödslade ängs- och hagmarker. Skötselplan: Länsstyrelsen fastställer till beslutet hörande skötselplan med föreskrifter om värden av naturvårdsområdet. Planen skall ligga till grund för naturvårdsområdets skötsel. Planen skall vid uppkommande behov revideras. Utmärkning: Naturvårdsområdets gränser skall utmärkas i enlighet med naturvårdsverkets anvisningar. Naturvårdsförvaltare: Naturvårdsområdet skall vårdas och förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län. Samråd skall ske med Lidköpings kommun. Detta beslut kan överklagas till regeringen (miljö och energidepartementet), se bilaga formulär nr 1. Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Lennart Orehag. I den slutliga handläggningen deltog, förutom föredraganden byrådirektören Mats Johansson, länsrådet Gunnar Norling, bitr länsarkitekten Inga Friberg-Karlsson, bitr överlantmätaren Lennart Hölje, länsassessorn Rune Fridell, länsantikvarien Eva Björkman miljövårdsdirektören Bertil Ström. Lennart Orehag Mats Johansson

6

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet BESLUT 22.12.1969 IIIR11 5 69 Skaraborgs läns Naturskyddsförening Naturreservat i Dala socken På ansökan av Skaraborgs läns Naturskyddsförening förklarar länsstyrelsen,

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

rek + mb Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM NATURRESERVATET TRILLEHOLME FLATÖ DOMÄNRESERVAT I LIDKÖPINGS KOMMUN

rek + mb Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM NATURRESERVATET TRILLEHOLME FLATÖ DOMÄNRESERVAT I LIDKÖPINGS KOMMUN BESLUT 1996-06-20 231-2871-96 rek + mb Statens Fastighetsverk Box 2263 103 16 STOCKHOLM NATURRESERVATET TRILLEHOLME FLATÖ DOMÄNRESERVAT I LIDKÖPINGS KOMMUN Naturreservatets namn: Trilleholme-Flatö Domänreservat

Läs mer

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN Reservatets namn: Kommun: Socken: Läge: Kartor: Areal: Fastighet: Markägare: Förvaltare: Gröna Mad Falköping Falköping och Marka Reservatet ligger i de östliga

Läs mer

Naturreservatet Åkerström

Naturreservatet Åkerström LÄNSSTYRELSEN ÄLVSBORGS LÄN BESLUT Planeringsavdelningen Naturvårdsenheten 1982-04-19 11.111-1731-73 Rek + mb 81-201 s kommun 461 83 TROLLHÄTTAN Naturreservatet Åkerström Beskrivning av naturreservatet

Läs mer

Förklarande av Gustafsbergs-området i Uddevalla kommun som naturvårdsområde

Förklarande av Gustafsbergs-området i Uddevalla kommun som naturvårdsområde LÄNSSTYRELSEN BESLUT Göteborgs och Bohus län Planeringsavdelningen 1980-02-01 11.126-3538-78 Naturvårdsenheten Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun Förklarande av Gustafsbergs-området i Uddevalla kommun

Läs mer

Naturreservatet Baldersnäs

Naturreservatet Baldersnäs LÄNSSTYRELSEN ÄLVSBORGS LÄN Planeringsavdelningen BESLUT 1975-12-19 11.121-1211-75 229 Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd Kassaförvaltaren, landstingsassistenten Bernt Martinsson Landstingskansliet

Läs mer

Naturreservatet Lycke-Lilla Höjen i Lerdala socken, Skövde kommun

Naturreservatet Lycke-Lilla Höjen i Lerdala socken, Skövde kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT Skaraborgs län PLANERINGSAVDELNINGEN 1975-12-19 11.121-1541-75 Naturvårdsenheten 1:e byråinsp R Johansson Skövde kommun Box 86 541 01 SKÖVDE Naturreservatet Lycke-Lilla Höjen i Lerdala

Läs mer

ÄLVSBORGS LÄN Planeringsavdelningen Rek + mb

ÄLVSBORGS LÄN Planeringsavdelningen Rek + mb LÄNSSTYRELSEN BESLUT ÄLVSBORGS LÄN 1980-04-21 11.1211-3171-79 Planeringsavdelningen Rek + mb 27-202 Enligt utsändningslista Naturreservatet Yxnås Beskrivning av naturreservatet Benämning: Kommun: Socken:

Läs mer

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Mariestads kommun Gatukontoret 1992-12-01 Per-Henrik Persson/MW FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV Till tekniska nämnden NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Namn: Gamla Ekudden. Kommun: Mariestad.

Läs mer

I SKARABORGS LÄN Tidaholmskretsen av SNF Bertil Borg Solkullegatan 1 B TIDAHOLM

I SKARABORGS LÄN Tidaholmskretsen av SNF Bertil Borg Solkullegatan 1 B TIDAHOLM LÄNSSTYRELSEN BESLUT I SKARABORGS LÄN 1988-03-21 231-17-88 Tidaholmskretsen av SNF Bertil Borg Solkullegatan 1 B 522 00 TIDAHOLM Naturreservatet Lammevadskärret i Tidaholms kommun, Skaraborgs län Beskrivning

Läs mer

NATURRESERVATET BORGEHALLS DOMÄNRESERVAT I SKÖVDE KOMMUN

NATURRESERVATET BORGEHALLS DOMÄNRESERVAT I SKÖVDE KOMMUN BESLUT 1996-6-25 231-5861-92 AssiDomän AB Box 3223 350 53 VÄXJÖ NATURRESERVATET BORGEHALLS DOMÄNRESERVAT I SKÖVDE KOMMUN Naturreservatets namn Kommun: Socken: Borgehalls Domänreservat Skövde Lerdala Fastigheter:

Läs mer

Bildande av naturreservatet Vågsäter Bokskog i Valbo-Ryr, Munkedals

Bildande av naturreservatet Vågsäter Bokskog i Valbo-Ryr, Munkedals LÄNSSTYRELSEN BESLUT Göteborgs och Bohus län Planeringsavdelningen 1985-06-27 11.1211-618-84 Naturvårdsenheten Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Vågsäter Bokskog i Valbo-Ryr, Munkedals kommun

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gulliksbergets naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, dnr 511-13889-02. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Öråsens naturreservat Beslutade den 3 november 2005, dnr 511-3412-02, 84-221 Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Finnbrännans naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, diarienummer 511-13361-05. Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Beslut att förklara Tjöstelsrödsområdet i Uddevalla kommun som naturvårdsområde

Beslut att förklara Tjöstelsrödsområdet i Uddevalla kommun som naturvårdsområde LÄNSSTYRELSEN BESLUT Göteborgs och Bohus län Planeringsavdelningen 1988-11-21 11.126-4687-75 Miljövårdsenheten Uddevalla kommun Beslut att förklara Tjöstelsrödsområdet i Uddevalla kommun som naturvårdsområde

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1997:76 Utkom från trycket den 28 november 1997 Föreskrifter om bildande av naturreservat Tösse skärgård i Åmåls kommun; beslutade den 17 november

Läs mer

Sotenäs kommun Kungshamn

Sotenäs kommun Kungshamn LÄNSSTYRELSEN Beslut 231-10752-89 GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Miljövårdsenheten 1992-12-17 Bitrmvdir Gunnar Storm tel 031/60 58 22 Sotenäs kommun 456 80 Kungshamn Beslut att förklara Klevekilen med närmaste

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN ÄLVSBORGS LÄN Miljövårdsenh Björn Risinger Rek + mb

LÄNSSTYRELSEN ÄLVSBORGS LÄN Miljövårdsenh Björn Risinger Rek + mb LÄNSSTYRELSEN ÄLVSBORGS LÄN BESLUT Miljövårdsenh Björn Risinger 1988-12-19 11.1211-615-82 Rek + mb 83-202 Enligt sändlista BILDANDE AV SUNDHOLMENS NATURRESERVAT Uppgifter om naturreservatet Benämning:

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Bodåsens naturreservat Beslutade den 2003-08-04, diarienummer 511-4796-00. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Prövningsansvar inom Nordöns naturvårdsområde

Prövningsansvar inom Nordöns naturvårdsområde Prövningsansvar inom Nordöns naturvårdsområde Föreskrifter o Kommunen ska pröva åtgärder enligt reservatsföreskrifterna. Det är enligt föreskrifterna förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd. Men denna

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

SKARABORG Naturreservatet Mularpabäckens dalgång i Mularps socken, Falköpings kommun

SKARABORG Naturreservatet Mularpabäckens dalgång i Mularps socken, Falköpings kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT SKARABORG 1993-04-23 231-440-91 rek + mb Kristina och Torgny Oskarsson Stommen, Mularp 521 91 FALKÖPING Naturreservatet Mularpabäckens dalgång i Mularps socken, Falköpings kommun Namn:

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gulåsens naturreservat Beslutade den 2 februari 2009, dnr 511-10296-06. Utkom från trycket den 6 februari

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Brännans naturreservat Beslutade den 15 december 2006, 511-10970-05 Utkom från trycket den 22 december

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Bollebergets naturreservat 21FS 2006:53 Utkom från trycket den 14 juli 2006 Beslutade den 11 juli

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 19 december 2008 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Långhällskogens naturreservat Beslutade den 2008-12-15 Dnr 511-15804-03.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2007:59 Utkom från trycket den 7 december 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Svedjebodvallens naturreservat Beslutade den 3 december

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gammelsälls naturreservat Beslutade den 12 september 2005, dnr 511-2757-02, 80-232. Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Risnosens naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, diarienummer 511-1067-01. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Beslut att avsätta Ture dalar naturreservat i Uddevalla kommun som naturreservat

Beslut att avsätta Ture dalar naturreservat i Uddevalla kommun som naturreservat LÄNSSTYRELSEN Beslut Diarienr GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN 1991-11-26 231-2119-90 Miljövårdsenheten Bitr Mvdir Gunnar Storm tel 031/605822 Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla Beslut att avsätta Ture dalar naturreservat

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 5 juni 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om ändring av beslut om och föreskrifter för Notholmens naturreservat (omtryck)

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKARABORGS LÄN LANDSKANSLIET

LÄNSSTYRELSEN SKARABORGS LÄN LANDSKANSLIET LÄNSSTYRELSEN SKARABORGS LÄN LANDSKANSLIET Länsstyrelsens, i Skaraborgs län resolution i nedannämnda ärende rörande fridlysning av naturminne; given Mariestad å landskansliet den 30 januari 1958. Naturminnets

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling FS21 2009:42 Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2009:42 Utkom från trycket den 5 juni 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om ändring av beslut om och föreskrifter för Vitgrund-Norrskär

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 1 februari 2008 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Ensjölokarnas naturreservat Beslutade den 28 januari 2008, 511-5694-00,

Läs mer

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 sid Fel! Okänt (Fel! Okänt ) 2310-10287-95 0583-213 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Lustigkulle

Läs mer

I SKARABORGS LÄN rek + mb

I SKARABORGS LÄN rek + mb LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN BESLUT 1991-04-12 231-436-91 rek + mb Skövde kommun 541 85 SKÖVDE Naturreservatet Silverfallet-Karlsfors i Bergs socken, Skövde kommun, Skaraborgs län Beskrivning av reservatet

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Norrbergets naturreservat Beslutade den 5 november 2007. Länsstyrelsen

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKARABORG BESLUT 1996-02-16 231-11949-94 Till (enligt sändlista) Naturvårdsområdet Hökensås Beskrivning av naturvårdsområdet Beslutsdatum: Namn: Hökensås Kommuner: Tidaholm och Habo Socknar:

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Naturvård ISSN 0347-5301 Kungörelse om Tivedens nationalpark; utfärdad den 29 april 1983. SNFS 1983:2 NV:14 Utkom från trycket den 8:e juni 1983 Regeringen har

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

NATURRESERVATET ORRSKÄRSREVET I KALIX KOMMUN

NATURRESERVATET ORRSKÄRSREVET I KALIX KOMMUN 1 (5) Enligt sändlista NATURRESERVATET ORRSKÄRSREVET I KALIX KOMMUN Med stöd av 7 naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. I och med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2007:53 Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Lomtjärns naturreservat Beslutade den 5 november 2007.

Läs mer

Bildande av naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat i Norrköpings kommun

Bildande av naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat i Norrköpings kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-09-14 2310-10286-95 0581-212 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat i Norrköpings

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 3 februari 2006 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Blacksås naturreservat Beslutade den 31 januari 2006, diarienr 511-13160-02.

Läs mer

Bildande av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 2310-10290-95 0562-205 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gåsholma naturreservat Beslutade den 26 april 2007, 511-4233-06 80-207 Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av Haboljungs fure i Lomma kommun

Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av Haboljungs fure i Lomma kommun Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av Haboljungs fure i Lomma kommun Dnr-Nr Data Områdets namn Haboljungs fure Läge RT90 - E: 6177022, N: 1327570 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2011:18 Utkom från trycket den 9 december 2011 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Erik-Olssvedens naturreservat Beslutade den 5 december

Läs mer

Bildande av Asketorps naturreservat i Finspångs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Asketorps naturreservat i Finspångs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-10-25 1 (5) 511-1561-02 0562-209 Dk Berit Olovsson, Mon Igelfors, 612 95 Finspång Bildande av Asketorps naturreservat i Finspångs kommun samt fastställande av skötselplan

Läs mer

Naturreservatet Hyltenäs kulle i Marks kommun

Naturreservatet Hyltenäs kulle i Marks kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT ÄLVSBORGS LÄN 1974-02-18 11.121-350-74 Planeringsavdelningen Naturvårdsenheten Rek + mb Domänverket Marks revir Torggatan 19 502 50 BORÅS Naturreservatet Hyltenäs kulle i Marks kommun

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Åby urskogs naturreservat Beslutade den 30 september 2008. 21FS 2008:61 Utkom från trycket den 3 oktober

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Möckelsnäs i Älmhults kommun 07FS 2014:14 Utkom från trycket den 18 december 2014 beslutade

Läs mer

Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förslag till BESLUT 2005-08-25 sid 1 (8) 511-13969-02 0561-208 Dk Sändlista Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2211 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2013-10-07 435-122-13 1(2) Föreningen Gotlands Fornvänner (Gotlands Museum) Väte hembygdsförening Riksantikvarieämbetet Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Konsekvensutredning

Läs mer

Förklarande av del av Rörö i Öckerö kommun som naturreservat

Förklarande av del av Rörö i Öckerö kommun som naturreservat LÄNSSTYRELSEN BESLUT Göteborgs och Bohus län Planeringsavdelningen 1976-05-24 11.121-1881-71 rek+mb Kommunstyrelsen i Öckerö kommun Förklarande av del av Rörö i Öckerö kommun som naturreservat Sedan fråga

Läs mer

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde 1(9) rek + mb Miljöavdelningen Naturvårdsenheten Maria Thordarson Till Enligt sändlista NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN Namn: Kommun: Socken: Gullakrokssjöarna Skövde Lerdala Fastigheter:

Läs mer

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige 1 (5) Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av naturreservatet Hult BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige del av Kumla Hult 1:4 som naturreservat.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 15 november 2013 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Börningsbergets naturreservat Beslutade den 11 november 2013, dnr

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark; beslutade den 8 oktober 2015 NFS 2015:8 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Med stöd

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturreservatet Hällsö

Naturreservatet Hällsö Naturreservatet Hällsö Kaisa Malmqvist - Länsstyrelsens naturavdelning Jennifer Hood - Länsstyrelsens naturavdelning Maria Kilnäs - Länsstyrelsens naturavdelning Bengt Larsson - Västkuststiftelsen Varför

Läs mer

NATURRESERVATET BLÄNGSMOSSEN I SKÖVDE, SKARA OCH FALKÖPINGS KOMMUN. Skövde, Öglunda, Berg, Hornborga

NATURRESERVATET BLÄNGSMOSSEN I SKÖVDE, SKARA OCH FALKÖPINGS KOMMUN. Skövde, Öglunda, Berg, Hornborga BESLUT 1996-12-20 231-5388-95 AssiDomän Skog & Trä AB Olof Johansson Box 3223 350 53 VÄXJÖ NATURRESERVATET BLÄNGSMOSSEN I SKÖVDE, SKARA OCH FALKÖPINGS KOMMUN Naturreservatets namn: Blängsmossen Kommun:

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN BESLUT 2009-10-08 BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar Falu Kommun det område som framgår av bifogad beslutskarta, bilaga

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturreservatet Gåran i Skövde kommun

Naturreservatet Gåran i Skövde kommun BESLUT 1(6) Rek+mb Naturvårds- och fiskeenheten Torbjörn Nilsson 0501-60 53 95 Delg.kvitto Enligt sändlista Naturreservatet Gåran i Skövde kommun Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Innehåll

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Styggmurarnas naturreservat Beslutade den 30 maj 2011, dnr 511-10972-05. Utkom från trycket den 3 juni

Läs mer

Naturreservatet Healedet i Falköpings kommun

Naturreservatet Healedet i Falköpings kommun BESLUT 2001-02-19 Sid 1(6) Rek+mb Naturvård och Fiske Helena Gralén Till Enligt sändlista Naturreservatet Healedet i Falköpings kommun Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Innehåll Beslut

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 17:e april 2009 21FS 2009:24 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Korpimäki naturreservat Beslutade den 7:e april

Läs mer

SKARABORG Naturreservatet Uvviken-Kyrkogårdsön i Karlsborgs kommun

SKARABORG Naturreservatet Uvviken-Kyrkogårdsön i Karlsborgs kommun LÄNSSTYRELSEN SKARABORG BESLUT 1996-12-18 231-1080-96 AssiDomän AB S:t Eriksgatan 117 105 22 STOCKHOLM Naturreservatet Uvviken-Kyrkogårdsön i Karlsborgs kommun Namn: Uvviken-Kyrkogårdsön Kommun: Karlsborg

Läs mer

Justerade föreskrifter för Nackas naturreservat

Justerade föreskrifter för Nackas naturreservat 2013-04-24 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/284-265 Kommunstyrelsen Justerade föreskrifter för Nackas naturreservat Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta naturreservatsnämndens

Läs mer

Beslut att förklara Gröderhamnsängen på Skaftölandet, Lysekils kommun, som naturvårdsområde

Beslut att förklara Gröderhamnsängen på Skaftölandet, Lysekils kommun, som naturvårdsområde LÄNSSTYRELSEN BESLUT Göteborgs och Bohus län Planeringsavdelningen 1987-04-01 11.126-2760-86 Naturvårdsenheten Kommunstyrelsen i Lysekils kommun Beslut att förklara Gröderhamnsängen på Skaftölandet, Lysekils

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark; beslutade den 20 april 2017. NFS 2017:4 Utkom från trycket den 4 maj 2017 Med stöd av 4

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Bildande av Runstorps naturreservat i Norrköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Runstorps naturreservat i Norrköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-08-30 dk Sidan 1 av 5 0511-1124-01 0581-222 Eddie Uggla Runstorp 610 20 Kimstad Bildande av Runstorps naturreservat i Norrköpings kommun samt fastställande av skötselplan

Läs mer

Förklarande av delar av Vargö i Göteborgs södra skärgård, Göteborgs kommun, som naturreservat

Förklarande av delar av Vargö i Göteborgs södra skärgård, Göteborgs kommun, som naturreservat LÄNSSTYRELSEN BESLUT Göteborgs och Bohus län Planeringsavdelningen 1986-04-21 11.1211-1324-84 Naturvårdsenheten Byrådirektör G Storm Göteborgs kommun Förklarande av delar av Vargö i Göteborgs södra skärgård,

Läs mer

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Uppgifter om naturreservatet Namn Kommun Socken Gränser Uggleskogen Perstorp Perstorps socken Området är markerat med svart punktstreckad linje

Läs mer

x = , y =

x = , y = ANSS STYRELSEN Hallands lan Miljöv21dsenheten 1995-03-03 Enligt sandlista Naturreservatet Skrockebertz. Halmstads kommun Beskrivning Namn Kommun Socken Fastighet Läge Kartblad Grans Areal varav landareal

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Naturreservatet Ijungens gammelskog, Bollnäs kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Hägenlammsmyrans naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

NATURRESERVATET NORR-ÄSPEN I LULEÅ KOMMUN

NATURRESERVATET NORR-ÄSPEN I LULEÅ KOMMUN 1 (5) Enligt sändlista NATURRESERVATET NORR-ÄSPEN I LULEÅ KOMMUN Med stöd av 7 naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Naturvårdsförvaltare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Trollbergets naturreservat, Ockelbo kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade den

Läs mer

BESLUT. Rocks mosse naturreservat. Beslutsdatum: Koordinater: Fastighet: Högmålen 2:1

BESLUT. Rocks mosse naturreservat. Beslutsdatum: Koordinater: Fastighet: Högmålen 2:1 LÄNSSTYRELSEN Östergötlands län Miljövårdsenheten BESLUT 1996-06-19 dk Boxholms Skogar AB Box 101 590 10 BOXHOLM 2310-11360-95 0512-210 1(6) Bildande av Rocks mosse naturreservat, Ydre kommun Naturresurslagens

Läs mer

Förklarande av Västra Råssö och Kockholmen i Strömstads kommun som naturreservat

Förklarande av Västra Råssö och Kockholmen i Strömstads kommun som naturreservat LÄNSSTYRELSEN Göteborgs och Bohus län BESLUT Planeringsavdelningen 1981-11-30 11.1211-4188-78 Strömstads kommunstyrelse Förklarande av Västra Råssö och Kockholmen i Strömstads kommun som naturreservat

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat.

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-04-26 1(5) 0511-12899-01 0583-217 dk Naturvårdsverket Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd

Läs mer

BESLUT. Tattaremossens domänreservat. Koordinater: Fastighet: Fundshult 1: FALUN

BESLUT. Tattaremossens domänreservat. Koordinater: Fastighet: Fundshult 1: FALUN LÄNSSTYRELSEN Östergötlands län Miljövårdsenheten BESLUT 1996-12-20 dk 2310-10285-95 0512-208 1(6) Assi Domän AB 791 81 FALUN Bildande av naturreservatet Tattaremossens DR i Ydre kommun Uppgifter om reservatet

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreslår Naturvårdsverket följande. Nuvarande regler

Läs mer