Antagen av kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-04"

Transkript

1 Antagen av kommunstyrelsen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Bestämmelser 3. Ansvar och Arbetsfördelning 4. Dokumenthantering 5. Rensning och Gallring 6. Överlämnandet 7. Tillhandahållandet 8. Skrivmateriel 9. Arkivlokaler 10. Ordlista och Förkortningar

3 FÖRORD 1.1 Enligt arkivlagen har varje nämnd och styrelse ansvar för sitt eget arkiv. Arkivboken är en handbok som skall kunna användas i det löpande arkivvårdsarbetet ute på förvaltningarna. Vi kommer i fortsättningen att informera er om allt av intresse för er inom arkivvården. Ni kan också nå oss på kommunkansliet i våra rum eller på telefon. Kommunarkivarie Ingemar Lundvall tfn Kanslisekreterare Eva Johansson tfn KOMMUNENS TVÅ KOMMUNARKIV Det ena finns i Kommunhuset, Sundsgatan 29 i Vänersborg. Här finns också arkivariens kontor. I kommunhusets arkiv återfinns i huvudsak handlingar från tiden efter senaste kommunsammanslagningen Den andra delen är inhyrd i Regionarkivet, Niklasbergsvägen 14 i Vänersborg. Här återfinns de äldre handlingarna från tiden före 1974 och från de kommuner som idag bildar Vänersborgs kommun. Även detta arkiv sköts av kommunens arkivarie, det är inte i samarbete med Regionarkivet Kommunarkivet är öppet för alla Måndag-fredag: , :00 (flextid tillämpas) Säkrast är att avtala tid.

4 BESTÄMMELSER 2.1 Generella Alla kommuner är enligt arkivlagen skyldiga att vårda och förteckna sina arkiv. Den kommunala arkivbildningen regleras av bestämmelser i ett antal lagar och förordningar, t ex Tryckfrihetsförordningen, Sekretesslagen, Förvaltningslagen m fl. Här en kort redovisning av innehållet i de lagar som är viktigast när det gäller den kommunala arkivvården. Arkivlagen (SFS 1990:782 rev ) Grundläggande föreskrifter om kommunens arkivvård. Kommunfullmäktige utfärdar lokala föreskrifter - Arkivreglemente. Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) I kapitel 1 fastslås, att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. I kapitel 2 finns bestämmelser om vilka handlingar som ska anses allmänna och hur dessa ska tillhandahållas allmänheten. Här finns också bestämmelser om vilka begränsningar som får göras i handlingsoffentligheten. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2008/09:150) Här finns detaljerade bestämmelser om begränsningen i handlingars offentlighet. Den begränsar med andra ord Tryckfrihetsförordningens princip. Den reglerar också myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar och att lämna ut uppgifter till allmänheten. Den hänvisar även till andra lagar som inskränker rätten att ta del av offentliga handlingar. Förvaltningslagen (SFS 1986:223) Föreskrifter om myndigheters tillgänglighet och serviceskyldigheter gentemot allmänheten. Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till medborgare om frågor som rör myndigheternas verksamhetsområde. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) Föreskriver en omfattande gallring och inskränker kommunens rätt att själv fatta beslut om sina arkiv.

5 Patientdatalagen (SFS 2008:355) 2.2 Den stadgar om bevarande av vissa handlingar och inskränker kommunernas handlingsfrihet inom arkivvården. Personuppgiftslagen PUL (SFS 1998:204) Enligt denna lag kan datainspektionen meddela beslut om bevarande och gallring. Detta för att förebygga risk för otillbörligt intrång i den personliga integriteten inom ADBmaterial. Andra lagar som påverkar arkivbildningen på förvaltningarna är t ex; Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen Bokföringslagen Byggnadslagen MBL-lagen Preskriptionslagen

6 Arkivlag SFS 1990:782 Rev 1993:1296 Rev 1999:305 Lagens tillämpningsområde 1 I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 skall tillämpas också på statliga, och kommunala beslutande församlingar. Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 skall i tillämpliga delar gälla också 1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnandet av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och 2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m m. Lag (1999:305) 2 Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall gälla även för arkiv hos 1. sådana organ som avses i 1 kap. 8 andra stycket första meningen sekretesslagen (1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilaga till sekretesslagen, och 2. allmänna försäkringskassolag (1999:305) 2a Vad som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters arkiv skall gälla även för arkiv hos sådana juridiska personer som avses i 1 kap. 9 sekretesslagen (1980:100). Lag (1993:1296). Arkivbildningen och dess syfte 3 En myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna handlingar, skall dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

7 Arkivvården Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar. 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltning, och 3. forskningens behov 4 Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet med stöd av 9 har övertagit detta ansvar. 5 Som grund för arkivvården skall myndigheterna 1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och 2. vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 6 I arkivvården ingår att myndigheten skall 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning, 3. skydda arkiv mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, 4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, och 5. verkställa föreskriven gallring i arkivet. Arkivmyndigheterna och deras uppgifter 7 För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som avses i 1 tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 skall det finnas arkivmyndigheter såväl inom den statliga som den kommunala förvaltningen. Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn över riksdagens myndigheter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli eller utrikesrepresentationen. Lag (1999:305). 8 Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som skall finnas för tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som avses i 2 fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 skall skötas av de statliga arkivmyndigheterna Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

8 Den kommunala arkivmyndigheten skall se till att sådana juridiska personer som avses i 1 kap. 9 sekretesslagen (1980: 100) fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 denna lag. I de fall flera kommuner eller flera landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna eller landstingen kommer överens om. Lag (1999:305) Tillsynen över att sådana organ som avses i 1 tredje stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 skall skötas av de statliga arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv. De statliga arkivmyndigheterna skall också sköta tillsynen över att Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring m m. Lag (1999:305) 9 En arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske både efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt beslut från arkivmyndigheten. Gallring En arkivmyndighet övertar också arkivmaterial i sådana fall som beskrivs i 11 och 14. När en arkivmyndighet har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för det materialet till arkivmyndigheten. 10 Allmänna handlingar får gallras. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774) Särskilt om statliga arkiv 11-13

9 Särskilt om kommunala arkiv 14 Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan kommunal myndighet, skall myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har beslutat något annat. I lagen (1994:1383) om överlämnande av almänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall. Lag (1994:1386) 15 Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 1. lag, eller 2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån. Lag (1993:1296) 16 Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Lag (1993:1296) 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli I fråga om sådana aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än två tredjedelar av de med aktierna förenade rösterna och sådana ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra medlemmar än kommuner eller landsting skall de nya föreskrifterna i 2 a dock träda i kraft den 1 januari I fråga om sådana juridiska personer som avses i 2 a skall arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast vid utgången av För sådana juridiska personer som avses i punkt 2 gäller dock att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar skall vara upprättade senast vid utgången av 2001

10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNARKIVET 2:3 Reviderat Tillämpningsområde (1 AL) Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Detta reglemente gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4--8 av detta reglemente. Hos myndigheten ska finnas arkivansvarig och minst en arkivredogörare. 3 Arkivmyndigheten (7--9 AL) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet ger myndigheterna råd och viss hjälp i arkivfrågor. 4 Redovisning av arkiv (6 2 p AL) Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall vara upprättade senast vid utgången av år 1995 och skall fortlöpande revideras.

11 5 Dokumenthanteringsplan (6 1 p AL) Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 6 Rensning (6 4 p AL) Handlingar som inte skall tillhöra myndighetens slutarkiv skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen. 7 Bevarande och gallring (10 AL) Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. 8 Överlämnande (9, AL) Efter överenskommelse med arkivmyndigheten får kommunarkivet överta för vård annan myndighets arkiv eller delar därav. Av dokumenthanteringsplan eller särskilt beslut av fullmäktige framgår när så ska ske. Upphör myndighet med sin verksamhet, överlämnas detta till kommunarkivet inom 3 månader såvida inte fullmäktige beslutar annat. 9 Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 2 p och 6 3 p AL) Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 10 Utlåning Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt Tryckfrihetsförordningens och Offentlighets- och sekretesslagen bestämmelser.

12 2.4 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KOMMUNENS ARKIVREGLEMENTE 1 Med självständig ställning avses delegationer m fl som medgetts rätt att fatta beslut på kommunal nämnds vägnar. Exempel på sådana organ är fullmäktigeberedningar och nämndutskott. 2 Den arkivansvarige har som uppgift att bevaka arkivfrågor och svara för kontakten mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Arkivredogörare svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. Det kan vara praktiskt att det finns flera arkivredogörare inom en nämnd, beroende av de olika avdelningarnas arbetsuppgifter. 3 Tillsynen ska ske genom regelbundet återkommande besök hos myndigheten. Dessa dokumenteras hos arkivmyndigheten genom skriftliga rapporter. 4 Arkivbeskrivningen skall visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation fr o m tidpunkten av senaste omorganisation, arkivets struktur samt vilka gallringsoch sekretessregler som tillämpas. Den skall också upplysa om vilka som ansvarar för myndighetens arkiv. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendemän och tjänstemän en inledande orientering i myndighetens arbetsfält. Den ska vara lättförståelig för alla. Arkivförteckning är en inventering över handlingar som ingår i myndighetens arkiv. Denna förteckning redovisas enligt allmänna arkivschemat. 5 Dokumenthanteringsplan redovisar förvaltningens handlingar och hur de ska hanteras.

13 6 Rensning måste utföras av en person med god kännedom av ärendet. Rensning innebär att man tar bort ovidkommande skrivelser, kopior, trycksaker som inte behövs för ärendets förståelse. Även gem, plastartiklar och gummiband m m plockas bort. 7 Gallring innebär utplånandet av dokument, t ex hela serier. Till detta fordras ett gallringstillstånd av myndigheten i samråd med arkivmyndigheten. Dessa kan basera sig på lagar, förordningar eller råd från Riksarkivet m m. 8 När arkivhandlingarna inte behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med kommunarkivet, övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. 9 Arkivbeständigt material finns det normer för hos: SPs Swedish National Testing and Research Institute Box 857 S Borås En komplett förteckning utges varje år. 10 Utlåning av arkivalier ska ske mot kvitto.

14 3.1 ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER ARKIVMYNDIGHETENS UPPGIFTER I Vänersborgs kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har ansvar för kommunarkivet och ska hjälpa de kommunala förvaltningarna med råd i dokumenthanterings- och arkiveringsfrågor. Den centrala arkivfunktionen 1. Känna till lagstiftningen som rör arkiv. 2. Vårda och förteckna till arkivmyndigheten överlämnade handlingar. 3. Hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetslagstiftningen. 4. Verkställa föreskriven och beslutad gallring. 5. Informera och utbilda kommunens personal i arkivfrågor. 6. Bevaka arkivfrågor i förändringsarbete. 7. Råd och viss hjälp vid utarbetandet av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 8. På uppdrag av arkivmyndigheten utöva tillsyn.

15 FÖRVALTNINGARNAS UPPGIFTER 3.2 Arkivansvarig 1. Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvården. 2. Bevaka arkivlagens och kommunens arkivreglers m m tillämpning. 3. Bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering. 4. Bevaka arkivfrågorna vid organisationsförändringar. 5. Utarbeta gallringsanvisningar i samråd med arkivmyndigheten. 6. Informera berörd personal om arkiv. 7. Samråda med arkivpersonal och arkivredogörarna. Arkivredogörarna 1. Känna till bestämmelserna och anvisningar som rör myndighetens arkiv. 2. Delta i upprättandet av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 3. Vårda myndighetens handlingar. 4. Hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetslagstiftningen. 5. Biträda vid utarbetandet av gallringsanvisningar. 6. Verkställa beslutad gallring. 7. Se till att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen. 8. Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet. 9. Samråda med arkivansvarig och kommunarkivet.

16 DOKUMENTHANTERING 4.1 Dokumenthanteringsplan En överblickbar och planmässig dokumenthanteringsplan underlättar arbetet och förbättrar allmänhetens möjligheter att återsöka information som lagras hos myndigheten. En dokumenthanteringsplan redovisar hur förvaltningen dokumenterar sin verksamhet, d v s vilka handlingar som förekommer och hur de ska hanteras. En dokumenthanteringsplan är också ett bra sätt att leva upp till de krav på dokumentation av myndighetens verksamhet som följer av lag. En dokumenthanteringsplan blir på samma gång: - plan över myndighetens handlingar - bevarandeplan för arkivalier - gallringsplan för arkivalier En dokumenthanteringsplan bör inte baseras på organisationen utan på verksamheten. Den blir en katalog över de typer av handlingar som förekommer inom respektive verksamhet. Förändringar av organisationen eller av någon arbetsrutin får ofta konsekvenser för arkivbildningen. Det är viktigt att de arkivansvariga och arkivredogörarna är uppmärksamma på förändringar och håller dokumenthanteringsplanen aktuell. Det ska finnas en kopia av den senaste dokumenthanteringsplanen hos centralarkivet. Arkivbeskrivning En arkivbeskrivning skall ge en överblick över vad som skall finnas i myndighetens arkiv och hur detta arkiv i huvudsak är organiserat. Beskrivningen skall utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation samt redovisa dessa, Beskrivningen ska vara kortfattad och lättförståelig, och utgå från senaste omorganisationen. Enligt propositionen ska följande uppgifter ingå: - myndighetens arbetsuppgifter - myndighetens organisation - arkivets huvudsakliga organisation - gallringsregler - arkivorganisation/arkivansvar Arkivbeskrivning görs gemensamt för myndigheten.

17 Arkivförteckning 4.2 Arkivförteckning skall uppta arkivets samtliga serier och ge information om vilka arkivalier som gallrats. Signum ska antecknas för de dokument som ska bevaras. Har man en god dokumenthanteringsplan kan den räcka. ARKIV: Vänersborgs kommun: Serie: Seriesignum Platsleverans Volymnummer Tid Anmärkning

18 RENSNING OCH GALLRING 5.1 Rensning innebär att man "städar" och kastar material av kortsiktigt intresse. Rensning förutsätter god kännedom om ärendet. Det ska därför göras av en person som är väl insatt i ärendet. Aktrensning ska i första hand avse: - anteckningar och meddelande av tillfällig betydelse - trycksaker som ej påkallat åtgärd eller tillfört ärendet något nytt - avskrifter, kopior och dupletter som är övertaliga eller obehövliga för att förstå ärendet - Rensning innebär också att man plockar bort gem, tejp, plastfickor, gummiband m m Om trycksaker ska bevaras i akten bör dessa vara arkivvänliga. För att få "bantat" ner pappersflödet kan man i akten hänvisa till protokoll, Sv kommunförbundets skrift o s v. Gallring måste föregås av myndighetsbeslut (AR 7). Gallring innebär förstörande och utplånande av allmänna handlingar oavsett media. Syftet med gallring är att begränsa arkivtillväxten och kunna urskilja handlingar som är värda att bevara. Grundprincipen är att arkivhandlingar ska bevaras, (AL 3) och gallringen är ett undantag. Arkiven är en del av vårt kulturarv. Gallringsfrist Den tid som ska förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras kallas gallringsfrist. Denna frist räknas från utgången av det år under vilket handlingen har kommit in eller upprättats. Gallringsfristens längd avgörs av verksamhetens behov, ev preskriptionstid, revisors önskemål etc. TÄNK PÅ att gallringsfristen är ovillkorlig och att handlingen ska förstöras vid fristens utgång.

19 Hur gallringen ska gå till 5.2 Gallring görs lämpligen i början av året, i samband med leverans till kommunarkivet. Ett gallringsbevis ska ifyllas och undertecknas av arkivansvarige innan gallringen utförs. Sekretesshandlingar och andra dokument med känsliga uppgifter ska tuggas eller förbrännas. Kommunarkivet kommer att höra av sig, så att vi kan samordna gallringen av känsliga handlingar. Icke känsliga handlingar kan gå till återvinning t ex. Råd om gallring och bevarande Dessa råd utfärdas av Riksarkivet och kommunförbundet. Viktigt är också den kunskap som finns inom den egna förvaltningen och hos andra berörda myndigheter. ÖVERLÄMNANDET 6.1 När bevarandehandlingarna ej är aktuella inom myndigheten slutarkiveras dessa hos kommunarkivet. Om handlingarna inte är inbundna ska de packas väl i godkända arkivboxar/-kartonger. På arkivboxarnas ryggar skrivs med blyerts 1 Arkivbildaren Den förvaltning /avdelning som är upphov till samlingen av handlingarna, t.ex Gymnasienämnden eller Byggnadsnämnden. 2 Serierubrik Ex protokoll, diarieförda handlingar o s v 3 Årtal Från den äldsta handlingen till den yngsta Leveransreversal ska fyllas i, i två ex. Där ska stå handlingens namn i klartext, årtal och antal volymer. Innan materialet överlämnas, kontaktas kommunarkivet. När leveransreversalen är undertecknad av båda parter, går ansvaret för handlingarna över till arkivmyndigheten.

20 TILLHANDAHÅLLANDET 7.1 Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Med handling avses inte bara framställning i skrift eller bild, utan även upptagning eller annat som kan förstås endast med hjälp av teknisk utrustning - t ex mikrofilm, digitalt, ljudupptagningar. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Myndigheter är alla organ, i princip varje nämnd och styrelse, som ingår i den kommunala organisationen. En handling anses inkommen till myndigheten så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Enligt 2 kap 7 TF skall en handling anses upprättad: - när den expedierats - när det ärende till vilket det hör har slutbehandlats eller, - när den på annat sätt färdigställts t ex protokoll blir inte allmän handling förrän de är justerade. Vissa handlingar blir allmänna först, om och när de omhändertas för arkivering, t ex utkast, koncept etc. Sådana handlingar skall arkiveras, om de tillför uppgifter av betydelse för ärendet. Om en handling överförs från en myndighet till en annan myndighet anses den som inkommen och därmed allmän handling. Upptagningar av ADB som är tillgängliga för flera myndigheter är följaktligen allmänna handlingar. Sekretess Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretess innebär förbud att lämna ut handlingar med hemliga uppgifter. Sekretess gäller både gentemot enskilda och mot andra myndigheter och förvaltningar, även inom den egna kommunen. Uppgifter i allmänna handlingar kan hemlighållas endast med stöd av bestämmelser i sekretesslagen eller annan lag som sekretesslagen hänvisar till. Sekretesstidens längd kan variera upp till 70 år. Sekretess medföljer handlingarna som överförs till annan myndighet t ex arkivmyndighet.

21 Arkivets tillhandahållande 7.2 Utlämnandet ska ske skyndsamt. Med det menas ändå att man måste få tillräckligt med tid att pröva om sekretess gäller eller ej, och det normala arbetets gång får inte hindras. Vem prövar om en handling får lämnas ut? I första hand skall den registrator eller någon annan som är ansvarig för handlingen göra sådan prövning. Vid tveksamma fall kan man rådgöra med annan tjänsteman eller hänskjuta saken till ifrågavarande nämnd. Om den sökande får nej, måste man upplysa personen om att denne har rätt att få beslutet prövat av högre instans. Vissa forskare kan behöva ha tillgång till hemligt material. Då ska ett individuellt förbehåll skriftligen undertecknas av berörda parter. Blankett för detta finns hos kommunarkivet. Praktiska frågor vid lån av arkivalier Kommunala myndigheter kan få rätt att låna in handlingar från statliga myndigheter för forskningsändamål om Riksarkivet så tillåter. Utlån till plats utanför kommunens egna lokaler bör alltid ske till en ansvarig myndighet eller institution som medgivits inlåningsrätt av Riksarkivet. Om myndighet eller enskild önskar ta del av handlingar, är det säkrast och enklast, att de "ser" på handlingarna på förvaltningen/avdelningen och skriver av eller kopierar dem. Därför bör det finnas någonstans där de kan sitta. Det är låntagaren som betalar ev kostnader för tillhandahållandet. Det föreligger inte någon skyldighet att framställa kopia, karta, bild, ritning o dyl, om det är förenat med tekniska svårigheter. Inom den egna kommunens lokaler sker utlåning via rekvisitionsblock. Lånestickan är bra, men där ser inte arkivet vad och var handlingarna finns. Och för att undvika missförstånd mellan beställare och arkiv ska en låneansökan användas där 1 ex läggs på handlingens plats, 1 ex förvaras hos arkivpersonalen och 1 ex får låntagaren.

22 SKRIVMATERIEL 8.1 Handlingarna som ska bevaras för framtiden måste framställas med materiel och metoder som garanterar informationens beständighet. Som skrivmateriel räknas: Underlag för skrift, bild, kartor, ritningar Ex papper, film, väv. Medel för skrift Ex pennor, bläck, färger, pastor, karbonpapper. Reproduktionsmedel Ex kopieringsmaskiner, skrivare Varje år under januari månad publicerar Statens provningsanstalt (SP) en lista över de skrivmateriel och reproduktionsmetoder, som anstalten har godkänt för innevarande år. För att godkännandet ska gälla, måste materialet vara märkt med det registreringsmärke som uppges i deras förteckning. Ett felaktigt material kan förstöra de arkivsäkra handlingarna. Underlag Gallringsföreskrifter styr valet av underlag. Ska handlingarna bevaras ska arkivbeständigt papper användas som är märkt med ARKIV 80. Medel och reproduktionsmetoder Fr o m 1970 är vissa kulpennor godkända. På själva pennan eller patronen och färgbandsasken ska det stå "Svenskt arkiv", (än så länge), SP samt kontrollnummer angivet. Skrivare Förvissa er om att skrivaren som ni ska skriva med är godkänd av SP. Är den inte det, så kopiera dokumenten så att de blir arkivbeständiga. Detta gäller även för kopiatorerna. Telefax Våra telefaxar är ej godkända ur arkivsynpunkt. Därför måste faxet, om det ska bevaras, antingen kopieras till arkivbeständigt papper, eller infordras i original. Lägg aldrig ett fax ihop med övriga papper om du vill ha texten kvar.

23 Plast Plast bör generellt undvikas i arkivsammanhang. 8.2 Radermedel Vid korrigering av skrivfel får man endast använda radermedel av mekanisk typ, så som kautchuk, raderkniv eller raderband på skrivmaskin som rycker bort skriften. Kemiska radermedel, som Tip-Ex eller vita korrigeringsband får inte användas eftersom de inte är beständiga Kartor och ritningar Kommunförbundet och riksarkivet har utgett allmänna råd om kartor och ritningar upprättade på papper, ritfilm och fotografisk film. Mer om detta finns att läsa i RA-FS 2006:1, 2006:2 och 2006:3. Förvaringsmedel och bindmedel Arkivalier bör förvaras i godkända arkivboxar eller inbundna volymer. Limbindning rekommenderas ej. 9.1 ARKIVLOKALER Enligt 6 3 AL skall kommuner skydda sina arkiv mot förstörelse, skador, tillgrepp och obehörig åtkomst. Mer att läsa i RA-FS 1994:6. Skåpförvaring För ordinära bevarandehandlingar bör brandklassade dokumentskåp användas. Brandklassningen bör vara A 120. Detta ska framgå av märkningen på dörrens insida. Vagnsförvaring En kompromiss, mellan att alltid förvara viktiga och bevarande handlingar i närarkivet, eller att köpa separata dokumentskåp, kan vara en vagn. Vagnen ska vara säkert låsbar, samt ha hjul så att den går lätt att rulla in i närarkivet vid arbetsdagens slut. Detta är ett smidigt sätt att uppfylla säkerhetskraven. Microfilm och Digitala filer De bevarandeproblem som dessa medier ger upphov till har utretts sedan länge. Medierna är acceptabla för långtidsförvaring endast under förutsättning att de framställs och hanteras enligt särskilda krav. Tekniken går rasande snabbt, men än har den inte överträffat arkivbeständigt pappersutskrift.

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN 3:11:1-6 Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 107. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 452 KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-12 51. Ersätter KFS nr 382. Förutom de i arkivlagen (SFS

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län ÄRENDE 13 2012-03-07 Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Arkivreglemente reviderat Arkivreglemente

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun 2016-09-27 1 (7) Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska

Läs mer

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-07-16 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 juni 1992, 123 med ändringar den 26 oktober 1995, 136 och den 25 januari 2001, 8.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 juni 1992, 123 med ändringar den 26 oktober 1995, 136 och den 25 januari 2001, 8. Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige den 25 juni 1992, 123 med ändringar den 26 oktober 1995, 136 och den 25 januari 2001, 8. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

256 Arkivreglemente för Höörs kommun

256 Arkivreglemente för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/417 256 Arkivreglemente för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring; SFS 2015:602 Utkom från trycket den 10 november 2015 utfärdad den 29 oktober 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet /

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-11-07 Riksarkivet Riksarkivets främsta uppgift är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

PLAN FÖR TILLSYN AV ARKIVVÅRD

PLAN FÖR TILLSYN AV ARKIVVÅRD FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 90/15 2015-03-11 Ks 26 1 PLAN FÖR TILLSYN AV ARKIVVÅRD Dokument Plan för tillsyn av arkivvård Version 1. Fastställd av Kommunstyrelsen Datum 2015-03-11

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Direktiv för hantering av arkiv i Gotlands kommun Med bra rutiner och en effektiv dokumenthantering får alla mer tid över

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan OSL Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning TF Grundlag Allmän handling Utlämnande ArkF Skrivmateriel

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Nya arkivregler för Stockholms stad

Nya arkivregler för Stockholms stad Utlåtande 2007: RI (Dnr 042-2020/2007) Nya arkivregler för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Nya arkivregler för Stockholms stad enligt bilaga antas. 2. Kulturnämnden

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26 ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 3, 2013-02-26 INNEHÅLL 1 BESKRIVA ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH ARKIV... 3 1.1 ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-22 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.2 Arkivbeskrivning INNEHÅLL

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS BOTKYRKA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS BOTKYRKA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-22 DNR 9.3-15933/08 SSA 2008:15 Botkyrka församling Att: Lennart Sjöström INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer