Tjoevkemåjhtoe III. Medelpads samer i arkiven

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjoevkemåjhtoe III. Medelpads samer i arkiven"

Transkript

1 Tjoevkemåjhtoe III Medelpads samer i arkiven Med angrän sande socknar i Hälsingland och Ångermanland Excerpter frän Ljusminne-projekten Materialet i huvudsakfrån renoverade kyrkböcker. Avdelningen för kulturmiljövärd och dokumentation Rapport nr :21. Av Peter Ericson.

2 D Förord Detta är ett av huvudresultaten av dc olika Ljusminneprojektens arbete , projekt för bevarande av det samiska kulturarvet som Länsmuseet Väs ternorrland drivit med en samisk referensgrupp ffi fl aktörer och inom ramen för Raä:s, Ajttcs och Länsstyrelsen i Norrbottens läns natio nella satsning: kronologiskt ordnade samer, som samlats - excerperats - ur arkiven, fr a kyrkobokforingen öve r födda, vigda och döda. I sam tliga medelpadssocknar utom Bo rgsj ö och Haverö tycks samerna utan statistiskt säkerställande utgöra en konstant snittande! på c 2-3% ; det förra årtalet markerar kyrko lagen, som innebar plikt för kyrkoherden att för bok över pastoratet eller församlingen och det senare det är varefter sekretessen hindrar senare namn (i praktiken ofta ca ~ 2 8 ; då vi mest utgått från renoverat material). En församling är inte detsamma som en socken, men oftanog synonymt. Förutom Medelpads samer finns här angränsande socknar i Hälsingland och Ångennanland. Samer med anknytning till de förekommande församlingar i dessa landskap har även medtag its. Borgsj ö och Haverö är ej med tagna pga att inga samer befunnits skrivna i dessa församlingar för de tider som renoverat material finns tillgängligt; för de bägge senare församlingarnas/socknarnas del tror vi att det kan återspegla fakt iska förhållanden - skogssocknar ses generellt hysa färre samer än mer agrart präglade socknar; det måste dock framhållas att uppgifter om samer i dessa socknar förekommer, i Borgsj ös fall med indikationer på kon tinu itet faktiskt ända baki 1500 talet, enligt Go the. Vi förväntar oss att inom det närmaste året ta in fler uppgifter om t ex Holms samer; den soeknen präglas av så många genomflyttningar, vissa av dc senare kända vintrarna faller dock in under nuv. sekretessperiod. Här bör också nämnas att Sundsvalls Stadsförsamling är illa representerad! Det är en numerärt betydelsefull församling, naturligtvis; ska någon dra några statistiska växlar på detta material, så rekom -menderar vi att denna församling genomsöks mer. Källproblem är legio; sgs allt brann 1888, samerna försvinner i folkhavet och det som finn s visar ej yrke vilket ju är avgörande här. Att vara" lapp" var ju ett yrke; vilket man bör veta, och då och då ordentligt kontemplera innebörden och konsekvenserna av. Anledning att så sydliga socknar som Norrala är medtagna, är dels att fjällsamiska vinterflyttningar via Medelpad försiggick dit och dels att samer i tidigmodern tid (hä r; c samt ) nomadiserade tvärsöver landskapsgränsen samt att tångsförflyttningar från sydligare landskap ibland medförde att hälsingesarner kom till Medelpad. Vill man prompt generalisera; föreslår vi en indelning baserad på subsistence, dvs näringsfång eller (sj älv-jförs örj ning - där de he lnomadiska fjällsamerna får vara en grupp, den länge glömda gruppen lokala skogssamer med rötter i närområdet en andra, sedentära el semisedentära/seminomadiska samer en tredje (som i sig rymmer lappdrängar och -pigor, dvs renproletärer; sockenlappar; båtsmän, torpare, arb etare, sjömän, dataoperatö rer etc etc). Semi ~ halv-. Av uppgiftslämnare bör särskilt nämnas Arnold Thunström i brev om Ljustorps cirk lar; av Lennart Sunds trö m for Stigsj ö-viksj ö; E lvira Roas för Sättna och lndals och Njurunda SV-studiecirklar sam t Erik Ragnar Näsber g (vars släktkrönika influtit Sättna), liksom Ulla Kristofersdottcrs Makhte Lasa:s gjort. Många fler finns; men alla kan ej tas med just här. Kom tills ist ihåg att detta inte alla är ett komplett material; men väl kanske en hyfsad börj an och vi hop pas det kan tj äna som unde rlag för fortsatt forskning! Brister skylls i vanlig ordning redaktören. Peter Ericson Hämösand

3 Innehåll: Förord Liten ordlista s 4 Ur kyrkoböckerna : A/nä s 5 Sunds valis SFS Njurunda Tyn derö Häggdånger, Angennanland Hässj ö Timrå Skön s t t Sättna med Släktkrönika av Erik Ragnar Näsberg Se/ånger Tuna Attmar Gnarp, Hälsingland s 18 Lj ustorp s 20 Stigsj ö-viksj ö, Ang. Viksj ö, Ang. Liden s 23 Indal Holm Stöde Torp Hälsingland: allmänt s 27 Ha rmånger Bj uråk er Forsa Hög Ljusd al Färila De/sbo Bjuråker Norrbo Norrala I/sbo Angermanland S 28 Edse le Högsj6 Skog Nora Nordingrå Såbrå Styrnäs Bateå BjMrå Sidensjö Långsele-SoIlefteå Graninge Helgum Ramsele Avkortn ingslängder s 35 Topogra fiskt ordnat register öve r sockenhantverkares m fl ansökningar om att få bedriva näringsfång [medio 1700-talet] s 36 Makhte Lasa. Ulla Kristofersdotters släktkrönika s 37 Samiska ku lturmiljöer och viktiga platser i Medelpad s 40 3

4 o Liten ordlista och förklaring sdel: Birkarl = Ona ensorts 'franchising-baserad lapp fogde. I sydligare omr. ibland tolkat som trapper. Bågma n '" Jägare/fiskare/Samlare. Dislokation = Tvångsförflyrming. Ext ensiv renskötsel = e fterträdde den inten siva, där rene n var lamare, hjordarna mindre. Fönsterlav ro ofta använd som flenbete, dvs när ispansar täcker marke n. Växer högre i en del kustlägen. Godnoe = Brant berg med bra renbete med mkt tall el gran och dä r hällmarken skiner fram. Granla v eller hänglav = nödvändig för vinterbete. Svåra år fålls barrträd for an renen ska komma åt. G åetie = kåta, koja, (i äldre tid:) 1( Helnomarlism = Med fyra större årliga flyttningar; sommarland i fjällen och vinte rland i skogs. el ku stlande t. Beräkn as ha startat i norr c 1614; härikring trol senare. Ofta syn. med fjällrenskötsel. Hunterulatherer = Medlem i få ngstsamhälle. Härd = I sammanhanget avses eldhärden, vanl. i kåtan, gåerie. Arran (SaN), nernie (SaSyd); vanlig lämningstyp på ku sten. Åtta st. funna mellan Mosj ön och Bjästa; trol finns dussin- om ej hu ndra tals i Medelpad. Ofta i fördelaktiga och därmed exploate ringsutsatta lägen. Klolika = stav (SaSyd). Bra an ha när ma n kollar betes tillgänglighet. l appd räng och lapp iga = i huvudsak ett åldertills tånd. Kunde la hyra hos renskötare el soc kenlappa r. Lappskanela nd = fanns t o ffi 1928 i N Ångermanland och uppåt. I Jämtland skattefjäll; inget rnotsv känt här. Man skulle kunna söka kartlägga f isketräsken oc h dess ska na re för att hitta tidie a same r. l apska Centralförbundet. Startade 1904, sta rk bas i Ångermanlands vinterl and. Idag mo tsv. a~v Sa mernas Riks förbund, som startade som SSR Luvliejieneh = ung. " de flesta i öster", uttryck från N Angermanlands skogssameomr åden. Same = ordet används i sve nskan sedan 1962, samernas namn på sig själva: saemien, saemieh (pi.). SaSyd = Sydsamiska. SaNo = Nordsamiska. Salu = Lulesamiska. Sijte, sijl"h [pl.] SaSyd (Jfr. sitasamhålle, gamla tiders samis ka samhällso rga nisa tion.). Molsva ras i modemare historia av fl yn- kåta- eller matlag. A venflyttgrllpp. Skogssame = Med ofta re flyttn ingar än helnom adimlfj ällrenskölsel. Soc kenlap p = Utförde häst- och hundslakt och flåning. Ofta slöjdare och reninnehavare. Hade fast tariff för s ina sysslor och därt ill siat från socknen. Fick ligga i nyare tid; därav sämre rykte på 1900t. OBS en annan def. av soc ken lapp cirkulerar: un g. syn. med fattiglapp. Den to lkningen gör sig ibl gälland e bland fjällsamer idag; och den ses red an ca i Torp, Sröde, Tuna, Artmar och Tynder ö. Socken tappers ka ses ve terligen endast en i Stöde; kan vara änka elle r kvinnlig S. Stadslapp = med exakt samrna uppgifter som socken lappen, men i en stad. Sydsamiska om råde t = Från TämafUmeälvcn och ned till Mälardalen, såv itt det idag är kän t. Sral o- eller stallotomt = större än kåtatomt 7]ihtjieh = Bergskedjorna som plana r ut sig mot kuste n ex kring Timrå och Sundsvall. Årliga samlinga r = kan påvisas vid medelpadskusten från år 1700 (sommar och vinter). Ev kvarvara nde förkortningar nedan efter redigering: d = dotte r eller som i Margeta Hin derse" med förkortat efternamn d " (i ng/ ens/oka / alf) "död" (fra mgår van! av datum och årsangivclsc) f = född för s = försam ling h = end. i lullsiugedeten (ex. Gnarp): "Hustru" (annars förkortning: " hu") K:o = Kyrko- Lpd r, Lpi (os v.) = l appdräng el lapp-piga Lpm = Lappman s = son eller i "Lars Larss" med förkortat efte rnamn (e l.arsson) sn eller sno = soc ken Snip = Soc ken lapp Nyfödda fratnhåvs vanlige" med understrykning! 4

5 o Ur kyrkoböcke rna - Medelpads samer i arkiven A/nö Finns "Kåtan" {?] på Näset (dar 01'filial till LögJö bruk). l okal benämning: Kå re Cec ilia 1739 Thomas Larsson 'snip' re. t 1740] 1740 d Cecilia I år t 6/3, far Thomas Hansson 1755 Thomas [T.] far: Lars Thomasson [sen.i Revsund. Z-län snip ] 1756 Segri [ti757j 1758 Lisbet t l Maria 1758 Joha nnes ft 1769 ], Nils Johansson. 'snip' [hu? namn? ] 1760 Jacob 1762 Chers tin 1765 Karin [t 1765] 1765 Mätta ) 1756 Kristina, Jacob Johansson 'snip' + Malin Pärsdotter "{föds Nils Sju lsson - utomsocknes?] " Jacob Johansson "lappma n" J1111 t 1757 d Sigrid 15v ls vok. sjd. t 17/ d Lisbetha ej /6 4m4d t far: Lars Larsson lappmanfsnlp' 1763 Nils Jon sson sockenlapp 8/9 [/101: ska ej blondas ihop med Nils JOItO/ISSOIl. Kan vara identisk med den NJ SQm står SQm Lappdrling i SII"gsjö 1749 G Nordingr åmed Genrud Andersd - eller med NJ 51/0 gift med Cherstin Andersdotter {Ke rstin och Ger/id kall ev Ira samma ll\'äxfa/s] 1765 Gert rud, Lars Bengtsson + Ge rtrud Andersd, fader 'snlp' Lasse & Ger/ rid/ råll Nordillgrå; G där 175j ' d Karin, far: Nils Johansson lappmanl'snlp " 8/8 d Märla t, " 1766 "hans hustru" Karin Ingelsdotter [se nedan], " ( i nytt flk/.!!'e ] son Johan I l å l v svullnad t 23/8, " 1783 Nils Johansson själv 60 år t 3/ Karin Ingelsdotter 30 år [trol 34å] t 29/4 håll & styng/stygn [kan det vara hon som föddes 1732 l8!l i Skog???) Sigfrid, Nils Sig fridsson, Stina'Nilsdotter 1778 Lucia, Nils Sjulsso n + Stina N ilsdotter [nol; eu av Nils ejlerllum/lell kan vara / el] 1783 Nils Johansson 60 år t 3/3 [se ov.] 1785 Nils [N. dl], Nils Nilsson 'snip', Cecilia Pärsdotter "hans hustru" Magdalena Nilsdotter 39å 9m tvinsot Järvik t tf3 An h: 'soc kcnlapp' Per Sve nsson 1847 G. 7/1 2 Per Kämbc rg(-å-?] + Ann a Stina FjelIner "Iappenka" "Brudgum fr li ögsj ö" C:2 390, c: Se Säbr å Carl Th omasson, 'kringvandrande lapp man ' 1872 nyn brö llop Per Kåmbcrg + Sigrid Kajsa Larsdotter fr Skog f 1841 (död /4): Barnen Johan Petter f /3 Född i Liden. Hilda Maria f / 11, ÅS, ÅS nr 2 Osca r Död ÅS Beda /1, " Död 1978 Stålpås, Alnö" Per Kåmbe rg dör /4 (As, Aln ö), och S KL 1878, va rför Beda torde vara antinge n en person utanför familje n eller ba rnbarn till PK-SKL? 1890 (ur Folkräkn ingen:) Nils Nilsson Slounk f 1853 arbetare (Lapp) [bror till Leonard i Sjär/rå?] I I T idigare renskötare 5

6 Anna Stina Andersdotter Fjellncr f 1858 (nam ne med ovanst.; dotter oek?) Kristina Magdalena f 1882 Magreta Sofia f 1886 Lisa Anddetta f 1889 Ester Ottilia f 1890 [se även Styrnäs, Nora oeh Nor dingrå] [d:o/ur folkräkningen] Nils Aron Johansson Fjällström f 1858 Arbetare [Lapp, troll Anna Ottilia Näs lund f 1863 (Lappska) Kristina Sofia f 1884 Fredr ik Reinho ld f 1898 No/. Div bir-namn i efternamnsfloran Alnö o Skon Alla reno verade böcker ej gellomglmgna SundsvalIs SFS {enbart ur Personreg. kyrkcråkeuskaper inga doll/m; sam/ Ej kyrkobokjorda personer vilka avlidit i Sundsvali Peronregistcr Tomas Lundström, Stadslapp 1765, hu. L 47 Jöns Jonsson, lappman, barn NJ d:o barn d:o Per Persson lappman barn 1803 L Kar! Fredrik Norberg Persson Ado lf? Lappman f 1861, död / Jonas Ara n Olsson"son till lapp" f 1872 d /8 108a Njurunda Famreg , död-jodd +vigselbok med anknytning till Hälsingland, lndal. Sattna, Tuna och Skogs socknar 1697 död 5/8 Teodor Andersson Lappgosse 6å C: död 17/1 Pål Andersson 33å ihjälfrusen på Bodtjärn C:l 107 [exe:ns framhävn ] 1725 G 18/7 Olof Jonsson & Lucia Andersdotter. brud tidigare gift i Skallsta, Skog /9 Lars Lars Ande rsson Lappman. Segrid Larsdotter C: /5Kristina Anders Jonsson lappman. C:220 OlofJonssons barn (trol med näsrafru) 1726 Maria född 1/7 Maria Olofsd ottcr 1727 Cecilia född 16/9 Cecilia Olofsdotter 1729 Pär rodd 1729 Pär Olofsson : Förmodad 'massinvandring' av samer söder ifrån pga tvångsförflyttning 1733 Gunne l, Påhl Ander sson "sockcnlapp", mor:? - okänt datum. [notera PA likhet m namn 17 16/PE) /9 Miasund G. Håkan Jonsson o Lueia Jonsdolter C: 247 (se senare IndatlL iden). 17? Sigrid, far: Pär Olsson, mor: Margareta Mårtensdotter, trol fr Hälsingl, far "Sockenlapp" 1741 Pär okänt datum, far: Thomas Andersson + Marit Jonsdotter 1741 Annika född 13/5, död /7, far: Thomas Jonsson, mor: Brita Jönsdotter 1742 Pär rodd 30/6, far: Gunnar Andersson (fr G narp), mor: Margareta Jonsdotter 6

7 Not I: GA är född 1711 i Gllarp.flyl/or se 'II lilt lndal. Död där 1755, 44å hål/&siy/lg (kan Pär, Anders o Gunnar vara bröder - el iallafall tv åav dom. en Pär A återfinns i Gissjö mol sö Medelpads finnmark j Al/mar el Stöde 17471/1 h Cecilia Jönsd. Uppenbar/igenfinns el/ Per el Pär kvar i Njun mda ; ytterligare en l'er A j Indal m h Molin Jonsd 4 b ) NOl Il: Om GUll/lOr-IIOIIl /Jet, sedan ålm, 1695 års skattelängd fi nns en eller flera Gunnar j Åsete lappmark; dessa [Jr onlingar i Anundsjö, Bote åoch Nordingr å. på en el flera platser kan dock Gunnar j ett efternamn vara felsk rivet för Gotorm- el Guttorm- OBS' Bemärk härtill alt en Olof Gunnarsson finns i Ramsele 1776, lappman från llälsingland Det är sannolikt en släkting lill Gunnar Andersson, kanske renlaven son? Dessutom stannner Fär Gunnorsson d ödsdatum i A IlII11dsj ö 1811 (69å) mycket ~ ä / in på Gunnar Anderssons & Margare/a Jonsdoners sonfrån 174] 30/6 här j Nj u). NOllll: Fler halsingeanknynungarfinns i Tyuderö och Imm ar död 15/8 Margareta, dotter t Anders Andersson + Lisbet Tho masd. Äv T ynd född Anders Öls-el Olofsso n, Olof And ersson + Karin Thomasd (se AO ned). Se av Tynder ö död 717 Annika Thomasdotter 2å Im 7v, TJ+BJ 174? Anna Magiena född, far: Olof Ersson + Sara Mårrensdotte r (troligen!) Olo f, far: Gunnar Andersson, mor : Margareta Jonsd. OG i Ramsele född och död Anna Maja Thomasdotter 5/4, 6v barnsjukdom (föräldrar") 1752 återfinns paret Andcrs Ande rsson -Lisbe t ["Lisa"] Thomasdotter i Tynderö. AA 'fr Ang' 1754 Thomas född 4/4. far: Olof Ande rsson, mor: Karin Thomasdotter. C: Anders född 1012 (vlisa" mor), far: Anders Andersson + Lisa Tho masdorer 1755 död son Thomas 3/8 2å4m mässling AA+LT 1757 Segri född, far: Lars Jonsson, mor: Maria Jonsdotter 1758 Olof föds, far: OA "d.y", mo r: Anna Thomasdotter 117 Anna MagIena okä nt år, far: Olo f Ersson. mor: Sara Månensdotter 1763 G. Per Andersson 23/10 + Anika Thomasdotter Lapp-piga (tro/född ca rårcn 1744 medfördldrama 71IOII/as Jonsson & Brita Jönsdoncr, CH äldre avliden syster hette All/lika). Se äv ned Karin Thomasdotter. Thomas Olofssons mor & den ena OA:s fru, dör 42 årig i barn sbörd 4/ Jonas, far: OA "d.y" + Ann a Thomasdotter. C:2 144., 1771 Pär född, far: OlofAn dersson, mor : Segri Olsdotler. Paret till Sättna trol slutet 1770-t. får en dotter Anna Lena 1780 (men OA kallas där Olof Olofsson trol felaktigt) OA son död 2å (ny hu el namne?) 1778 G 15/1 1 Anders Olofsson (f jan troligast i Njurunda med far: OlofAndersson+ trol mor: Karin Thomasdn ttcr, död /1 1) Helena Olofsdotter lapp-piga Bet/ne (AO t Tuna 1786 men dör i Njurunda på is20-talet) fr Tuna, f (A O~ filr skulle kiliiiia vara Olof A ederssonf /7/8] 1779 Catarina [ib1kallad Karin?] 30/ 12 (G 1811 med N ils Nilsson i Målsta, Tuna}, F i Sällna. NOT: Del tycks som 011I AO. HO (och sedermera fr 1811 "Karin " Andersd + NN bori M ålsta) bor i Måisla Tunu fr taltafattfinns dom där på IS00/afet. och all dom vigs där Underligt är dock att de/ ör i Njurunda k:obok somfödsturna på Mårta Lena (1783) och Lisa (/786) står, tillika vigseln föds d Ann a Lena i Sättna, far: Olof Andersson, mor : Segrid Olofsdotter /1 J Märla Lena född, far: Anders Olofsson, mor: Helena Olofsd, MLA trol död 1788? C: Lisa född, far: AO, mor : HO. Bor i Måls/a, Tuna, flytt Attmar C: Olof A lappman 8/12 dödfödd son /9 Magdalena Kyrkmon SnIp Johan Jonsson o Anna Helena Olsdnttcr CA d.o Olof ej ort 25/1 C:2502 7

8 1803 vigsel Anders Jonsson f 1781 och CatlCarin Olofsd f 1779 (se nedan) 1805 i Tuna: Carin (el Catarina) Andersdotter (AOs d) + Anders Jonss tar första barnet. hon blir änka 1809 (han är född dö r 26årig osäk dödår 1806 el 09. de vigs 1803) Carin Ande rsdolter G. Nils Nilsson fr Skön, f 1790 i Tuna död Anders Olofss. ("ålderst igne lappm" å 10m 22d ) ok/arr om död j Tu. ej Nju i Tuna död lappänka Cann Andersdotter. Anders O:s do tter 9/11(NN omgifte). 1. Anders Andcrsson "Sockenlapp" h Lisbet Thomasdotter I. Margareta Anders (" Lisa" kallas modem då) 2. Anders Olofsson "Sockenlapp" h Helena Olofsdoner Mätta Lena Lisa Anders Thomasson h? "Sockenlapp" I. Elisabet 1729 Njurunda Famreg Gunnar Andersson "Socke nlapp" (fr Hälsingla nd. med visshet) h Margareta Jonsde tter Pär /6 5. Lars Jonsson "Sockenl app" h Margareta Jonsdotter Segri Olof Ande rsson "Sockenlapp" h Anna Thomasdotter I. Olof Jonas OlofAnde rsson (samma som ovan?") "Sockenlapp" h Karin Thomasdot ter 1722, rrol föd.år 17 död /9 barn sbörd, 42 å I. Thoma s /4 8. Olof Ande rsson (inte samma som ngn av ovanst") "Soc kenlapp" h Segri Olsd ottcr 17 IS 1. Pär Olof Ersson "Soc kenlapp" h Sara M årtonsdotter Anna Magiena i o. Olof Jonsson "Sockenlapp" h I. Lucia Andersdotter d öd 1725 l sn C:24 15 h 2? 1. Maria 1726 In 2. Cec ilia /9 3. Pär 1729 I I. påhl Andensso n 17 "Sockenlapp" h? [ "17" "" Torpare...?IPE l I. Gunnel Pär Andersson "Sockcnlapp" h Anna [ejal/llika?/ PEjThomasdo!lcr Pär Olofsson "Sockenlapp" h Margareta Månensdotter l. Sigrid Th omas Andersson h Märit Jonsde rter I.Pår l Th omas Jonsson "Sockenl app" 2 I huvudsak är dessa inarbetade kronolog iskt ovan; det kan dock tänkas all någon ned. saknas i löpande. 8

9 h Brita J önsdotter l. AnikalAnnika /5 död /7 Persreg t dödbok , Karl-Ivar Lundq vist SmJJ Tynderö avslutas 111 dopvitmen. Affet stil mark.= "sockenlappar" 1700 Lars Olo f Jonsson " Lapp" aug? Carolus Bioming. Jonas Lidiju? Clas Månsson Lapp, OlofLarsson Lapp, Maria?-dr Lapp, Anna Ivarsdotter? Lapp 1703 Jacob, Jacob Danielsson + Malin? [ej e-namn i k:obok] 1705 Jonas, Olo f Jonsson + Karin Anundsdotter 1723 Pär Chri stoffersson + AmeIia Andersdotter Pämä " tattarfolk" [same ngn av dem??] 1726 Karin Nils Larsson + Karin Nilsdotter [se Hässjö..,?] /8 Karin Nilsdo tter död 87 år " Iappenka" {f e 1645] ej ort C:I Tho re, Thomas Larsson [moder?] 1738 Anders, far Bengt Nilsson 1752 G 2/2 Andc rs And ersson, Lappdräng, Ångermanland + Lisa Thom asd. Lappiga [orten]' Sockenlappspar fr J"Iij uru llda 1744, 1752 Henrik, Olof Andersson + Karin Thomasdotter / 11 Thomas Anders Andersson + LT (se ova n och Nju runda), 1762 Lars, Lars Bengtsson + Ge rtrud Andersdotte r 1763 datum? Anna, NA + KM Gunilla, Nils Andersson + Karin Mauritzdotter C: l 169. Not : Al' Vib)'gger å /4 (sonen Mo nritz föds, blir sockenlapp B ötesta, Nora) ; Nordingrå /10. I 760tale l en NA "Lappdrang, No -å, bor i N ötra ": /// Nordingr å. Eli NA M ädan /3 röj er en namne, denne lever med Sjl/tsr/oller, / 11 1 Anders Thomasson T imrå + Anna Nilsdotter C: I 2 15 [samer fr Ti mrå sn] /2 föddes Gunilla 1794 Gunilla död Simon Larsson " sockenlapp", 17/2, Im 4d, C: Simon Larsson "sockenlapp" Fallan desot, 612, C: Lena Larsdotter 42 år, slag, 27/ 1. "Lappenka" C:I Född Anders Olof Kåmberg lappman " Mälby" Lappma n [FA] [1829 Petter Könber g 48 år, förkylning, död 5/11, " arbetskcrl" - same eller ej?] /4 Stina Brita, Mellby. mor: Cajsa Stina Könberg" C:2 66 " d Stina Brita, smittkoppor, 3m Sd, död 6/8, begr I l/s C: G 7/8 Stina Cajsa Kåmbcrg + Matts Henriksson Dräng Ho/mö [?] 1852 Anna Stina K önberg'", Metlb y, 61 år, lungsot, död 11/ 11 C I 544, Begr 14/11 " Lapp Enkan" 1858 Anna Cajsa Andersdotter, " Lapp Flickan", 22 år 3m, Smittkoppor. Död 22/2. Ej ort C:I 546 Extra upplliner om dopvittnen etc: 1703 Jacob 613 Jncob Dmllelnoll "Malin Lnpp " mar. Carof,u SiarnitIg. -- Olof Thamasson Lapp'" aliis!, },fauriu son Lapp 1705 Jonas. apr-j"n, OlofT1romaJSon. n 'dr/lisl 1713 Plir P Chrislofferssoll...Amei/illo? Andersdoller "Touor-" 1716 Karin, Nib Larssoll "Lnppmon"17/4 Karin Larsddoller.'????[ödd 17, dtjpl19 "LApp" Carl Sjöberg. Bry'IIge!! Ni/nOll fappman, 'Thomns Larssall Lappmon, fllgri JiI/berg'??? Anno Larsdaner Lap Häggdånger, Angerma nland o(ofr O m 1587) 9

10 NOl" soc knen bjuderprl mrltlga HSj u /H ar; Dahtuedt, Chrtstoffertsos. Abm llamsson. Ni/sson l ex ca / 760 Irol id e samer. Se vidare "Samer i Ådalen och lf(!gakuslen J674-J9j6"// d Judith Swen Olsson. Lapp j uli " rr C: I 81 17N Thore Pä.rsSOI1, lapp. 79:1. t 14/6 1 r ca 1645 I 1729 Malin Hindnchsdoue r fr 1680 rr T)'nderii? "l C l 157 hu. till Lapp Nils Olsson f ~ " jsdfall NO 1 :~ majr.e. SOn J70J Jacob med» e". t.e makt Jacob DanielsjQn. Malin iir riill O''(//igr namn ddfqrlidtn) 17J4 s!'ahl Il 10m t en. Nils Olofsson J76 1 "hans barn", 19d t 19/5, Nils Hindrichsson 1817 Catbarin a Jensdotter lappiga Torrom IM 7rn ISd lungsot t Jonas Johansson Iprn Torram 435 9m 24d lungsot t Nils Johan Jonsse n rattighjon. lpdr 2151rn 7d t 119 Ej allo.genomgångna el nm l /al n" Hässjö 3 lian har sannolikt en ung. jämnår ig bror Lars (se Inda1 1766) 4 T yn derö /4, Alnö

11 1826 Anna 30/3 Mauritz Christoffersson Fj äl + Gunilla Jonsdotter /8 Tvill Segrid, Jonas.., Sigrid t Gunilla 11/4 Fjöl MC+GJ [GJ är MC:s forsta fru, se ovan] 1831 Johannes 17/ / 11 Anna Lisa * Stina Caisa Komberg [same?] Västansjö 11/ någongång: Jonas Backlund i Båtsmanstorp Strand l?] /2 "ca" Johannes, o ä son, Anna Lisa Backlund, Fj äl. " 19/4 t Fjä l o.ä son Johannes, Anna Lisa Backlund. Iro 22d [ kall finnas fler barn till ALB] 1870 ALB flyttar fr Fj al [flyttar CB ro ram in?] 1880 flyttar Johannes Becklund r fr Fjol [ingen annanfammedl i husjormrsbo1l.en] /12 Margreta Kristina Lappynglingen Jonas Sivert Tho masson + Lappflicka n Anna Margreta Fjell (ström?] Timrå socken/förs [utomsocknes? föds Thomas Jonsson, sedmera 'snip'] 1784 G. Anders Thomasson "lappman Hälsingland" 14/1 1 + Lappiga Anna Nilsdotter "Iappiga Timrå" C: l 160 (se No rdingr å 1785) 1785 Nils Anders Thomasson [17x- 18x] + Anna Nilsdorter" [N.t 1788] fade r 'snip'. [Nils Andersson? ] Stina Jonsdotter "enka" Svedj e 30/6 G. + Per Nilsson Sockenlapp Flata Sätm a. C:I Thomas. Anders Thomasson o Anna Nilsdotter Thomas Jonsson t (rodd 1700], 'snip' 1788 Gertm d 1788 [t-88] Nils Sjulsso n + Stina Nilsdotter*, far 'snip' [mall/ lo? sys/rar Anna och Sttna nedan?] Nils Anders Thomasson o Anna Nilsdott er. Skön Nr 18 Jacob Jonsson h Cecilia Andersotter barn: Jacob 1785 OCH Cecilia 1778, OC H Anders 1777 Not: Familj en flyuo r [alt. överförs lifl -) Sel ånger, mode m Cecilia A dör 1808där. Ses i Rall/sele / 77/. Nr 19 Nils Jacobsson h Kristina Jonsdotter fr So llefteå barn Jacob Not: Liksom/am lir 18 kommer Ile narri/rån {Rumsele resp. Sollefteå) och jlyuarförst hil, sedan till Torp, tndat och Sk ön - ett ställe per år, t1'å al/f. i SkÖl/ varav el/ 17/4. allt detta Det kan inte uteslutas an Nils Jacobsson är en tidigare son till Jacob JOIlSSOII. vi l-et alt han örrodd Kal/ske har hal/ el/ al/nolllllor? A/t, alf hall skillle haft en[emtonå rig II/or och see/an bli/ ar med en Ullg/nl på ter sig osannolikt men inte uteslutet; kanske har de resp. mödrarna vid tiden for vigseln skarvo uljugit om åldern jor prijste n? Nr 20 Nils Nilsson h Cec ilia Pärsdotter ba rn: Nils Pär 17- [Trol född 1777; hamnar sen i Sättna, G. i tur och ordning l. Gert rud Larsd f (hu d 1812); 2. Stina Johansd f hn d 1812; 3, Anna Ingelsdotter f (hu d hon var fr Selånger, 4. Elsa Katarina Karlsd* fr Nordmaling f 1814 G 1854 d 1880 (Timrå vid giftet). Hu 2 o PN hade två fosterbarn : Johan Eliasson f 1813 II

12 Cecilia Pålsdorter f var den sis ta samen som bodde i Flata, hon dog ju alltså " Fo tnot" : Flata är Särmas 'Samekoloni': Målsta är Tunas. M agdalena 17- M ärta 17 Ceci lia Catarina [tro ligast Nils Ni lsson född 17/ död /5 nytt till Tuna via Sättna, G med Karin Andersdouer fr Tuna? f 1779; därpå ffi Märla Pålsdctter, fr Sk ön G och nytt t T una Se vidare ant. fr TIJNA ] Nr.2 1 Thomas Jonsson 17- (ca 171O?) 17 h (namn saknas) barn Thomas 1747 (Kan vara samma som i No ra "Nr I" ; el till Timr å. Eljest ett mkt van ligt samenamn!) SAMT (Lä nsstyre lscark.): Pål Sirocksson fr / 10 (fr Husf-längder) död Nils Cbristoper Lundström 1824 Pehr Olof Lun dström död 15/6 år? Petter Lundström, Ipm Anm: Mycke/ tyder på alt Skön va rit en omstuvnings- och gel/omgållgspla ls sänk rum sekelskift et 17/ 18. l Skön be/odes i GlIdlllrlllsbYIl: slaktplats 1912(Nya Samhället art.) i Bydalen. Sättna redog örelse /925-38: " står bl a 0111 Nils NilSSOIlS söller Se/h ock Nils. lärde av dem samiska Rutlr Eriksson i Fia/a, ej popu lärt Ilas modem (~'Q riilq och fina lappskor IJQde han, RE). Stora syster Sa ra G Maltias Kroik T-å k:a 19) 3. Sättna "Sockenteposr" An ders O lsson 17[53] död 18[28] Nj urunda h Hel ena O lo fsdotter 1754 vigd 1778 nov 1809 Tuna Olof Andersson Nju runda h Segr id Olofsdotter Anna Lena f Olo f Andersson il Lena Jönsdotter Cec ilia 1747 död 47 Dott er 1748 död 48 Jön s 1749 död 52 Anders 1751 dö d 52 [Anders 1753? - annars är väl AO född i Njurunda) Helena 1755?. Greta 1758 död 87 Olof 1760 död Olof Olsson Gc rtrud Larsdotter 1756 död 1812 Olof 1789 död 89 Lar s 1794 död 9S koppfebcr Anders 1796 död 98 Olo f l 798d 18-?. Lena 1792 död 95 kopp febcr Catharina 1802 Till Tuna 1812 Lars 1805 Till S kön 1812 Per Nilsson / 777 l'ig(1 4 ggr d 1856 Lappmanfr Sk ön slag - Gertrud Larsd hu l G lungsot (tidigare G med Olof Olsson ovan; han var vid denna vigsel redan 53 år, brudgummen blott 32. Genua levde bara tre år som omgift). - SrinaJohallsd (hll 2) / G /819. (ett 22-årigt äktenskap) Nor: All år hennes e-namnjansd 5 :; Excerperaren ställer sig mycket tveksam till hennes födelseår. Hon sällskapade, t o m gifte sig innan med luppdräng Nils Jacobsson (vigsel 1789): skulle hon ha gift sig som IS-åring?? Osäker om åldern kan hon förvisso varit själv, eller lj ugit för all få gifta sig och slippa skammen. Vi har ett parallellfall (se föreg sida ovan Skölt) med hennes svärmor; men där skulle en annan. för oss okänd, kvinna ha varit Nils' mor? 12

13 - Anna lngelsdotter G 1843 (endas t ett nioår igt äktenskap) f Lär j u vara Ingel ttoms dotter fr Selånger, hon är därifrån, mor: Cecilia Jacobsd} Elsa Katarina Karlstedt G (endast 1,5-2 ar akt.skap]. Elsa K Karlstedt m r de" sis/a samen s bodde i Flata. dog 1880 där. Per Nilsson o Sti na Jc hansd hade 3 fosterbarn Johan Eliasson f J813 o Cecilia Pålsd f D Stamtavla gjord av Erik Ragnar Näsberg f okt Patriark Per Larsson född 1799 Tab I. Per Larsson So ckenlapp född //2, död /4 Srymäs. G /12 Stymas m Maja Brita Persdotter Lpiga Född /794 i Bote å [således f em år äldre}. Barn : Petrus Perss Sock enlapp F /4 Stym ös Katar ina Persd F /4 Stym ös Jonas Nåsberg (Persson) F /6 Stym ös. D. 191l 2312 v-löfsäu. Sanna (Se rob 2) Mer därom; dop vittnen l) Petrus /4 Stym ös Faddrar vid dopet: Torparen Per Boja [ "] o dess HI/ i Solum, Bondesonen Hans Hansson i Stymösgården. Laopigan Maja Lena Persdotter i Hote å, Dr öngen Per Persson i Soium. Lappigen Greta Persdotter i Bote å f Not: Hos T. Per Boj a i Solum, Stymös, dör Helena Jon sdotter f r Bjämå, lappänkan sep. Hon mrfö dd 1736 (mål/ile Sjul Allderssonfru?) 2) Catarina f /4 j Långsj ön. Stym ös {Lappberget?IPE} Faddrar: Bonden Halis Jö nsson o dess HII i Stymasg örden. Bonden Erik Ersson o dess HII i Opnas. Bondesonen Daniel Danielsson i Opnös, Pigan Erika Brita Dani elsson i Bote å 3) Jonasf /6 i Stymös Faddrar; Bonden Jöns Israelsson o dess HII i Uti/ås. Stym ös, Dröngen Nib. Nilsson o dess Hu i Umös, Stym ös. Tab 2 Jo nas Nåsbe rg (Persso n). Sockenlapp (Fällmakare). Se dat um ova ll (sägs ha sytt sina fållar med röd tråd). Utflyt tad /865 fl- Srymös. Infl yttad 1865 till Sanna. G /11 Styrnös med Sara Mana Nilsdotter F /6 Multrå. Död / 12 V-Löf sätt Så una Barn : Perms Nösberg s Född /8 Styrnös (Tub 3) Nils Näsbe/g F /3 d:o Brita Märta Näsherg " F /2 d:o (Tab 6) JonasAlfred Nti.l' hel'g F /7 v-löfeiiu Siutna. Död 1952 (Tab 7) Anders Gustaf Nilsberg F /4 v-l öfs att Sauna. Död 1887 d :o, Maria Josefina Nilsberg F /3 d.o OG. Anna Kristina Niisberg F /4 d: p. OG. Nils (Nicke) Jatsan Niisberg... F /7 d:o. (Tab 9) Sara Erika Näsbe/g... F /7 d:o (Tab l O). Tub 3 {gen 2 fe l "3"?} Petrus Nös bergf /8 G /5 i G årdsjörn. Söuna 11/ Margareta Jolt anna Haglundj /5 i G årdsjörn. Död /1 i V-Löfs iitl Siittna. Bam : Anna s tarta Nösberg s (Tab 4)f /5 V-Löjsätt Så tma Erika J osefina Nösbergf /889 29/9 d:o Ftida Magureta Nä.fberg" (Tob 5) f /10 d:o Sara Emelina Näsbergf /7 d:o, död 1904 Yz d:o. Jo nas Petrus Nösbergf /9 d:o. DM /6 d:o (bara drygtfyra år). S ~'ea Katarin a Nåsberg f / /10 d:o. Död /6 d:o [end 2.5 år} Jonas Sigfrid Näsb ergf /5 d:o. Karl Johan Näsbergj /1 d:o. Döds /9 d.o [end ly år}. Tab4 Amw Må rta Nii.sbergf /5 V-Läfs ätt S ånna "ä Barn: Svea Josefi na Näsberg Född 1906 i d.o AdolfPetter Nösbergf 1909 d:o Marta Erika Nåsbergf 1913 d:o. G 111 Joel Konrad Emanu el Bostr öm"- Arrendator i Åse. t ndalf / Il

14 Barn: Tab5 OlofBernhard Emanuel Boström f 1918 i Åse. tndal. Joel Harald Eliot Boström f 1919 d.o. Per Oskar Arvid Boströmf1924 d:o. Frida Margareta Näsbergf1893 7/10 Y-Löfsätt Sättna l/ ä barn: Erik Ragnar Näsbergf /10 i V L/jfslltt Sättna [den som tagit fram uppgifterna!] [sedmera G Elvyfr Finland. Dotter: Lillemor] FMN G m Fritz Johan Efraim Sj öström Torp. Tegelbruksarb. F /1 i Skön Barn: Johan Sjöström. Fabriksarb. F /7 Byn, Sötma. Död S-vall {(ll år dill Ingvar Sjöström Tab 6 (Fr Tab l ) Brita Märta Näsberg F /1 Stymös G fil Karl August Mäller Kass ör Barn: GustafAdolfM ötler F 1886 Karl August Mötlerf 1889 Tab 7 (Fr Tab l ) Jonas Alfred Näsberg f 1866 / 0/7 i Y-löfsätt Saun a Död G i ln dal Brita Charlotta Rodin Född /7 i S åter, lndal Barn: Nils Jona s Artle Näsberg F Tab 9 Nils (Nicke) Johan Nåsberg. F /7 i V-Löfsau. Sanna G m Katarina E/vira Nilssonf1888 4/8. Tab 10 Sara Erika Näsbergf i V.löjs Säl1na G med AI/gust Sillman Dopvittnen Söttna: Helena f 1755 zn Olof Andersson + (He- )Lena Jonsdetter Testes- Benden Nils Albrektss i Byn, Klockaren Jonas Dalen m hu, Pi Sgeri Ajbrek rss vid k:an Olof f /12 Olof Anderss Lappman, Lena Jonsd Tcstes: Jöns Jönsson fr Ljuslorp, Hu Christin Månsd, Drängen Lars T homasson [fr Alnön?!? j, Pi Helena Ersd i Brödlösa Catarina f Far: Anders Olofss, Lappm i Njurunda, Helena O lsd fr Tuna Testes. Lappen Ander s Andersson i Tuna )[fr Gna rp?], Dess HU Lisa Thomass Lpdr 010fOlofS50n i Sauna [f 1760 se ev o hämcd], Lpi Greta Olofsd i Sätm a [f [758 far Olof Andc rss o mor Lena Jönsd] Anna- Lena f /4 Lappm Olof Olofsson [han kallas " Andersson" i ;>O;jurunda 1771, då han får Per med samma frul] [Anders' bror??j, Seg rid Olsdouer. Testes. Lappm Thomas Jönsson [Scl ångcr"], dess hu Anna Andersd i Sclångcr, Lappd r Olof Olofss i Såtm a, Lpi Gr eta Olofsd i Sättna. [Cotarina el Cartn Andersd flyttar se" ti ff TUlla,får barn/g med Anders Jonsson /805, denne dör sedan /809; OmG / 8// ", Ni/s Nitsson i TUlla och de bosöster sig j /liå/s/a, där också hennes jqrä/drar bor {kanskefiynade dom dit redan når Carm var Ii/en' J Se/ånger 16- Lars Sj ulsso n 'sn ip' + Gunilla Pa ulsd otter [ev "sockenlappar"] 1690 död La rs Pålsson Lappman II I C: I lians La rs S + Gunilla P 1707 död 5/6 "En lappbam " 336m F: I 17- A nde rs [t so m ba rn] Clemens Olss o n 'snip' + Mari a C le me nsdotter Lisbe ta P ål Andersso n + Cherstin Nilsdotte r Jonas, Anders Jonsso n 'snlp' + Margare ta A[nder sd.?] 1727 död 15/8 Karin Jo hansdotter Lpiga 28å F: I föds 1110nlaSJonsson [i soc knen?]; 1739 hu Anna Andcrsd [s n:n?] 14

15 1738 Maria, far: Anders Jonsson 'snip', mor:?[e\' Marg A se ovan] 1740 död 312 Håkan Jonsson Lpm 30å F:I 26 [som fick barn m Lucia Jonsdotter Tuna 0-37?J 1748 Thomas, 19/1 Olof Th oma sson + Segri Jönsdotter 1774 Ingel Horn föds, som 1 Hansson[i sn:n?] - sedm era 'snip' 1777 And ers Jacob Jonsson 'snip' + Cec ilia Ande rsdoner( ). sesköll 1785 ocil Ramsele Ccc ilia Jacobsdotter Jacob lonsson 'snip' + Cecilia Andersdotter 1782 Thomas * Thomas Jonsson 'snip' + Anna Andersdotter lf 1735 resp 1739J*t I Nils Th omas Jonsson + Anna Andersd [Nils t 1785] 1802 Anna, Inget Horn 'snip' + Cecilia Jacob sdotter 1804 Greta f Ingel Hansson liof + Cec ilia Jacobsdott er GC I Horn Hof + Cecilia l acobsd 1828 död 16/1 1pd s Ander Niklas FlofAnna Ingelsd 3m5d inflamm 1831 död 12/9 1ngel Nilsson-Horn Hof Snip 57å8mlOd lungs död d Anna Cecilia f Jacob Ingelss Hof " Risen" 1836 död 14/ 10 d Marta Cecilia Gret a Cecilc lpflick (24å), 5m15d slag 1846 död 18/4 Greta Cecilia(GC) 34å Im9d vattusot (l N H :s d] 1849 [? samer?]nils Jacob Ingelsson* + Gun illa Jacobsdotter [*trol IN-H:s son] 1849 död 29/4 s Nils Im 17d slag anh 1I,GJ 1850 död sn d Sara Cecilia 7l I I m l Od Valla, anb död 7/4 d Sara Margareta 2å 20d Valla, anh död 14/4 d Mari a Christina 7ä 23d, anh död 14/4 Jona s Häll snip IIsbo 41å9m2d c:3 135/ 133? 1863 död Jl snip 57å3m23d lungs [s Jonas Evald Valla död 9/ 11 år????, ljå 9m 21d] 1888 död 18/3 s Jonas Lambert Nils Henrik Jonsson Ipm s W-mi na, 3å6m l d, lungkatarr ( Namnet kanske inspirerat av l.öuise B äckmansfar Thomas Lambe rt Klemetsson ( ) och Allna Atexandra Kristoffersson (I891 ~ /967). Y-III/Ila] Pär Pärsson h Lisbet(a) 16 17, not: från Anundsjö. l. Elisabeth f 1692 Måns Anderss on + Hel ena Amund sdottcr 1 6 ~17 I. Anund f Olof 1730 Håka n Jonsson + Lucia Jonsdotter I. Jon Olof 1737 runa liär kanfinnas Iller på tndtko (sökbart på webben} Sockenlapp ar Tuna [ De tre ovanst åendefamiljer/la torde inte kunna inordnas i detl'allfigaste sockenlappsbegreppet. IPE J Olof Jonsson + Cec ilia l onsdotter 17 I. Nils Cecilia Petrus 1747 död Jonas 1752 Päder Andersson + Ma lin Jonsdotter 17 I. Anders1743 Olof Andersson + Helena J önsdotter 17 I. Anders 1745 [får detta par änn u en Anders ???] Olof Johansson 17 + Scgri Jönsdotter [ev Jacobsd, född i Alanäs/Strö m 1727'?] 1. Scgrid (OJ kall ha heta t Thomasson???7] 15

16 Olof Jonsson 17 G ant. Jamt + Helena Jonsdetter Ur husförh örst ängderna Lpm Anders Olo fsson 1752 Änkl " läser någorlunda vigd 1778" [ 15/11 i Njurunda]" Maka [He-j l.ena Olofsdo f 1755 Läser " vigd " D Lisa Ander sdotter f 1787 " med färdighet" 7 Nils Nilsson 1811 " G vigd27/ " [med Karin A] ing.komm om läsn 8 Maka Karin A ndcrsd "försvarligt.. 9 Far An ders Jonsson 1781 vigd 1803 [OBS! död /3,26 år] son Ander s Andersson 15/ " Har begynt läsa" [s t AJ och KA] 10 D Lena Stina 28/ [dotter t NN och KAJ I I --- Not : Anders Olofsson & Lena Olofsdoller är Nils Nilssons svarföråldrar Gubben dör gll/liiuall dog Försvarslös dräng Lap p Nils Larsson Inflyttad 1873 född /10 död / 10 (-9 1 skulle stämm a bättre - se häm edan! ) Arbet 1873, Dr 1872,forvarslös dräng 1875, 1877, "F Arb Stra ffånge 13/ fr Sthlm 1888, 1888 äv " f. Arbctskar len". Tuna på IndikolSVAR. Nås äve n via Forskingsarkivet Umeå univ på webben. dödbok (och ngn född - och ngn vigsel) rodd Anders Andcrss, s till Anders Jonss och Carin!Karin An dersd (styvfar AA: An ders Nilsson). Sc släktförteckning i not..m 1809 dö d 25/3 Lappmannen Ande rs Jonsson 26å Sm Af feber född 1781 far till Anders Lind gren {som växte upp med NN o modem. Nedan] 1809 dör (He-jt.ena Ol ofdotter oc h d Lisa Andersd; anh: Anders Olofsson 18/4 adop teras Lars Olofsson. då 9-årig. ejier all /w tevt ett drygt år som (forstfaderlös i - ev mindre ön - ell år) moderlös i Sa/tllO ulls med styvfadern (modem hette Gertud Larsdouerj Per NilssolI " lappiiiq/i fr SkOII" infl)1/ad (sockenfapp?) till Sönna 1809 i samband med förmålondet vid GL Lars adapteras a, "' ils Nilsson och Cart n Ande rsdoner; de har redan i sin vård Anders, (Årin son: vilkel passar bra, då denne bara är kl/opp/ sex l"eckor yngre ön Lars. Carin ärrodd i SJllna och med stor sanno likhet bekant med den nu 1814 adopterade Lars ' biologiska moder Gertred (Grodd /7J6 trol i Flata, Sönna; emedan Cannroddes 1779 därstädes. Lars ' biologiska far var dopvinne vid Canes dop). Kallske fa nns Genud där o upp vöxten, i Conns nårhet (kaluke hade hoi/ sulfit mycke/ bamvakr ; /III var del dags all "betala tillbaka " - åtminstone torde Olof O - Lars' biolog iska far. ha st åu SO Ill gudfar. varfö r plikteli torde ärvts ei levt vidare med modem, som 1111 o ff/så var avliden; lronsstunog tar sedan den därefter hell barnlöse Per Nilsson tv åf oste rbarn ca fem år senaremen då är hall omgift.') Efter b/all /I'e ål'.~i år Lars SOIll IIljlyl/(ld till Alno (18 /7, SOIll 12-åring), vilket tyder på all hall lönnsats vidarc : eller är ung rendräng antecknas Nils Nilsson från Skön. sockenlapp. som lyst 13 okt. vigd 27 dec. " Sjön" korr. 3 samma rad till Skön inflyttar Gertred Simonsdotter till Målsta, född i Tyndcr ö Hon är alltså då 23 år. Hon flyttar till Nere, bor där två år. llon gifter sig sedan me d Paul Zachrisson fv De bägge flynar sedan till Atlmar fods!\'x och CA:s son Nils, halvbror t AA (sed Lindgren ) 515 [kanske är delta utlösande faktorn till att adop terade Lars O får flytta?] död 28/5 Olo f i Måls ta 24d oang.sjd Lp Nils Nilsson- - NN rodd / 12 Skön (trol namne far), död /5 Modem till Olof Karin Andcrsd. rodd /12, död / Anna föds 8/ 11 dör /4 6 f 41l 1753 ei -sz 7 f Nj urunda flytt 1809 (dvs som 22.åringl 8 Fosterson Daniel Rönberg sed Attmar tills. med NN 9 f D Cathrina 1831 (dödf d 1830). Flyn Norge 1833 scp 11 Ihflyrtn I ok Anders f 15 juni l S05 döpt 19 juni Far Anders Jonsson, styvfar Nils Nilsson Bam (AA) 1830(namn?) okt Caibrma Syster Greta 1S08 24 okt. syster Lena Nilsdoncr? dala? Bror Nils maj, sysler Lena Nilsdotter IS17 13 mars, bror Olof maj död do data, syster Anna nov-död april. Bror Daniel Rönberg IS-H 12 okt död april. Samma källa (FA. UMU. Internet]; men här från födelseboken, där från Husförhörslängderna. 1(,

17 1828 död 26/ 11 Ålderstigne Lappmannen Anders Olss i Må/sta änkling 75!l Om22d Maka (He- )Lena Olofsd f 1755 d 1809 "Lappm an" 1804, fd Soch-Lapp 18 14, " ino, 1804 Detter Lisa Andersd f /5 d år [annan d som blev 5 år?] Anteclm ingar fr /liisförhörslängder / 8/4 och /813: NN läser försvarligt, CA d:o: AA löser medfii rdighet. Lena Stina Ilågorlulllla. Dc Irenlle första är "smittade ", Lena SIiIIo vaccinerad. Lars O OlYJn är smittad och på Genred Simonsd Slår ingel. Vad smillade slår för vet vi ej; men del ärju ('II lid av mål/go epidemier, s örss: åren kring 18/ d Cathrina rodd And ers Lindgren, Anna Andersd 1837 död 1/ 10 Catharina Johanna 5m 18d Hosta o Infl.Feber. Mor: Lappflickan Lena Stina Nilsdetter f /3 [CJ f6dd 2614 u.ä] 1839 död 9/1 1 Lappgumma Carin Andersd i M ålsta lever l\'n ihop med Märta Pålsd i Målsta. Dc bar ev ntts. m NN (o CA:s) daller Lena f / 8/ 3 (27-28 år 18-1 /) (el har ålmillslone kontokj med ke nnel] NN:s StYVSOII Anders Lindgren [CA oa1:s sonjf 1805 (36 år) bårjade bildaf amilj redan /830 ca och flyttade lill Norge /833 (5 årfö re ha ns biologiska. mors död - Märla är självfödd /8/ t, så de t var nog il/te alldeles fält jömtmed dottern Lena: samvaron begr önsar sig dock till ett år - 23 oktober /842flyuer Lena Nilsdaner till Attmar. Vågar vi äl/då anlo all mall ses rätt ofta ~) Aförta Pålsdaller förklaras IYJra mflynad /841 (rån Sänna (24//0) och styvsonen Dal/iI'I R önbe rgf /843. som kommer /855 som /2 -åril/g. Dal/ie! blir återigen fadersl ös /857: varefter Miirla i tre år jarförs6rjo ho/l OIll: tills hall tar tjäl/st som drällg /860. Hall bor i Vifsta i två år: tills hoi/ är /9 år. ftyttar sedall lill Klingsta.får sill första barn SOIll 22 åril/g och detta med 111IsinIII Sigrid Målberg.fönuodligenfr Mö/statrakten. Svär/ar kommerfr Brunflo. Sigrid är med all so/liioilklret ej same död 7/5 Lappen Nils Nilsson i Må/sta 66å 4m 19d ("Sockenlapp" 18 14] Hustru l Kan n/caria Nilsd Styvson Anders Lindgre n ** [Snskrädd 1830] Hustru 2 (vtrolovade" Märta Pålsdotter född I111 död /3 Fosterson Daniel Rönberg. ** född /10 d /4 Attmar Lunginflam. Styvdottcr [NNs dj Lena Nilsdotter f /1.. Anders Lindgren. AA l om / 824 Född / /6, " /fal' begyns iasa" 1813 husförhör Maka Anna Andcrsd ] D ödfödd dott er Vigse/ Dall er Cathrina / 83/ 2 9// 0 jöds. f tyu / lill Norge,... Da niel RÖllberg IIIIsim Stgrtd Målb ergfr Tuna [notera c-namn/ort]f /8 Bodde.1'0/11 barn jö rsl i Rude-B öllstc, sedan i Allsta. Br öllopet står ngn gg mellan 18/2 / 865 vr il 2915 /866. sannolikt flyttar Daniel "officielii,. lill sv årfö r äldrahemme t i samband med dena ; i praktiken har det skell redan /862. Slår alftså all Sigrid M fanns i Al/sia i barndom efter[ö röldrarnas f1yli dit Svar/ar Allda s Må/b erg fr Brunna,fms mor/ar enkei ruau. DR B åts/iiq/i / (dräng / 860). /Ifri1sla /860 (ill - 55 som l Z- åring], Vi/sia / , Klillgsla / 28/4. 7 si barn /865 -/879 Rönbergs barn: Alldriella , n ll Allsta. G Edv Mellberg d Krislilla / 3// 1 /886, Katarina 3/12 /888, Ile/go 29/ , Makaen dag 14/1 / 895 och s Gustaf fö ddes 28/ Mana f t Lide n 1886, s Karl f /888, d Si rif1893, d 93flYl/ SI aussf/895; Dallie/f l/ t SkölI s 27årillg med bror Erik /896, Nils f 9/1 /872? Erik 28/2 / 873 (se av): Kasanna f 18// / / 879 r. Hulda 27/9 /879. Jon Claesson 16, G 17, död 17 (ankn I.jusd al) h I Segri Clemenrsdotter Claes 1714, 17 CB 8 h2?- - Jon Hindersson h Margareta Svensdotter Margareta 1715, död 17 Jöns Jonsson 17.G d? h Mätta Nilsdetter 17 l. Jonas 1758, d 1758 Attmar 17

18 2. Sigrid 1763, d? Thomas Jonsson 17 h Anna Pärsdotter Jonas 1764, d Pär 1766, d Kerstin d Jonas d? Pär Andersson. Gissj ö" från Hälsingtand. h Cecilia Jönsdotter G 1765 A 1769 [hette hon Jons- Il; kan hon ha varit Olof Jonssons" fru i T una, fingo barn 1738, , -52 Hon kunde då ha varit född 1713 likafullt; 52 år är en aktad ålder vid vigsel. Pär bör kunna ha varit bror med Gunnar Andersson, tillika från Hälsingland; och aktiv i Indal Pär fick barn med dåv. frun Malin Jonsdotter (Cillas sysrerj) 1747 i lnda!. _ Detta är alltså till l OOOIo:s sannolikhet ett änkeman/änk e-äktenskap Notera all OlofJonsson har en namne i Tuna; den enafår barn med CECIUA Jonsdotter /738, -45, -47 och -52' _och den andre G, medlielena Jonsd / 74/.- ArJonsdönram a sys/rar m LI.cia J? Ylterligare en OJ i traktenflens; om vi röknar med AJu.: den som gifte r sig med Lucia Andersdotter /725. Jon Jonsson antagen som sockenlapp (snip) n. fd lpdr mars el maj??1 Thomas Jonsson d:o (fr Ipm=lappman) Ande rs Olofsson fr Nju fr Ipdr(=lappdräng) t snip /9 Gnarp, Hälsingland 1766 Thomas Andersso n, soc kenlapp 29 januari "En lappman Anders Olofsson 30 är. Död 25 jan. Begravd 29 jan." Gn arp A1:5 fo Soc kenlappar. Fam. skriven p å Hnsta husfolk. Enk. Margta Thomsdott er f D. An na Thomsdtr f D. Margcia Thomsdtr f D. Karin Thomsdtr, f S, Th omas Thomsson f Gift till Njutån ger (1 795?) D. Lena Th omasdtr f &-21. Död 1& Sjuk i het sig feber med yrsel blev dock så redig att hon åstundade 11,II.N. Fick den och avled. 31 år I m gammal. Pehr Thomsson f Kom från Il a r må nger Gnarp C:3. Anna Thcmasdtr f Far : Soc kenlappen Tho mas Ande rsso n och hustru Margta.Thomsdtr Fadd rar: Erie Andersson i Rogsta och dennes hustru Karin O lsdtr Lappdrängen Per Andersson och Lapp-pigan Karin Andersdtr. Margera Thomasdtr f Föräld. Sc ovan. Fadd rar: Per Jonsson i Gillgsla och den nes hustru Gölin Persdir Dr.l' cr Olofsso n och pigan Keirstin O lo fsdo tter Alla från Gingsta. Karin Thomasd tr f Föräld. Se ovan Fadd rar: Erik Ersson och dennes hustru Margera Jonsdir Dr.Nils Jonsson och pigan Margera Persdtr Thomas Thomsson f F öräld. Se ovan Faddrar: Soc kenlappe n i Tuna Sven Nilsson & dennes hustru Sara Andersdetter Drängen På! Andersson i Berg sjö och pigan Anna Svensdir i Tuna. Helena (Lena) T homasdtr f Föräid. Se ovan. Fadd rar: Anders Johansson i Hvua. Lap phustrun S ieiiia Jo nsdotter Drängen Anders Andersson i Husta och pigan Ingrid Andersson i Gingsta. Per Thcmsson f F öräld. Se ovan. Faddrar Soc kenlappen i Ha r må nger Th omas Th omsson, O lofwallbergs h. Margera Pcrsdtr Dr.Anders Ersson i /IIISIa och pigan Margeta Ersdtr i Hl/s/a. Per flyttar till llarmlnge r Ater till Gnarp Felskrivning påjons-/jöns- är en av svens k kyrkoskri vnin gs vanligaste fchypc r. 18

19 F: [ Gn arp Soc kenlappen Thomas Ande rsson född 1730 i d ec. uti A/lger mqiiiq/l d och Uj en ra sno Far: Anders Sj uhlsson och mor Anna Olsdtr. G ifte sig 1758 med Margeta Thom asd tr. Haft 8 barn. 3 söne r, 5 11 ickor. VariI sjuklig oc h klen uti lungsot.sedan han blivit riven av en björn. Fick blodst örtnin g I j an. Avled Gnarp C: I 3/4 Död Första söndagen i fastan 1689, begrovs en lappmans hustru,som var mycket åldrig. ( I marg inalen Slår "Lappkärring") (kall varafödd på alet och dånned i sårklass äldsta uppg S Amlfldsj OlPEj Gnarp : C: I 3/ begrovs cnluct pigcbam av lappfol k född, Fade rn Jacob Danielsso n. Modem Malin Larsderter. (de noteras i Tynderä 1703) Barner född es och dog (Till döde n utan dop och Ch ristc ndo m) Gnarp C: I 3/4 Död En lappman benämnd Anders Olofsson fadd i Umeå lappma rk. Far: Olcr Saulsscn". Mor hustru Sissla Mårtensdrr. Han efterlämnar hustru Malin Jc nsdt r och en liten son. Blev funn en död i skogen den 25 j an. (30 år gammal) Beg 29 jan GnarpC:2 1/ 3 Födelse Jöns Theensso n (3dje sonen) Far: Lappma nnen Thomas Larsson och hustru Ella Jonsdt r. Fadd rar: Gun nar Andersson, Olof Andersso n oc h Jöns Jönsso n samt hustru Margera Je nsdir Och Helena Jc nsd tr, pigan Ingrin Larsdir. Gnarp C. 2 1/3 Dop (I margi nalen står " En lappänkas oä kta son ) 16 jan blev lappänkan Cicilias oäkta son...1 D öptes i prästgården ( Vad som går alf ntki sa av skrifiell.iir all önkan blevkal/ad till pröstg ården, hoi/ kom inte och blev då hämtad (förd) dit ) Sonens nam n var Thomas. Faddrar: Jacob Johansso n i Grdnsj ö och hustrun Brita Grålsdtr, pigan Sigr id NilsdIr. Gnarp C:2 3/3 Död ? Beg Mårten Gunnarsson f Far: Gunnar Andersson. Mor Margela Je nsdir. Död i koppor. l år 21 dag. gammal. Ingen uppgift i födelseboken. Gnarp C:2 3/3 Död Lars Gu nnarsson f Far: Luppmannen Gunnar Ande rsson, Mor Margera Jonsdtr (Kall dell/w MargcIa Jonsdotter m m samma person som Owe Fanqvist nåmner i Bergsjö, det örju bara 3 miltill IJer/-:sjöjråll Gnorp?/JT) Gnarp C: 3 1/6 födelse Helena. Far Im Gunnar Anderson, mor Margera Jonsdtr Fadd rar:lappmannen från Nj u r und a OlofAnd ersson hans hustru Lisa Andcr sdtr Drängen Anders Eriksson i IIIIsia och lap p-pigan Anna Andersdtr Gnarp F:I 1/4 Död i okänd sj ukdom. Helena Gunnarsdtr f Far: sockenlap pen Gunnar Andersson Mor: Margera Jonsdtr F: I 114 Död S-09 lanas Persson r 177 I-CM-0 7 i Ber gsjö Far:Lappmannen Per Andersson Mor: Cicilia l onsdtr Avled i okänd bam sjuka. F: l 3/4.Död löns Thomsson f i En ånge r. Far: Thomas Thomsson. Mor: Sigrid J önsdir Död i brösuebcr, Gnarp F:2 1/3 Död 1811-M- 13 Lappdrängen Thorrus Jonsson f 1784 i :\l ullrå sn i Angermanland. Död i Gälls/a. Gnarp. Död i slag. Gnarp f :2 1/3 Död Lapp-pigan Karin Thcmsdtr r oS. f ar. Sockenlappen Thomas Ande rsso n Mor: Margera Thomsdt r "B eständig t varit i föräldrarnas bus.haft en o ä barn. Försvarlig kristendomskunskap." Död i lungsot. (Ett P.S Thomas Andersson mor heter Anna Olsdtr f 16S5.) 19

20 Gna rp Frå 1/3 Död Lap p-änkan Mar gera Thomasdir f 1735 Far: Stads-lappc n Thom as Larsson. Mor: Lena O lsdu. Gifte sig 1762 med sockenlappe n Th om as Thomsson. Haft 8 barn, varav l son och 2 dtr leva. Död av ålderdo m. Fattig. (M in fråga. Vad var en stads-l app?) T illhörde han Hudiksvall?) Gnarp A I; 7B 5/6 ( G öttsta husfolk. Soc kenlappen Per Thomsson f ~OI Död Influensa och feber. Lapp- pigan Margta Thomsdtr f Gossen Thomas oägta ( Hans föd elscuppg.är oläslig i dopboken) Gnarp A I: 8B 214 fal 234. Skesta husfolk. Margta Thomasdrr f Sonen Thomas f ( Han heter nu Lundström) Lapp-pigan Sigrid La rs dtr Rör f i Bergsjö. I flo/era Rorsliiklefl! /PE I Flyttar liii Bergsjö Gnarp A1:9 617 foi237. Skesta husfolk. Gamla lapp-p igan Margta Thomasdtr Död Lungsot. Lappdrängen Thomas Lundström Fått spöstraff för stöld. Kan il/te fl /Illa fler uppg 011I Thomas Lundström, Jag ka'l nog tänka att ha" j7}'f(adefrån s,j.!sign ElIe/l) Eli utdrag ur "Blad ur Gnarps sockens historia" av prosten t1umble. I Den 2 21'uni blev socken lappen här i Gnarp, Gunnar Andersson med hustru och Äldste son 20 r inkallad och förh örd i kriseendc mskun skap. Samt tillsagda att su ndigt hålla sig inom denna församling och inte stry ka landet omkring,och att hustrun skull e ägna sig åt ett " Skickeligt väsend e och ej som hitintill s åt liderigt superi Sam manvigdes Lappmannen Jonas Gunna rsson vilken till sockenlapp uti Bu gsjll ll.r antag en och med ordentc1igt försvarsb rev försedd med Lapp-piga n Karin Andersdotter som är född uti AlIg<,rmallla/ld av lappmannen Anders Andersson Lappmannen Thomas Thomsson från Jättendal sammanv igdes med avlidne Jon Gunnarssons änka karin Ande rsdotter i Bergsjö Föddes lappbarn i Gtngsta hos bonden Pädcr Pädc rsson. Dop den IS/ I l. Fader: Lappmannen Pädcr Jonsson (ev, Jansson) Moder Sigrin...nilsdtr (Danicl sdott er'!) Faddrar :E3onden Pädcr Pädc rsso n (Hos vilken barnet föddes) Klockaren Simon Olofsson. Erik Eriksson s hustru Brita och pigan Sara...1 Lappdrängen Thomas Lundström f som fick spöstraff för stöld avled i Fors a sn (X) 1844 där han är bcgr döpt Margeta Årskogcn Stads Lappen Nils Thom sson Hu Anna Thomsdoller. Gnarp C:3 [ av sta rt intresse är denna uppgift: kall indikera visle på Lappkoj bergel i ansl. lili Galtströms bruks IltlllllrkskolllillC] För B e r~.vö. Rug.llu och liurm/l/lger hänvisar vi till en kommande rapp orl i samband med vandri ngsutställningen Vuclielaantc - Sa me r i Hälsingla nd under år Rapporten släpps vng- samtidigt som utst.invigningen, dvs tfe b. Ljustorp/r a urdödbok (1895) tnförs sel'. IIItrf/r studiecirkel/arnold T 1739 [utom sockne n] Pär Andersson levde til A nnik a Thomasdott er d Malin N ils Nilsson sockenlapp 17/2 7m 2v Id c:l 677 ej ort 1765 Lisa Thomasd otter. Lappänka. död 22/ år 10m Bröstont 1769 Thomas d Mor Anna Thomasdotter. Thomas död 3/5, l år5m koppor C. I Elisabeth f 20/4, dp 22/4 mor: " d n 13v 3d ok. C : I s N ils Anders Themassen. s död 6/4, Jår 8 m koppor C. l Per A ndersson " La pp" död 11/250 år feber Cil s Lars M(?) Ni ls Thomasson död 28/1, l år 2m 2d C I d Sa ra, Pål Thomasson Lappma n St rö ms lappm a r k. d död m 7d, ok C: Framhävnmg i fet och kursiv liksom allerstädes om ej inom citat, av excerperare/red, i detta fall sism. 20

21 18 17 And ers Andersson Lappd räng Sanna död 12/8, Hå, lungsot C; Nils Thomasson Lappman Sanna, död 11/12. 63år, Drill/ k. ; Fjälslilvell C: Gunilla Larsdotter Lappänka Sanna död 26/3. 58 år lungsot 1832 Gunilla Nilsde tter Lappdotter. 7/8 27å r 7m 9d barn sbörd " s Per, Nils Persson " Lappman" Sanna 22/12, 4m 18d. ok född Ingrid Mäl1a M:? F: Nils Lod in [se ned.] 1840 född Katarina Kristina "Loden" Ljustorp (Indal fr 1876/78. G Erik Tömiund) 1849 Marta Thomasdotter död år 10m l l d, Lungsot C: s Lars. Sanna. död 30/4. Nils Lod in "sockenlapp" 1856 d Brita Wilh elmina död m 14d. " Lappman" Sann a [N L, trol?] 1860 s Christoffer död 15/S, några lim C:2 126 [NL?] ej Nils Larsson lappman Fl/ske G. SIl Elsa Cajsa Ersdotter Lappänka Fl/ske d Ingrid Mätta död 22/3. 15år 7m 2d. Lungsot (fls4s, se ov.]. Far: Nils Lod in 1864 s Lars Petter d 16/7 2m 13d NL [EN Nils Johan Lodin torpare i Åsiing ta/en: bör trol. EJ forvdr;las ni snip NL} 1875 s Lars Theodor Nils Larsson Lappman Fl/ske, d m 7d F: I 29 " s Olof Christoffer, Nils Hansson Lappman Frostviken död. 9m Id F:t s Johan, F: Erik Tömiund Lapprnan, son död 11/5. 2 år 27 d " s Johan Olof [W.?] Fr ötuna död. trol.? I I/S. F:? M:? d Emm a Christina Frötuna. F:? M;? död , I I ro " d Emma Christina 1891 hu Brita Bengtsdotter Lagfors död 29/8, St å. ålde rd F:l 68 [?} J894 Jon Thomasson Lappman Lagfors död 817, 74 år Stigsjö - Viksjö, Angerm anland Dödbok / 702-/836 samt Sugsjobor /500-/825 Sigurd Sjö din Luppmun Nils Jonsson n 85å [u-sockncs"] 1693 Sockenla ppen Göran Larsson [f. u-soc knes?] 1714 Lisb ctha J önsdotter (född 1672) dö d 23/5, Lappänka d Margem Bryngel N ilsson, 20 v C:2 109 [ Ej Or! ] " [Bröngic! Nilsson hu Anna Larsd '!????'!?] 1734 Anna Larsdotter. hu t lappen Brö ngicl Nilsson, 2Sår 5m snils Brönjcl 1l1rllv" Christopher rodd 2711 Lappman Henrik Chnsrophcrsson hu NN['!] [A l/ilars i Jl ög sj ölllemsiilabor,lfpe J 1734 Mäna (död ned.) Lappman Nils Jonss (d.y'!) + Gcnrud Andersdotter 1747 Dord i 17/1 2 " 1743 d Mätta. Nia l Jonsson ( sic ] Lappman juli. 9år 9v 5d 127 ej on 1743 Nils Jo nsson, Lapman död 24/7 85å 1763 d Stina Anders Bryngelsson 2/4 3\' 2d C: 342 s [ Ej,?n ] 1769 dstina l 4/5 1år2m C: 377 s 1783 hu Segn l ngelsdortcr 15/3 C: 163 v 1783 Anders Bry ngelssen. lappman 6110 C: s [ - se Ovrigl ova n om familjen eller Nilas', Nilsbarn] Anders 28/8 Lappman Johan Andcrsson+Margel a Jönsdotter 1747 Jonas 23/12 Lappman Anders Jo nsso n +Anna Andcrsdou er (jfr n öf:sjo?) 1748 Dordi, död Sven Nilsson + Sara Andersdotter 1748 Mau ritz Lappma n Ilenrich Nilsson + Margeta Mau ritsdotler 1763 död sockenlappen J öran Larsson 24 (el 29)

22 1787 s Petrus 18/4 51I23m (fader 71 år!!] C:3 211 s 1802 Jon Bryngelsson lappman Brunne år [f ca 171 6] 1821 hu. Malin Pehrsdcuer död 214 ( ). Barn: Bryngel /1 1 [pappadebilt vid 62,0111 inget misstlim mer.'] Karin /6 Petrus 1787 död Eric 17895/2 Anna 1792 feb [m'lade pappan verkligen iill/iii 1M 76 års å/der?] 1766 d Chcrstin f'tt"orditlgrå. Nils Andersson lappman år C:3 60 s 1774 s Jonas r öran Jöransson lappman 2m C:3 104 s 1779 s Jöran 13/2 12d C:3 119 s [JJ " torpare" s Nils år C:3 134 s same el icke-same??? samma?] 1768 s Nils Nils Jöransson, lappman 30/4 I I m 8d 1770surs I Y. år, NJ, lapprnan d Snna 19!2 Srn. NJ, lappman 1776 s Anders 24f6 17v. NJ, lappman 1780 sgöran 811 Sm. Nj.Jappman 1782 s Anders. 23/5 sm. NJ, sockenlapp 1791 Nils "Göransson" lappman 11/2 Slå r C:370 s [ Ej ~n J C:389 s C:3 95 s C:3 Il a s C:3 122s C:3 130 s CI44 \' Elsa Wik; Brynolf" Andersson Ipm [Stigsj ls 1] + lngri Andcrsd. [. torde vara Bfynge/1) 1808 s Jonas, c ä död 08 3maj. Kajsa Jönsdetter. lapp-piga C:3 223 s [Ej on) - [Kajsa synbarligen synonym med Carin Jonsdotter!] [se övr Carin Jonsdetter 1813 och 1823!] 1815 Jons Petter 1815 död 15(2 c ä 1819 Stina Magdalena 6/ oä d Cathanna Vils/anå. Stina Jansderter In 3d C:2 120 v 1813 död Carin Jonsd hu l Anders Thomasson, hu Carin Jensdetter Vike Mr. Hu l Anders Thomasson C:3 228 s 1823 Anders Thomasson Vike 1319(ev /3/4...? ]52år C:3 23Ss 1821 Malin Pchrsdcner, lapp-änka Brunne år 2m C:3 233 s (se ovanl] 1823 Lappman Anders Thomasson död 13/9 58! ( ) "(Vike1)" hu Carin Jonsdotter död Sil 2 Barn Thomas 2/6 ['1], Maria 316ltl, Sara Cejsa Viksjö, Angermanland Föd- och dopbok / 10 dop IS/IDElsa Wiksjö " Brynolf ' Andersson Lappm + Ingri Andcrsd tuppg LeifGannert Vaxho lm) Liden 1690 död 2711 d Märta Jon Zachrisson lpm, Sv, c:l 80 I' 1719 Brita Jönsdotter lapp begr år {!] e: l 85 [fea !!!!!]o 1738 Jon Dryngelsson. 14/8, Lappman hans son Pehr dö d. 5m 1v 5d begr 16n s Olof Per Andersson, 14v 1752 död s Jo nas 29/ 11 PA. 7 är 1754 Per Andersson begr å 4m håll&stygn 1783 död 24/8 5m 1\ 0 5d ok.sjd Jon Bryngelsson s Pehr [JB fr Stigsjö?]. Ok. sjd. C:l död 24/1 s Eric lå d iarre Jon Bryngelsson Sil/re död 18/3 " Iappbam" Lars Johan Andersson St igsjö, am, ba msjd 1834 s Per Anders Andersson feb 6å C: Johan Lod in båtsman hans dödf son 512. Nilshåle?same lodin? 1857 död 15/4 hu Anna Thomasdotter 67å 6m Id ålderd. C: Anders Andersson Lappman död 25/4 69å 12d ålderd Bodaeke F:I 5 22

23 1868. Lodin, Nilsbö le 2 7/ å6m5 d, nervfeber, f ca juni [funde ring som ovan] 1870 Född Johan Petter 28/3, Per Kåmberg (född Sidensjö 1812, G Högsj ö 1835, omgift 1847 m Anna Stina FjelIner), mor Sig rid Kajsa Larsdolter härstam mar från Skog. Familjen flyttar inom två års tid till Alnön. l Indal - k:obok o famregfslagsida år d ödbok] 1703 [föd s Lena Jacobsdotter - dö r /2 46å, osäk. om född i sn] [föds Gunnar Andersson, trol i Hä lsingla nd, dör /1 ] 1747 Olo f {2å2m4df n ] Pär Andersson 'snip' + Malin Jonsdotter 1749 Olof" [t da t s a v - ev beg r.dag], " 1750 Cecilia Margareta ev In -52 [f Il mån 1/1 1753], Helena Jacob sdotter [hu t Gunnar??] [f l703 se ev] f lon 1750 Kerstin An ders Jonssc n'snlp' + Annica Andersdotter [f /5 4m] 1751 Anders N [ m styng) (Då har dom flyttat till Indal... /P E] l753 Helena [l759 "2213 4ålm koppor "), " 1750 Nils An dersson lappman Indal G. 8/4 Lucia Jonsdotter lappkv Njurunda (se nedan 1758 samt Nju. mfl socknar. Honfinns alltså inna n antecknadför. i tur och ordning - TUlla. Njurunda. Selånger; kan vi skym/a ett nom. mons/er 17? Han ses ev senare j Nordillgrd? Njllru'lda kall Slåför den adress där hon senost \'ar skril't'lvpe ) 1755 Gunnar Andersson lappman (fr) Gnarp 44 år t 2611 håll&styng 1758 Margareta {f m23d 1513], Nils Andersson. 'snip' + Lucia Jonsdot ter'" ( Nils???] Nol: Lucia Jonsdotte rfoder Jon 1734 o Olof1737 m H åkan Jonsson i TIIIW 1764 Henrik Lars Larsson, 'snip' + Margaret a Henriksdo tter 1767 Karin [f /5 6m8d håll], " 1768 Lisa [f " 30/9 4 m br östvärk], " [saml Margaretajl758. t l759 o", ej fö rvä slad med ova l/si] O ltarina Lars Göransson'snlp' + Margareta Henriksdo tter {namne ovanst] 1770 Vigsel Th omas Jonsson + Lena Andersdo tter 1774 An ders Thomas Jonsson 'snip' + Lena Andersdotter [A t 177 6] 1777 Anna... " 1779 Seg ri "hans son" l år8m koppor f 14/4 far: Thomas Jon sson lappman 1790 Jonas (t "l Nils Jacob sson, Kerstin Jonsdotter [ev 1789 samma par 1:/1 CUlIiIIa ca 22/1 ' ] ( /rol S(/IIIIIW pa r som SC'Si Sköll hall som Kr istina IPE.) 1795 G uni lla Nilsdot ter "lapp flicka" (iär7v kopp or f 15/ Lars Nilsson Lpdr 13 år f 6/3 [flyilgnde jjiillsame?] 1800 Dordi Larsdotter 47 år lungsot t 6/ Nils Nilsson 59 ärt 15/2 (fca 1748/49 - iilolllso ck,ws?] [barn till Nils A ovan T! ] Nils Sjögren Gu n(ejilla Cajsa 2m2 d "risen" t Nils Olof 2 m f 24/ Jon Olo f Olsson sockenlapp 4 1å lom2 7d t dir Anna G reta8m5d magp låg f 7/ 1 "Nils Sjäqvist" lappman 1864 son Lars Jonas Höre 3m l8d f 17/ 11 far: "N.Q. Sjögren, Lapp" 16 Fadern. f Sidcnsj ö dec 1812, har befunnit sig i Tynderö på I830-ta1ct. En Anders Olof Kåmberg f 1624 finns i 1890 års Folkrakning i Tynderö. liksom en Brita Magdalena Kåmberg, en Sune Cajsa saml en Anna Suna, samtliga torutvarande kan arttas vara syskon, medan Anna Stma tro! är mor till Per Kåmberg d ä och farmor till Per Anton härovan. född 1836 Åbordsön och sjöman; samtliga övriga i Mcllby. Syskon'? Hur kom det sig au alla flyttadedit? Flvugång Kåmbergsläkren: (Gen 1.): Sidensjö-Tynderö- Åbo rd sön ( Högsjö sn)- (Gen II:) Liden-Atnö Utifrån de datum vi har, slwlfe man kunna ha rön sig sålunda: vinter Sel ånger/s änna/lndal; vår Indal; sommar Njurunda; h öst Tuna (osv). Eli sådant syster nkanske rimmar med de indikationer vi har på liknande cirkulära system från samma tid i H ögakusrcnc mrådet. höst i Skog, vinler i Nordingrå, vår i Yiby gge rå/n ätra och sommaråter i Nordingrå. Vinler/sommar lycks kunna växla mellan Högsjö och Nordingr å. På samma sätt tycks Alnö och Tynderö kunnat allemera i sommar/vinler-delen av systemen. 23

24 1866 hans son Nils Petter 5å7m24 d T 30/ 12 far P.Sjögren socken lapp 1871 son Nils Petter Höre 3m4d t III, "Nils Sjögren, lappman" "Gertrud Christina Olsdnttcr Håre 39å2m17d t 14/12 [fjällsame?] 1880 Dotte r Br ita Magdalena 5m4d [ö-levde ej flytt?] t 4/3 far; Anders Andersson, Lapp, Fro stviken. TÖRNLUNDSSLÄKTEN (info av Karin Jonsson, Indals Hbf) Erik Törnlund f 1842 fr Bote å (Jfr Lodin-, Näsbergssläktena fr Stymäs: också till Medelpad) avi blodstö rtn Hu. Katarina Krist ina Lodin son Ferdinand f f Krånge, lnd a!. son Albin f f Krånge, Indal Albins barn: son Sten Valt er Reinhold dotter Rut Vas ti Dagmar 19 st antec kna de Indalssamer ska finnas hos An nica Lindqvist Holm Persteg k:ob ok Anders Jonsson lappman 12/11 hans d Johanna Josefina 4m 29d F:129 Stöde bl a I/r Födelse- och dopbok , ren. Samt ur Dödbok Pallas (La rs Ma ttsson Lpm) --- Undersök! 1705 död 9/4 bief ett lappbarn dödt igenom modrens förwållande, att hon war (som sades) druckin, kastandes sig hestigt --- på atkien --- och ihielqw am rcr dottren nedan för Loo Bycn (Christin b:d), döpt år 1703 den 29 Aug. afpastore Olao Beronia i Hudwickswald 1744 död 23/ 12 Lpm Hendrick Andersson 40å 1762 död 19/4 snip s barn Segrin mässli ng 1773 G 3/1 snip Ni ls Ni lsson [se nord ligare socknar] + Cecilia Pärsd 1787 " sockenlapperskan'' Magdalena Jonsdotter Kjäflsla lungs död 1/ död 20/6 Lpm Pål Nilssons d Maria Förstoppn 1805 If: död son Simo n t snip Anders Jacobsson i Fanbyn. Mod er: Alma Nilsdotter tal Jacob Edhnid; varfö r ej i h}"rkbokforillg? Mall kallfr åga sig hur rotad i Stöde hall var (se Bjärlrå J824-25). TI'å kandidalerföds i Skön J785 resp 179J, mest sannolikt är hall han sonen i den sel/are familjen dvs Nils Jacobssons resp Kristilla Jons doncr : f amiljerna tycksf ö 'avlösa' varandra med periodvis boende i Skön J785 resp bägge komme rfr ån SollejietllRamsle. ivartjall där vi känner dem för st. Jdnntandsursprung kan ej nteshnas 1824 dö d Lphu Anna Nilsdotter i Edsta 60å Iungs AJ " densamme död Edsta 2/ Nils Olof född 21/5 Lappen (" avliden" ; bekr ov.) Anders J: Edsta. Moder: Christina Nilsdotte r Nils Jonas. Född 8/6. Lappman Jon Clementsson i Eds/a. Moder. Sara Påhlsdotter. Ig 1858 scp-okt SnIp Jonas Jonsson Skagsb * + Fästequ Anna Maglena Andersd *? 1890 Jonas Berger härstamning som Tomas nedan; G Emma Enval1 fr Pite å. Arbetare Stödc. Carl Berger. bror do ovan och nedan Tomas Berger hårst fr Alfta lda larnalhäl jedalcnfnorge/jätt endal. G Oliv ia Granlund Tre ba rn : Regina Berger f 1886 Mattias Berger f 1888 Carl Berger f 1890 I~ Hon kan vara en ättling till den aktive Anders Pålsson (Lj usdal mars 172 1; To rp 1733; fä rila 1737; Rog sta aug 1739). 24

25 Torp Tillägg i ku rsiv stil 1704 Sockenlapp Sockenstugan Henrik Anderss on rads [u-sn.s] ( ) Hustru Maria Claesdoue r ev ankn Lj usdal, syster till. [se Claesson Tynder ö'"] (I ?) -_. [e" llendrich Anderssonfår barn i Striirns Sil /3 Brita; kalll/a vara f arf or I es född / 760?,- Ull kall vara d till G as Månss, 110 /. T)'Ilderö dopvi /700. och/ elter syster till J OII Claesson i Anmar, SOIll får barn 1714 ] 1723 Jacob IIA+MC död 1787, 64å 1728 Jöns död 1740, I 2å se neda n 1730 Maria död 1740 se nedan 1734 Claes död 1742, se nedan 1735 Nils Okänt dödsdatum 1737 Gun illa död se nedan 1741 Segri" död 17? [-vuxen?) 1733 Måns Snip Anders Pålsson + Segri Claesdotter (se ovan Clae s-)** f död IS/ I l s Jöns snip Henrik Anderss 12å 4m 5d 1740 död IS/ Il d Mar ia 1Q(16?)3mok sjd död 2/1 d Gunilla HA 4å ok sj d 1742 s Claes Henrik Andersson Lappm 10/1 8å 8m ok HA 1749 G Jacob Henriksson + Anna Jonsdotter ( f i TURa), änkl e ett 1r1750 Anna Jånsdotter TUla loppensa 26/4 24å 4m bröstvärk C: G Helena Nil sdotter ( f i Hässjö - trol Nils tarssons douer och Cris/offer LarSSOIlS las/er; dvs hall som började bruka Lapptorpet i Fjal/PE) Maria ["so cken/appens d Maria 9/2 lå 8m 3v ok sj ukd C:3 173"] Henrik 1760 trol död späd Karin Nils (G Sollefteå 1789, se ned.) Ma ria 1765? Anna Helena 1770 (?) Socken lapp Jacob Henriksson ( G 1749) 1762 död 26/8 d Karin 21v 5d JH 1770 död 28/ 12 snip d Anna Sockenstugan, 4å koppor Jabob Henriksson 1773 död 17/ 11 s Ilenrik Sockenstugan lå bröstv, JH finns en soni ruili 1880 onoterad här; en Am/ers som Sp 'S i Stöde 1805?J 1788 död 25/3 d Christina l ä koppor, Jacob Hindersson (=ll enr iksson) 1789 död 1/8 s Jonas 8å svullnad & värk. JH Segri Snip Thomas Larsson 1789 G [u-sn:s?) Nils Jacobsson Lpdr ( ) + Stina Jonsd Sollefteå, Nils Jacob sson Lappdr s Jacob 17/4 3m C:3 201, 1793 död 26/3 Ipm s Sakris, Sakris Sakrisson 9m C:4 J död 28/3 d Ingrid Sara Li t koppor, Nils Nilsson Snip 1807 Sakris Sakrisson Lappman Komsta 23/6 42å slag C: Barbro Jonsd Lappmans enka Komsta 2/3 66å Lungsot C: Stina J önsdotter lappenka Västerkomsta 12/8 62å 3m ok sjukd 1870 död 11/3 Torkel Påtsson. Ipm Botagen 58å ok sjd F: död 16/2 s Magnus Peter Emanuel, lpfli Ragnhilda Mårtensd Hotagen Im 28d F:2 148 Borgsj ö och I1fll'erii gellomgånget Ifl a ll resultat. FotonfinnsI rån samer i MagdbYlI, Ertkslund, troligen är det Lars Larsso n Kr åtks rajd som 011/5011/ följde Ljullgall (films bekräfta t i /liiss /959, Bil / 911 1r Slaalf hall, LLK, brukade ocks åbedriva renbete pd S sidall Allgesj öl/). ömsom gick Fler i /la/singlmld, och (ellligl Sloll Del1enbygdcns rike I) "pp mot All/Ö?; manga terrangnamn med lapp- [sedan sel/as/ / 844) kring SI. Grund-sj öns S och S V sida. samt på ren- kring J/lfåsel/. Fångstgropssys temet fängs Juva tts ån samt den namn är fan tast.eggande och kall vara sam iska il/diaalioller. Fr ån tlaverö finns berättat om fö rbtflyumngar kring tidigt 1900-ta/et efter Fr ågelista M 107 på SOFl (fd UU i Uppsala). 19 Med all sannol ikhel samma familj som ses i Sk ön 1791 och i Sdånger Här har vi med stor sannolikhet den mij lö varur Jacob Edlund växte upp; han torde vara deras son - han ses i Bjärrrå 1824 cv f 25

26 Cl o Hälsingland Ur Hälsingerunor [Helsingerunorj 1921 s70f På lands/ingen åren / 646 och 1648 gav landshövingen t var Nilsso n bef allning till länsmännen att dr iva lapparna UT Helsingland. och b önderna skulle angiva varest de funnas, för att de skutte kunna föra ur landet. Och vid landsting den 27 febr förbj öds allmogen att hysa lappar eller finnar, eller lilla/a dem att å landel bosätta sig. Likaledes bestämdes detta fö r Hårje ådaien. I Riksdagen J723 skulle alla "skauelandet" minsann "f ara bort till Lappland" / gjordes nya starka ansträngningar att efterfölja ovannämndaförordningar. Särskilt tycks nu j materialet "lapparna vara till hinder och förfång fö r j dgarstalen ". J73J började varje socken "mantalsskriva och försvara sin Jappjom i/j ", detta ; Helsingland och "v ål även i de nordligare fällen " tafet mål/g a lapp ar f alllls i Bergsj ö, " vilka ärevo omkring med sina hj ordar. " Harmånger, Hälsingland l Oj uli 1698 "Maria, Lappen Clas Månssons doncr." I no vem ber "Hm d rick, Lappen Siu l Hindrikssons son." 18 j uli 1705 "S wcn, Lappen Olof Swenssons son. Hust. Marita Clasdo ucr." Bjuråker, Hälsingland Sa mer bosatta j Be/ge, Bjuråkers S il. 13 B. SläktelI är inflyttad från Lit i Jäm tland ca Ur släklbokcli. Z2 8 Mån en Clcrn cntsson, , Sockenlapp. inflyttad 1780 från Lir sn, Jäm/ll/lld Y33 Per Olofsson, , infl yttad år 1800 från Nj ur uuda sn, Västernorrland. X27 Olo f Andersson, inflyttad från Lj usd als sn 1825, gift 1826 i Bcrgc, utflyttad till Ljusd als sn X8 Lars Jonsson 1795, in flyttad från Forsa sn, död 1861 Olof Pcbrsson , son till Y33. Öv riga släktcr : 18 E, infl yttad från Gnaql G Nils Clcmcntsson inflyt tad från Jä/ll/lalld Forsa, Hälsingland Jonas Larsson f son l. lappman Lars Olsson i reorrata. Gift O-OI.Sn.lappman Bryggare i Klo ckarsvedja. Död i Högs sn o So nen Anders f , Lars Sju lsso n f s.I.Sj ul Andersson och Sigrid Larsdir i 8j ärtra.g :m Sigrid Andersdtr f i Forsa (X) D.T Anders Jönsson f Död sockenlapp i Skarmyro Forsa. Han var son IiII Jon Larsson i Kloeksved vigdes And ers Jonsso n och Gunilla Håkansd tr f Död Dotter ulllappmannen Håkan O lsson i Berg sjö. Barn: Anders f i Forsa Jonas f ~- 12 i Forsa Sigrid f i Forsa Håkan f Död Q8-24 i Forsa. Olof f 1742 "La ppdräng cn Jöns Jonsso n ifrån Forssa Helsingeland och Lappigan Zigrid Matsde rter ifrån S",r rds iö. ~ VIGDA Jul ius And ersso n lappm an i Forsa Hustru Brita Clcmcntsdtr. Son And ers 174S..Q3-27. Jöns Ande rsson lappman i Forsa Hustru Sigrid Jönsdrr. Dotter Ingrid Q1-06 Olof Andersson lappma n i Forsa Hustru Helena Sve nsdir. Dott er Sigrid

27 i Forsa. Keir snn f Död i Forsa. Jon35 f Död 1765 i Forsa. Nils f Död i Forsa. Lars f 1767.{)9-07 i Hög. Död Anders f i Hög. Död I 717 "Sedan dett a Ululerliga skfjdedjuret [Enångerbj örnen] t fem års tid om somrarna. hade här uti förenamdo 5 kyrksock nar hajiframgång och rövat vad det behagat, utan verkande motstånd, M ilde det 1727 om hösten,»sst förj ul, alt lappmannen Jorn Andersson och hans SOIl O/of JOIISSOII komma an på skidbenen löpa efter spåret i snö" av en lodjur. Della lu r på slo.ogen i Forsa socken, emellan det bekanta berget Black ås och Fusleås. ~ Då kolliiiiode oformodut r ött nåra denna bj örn som inte fåg uti Ilågan bergsklyfta, ej heller uti något hede, utan allenast på br åu, helst spåret efter lodjuret sträckte sig närmast till fummel dör vj öm låg, varföre desse lappjl/ön l't'ko i hast ett htet stycke åt sidan, laddade sina bössor med starka laddningar, b ättre Ö/I de förr hade. De visste inte alf denna björn skulle vara den överallt bekanta och ullderbara Gård-Bj öm, l/iuji trodde att det "ur e/i UJ/IlUII. Ty hade de fö rvisso det vetat, hade de snararejlyfl ä" /liktal. Dock lyckades der as anfall och skall, denna gål/gell,jor dessa [appman, när de tillika gavfyr p å denne bj örn, al/ hall intet mäktade löpa 1111dan. längre ä" Cif lite/ stycke, då han, efter vanligheten, begynte stupa framstupa och äntligenfalfa på sidan och dö, var över lopporna sin segersång gj orde. " Il ätsinge pr ästen' Olof Broman J727 Hög, d:o Jöns Andersson f i H ärj edalen. Sn.lappman i Nj ut ån ger (X) död Gm.Cecilia Jönsdtr f omkr, Från Härjedalen. Död Barn: Margre flytlar lill Njulån ger. Sigrid f Död Cecilia f Q8 19. Död Jonas l 774-i Hög. Död Hustru Sigrid J önsdrr f I d.t. lappman J Erlandsson och h Cecilia Ersd rr i Gr ud Bergs sn i JiillltlallJ. Död i Högs sn Månen Clemcnrsson f 1746-i Li l J ällll/ijlld G Sn.lapp i Bjur åker. Död Hu stru Elisabeth Olsd tr f 174~ Död Barn: Olof f Död I773.()6 24 i Hög. Margta f Till Bjuråker. Per f 1777 till Sk öns sn (Y) Lars Sjulsson f O-.Lappman i Medskog i Hög. Död Far :Sjul Andersson och Sigr id l arsdtr Bj lirtrå V.l...orriand. G.I med Sigrid Andersdi r Q5..Q2 Far : Lappman Anders Jonsson o Gunilla Håkansdrr Skarn/yra i Forsa. JättendaJ, d:o 17 maj f 731 "Strax jag 1'(Jrkommen framom i skogen, hill/e jag 7 lapp ar, som körde sina renar, 60 å 70, vitka hade sina späda lamm...jagjrågade dem, hur de kom all vara här nore, De s ade sig här vid ha vssidall vare jodda octi här vilja dö, talte god svenska" Cart von Linne augusti 1739 "Segnd. Lappman And, påtssons barn." 8 augusti "Lapprnan nen Olo f Tomsse n. Död 6 1k" Rogsta, d:o 17 maj 1761 "M anhias, Lappmannen Jöns Jonssons son Id enor sn U. Segrid Manhsdorrcr född 15 maj. Döpt 17 maj." 19 november 1716 "Clas. Lappman lon C I3SSon. ~ 17 mars 1721 "Nils. Lappman Anders Pålsson " 9 mars 1736 "Anna. Lapp Jon Larsson." LjusdaJ, d.o Färila, d:o 1737 "Margareta. l appman Anders Pälsso n o Sigrid Cla sdotter.~ 1766 Aron Månsson, Sockenlapp DeJsbo Bjuråker, d:o 27

28 1766 Nils Clcrncntsson, Sockenlapp 1766 Julius Ander sson, Sockenlapp (äv snip 1757) 1759 Pehr Tu resson. Soc kenlapp Norrbo, d:o Norrala, d:o 1696 näst före j ul begr ofs en laps dorrcr, dess ålder var 9 y, år Dominica Reminiscere begrofs sockneskinnaren Olo f Olofssons i S''Gn.-en detter Karin, 5 åt gammal. [Exccrpcrarcns understrykn.] 1759 Socken lapp i Norrala, Pehr Turesso n Boupp teckningar 1808 Krislina Andersdotter Lappmans änka Boda F 11:16 [ID?) Nr Bouppteckning Margta Jönsdotter Lappflicka Såbyggby Jon Juliusson Vad F 11: Jon Andersson Vad 11: a {JOII JOIUSOII Norhed {ort el namn?j "sockel/mall" Nol: Å/ski/lig/finns 0111samer i modernare tider i Norrala; men illgetkant i 1cyrkoarki"alier_ Mer från Bergsjö, Rogsla och Harmånger i häls mgerappcn (trycks feb). o Angermanland, mest samer med Medefpadsanknytning Edsele Bengt Bengtsson lappman det ter Maria Gunilla död 6/ 1 4å Frostvik en Högsjö 1755 li n Nils Hen rik Christoffersson- Karin N ilsdotter jr Hässjö (se äv Tyndcrö} 1758 Lisa 1760 Henrick 1766 Kalarina [se nedan] 11/ G lappmannen Nils Larsson VibygJ;:cnl sn G And ers Simonsson f 1733(d 1775) Malin Larsdotter f /1 1 Simon 1/1 G Anna Nilsdotlcr'I /4 Calhar ina Hcnric Christoffersson - Karin Nilsde tter [samma som gjorde barn 1739 '.1] se ovan! Calharina (se nedan): 12/ [-66 troli garej l 2l9 Catharina /1 Lars d / itanders Lars 1775 Henrik föräldt: se närm.ned. 1IIG Snn a Greta Hermansdotter (se nedan) 1777 Henrlk Il ent iksson [Hindcrs-? PE] Näsström (?) d.ll O BS! G m huslrun Margareta [Maria) Jc hansdone r r 1752 lfr Slibrdfor : Johall Anderss. OBS: lir BIJ'IIgc/. Bjiirlrå Il80t o Sara Brygelsd.Stigsjö måkönda syskon med hennes f ur???j B05:.1111:.11 i l'l)"berg, li u nd sj ö ]Nyberg frän Internet] G.i Säbrå se ned Margareta d 99 Johan 1783 d 1783 Katarina 1784 III G Backland Anders Andersson 1806 (se neda n) Johannes 1789 d 1800 Jona s 1792 d 1793 MaurilS 1794 d /6 Lpd r Anders Jacobsson Selinger G. LpÄ Anna Nilsd otter liåltjörnsed (van -id ell a!lllul/f amilj bodde III/g_ samtidigt en Anders' son ehuru inte denna Anders l 20 Lejonparten av uppgifterna om de ras barn från M Östmans sida Internet. 28

29 dopvittnen i llögsj ö & vigslar 1744 Karin 3 mars "lappmaancns ifr S ährå Hmdrich Nillssons och hust: Margetha Maurusdrs barn, född dn. 28 fcbr:-. ka llades Karin. Fadd: Olof Pährsso n i Skog och hans hustru.jappmane n Lars Nillss on s " ifn (sic) liäsjj ö 50th,. och pigan Barbru Chnsrcpher sdr- ifn Abord (e_lcerperorellsframhövning i kursiv och/et slil] 1748 s23 "dn 6 Jan uarj wigdcs Lappma nncn Hcnrich Chnstophersson med Lappn pigan Karin Nilsdetter- ifr li ässiö Soch n i Mede lpad Mgfa 20 D-kml" 1Iiissjö Karin Nilsdotter (exc:nsfr am/iävll.) 1755 Hendrich Cbristc pherssc n (no/eras på 5tigsj ö J734"] + Karin Nilsdoner Nils 1755 j uli t koppor Lisa 1758 jan t 1758 Hendrich 1760 jan t /4 koppor Katarina 1766 april(29/4)t 1768 [Bosatfa på Abord?] april Lpdr Lars Larsson " m "lap p pigan Margareta Henrichsdotter" " Morgongå fwa 10 Plåtar" [LL senare avftynad till lnda l/hässj ä. ChristopJlu s bror?j Juni Lappmannen Lars Larssons son Lars t 39 v [f aug 1762) "ckj änd barnsiuka" IhalVårel därefter avflytrar Ll, - med hustru? -IiIlIndaI 22/1 1 ev är del även han som vistas i Hässjö 1764 jämte en bror Cl "se ovan?) 1835 G Per Komberg fr Mellby, TJ nderö + Ingrid Lisa Andcrsdoncr lytt. syster?? t Anders o Simon A??] ( IS ) vattusot} Per Anton 1836 sj öma n Abord. Anders Erik 1837 t Olof 1839 född i Tyndcrö; sjö man, Åbord 1847 G Per "K ämbcrg" + Anna Stina Fjelln er "lappen ka" Bröllop i AlnO "Brudgum fr Högsj ö" enl ov är också Per änkl. /ned.:mdlb)""i Ty ndcrö samt 1850 G. I/ I I Bnta Magdalena Kåm berg Lappflicka Ivhdfby + Johan Erik Nordqvist Dr Mellby. Bröllop i Ty nderö] 1875 G. Nils Johan l odin Dahl Fr. l j ustorp, flyttar åter 1878 hu. Anna Greta Nordin [ii/' månlle JNL S011 1Lodi11 G, Stigsjö?- Se S öbr å!!! iså/ all sjömansson och pekande på en intr kulturhi-sk tendens runt 18001:/s IIIiII! se OVIlI!... ] Skog [717 2/9 Margareta. Skallsta, Nora. l appman Tho mas Mårtensson Lucia Andersdono r [se Njurunda!] Nara - se av Bjdnr ånedall (Nara bara ett axplock m Mede/padsankll.) ThTh dy Mor Elsa Larssotlcr 27 å Test: Jacob Edlun d [Stöde] o hu Bj ärtrå: o Lapp Ma urirs Pauls son o hu i Gudmundrå och Strömnäs. Bondsonen Eric Ersson i [Björås?] o pig Greta Ersdetter i Bj örås G [4 /6 l appdräng Jan Jansson Ljusto rp + Lpi Sara Nilsdotter Nora, [trol Lapp kojan) 1793 G. 14/6 Lpdr Lars Larsson Skog + Margareta Nilsdouer, Nera- Dubbelbröllop G. Nils Nilsson Hounk" v-mina + Lap pfl "Aua Suna Andcrsson'{d.o] ["Ska va ra S/ounk] ISe Alnll, Nordingrå o Olov Lundin Nordingrå ; helg och vardag (Ö vik 197 1) Visteplatser s to ra skogarna som omger byarna Röksta, Oden, Fu ck ed o Överveda. Röksta lägerplats: LappJroj m on än i dag. [e.l"urperarens kursiv,) - i bö ra nj av 1900talet hölls renen på däremot storskogarna vid Vä ster-och o vsue. Mjä llom, Räfsön, Mjösjö, Fällsvik [och Barsta, PE tillägg]. In på 1900talet flytta de Torkel Lars son [Kroik] till Vaitobyarna och Räfsön [samt Ado/-Fallsvi1clRolsidOlr PE al/mi. 29

30 Salså ker o Måviken mkt folk, marknad ren kött avyttrades, ibland byte mot ex kaffe. Ren sök te hav o sa1ts maken - engång gick en hjord på vå rvin tern u t på Navarn. Fu ran och Höglos men : isens bä righetvar ej pålitlig (nal!en efter br6ts is en upp). Efter stor d ramatik rä ddades rena rna. Nordingrå ur kyrkobokf6ringen C,E,F Notera au där illgel SIar efter, är antecknat "Lappman " -s trotigen har kyrkskrtvama gjo rt del lätt for sig; da nyanser som "sockeniapp" och "lappdrång", "-p iga" osv ej härfinns. endast fjälla pp 1806 Oslutet samt fly"dljäm s 'Torpare ". dvs Lapp, torp are And ers Nid s Jonsson2 1 + Mergela Brynjclsdotter /6 Brila Anders Andersson23 + Gunnila Siulsd 24 Lpm /6 Margcla AA +HT död 25/4 Lars s 12,5m Lars Anderss 25 Ipm begrdag --- lute/a m'jaiflera utall Medelp adsanvrylningl - - ca 1749 Nils Jonsson Lpdr Slig jis G Nord. + Oer trud"andersdotter Lpi Anders Nils Jonsson + Kjerstin Andersd [evalnö ung summa tid?) 1753 G 1313 Jon Tomasson Ipdr A ('le i Vib. + Cherstin Andersd IpÄ /4 Lars Persson Ipm Il1 r nön vrb. Gunilla Andersdoner" Hed Lpkv Lär ska vara Hom ön i Vibyggerå I /10 Helena Lars Andersson + Dord i ronsdotter _G ine sig m varand ra tidigare under året i Hög j ö; be fann sig äv dar 1755 som d öpvittnen / 11 Lars Bengtsson Ipm 1755 & Nordingrå Gertrud Andersdotters änka(lp-) (se öv Al" öltp"j) /1 1 Jonas Lars Larsson + Dord i Jonsdotter [(ar vi r äkna med atl "Larsson " lir fel?j[dör l.ars A och[å r Dordi J gifta om sig?). - LL fr llässj ö/ty",/erö, se /lejall! / 12 IleIena Lars Beng tsson (" eml'ist Ull.) + Gertrud Andersd OBS OBS Lars B l ånmar Nordingrå fö r Tyndcro mellan J759 och J761, fi nns på Alnä 1765 och i Nordi ngrå igen 1771; därem ot i Säbrå död 2f ll Jonas koppor Zå 2m Lars J on son bcgrdag 1760 död Nils 4ä 2m Lars Bengtsso n 1766 G. 16/ 11 Jon Arv idsson Nord. + Margera Andersdotter lpiga 1768 död 12/11 Kersti n Andcrsdoncr lapphu håll & styng f / 11 l Iclena Nils Ande rss [se N or~?] + Carin Mauritzd ["'?] OBS NA och Karin Maurttzd få r Ivå barn i TJI,Jerii / 763 resp 1765: Anna och Gunnita Se äl' Sttgsj öoch Vibyggerå. Det kan även han som i avkortn ingslängd slår"lappdräng/bor i Nätra H. DCllIla jalllilj rör sig vintertid veterligen över TYIIClerö; /IICIl lir på Misten i Stigsj ö och våren i Vibygger å. Följer med ffötlsamema om vintern - etter vad skulle dom annars all göra nerp å Medelpads isar om vintern? 1764 i Ljusto rp ansöker Pehr Andersson f 1714 IOf6 j Nordingrå [se ovan) om all P.! bl i snip, kallas fd lappman. redan 1761 står han i Avkortningslängden [LSIK B. HLA) död 11/91 p barn Lars Larsson Svulten i magen f 1762 Från T)'nderö. [åu r A/ed.: Alll öli J765) Karin _ Lars Benktsson]10], Hemmahör i Ull-Skog (liiel/ stundo m i TJ:IIJ.) + Cbcrsun Andersdotter Ny f m? Samlade dailiii' 1.8 se " at Il 2 1 Ok urspr 22 " 23.. men skulle kunna vara en tid ig son till Anders Larsson vd ä" fr _ Notera alt en Anders Andersson " sockenlapp Vib yggerå" dör i Ullån ger Notera andra barn till en el flera "Sjul" 1706 och 1797 saml Sju l A i bygden v ästerut. 25 T rol Anders Sjulssons son född 2 scp Mojt är det sonsonen som föds dör 1822 i Nässo m. Bj ärtrå. lsåfall hamnar både sonsonen till Lars And ersson och Lars (ev) broder Sjul A i Bjärtrå! 26 Del sena årtalet om intetgör trcltesen om Lars A i noten precis ovan, det måste finnas fler medsamma namn. Isåfall nr man återtaga tesen om BJärtrås Lars A som härstammande fr Högsja?! Bjä, Noå, /4 Vib, /6 Alnö Sockenlapp / 12 Noa Noa, 1762 Tyndcrö, 1765 Alnö, Noå, Noå.därpå tomt lil /11 Säbrå, Pmsvik. Fyra vinteranteckningar Neå,en 119. Vår Vibyggcrå och höst Bj årtrå och sed. sa. Som mar Alnö, men då är han sn ip.,o

31 Andr eas AUJdall Nils Andersson&Anna Sjulsdoncr [ell/all av namllar'! - en Anders Nilsson är G med en AlJna Sjll/sdotter i Oja r/rå.''!- Man kall ha snott om hansför - och ejiernal/1/l." se ned. - ] /4 Nils Johan Irenius Vilh elmin a Nils Nilsso n Sto unk 27 + Anna Christ Andersd Fj ellman 22 "Lappm" far efternamnet ska vara Fjd lner på modem ; se vidare " Inlin Säbrå - Utsnitt 1724 G. 14n Ipm Bryngd Nilsso n ISligsjll?] Ipm + Anika Larsd otter IU g l!.db ger Nils Olofsson fr Hundsjö obsobs G. 2f g~d + Karin Ersd Torrom i IU ggd 1727 son Olof 16v t 26/8 far: Nils Olofsson, lpm 1729 M Pär lår5v t 13/12 far: NO, Ipm [star "Olsso n"] 1729 G Nils Olofsson Ipm li :l1ggd. + Maria Aronsd lappiga 1730 G. 28/12 Hindrick Nilsson l pm Margcta Maurusd. Ipiga [se H ögsj ö] [Margcra t Stig(sj lil valbo rg " Lappånka 85 år M 1) 1736 barn röran Larsson, Ipm t 23/ Dir Martha 3 ar t 2619 Hindric Nilsson u Magdalena 10 år t MM 1754 G i Säbrå 2011 Lars Andersson Ipm i'\"ord.+ Dordi Jonsd piga Sil 1762 G Thomas Jonsso n lpdr "timar + Anna Pärsdotter lpig a HiirnÖn. [ne teral] 1764 G. i Stigsjli 2612 Th omas Nilsson Ipdr Resele + Sara Bryngd sd Ipig 1773 G 2 1f2 ss.lpd r Henne Hennessen ss[samma som Högsjö?] + Margeta Johansd piga SlI 1780 Död so n Lars 9 år Fil/svik t 1/11, far Lars Benetsso n. Ipm fr l"ord ingra 1784 Margera Nilsdoue r, Ipiga (har namne /3 dog den na] 35 ar t "Påt Magrisson" Ipm 55 år t Margera Mau ntzd ouer, lappänka 85 år t [se ovan] valborg 1786 hu Segrid..Pehrsdoller 48å Ramsås t 2 111O anh: Jon Jonsson, Ipm dir I3rilaAlalld 4m8d t 24/4, far: Jon Jonsson, lpm, i andra äkt son Jonas ÅIII 3m5d t 24/4, Jon Jones, Ipm, " 1792 son Ande rs NiiulamI Im5d t 15/6 Jon Jonsson, Ipm 1790 Karin Jansdotter Lappflicka Stigf-~jö '!J 15 å25d t Simon Andersson lpm li ögsj ö [se Högsjö!!I) G. i Stigsjö + Anna Nilsdotte r lappi ga 1812 Jöns Ni lsson G. Stads lapp Ilä rn ösa ntl i Juni Ilål;gtl + Ingr id Ersd Ipiga Jacob Nilsson 64å6m t Al/m: Fr Alnö ] 1760, Nils Johans son, ev koppl Nord. Kall ha lagit j e! på åldern med tio år? Anders Thomasson Ipm Vike G. Stigsjö Ingrid Ersd Ippiga.. Märta Jonsd otte r. Lapp-piga, Stil:lsjö] 20å6m t G 2617[mids?) Jan Jansson socken lapp Viksjö + Christina Trygg Vii/ola obs ort! [stämmer Jans förnamn??] 1831 Dir Cajsa Greta lå4ml2d t 12/3 Jöns Jonsson, Ipm Graninge, 1838 Mauruz Christoffersson Ipm änkl fr IIllssj ö "Tjäl" [ska vara Fjät!. se lliissj 6 /II gran/lsocknar, s örsk Hässjö,lock] G. 19/5 Greta Jacobsd J1 elgum... lena Stina Larsd etter lappnic ka Stiglsjö?12 3å6m t 27/ G i Sligsjö 7n Christina Magd. Larsdo tter Ipiga Brunne Sli gsjö? + Nils l od in lpdr och sjöman Styrnäs 1849 G. Peh r Nilsson Ipdr N1I.lra 3019i Stigsjii + Maria Andersd Ipiga Vike Lars Jacobsson Ipm Stig lsjö?169 år t 1812 M 8/9 Carl Thomasson "Kringströvande lappm" fr Alnö n t hans son Carl Jonas 2m2d Isn 1854 t Ytterlännäs Utsnitt Lars Jonas l j usto rp Nils Larsson + Elsa Cajsa Ersdotter Nils Erik Lju sto rp Nils Larsso n-elsa Cajsa Ersdotter [se av] 1875 död 16/ 1 Lars Theod or Ljustorp 2m ad N l, lp 31

32 /4 Anders Pehrsson " Delånger", 57å 6m 12d T!?? 1877 d f gosse Forsed Ni ls Larsson 44 Elsa Ersdetter 40 [se av) 1881 död 24!2lars li elgu m 2å 2m 27d Nils Olof Ni lsson l appa Anna Thomasderter l justo rp [C P anh 1) Gudmundrå Utsnitt 1795 G. I/ I I Pål Manritsson (f '!] + Carin Marsdotter T )"nderli. (fef patronym pa bnld?] /5 Gertru Strömnös P ål M + Catharina "Larsdo ucr'{g t 17981] ~ Pål Mauritsson Strönmås f 1716 Lj ustorp (farfa r?] / 10 Lars.. PM + Carin Larsdetter /4 Jonas, Strömnås ~ 1805 Ingeborg ~ [sedmera G /3 + Johan Nilsson :\Iu lt rå) /1OPål " 181! 1417 Cathar ina Styrnäs Utsnitt 1780 G. 1/1 1 Soc kenlapp Hindrio Jon sson + Lpiga Carin Olsdoncr Sctånger sn (bnld III allsannolikhet dotter / Olof Thomasson & Segri JOIlSd) Referensexempel. ull jämforu med t ex. Graninge. Indat, Selål/ger vintertid: 1885 död 25/6 lpm d Anna Elisabe t lål m 7d Nils Nilsson Slounk BlackjJ, Yilh[Blaik-) död 1/3 Lpm d Anna Elvira 9mld Jonas Zaekarias Olsso n O,bergsjö,\'i1h /4 Axel Julius Jon Klöjs Jonsson + Elsa Sofia Thomasdon et " Lap pm Mursjjäll. \'ilh" död 19/6 Lpm Å Eva Stina Pehrsd. Fröt 72å död H-sand, anh Mån en Höglund Lisa Helena Oorol ta fors.% Jonas Burgström Andersson + Brita Gret a Larsd oner. Lp, Burgfjäll. \'ilh Anna Magdalena Lars Aron Thomasson + An na Magdalena Larsd. l p, OmllJsjj /3 Paulus Abr.mik Torkel Lars son Kråik + Anna Maria Paulsd. Lp fr vmtna. leg fr Fro N, val'!) /9 Bengt Lezaus % Bergsjön, Vilh. Tokel Krojk Larsson + Anna Maria Trulss Lp Dcrc tea rors 1906 död 20/3 d Magdalena Eu, Nc ra rors /2 f, Torkel Larss Lpm 1906 död 2911 I s Marrias And r Muhrå f /6 Torkel Kroik Larss Lpm Vilh 1908 G_15/2 Lpm Anders Abrah Larsson Vil h. + Lpkv Helena Puulsd, 811rgjJäll, Vm i. [}fl' med ali säkerhet All/lO Mara, TLK:s frus syster o diirtn. Tl.K:s svögersko; och AAL - eg AAL Krojk, är bror.'] död 1 feb 1/2 l pkv Signc Sofia Nilsdotter Lo f död 16/6 Lpm Nils Pette r Bengtsson Lo f (85årig, kvar i vinterlande t Ö somm.hal v året i Lo?] Sigrid Maria Anders Abrah Krojk Larsson + Helena Paulsson Lp fr Risbä(:ks förs Boteå utsn itt 1842 Erik, sed. Töm Iund (Ljustc rp e , Ind al ) f8 Dfson" Lap p" Henne lö(.f-)gren o Catharina Pålsd otter "Fr II clgu m" Bjärtrå Utsnitt 1783 G 2111 Lappdr Bryngcl Anderss-c- St igsjö+lngrid Andersd.Bj ärtrå [Brudg står s.. Bagnan ' i man talslängden) /3 Siwert Sirinne O Johan Sjulsson + Magdalcna Jonsdetter. Testes. Bryngel Ande rsson o dess Hu Ingrid Andersd i St i gsjl) ~ Lappman Henrik Jonss och dess Hu Catha rina Thomasd fr Sjöllås; Lappi Cathann a " Sjulsd Österstriune ("'Karin f 1755 l appkojan?) 28 Derh är är Carin l.crsdotter, med all sannolikhet dalle r till Lars Bengtsson och Chcrstin Andersson, de hade en myc ket rörlig livsstil, en av de s k "kust/s kogssamerna". Född Nord ingrå 1 sep Ofta i Tyndcrö och på Aln en. 2 ~ Se vi d ar e A lnö fö rsamling; sa m t Nora och Nordingrå. J2

33 1824 G 7/ 11 Lappdr Jacob Edlund, Sr öde Mede lpad, Christ ina Nilsd Nössom Sidensjö Vigsel Utsnin ett ex mankn 18 12, lycks föddas en Per, sedermera Kåmberg, Alnö i Side nsj ö: ovanstående jorämror. då skulle Romberg Ila vant elt je/skril'!!l Kåmberg? Långs ele - Sollefteå 1696 Clemem Pärsso n död Västanbäd. 64å, Sollefteå ( ) [curiosum) Lars född 26/1 Ed" Warnie Brunielsson" far {skulle kunna vara missuppj attat VanikIPE) 1747 Helge Andersson + Carin Bengts/Pers-d? Homre, han född 21/5 Karin Persdortcr, bor i rik. G raninge G. Lars Sjulsson Lpd r " lappmarken" + Giert rud Larsdotter Långsele. Soc kenlappen Thomas Andersson född dec 1730 Bjärt rå, död 15/ i G na r p tf - rörelsen.') son lill Anders Sj u/ssoll och Anna Ondouer G /758 ni Margela Thomasdotter 86.3s.5d{ide: Anders Sju/ssonjråll Hamr ånge lill Natra? Sägnen 011I brukel medjoljde?] - Men i Nara Skräddam a Jon och Clemens Clemcntsson [se ned"] Ed, lidvis i G ranin ge. Skräddaren I l appd rängen Johan Andersson i Sand, Ed. [not: Sand!] Wan(r)ick Simonsso n Lappdr Nät ra + Hel(-e-?)na M ån ensdotter Soll Lpi Graninge Lurs Narnjöm Anders Larsson + Karin Jonsdonor 1788 t barn, k ikhosta 601, Hindrik Larsson Ipm /5 Johan Norrtj ärn Jan Clementsson + Brita Jonsdotter " son Johan, l Od, kikho sta, "Jon" C, Ipm 26/ Brita Jonsdo ller {O L)??? /12An na Vik, Anders Hindriksson lpm + Ann a Jansdotter 34.. dotter A, 19 d, ok sjd, t 27/12 "Lappman av i" 1829 G. 11/1 0 Lpm Jöns Jonsso n 20 Vik piga Gretha J önsdotte r 24 Rcselc " Cajs a Grcth a Vik Jöns Jönsson lpai + Greta Jonsdater t å4m 12d t Jöns Jonss on Ipm + Stina Tho masd ouer d öd/bcgr Säbrå t far Hcndrich Anders Jonsson 1834 G, 13/4 IIAJ 2 1 Vik + LP 34 Vik [se ov.] Anna Sun a [tspäd] Vik Anders Vik. "Hindrie"= HAJ, far 35 år T cbias [ t 24/3 ), far Johan Pette r fader HAJ Änka An na Jansdotter 69:' t301l 1, anh Anders IIcndriesson lpm 1856 Vallhjon T Arfv idsson 4 1 Granmge Bruk piga BA 40 Vik [vem dör eg. - e1.ftjdsel? Omkolltarvas] 1857 Hu Brita Andersdo tter 41å 4m 22d, t 2018 anh: Tobias Andersson " d Maegreta Catr ina Im 2 1d. [Båda d rbegr. Häggd ånger ] 1865 Vallhjon Nils Jonsson Graninge flnlk 73ålm10d, lpm t /2 Margrela Maria Bruket Tc bias Arvidsson + So fia Anna Larsdetter " 7/3 Margretha Maria Bruket 22 d t, Tobias A, Lpm " 13/5 Brita Åsele- mor: Anna Lisa Zachrisdo uer, oä. lappfl. [se Si nga] 1867 G. tn Ipm et f Grantnge Br. bröll. Lpfl ABO f 1837 Gran.br "Lappman. Båda av lappsk nation" n Anna Pelronella Bruket Ch risioffer Larsson + Anna Brita Olofsd. mor 31 idanna Petr. t 1870 lå 7m I3d, 2012J /3 Lydia Johan na K:oförs. Gunilla Dcrcthca AndcrsdoltCT [födsel?). 33

34 /1 Sara Kristina Froshlken Melkmskogsjjäll, Thomas Thomasson Ahlmark + Sigrid Kajs a Nilsdetter Lpmlvallhj Matts Mattsson Löfqvist Karlsmyren 58å, "Au. -[I.] Skön" t 2 1/ Christofer fln lkel CL ABa 37 Getare. dop / Zacharias Såoga Gårdnäs A M Zachrisdcrtcr 20år [drygt, trol.] o ä, lappflicka - se vid. Sånga /9 Tvitl. Elsa Kristina och "dödf." VilhelminafForse[J?] l1..h gselc Nils Jonsson + Anna Magdalena Hansdotter Nikolaus Brukel CL 44, ABO 38, "Ej döp," [likt många barn i denna sn'] IS76 ISll l ln rid Katharina Fros""ikcn Nils Hansson + Sara Brita Olof etter, 36 [syster ABa '/ - ej så säkert} " 14/ 12 dödfson Frestvlk en Per Henriksson + Maria, 4 ffi t 18S I G Lapp o Arb. Henrik Peter Persson f /5 -Sad:./lt!fl" + Lappflicka Anna Rcgina Nilsdotter f i Sli J:Sjli, "Socknen" o [O= Avser bostadsort, dvs adress] 18S1 s Olof6m lod t 23/5 Hans Jonsson Lpm Gitsjjäfl Vilhelmina Margreta Aqvilina 2å 8m 13d, Karolina Elisabet Orsdotter Lpfl fr Väs/b)' Helgum Hulda Albertina IIclgum Lisa Karofina Olofsdoner [syster I Kf 1] 1890 Lpm änkl Hcnnk Andersson Vik 77å t 27/ son Nils Mattias f 1900 SIl O, t 14/ 1, Anders Andersson d.y, lappman alt. O"" äsjjäll Frestvikee Kristoffer Larsson [eho Chr-] Sö rtcdm g e f /4, 70å t t Lappman Anders Henriksson Vik Kräfta f 1835 VI I, t Johan Leonard Llmgvaulle/ Åsclc, Krislina Johanna Nilsson Viola Elisabet f 29/3, d t 6/4 Aney C Johansson V.-a VarJajjiifl, V-mina Axel Vilmar Yngve Väslra VarJ ojjäl/ Aney Cecilila Johansson N _mina} "vihn cr", lunginflam t 1912, mor f 1885 [ACJ], "Lappfl fr vnher /6 Laila Ingrid Dofny{'!) -- Sigrid Erika ÅlThcn f / 11 Lpkv/sömmerska Elsy Anna Dorolea Vik Axel Julius Jonsson Klöjs f 1889 apr, 27/4 + Ansi Cecilia Johansso n f 18&5 24/ Lappm Torkel Jonsson hjämblödn t 15/ 1, f /9 all t Om läsjjäll Fras/viken. Lars Olementssen 1748 mejd LeM l å 4 01 t maj " 17/ v "d" dotter 1766 son Lars 20/6 6 m koppor t 1748 d lngrid 6m 2v t 15/5, farjc d Barbru 7å barnkoppor, t 19/4, far JC 1763 JC själv (?) helsig feber, ålder? /8 Jon Bengtsson Ipdr 18å, drunkn 1776 dotter Anna 4 år koppor, Jacob Jönsson, lappm 1780 d Anna 9d, t 24/ 1 flussfcb, JJ 'snip' Hefgum 1792 G. 9/1 Hetgum Pehr Nilsson Soc kenlapp Stöde + Carin Larsdonor Lp; 1796 Greta Jacobsderter (utomsocknes 1] fl t Hässj li. dcssfönn n t Säbrå (?] - ej i krobok 1797 Hcnric Larsson Sockenlapp 32å 3,5 m håll & styng t 4/ d Cathanna 2å 2,5 m feber t 7/4, far HL (änkan/modem dör 1838} 1803 Helena Larsdonet Iphu S ollefteå 34å Sm vattusot t 13/ Påhl Nilsson Ipm M o SJår kolik t d Snna 1I11511äs ok. sjd. 30d t 3011, far: Anders Sacrisson 1820 s Anders Iå Sm 7d t 218 far: Anders "Sieursson", lappman 1821 d 4v 3d ok sjd t 3015 far: som 0' s Anders 6m 25d kikhosta t 15/4, far s ov 1827 d Stma 9m ort'?,9m 2\"ok sjd, Iar " 1828 Segrid 4år, ok sjd t 29/6, far d Anna Lena 4m lv kolik t 3013, far: " 1820 "En bruksla pp" G raninj:c och Gu d s {går att kolla i evkortnlängd l] 283. Sm bröstfeber 34

35 1837 Carin Larsdotter ä c Påhl Nilsson snip Mo 68å, ok sjd t Carin Andersdetter ä c Henne Larsson lp: Ungsele G,n ås, 77å IOm28d t 23/ s Hindric 15å 15d drunkn t 1918 Lars Larsson [pm Föllingc. [anna" LL i Gro/lsj" nm t 1800J 1850 Scgrid Hindriksdctter, hu t Anders Zaehrisson Guxås 60å2m3d t 9/ Jon Olofsson Lpdr 27å 2m I2d drunkn t 9/ Anders Sigurdsson snip 64å 8m 8d t io/lo 1858 son Anders Olof, Cajsa Greta Andersdotter IpÄ Gux ås7å5m8d Graninge t 20/4 Ramsele - vigselbok G. 27/3 Margel Andersd Lapp piga & Thomas Clemmersson Lapp dräng Ckiua Andersd lapp piga & Jacob Jonsson Lapp dräng (se Sklin 1785) 1776? G. Segri Andcrsd Lapp piga Resete & Olof Gunnarsson lappm Il lllsinrland l in Torkel Jonsson Lappmannen hans son Mån en Fattigst ugan Rams Sv, död G 3/6 Stina Salomonsd Piga 011 & Jon Jonsson Lapp dräng O" G. 25/ 11 Cicilia Påhlsdcrrer Lapp Piga Mo. & Eric Henr Löfgren Il elgum Segnd Hindersd Lapp piga Husnös + Anders Sacrisson (se av Hclgum 1855) [AS borde gå att spårat]." Lapp" n esere. HeigrIllI annex under Romsele? - Se AS 1814 soml ullder Helguml!!!! D Ur avkortningslängder Lars Larsso n, lap p, Högsjö OBS "vistas i Indal " [b lev soc kenlapp, se neda n] Nils Gö ransso n, lappdräng. Stigsjö Nils Hinder sson. sockenlapp Sa ra Bryngelsdotter. lapp iga, St igsjö "gift i Resele" Tillägg ( ) Jon Bryngelsson lpdr Stigsj ö bör sökas i Vibyggerå Nil s H indersson, snip Häg gd "be ttlar födan" Pehr Andcrss. lp Nord. Snip i Ljustorp Sa ra Bryngel sd. Lpig Stigsjö G. i Resele D Västernorrlands läns landskansli Vol D IV c X-17? Topografiskt ordnat p ersonregister öve r sockenhantverkares m fl ansökningar att få bedriva näringsfång fr till d a to ark Hammerdal. N ils Andersson Ipm snip /9 C: la Revsund. Lars Thomasson 1pm snip C: la ]S

36 "fr Al n Alnö: Nils Jonsson Ipm snip / 10 cz Amna r: Jon Jonsson fd Ipdräng snip /9 C8 Thomas Jonssson Ipm snip / 12 C: I 6 Hässjö Christopher l arsson Ipson snip C:16 Lars Larsson Ipso n snip /3 CD Indal: Lars Larsson Ipm "fiske-och lapparbe ten" Cia Nils Nilsson "från Nora" Ipm snip / 10 ca Nils Nilsson Ipm snip / 10 cs Liden: Anders Pärsson fd lpdräng snlp / 10 C I a Th oma s Th omasson Ipm snip 1767 SI5 C: 16 (fr Timrå / 765?) Ljustorp. Jonas Jonsson fd Ipdräng snip /10 c.s Pär And ersson "fr Nordingrå" Ipm snip ? Skön: Pål Sirocksson Ipm snip C:9 Sättna: Olof Olo fsson Ipm snip e5 Timrå: T homas Th oma sson fd lappdrä ng snip /8 C:la [avfly ttad till Liden /767 l??? PE} Tuna: Anders Olofsson "fr Nj urunda" fd lappdräng snip C:4 Dal: Lars Larsson Ipm snip / 10? Långsele. Clement Thuresson fd lpdräng snip /3 C: IO Not Inga ante cknade i Ramsele. Ede!e, Helgum, Graninge. Viksj ö el Sligsjö! 36

37 Makhte Lasa - av Ulfa Kristofersdotter Sigrid Gift med Hammarstedt. Bosatte sig i Sidsj ön. Elisabet "Lisa" Gifte sig med fiskaren August Häggkvist och bosatte sig med honom i Juniskär. De fick tre pojkar: John, David och Arne varav även John och Arne blev yrke sfiskare. Anna -Ma ria (Min "ga mmelmonnor").. Hon var "ogift??" orsaken ville ho n aldrig avslöja... Hon dog av skador som hon ådragi t sig vid ett rall från en trappa i sonen Nils hem. (Oxsta, Selånger).. I10n döptes i Boteå Skolunderv isning i Gafsele... Fadern Kristofer dog vid Backe sjukhus då ho n nyss fyllt 19 år... Hon flyttade tillsammans med sina syskon och släkt från Frostviken till vinterv istena inom b l.a. Sättn a, Selå nger, Ljustorp, Alnö. (Omjag il/le minns f el så tror jag alf hon aven m r i Kolsta och Töm) Hon slöjdade d iverse nytto/k öksredskap och smycken och sålde si na hantverk som blev mycket uppskattade vid marknaderna och på torget i Sund svall, dä r hon var känd som "Lapp-Ann a". På äldre dar bodde hon hos sin dotter Elsa i Kvarsätt. Selånger. Trots att alla inte alltid var så vänligt sinnade mot samerna så hade de flesta stor respekt for henne och hennes ärlighet och omtanke till allt levande väsen. Hennes korta och späda kropp kunde ge ordentligt rappa svar och skarpa repliker när det behövdes. Hon var mycket stolt över att hon var same och stolt bar hon alltid sin kolt när hon befann sig uranför byn. Hon var också mycket bestämd öve r alt hennes barn skulle gå i sameskola, tala samiska och lära sig den samiska kullurenitrad itioner. Hon jojkade ofta, både när hon var g lad, ledsen, arg eller när hon trösta de någon utav barnbarnen. lian fick två barn, Isidor och Elsa. Hon talade mycket gärna och ona samiska, spec iellt när hon inte ville att någon skulle förstå vad hon och dottern talade om. Isidor föddes och dog i Sundsvall. Han g ifte sig med Hilda Elisabet Dahlin De fick tre barn. Elsll (min mormor) föddes i Sät tna och dog vid Sundsvalls sj ukhus (hjärn blödning). Hon döptes i Sättna med jo rdägaren Johannesson från Söma cksta som vittne. lion gick i same skola i Und ersåker Kon firmerade s i Selånger Hon gifte sig med Erik Algdt Sandström, en storbonde från Kvarsätt. rodd ? Hon fick sex barn. 37

38 La rs J.lurSSOIlI I 58 ~:~ t'ersso~ a. y I ~!~I~n.!?Il.s_oouer ~ -O3 I :J O,,: Afatli.{ Larsson "Mahkte-L asa" ( l :a äktenskapet) Flyttad till Risbäck / / 862-/ 2-28 ( Ltaäktenskapet Pehr Persson) (2:a äktellskapet) (2:a äktenskapet Matris Larsson) Barn: Son : Barn: Jon M ants Larsso n " Ma hkte-lasa" Jonas Sigrid Brita l.a äktenskapet : Maria Magdalena (2:a äktenskapet) Sigrid Kristina Torkelsdotter Kjerstin :a äktenskapet : Ing rid Margareta Larsdotter Ann a Magdalena / / 9/6-06-2/ Äk tenskap: Andcrs Andersson Nils Äktenskap : Ingrid Kristina Olofsdotter Mattias / 848-0/./5(02-/ 7?) - / Äktenskap : Kristina Magdalena Larsdotter Kriuof er / /4 - /89./-01-2/ (Född: Qrrfläsjjäll. A vledr Back e sjukhus) A tae nsknp : Eli" Ni/sJotter frå nluellallskogsjjä / / l\.tlsto er I ~,a rn : Sigrid Magdalena (Född: Ortnäsfjäll Gift: Hammarstcdt i Sidsjön Avled: Back e sj ukhu s) Son: Kristofer "Kebbe" född 1897 Äktenskap: Kristina Elin Nilsdottcr Mattias Elisabeth Gi ft: August Häggkvist i Juniskär ( fl Söner.John, David och Arn e Nils Perter ~ Jonas Anna-Maria / / / / IA= ' -M, m " " -U I - 14 I i!arn: Sigvard lsidor Född: Orrnäsfjä ll Döp t: Bothe å Gift med Hilda Elisabeth Dahlin 190 Skola: Garsele Inflyt tad: Sundsvall (3 barn) Avled: El sa / Begravd: Sel ånger ga mla kyr ka Gift med Algot Erik Sandström 1908-(» (storbonde i Selånger) 38

39 39 ooo l Särrna. Döpt: Särtria (Vittne: Johannesson, j ordägare i Sömacksta Kon firmerad : 1923 Selånger Skola: Undersåkers sameskola Bosatt: Kvarsätt Selånger till Avled: Begravd: Selånger kyrka.

40 En sammanställning av samiska kulturmiljöer, boställen osv i Medelpad Dill' ej källa angi vits närmare. är uppteckningen i gångse fallet frå n kyrkaarkivalier. HLA. Att notera ; Avdelningen JO r kulturmiljö vård och dokumnentation på Lönsmuseet Västernorrland vill inom ramen fö r den ordinarie uduumitjövårdsverksomheten göra en systematisk dig italiser ing av kända samiska kultu rmiljö er. Nedanstående materia! år då litgångspu nkten fö ri en mer fördjupad och detaljerad lista. som även digitaliseras i Map info. Arbetet beräknas varafiirdigt mars Vi har i definitionen av Ånge rmanland medtagit Fj ällsjö-tåsjö-boduln tillika Bjurholm-Nordmaling; doc k inte Åse/e. För Bjurhotm och Nordmoliug har vi haft tillfiille all se närm re på kulturm iljöbilden Asterisk avser information hämtad ur bearbetad källa. 'Vanliga' siffror = Besökta platser, passera deiokulärbesi ktade, FMR -registrerade samt välbelagda (i flera källor eller i förekommande fall en l. stark lok al tradition ). Obs. att det siffersys temet går upp t o fri JJ7 numm er i Västemorrlaud, totalt finns i Medelpad och Ångermanla nd totalt ca 620 kända platser. (frånräknat Tåsjö, Bodum, Fjällsjö och I3jurholm sam t Nordmaling är antalet sådana kända pla tser årsskiftet ung efa r 570 st). luna sock en/för samling Samehistoria belagd i KA, HLAfrån i. M årsta. Lappstenen. Antaget samband med torpet nedan. FMR. (ej hun nit leta nr.) ii. Målsta. Lap ptorp, bebott tid igt 1800-tal, flera gener ationer. KA (kyrkoarkiv alier), HLA. Sc *** nedan. 2. iii. v tvst a; sittställe. bete splats. boende i bryggstuga. fjällsamer, sekel skiftet 18/1900. K Strömberg opub l uppsats 1984, Umeå universitet, Handled. Phcbe Fje llström. Stark tradition, bild i Strömbergs uppsats. * iv. Marmen. Flytt stråk på december och sena mars-, eller tidiga apr ilisen. Seke lskiftet ca. KS. * v. Luck sta. Uppgift om vin terflyttning. Osäkerhet om källa. VI. Marmens utflöde mol Vifo rsen -Grenforsen. Vinterbete, flyttstråk. Strömberg opubl. uppsats vii. Rännöskogen mot Lobö le, förmo dat uråldrig t flyttstråk (trol begagnat Ligger efter ett tänkt flyttst råk mellan C Alt mar och Stöd e och ävcn ett annat ömsom efter åsryggarna ömsom å Ljungans is (sommarhalvåret över åsar, då handlar det om skogssamer). Ma n kunde även gå inlandvägar, tror vi: se kar ta härintill. Notera ortnamnet någon km NV Rännö by mot Lobö lc-håll ct: Gorg-/Go rkmyran ("t rana" på sydsamiska heter guorke). Slutlcdninglhy potes uti från terrängnamn. KA, HLA. Ericson/Holmq vist. VIII. Allsta mo t Sundsvalls SFS. Fjäll samiskt vintcrbctc, sittställe. Buss ix. Tunbyn. Fjällsamiskt vin terb ete. Buss 1959.** x. Vitorsen. Fjällsamiskt vinterbe te, sittställe. Huss ** Xl. Klingsta, mo t SundsvalIs SFS. Som för T unbyn. Även sameboställe(n) medio 1800 oeh fram. KA, HLA. Se släktkrönika under Särrna i Medelpadsrapp ort "samer ur ky rkoböcker" som utk ommer som Kmv-rapp ~ , utgår från Stym ässlä kt, upprättad av ättling i Särrna. ** Not: ev Gorgmyren, namn e! antyder samisk! samband. * Från bearbetad källa. u Osäkerhet p å socken/fö rs.ska del kanske vara Sundsvalls SFS? u * Sameslöksen {med många fö rgreningar, men f r a till syn es i nåro mr ådet] lycks dominera räjongen på sam ma säll som Bocklunds i Hössjö. Har manfån kulturella och ekonomiska Iillskoll/rabYlen a vfjällsamer vill/ertid? Bos ättningej/torpet och all dortillhöraude immateriellt kulturarv bör erbjuda fen omena la möjligheter all utvinna kunskap, gjorde specialisera de casc eller kanske family studies. Just monopoliseringen av vanligtvis specifiki samiska [ä rdighetcr (skulle hela komp e-tenser idag), ligg er j u i linje med m d t ex Ing var Svanberg (1999) och Sergei Kha zano v (198-1) skriver. - El" kall ner platser finnas omnämnda i gratis-sökbara Tu na i Forskningsarkivet på webben. - E/I 'a vtoppning ' 1II0t Altsta-Klingsta under senare häljiell av 1800lalel [rån Målsta -sameslakten lycks fi nnas, och i sa mbol/d därmed bör kopp linf,ien till (bål sllloni.)släklen Rönberg nämn as, - Pia N säger all Rannö är intressant med flera märkliga jiil'llå/ders-bebyggef.\d iillmillgar, Namne t kan...ara en ledtråd: Ränn-? Fångst/olk? Källor: Strömberg 1984 (Opu bl.). liuss 1959, KAl/U. FAIR. Märk val här även all Tima iir sökb art via Fors kntngsarki vet, UllIeå Ullil'ersilctsbibho lek-lrebbplatserilu, Attm ar. Samehistoria käl/d f råll 1720, indikationer på /5 -/600-lalmed skog ssamis ka lämningar. l. Sör lindsj ö (SO därom) - Lappk ullberget, Lappnioberget. Komplex av fågelfångstanläggningar och troli ga samiska boplatser och/eller aktivite tsanlä ggningar. Gula Kart an Ha rv 17H:02. Kundc tjän a som utmärkta exempel i sam-särstudie över x-länsg ränsen. IL U ngskog. Flyttstråk från såväl skogs- som fjälls amisk renskötsel 16/1700-tal resp. (fr a )18 tidig t 1900-tal (-1906, ev ngt senare besök). Slutled n utifr I-1uss 1959 (PE 2001). tll. Gissjon. Samebo ställe från me dio ~ t. Pär Andersson från Häls (Gnarp?) o hu Cecilia J önsd. KA, HLA. iv. Specksta. Fjällsa miskt vin terbete för ren. Huss * 40

41 v. Malstasj ön/landsvägen S Lindsj öbyarna. Flyttstråk. C\' urgammalt. Slutledning unfr Huss 1959 och KA. ULA. VI. LappmonILappmomyran. Längs ova nnämnda stråk (ii och v); Ö Långskog. Sä rfors byskcg mot Hälsingberget. Enda st ortnamn. Ej trad. känd; men antagligen koppling till fjällsami skt flyttst råk. Skogssamers rörelser kunde ligga till grund for namnet (?), i ett tidigare skede. Gula Kartan Malu ngen 16H:8 J. Not: SO Torringen. på alldra sidan hötsingegrönsen. N V Vi/lsjön nära ~'äg Ortsj ön-gnarp Lapp myran. Digitaliseras p å lid/singlmul i Lånsmuseets Gövteborgs samiska projd/. Kiillor: Kartor (G ula, Ekonomiska), FMR Map in/o. KA HLA. Njurunda. Samehistoria belagd i arkiven f r ån / lole/l. 3a) i. Essvik. Flyttstråk. vinterbele för fjällsamer, sittställe; man kom från Bänkås. Flera aber. källor, ex. Strömberg 1984 opubl. upp sats. Avse r sannolikt i huvud sak skogen o van dagens Essvik (och gårdar som besökts/nyttjat s el inhyrts som logiii. Svart vik. Vinterbete, sittställe. Osäkert om exakta läget. Huss nr. Svartvik. Även hypotes om vinterbete och viste kring Dicksons myra. PE IV. Juniskär. Vinterbete med sinställen cnl. Huss v. Berge. Vinterbele med sittställen enl. Huss vi. Bj örk ön. Vinterbete med sitts tällen en\. Huss vii. Bram ön. Vinterbete med sittställen enl. Huss Vinterväge n övertill Brämön. Avstickare oc h ibland slutdes tination for flyns tråk Ormasfjäll (nu Vuomeseen, fd Frostviken norra ) och ev Orhedahke (fd Frostv mell ). Verifikat i Bengt Bygdens Kulnmni ljöer i Sundsvall (l996?). viii. Nyland (osäkert vilket Nyt and som avses). Vinterhete med sittställen enl. Huss IX. Galten. Vinterbete med sittställe n en!. Huss Besökt x. Galtström. Sameboställe. markanvändning 1720-ta l och framåt. xi. Lapphälla(n), Galt ström. Strax S Bruket. Ev identisk med ov anstående. XII. Bodtjärn. Same ihjä lfrusen I 680-talct. KA, HLA. xiu. Kyrkmo n. Sam ehoställe KA, HL/\. xiv. Mjösund. Sameboställe 1738 bl a Lucia Jonsdotter (tidigare Tuna, sen bl a Se1ånger, lndal). KA, li LA. -Hon kan vara nyckel till en (till synes) intrikat nomadisering ssystem! IPE xv. Sked lova lten. v interbete. sins tälle enligt Strömbe rg (up psats 1984).'" Besökt xv i. Dingersj ö. Vinterbete med sins tällen en!. Huss Skötesrenar omta lade, gamla rötter; kan ske xvii. xtyre. Vinterbe te. sittställe enl Strömbe rg (upps 1984; huvudinformantens boställe}. xviii. Juniskär. En äld re släktning till U Kristofersdotter, lndal, gifte sig med en fiskare här, tidig1 190o-t. UK:s släktkrö nika "M ahkte Lasa". Elisabet t'lisa" G Aug Häggkvist. tre söner David, John o Arne. De bägge senare blev också yrkesfiskare. xix. Lappkojberget ("'eg. Cnarp X-län). Se exkursionsrapp ov inom denna rapp. Besökt b). xx. Nyhamnsudd e. Följdriktig passagep lats på vuome sens förfliders flyttm ings-jlcd från Bänk ås till Essvik. Förmodligen med en del bete; ev sittställe med kåta plats (härdlämningar här el ova nför Essvik?). xxi. Nyland. Vinterbete. sittställe. Huss Not: Flera pe rsoner aktiva i Gnorp Ilar sammanst öllt samernas vistanden i Arskogen och Gllorp i bygdebö cker. Ofta gick {jäflsall1emas vinterflynrajder vidare söderut l ångsmed hiilsingekuslen; man kul/deockså gå en inlandsvög jxlraliellt med kusten; liksom mall kunde röra sig i klassisk NVlSO.llg rtksntng fr ån mellersta eller inre delarna al' Medelpad. Notera också all tidigare an jjäl/samers r örelser så ser vi skogssamernas d o. Men - naturligtvis; miirk viii I'Odgiiller källorna - skogsssamemos rörelser får "i hypotetiskt/oslslälla gro vt från kyrkbö cker (e:r Lucia Jonsdouer, Mj ÖSlllll1, som uppenbart tycks ha rön sig i Ö ha/vall av Medelpad c / 730/ tiff / 750); emedmrjjdllsamers slråk a l' del mer senlida slaget {mell ävell på / 800 lolel i /IIISS ' bilaga/ råll / 911 av SIaaffi önnu lever i äldre personers mannaminne, Del tycks dock vara svårt etter omöjligt alf ämlll 200 / 02få f ram någoll levande pe rson SOIll mmns Njurwu/ajlYllllingama. SO Ill i skrivande stund veterligen sallan e/ler aldrig ägl r UIII eft er / , Eli.I'/mliecirkel har pågålt i Njurunda alltsedanjanuuri 2001, dvs hela tiden SOIll projektet (oc lr I o //I illlloli) funnits. Ko ntaktperson: Tage Deborg eller Margareta Hultgren, SV (och Nju fll/lda /lembygdsjor(,liillg). Bell/le? A/YSlifieralll/e anteckning i Huss J959 (bil av Staaff) ; a vses egelllligell Berge? IPE. OBS' per ställe" finns i N}/mm da: kontakt a ovanst ående namn. JUllistär utgå r/ råll en släkt/u-6l1ika. opublicerad... Bearb. k ålla. Käl/or; Njurunda studiecirkel, KA Medelpadsaravet & /lu. Strömberg 1980/, BygdiII Kartor. SundsvalIs Stadsförsam li ng. Samehistoria käl/dir/m ca, indikationer t medio i. Klissberget. Flera uppgift er om vintervisten och renbete for fjällsame r sek.skift

42 (e... kontinuitet myck etlängre bakå t i tiden.). Ev skiljningsgärden. Muntlig uppgift TS. Kvarsätt f Intervju maj ii. Södra Stadsberget. Vin terbete. ev sittställe. Flera aber. källor, bl a Strömbe rg opubl. uppsats S ödra berget sku lle kunna varaföremålför en närmare unders ökning. Bör då förberedas med noggrannare kanstudier än vanligt: man bör söka se linjen Sidsj ön/sömacksta upp och tänka potentiella hetes/an d S QIIl toppen. 7. iii.nor ra S ta ds berg et. Lapploken mm. Vin terbete. sittställe. Kåta stod in på 194(}..lalel. Källa som ovan. Man bör kun na hitta ev lämningar förutom på Lapploken. IV. Skönsmo n-kub ikenborg. Uppgift om vint erbete/sittställe talets andra hälft/sekelski ftet (H uss 1959). v. Gä rdeffi ydalen. Uppg ifter om slaktp latser 1912, troligen också tid igar e. VI. Vinterväg/isvägJlokal flyttningsled slaktpl ats GärdelDydalen-Skönsberg-(trol: övre/) Heffners- Kuben. vii. Naeksta. Betesplats, sittställe. Iluss OBS Slår på Set ånger i Huss. viii. Söma cksta. Beresplats. sittst älle. Huss IX. SidsjöIBöle. Betesplats, sittställe. Huss x. Sidsjön. Do ovan. Uppmarschplats mot Södra Stadsberget. I Strömbergs uppsats. Stark trad. xi. Vindskärsudd e. i anslutn till Kubikenborg. Följdenl ig uppmarschp lats för renhjordarna enl iv och v. xii. Hetfeers. Tilli ka följd riktigt enl ovan och v. ",!ol'källor: Uppgift om slakiplats i G årde Dagbladet/Nya Samhallet 75-årsjllbilellmsskrift. Lappk oj myren ochfoto Öråkerlllol/llJlal: Martin Otsson. f d Riksdagsman, idag i Sköns hembygdsförening, somt Elvira Roos, Säuna. Liksom fö r 01/0 städer bör torget Il ä 1111IOS som aktivitetsplats 0 /11 ä" ej samisk kulturmiljö. Tjuvholmen skulle Il}potetiskt. i äldre jjälfrensk6tortider (läs: c ) svårare betesvintrar ha kunna t Ijälla som etapp, relativt ostört stnst ötletöge och lagom med bele fö r en liten hjord. Ormösff ölt/ung, Frostv norra -idog Vuan lese sameby gick vanligen AsIÖII -Rödön-Bänkås-NyllOlI/Il -Essvik-osv; medan tlerbergsdalen/ung. Frostv me/lersla"'idag Orhedahke Kick OråkerlValk llyu-bydalen-liefjm:rs-villdskärslldde!klibikenborg-svarmk osv (Pierre AMen och PE har namn på informanter SO/ll minns j/yllllingar fiirbi Svar/vik. Per Ragnar A/min vet att borana om vistelser på Alnön]. De senare kunde också anlönda (ibland troligen också Frostv södra r idag Reudtievare/svacrie (asäk SlaV/I) via a) Kvarsan-Kolsta och Klissberget-Stdsj ön-södra Stadsb erget eller b) över Na cksla -Söm acksla -Sid~jö bijle -Sidsjöll' Södra Stadsberget, d) KolslaJK/issbergel/Nocksla-IJOl'idslad Gral/lo-Norro Stodberget eller e) 1I111i/GlIdmlmdsbYIlI Öråker-Norro Sladbergel. Åter andra gåg ller kunde man (oft ast Frostviken södra antön da Sundsvall via Neda nsjö TU llajalatfors- Alomlell- Vi ~'SlaJViforse ll-a l/sl a -Klil lg!>'la); och sluttigen efter l'orl kunska ps-t äge kunde man också efter ett annalkande norrtfr ån ta vägen söderut mot GnarplBergsjö-Hudik-Norrola-Söderhanlll la vågen j ust ÖH?r Allsta/Klingsta-Vi/orsen och Sör/il/dsjö osv (Se Al/mor). Tynderä. Sameh istoria k öndfrån år 1700: nomadiseringssystem med djupaförg ren ingar i Häls. och V Med. i. Mellby. Sameboställe(-n) från 182(}.1852 ii. Holmö? Ingi ft el infödd sam e Matts Henriksson Dräng Holmö 1842 G Stina Cajsa Kåmberg 92. iii. Åsthol men, Astön. Välkänd betes platsls ittställe - förtjänar ev eget nr: kontinu itet. 93. iv. Astholmen, Åstön. Samlingsplats för sommarfiskande /o v intertr äffar med fjälls amer?/skogssamer 16 ] 700- tal. Samma eller annolrlunda plat ser. OBS: Några platser bör vara olika! Hässjä 9-1. i. Fj ~l. Sa meboställe " Lappto rpet" c (ev 19-10*) under Gästgivargården, invid Norrstigen. Aven vinterbete med fjällsamer inkl. sittställe (ev del vis inhyses). II. Krigsbyn. Fjällsamiskt vinterbete med sittställe.huss 1959: s Il 19. Hustru Maria Huss f flyttat så sen gamm alt. III. Näset. T illfälligt bo stä lle för same r ur " Lapp torpsläkten" Nils-Lars-Christoffer-M auritz Backlund ssläk ten 95. iv. G ryttjorn. T illfällig t boställe enl ovan, ev inhyses. FMR-notering om ristningar i sten. Trad samm ankopplar ristningar med kringresande förtenn are: vilket tillsammans med vä lkända gruppe r av resande som brukade ligga i Hässjö (C Delen) kan få en att ana sammanblandning med dessa. Det är dock från Söde rhamn känt att ättlingar av Högsjös Borgstr ömare bruk ade förtenna (nisc herna för dc sis ta sockenlapparna och deras ättlingarna kan ha breddats de avslutande decennierna med en gammal livsstil). v. Bängling. Tillfälligt boställe enl Näset ova n, ev inhyses. Även fjällsamiskt vinterbete med sittstä lle. VI. Hussj ö. Fjälls amiskt vinterbete med sittställe. Buss 1959: s B 19. VII. Västerå. Vinterbete fjällsame r. viii. Strind. T illfälligt bo ställe e.o., ev inhyses. ix. Åvike. Fjällsamisk t vin lerbete med sitts tälle. x. Svarva rbel e. Tillfälligt boställe e.o., ev inhyses. xi. Strand. Tillfälligt boställe e.o.. ev inhyses. Ev samer som bonddrängar. 96. xii. Strandvik. Renskötsel okt lokal eller fjällsa misk. Foto finns. 97, xiii. l appstigen. Stig från Fjälls lapptorp som mynnar ut krin g kyrk byarna vid Lappstegastugan. xiv. Lunde- och lögdöskogama. Fjällsamiskt vinlerbet e (o ftast mot ljustorp res p Timrå). Handboksfakta. xv. Sta vreskog en. Fjällsam iskt vinterbete. Handboksfukta. 42

43 98. n i. Norrkrånge. Första bop latsen, ev första kända med kontinuitet i länet utanfor skat telanden. ev från 150Q-taJet. Oer hört central plats. Gorhe: KA H LA. Lj ustarp. Samehistoria kåndfrån antagligenfinns lidigart me" ej ; arkiven. 99. i. Sanna. SamebostäIIe 181O-50-tal. Stark trad. ii. Fuske. Samebos täiie Nils Larsso n. iii. Stavreskoge n. Se ova n, väletable rad tra dition. iv. Edsåker. Srudiecirkel : vin terbe te. sittsiälie. v. Fröruna. SamebostäIIe 1870-tal. Erik Törniund (släkte n sy ns även i Indal). Vinterbe te/sittställe fjäll sam er. Huss. Även Lappmon. K; ska ha au göra med vinterv istelserna i Eds åker. vi. Lappudd en, Laxsjön och omr. därornkr. Vinle rbete c Hu ss 1959 och Srudicc irkel vii. SI. Laxsjön. Vinterbele c Huss Med terrängnamn. viii. Vä llingsj ön {mo t c -). Do ovan. ix. Lagfo rs Bruk. Vinterbet c Huss Lagfors Bruk. Vinterbet c Huss Lagfors med Lappgungan (Glupen). Lepp-Pelle sknippcn (höj d EK). Kefinns på karta av Arno ld Thu nstr öm. x. Nyland. Bele en tid. Bu ss " xi. Renåsen, Bredsj ön. Vinterhele ca Huss Aven Lappberget (se EK). xii. Lagfors. Sameboställe 1890-lal Buss xiii. norra Laxsj ön. möjl härdplats. David Loeff1 cr sades veta me r; men proveniens osä ker. xtv. Tunbodam a. Vint erbete. sittställe. Studiecirkel. xv. Edsta med Lappkojberget, Lap pkojmon, -my ran, Lap pmarksslålten. EK, K (Se ov). Synes ha tillk e SS J768. xvi. V. Roten Lappmar ksmyroma Okä nt. xvii. Åsäng med Lappbacken. K (Se ov). OBS: EI'j/er platser och fr o detaljer fi nns i Ljustorp (bio terr ängnamn och traditioner); No/era brev från If Thnnström 200/. Sgs a/la uppl:ift~r f rdn cirkrln diir. (verifikat i Huss 1959). Se även Bygd; Förvandling. Lj ustorps Hbf har även gett ut en skrift baserad på sanna berättelsen från 19.fO om Lj ustorpssonen som fick leda en hel renrajd åter till fjälls. Säljs bl a på hantverksmuseet. Nonaberget. S-vall. Källor. Huss. A Th unström i brev ink t Länsmuscetl5 okt Timrå. Samehistoria kändfråll medio J700; kt dlproblem - renoverade böcker startar där i. Roken. Telsamlat informan t. 11. Lögdö Bruk iii. Riksgrän sb yn IV. Lunde. Vinte rviste, ren bele fjällsamer. Hu ss v. Bandsjö. avser förmodligen Lill- Bandsjön. Vinterviste, renbete fjällsamer. Buss vi. Skctt gård, avser förmod ligen Lill -Bandsj ön. Vinterviste, renbe te fjällsamer. På vägen utem ot Ö råker. Huss vii, Vivstavarv I V Tallnäs. på molandet!vivstatjärn. Renb ete bel agt, ej viste belagt. vii i. Skyttberg. Sameboställe 1890, An na Lisa Backlund. For skningsaerkivet : 1890 ars folkräkning ix. Ors ill. Sameboställe int ill? Vinterviste/sittställe. Muntl uppg P R Åhrcn från dennes far. x. Lag garbe rg. Uppt eckning om samebarn i skolan. Vint erviste/bete fjällsamers renar. Se övr Roken. xi. L ögdö. Avser trakten kring Bruket och sko gen N därom. I-Iuss Hu ss xii. Berge. Uppemot Lj ustorp. V interviste, renbete fjäll samer. Huss xiii. No rrberge. Tillfälligt viste Backlundssläkt en ( möj l bara husfar). xiv. Fagervik. Lappstan xv. Stavrev iken: Same bos tälle inemot medio 1900-talct. xvi. V interväg/fly rtstr åk: Fj äl-deh at-(u tanfor:) Strand-Gasabäck-M yekling-t)"jlderö-åstönlastholm en Röd ön-aln ö. Välan vänd route for fjällsamernas rajder och sijhter på väg nedemo t Alnö (ibland for vid. be fordr. till Njurunda). xvi i. Do stråk över Gran ön-släda. Jnd al. Samehistoria l>.lim/lrdll medio 1700; kiillprob/elll likll ex Sönna och Timrd. I. Myekel sjö. Vinterbete. Huss ii. Östanskär. do, a.a. iii. Kårsta. do, a.a. IV. Bäck. Boställe, studiecirkel. v. Micksäter. do, a.a. VI. Han ' Lapp. T örnlu nd. do, a.a. vii. C Indal. Förbiflyttning med ren, slakt. a.a. VII. Lappkojmon. Terrängnamn. vii i. Lappmobergct N Lagmansö ren. do. ix. Hare. Samiskt boställe i olika perioder. x. Kr åuge; T örnlunds i senare lid. Samiskt boställe. 43

44 Not: /lär lär nr tillkomma i nyu nummersystem enl kriterierna i början efter lir 117. Studiecirkel 200ll02. Liden. Samehistoria kand f r ån i. Åte rvanningen. Vinterbete idag Hotagen s sarner dvs Jiingievaerie (tidigare Orhedahke to m tidigt 1990ta1), ii. Rig åsen. Huss iii. Storskä lsjö n. Star k trad; vinterbete, sittställe. Lappudden iv. Lappberget precis S om samma sjö som ovan i " 104.i ii". v. Lapp åsen, Lappå smyran NO därom. v. Järkvissle. Huss: vinterbete. VII. Flygge: Lappdalen. K (se Lj ustorp). viii. Klärke: Lapphagaviken. a.a. Vik i Stor-Vallsjön. ix. Yästanå: Lapp-Annaån K. Nol: Flerfinns; 3-4 terrangnamn mm. Kon takt a Karin Jonsson, Indals Hbf. Källo r: Husa ; Indal s Hembygdsförenings stud iecirke l. Holm. Samehistoria köndfr ån 1900-tal. i. Hol msjön. Genomflyttn, visst renbete. Muntl uppg bl a 2 okt 2001 (m fl tfbl a 24 sep 0 1, sep 98 mm), A lnö. Somelustoria från medio 1700-tal; indik ationer år tidigare gill sösongsumyttjond e skogssamer (kanske aven l ångt udtgare av dessas h)potetiskafångsllllän/-kviljlloforfiidr erl-modrar i goda. icke umyujadefiskevatten} 106. i. Långmy ran, fjällsamiskt vinterbete. Allmänning tom 1702 ell703. Huss; Strömberg, 107. ii, Bänkås, vinterbete och sittställe för fjälls amer. Do ovan, 108. iii. Rödön, vinterbete och sittställe för fjäl lsamer. iv. Järvik, sameboställe 1700talet. Sockenlapp. v. Slädaviken, vinterbete oeh sittställe för fjällsamer. Sameboställe talet. Ev samba nd, VI. Stålp ås, sameboställe 1870-talet. VII. Kåte, sameboställe. viii. Raholrnsudden (fö ljdenligt av kända vinterstråket Bänkås/Långmyran-Essvik). Pfi. IX, NäsctJStomäset. Sami ska arbe tarfa miljer bodde här sent 1800-t Ars Folkräkning, FA, UMU. Not: Alno skutte, tillsammans medförslagsvis Tuno-Stöde-Torp och kanske Hässjö; delar av Sundsvalls SFS, S Se/ånger och Njurunda kunna vara kärn an i en st örre uppslagen studie/dokumentation over Medelpads skogssamer. Försök uppamma intresse för studiecirklar i Alnö, C Ssvatl, Maljors och kanske Stntna Detta sker troligast med fördel genom cirkla rna i Njurunda, Hiissjö och tnda t (de senare med upptaingeomr åde äwii Liden-Holm och N sdnna]. Tider som b ör studeras är sen jämålder-medeltid/ arkeologiskt; och historiskt samt Samisk infrastruktur och demografi med alla dess förbidetser Hdlstnglaud-medelpad samt leder över inlandet i äldre tid ö I'er Liden/bl dal till Ljustorp/ Viksjö och över till Högsjö/Helllsö samt ned över flä ggdånger Håssjö-Tynderö-Alno-Nj er unda tilfika i äldre tid bör stå i fokus. Käll or: Källor: 1890 Ars Folk räkning. FA, UM U; Buss; Strömberg; KA HLA. Skön. Samehistoria kondfrån l. Birsta. Förmodat same bostället -n"], enl utsago Svedberg. Ett bör vara helt nära E 4, på skogen t v strax S IKEA. I l. Sköns k.a, område t nära. "stalotomter'' om talas av 1' Svedberg iii. Lappkojmyren sock engränsen mot Timrå (Ör åkcr). Trol säsongsutnyttjande. skogs- el fjällsamer. Karta iv. Öråkcr/Hammal, invid timme rvägen, c 150 NO golfut slagsplatsen. Sittställe för fjällsamer D-tal. Trol Jonas el Nils Nilsson, Orhe dahke (dåv Frostvikens mellersta lappby). Foto finns. 30 v. Valknytt. Sameboställe. Svedberg 1959, vii. Gärde, Slaktpl ats. Dagblade t (Sc jubileumsskrift Dagbladet/Nya Samhället 75 år). viii. Lapphäll stenhäll vid kyrkan. Högom. (soekenprov.?) ix. Lappstugutomren Högom. (sockenprov.?) x. Lappstenen V Högo m. (soekenprov.?) Not: i lamma l även i Le vi Joh ansson-tradition. fi gurera r samer. A V Valknytt och Skön föue r i moderna tid (ung tal) all ett stråk g ått över HeJJners (ibl and Tjlll'holm en) - Vindskä rsudde.k/lbikenborg-s ~ art vik. intressent är all 6råkerfigurerar inte i bara t vå sammanhang som ovan; Iltall även i ett tredje ; A Igot Hellbom har sammanst ällt sägner i Med elpad i en skrift. en av sägnerna där heter "Då lappe/j skot tornten H, och härstammar j ust d ärifr ån. Den säg nen harfö rvisso en koppling till Alnö, IIIelI dent sambandet vågar vi inte dra för l ångt. PE hade sanltögom på Sefållger? 30 MÖj ligen Anders Åhren. 44

45 Källor: KA lila. M.O J Svedberg Det gamla Skön /I; A Thunstrom i brev ink!5 ok! Sättna. Samehistoria kandfr ån medio 1700 (an/ag! pga käl/problem: renoverade kyrkobcöker här är ej äldre) i. Gårdtjäm. Div samis ka traditioner, vinte rbete. ii. So fum. Vinterbe te. sittställe. Hu ss iii. AnäsparkenIPräs tbo rdet. Div samiska traditione r, vinterbe te iv. Fla ta, Lapptorp; samebos tälle 1800-talet. Många släktförgreningar åt S, V och NINO. FMR?? v. No rrb äcke n. v interbete. sittst älle. Huss vi. Sulå. Gencmflyuni ng, ev renbete/viutev iste fjällsamer. Muntl uppg 24 sep. vii. Lövsätt: Lappkoj myran. Terrängnamn. viii. Nora: Lappkojmon, do. ix. Ytterkovland: Lappn äset. udde vid Sättnaån. do. Not: Fler lippgifter hur Elvira Rcos, Norrbacken. Terrångnomnen vii-ix i brev f r A Tlumström ini. 15 okt Selång er. Samehistoria IWnd frå" 1690 och Lars P ålsson 11/ n.å. Ev är Lars Ju lsson&. GIl/lilla Paulsd aldre? I. Kvar sätt. Flyttstr åk. vinte rbe te div myrar NY och V byn. Efter Kvarsätt g ick man vidare uppåt Klissberget, riml igen via Va lla och Kolsta (kanske olika väga re olika tidsperioder ; Valla bör dock ha passerats de tide r som lokala samer bon där) Informan t maj Inve ntering Holmqvist/Ericson II. Ro. Vinterbete och sinställe 1930-talet, ev tidigare Hov. Sameboställe. ( I 7oo -?) I 800- talet. Inge! Horn från 1804 nov m hu Cecilia Jacobsd. Ej be lagt men tro ligt efter iv. Valla. Sa meboställe från v. Kolsta ( Österkolsta, vanligtvis). Vinterviste, sitts tälle. handel, Flyttstråk. vi. Dav ids tad. Förbiflytmin g. vii. Gudmunsbyn!Huliområdet!Håkanstået. Förbifly ttning. Vinte rviste/sittställe. särskilt sist a kända flyttåren t dvs I 930-talet t o m våren vm. II uii, bo rde rätteligen vara det "Hump" som Huss ange r som bete/sittställe 1959 (avser fjällsamer period ) IX. Oxste: bete i sanuna områngar som Kvarsätt. se ovan. Not: Kungsg ården är omtalatför alt ha dvalt veldande birkarlars byten (se K G Seltnges bok 0111 Kungsg.}. Nacksta, vmtcrbete/stuställejji:l/salljer c /850-/900. Huss (på Svalls SFS). No/era även Töva som besöktes ett par eller fler gål/ger på / /ale /J. B org sjö. Samehistoria känd så sent som förra sekelskifte/ antydd äldre ge noiii Torps tidiga dala och geljo/ll terrangnamnen f råll 1844 års a...inringskarta. l. Grundsjön. sjö n Stor-Grundsjön d iv lappnamn S och V sidan. Äldre lin Besökt, inget funn et BO, PE ii. Magdbyn, Etiksland. Foto finns, Mun tl och skrift lig uppgift Ivan Jonsson iii. Ange: S sidan Ängesj ön. Huss iv. Torringcn. Vintcrbete fjällsamers renar. Uppgift Ivan Jonsson. T errängnamn i nat.rcs.: å Bastunäset. Jämtgaveln. Vinterbete fjällsamers re nar. Muntl uppg Ivan Jonsson v. Lombäcken. Vinterbe te fjällsa mers renar, sittställe. Huss VI. Tälje. Se nedan, bara en lös samisk koppling (men den enda med ort). viii. Lappen NNV Jul åsen. VII. Lappen NNV Julåsen. Skogssamerest i ortnamnskicket? viii. Renflo- och Rento-r nyran NO Julåsen. Do ovan. Jfr äv m namnen kring SVdden av St Grundsjön. Not: I arkiven är inga orter k ända 11/ Il a Talje (same avr ättad]. NOl: Dessutom ör flera arbetsvandringar kane/a ge /10m bygden. Notera fångstgropsystemcn vid Lombäcken resp ruvansån SV St. Grundsjön. Om ortnamn; det finns med "lapp" ljudhärmandc terrangnamn i socknen, ex Klapp-, Trapp- (Jfr IIäggdångers Glapp- nam n). Torp. Samehistoria kändfrån J i. Kornsta/V ästerkomsta. Sa meboställe 18oo-tal. Flera fami ljer. Lappgärdet på kartan! (Gröna) ii. Stormö rtsjö n. Genom flyttning och be te, vinte rviste ca I vecka Jonas Åhren ca iii. Naggen. Som Stormörtsjön, lassosölja hittad i sen tid. Ställ s ut på hälsi ngsk vandringsunt 2002 (invigning 2 feb, prel. i Bollnäs: Undersvik. Arr : länsmu seet Gävlebo rg) 116. iv. l illnaggensjön: Lappudden. Sameboställe. okänd tid (trol l 8J1900-lal). Lok trad. v. Soc kenstugan. Flera samer i tidgt och medio 1700.tal, kalla s (missledande) "socken lappar". vii. Leringen. Vinterbele fjällsamers renar. Muntl upp gift Bertil W. 45

46 viii. Fränsta. Ge nom flyttning oc h bete, vintervis te ca l vecka Jonas Åbren ca ix. T orpshamma r. Genomflyunin g och bete. vinterviste ngn vec ka. Jonas Åhren ca x. Gi m. Som ix närmast ov. xr. Leringe n: mellan Kassjöviken och Sörleringe n. Överg ångspla ts vinterf' lyttn. Vint erbe le fjällsa me rs renar. Mu ntl uppgift Bertil W. Aven " iv b) V interväglflyl1stråk. NOl: Dessutom är flera arbetsvandringar kända genom bygdeli. bl a tillverkades skidor. No/era öven uppg (PE på jrilit/ell av man kommande jro.li trakrenjuli tappgravar bakom (N Y) Stormönsj ökuttemn (ej lållgt ifrån Stonnönsjön. //ItU 1-1,5 km). Neda nsjö. Samehistoria kand jran rum ca 1900, antag/igen mycket ötdre. Gencmf lyunin g/bete, sinstä lle någon vinter. Platser ej närmare bekanta. NOl: Längs Ljllllgall har ndvis Frostviken södra /appby flyttal (idag Raedtievaene}, kanske del- oc h periodvis öve n Ji ingievaerie; men bara bronstycken och främst str åekan Frällsra!Torp5hamma r -Neda esf ö(stråket går sedan inemot /AI/mar och/ei/erl Tuna. Vissa vintar har a vfjällsamer även OfferJals (idag Jovnieva erie} och motsv.tåssåsen/ilandölsdalens samebya r sel/s. K Strömberg kall Ila exaklo lägen på inhysebönder. Stöde. Sam ehistoria känd från senast i. S Lo, troligen avses v äster-lo Passerande rajd, sannolikt lokala sa me r, men minst med viste lse i Hud iksvall. Mycket intressant. II, Källs ta. Sa mebos tälle ~ tal Kvinn lig socke nlapp(?) eller hu stru Ma gdalena Jonsdoner. iii. Edsta. Samebos tälle 1820-ta1. iv. Fannbyn. sameboställe v. Lappn äset. Hällsjön (se nedan äv om domarri ng). vi. Lappkällan; nära Hullsj ön. Lopphäl/a/l d:o. vii. Kåtamyrbod arna (en stug a därifrån finns på Huberget] Ö St Hullsj ön. I f inntrakter. finska myr-kåror.;? vii. Edsra: Lappg ärden. Ägoma rk. Not: Samiska arbetare bodde i socknen kring /890 (hur liillge?),;jamiljen Berge r med r öuer i AlflalJäuelldalJ GagnejIRöras (foraidrama mr de i //äfsing /alld t ömlvälbckanta Thpomas Olausso n Berger och Lovisa Dorothea Olsda ner, sockentappsp ar j Alfla (se b f a Svanberg Hästslaktare och korgmakare(/ 999). sam/ Samis k Emobiologi.(1000) redigerad a v d e och TIlllOII.; vi vet ej exakt l'or de jo/llls? Lokalbejofkllillg känner tiflfler lapp terr öngnamn, vissa med tradition {möte HU \lårcli 2001). Notera samman-kopling mellan doma rring S /Iälfsj ön med samer: kall ha samba nd skogssamer efter svedjefinskt? No /era ål'en K åsalamms-tj öm; och där sko kän na til! all också[mnama had e kåtor. Sa mtidigt bör Gothes IIppgifter om samer vid grönsen Med/Häls i slutet a v /500 talet, so m sk ötte kungens renar: avser han Carl/Korl IX:s rci1o\'t'i, och mr det isåfall llgn skiflnarlr.å deras skötare och /okala skogssamer? Notera tillsist genomflyttningarna som vi misstänker (rån Iiudtk-St öde oc I trol utåt kusten ov skogssa mer c /690- I 735: och likaledes skogssame/eder Färila/Ljl/ sdal tilf Torp med forgrelringar uttst öde. Haverö. ljåligl känd samehistorta. klena uppgifte r. i. Lappberget NO Snö berg. Terrä ngnamn. inga trad, kända, Il. Genomflyttning av ren av fjällsame r (tro l L L Kråik kom då fr Vcmd alcn) omtalad ca 1920 tal. Lj ungcn/sätcr/havcrövallcn. SaFI-arkivet. Not: Inga k öuda ortnamn på boställen i arkiven. J övrigt kall Lappstan i Alby (el' illgel samband med etniska benämningen} och Lappberget strax Y därom namnas. Vissa ansträngningar har gjorts fö r att huta spår i tradition, menjruktlöst/pe, Källor : KA, /ILA; Frågelisla M 207 SOFl Uppsala. - Man ko/i dock inte sill/a sig till all O el so Januland J'klllle vara sällan besökt al' fjällsamer: H I/SS J959 är j llll av /lppgifiafr ån sa mer i Bröc ke, Revsunds och Bodsj ösocknar bl a. EI/figt Fafe Hurman ska Finn-namnen ha samiska mrkiiy/llillg. Ellhelrlel talar för all det ar bl a h ÖI" vi hittnr rötterna till [ama liders "gamm-jinnar", dvs de jullgs/mäll SO Il/ brukar allses vara samef/las D.\ "A rot Hälsingland Särskitt framhavda platser med egen numrering. Gnarp i. Gingsla. Samebos tälle. KA. G narp bl a Päder Jonsson/Jansson och Scgrin Nils/Danielsdortcr ii. Husta. Sameboställe. KA, G narp.. iii. Grän(g)sjö. Sameboställe. KA, Gnarp... i... HUSla, samebos tälle (ev inhyses, "H usta husfolk" ). Enk a Margta Thomsdotter f 1735 med barnen Anna Thomsd r 1760, Margeta f 1772, Karin f 1781; son Thomas T r 1767 G t Njut ånger. dotter Lena f 1769 död Sa mt Per Thomssn (också son?) f 1775, kom fr Ilannånger v. Lappkojberget län gst uppe i NO. Besökt 2()()J- 1O 2 1. Ev härda r under el mellan kolbo ttnar. Bör besökas ig c/i! 46

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Händelser i Spjuthult Nedtecknade av Gunnel Cunei. Med hänvisning till källor. Både förstahands- och andrahandskällor.

Händelser i Spjuthult Nedtecknade av Gunnel Cunei. Med hänvisning till källor. Både förstahands- och andrahandskällor. Händelser i Spjuthult Nedtecknade av Gunnel Cunei. Med hänvisning till källor. Både förstahands- och andrahandskällor. 1635 Nybygge Jordebok Östergötland 1640 Nybygge Jordebok Örebro län 1643 Hustru Elin

Läs mer

Brännebrona- stammen Stamtabell från Lars Bengtsson till Nils Lundin

Brännebrona- stammen Stamtabell från Lars Bengtsson till Nils Lundin Brännebrona- stammen Stamtabell från Lars Bengtsson till Nils Lundin Tabell 1 Lars Bengtsson (2:353). Levde i Bråten på Brännebrona. Gift med Lisken Svenningsdotter (2:376). Far: Svenning (2:1110). Lars

Läs mer

Register till Antavlor på MGFs hemsida

Register till Antavlor på MGFs hemsida Register till Antavlor på MGFs hemsida Namn1 Namn2 Född Varfödd Död Vardöd Tavla Anders Andersson 1769 21 Andersdotter Stina 1777 Häggdånger (Y) 13 Andersdotter Annika Ragunda (Z) 3 Andersson Anders 1769

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Batsmanstorp Fordubblingstorp pa Skogsby Nr 66 i torpparmen

Batsmanstorp Fordubblingstorp pa Skogsby Nr 66 i torpparmen Batsmanstorp Fordubblingstorp pa Skogsby Nr 66 i torpparmen 1739 Rosenbom, bstsman, hustru gammai 1740 1741 1747 Rosenbom, bstsman, avskedad Torpet ode 1768-1777 BStsman Anders Blysa Maria Persson Catharin

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Signe Sellgren. Född 1894-01-20 i Resele (Y). Död 1959-12-01 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Generation I I:1 f Petrus (Per)

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 augusti, 1836 Åsjögle, Mörlunda, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 augusti, 1836 Åsjögle, Mörlunda, Kalmar län Utskriftsdatum: 2012-07-24 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 17 Maria Sophia Nilsdotter Födelsedatum: Födelseplats: 5 augusti, 1836 Åsjögle, Mörlunda, Kalmar län

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 4 juli, 1813 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 4 juli, 1813 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2012-07-24 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 16 Gustaf Erik Johansson Födelseplats: 4 juli, 1813 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsplats: 16 mars,

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder 2 SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder Lars Bägerfeldt 3 SLÄKTTABELLER TILL ÄTTARTAL. JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

med gårdsnamnet "Mårs".(Mårsch)

med gårdsnamnet Mårs.(Mårsch) 1 Bensbyn no 4:9 Bomärke: med gårdsnamnet "Mårs".(Mårsch) Det här är en av gårdarna som finns med i 1645 års Jordabok, ett hus fanns i alla fall på samma tomt som det hus som finns där idag. Ägarna har

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 12 januari, 1831 Orremåla, Djursdala, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 12 januari, 1831 Orremåla, Djursdala, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Foto Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 18 Olaus (Olof) Olsson Födelsedatum: Födelseplats: 12 januari, 1831 Orremåla, Djursdala, Kalmar län

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Namn Yrke Född år Socken Henrik Fredriksson Molin Hemäg. 50 Js. h. Eva Märta Nilsdotter 52 Js. d. Regina 83 Js. Henrik Jakob Molin Hemäg. 53 Js.

Läs mer

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns?

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? Kerstin Död av ålderdom Nilsson Lars 1668-1758-08- Bonde från

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

I dödsböckerna står det 1790: 1790 Elin Johansdotter på Dammen, en gift hustru död den 8 maj av bröstfeber, begravdes den 16 ejusdem. 41 år gammal.

I dödsböckerna står det 1790: 1790 Elin Johansdotter på Dammen, en gift hustru död den 8 maj av bröstfeber, begravdes den 16 ejusdem. 41 år gammal. Torpet Dammen Torpskylt finns: Koordinater: N / Ö. Ligger på fastighet: Torpet Dammen ligger under Ramsås. Det finns med redan 1757, det första året som prästerna i Bredaryds församling började att skriva

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Far: Reg.nr.: 144 ( * ) Mor: Reg.nr.: 145 ( * )

Far: Reg.nr.: 144 ( * ) Mor: Reg.nr.: 145 ( * ) 2019-03-28 1 F A M I L J E D A T A Reg.nr.: 92 (Bank: 1) Kod: 1 Namn: JOHANSSON SÖDERLUND Olov Född: 1815-09-08 Ort: Istermyrliden nr 1 Bureå Död: 1883-04-12 Ort: Istermyrliden Bureå Dödsorsak: Lunginflammation

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Gränsjön med Mats Jönsson Lankinen och Lövåsen med Per Nilsson

Gränsjön med Mats Jönsson Lankinen och Lövåsen med Per Nilsson Gränsjön med Mats Jönsson Lankinen och Lövåsen med Per Nilsson Gränsjön... 1 Gränsjöhöjden... 4 Norra Gränsjön... 6 Södra Gränsjön... 8 Gränsjö gård... 9 Anförluster via Mats Jönsson Lankinen... 10 Lövåsen...

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - )

Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) Wallin Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) 2016-05-29 Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) 1 Mayne Kristina Wallin. Född 1948-03-01 i Järfälla, Skälby (AB). (Sveriges Befolkning 1990). Född på en måndag.

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 80 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 25 februari, 1778 Sundtorpet, Österåker, Stockholms

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 juni, 1809 Wisinge, Täby, Stockholms län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 juni, 1809 Wisinge, Täby, Stockholms län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 41 Cajsa Lisa Jansdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 juni, 1809 Wisinge, Täby, Stockholms län Dödsdatum:

Läs mer

Släkten från HUNSEBERG

Släkten från HUNSEBERG Släkten från HUNSEBERG Numrering som användes för personerna är unik för denna släkt och användes således inte på annan släkt, dock användes för ursprungen, skrivna med fet stil, numreringen från antavlorna.

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN

SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN Av Erik Kuoksu 2003-2004 Familj 1 Per (Bröms). Han omnämns inte samtida källor, men bör ha tillhört någon av de smedsläkter som bar namnet Bröms. Gift med Marit

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Låg under Hamra Knutsgård. Fanns med redan det året som prästerna började skriva ned husförhörslängderna.

Låg under Hamra Knutsgård. Fanns med redan det året som prästerna började skriva ned husförhörslängderna. Torpet Klippan Torpskylt finns: Koordinater: N / Ö. Ligger på fastighet: Låg under Hamra Knutsgård. Fanns med redan det året som prästerna började skriva ned husförhörslängderna. 1757-59: Soldattorpet

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 23 maj, 1810 Vallby, Fjärås, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 23 maj, 1810 Vallby, Fjärås, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: Födelsedatum: Anna Christina Födelseplats: 23 maj, 1810 Vallby, Fjärås, Hallands län Dödsdatum: Dödsplats:

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Källavskrifter från Rynninge i Fellingsbro

Källavskrifter från Rynninge i Fellingsbro Käll id 910 2008-12-18 Döda Fellingsbro F:3. Fe, Rynninge 1795. P2766 Brita Larsdotter #52 1795 Febr 25 Barn Brita Född 1794 Bröstfeber 1/2 år #53 1795 Mars 2 Barn Malena Född 1794 Bröstfeber 1/2 år Döttrar

Läs mer

Släkten från GRENNA. 31/10 1801 i Ölmstad. B A126 Anna Pärsdotter * 19/2 1780 i Udderyd soldattorp i Ölmstad

Släkten från GRENNA. 31/10 1801 i Ölmstad. B A126 Anna Pärsdotter * 19/2 1780 i Udderyd soldattorp i Ölmstad Släkten från GRENNA Släkten från GRENNA Numreringen är unik för denna släkt och numren återfinns ej på annan plats. Dock användes för ursprungspersonerna, skrivna med fet stil, numren från antavlorna.

Läs mer

NYNÄS Backstuga under Moboda, FoF

NYNÄS Backstuga under Moboda, FoF NYNÄS Backstuga under Moboda, FoF Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20180930. Nyanäs under Moboda Torpet låg på Norra Mobodas mark, längst bort i norra delen av Moboda, på

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

SVÄRTA HUSFÖRHÖRSLÄNGDER : STORA STÄKSTUGAN HF/ BOK SIDA BOSTAD: TITEL

SVÄRTA HUSFÖRHÖRSLÄNGDER : STORA STÄKSTUGAN HF/ BOK SIDA BOSTAD: TITEL SVÄRTA HUSFÖRHÖRSLÄNGDER 1758-1890: STORA STÄKSTUGAN HF/ 1758- Stäkstugan Jonas Jonsson 1727 Svärta 1755 1787 Bälinge -55 Håll och sting 1790 Hust Anna Jonsdotter 1729 Bälinge 1755 1768 Bälinge -55 Hettsig

Läs mer

Anfäder Carl Edvin Olsson

Anfäder Carl Edvin Olsson Anfäder Carl Edvin Olsson Carl Edvin Olsson. Stenhuggare. Född 1882-12-12 Väjern, Bohuslän. Död 1952-01-04 Vasa, Göteborg 1). TBC Far: I:1 Olof Kristiansson. Mor: I:2 Sofia Hansdotter. Carl Edvin Olsson

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

GAMMALSVENSKBY HUSFÖRHÖRSLÄNGD DELVIS (gäller hushållen 16-27) REKONSTRUERAD EFTER KYRKBÖCKERNA

GAMMALSVENSKBY HUSFÖRHÖRSLÄNGD DELVIS (gäller hushållen 16-27) REKONSTRUERAD EFTER KYRKBÖCKERNA GAMMALSVENSKBY HUSFÖRHÖRSLÄNGD 1783-88 DELVIS (gäller hushållen 16-27) REKONSTRUERAD EFTER KYRKBÖCKERNA 1. Hb Mats Jacobsson f 1749 Drängarna Mats Matsson f 1767 och Jöran Bertelsson f 1774 Hustru änkan

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 20 december, 1838 Gressella, Hanhals, Hallands län Yrke: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 20 december, 1838 Gressella, Hanhals, Hallands län Yrke: Föräldrar Utskriftsdatum: 2010-01-22 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 88 Anders Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 29 september, 1788 Dödsdatum: Dödsplats: 20 december,

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 0:1 Birgitta Linnea Karberg (1). Född 1949-04-18 i Björklinge (C). (Far 1:2, s 1, Mor 1:3, s 1) Generation I 1:2 f Edvard Emanuel Eriksson (4). Född 1902-05-18 i Tjäderbo, Björklinge (C). Död 1965-07-18

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

DALGRENS Lilla Tullen FoF

DALGRENS Lilla Tullen FoF DALGRENS Lilla Tullen FoF Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20170910. Lilla Dahlgrens (Tullen) backstuga under Moboda 1785 byggde ryttaren Per Brunberg från Skränudden en

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland, del 2 Sida 1 Proband Johanna Kristina Elisabeth Håkansson. Född 1855 i Vist (E). Gift 1876 i Vestre Moland, Aust-Agder, Norge med Ole Royen. (Sjökapten i Gävle. Född

Läs mer

Utvandrare Mörlunda socken R

Utvandrare Mörlunda socken R Utvandrare Mörlunda socken 857.04.22-934..6 R Utresedatum Titel Förnamn Efternamn Född Adress Män Kvinnor 9280720 INGRID DORIS ANGELIN GUNNARSSON 95 ROSENBERG 8820428 ARBETAREN NILS ERIK JÖNSON ROSENBERG

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Nystrand kom arb. Manne Larsson och Hanna Karlsson hit. Efter dom sonen Erik Larsson med hustru Anna-Lisa. Idag fritidsstuga.

Nystrand kom arb. Manne Larsson och Hanna Karlsson hit. Efter dom sonen Erik Larsson med hustru Anna-Lisa. Idag fritidsstuga. Nystrand 2. Stuga bebodd av arb. Lars Petter Berggren f 1861 och Brita Olsdotter f 1853, dom flyttade till Öster Färnebo 1900. Dom hade en son och en dotter. 1901 byggdes stugan om, arb. Johan Larsson

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Gård Född Föd.ort Död Infl Från Utfl Till

Gård Född Föd.ort Död Infl Från Utfl Till Gård Född Föd.ort Död Infl Från Utfl Till Norr M Johnny Fritsson 1764-04-01 Holmarp 1801 Krokstorp Norr H Stina 1763 Boared 1801 Krokstorp Norr D Brita 1792 1794 Norr S Sven 1794 1801 Krokstorp Norr S

Läs mer

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Borgeby C:3 1848-61 Döda 1848 i Borgeby Jan 9-23 Juli d 27 aug 3 Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Torp.

Läs mer

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175 2012-03-05 Sida 1 Kyrkoarkiv -- Kronobergs län -- Söraby A1:1 Söraby. Publicerad: Den första delen i bandet A1:1 innehåller en inledande långd över gårdar och den vuxna befolkningen i både i Gårdsby och

Läs mer

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Enegården Bonden Anders Jönsson Hustru Agneta Gummesdotter Gamla fadern Gumme Svensson

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta Heikinpietigården Bild med stöd av Google maps 2011 1648 års lantmäterikarta 1788 års avvittring 1571 Tiondelslängd Olof Andersson Birkarl, 2 hästar, 19 nötkreatur, 6 får och 1 svin Se Hypoteser och rön

Läs mer

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp BÅTSTORP Första gången Båtstorp nämns i skrift är på 1520-talet då det ingår i arvet efter Birgitta Tordsdotter (Bonde) i Smedby. Från början har det varit ett torp (=nyodling) och det mantalssattes ganska

Läs mer

Långfredagens högtidliga förböner

Långfredagens högtidliga förböner Långfdagens högtidliga ner Varje nsavsnitt inleds av en diakon eller sånga, som stående vid ambonen eller på annan lämplig plats sjunger upp maningen till n. Så håller man en stunds tystnad n, vafter huvudcelebranten

Läs mer

Far: Reg.nr.: 328 ( * ) Mor: Reg.nr.: 329 ( * )

Far: Reg.nr.: 328 ( * ) Mor: Reg.nr.: 329 ( * ) 2019-03-28 1 F A M I L J E D A T A Reg.nr.: 88 (Bank: 1) Kod: 1 Namn: BRÄNNSTRÖM JOSEPHSSO Jonas Född: 1826-05-06 Ort: Selet nr 2, Byske Skellefteå Död: 1893-01-13 Ort: Åfors Byske Skellefteå Hjärtlidande

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2010-01-16 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 95 Lena (Olena) Jönsdotter Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1803 Gunnebo, Fässberg, Göteborgs

Läs mer

Soldater vid Österby soldattorp, ST 1058 i Näshulta socken

Soldater vid Österby soldattorp, ST 1058 i Näshulta socken Soldater vid Österby soldattorp, ST 1058 i Näshulta socken 1 (16) Innehåll Claes Ditlofson...3 Erik Falck (Larsson)...4 Lars Falck (Olsson)...5 Erik Falck (Ersson)...6 Anders Falck (Andersson)...7 Olof

Läs mer

Soldattorp 130 u Granby (Fredriksberg)

Soldattorp 130 u Granby (Fredriksberg) Soldattorp 130 u Granby (Fredriksberg) Lifkompaniet Östgöta regemente Livrenadjärregementet År Namn födelsetid födelseort dödsdag anm 1676 Hans Persson soldat för Bjerkestad, Granby och Bogetorp, osäker

Läs mer

SLÅFÄLLAN Torp under Ulfsnäs, FoF

SLÅFÄLLAN Torp under Ulfsnäs, FoF SLÅFÄLLAN Torp under Ulfsnäs, FoF Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20180930. Slåfällan under Ulfsnäs Torpet låg 400 meter söder om Ulfsnäs, vid sjön Rusken. Byggdes 1815

Läs mer

Anfäder Johanna Charlotta Eliasson

Anfäder Johanna Charlotta Eliasson Anfäder Johanna Charlotta Eliasson Johanna Charlotta Eliasson. Född 1842-07-08 Risberga, Östuna församling (Uppland) 1). Far: I:1 Anders Eliaeson. Mor: I:2 Catharina Flygare. Familj med Johan Olof Sundberg

Läs mer

Rännilen Torp. Under Rydboholm från 1825, under Björkby från 1866.

Rännilen Torp. Under Rydboholm från 1825, under Björkby från 1866. Rännilen Torp. Under Rydboholm från 1825, under Björkby från 1866. Årtal Brukare Född Födelseort Död Dödsort Kommentar 1734-1739 Anders Andersson s. Anders 1748-1756 Lars Eriksson 1725 h. Annika Olovsdotter

Läs mer

Gravvård: 5 (höger)

Gravvård: 5 (höger) Källmaterial Gravvård: 5 (vänster) Erik Eriksson, hemmansägare, Tavelsjö f. 1870 d. 1922 Gift 1903 med Maria Antonia Andersson f. 1879 d. (troligen mellan 1922-1946) Barn (hennes son)gustaf Anton Alexius

Läs mer

Källavskrifter från Abborrtjärn i Karlskoga

Källavskrifter från Abborrtjärn i Karlskoga Käll id 442 2006-03-22 Döda Karlskoga F:1 13186 2/5. Kga, Abborrtjärn 1733. P1272 Anders Nilsson 1773 Sept 4.12 dr Anders Nilsson ifr Abborkärn Feber 15 9 Käll id 443 2006-03-22 Döda Karlskoga F:1 13186

Läs mer

Hedkarlsbo, (Sandvreten)

Hedkarlsbo, (Sandvreten) Hedkarlsbo 1. Torpgrund. Nybyggare Lars Larsson Hedberg f 1830 och Lena f Olsdotter f 1834, dom hade fem barn, Viktor var yngst, blev indelt soldat i Buckarby, med namnet Norgren. Lars mor bodde också

Läs mer

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll GOSPEL PÅ SVENSKA 2 Innehåll Kom oh se 7 Lovsung vår Gud 8 Barmhärtige Gud 10 Igen 11 är min Herde 1 Ditt Ord estår 16 redo 18 När delar 21 Herre hör vår ön 2 Vår ader 2 ör mig 26 O Herre längtar 28 Hallelua,

Läs mer