FÖreningar och sällskap m. m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖreningar och sällskap m. m."

Transkript

1 Föreningar och SiiIlskap m. m. 723 FÖreningar och sällskap m. m. Kyrkliga religiösa moraliska syften, ~kll:ttmästare..och sekreterare: Sjöding, A. ". '1 liti k' t..f d Ofrige ledamöter: Leuwgren, A,; Berglund. socia a, po I IS a S ra van en. F.; Bergman, E. W;; Johansson, M.; Me- Stockholms Prestsällskap. lander, E.; Lagerström, G. O.; Strandell, St.'I,'else: C. E. A.; Lindroth, L. Ordförande: Strand ell, A. Vice ordförande: Lagerström, C. O. Sekreterare: Svensson, A. J. Kassaförvaltare: Vicander, J. Bibliotekarie: Sjöstrand,.T. A. Direktionen i Samfundet Pro Fide et Christianismo. Ordförande: Staaff', A. W. Vice ordförande: Claeson, N. L. A. Sekreterare: Personne, J. W. Skattmästare: Beijer, P. G. E. Öfrige ledamöter: Bergman, E.; Bergman, C. H.; Landqvist, C. A. E.; Schlytern, F. H.; Magnet, C. A.; en vakant. Samfundets skriftutskott. Ordförande: Brinz. J. C. Sekreterare: Sond~n, P. Samfundets skolutskatt. Ordförande: Staaff, A. W. Sekreterare: Personne, J. W. Stockholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening. 8tY1'f'Z.le: Ordförande: Löwenhielm, G. S. v. Ordförande: Vestrnan, N. Th. D. Sekreterare: Zandell, S. L. Skattmästare: Lundegårdh, S. J. Öfrige ledamöter: Bodin, O.; Carlson, A. V.; Dyfverrnan, K. J.; Elfling, K.; Eriksson, J.; Gustafsson, N.; Holmin, K. E.; Lindberg. K. J.; Ring, G. E.; Rosenberg, J. O.; Rönnbäck, A. Betesda Missionsförening. (Bönesal: Smala gränd 5.) Ordförande: Sjöström. C. E. v. ordförande: Sjöberg, A. J. Sekreterare: Rinman, C. W. Skattmästare: Sjöberg, Gust. Gustaf-Adolfs-föreningen i Stockholm. Svenska Bibelsällskapets Komlte, Direktion: (Arkiv: Kungsholmstorg 3.) Ordförande: Sundberg, A. N. Vice ordförande: Berg, K. J. Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Öfrige ledamöter: Glosemeyer, A.; Hem- Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G., Jumarc, k C. G.; F h F < e r, 1'. stitieråd.. Kassaförvaltare: Kaiser, J. P. Sekreterare: Halhn, ~. ~'. Inrikes Sekreterare: Hernmarck, C. G. Skattmästare och arkivarie: Bur~lI1,A. O. G. Utrikes Sekreterare: Vakant. Öfrize ledamöter: De Geer, L., friherre; Sundb~rg, A. N.; Neijber, L. '1'.; Buren, C. O. --- W.; Bergman, A. E.; Staaff, A. W.; Fehr, Fruntimmersföreningen för missionen Fr. A.; af Wirsen. C. D.; Vult von ~tey~l:n, i Kina. N. H., president; Claeson, N. L. A., justitie- Skattmästarinna: Schmidt, fru, född Storjoombudsman. hann. Sekreterare: Lundeqvist, Lilly. Svenska kyrkans missionsstyrelse. Ordförande: Sundberg, A. N., Erkebiskop. Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G. Öfrige ledamöter: Sjöding, A., kas~aföl~valtare : Brinz. J. C.; Staaff, A. W.; Kastman: C.; S~hlytern, F. H.; 'l'ottie, H. W., ombud och sekreterare. Svenska Missionssällskapet. Direlction. Ordförande: Hammarskjöld, C. G. Vice ordförande: Kastman, C. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.. (Expeditionen: Mäster-Samuelsgatan 34, öppen alla söknedagar 11--3). Ordförande: Wrangel, T. H., grefve. Vice ordförande: Beskow, G. E. Föreståndare för Missions-Institutet å Johannelund: Montelius, K. J. Expeditionsföreståndare: Widström, C. U. Sekreterare: Hammar, H. B. Kassör: Ahlborg, W. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 724 Föreningar Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Förlagsexpedition. (Kontor: Mäster-Samuelsgatan 34, öppet alla söknedagar 9-3 och 4-6.) Ordförande: Widström, C. u. '. Expeditionsföreståndare: Janzon, O.' äfrige ledamöter: Elfling, L. M.; Cronvall, L. P.; Gauffin, G. Sällskapet för Nyttiga Kunskapers spridande. Ordförande: Malmström, C. G. Vice ordförande: Forssell, H. Skattmästare: Liiliesköld, E. F. Sekreterare: Spilhammar, J. R. Teosofiska Samfundets svenska Stiftad år 1889.) StYT'else. Ordförande: Zander, Gustaf. Korrespond. Sekreterare: Cederschiöld, Fru. vice Ordförande: Pfeiff, Victor, Frih. Sekreterare: Akerberg, A. F. Kassaförvaltare: Zander, E. Svenska Nykterhetssällskapet. Direktion: Ordförande: Ekman, Oskar. Vice ordförande: Wiesel~ren, P. S. Sekreterare: Sundbärg, (j. Öfrige ledamöter: af Ugglas, G., friherre; -, Ru din, W.; Wieselgren, M.; Hallström, C. H.; Rappe, A. E., friherre; Hiilphers, H. W.; Beskow, G. E.; Beckman, E.; Tigerstedt, R. Stockholms Allmänna Nykterhetskomite. Ordförande: Erikson. J. M. Vice ordförande: Fredengren, G. Sekreterare: Eklund, Oskar. Kassör: Palm, Aug Syssloman: Pettersson, C. J. Sveriges Blåbandsförening. _ FörvaltningskomiU!: Ordförande: Ollen. P. Vice ordförande: Berg, H. ~ekreterare och kassör: Fernholm, A. Ofrige ledamöter: Olsson, John; Andersson- Meijerhelrn, Natalie; Byström, J. Independent Order of Good Templars. Sveriges Storloge. Verkställande Rådet. (Styrelsen. ) Ordens Templar (chef): Styrlander, W., polisuppsyningsman, Sollefteå. och Sällskap m. m..brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget Ordens Rådgifvare (l:ste vice chef): Broomå, L. G., folkskollärare, Bårslöf.. v. Ordens Templar (2:dre vice chef): Eklund, Oskar, redaktör, Stockholm. Ordens Sekreterare: Petersson, Oskar, privatlärare, Stockholm. Ordens Skattmästare: Aulin, Adolf, kassör, Eskilstuna. o Ordens Kaplan: Aberg, P. M.,' kyrkoherde, 'l'rollhättan. Ordens Marskalk: Sköld, W., Bankkamrer, Ostersund. Intendent för ungdomsafdelningen: Helgarzon, Nanny, fröken, Stockholm. Ordens expedition: Sturegatan 48, 1 tro ö. g. Ordenstidningens red. o. exped.: M.-Samuelsgatan 8. afdelning. Stockholms Distriktloge. Ordförande: Landin. P. M. vice Ordförande: Blomgren. Hj. A., Sekreterare: Elmgren, Gustaf. Kassör: Gustafsson, E. G. Sällskapet för befrämjande af Upplysning och Sedlighet i Stockholm. Direktion: Ordförande: Anndal, J. A. Sekreterare: Lund, David. Kassör: Carlson, Wilh. Öf'rige ledamöter: Johanson, Erik; Johanson, Gustaf A.: Hamrnarlund.N, M.; Palmqvist, Gustaf; Lindblom, Wilh.; Petterson, Gustaf. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödstälda såväl inom som utom sällskapet. Sällskapet Rätt och Sanning i Stockholm. Ordförande: Johansson, G. Alfr. Vice ordförande: Carlsson, E. W. Sekreterare: Juhlin, J. M. äfrige ledamöter: Andersson, Kl. J.; Borin. S. G., kassör; Bratt. A.; Hammarlund. N. M.; Lagersson, Aug.; Lennberg, J. E.; Stadling, J.; Strömberg, G.; Franzen, A. Svenska Reformgillet. Förening mot alkohol och tobak samt för naturenligt lefuadssätt i allmänhet. Wavrinsky, E., direktör, urdf.; Bergman, J., fil. el:r, v. ordf.: Westling, K. A., fil. kand., sekret., Läffler, Fr., professor. skattmästare; Berg, Fridtjuv, folkskollärare. bibliotekarie; Westenius, SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Föreningar och Sällskap m. m. 725 J. B., redaktör;.andren, L. J., skräddar- Öfrige ledamöter: Ljungberg, C. E.; Varemästare. nius, N. A.: Lilliecreutz, C. A. frih. Suppleanter: Ahlen, Aug., folkskollärare och Suppleanter: Boij, G.; Holm, H.; v. Ceder- Oberg, G., kand. vald, G.; Rosenius, P. J. Bibliotekets (öppet 4-5 e. m.) och expedi- Sekreterare: Franc, C. tiorrens (öppen samtidigt) adress är Måstersamuelsgatan 19, Stockholm. Föreningen för fjäderfäskötselns befnämjande i Sverige. Den Svenska Federations-afdelningen (Högbergsgatan 32 A.) föl' befrämjande af den allmänna sedligheten. Som afdelningen är under omorganisation kommer uppgift om styrelse m. m. att inflyta i det i april månad utkommande supplementet. Svenska allmänna Djurskyddsföreningen. Styrelse. Ordförande: von Sydow, Gustaf. Yice ordförande: Flygarsson, F. Öfrige ledamöter: Andersson, H.; Jönsson, Olof; Kihlström, O.; Wiren, A. G. Svenska StY"else: Ordförande och Ordförande: Bennich, N. A. G:son. stierna, E.. Vice ordförande: von Platen, L., frih. $.ekreterare: Lindell, P. Likbrännings-Föreningen. kassaförvaltare: Sekreterare: Wårrnan, C. W. Ofrige ledamöter: Ahlsell, A.; Rullsten, B.; Skattmästare: Morell, E. Karlson. V.; Key-Åberg, A.: Medin, A.; Öfrige L,edam.öter: Siljeström, P. A.; Holm, Sonden. Clas; 'I'elander. R.; Wawrinsky, H:; yarel1lus, J:: fru: Vennerholm, J.; R. A.; Wiklund, W.: Wiman, E. A. WallIn, J. E.; Muhlenfels. L.; Petersson, Inspektor för likbränningsanstalten: Klin- E. R. genstierna, E.. Djurvännernas Nya Förening. Allmänna försvarsföreningen. Nordiska Samfundet Föreningen för Gift qvinnas Eganderätt. till bekämpande af det vetenskapliga I djurplågeriet. Ordförande: Hamilton, H., grefve. StY"else: Vice ordförande: Hierta-Retzius, A., fru. Ordförande: Nordvall, A. L. Sekreterare och kassör: Naumann. C., fröken. Vice ordförande: von Rosen. G., grefve. äfrige leclamöter: Ankarsvärd, E., fru; 0e- Klingen- Verketiill.asui» utshott : Ordförande: von Rosen. G., ff..refve. O B A B' Vice ordförande: Ljungberg c. E. Abelin. R.; Alin,.; ergström,.; jörlin, G., sekreterare; Casparson, E.; Ek- Öfrige ledamöter: Varenins,.T. fru: Buden- man. Carl; Rappe, A., frih., vice ordschold. A. M., f. d. huffröken; Sundin, E. C., fröken; Drake. 1\11., friherrinna; Abeiin, förande; af Ugglas, Byrå: Regeringsgatan G., frih., ordförande. n:r2(-;. C., A., genel:alska; forenmgens Boy, Th:, fru; Drake, C. '1'elefon: n:r skattmästare: Myrberg. _ A. M.; Boy, G.; Sjöberg, E. O. Sekreterare. Ljungberg, A. E., Norra Srnedje-." Fr edrlka-bremer-för b d t un e zatan N:o 30 & 32. (Lokal: Malmtorgsgatan 5) " Förbundet har till syfte att främja den Svenska Allmänna qvinnoföreningen svenska qvinnans intressen. till djurens skydd. St qrelse: Ordförande: Hildebrand, H. Ordförande: Varenius, J., fru. Vice ordförande: Börtzell, A. Vice ordförande: Engclhardt, M..A., fru. Sekreterare: Ruos, A., fröken. Öfrige ledamöter: von Höpken, A., friher- Kassaförvaltare: Nyström, Carl, rinna, Silfverskiöld, E., friherrinna; Sparre, äfrige ledamöter: Adlersparre, S., fru, f. H., fröken; Cronhielrn, E., friiken; Sundin, Leijonhufvud; Arikursvård, E., fru, f. Ny- E. C., fröken; Lohrmann, J., fröken; Bäärn- ström; Engström, L., fröken; Forsell, lit, hiel m, L.; von Hedenberz, L.; Dalström, fröken; Montelius,.A.,fru, f. Reuterskiöld; J.; Lindan,.T.; Axelsson, C.; Hö kerberg, L., Rohtlieb, H.; Sjöberg, G.; Whitlock, S", Sekreterare och skattmåstare. Isberg, Peder. I fru, f. Porsgren. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 726 Föreningar och Sällskap m. m. derschiöld, M., fröken; Wallis, Curt, pro- Öfrige ledamöter: Ambrosius, G.; Berg, H.; fessor; Beckman, K, redaktör; Sohlman, Ekendahl, E. J.; From, P.; Grabam, P.; H., kandidat: Höjer, M., lektor. Haverman, K. V.; Högberg, C.; Löfven, Suppleanter: Wall. S., Hjel merus, G., frök- J.; Martin, H. T.; Melander, E.; Montenar; Fries, Ellen, fil. d.r, fröken. lius, K. J.; Welin, G.; Mendelin. O. l' Svenska Qvinnoföreningen. Sturelse ; Ordförande: von Plomgren, Lotten; född Liljencrantz. Skattmästare: 'I'egner,,Clara, född Torell. ~ekreterare: WäRtfelt, Augusta. Öfrige ledamöter: Upmark, Eva, född Kindstrand; Rappe, Anna, född Sandahl; Elirenstam, Caroline : Sparre, Hedda. Suppleanter: Lindmark, J enny, född Wahlberg; Björlin, Mary, fru, född Strömberg; Bogeman, Louise; Dyrssen, Emma, född Fock. Revisorer: von Segebaden, Ch., född von Segebaden; von Diiben, Adamina, född von Vegasack. Suppleanter: W ästfelt, Sophie, född Reenstierna; Roos, Anna. Kristlig förening af unga qvinnor. (Lokal: Norrlandsgatan 13, 2 tr.) Stiftad 1885: har till ändamål att förena qvinnor af olika samhällsklasser för att verka stödjande och skyddande för qvinlig ungdom. Styrelse.' Ordförande: Andersson-Meijerhelm, N., fru. Sekreterare och kassaförvaltare: Schröder, M., fröken. Öfrige ledamöter: Wachtmeistet, E., f. von Platen, grefvinna; von Knemer, H., f. von Holst, friherrinna; Wimrnermark, L., f. Wimmermark, fru, Östberg, E., f. Edgard, fru; Höglander. M., f. Olsson, fru; Skiöldebrand, J., Hjelm, L., Sandberg, C., Petersson, A., Lindberg, Anna, Roos, Anna, fröknar. Rådgifvare: Wadström, B., Lagercrantz, J. Föreningens läkare: Jansson, C. Föreningen för Sömmerskor. (Stiftad af Fru EJ. Nyström 1880.) Föreningen för sömmerskor, som omfattar hela den klass af qvinnor, som försörja sig med handarbete, har till ändamål att, i så väl moraliskt som materielt hänseende befrämja deras väl och särskildt att genom medlemmarnes samlade bidrag skaffa dem hjelp under sjukdom. Ordförande: Nyström, M. F. Skattmästarin na'[.. Föreståndarinna f Kylen, Anna, froken. Öfriga Ledamöter: Humble, Ines, f. Berlin, fru: Lundin, V., med. dokt., Algren, Agnes, fröken; Lindström, Emma, fru; Granbom, Hanna, fröken. Stockholms kommunalförening. Ordförande: Westermark. G. E. Sekreterare och kassör: Söderlund, C. A. Ledamöter: d'albedyhll, G.; Borg, J. F.; Brunell, J. E.: De Champs, C.; Edlund; A. T.; Ekengren, W. A. 1<'.: Hammarlund, N. M.; Thomsen, H. L.; Åsbrinck, J. A. L. Suppleanter: Brusan der, A.; Magnusson, C. Revisorer: Belfrage, J. G. W.; Ludvig. R. Föreningen Öfre Norrmalm... Föreningens ändamål är att befrämja Ofre Norrmalms utveckling, förskönande och kommunala intressen. ' Stsjrelse: Ordförande: VY estermark, G. E. Selrreterare. Westling, D. H. Kassör: Ojerstedt G. Ledamöter: Berg, L. P.; Johanson, L. P.; Kinberg, H.; Lindqvist, Sv.; Sandahl. A.; Kristliga forellingen af unge man. Westling, C.; Wickholm, K. O.; Wid- Lokal: Kungsgatan 2, öppen alla livardagar forss, M. 4-10, söndagar 1-10 e. m.; biblioteket Suppleanter: Brunius, A. W.; Brusander, A. ; öppet hvardagar 7, e. m.: Engström, C.; Håvander, fl. O.; Schiitz, H. byrån för bostadsanvisning hvar-. dagar 9..3l)-10,ao f. m. Reformföreningen. StY"else.' Ordförande: von Koch, H. A. Ordförande: Mankell, Julius. Vice ordförande: Uggla, G.; Schulthess, F. Vice ordförande: Erikson. Gustaf. l:ste Sekreterare : Harling, P. l:ste Sekreterare: Bergius, E. T. Vice d:o Nordberg, Fl'. 2:dre d:o Vakant. Kassaförvaltare: Kjellström, O. Kassaförvaltare: Nyström, J. F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Öfrige ledamöter: Svensson, J. Föreningar och Sällskap m. m. Bergqvist, A. G. och Vice ordförande: Carlson, O. Sekreterare: Sonden, Klas.. Sveriges Spanmålsexportförening. Styrelu: Ordförande: Öhman, Eric. Ledamöter: Du Rietz, G. A.; Enhörning', Fr. Suppleanter: Lindner1., S.; Stange, Herm. Sekreterare: Öhman, K Jir. Vetenskapliga, literära syften, skön konst, musik. Stockholms Naturvetenskapliga förening. Ordförande: Sandahl. O. T. Vice ordförande: Wittrock, V. B. Sekreterare: Nordström, S. E. 'r. Botaniska Sällskapet. Ordförande: Wittrock. V. B. Vice ordförande: Almquist, S. Sekreterare. Eriksson, Jakob. Biträdande sekreterare och skattmästare: Krok, '1'h. O. B. N. " 727 Öfrige ledamöter i styrelsen: Norblad. J. A.; Alexanderson, N. A. Numismatiska föreningen. Ordförande: v. Franeken. G. W. Sekreterare: Strokirk, W. Th. Kassaförvaltare: Bonnier, r. A. Öfrige ledamöter: Wedberg, J. O.; Levin, Astley. Svenska Autografsällskapet. (Adr.: Riksarkivet.) Bonde, Carl J edvard, friherre, ordförande; Klinckowström. R. M., friherre; Lewenhaupt, A.. grefve; Silfverstolpe, C., skattmästare; Karlsson, K. H., sekreterare. Svenska Slägtforskningsföreningen är under bildande. Anvisningar lemnas i Riksarkivet. Entomologiska föreningen i Stockholm. Arendsföreningen. (Lokal: Brunells handelsskola, Drottning- Ordförande: Sandahl. O. Th. gatan 48.) Sekreterare: Aurivillius, Chr. Stiftad 1885; har till ändamål att främja Öfrige ledamöter: Thedenius, K. F.; Lampa, den Arendska stenografiens utbredning. Sven.; Meves, W. Suppleanter: Meves, J.; Grill, C. Ordförande: Sohlman, Arv. Alla bref och försändelser böra sändas till Sekreterare: Köcher, Fanny. sekreteraren, adr, Vetenskapsakademien. Skattmästare: Gösling, Ernst. Geologiska Föreningen i Stockholm. 'Ordförande: Törnebohm, A. E. Sekreterare: Svedmark. E. Skattmästare: Holm. G. Öfrige ledamöter: Nathorst, A. G.; Santes-.son, H. 'Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi. (Postadress: Kungl. Biblioteket.) 'Ordförande: Ekelöf, J. A. Vice ordförande: Rosen, P. G. Sekreterare: Dahlg-ren, E. W. Skattmästare: Sidenbladh, K. Öfrige styrelseledamöter: Börtzell, A.; Dahlman, C. E.; Elfwing, N. A.; Fries,.A.ug.; Gylden, H.; Hildebrand. H.; Key, A.; Montelius, O.; Nordenskiöld, A. E., frih., Palander, L.; Retzius, G.; Wrom, C. Fr. Kemist Samfundet. (Lokal: Skeppsbron 14, tre tro upp.) Ordförande: Petterson, Otto. Öfriga ledamöter: W enuerström.anna, R. Ström, Svenska militär-stenografiska föreningen. Ändamål: att verka för den Arendska stenografiens utbredning och användning inom armen. Styrell!e: Ordförande: Hillmanson. Adolf. Vice ordförande: von Strussenfelt, Gunnar. Protokollsförare. Löwenborg, Fredrik, löjtnant; Malmskilnadsgatan 19 A. Skattmästare: von der Burg, Jacob. Bi bliotekarie: Meister, Axel. Korrespen den s-sekreterare: Mörner,R.,grefve, löjtnant; (ad r. Marieberg, Bjödwik.) Frimärksamlareföreningen i Stockholm. Ordförande: Bodstedt, A. W. Vice ordförande: Audreen, F. W. Sekreterare: Bruzelius, R. J. Bibliotekarie: Hafström, M. Kassaförvaltare: FärngTen, F. Föreståndare för bytesföreningen: N onnan, J. Brand- och Lifförsäkrings~Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan "'''"-----

6 728 Föreningar och Sällskap m. m. Svenska Fornskriftsällskapet. ILedamöter: Ånlrarsvård, Ellen, fru: Elworth, Sophie; Beijer, P.; Linder, N.; Sandberg, Ordförande: Klemming, G. E. Henrik. Sekreterare: Dahlgren, F. A. Suppleanter: Fries, Ellen, fröken; Lindgren, Skattmästare: Wieselgren, H. O. Hellen; 'I'igerschiöld, H. Ofrige ledamöter: 'l'egner, E.; Geete, R. Svenska Fornmirmesförenlnqen... Militärliteraturföreningen. Verkstallande utskottet: Rap~e, A.. fr.~h.; Ordförande: Winge, M. E. von der Lancken, E.; von Stockenstrom, Vice ordförande: Upmark, G. H. A:. Sekreterare: Montelius, O.. IKassaförvaltare: Frles, P. C. Kassaförvaltare: Sidenbladh, K. --- Öfri~e. le~amöter: Ekhoff:. E.; Hörlin, H.; l Sooietå Francaise.. Lilljekvist, F.; Malmström. J. A.; Nord- Stiftad 5 Maj 188~. ström, S. E. '1'. IHederspresident. Franske' ministern i Stockholm, Historiska Föreningen. Sekreterare: Laillet, V., Norrlandsgatan 1. (adr. Riksarkivet.) Ordförande: Malmström, C. G. Sekreterare: Hildebrand. E. Skattmästare: Silfverstolpe, C. Öfrige Ledamöter: De Geer, L., friherre; Wrern, C. F.; Bowallius, R. M.; Odhner, C. T.; Styffe, C. G.; Annerstedt, C.; Weibull, M. Rättstavningssällskapets Ordförande: Hoppe, O. Sekreterare : Brate, E. Kassaförvaltare: Haglind, E. Stockholmskrets. Konstnärsförbundet. Nationalekonomiska föreningen. Sty, else. Ordförande: Wsern, C. F. Stockholmsfractionen: Vice ordförande: Westman, C. Ordförande: 'Pauli, Georg. Sekreterare: Hamilton. H. E. G., grefve. Vice ordförande: Pauli, H., fru. Ledamöter af redaktionskemitån. Forssell, S~kreterare: Bergh, R... H.; Arnberg, J. W.; Palme, J. H.; Af- VIce se~reterare: Nord~trom, zelius J. Skattmastare: Lundstrom, E. K., Vice skattmästare: Bonnier, E., fröken. Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Ordförande: Nordenskiöld, A. E., friherre. Sekreterare: Retzius, G. Skattmästare: Fock. A. H., friherre. Ledamöter i styrelsen: Lind af Hageby, Ebba, f. Hierta, fru; Retzius, Anna, f. Hierta.fru: Nordenskiöld, A. E.frih.; Retzius, G.; Fock, A. H., frih.; Loven, Chr.: Cederblom, J. E. Konstnärsklubben.. Ordförande: Lindberg, Adolf. Vice ordförande: Arborelius, O. Sekreterare: Möller, C. Skattmästare: Fahlgren, C. A. Klubbmästare: Sörling, O.. Suppleanter: Haglund, R.; Akerlund, J. Publicistklubben. Sveriges Allmänna Konstförening. Ordförande: Wult von Steijern, F. (Kungsträdgården f.d. Blanchs konstsalong.) Vice ordförande: Neander, John. Sekrete~:are: Hoogerst?lpe, Gunriar. Ordförande: von Rosen, G. $.ka.ttmastare:. Gumrelius, ArVId. IVice ordförande: Gumselius, Arv. Ofrige le~amoter: Hammarlund, E.; Bran- Öfrige ledamöter: Norbin, F. C.; Möller, C.; tmg, HJ.; Hellberg, F. Lindman, A.; Belfrage, J. G. W.; Hör- Föreningen för Stockolms Läsesalong. lin, H. (Lokal: Beridarbansgatan 25: öppen alla Suppleanter: 'I'horell, R.; Dahlman, C. E.; söcknedagar från 9 f. m. till 10 eft. m.. Hubner, L. Söndagar från 2-10 eft. m.) II Konservator: Hafström. Gillis. Sturrtee : Sekreterare: Wåhlin, Karl. Ordförande: Lind af Hageby, Ebba, fru. Kassaförvaltare: Norbin. Fritz. Sekreterare: Fryxell, Eva, fröken. --- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Föreningar och Sällskap m. m. 729 Musikalis~a Konstföreningen. derströrn, C. R., frih.; Palmstierna, C. (Expedition: Stora Nygatan 12.) F. H., frih.; Hierta, C. G., frih.; Stuart, Direktion: L. '1'.; von Krusenstjerna, J. E. Ordförande: Äbergsson, A. V. 'i'jenstem,än: Sekreterare: Svedbom. V. Riddarhussekreterare och ombudsman: Stu- Skattmästare: Hirsch, Ot.to. art, J. M. Styrelsele damot: Lindroth, A. F. Riddarhuskamererare: Silf'versparre, O. Riddarhuskanslist : Blomstedt, C. O. Stockholms Allmänna Sångförening. Hammarskiöld-Risellschöldska Stipendii- (Stiftad den 5 mars 1862.) fonden. Ilirelction : Ordförande: Nyqvist, J. A. O Skatt.uästare: Johansson, Thure...rdf'örande : Vare nins, N. A. Sekrcterare: Hultberg, Gustaf. Ofrige ledamöter: Friis, G.; von Knorring, J. H. E.; Forsberg, C. L. o Sånglärm'e: Sekreterare och redozörare e Holmertz. C,' 1:ste: Akerberg, Erik; ~:dre: Lindqvist, H. [ B. M. " Sånglokal: 3kärlSårdsgatan 6. U ndervisning meddelas i tonträffning, köroch qvartettsång. Inskrifning för personer med sångröst sker vi <t öfuingarne hvarje tisdag kl. 9-1/211 e. m. De Enskilda Bankernas Syndikat. Ordförande: Quensel, r. U. yice ordförande: Tempel man, V. Ofrig-e ledamöter: Eberstein, Ch.; Gihl, G.; Wallenberg, K. A. Qvartettsångare-F örbundet. (Stiftadt 1883 af framl, Kormästaren Aug. Edgren.) Föreningen emot lifsmedelstullar. Sånglokal: Smalandsgatan 15 A 1 tr. (Stockholrn.) Sällskap för odlandet af kör- och qvar- Föreningens angelägenheter handhaftettsång af företrädesvis nordiska vas af en af omkring 500 personer beståkompositörer. ende centralstyrelse med säte i Stockholm Hedersledamot: Henneberg, Rich. samt af styrelserna för Föreningens filialer I.e Sånganförare : Andersson, Alfr. i landsorten. Sångrepetitör Ulls ted t, John. Ordförande: Bennich, N. A. G. Ordförande: Herlin, Ch,es. Vice ordförande: Wrern, C. F. Skattmästare: Schuldheis. Hj. Skattmästare: Söderström; C. C. Bibliotekarie: Uflstedt, Alfr. Öfrige ledamöter af centralstyrelsens verk- Anmälning om inträde för Sångare och stallande komite: Arnberg, J. W.: Beck- Passiva sker genom Styrelsen hvarja Ons- man, E.; Dickson, Ch.: Hamilton, H.; dag kl. '12 9 e. m. Särskild tonträffnings- Loven, Chr.: Watlden, W. kurs för oöfvade sångare. Sekreterare: Muntan, C. O. Sällskapet för Svenska Qvartettsångens befrämjande. (Stiftadt 1884.) Ordförande: Nyström, A. Vice ordförande: Myrberg, A. 1'1. Skattrnästare: Rystedt, M. ekreterare: von Otter, E. O.. frih. Ofrige, ledamöter: Frieberg, F. A.; Ohlson, L.; Akerberg, E. Tillgodoseende af kapital, handel, industri, m. fl. intressen. Riddarhusdirektionen. Ordförande: Björnstjerna. O. M. Ledamöter: von Rosen, F. C., grefve; Ce- Svenska Qvarnindustriidkare-Föreningen. Styrelse.' Ordförande: Bengtson, Carl, Stockholm. Vice ordförande: Wennberg, Frans, Stockholm. Sekreterare och kassaförvaltare: Sundberg,.. E. G. Ofrige ledamöter: Althainz, F. G., Stockholm; Sandberg, D. E., Göteborg; Jeansson, Joh., Kalmar. Sågverks- och Trävaruexportföreningen. _ StY"eise: Hummel, D.; Wikström, P. M.; Wilms, H.; Olrog, 'l'hv., Asluncl, F. A. Suppleanter: Francke, R.; Wikström, C. Ombudsman: Jahnke, Alb. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 730 Föreningar och Sällskap m. m. Sve~ska Bryggare-Föreningen. Suppleanter: Askerberg, F. C.; Lindqvist, S,. J.; Philipson, C. D.; von Platen, L., Ordförande: Bjurholrn, A. friherre ; Westermark,.G. E.; Arfvedsson, Yice ordförande: Egnell, Emil. C. E.; Söderlund, C. A.; Höijer, O. ()frige ledamöter: Dölling, F.; Qvennerstedt, C. F.; Sellman, G.; Sandvall. A., Borås; Svensson, J., Söderhamn; Lyckholrn, L W., Göteborg, Cederberg. F., Orebro, Sekreterare: Heljestrand, Adolf. Sveriges Allmänna Handelsförening.. Ordförande: Ekdahl, Gust., Södertelje. Vice ordf. och kassadirektör. Rossander. J. F., Stockholrn. Yice kassadir.: Bengtson, C., Stockholm. Ofrige ledamöter: Eklund, Henr. Sthlm; Frick, Otto F., Malmö; Gedda, Herm., Göteborg; Grahn, L. F., Umeå; Hasselquist, Carl, Kalmar; Johanson, C. Emil, Sthlm; Lithander, P. Em., Göteborg; Lundblad, E. A., Eskilstuna; Nachmanson, Abr., Sthlm; Petri, Axel, Eksjö; Sand wall, F. G., Jönköping; Strindberg, J. O. Sthlm; Svartling, Axel, Norrköping; Wallströrn, Axel, Uddevalla: Wollin, G., Ystad; Yden, N. O., Sthlm; Ostlund, A., Enköping. Sekreterare och kamrerare: Sundberg, E. G. Förvaltn'ings-utskott: Ordförande : Ekdahl, Gust. vice Ordf.: Rossander. J. F. Öfrige ledamöter: Bengtson, Carl; Eklund, Henr.; Strindberg, J. O. Husegareföreningen. Kontor: Regeringsgatan 12. Kontorstid: Allm. Tel Ordförande: Sjöqvist, Joh. Kassör: Lundin, Walfr. Sekreterare: Pettersson. Aug. Ledamöter: Asbrink, J. A. L.; Granholm, C. H.; Hammarlund. N. M.; Söderlund, C. A.; Lannerstjerna, F. W. Revisor: Vollert, Rud. Suppleanter: Lindmansson. J. A. W.; Ludvig, Rud. Försäkri ngsföreningen. Ordförande: Sidenbladh, E. Vice ordförande: Lagerbring, G., frih. Sekreterare: Leffler, J. Redaktör af Försäkringsföreningens Tidskrift: Leffler, J. Stockholms Byggnadsförening. (Stiftad år 1848.) Ordförande: Olsson, C. A. Vice ordförande: Grundström. J. Sekreterare: Flodqvist, J. Skattmiistare: Blanck, Otto. Bibliotekarie: Hallström, il. J. Sveriges Handelsresande Förening Ledamöter: Hoffrnan, W.; Söderlund, C. Å.; stiftad Hultman, C. A. Regeringsgatan n.o 32 (Högstedt & C:o). Rev~sorer: von Heijne, Th.; Lundgren, Styrelse : Rosander, Eduard, ordförande; S Hjalmar. Krook Anders vice ordförande' EnO". uppleant: Atterberg. H. ström, C. F. hedersledamot,, ö sekreterare; --- " Strömberg, Ö.: kassaförvaltare; Axelson, Stockholms Grosshandelssocietets Henrik; Jacobsson, Aug., Gimberg, Oscar; deputerade. Sannberg. K.; Karlson, Otto; Lannge, Ordförande: Peyron, L. C. E.; Mårtenson, Edm.; Platin, Victor; Ledamöter: Fredholm, L.; Bäckström, J.; Wollin, Birger. Brinck, A. E.; Frestadius, A. W.; Loven, Suppleanter: Girnberg, Axel; ~arlen, J. A.; John: Almgren, O.; Broman, J. H.; Berg, Lannge, W.; Schlaaf, C. F.; Osterlund, A., N.; Höglund, O. M.; Falkman, C.; Wik- Johansson, E. ström, Carl. Sekreterare: Lindeberg, G. Karnererare. Fredenberg. H. Stockholms Fastighetsegareförening. Ordförande: Nyström, C. Vice ordförande: Palmstierna, C. F. Skattmästare: Holmström, M. $.ekreterare och ombudsman: von Sydow, Hj. Ofrige ledamöter: Stålhammar, A.; Belfrage, J. G. W.; Danelius, B. A.; de Champs, C. E.; Ohlsson, Joh.; Smitt, J. W. Stockholms Köpmannaförening. (Byrån, Stortorget 1, öppen alla dagar kl ) StY1 ez s c: Ledamöter: Almgren. O., ordf.: Möller, G.; Strindberg, J. O.; Loven, J.; Broman, J. H.; Nachmanson, H. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Suppleanter; Berg, N.; SOD, Ax. Kamererare: Lindeberg. IL A. Ombudsman: Agrell, A. Bokhållare. Pettersson, A. Föreningar och Sällskap m. m. Stockholms Fabriksförenings Fullmäktige. Stråle, G. H., ordförande; Bäckström, J., vice ordförande; Almgren, O.; Almström, Falkman. C.; Abram- Sekreterare: Kindberg, J. W.; Carlen, G. Kassör: Landmark. S. A. 8jukvisitörer: Grönberg, C,. G.; Blom, P. J.; Morens, J. W.: Lundqvist, A.; Sporre, C. J.; Nyman, 1\1. A.; Brandström. III. A.; Bergqvist, V.; Lindström, C. G.; Hällström, C.; Källsten, G. A.; Käll, J, E. Kassörens expeditionstid: söknedagar kl. 5-7 e. m.; All m. tel. 625S. R.; Vikander, A.; Berglöf', A. M.; Bolinder, J.; Brinck, A. K; Hallström, P. W.; Lind~~o~ Fr.; Lindcroth., J:. G.: Ll~~din~ A. ~., Ramstedt, R. W.. Söderberg, J., Telauder, R.; Winborg, Th. Styrelsen för Stockholms stads Handtverksförening. Ordförande: Backman. J. F. Vice ordförande; Lyth, G. V. Kontrollanter vid kassan: Höglund, F.; Jacobson, E. Öfrige ledamöter: Åhlström, C.; Andersson, C.; Bergengren, J. R.; Cederlund, E. H.; Edberg,.IL; Friberg, J. L.; Löwstädt, C. R.; Mineur, C. G.; Nylund. L. V.; Svensson, C. P.; Westerdahl, A. R. Suppleanter för bedömande af arbetsprof., hörande till yrken, som ej äro inom styrelsen representerade: Carlsson. C. A.; Nilsson,.J.;" Gustafsson, J.; Schiitz, C.; Oströrn, J. tjo Sekreterare: Dahlg-ren, C. För utdelande af betyg och belöningsmedaljer efter förevisade arbetsprof. sammanträder styrelsen uti Handtverksföreuingens lokal, Brunkebergs torg 15, sista helgfria fredagen i hvarje månad; arbetare och lärlingar skola derom anmäla sig hos ordföranden. Stockholms Arbetareförening. (M.almskilnadsgatan 52.) Direktion: Ordförande: Håkansson, J. Vice ordförande: Eriksson, J oh. Sekreterare: Hultrnan, G. W.; Hel'tJhn, F. Kassör och vice värd; Morens, J. W. vice kassör: Kindberg. J. W. Bibliotekarier: Stä hl, S.; Rydberg, C. A.; Nessling. C. E.; Fagerström, D.; Hällström, C.; Qvamströrn, A. W.; Anders-. son, S.; Käll, J. K; Söderlund, J. E. Kassörens och vice värdens expeditionstid : sökned. 12-2; Allm. tel. 6~ 58. Föreningens Sjuk- och Begrafningshjelpsfond. Ordförande: Olsson, Per. Vice ordförande: Eriksson, Joh. 731 Föreningens Föreläsningar. Inspektor: Rydberg, Viktor, professor. Stsjrel se, Ordförande: Friesen, S. von, rektor. Sekreterare: Kindberg. J. W. Kassör: Morens, J. W. äfrige ledamöter: Mittag-Leffler, G., prof.; Hedin, A., fil. dir; Rydberg, C. A.; Håkansson, J. Föreningens Tio-öresafdelning. Sup-els».- Ordförande: Rubenson, S. Y. Sekreterare: Lindblad, G. Kassaförvaltare: Landmark, Amanda, fru. Vice kassaförv.: Holmqvist, Carolina, fru. Kontrollanter: Kindberg. Maria, fru; Abel, Henny, fröken; Morens, Selma, fröken. Liberala Valmansföreningen. Styrelse.' Ordf.: Olsson, John, (träffas Kammakaregatan 6). Vice ordf'.. Eklund. Oscar. Sekreterare: Sohlman, Harald (träffas å Aftonbladet). ~kattmästare: Palm, Aug. Ofrige ledamöter: Fjällbäck, J. A.; Jansson, K. A.; Borg, J. F.; Bengtsson, N. J.; Ericsson, Gustaf; två platser vakanta. Suppleanter: Erikson. J. M.; Cederborg, O. H.; Alden, G. A.; Ekman, E. J. Rådgifvande utskott: Ohlson, Johan; 'l'idl.eck, J. H.; Hultgren, O. J.; Dalman, C. E.; Granat, P. A.; Staf, L. O.; Franzen, Andrew; Retzius, Gustaf; Linder, N.; Pettersson, C. J.; Vestin, A. A.; Palme, Sven; Olsson, Olof; Beckman. Ernst; Palm, J anne; Winkrans, W. '1'-: Lindblad, Lambert; Hammarlund, Emil; Köersner, Vilh.; Svensson, Johan nes; Odhner, A. C.; Engström, J. E.; Laurent, J. S.; Nyström, Ludvig. Kretskomiteer: Första valkretsen: Ordf.: Berglund, W.; vice ordf.: Laurent, J. S.; Sekreterare: Runnbäck, O. E. Andra valkretsen: Ordf.: Ohlsson, Johan; vice ordf.: Ollen, P.; Sekreterare: E. H. Brand- -och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Gissler,

10 732 Föreningar och Sällskap m. m. Tredje valkretsen: Ordf.: Olsson, Olof; vice/ ~ekreterare: Carlsson, G. ordf.: Westling, D. H.; Sekreterare : Ce- Ofrige Ledamöter: af Kullberg. H.; Cassel, derborg, O. H. C. E.; Söderberg, K. A.: Ljunggren. C. Fjärde valkretsen: Ordf.: Palme, Sven; vice J.; Rosenblad, C.. friherre; Abramson, A.; ordf.: Byström, J.; Sekreterare: Berg, Hjrtl- af Petersons, F. A. S. mar. Femte valkretsen: Ordf.: Lagerholm, W.; vice ordf.: Höjer, M.; Sekreterare: Hallgren, P. V. Sällskapet Enighet och Frihet. (Köpmangatan 10. Ordinarie sammankomst 2:dra söndagen i febr. månad; uppbördssammankomster 2:dra söndagen i hvarje månad). Ordförande: Elmgren, J. P. Vice ordförande: Hellström, J. W. Sekreterare: Agnår, C. G. Kassaförvaltare: Land'by, O. Th.; Strömmer, C. E.. Allmänna Sjuk- och Begrafningskassan i Stockholm. (Karlavägeu 10 B. 4 tr. upp.) Ordförande: Enblom, C. J. Vice ordförande: Berggren, W. F. Sekreterare: Brandt, C. ~assör: Strömberg, J. H. A. Ofrige ledamöter: Norling, C. E.; Lundgren, J. P,; Tengblad, L. L. Kassörens mottagningstid: helgfria Måndagar, Onsdag-ar och Lördagar kl. 8-9 f. m. och 4-5 e. m. Stockholms Börsförening. Direktion: Heckscher, E.; Graf, W.; Neijber, M. J. Stockholms Schacksällskap. (Berns salong, l tro upp; uppgång från, Näckströmsgatan). Alla dagar kl. 5 e. m. Hedersledamot: Nordenskiöld, A. K, frih, Orc1förande:Wrern, C. F. Vice ordförande: Saloman, G. Skattmästare: Salomon, S. Sekreterare: Sahlberg, O. 'W. R. Militärsällskapet i Stockholm. Ordförande: Björnstjerna, R. M. Vice ordförande: Rudbeck, Z., frih. Ledamöter: Wikander, J. G.; Ridderstad. W.; Rosenblad, C., friherre; Wästfelt, O.; Wrangel, C. G. T., grefve, Billmanson, A.; Stjernspetz, H. Suppleanter: Malm, O. B.; von Hofsten, C. H.; Hamilton, A. grefve; Falkman, L.; Rudling, A. E.; Stedt, N. G.; Virgin, J. Direktion: Bergman, G., C:SOII; af Petersens, F.; Wawrinsky, H. L. Sekreterare: Elson, G. Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa. (Malmtorgsgatan 5, 1 tr.). Helsovårdsföreningen Stockholm. afsedd för lärarinnor, i tjenstebefattning anstålda qvinnor, m. fl. Ordförande: Ödmanson, E. Ordförande: StY"els,: Vice ordförande: Linruth. K. Rosen, P. G. Sekreterare: Wawrinsky, R. A. Kassaförvaltare: Nyström, C. Kassaförvaltare: Dahl, F. G. A. V'd Ex ditio e } A. Roos, fröken. äfrige ledamöter: Fröman, Otto; Henri-..l pe hl n n A. Fabricius, fröken. ques, P.: Asplund, H.; Rubenson, S.; Ofrige Ledamöter: Pontin, D.; Lybeck, Fr., I Westin, O. E. fru; Plorngren, G. von, frö k.; Sandahl. O. Kassan är öppen hvarje helgfri torsdag kl. Svenska läkaresällskapet. 1/26-'127 e. m. (Jakobsgatan 19.) Nöje och nytta, fackintressen, gymnastik, sport m. m. "Sällskapet". D'irelstion : Ordförande: Björnstjerna, O. ]VI. Vice ordförande: Osterlind, A. Kassadirektör. Söderström, C. C. Ordinarie sammankomst under juni, juli och augusti månader livarannan tisdag; under öfriga tiden af året hvarje tisdag kl. 7 e. m. Ordförande: Linroth, K. Sekreterare: Sonden, M. Skattmästare: Ljungberg, K. Bibliotekarie: Bensow, J. O. Brand- och lifförsäkril1gs-aktieboiage~ SVEA. ;3 Drottninggatan.

11 Föreningar och Medicinska Föreningen. (Klarabergsgatan 68, 1tr.) Föreningens Förman: Medin, Oskar, Professor. Förening; n"»ic» Förman: 'I'igerstedt, Rob., Professor. Ordförande: von Hofsten, S. A. G..Med. D:r. Sekreterare: Asplund, E. M., Med. Kand. Värd: Weinberg, Karl, Med. Kand. Bibliotekarie: Zander, E., Med. Fil. Kanel. Skattmästare: Fil. Kand. Engblorn, W., kassör, Med. Klubbmästare: Levin, E., Med. Stud.: Frick, A., Med. Stud. ~ånganförare: Vakant. Ofrige ledamöter: Afzcl ius, A., Med. D:r; Levertin, A., Med. D:r; Lindström, G. A., t. f. Professor; Santesson. G., Med, Kand. I: iirualtnin gs1l iimnden : Skattmästaren Bergman. Fr., Med. Kand.; Bergman,.T., Med. Kand.: Forsell, W., Med. Fil. Kand; Nordenfelt, E., Med. Fil. Kand. Medicinska Föreningens lokal hålles öppen för föreningens medlemmar alla dagar från kl. 8 f. m. till 10 e. m. Biblioteket öppet för utlåning Tisdagar och Fredagar Id. 2-2,45 e. m.; a. t. 60. Svenska Veterinärläkareföreningen. Ordförande : Lindqvist, G. A. Vice ordförande: Schoug, E. Sekreterare: Nordendahl. J. \\'. Räkenskapsförare: Billström. Ax, Apotekaresocieteten. (Vallingatan 20.) Irirektion : Ordförande: Sebardt. \V Direktörer: Piltz, G.; 'rillander, H.; 'fhedenius, H.;' Murray, A. Suppleanter: Norselius, R. och Chrysander, J. Sekreterare: Lehman, A. Skattmästare: Boberg, A. T'axe-reuisorer: Lehman, A.; Murray, A. Apotekare och apotek, se udressafdelningen. Farmaceutiska Föreningen. (Vallingatan 20.) Ordförande: 'I'herlenius, G. G. H. Sekreterare: Wal1er, F. A. E. Sällskap m. m. 733 Kassaförvaltare: Hcdrnan, J. A. Bibliotekarie: Ahlberg, K. A. Ofrige ledamöter: Stahre, N. L.: Lindman, U. Bl.; Källström, A. E. Th.; Sehillberg, A. J. Embetsmän: Ordföranden, Sekreterareu, Kassaförvaltaren, Bibliotekarien. Klubbmästare: Sjöstedt, G. W. S. Sånganförare: Petersson, O. H. Diskussionsnämnd: förman: Stahre, L. Ofrige ledamöter: Källström, E.; Ahlberg, K. Farmaceutiska fireljingens lokal ar för ledamöterna tillgänglig hela året hvarje dag från kl. 10 f. m. till 9 e. m. Bibliotek och samlingar äro tillgängliga efter tillsägelse hos bibliotekarien, som träffas på tider, hvilka äro särskildt anslagna i föreningens lokal. ',' Svenska Ordförande: Sjöberg, E. Sekreterare: Wessler, J. Skattmåstare: Skogsborg, R. Bibliotekarie: Martin, le Tandläkare-Sällskapet. Sveriges allmänna Folkskollärareförening. Centralstyrelse: Ordförande: Skoglund, A. F. Vice ordförande: Söderberg, J. G. Sekreterare: Berg. Fridtjuv, Kassaförvaltare: Harnruarlund, Emil. Öfrige ledamöter: Dalström. J. J.; Dalin, Alfr.; Johansson, Johannes. Suppleanter: '1.'hysell, Joh.; Rodhe, B. G.; Lindvall, K. J. Stockholms Brand- och Lifförsäl<rings-Aktiebolaget SVEA. Folkskollärareförening. Styrelse.: Ordförande: Dal ström, J, J. Vice ordförande: Berg, Pridtjuv. Sekreterare: Bergqvist, A.; Broström, K. O. Kassaförvaltare: Eden, L. A. Öfrige ledamöter: Linden, A. V.; Berg, Hj. Studentföreningen i Stockholm. (Vasagatan 19.) Ordförande: Fredholm, I var. Vice ordförande: Klinckowström, A. Sekreterare: Billberg. Ossian. Skattrnästare: SahJbom, Naima. Bibliotekarie: Hroggblom, K. Svenska Döfstumläraresällskapet. Ordförande: Ekbohrn, G. K., Rektor, Bollnäs. Vice ordförande: Östberg, J., Kyrkoherde, Hjorted: Inspektor öfver döfstumanstaltema i riket. 13 Drottninggatan.

12 734 Föreningar och Sällskap m. m. Sekreterare och redaktör af Sällskapets Sekreterare: Blumenberg, R. Tidskrift: Nordin,' };'., Direktor, Skara. Vice sekreterare: Johanson, Joh. Kassaförvaltare: Zetterman,-E. A., Direk- Skattmästnre: Berg, A. F. tor, Wadstena. Hedersledamöter: Borg, O. E., f. d. direk- S k T "d å d f". tor m. m. vid Manilla institut; Klingspor. I vens a.ra og r. s 0orelllngen. C. A., f. d. direktor och lärare vid Hjor-] ' (Rosendal 'a Djnrgården.) teds döfstumanstalt i Småland. I Ordförande: Sandahl. O. Th. Handelsvetenskapsfören ingen. Vice ordförande: Wretrnan, F. Ordförande: Vakant. Vice ordförande: Smeclman, Karl A. Sekreterare: Smedman, Gust. Kassaförvaltare: Widfors, Mauritz. Konsulterande ledamot: Lundmark, D. Suppleanter: Currnan, W.; Rydberg, F, Revisorer: Wiren, A. G.; vakant. Gartnersällskapet. (Götgatan 43.) Ordförande: Anderson, Aug. P. Vice ordförande: Wennströrn, J. P. Sekreterare: Afzelius, J. A. Protokollsförare: Moberg, C. (adress: Stockholms fröhandel). Skattmästare: Pihl, A. Vice skattmästare: Werner, A. Bibliotekarie: Stenholm, E. Vice Bibliotekarie:,LindgJ;en, A. V. Svenska Trädgårdsodlareförbundets Centralafdelning. Sttrelse: Ordförande: Edberg, F. Vice ordförande: Grahn, };'. A. Sekreterare: Holm, V. F. Vice sekreterare: Berglund, J. F. Kassör: Eriksson, Ernst. Vice kassör: Jonsson, C. O. Bibliotekarie: Carlsson, C. J. Vice Bibliotekarie: Eriksson, J oh. Svenska Bokhandelsmedhjelpareföreningen. (Stiftad d. 29 Sept. 11'88.) Lokal: 3 A Hamngatan. Styrelse; Ordförande: WalJin, H. Vice Ordförande: Norell. Otto A. Sekreterare: Sunesson, J. 8kattmästare: Lindqvist, L. Styrelseledamot: Pira, F. Suppleanter: Huldtgren, H. W.; Getzhult. Carl Fr. Stockholms Svampvänner. Ordförande: Lindblad, M. A. Vice ordförande: Sandahl. O. Th..Brand- och Lifförsäkrings..Aktiebolaget SVEA. Öfrige ledamöter: 'I'hedenius, IL F.; Rosen, N., grefve; Tamm, O.; Ström, J.; Lov~n, Chr.: Key, E. A.; Bolinder, A.; Ålrutz ;: A. O.; Sjögreen, J. R.; Eriksson, J.; Andersson A. P. Föreståndare för Föreningens trädgård och elevskola: Pihl, A. Lärare vid elevskolan: Pihl, A.; Lundell, P. M.; Bovin, K. Föreningen Svenska Florar1s vänner. Ordförande: Björklund, Emanuel. Sekreterare: Petersson, Edvard, Notarie. Skattmästare: Johansson, J. Th. Si Ikesodlingssällskapets Förvaltnings utskott. Ordförande: Hallenborg, M. Ledamöter: Smitt, F. A., sekreterare ocn skattmästare; Fahnehielm, O.; Aurivillius, C.; Platen, L. von, friherre. Samfundet för Nordiska Museets Främjande. (Drottninggatan 79.) Skyddsherre: H. M:t Konung Oscar II. Styt'else: Ordförande: Hemmarek, C. G. Öfrigc ledamöter: Bolinder. J.; Hazelius, A.; Key, A; Abergsson, A. V.; Vakant.' Sekreterare och skattmästare: Hazelius, A. Biträdande sekreterare: Vistrand, P. G.; Ljungberg, Agnes: Axling, Agnes; Södermark, Maria: Levin, Visen. Nordiska Museet. Drottninggatan 71 A och B eller de s. k. norra och södra paviljong-erna; Drottninggatan 79, 1,2 och 3 tro upp, äfvensom Drottninggatan 77, 1 och 2 tro upp, den sistnämda lokalen med ingång från och sammanhängande med Drottninggatan 79; Drottninggatan 88, 1 tro upp samt Framnäs å Djurgården. Ordförande: Hernmarck, C. G. Andre ordförande: Key, Å. Styresman: Hazelius, A. Skattmästare: Abergsson, A. V. I 13 Drottninggatan.

13 '.. Föreningar och Sällskap m. m. Öfrige ledamöter af styrelsen: Bol inder, J.j Typoqraflska Föreningen. Vakant.. (Brunkebergstorg 2 till höger öfver gården Amannense~: Helleday, Emilia;. Vistrand, '2 t~.upp.) P. G.; LJungberg, Agnes; AxlIng', Agnes; Ordförande: Mårtpnson L. Al]O'. K~stner, Maliuj Söderrnark, Maria; Levin, Vice ordförande: BystrÖm, Her~. VIsen.. Kassör: Westlund. Thure. E. o. amanuen~er: HeJJed.ay, Herrnina, f. Sekreterare: Holmstedt, C. R. Helleday. Levin, Anna, Linder, ~da; N.ord- Bibliotekarie: Didrikson, G. D. berg, Ida; Ström, Selma; Wallin, Hilda, Nauman,Augllsta;Hammarstedt,E; Palm,C. Biträdande amanuenser: Hermelin,.Märta; Planthaber, Jane; Lamm, Agnes. Hygieniska Museet. (Karolinska Institutet.) (Stiftadt af Stiftelsen Lars Hiertas minne; Linroth. K.; Curman, C.; Cederblom. J. E.; Westin, O. E.; Wawrinsky, R. A.; Hierta- Retzius, Anna. Svenska Teknologföreningen. Arsenalsgatall 2 A. F ärvaltningsutskott: Ordförande: Storckenfeldt, E. Vice ordförande: Andersson, J. O. Ledamöter: Wiman, E. A. (ordförande i föreningens andra sektion); Lagergreen, A. L. A. (ordförande i föreningens första sektion) och Laurin, C., (kassadirektör). Sekreterare: Boberg, G. Redaktör för föreningens organ n'i'eknisk Tidskrift», Hoffstedt, W. Svenska Bokförläggareföreningen. Ordförande: Selig mann, J. Vice ordförande: Kruhs, K. F. Sekreterare: Nauman, '.I'h. Kassaförvaltare: Bonnier, r. A. Boktryckerisocieteten. Ordförande: Hreggströrn, Ivar. Sekreterare: Bruzelius, A. J. Nya Bokförläggareföreningen. Ordförande: Holm, G. B. A. Vice ordförande: Beijer, F. P:son. Ledamot i styrelsen: Kinberg, Hj. Sekreterare: Tegner. J. B. Kassaförvaltare: VY aljin, E. W. Svenska Bankmannaföreningen. 8tY'rPlse: Ordförande: LidelI, Per. Vice ordförande: Heckscher. I. ~ekreterare: Lundberg, Rud, Ofrige ledamöter: Enell, O.; Lindstedt, A. V.; Palm, J.; Weideman, A. 735 Svenska Typografförbundet. (Adr.: Sven Linge, Köpmantorget 2.) Blom, J. L. A.; Dermenstoff. J.. L.; Didrikson, G. D.; Edin, C. G.; Landberg, Gottfr.: Liuge, S.A.; Mårtenson, L. Aug. Typografernas Arendsförening. (Lokal: Typografiska föreningen, Brunke.. berg-storg 2.) Stiftad 1889; har till ändamål att verka för den Arendska stenografien bland typograferna. Ordförande: Malmgren, C. F. Vice ordförande: Gustafsson, E. Sekreterare: Edin, G., adr, Aftonbladet. Vice sekreterare: Norrman, A. Skattmåstare : Ericsson, C. E. Bibliotekarie: Didrikson, G. D. Litografiska Föreningen i Stockholm. Ordförande: Sachse, E. Vice ordförande: Öst, Tycho. Kassör: Melin, C. O. Sekreterare: Kruger, F. Vice Sekreterare: Söderlund, J. E. Å ngfartygs- Befäl hafvare-sällska pet. (Stiftadt år 1857.) Sty"else: Ordförande: von Sydow,.F'. Vice ordförande: Nyman, C. E. Sekreterare: Ekdahl, A. F. Skattmästare: Samsioe. C. R. Ledamöter: Axberg, J. W.j Byström, H.; Hartzell,.J. A.; Hed borg, O. F.; Lindbom, P. B.; Lubeck, E.; Lönegren, V.; Werner, J. Ångbäts-Befälhafvare-Föreningen "Å. B. F." Sjuk-, begrafnings- och understödsfonder. Blornqvist. J. P., ordförande; Sjödin, B. P.,. vice ordförande; Söderström, F. G., skatt mästare : Hård af Segerstad, M., sekre- terare ; Nyström, C. G., ombudsman. " \ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 736 Föreningar och Sällskap m. m. Maskinistföreningen. Nyr"lse: Ordförande: Borg, J. F Vice ordförande: Alenius, V. W. Skattinästare och Bibliotekarie: Ellioth, E. F. Sekreterare: Gummesson, O. Kassakontrollaut : Mattsson, F. L. L. Ombudsman: Levin, C. G. Ordningsman: Pettersson, A. F. O. Styrelseledamöter: Sjöberg, G. A.; Westlin, J.; Lindgren, G. C., Skattmästaren träffas alla söknedagar kl. 3-5 Tyska Skolgränd n:o 8 A, 1 tro upp. Stockholms Nya Maskinistförening sammanträder 4 gan ger om året å källaren Fredens festvåning. Ordförande: Sandahl, J. J. Sekretcrare: Lennholm, F. G. Kassör: Akesson, J. Ombudsman: Johansson, A. G. Stockholms gasverksarbetares sjuk- och begrafningskassa. Ordförande: Ahlsell, Ad. Vice ordförande: Widen, J. W., J,?:assör: Nilsson, Hj. Ofrige ledamöter: Hammarströrn, J. G.; Sundell, Alfr, lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa. Stsp-else: Ordförande: Johansson, C. A. Kassör: Haglund, L. F. Sekreterare: Forssman, C. G. Ombudsmän: Berggren, J. F.; Andersson, C. Handarbetets Vänner, hvars ändarnål är den svenska hemslöjdens förädling i konstnärlig och fosterländsk riktning. (Brunkebergstorg 18; öppet 10-4.) Ledamöter: Wallenberg. A., fru; Ankarsvärd, E.. fru; Petrelli, I., fru; Wising, S, fru; LimnelI. F., fru: Curman, C., fru; Odelberg, E., fru; Wiuge, H., fru; Robtlieb, M., fröken. Suppleanter: 'I'horell, H., fru; Cardon, K., fröken; Claösen, F., fru; Grundström. C., fru; Tamm, E., friherrinna; Gisberg, S., 'fröken.; Le.vison, J., fröken; Liljecrantz, E., friherrinna; Wrern, E., fru. Stockholms Gymnastik- & Fäktklubb. Smålandsgatan 15 B. (Stiftad 1876.) Ordförande: Balck, V. G. Vice ordförande: Johnson, E. G, Sekreterare och Skattmästare. Wancke, F. T. Ledamöter: Francke, Ro bert; Kantzow, Gustaf; Klefberg, Fr.: Palm, Ivar; Ramstedt, Carl; Schersten, Otto; Widmark, Johan. Dagliga öfningar i friskgymnastik för äldre och yngre män samt i fäktning för.. nybörjare och försigkomna. Ofningstimmar kl. 7-8, 8-9 f. m., 3-4, u 8-\;1 e. m. Arsafgift: 5 kr. Afgift för deltagande i öfningarna; för en månad 7 kronor; vid förskotts betalning för hela tiden på en gång får tre eller flera månader 5, kr. pr månad. / Kalla och modererade duschar finnas. Stockholms södra Gymnastik- och Fäktklubb. (Stiftad 1882.) (Lokal: Sot Paulsgatan 21 A.) Ordförande: Anderson, A., Generaldirektör. Sekreterare o. skattmäst.: Burman, B. F. Öfriga ledamöter: Cronhielm, G. O., grefve; Wistrand, d'a.: HelJeberg, C. A. Öfningstider kl. 7-9 f. m. Stockholms Gymnastikförening. (Stiftad 1875.) (Lokal: Norra Latinläroverket, 7l Drottninggatan.) Ordförande: Balck. V. G. Vice ordförande: Hartzell, K. J. Sekreterare: W sern, Charles. Skattmästare: Feychting, O. H. Materialförvaltare: Blomberg, P. Ledamöter: Schersten, Otto; Jansson, A. Öfningstider: Måndagar, Torsdagar '128-9 e. m. pedagogisk gymnastik, Onsdagar o. Fredagar kj.18-9 e. m. räckgymnastik O. fri gymnastik. Arsafgift: Kr. 15 i ett för allt för 7 månader. Till medlem antages en hvar, som eger någon gymnastisk färdighet samt intresse och hag för idrottsöfningar, Qvinliga Gymnastik-sällskapet. Ordförande: SiJow, Carl. Sekreterare: Högström. Sally. Skattmästare: Sommar, Anna, Ledamöter: Fogelström. Ellen; HarteJius, J eanna; Kylen, Lydia. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 , Föreningar och Sällskap m. m. 737 Stockholms Qvinliga Gymnastikförening. Sekreterare och kassaförvaltare: Köhler,Ol. Ofrige ~edamöter: Carlström. Clara,.f~u; Ordförande: Falck, Vendela A:son. Eurenius, P. L.; von Hofsten, Sven; LIlJa, Vice ordförande: Beronius, Greta. A:. J.; Schumburg, R.; Saxen berg, Sofi., Sekreterare: Högström. Sally. fro~~n; Ullstedt, Alfred... Skattmästare: Wallroth, Jenny. Sallsk.a:'pets sekreterare och kas.saf?r- Ledamöter: Sommar Anna' Hartelius Je- valbare, Kohler, Ol., mottager anmälniuanna, ", gal' om inträde i sällskapet samt ombesörjer dess Iiqvider. Kvinnoklubben. (Lokal: Drottninggatan 8.) Stockholms Allmänna Simförening. (Postadr.: Stockholm.) Ordförande: Anderson, H., fröken. Vice ordförande: Sachs, H., fru. Ordförande: v. Segebaden, G. Skattmästare: Nyqvist, Ch., fröken. Kassör: Setter1und, C. J. Sekreterare: Ollmark, E., fröken. Sekreterare : W inge, Gustaf. Bibliote karie: Myhrrnan, H., fröken. Materialförvaltare: Abrahamson, N. A. Öfriaa ledamöter: Boströrn, S., fru; Frölan- Instruktörer: Setteriund, C. J.; Nätterdel', N., fru; Gumselius, S., fröken; Leche,. qvist, E.; M., fru. Öfriga styrelseledamöter: Petterson, Otto Suppleanter: Hubner, B., fröken; Lindström, E.; Andersson, O. A., fröken; Tibell, A., fröken. Svenska Jägarförbundets Centralafdelning. Föreningen för befrämj.an~e af Skolung- domens Vap?nofnmgar. Ordförande: af Petersens, H. (Grundad ar 1866.) Vice ordförande: Lindblad, J. W. Sekreterare: Hamilton, A. P., grefve, Ordförande: Rappe, A., friherre. Chef för skjutbanan: Hellsten; Fr. Vice ordförande: Gilljam. G. F. Skattmästare: Bastman. Georg A. Sekreterare och kassaförvaltare: Balck, V. G. Ordningsman: af Trolle, H. Inspektör öfver folkskolornas militäröfnin- Öfrige ledamöter: Wessberg, S.; Holmertz. gal': von Prancken, G. W. C. G. G.; Björck, E. Instruktör för folkskolorna: Aminoff, T.; Förbundets skjutbana är i Solnaparken von Friesen, S.; Hedin, A.; Bergman, C. vid Norrbacka. Allm. tel G.; Sjöstedt, S. Hedersledamöter: Allmänna Svenska Trafklubben. Ryding, IL A.; af Ugglas, G., friherre: Holm, Hedersledamöter: C. E.; Bolinder. A.; Lindström, C. F. J. H. K. H. Kronprinsen; Ehrnrooth, frih., Sällskapet för befrämjande af Skolungdomens fria lekar. (Stiftadt 1883.) Stynlse: Ordförande: Bergman, C. G. af Ugglas, G., frih.; Stråle, W. Ordförande: Fersen Gyldenstolpe, Gustaf, grefve. Vice ordförande: Bredberg. C. G. Sekreterare: Hamilton, A. P., grefve. Sekreterare: Balck, V. G. Svenska Turistföreningen. Skatt~~stare: Andersson, O. T (Stiftad 1885.) Le~amoter: Sager, J: E. M.; "Wancke, F. T. Adjuugerade ledamöter: Pettersson? Edw. Ordförande: Hildebrand. Hans. R.; Ankal:crona, C.; Aman, W,.; Widmark, Vice ordförande: Dahlman, C. E. Johan; Gimberg, C. J.; Cronhielm, G. O. Sekreterare: Fegrreus, Torbern. Stockholms SimsäIlskap. (Stiftac1t 1827.) (Lokal: Stockholms stads Bad- och rättning.) Ordförande: von Francken, G. W. Vice ordförande: Borg, O. E. i;\kattmästare: Wancke, F. Ofrige ledamöter: Ameen, Louis; Balck, V G.; Bergström, Otto; Ekhoff, Emil; Hed- Simin- borg, O. F.; Lundberg, John; Svenonius, Fredr.; Wahlström, P. K. Revisorer: 'I'örnebladh, Ivar; Stedt N. G. Suppleanter: Lagerwall, Birger, Wittrock, V. B. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan._ 47

16 738 Föreningar och,sällskap m. m. Adress: Karduansmakaregatan N:o 6. n. b. Stockholms Allmänna Skridskoklubb Expeditionen öppen helgfria dagar kl. ~2-' (Stiftad 1883,) ~4 e. m. Styrelse': Kgl. Svenska Segel-Sällskapet. (Stiftadt 1832.) Ordförande: Lagercrantz, J. Sekreterare: von Sydow, F. Ledamöter: von Höpken, N. A.; sens, H. Segelsällskapet Svearne. Ordförande: Rijswijk, H. van. Vice ordförande: Bergstedt, E. Sekreterare: Vakant. Skattmästare: 'fidblad, Fr. Adjutant: Enwall, A., tillf. sekreterare. Klubbmästare: Svensson, Alf. Waxholms Segelsällskap. (Stiftadt 1878.), Ordförande: Odhner, A. C. Vice ordförande: Forsberg, A. Sekreterare: Lindman, Alex. Skattmästare: Feychting, E. W. (Anordnar om vintern täflingar i skridskosegling på Värtan.) Stockholms (Stiftad 1880.) Ordförande: Balck, V G. Vice ordförande: Neess, H. T. Roddförening. Ordförande: Bergman, C. G. Skattmästare: Wiklund, W:m. $.ekreterare: Blanche; Th. Ofriga ledamöter: Balck, V. G.; Cederblom, I J. E.; Gripenstedt, C.; Horn, A., grefve;', Naiss, H. 'l'.; afsandeberg, F.; Zethrteus, F. af Peter- Banrnästare : von Feilitzen, Klas. Stockholms Velocipedförening. (Lokal: Riddaregatan 27.), Ordförande: af San deberg, Fr. Vice ordförande: Lindman, A. Sekreterare: Thunman, W.; adr.: Inteckningsbolaget. Kassör: Holmberg, C. O. Kaptener: Schwieler, K.; Peterson, M. Materialförvaltare: Wiklund, Ant. Öfning äfven om vintern i förhyrd lokal. Fotografiska Föreningen. Qrdförande: Gyldsn, Hugo. Ofriga ledamöter: Hasselqvist, A., sekr. o. skattmäst.; Blom, Emil; Palmgren, K. E.; Scholander, Sven. Organ: Fotografisk Tidskrift, Redaktör: Roosval, Albin. Positivistiska Samfundet. (Hotel W6.) Förvaltningsråd: Vesterlund, C.; Carlsson, J. E.; Schroff, P., m. fl. Sekreterare: Pettersson, F. Israelitiska Ynglingaföreningen. Skattmästare: Andersson, O. Föreningens ändamål: att understödja Roddchef: Wirström, Harald. till Stockholms kommun hörande personer Materialförvaltare: Eriksson, F. a! ~osaiska tros.bekänne~sen,o hvil.~.a eg-na Styrelsemedlem: af Sandeberg, F. SIg at vetenskapliga studier!. at.~lojd eller Suppleanter: Wiklund, W.; Zethrreus, F. handtyer~; att bere~a utvoag for mede~- Föreningens båthus är beläget vid Djur. l~sa JUdISka barn tfll erhållande af religårdsbrunnsvikens norra strand, bortom grens- och olementarundervisning m. m. Skogsinstitutet invid Laboratorium...'. Stockholms Roddförenings adressrpetters- Ordforande: Hirsch, Abr. son, F., Kommendörsgatan 26, Sekreterare: Geber, Hugo. Kassaförvaltare: Naohmansson, Abr. Mälare-Roddklubben. Sturelee : Ordförande: Vakant. Vice ordförande: Edlund, A. Sekreterare: Zettergren, Albin. Skattmästare: Stenström, K. Roddchef: Wirström, R..Materialförvaltare: Friestedt, Aug. Adr,: Zettergren, Albin, Långholmen. Öfrige ledamöter: Levertin, Alfred; Hirsch, Oscar. Israelitiska Sjukhjelps- och Begrafnings-. Sällskapet. Lublin, J.; Marcus, 1.; Hirsch, O.; Rugheimer, L.; Meyerson, H.; Davidson, R., fru;, Bensow, M.,fru; J acobsson, Augusta,fröken. Läkare: Levertin, Alfr.: Lundin, A. W. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13, Drottninggatan.,

17 . Bolag. - 'l'i~ningar och Tidskrifter m. m Sveriges Brefdufveförening. StY?'else: Adr. o. Dufslag: Kgl. Pontonier-bataljonen. Skyddsherre : H. M:t konung Oscar II. Billmanson..l.; af Petersens, H.; Berggren, la hedersledamot: H. K. H. Kronorinsen. L. och Knöppel, J. G. Hedersledamöter: Leijonhufvud, B. A., frih.; Styrelsesuppleanter: Lagercrantz, C.; Riddervon Otter, C. G., frih.; Rappe, A. och stad, W.; Pettersson, C. A. Palmstierna, N. A. H., frih. Sekreterare : Flygarson, F. " Stockholms Bolag af allmänt intresse. Utskänknings-aktie-bolag. Verkställande direktör: Westermark. G. E. Sekreterare : Kinberg, Harald, Ström, K. R., ordförande; Lundvall. A. och Rubenson, J., verkställande direktörer; Stockholms Bell-Telefon-Aktiebolag. Hamberg, N. P.; Wanin, 1\1. F. Stadens ombud hos bolaget: Hedin, S. A. Klingenstierna, E. G., ordförande; Tjenstemän: Nyström, Carl; Montelius, W.; Egnell, Emil; Rehn, S. J., kontrollör; Melin, E. bokhål- Ericsson, Knut, verkställande "'direktor. lare; Forsberg, E. och Josephson, J., Suppleanter: Sjöstrand A. E.; Eklundh, biträden. Knut. Stockholms Nya Spårvägs-aktie-bolag. Direktion: Ordförande: Leijonhufvud, B. A., friherre. Ledamöter: Fränekel, E.; Philipson, C. D.; Wikblad, S. H. Verkställande direktör: Brunskog. J. A. Kamrerare: Wahlbom, A. Stockholms Södra Spårvägs-Aktiebolag. Ordförande: 'I'olander, R. Verkställande direktör: Åhlström, Otto Th. Kassadirektör- Bexelius, A. Ofrige ledamöter: Almgren, O.; Lindvall. C. A. Kamrerare: Bergström, Aug. Stockholms Allmänna Omnibus-Aktiebolag.... StYl'el.,e: Ordförande: Ostrand, Herman. Stockholms Allmänna Telefon-Aktiebolag. Styrei.'e: Abelin, G. R.; Montelius, W.; Klemming, V.; Cedergren, H. T., verkställande direktör och öfveringeniör. Stockholms Badhusaktiebolag. (Malmtorgsgatan 3; Jakobsgatan 16; Sturegatan 4.) Pris, G.; Frestadius, A. W.; Frestadius, Otto. Verkställande direktör: Currnan, C. Karnererare. Lindahl, L. H. Aktiebolaget för Fruntimmers Sim- och Bad-inrättningen vid Skeppsholmen. Ordförande: Borg, O. E. Ledamöter: af Klintberg, F.; Leyonmark, J. L. Kassaförvaltare: Strehlenert, A. W. Tidningar och Tidskrifter Stockholm samt deras redaktioner, m. m. r. Dagliga Tidningar. Ordinarie medarbetare: Blanche, Thore; Cederschiöld, :M.; Christensen, A.; Lind- Aftonbladet. gren, Adolf; Lindgren, Hellen; Moll, V.; Utkommer hvarje helgfri dag. Nordensvan. Georg; Rehnberg, A. H.; Wal- Byrå, kontor och expedition: n. Klara vestra lin, A.; Wallis, Ernst; Wåhlin, K.; von Kyrkogata 7. Zweigbergk, Otto. Hufvudredaktör och utgifvare: Sohlman, Korrekturläsare: Psilander, A.; Nordlöf, L Harald; mottagningstider: kl f. m. Kontoret: Kassör: Lalin, Sam; Bokhållare: samt 3-4 e. m. Widegren. E. ' Redaktionssekreterare: Alden, Gust. A., mot- Faktor för tryckeriet: Andersson, P. O. tagningstid kl Pris: 12 kr. för helt år. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 740 Tidningar och Tidskrifter m. m. Annonspris: Stora uppl, 12'/2 och 15 öre O.; Strandberg, Carl; Kindberg, Axel; efter texten, 20 öre före texten, Lilla Hallen, Birger; Lindan, Justus; Stein uppl. 10 öre efter texten, 15 öre före tex-.. Robert; Ölander, M., m. fl. ' ten. Båda uppl. 25 öre. Ofrige medarbetare: Wirsen, C. D. af; Ljunggren, Gust.; Nyblom, C. R., Prof.; Dagens Nyheter. m. fl. Egare Dagens Nyheters Aktiebolag. Pris: 15 kr. för helt år. Utkommer hvarje helgfri dag. Annonspris: 12'/2 öre för petitrad. Byrå: Regeringsgatan 28 A. _ Verkställande direktör: Wall, R. Socialdemokraten. Utgifva:re och red.: Vult von Steyern, Fr. Redaktionssekreterare: Sjöberg, Victor. Organ för Sveriges socialdemokratiska Medarbetare: Seberg, Alb.; Blumenberg, arbetareparti. (norra distriktet), ut- Rob.; Thim~'en, r.: Kjerrman, Fritz; kommer hvarje helgfri morgon. Z d E. dbl Th B J Adress: n. Apelbergsgatan 50, 1 tro Allm. le ner,.; m om,.; rag, onas; T l f Svensson, S. e e. '.,.. Korrekturläsare: Felldin, Georg; Werner, Hufvudredaktor: Branting, HJalm~r. Louis. Medarbetare: Carleson, N. C., Erikson. P,; Räkenskapskontoret: Kassör: Ögren, C. A...Tengdah~,. K... Bokhållare: Stråhle, C. G.; Clas on, U. For expeditionen: Lundqvist, A.; NIlsson, Expeditionen: Olihn, Anna; Flodström, N. M... Frida och Rodhe. Hildegard, fröknar. Mo~tagn1Dgstlder: Exped. :lla dagar.utom Annonskontoret: Regnvall, Emelie, fru; sondagar ~l. 9-3 o?b Redaktionen Regnvall, Anna, fröken. alla, dagar, u:o.m lordagar, kl och Faktor för tryckeriet: Haglund, Axel.?~'I9. Re.daktoren k;. } o Maskinmästare och förest. för tidnings ut- Pr}s; helt ar.9 kr.,. ar 6,75, "'l" ar 4,50, delningen: Häggblom, C. F. "4'.ar 2,25, manad ~.'80, vecka O,?o. - allt Pris: 12 kr. för helt år; lösnummer 5 öre. fritt he!uburen... Los~.umm~r 5 ore, Annonspris. 12" öre. Annonspns: 8 ore; for sta ende annons, /2 rabatt Socialdemokratens veckoupplaga, Nya Dagligt Allehanda. utgår för landsorten 1 gång i veckan. Utkommer hvarje helgfri dag. Adress och expedition, se ofvan. Redaktör Byrå: Karduansmakaregatan lo, öppen 9-3. Aug. Palm. Hufvedredaktör och ansvarigutgifvare: Berg. Pris: helt år 2 kr., t år 1,50, } år 1 kr., strand, W. A., träffas i redaktionsärenden alla dagar kl } år 50 öre (utom postarvode). Red s.ktionssekreterare : Hallgren, E. G. Ständige medarbetare: Björklund, J. A.; Ne- Stockholms Dagblad. ander, J.; Axelsson, A.; Victorin, H.; Utkommer 7 gånger i veckan. Dumrath, O. H.; Sundin, E.; Kling, Sv.; Redaktionsbyrån öppen 9-4 och 6-12 e. m. Ihrman, Th.; Unee, O.; Tersmeden, K. Räkenskapskontoret öppet hvardagar 10- Prenumerationspris: pr år 20 kr. Annons- 3 e. m. A~.nonsk?ntoret 9-9. Alla dessa pris: före texten 20 öre, efter texten 15 loka:ler belagna l Stock~olms Dagblads öre pr finstilsrad. Aktiebolags hus N:o 25 LIlla Vattugatan. Hufvadredaktör och ansvarig utgifv.: Montan, E. V.: träffas kl Post- och Inrikes-Tidningar. Redaktionssekreterare: Wiren, Johan; träffas kl och Utkommer hvarje helgfri dag. Ordinarie medarbetare: Enander, L. J.; Ny- Lokal: Riddarholmen 6, (P. A. Norstedt & berg, L G.; Heurlin, Fr.; Lönbohm, A. Söners tryckeri). Redaktionsbyrån öppen V.; Staaff, P.; Sandström, H.; Ahlhorg, 9-4; annonskontoret öppet 9-3. G.; Mellström, J. E.; Lorin, S. A. Aker- Hufvadredaktör och ansvarig utgifv.: Strand- mark, K. berg, Paul, kanslisekreterare; träffas alla Andra medarbetare: Bruzelius, A. J.; Lunsöknedagar å byrån kl din, Claes: Göthe, G.; Westman, Claes; Ordinarie medarbetare: Holmblad, Runo, Byström, H.; Segerström, L. A. (som under hufvudredaktörens frånvaro Räkenskapskontoret: Viridån, Hj. kamrer; svarar i angelägenheter, som röra tiduin- Guditz, G., kassör; gen); Rydberg, Carl Hent.; Lodin, A. E. Annonskontrollör: Nyblom, K. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Tidningar och 'Tidskrifter m. m. 741 Faktor för tryckeriet: Lundin, C. O. Redaktionsbyrå och kontor: Klara Vestra Prenumerationspris: 18 kr. för helt år, 5 kr. Kyrkogata 5, ing. till kontoret från Lilla för qvart år 1: 75 för månad. Vattugatan. \ Annonspris: 12 öre pr petitrad i Stockholms- Redaktionsbyrån öppen 9-3, kontoret upplagan, 15 öre i Landsortsupplagan, Hufvudredaktör och ansvarig utgifvare: 'To- 25 öre i begge upplagorna.. relius, Gustaf, träffas kl. 2-3 e. m. Annonskontor: Lilla Vattugatan N:o 25, Stor- Redaktionsselo.eterare: Victorin, Hugo. kyrkobrinken N:o 14 och Vestra Träd- Ordinarie medarbetare: Wirsen, C. D. af; gårdsgatan N:o 7. Pettersson, J. Fr.; Borg, A. J.; Hedberg. --- Petrus; Wadman, V.; Gustafsson, G.; Stockholms Nyheter. Englund, J. A. Ujkommer hvarje helgfri dag. Korrekturläsare: Schmiterlöw, E.; Larsson, :Lokal: Asögatan 22 (hörnet af Götgatan). A. F. Oppen kl. 8 f. m.-6 e. m. Prenumerationspris: dagliga upplagan, 10 Hufvudredaktör: Fredrikson, Ulrik. kr. pr år, veckoupplagan, 1,20 pr år. Medarbetare:' Bergman, John; Petersson, C. Annonspr.: före text. i dagl. uppl.15 öre p. pet.r, J. m. fl efter» l> l> 1O» l> Pris: 3 kr. pr år. ))» veckouppl. 20»» Annonspris: 12 öre å första sidan, 10 öre å ---- de öfriga sidorna. II. Halfvecko- och veckotidningar. Stockholms- Tidningen. Utkommer hvarje helgfri morgon. Byrå: Stora Vattugatan 12, t. h. ö. g., 1 tr., öppen från kl. 9 f. m. Annonskontor: Stora Wattugatan 12 (allm. telef. 5588)1 och Stora Nygatan 9 (allm. telef ). Utgifvare och redaktör: Jeurling, A. Arbetarens Vän. Redaktion: Wasagatan 5, 2 tro Expedition: Mästersamuelsgatan 51 A, 1 tro Ö. g., öppen 9-3, 5-7. Pris: för veckoupplagan, illustrerad, för år 2 kr.; för veckoupplaga, illustrerad, med bilaga Illustrerad. Pamiljebibel 4 kr. för helt år.; för månadsupplaga med gratishäften af Nya testamentet för år 1,50; för månadsupplaga, illustrerad, med extra bilaga Liiustrerad. /f'w/iiilje/)'ibel och gratishäften af Nya testamentet för helt år 3,50. Redaktionssekreterare: Hsegerstolpe, Gunnar. Medarbetare: Runström, J. A.; Elzvik, G.; Hellandel', A.; Sundström, L. Sederstedt, J. B. Pris: 6 kr. pr år, 2 öre pr n.r. Landsortsupplagan: 3,60 pr år, 3 öre pr n.r. Avisen. Annonspris: 10 öre efter texten, med 25 Internationell Tidning för Resande. proc. förhöjning före texten, med rätt till Utgifvare: Allrecht Edvall. annonsens införande för detta pris i båda Byrå: n., Vasagatan 26. upplagorna. Mottagningstid: Onsd., Torsd, O. Fred. 9-4; Telefonnummer till redaktionen 2993; till öfriga dagar 9-10 f. m., 3-4 e. m. utgifvarens bostad: Utdelas gratis. Sprides öfver hela Skån- -~- dinavien och å de större platserna i ut- Svenska Dagbladet. landet. Utkommer alla dagar. Redaktionsbyrå : n. Klara södra Kyrkogata Baneret. 5, n. b. t. v. Allm. tel !t!wmmer hvarje. helgfri fredag. Hufvadredaktör och ansvarig utgifvare: Expedition: ~.h., Flemmggatap 7.. Sandberg, Hj., träffas Karduansmakare- Hufvudredaktör och ansvang utgifvare : gatan 12 alla dagar, utom dagen närmast ~ranzen, A... o före helgdag, kl. 2-3 e. m. Pris: 1,50 kr. for helt ar. Pris: 12 kr. för år för Stockholmsupplagan; 10 kr. för landsortsupplagan. Barnens egen tidning. Annonspris: 10 öre; före texten 15 öre; i Åttasidig, med illustrationer, utkommer en båda upplagorna: 15 öre; före texten 20 gång i veckan och kostar 50 öre för helt öre; utländska annonser 30 öre. år, postarvode 20 öre. Redaktör och Utgifvare: Hellström, E. V. Vart land. Redaktionsbyrå och Expedition: Skeppare- Utgifves dels såsom daglig aftontidniug, gatan 44. dels såsom veckotidning (hvarje fredag). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. '

20 742 'I'idningar och Tidskrifter m. m. Barnens vän. Den Svenske Arbetaren. Illustrerad veckotidning för de små, utkom- Utkommer hvarje helgfri onsdag och lördag. mer med ett nummer i hvarje vecka. Redaktionsbyrå och expedition: Dalagatan EvangeliskaFosterlands-StiftelsensFörlags, 23, 1 tro, Expedition: n. Mästersamuelsgatan 34. Redaktör och ansvarig utgifvare: Skarin, Redaktris: L. S., (Fru Lina Berg, f. Sandell). Aug. Medarbetare: S. S:t.; C. O, B.; Hofsten, C. Mottagningstid: kl f. m. J. von, m. fl. Allm. tel Pris: 1,25 för helt år. Pris: 4 kr. för år. Annonser mottagas ej. Annonspris: 15 öre, med rabatt för stående annonser. Breflådan. Expedition och Redaktion: Jakobsbergsg. 19. Redaktör: Roth, O. Redaktionssekreterare: Magnell, E. Utkommer en gång i veckan. Breve fra Stockholm. Tryckt veckoberättelse till norska landsortstidningar. Redaktör: Winterhjelm, Kristian, n. Kammakaregatan 41, träffas vanligen alla f. m. före kl. 1. Evangelisten. Utkommer hvarje helgfri torsdag och åtföljes af illustrerade häften af boken:»det heliga landet D såsom premie. Redaktion och expedition: n. David Bagaresgatan 3. Telef Redaktör: Andersson, R. Medarbetare: Salvan, Arv., Pris: 1,20 kr. för helt år. Exekutiva Uppgifter. Utkommer hvarje onsdag och lördag. Budkaflen. Expedition: Nya Boktryckeriet, n. Jakobs- Utkommer en gång i veckan. bergsgatan 19. Byrå och expedition: Brunkebergstorg 2, Utgifvare: Danielson, L. 1 1 /2 tro t. V. ö. g.: öppen hvarje helgfri Pris: 12 kr. för år. dag kl Annonspris: 5 öre pr qv.c.m, (10 öre före Besök i redaktionsärenden kl Allm. texten). Fest-Nisse. Expedition och Redaktion: n. gatan 19. Redaktör: A. Andersson-Aland. Jakobsbergs- tel Redaktion: Bruzelius, J. A., (utgifvare); Hasselgren, A. Ordinarie medarbet. (för krönikan): Schöldström, Birger. Pris: 5 kr. för helt år. Annonspris: 20 öre för inländska och 30 öre Figaro. för utländska annonser. Illustrerad veckotidning rör politik, ekonomi, konst, Iiteratur, kronik, satir, ut- Börstidningen. kommer alla helgfria torsdags-middagar, Utkommer hvarje onsd. och lörd. morgon. daterad å lördag. Byrå: Smålandsgatan 6 B. (vid Norrmalms- Byrå och expedition: n. Brunkebergstorg2, torg), öppen kl. 1/210 f. m.-1/25 e. m. (Brunkebergs hötel). Hufvadredaktör och ansvarig utgifv.:köers- Distribution: Brunkebergstorg 2. ner, Vilhelm; träffas säkrast /212 Hufvudredaktör: Lundström, Georg; motf. m. tagningstid endast 3-4 e. m. Brunke- Redaktionssekreterare: AhJgren, L. A. bergstorg 2, stora uppgången, t. v., 4 tro Pris: 7,5 o kr. för helt år. - Ansvarig utgifvare: Lundström, Georg. Annonspris : 1 kr. pr centimeters spalthöjd Ordinarie medarbetare: Inga. före texten, 70 öre efter texten. Pris: 5 kr. för helt år, lösnummer 10 öre. Annonspris : 20 öre för svenska annonser. Dalmasen. 40, > utländska > Demokratisk veckotidning för hela Sverge, Rabatt vm större annons å längre tid. utkommer hvarje helgfri fredag. --- Byrå: Sot Paulsgatan 1, 3 tr., öppen hvarje Fosterlandet. måndag, tisdag, fredag och lördag kl. Utkommer hvarje helgfri fredag och åtföl f. m. jes af Gamla Testamentet med planscher Pris; 2,20 kr. för år. såsom premie. Atmonspris: 10 öre pr petitrad. Redaktion och expedition: n. David Bagares- --- gatan 3. Telef Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

F -10, Flickor -6 år 400 m 09-maj 16-maj 23-maj Nr: Namn År Plac Plac Plac Tot

F -10, Flickor -6 år 400 m 09-maj 16-maj 23-maj Nr: Namn År Plac Plac Plac Tot F -10, Flickor -6 år 400 m Nr: Namn År Plac Plac Plac Tot 1 Elsa Blårand 2010 1 2 Molly Rostedt 2010 2 140 Ida Olsson 2010 3 4 Vendela Bratt 2011 4 142 Wilma Hermansson 2011 5 84 Maja Pellas 2011 6 122

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

F -11, Flickor -6 år 400 m 08-maj 16-maj 22-maj Nr: Namn År Plac Plac Plac Tot

F -11, Flickor -6 år 400 m 08-maj 16-maj 22-maj Nr: Namn År Plac Plac Plac Tot F -11, Flickor -6 år 400 m Nr: Namn År Plac Plac Plac Tot 210 Tilde Enlund 2011 1 203 Minna Nyström 2011 2 8 Hilma Björkman Kabo 2012 3 17 Hedda Küchler 2011 4 206 Julia Olmats 2011 5 108 Maja Pellas 2011

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Matforsracet 2014 OFFICIELL STARTLISTA

Matforsracet 2014 OFFICIELL STARTLISTA 2014-03-16 Matforsracet 2014 D 13-14 1 11:00:00 2 11:00:15 3 11:00:30 4 ENGHOLM Lowisa 11:00:45 5 EDIN Jenny 11:01:00 6 HOLMGREN Hanna 11:01:15 7 LIGNELL Nora 11:01:30 8 HELLSTRÖM Alice 11:01:45 H 13-14

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kretstävling i Älvdalen OFFICIELLA RESULTAT

Kretstävling i Älvdalen OFFICIELLA RESULTAT 2016-02-16 Kretstävling i Älvdalen D 0-6 Masstart fri stil 400 M 8 13 6 9 15 12 10 11 5 7 14 DALROT Fanny ERIKSSON Joline GRUBB Emilia HELL Elin LINDBERG Annie MÖRK Ellie MÖRK Molly NYSTRÖM Minna RYDQVIST

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Falkenbergska samlingen Brevskrivareregister

Falkenbergska samlingen Brevskrivareregister Falkenbergska samlingen skrivareregister 1 (6) Falkenbergska samlingen Brevskrivareregister Falkenbergska samlingen skrivareregister 2 (6) Falkenberg, Carl Evert, Falkenberg, Johan 1784 (1), hovjägmästare

Läs mer

Kramfors-Skidan Kramfors lör Totalt. Totalt. Totalt. Totalt. Tidtagning och Rsultatservice : Resultatdata i Härnösand List printed :

Kramfors-Skidan Kramfors lör Totalt. Totalt. Totalt. Totalt. Tidtagning och Rsultatservice : Resultatdata i Härnösand List printed : Kramfors-Skidan 2010 Kramfors lör 2010-02-13 Officiella Resultat : H 17-20 1 6 Marcus Strömsten Bondsjöhöjdens IK 1.12,8 (1) 5.35,1 (1) 6.47,1 2 4 Christofer Strömberg 1.23,5 (3) 6.41,6 (2) 8.04,6 3 5

Läs mer

Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel.

Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel. Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel. Pastoratet saknar relevanta uppgifter om gravrättsinnehavare och har

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Gården nr Källa AI:7a Sid 91 Bengt Lagerström f 1744 Hustr Cath. Bralund f 1742 Son Jan Eric f 1780 Dotter Brita Stina f 1779

Gården nr Källa AI:7a Sid 91 Bengt Lagerström f 1744 Hustr Cath. Bralund f 1742 Son Jan Eric f 1780 Dotter Brita Stina f 1779 Gården nr 82 1782-1791 Källa AI:6a Sid 91 Anders Hallongren f 1724. Död Hustr Anna Sara Beckman f 1733 Flick. Maj. Lis. Hörnberg Hustr Stina Lindgren f 1724 Lars Hallongren f 1752 Hustr Anna Maja Holm

Läs mer

Västerdala ski tour OFFICIELL STARTLISTA

Västerdala ski tour OFFICIELL STARTLISTA 2018-03-16 tid D 0-6 Intervallstart fri stil 1 STRANDBERG Alma 2 ALRIKSSON Tinja 3 HEBERT Ronja 4 MASAPÄRS Lily 19:02:00 5 OSKARSSON Hilda 19:02:00 H 0-6 Intervallstart fri stil 11 HAGELBERG NORDAHL Oskar

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Swix skitour OFFICIELL STARTLISTA

Swix skitour OFFICIELL STARTLISTA 2017-03-04 tid D 0-8 Intervallstart fri stil 500 m 1 10:00:00 2 10:00:15 3 10:00:30 4 10:00:45 5 10:01:00 6 MALMGREN Märta 10:01:15 7 WIKANDER Julia Alnö SK 10:01:30 8 LILLY Forsberg IK Fjäll Överturingen

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

MID Sweden 365 Sprint OFFICIELL STARTLISTA

MID Sweden 365 Sprint OFFICIELL STARTLISTA 2018-09-08 tid H17-18 400 10:00:00 401 10:00:15 402 10:00:30 403 10:00:45 404 TINGELÖF Elis Sollefteå Skidor IF 10:01:00 405 KREIJ Love IF Strategen 10:01:15 406 RÖNNESTRAND Tor 10:01:30 407 LENZ Jonas

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Utvandrare Mörlunda socken R

Utvandrare Mörlunda socken R Utvandrare Mörlunda socken 857.04.22-934..6 R Utresedatum Titel Förnamn Efternamn Född Adress Män Kvinnor 9280720 INGRID DORIS ANGELIN GUNNARSSON 95 ROSENBERG 8820428 ARBETAREN NILS ERIK JÖNSON ROSENBERG

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

DM i Ekshärad OFFICIELL STARTLISTA

DM i Ekshärad OFFICIELL STARTLISTA 2018-01-20 tid D 0-6 Intervallstart fri stil 500m 1 PERSSON Moa 10:00:00 2 PERSSON Irma 10:00:30 3 ÅHSLUND Emma 10:01:00 4 BLOM Silje 10:01:30 5 TÖRNQVIST Hildah 10:02:00 H 0-6 Intervallstart fri stil

Läs mer

Hemmabanetävling. Luftgevär 10 m. Resultat

Hemmabanetävling. Luftgevär 10 m. Resultat Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Januari 2013 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Elvira Söderlund Ramselefors 145 157 158 185 2 Marcus Glaas Vännäs 162 178 168 Jonathan Andersson Vännäs 146 100

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

MÄN 60 M HEAT 2 1 Lucas Löfgren -98 Söderhamns IF 7,96 2 Fredrik Nordin -99 Gefle IF 8,19 3 Chonpakorn Thongbua -01 Gefle IF 8,72

MÄN 60 M HEAT 2 1 Lucas Löfgren -98 Söderhamns IF 7,96 2 Fredrik Nordin -99 Gefle IF 8,19 3 Chonpakorn Thongbua -01 Gefle IF 8,72 Resultat IDM Dag 1 MÄN 60 M HEAT 1 1 Johannes Turesson -97 Högbo GIF 7,47 2 Daniel Ölander -79 Bollnäs FIK 7,63 3 Nikolai Kronmann -99 Söderhamns IF 7,64 4 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK 7,73 5 Espoir Rushhimisha

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2017-01-21 tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 GUSTAFSSON Erik 11:01:00 4 KALLIN Hugo 11:01:30 5 KÄLLSTRÖM Edvin 11:02:00 6 LUNDBLAD Theo 11:02:30 7 HÖGLUND Johan 11:03:00

Läs mer

Måndag Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Bana 6 Bana Adrian Prpic Samuel Ekberg Joel Helmersson Anna Nyman

Måndag Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Bana 6 Bana Adrian Prpic Samuel Ekberg Joel Helmersson Anna Nyman Måndag 07.30-09.30 07.30-09.15 Adrian Prpic Anna Nyman Märta-Louise Söderberg Leon Grundström Alice Widell Amalia Bengtsson Hilda Liljedahl Emma Rosén Stanimir Petrovic Emilia Åkesson Stella Billing Maja

Läs mer

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT 2014-02-01 DM-UDM Fristil Knatte mix Intervallstart fri stil 1 CLAESSON Alftred 7 FRIDELL Linus Forserums SOK 10 FRYKFELDT Felix IK Hakarpspojkarna 4 GEORGSSON Albin 11 GEORGSSON Karl 5 HANSSON Rut Landsbro

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

F19 100m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3,7 1 Elin Backlund 99 Marieby GoIF poäng

F19 100m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3,7 1 Elin Backlund 99 Marieby GoIF poäng Resultat Poängjakt 1 2017 Datum: 16 maj 2017 Plats: Hofvallen, Östersund Arrangör: Östersunds GIF Tfn: 063-570530 Tävlingsledare Fredrik Lindberg E-mail: kansli@ogif.com Väder Frisk sydvind, uppehåll,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

F -12, Flickor -6 år 400 m 07-maj 14-maj 21-maj Nr: Betalt Namn År Plac Plac Plac Tot

F -12, Flickor -6 år 400 m 07-maj 14-maj 21-maj Nr: Betalt Namn År Plac Plac Plac Tot F -12, Flickor -6 år 400 m Nr: Betalt Namn År Plac Plac Plac Tot 402 Betalt Hilma Björkman-Kabo 2012 1 209 Betalt Nike Karlsson 2013 2 206 Betalt Signe Eriksson 2012 3 204 Betalt Alva Frost-Smeds 2012

Läs mer

SKID SM STAFETT. Ängen Södra Berget Sundsvall (SWE) H 21- Relay Classical 3 x 10 km. Start List. ELITE Timing

SKID SM STAFETT. Ängen Södra Berget Sundsvall (SWE) H 21- Relay Classical 3 x 10 km. Start List. ELITE Timing Technical Delegate Assistent Tecnical Delegate Chief of Competition Jury Information KÄLVEDAL Ingela ELMKVIST Magnus VEDIN Björn Name: Height Difference (HD): Maximum Climb (MC): Total Climb (TC): Length

Läs mer

Jaktskytte SM Åmål augusti. Resultatlista - Totalt Älg Rådjur N-Trap Sporting Resultat

Jaktskytte SM Åmål augusti. Resultatlista - Totalt Älg Rådjur N-Trap Sporting Resultat Jaktskytte SM 2018 Åmål 11-12 augusti Resultatlista - Totalt Älg Rådjur N-Trap Sporting Resultat 1 63 Emil Håkansson Stockholm 1 13 90 83 173 99 100 199 96 96 192 96 88 184 748 2 53 Linus Mellgren Jämtland

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Jönåker. Genline. Nikolai. D - län. Härad. Div. Län. Rulle,- Kort

Jönåker. Genline. Nikolai. D - län. Härad. Div. Län. Rulle,- Kort Gårdens, torpets namn. Brannäs. ½ mantal frälse under Stjärnholm. 1883 - Självständig egendom 1810 83 Under Stjärnholm 1753-1810 Genline Pag Nr. Socken. Nikolai Län. D - län Härad. Jönåker. Div. Ägare

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Säsongbästa per 20 mars 2017

Säsongbästa per 20 mars 2017 Säsongbästa per 20 mars 2017 Herrar, 500 m 1 David Andersson 36.15 Heerenveen 06-01-2017 2 Kevin Mercanton 36.55 Calgary 18-03-2017 3 Adam Axelsson 37.62 Inzell-H 08-10-2016 David Karlingsjö 37.62 Inzell-H

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SM i klassikt styrkelyft 2014

SM i klassikt styrkelyft 2014 Örebro 2014-05 -10 Kategori : Damer junior 941117 1 46,05 47 Malin Carlsson Vedum AIS 72,5 80,0 82,5 72,5 42,5 47,5 50,0 47,5 92,5 102,5 107,5 107,5 227,5 1,3636 310,219 911028 2 46,85 47 Sandrine Quiganaudon

Läs mer

Spela tennis ett nöje för livet

Spela tennis ett nöje för livet 14:00-15:00 Grupp Matchskola Grupp Matchskola Elev Jonathan Sundberg Elev Gabriel Persson Elev Filip Hjärpe Elev Markus Malmström Elev Cherian Akram Elev Alice Svensson Måndag Tränare: Patrik Tränare:

Läs mer

Mälarcup SL D/H SLALOM OFFICIELLA RESULTAT

Mälarcup SL D/H SLALOM OFFICIELLA RESULTAT 2018-03-24 D 13-14 1 43 WILSBY Lif Järfälla AK 18.19 16.11 34.30 2 28 LANDSTRÖM Moa Västerås Slalomklubb 18.01 16.75 34.76 0.46 3 32 HOLMQVIST Emma Järfälla AK 18.14 16.84 34.98 0.68 4 5 MÅRTENSSON Ester

Läs mer

Åsloppet OFFICIAL RESULTS

Åsloppet OFFICIAL RESULTS 25-3-6 D -8 H -8 D 9-1 1 8 LUNDIN Linnea Månkarbo IF 7 HÄGGLUND Ida IK Rex 6 MARSH Fanny Månkarbo IF 5 BJÖRKLIN Maja Månkarbo IF 4 HOLMSTEDT Isabell Söderfors GoIF 3 KOLM Evelina Månkarbo IF 2 SUNDIN Hanna

Läs mer

Klass: H - Senior. 21 km. Det är endast de tre (3) bästa resultaten som räknas.

Klass: H - Senior. 21 km. Det är endast de tre (3) bästa resultaten som räknas. Det är endast de tre (3) bästa resultaten som räknas. Klass: H - Senior 21 km 1 Adam Gustafsson Eksjö CK 1 1 2 1 150 2 Benny Andersson IKHP 4 2 3 122 3 Jens Pettersson IKHP 8 4 2 112 4 Christian Lindegren

Läs mer

RESULTAT VÅRTRÄFFEN 2018

RESULTAT VÅRTRÄFFEN 2018 RESULTAT VÅRTRÄFFEN 2018 Östersund 14-15 april Herrar Elit 1 Casper Strindberg, Söderhamns UIF 2 Magnus Bolstad Holm, Trondheim BTK 3 Benjamin Fossheim, Trondheim BTK 3 Tomas Huring, Umeå BTK 5 Peter Hyllman,

Läs mer

Ljusdals Skidan OFFICIELLA RESULTAT

Ljusdals Skidan OFFICIELLA RESULTAT 2010-12-19 Ljusdals Skidan D 7-8 Masstart klassisk stil 1 km Ej tid 2 BACKÉN Ida Svegs IK 4 MARSCH Tilde Näsvikens IK 3 TERENT Terese Näsvikens IK 1 THYREN Alva Trönö IK H 7-8 Masstart klassisk stil 1

Läs mer

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final http://www.gullaboskytte.se/dackfynd_2011/t1m4s02.htm Final Stå final Plac Namn Klubb Kval Final 1 Martina Martinsson Dädesjö (HS) 404.6 153.7 2 Martin T Nilsson Mönsterås Skf (HS) 401.8 152.8 3 Sabina

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Smålandsskyttar till distriktsfinal

Smålandsskyttar till distriktsfinal KLASS L11: Adam Tengver-Frändå Gunnebo Kvalif. via zonfinal Kalmar Norra Imke Huiskes Pelarne Kvalif. via zonfinal Kalmar Norra Alice Stalebrant Gunnebo Kvalif. via zonfinal Kalmar Norra Hugo Carlqvist

Läs mer

OFFICIELLA RESULTAT D 0-6 Intervallstart klassisk stil 500 m. H 0-6 Intervallstart klassisk stil 500 m

OFFICIELLA RESULTAT D 0-6 Intervallstart klassisk stil 500 m. H 0-6 Intervallstart klassisk stil 500 m 2018-03-18 D 0-6 Intervallstart klassisk stil 500 m 9 ALRIKSSON Tinja 8 MASAPÄRS Lily 7 OSKARSSON Hilda 10 STRANDBERG Alma H 0-6 Intervallstart klassisk stil 500 m 17 GUDMUNDS Elias 16 HAGELBERG NORDAHL

Läs mer

Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider

Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider Sida 1 av 17 Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider Tävling KM 3 Utskriftsdatum 05 september 2015 Tävlingsort Linköping Utskriftstid 11:29 Arrangör Linköpings A Bassäng 25m Tävlingsdatum 05

Läs mer

Klass: Dam. Plac. Startnr Namn Ort/Klubb Klass Res. Skilje Särskj. 1 6 Lisbeth Lööv Björkvik D Terese Tillenius Västerås D

Klass: Dam. Plac. Startnr Namn Ort/Klubb Klass Res. Skilje Särskj. 1 6 Lisbeth Lööv Björkvik D Terese Tillenius Västerås D Klass: Dam 1 6 Lisbeth Lööv Björkvik D 146 89 2 112 Terese Tillenius Västerås D 132 25 3 107 Asta Gustafsson Vingåker D 127 32 4 17 Mona Stahre Eskilstuna D 123 14 5 76 Emma Vessberg Floda D 119 33 6 39

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Västerdala ski tour OFFICIELLA RESULTAT

Västerdala ski tour OFFICIELLA RESULTAT 2018-03-16 Västerdala ski tour D 0-6 Intervallstart fri stil 400 m 2 ALRIKSSON Tinja 3 HEBERT Ronja 4 MASAPÄRS Lily 5 OSKARSSON Hilda H 0-6 Intervallstart fri stil 400 m 13 DANIELSSON Isak 12 GUDMUNDS

Läs mer

Officiell Resultatlista NORDISKA UNGDOMSPELEN Mixed Stafett Östersund

Officiell Resultatlista NORDISKA UNGDOMSPELEN Mixed Stafett Östersund HD9-10 Blå 6 x 0.7 km Officiell Resultatlista NORDISKA UNGDOMSPELEN Mixed Stafett Östersund 2017-02-26 Pl. Lag Tid Efter 1 Frösö IF 2 19:34.8 0.0 SVEDSKOG Bo LINDBLOM Alvar LEWANDOWSKI Molly 2 Åsarna IK

Läs mer

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 1 Angelica Konradsson-92 IFK Umeå 8.61 Skellefteå 12.2 2 Johanna Panboon-93 Skellefteå AIK 8.73 Skellefteå 16.3 3 Elin Johansson-92 Skellefteå AIK

Läs mer

Page 1 of 5. Resultat grenvis (per tidsgrupp) Tävling: Utmanaren-Stjärnjakten Tävlingsdatum: Arrangör: SKK

Page 1 of 5. Resultat grenvis (per tidsgrupp) Tävling: Utmanaren-Stjärnjakten Tävlingsdatum: Arrangör: SKK Page 1 of 5 Resultat grenvis (per tidsgrupp) Tävling: Utmanaren-Stjärnjakten Tävlingsdatum: Arrangör: SKK Grupp: Guld (Tidgräns: 1:18.00) Patrik Lantto 1992 Stockholms Kappsimningsklubb 1:10.63 Ossian

Läs mer

SM Distans ungdom. Resultatlista. Lima

SM Distans ungdom. Resultatlista. Lima SM Distans ungdom Resultatlista Lima 2010-03-31 H14/15 1 Tobias Karlsson Piteå Skidskytte klubb 21 18:49,5 00:00,0 3 (0-0-3) 2 Oskar Brandt I 2 IF 19 19:46,1 00:56,6 4 (0-0-4) 3 Erik Johannesson Bore Biathlon

Läs mer

NU-spelen - Timrå AIF

NU-spelen - Timrå AIF NU-spelen - Timrå AIF Tävlingsledare: Kansli: Tidtagare: Tävlingsplats: Anders Östman Jonas Westerlund Mats Höglund Timrå Kommun, Grytan 2015-08-15 F9 60 M 1 Isabella Ojo -06 Sundsvalls FI 9,41 2 Tyra

Läs mer

Tennisskola HT 2008. Renne Ståhlberg Fanny Hestner Johan Berg Louise Österberg Johanna Nygren Carl Baumeister

Tennisskola HT 2008. Renne Ståhlberg Fanny Hestner Johan Berg Louise Österberg Johanna Nygren Carl Baumeister Tennisskola HT 2008 TS 1 TS 2 TS 3 Tränare: Ove Falk Tränare: Jacob Axelsson Måndag 16-17 Måndag 17-18 Måndag 18-19 Johan Berg Sofia Jansson Tobias Österberg Isac Johnsson Yasemine Haylaz Viktor Sköld

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

SM, Umeå BGK. Särspel om plats 2/3 i klass herrar. Resultat

SM, Umeå BGK. Särspel om plats 2/3 i klass herrar. Resultat Sida 1 av 6 SM, Umeå Uppdaterad: 16:21 Hämta nya sidor automatiskt Särspel om plats 2/3 i klass herrar Resultat Herrar 1 134 Carl-Johan Ryner Uppsala 29 21 29 19 24 24 28 19 28 23 34 20 28,7 172 21,0 126

Läs mer

PRELIMINÄR STARTLISTA

PRELIMINÄR STARTLISTA 2016-09-10 PRELIMINÄR STARTLISTA tid F9 P9 F11 P11 200 SKÅLÉN Leja 201 FLINKBERG Lisa 202 MORIN Stina 203 KALLSTRÖM Elin 204 NÄÄS Ines 205 ZAKRISSON Sabina 206 DAHLGREN Emilia 207 JOHANSSON Kristina 208

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Paglasprinten OFFICIELLA RESULTAT

Paglasprinten OFFICIELLA RESULTAT 2013-03-23 H 0-8 Sprint fri stil 550m 4 ROBERTS William 7 JOHANSSON Nils 10 KETTUNEN Isak 5 BERGH Dennis 6 LARSSON Emil 9 KETTUNEN David D 0-8 Sprint fri stil 550m 12 ANTONSEN Emma 17 WESTIN Felicia 15

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept.

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Match Kl Grp Lag 1 Lag Färg Poäng V/F Lag 2 Lag Färg Poäng V/F 101 10:00 B 2 RÖSS lag 1 Röd 22 BooSS Lag 2 Gul 102 10:10 B 7 HjBK lag

Läs mer

Kombon Luft och korthåll

Kombon Luft och korthåll Kombon 2019 Luft och korthåll Klass A Namn Förening Luftgevär Korthåll Resultat 1 Wilma Svensson Ingelstad Sk 637,9 592 1229,9 2 Therese Bråten Skillingmark Skg 633,2 581 1214,2 3 Lisa Nyström Järfälla

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 M 60m Erik Olsson 89 7.52 12/2 DM FIH M 300m Felix Francois 90 34.70 8/1 Berlin M 400m Felix Francois 90 47.76 15/1 Örebro Daniel Skatt 91 55.22

Läs mer

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn Utvandrare från Vist Register över barn utan efternamn 126 Adele Fader: Eric Gustaf Ericsson f 1852 i Vist Utfl: 1857 fr. Hållingstorp Alfred Fader: Sven Fredric Andersson/Lindgren f 1850 i Skärkind Utfl:

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer