Årg 3, N:r 1, utg. 1838

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årg 3, N:r 1, utg. 1838"

Transkript

1 Årg 3, N:r 1, utg. 1838

2 TIDSKRIFT l S.ttiV ÅSENDET. K A R L S K R O N A, P. E. F r. v n a n t: s EN K.t. t838.

3 Innehåll: Tour- och Anciennetets-Rulla flit J{. 1'1'1. Flotta sid. l. Orlogs~jensten af 17. N. Glascoch, öfversiittning af H. von P la ten...., z je1 n ,, 48. Amnih lmingar vid Sjö-Krigstjensten... 53,143. O s :-r.. t 9». 1n c.j OJ orsvare...,....,,..,. Föredrcwandens i Krio slarr-~'arenhet e/;oo o t:>j', nomi, m. m. ÅrsfJf:riittelse i l(. O. S. den 15 November H 1 n. Tal vid nedliiggande af presidium i K O. S. den 15 Novembe , Professor Barlows meddelande till ''The Louis Commissione rs of the Admiralilty;' rörande beshc~jfenheten af de l(ompasser, kvarmed l{ongl. Engelsha Flottan iil försedd..., Föredragandens för Krigslagfarenhet och Ehonomi anförande i I{. O. S. den 15 November ,..., 195. Ett iifventyr p u Sjön , 2U. Engelsha "14-Kano?iSheppet Ramiliesfarliga belligenhet och slutliga fö1'- sti)ring i Atlantisha Oceanen under stormen i September , 217. Officiella stadganden , 108. Föriindt'i'itgur ir~om K. 'A1. Flotta , 215.

4 TOUR- och ANCIENNETETS-RULLA FÖR K. M. FLOTTA. Stor-Amiral: H. K. H. KRONPRINSEN. Stor- Amirals-Embetets.!!.0 ~ ('!)... Cj ;s. g_ ~ ~o.:. s 0... r:jl 0... F'... 0 : :::!."' $l> ~ 0... ~ Il> "' ~8 ö' ('!) :-s... ~- ~U o o-o.. Q..? <n p r-t- ::l... p Il> ~? :l.? 1:a Ajdelning. s. Chef: Carl af Klint, Konter-Ami ra l..1d}utant: Adolf Göran Oxelwj'vud, P rem. Löjtn. Förvaltningen af Sjöärendena. s. (2:a Afdelningen.) Ch-ef: Otto GustafNordenshiöld, Konter-Amiral. ~Tidskr. i Sjö11., S:e årg., l:a H.) l ('!)

5 Ledamöter ; j Johan Henrik Kreuger' Kom. Kapit. Gustaf E rili Lundstedt, Lots-Direktör. Carl Er i h Servais, Kom Kapit. J akob Hem ik d' A.ill.'f, Ka pi ten. Eggert Elers*, Amiralitets. Kammar-Råd, R. N. O., Ledam. af Kongl. Krigs V ~tenslmps- Akademi en! Johan Carl Widin *,Ami Kammar-Råd Sehrete rat & : Cad' Magnus af Lehn ber"*, Protokolls-St1kre o 0~" l" ter n.,i) l82<j 1825 Notar ic: Johan Adolf 'l'ranheim *, Kanslist i Kongl. l(rigsl"<;xpt.ditionen, Kopist i Kong!. Serafimer-Ordens. Giilet t S2!'J 1833 R e g i s t 1' a t u r : 7 23 l lo F1 edri.h Halls t r i) m "' l 21 l{ anslist er: Carl Edvard Holm *. 18~n i l 27 Per Olof Bächstt iim, Kanslist i Kn Lonial- ;i rentlenas De11artement Advokat-F'is1;al: Anders Kåhre *, Notarie j Kongl. General- Tullstyrelsen Kamre1 : Isak Fredrik l{ålberg "' l{ ammarförvandt: Ca'rl Knut Bosin *, Kammarjunkare, Kammarskrifvare i Kong!. Postverket, Kanslist j Kong l. Nummer-Lotteri- Direkt tl Revisot :,Tohan Ub ih Lundin i 82i 1827 Hl 4 Kassör: Johan Gustaf Poller * ~82fr l 2i W 4 Bokhållare: Carl Wilhelm Raab *, t. f. Kamrer i Fångstyrelsen K am m ars k 1' ifvare: Svante E1 ih Lundeberg, Kammarskrifvare j K. Armeens Pensions-Kassa l2 20 Adjutant hos Chefen: Pontus August Svartz, Prem. Löjtn. Lars F1 edrik Svanberg, l Vijtnant. 3

6 4 5 Sjö-Mätnings -Kontoret och Sjö-Karte-Arlcivet. Chef: Gustaf Erik Lundstedl, Lots-Direktör. Konstruktions-Kontoret. T. f. Chef: Jakob Henrik d'ailly, Ka piten. Förste Exped. Sekreter i Kolonial- Departementet, R. N. O., f. d. Kanslist vid Kong!. Maj:ts Orden A d j u t a n t e r: Anders Almlöf, Kapiten. Johan Emil Warberg, Sekund-Löjtnant. Kanal-Distrikt- -Chefer: Gustaf Adolf Lage1 lzeim Öfverste. Johan "Edström, Öfverste Löjtnant Nils fi,'rihson, Major. Axel E1 i/; von S.1Jdow, Ka piten vid Uplands Regemente, Chef för Södra Kanal l!i,;triktet, R. S. O. Otto Modig, Kapiten. Adjutant: Axel Hem ih Couleur Pl'eni. Löjtn. Stor-' Amirals- Embetets 3:e Ajdelning. T. f. Chef: Cm l af Klint, Konter Amiral. Adjutanter: Otto Modig, Kapiten. Carl Axel Olivecr ona, Löjtnant. Friherre Gustaf de Gear Löjtnant. Kamrer och Sekrete? : Martin Fredrik.J.berg, s. General-Adjutants-Expeditionen. Ronungens tjenstgörande General-Ad Jutant. Carl uj Hlint, Konter Amiral. Adjutanter:.Johan 1Villzelm Richnau, Kapiten. Fredrik "1ugust Tersmeden, l")rem. Löjtn. Kongl. Direktionen öfver Amiralitets-Krigsmans-Kassan. Ordförande: Befälhafvande Amiralen. K.

7 6 F ö 1' e d r a g a n d e L e - dam o t: Sven T-Vilhelm Gyuther. Am:ts Kammar-Håd och Ö fver-k o mm is sa ri e. 17alde l.;edamöter: Ch1 istoj[e1 Didrik Osl et man, Kom. Kapit. Johan Mathias 1Welander, Kom. Kapit..Johan Butth, f. d. Ami nlitets.kassör, R.,V. O. Sekretera.re: Göte Triigårdit, Amiralitets-Auditör, Registrator. Ombudsma n.' Israel1Vordwall, Lagma11, Amiralitets-Au d i tör- J{ a m1 er: Gustaf Adolf Adamson l'i43 l7h l{assör: Ca r l A. dam "fvo l.ijn > Ex petlitions.kommissarie !8D H 6 Revisor: rictm Fredrik P ihlgård ,3 183-l l1 1 ~ Kans list och linmma?'s h t' ifv a1 e : Fale Lindbont Flottans Officers-Korps. fticec /J.mh aler: Uustaf af Klint *, K. S. O. st. k., R. af KF-js. R. S:t A. O. l:a kl., K. H. 1.., Ordförande i K. Sjöförsäkr. Öfver- Rätten, Led. af Kongl. Vetenskaps-, Krigs-Vetenskaps- och Landtbruks Akademierna, samt Kg!. Örlog smanna-sällskapet, Heders Ledamot af Sjömanna-Sällsk apet... nn s. Carl Ft edrik Coyet *, K. S. O. st. k., Gm., Stations-Befälhafvare, f. d. Förste Kammarjunkare, Ledamot af Kongl. Kr. Vet. Akad., samt Heders Ledamot af Sjömanna- Sällskapet S. Friherre Johan Lager~jelke, K. S. O. st. k., Befäl h, Amiral och Öfver Kommendant i Karlskrona, Chef för Flottans Militär- Distrikt ; Ledamot af Kong!. Kr. Vet. Akad. samt -Hed, Ledamot af Kong!. Örlogsm. och Sjöm. Sällskapen. l K. K o n t e r-a m i 1' a l e 1': Otto Gustaf No rden skiöld *, K..O. st. k., Gm., Chef för Förv. af Sjöärendena, Ledam. af Kongl. Örlogsm. ällsk.

8 8 och Heders-Ledarnot af Sjömanna-Sällskapet l1 5 S. Carl af Klint *, K. S. O. st. k., Konungens tjenstgörande General-Adjutant fi1r Flottan, Chel för Stor-Amirals-Embett'ts 1 :a och t. f. Chef fö r dess 3:e afd., Ledamot af Kgl. Krig~ Vet A. }{ad. och Kong l. Orlogsm. Sällsk., Heders- _ Ledamot af Sjöm. Säll- ' skapet..... ii S. Grefve Clas August Cronstedt *, K. S. O. st. k. Förste Adjutant hos H. M. Konung en, Ledamot af Kong l. Krigs-Y. et. A kad. och Kongl. Orlogs_ manna--sällsk. samt Heders-I,edamot af Sjöm. Sällskapet [ S. Gustaf Adolf Ameen, K S. O., Ledamot af Kg l Kr. Vet. Akad. och Kgl Örlogsm. Sällsk., Hetlers-Ledamot af Sjöm Sällskapet ~ l O 13 K. Carl Julius Petterssen 1 R. S. O., Kommendant I K. i{ e mm e ndör-l{apitener: Cm l Didrik Engelhart "'~, R. S. O K ;tdolf Fredrik von Sclmeidau *'~", R. S. 0., Letlamot i Kong!. Krigs Hof-Rätten l7li S. Nils J oh. Fischer ström "'*, R. S. O., Stations-Befälhafvare och Ledamot af Kgl. Karantäns-Kommissionen i Göteborg, Ledamot af Kgl. Krigs Vetensk. Akademien och Kongl. Örlogsm. Sällska pet samt af Sjöm. Sällskapet [821 ll 5 G. Johan Hem ik l{reuger **, R. S. O., R. af Kongl. Preussiska Merit Orden, Ledam. i Förvaltn. af, Sjöärendena, Kg l. Kon p voj-kommissariatet och Kgl. Sjöför5äkrings-Öf v er -Rätten, Ledamot af Kongl. Kr. Vet. Akad., t828 5 n af Kongl. Örlogsm. Sällskapet_ och af Sjömanna-Sällskapct l S. Carl Edouard dc Frese *\ R. S. O., Gm l K. Nils Magnus Rundqvist **, :w R. S. O K. l (Tidskr. i Sjöl'. 3:e ärg., l:a H ) Z

9 10 Et ik T1'11g g er.. R. S. O fi K ;:J > Ch1 istian Jakob B lomsled t *'\ R. S. O., Ledamot i Kongl. Krig s. Hof-R1itten, Ledamot af Kgl. Örlogsmanna- oc-h Sjömanna-Sällskapen.. D79 [ S. E1 ik Magnus Rahm **, R. S. O., Kommendant på K ungsholmen och Drottningskär, Ledamot af Kong!. Örlog,;manna l 2-1 Sällskapet l K. Carl Gustaf 1Varberg **, R. S. 0., ~tyr mans -Chef, Chef för Östra Lots-Distriktet, Ledamot af Kg l. Krigs Vet. Akad., samt Ledamot och sekreterare i Kongl. Örlogsman na-sällskapet l K. Friherre Carl August Bw chard Gyllengranq-t *, R. S. O., R. af Kejserl. Ryska S:t Annre-Ordens 2:a klass, Informations 1837 u 17 Officer i Man()vern, Ledamot af Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet ] K. Gem g Samuel von Gegerj'elt *, R. S. O., Varfs- Chef och Kommendant. Il Led. af Sjöm. Sällsk. : U? Il G. Carl Lagerbm g *, R. S. O., Gm., Ledamot af Kongl. Örlogsm. Sällsk ~ l7 K. Carl E rik Servais *, R. S. O., R. af Kon. Carl XIII:s Orden, R. af Kejs. Ryska S:t Wlad. Ord. 4:de klass, Ledamot i Förvaltningen af sjöärendena, Ledamot af K. Krigs- Vetenskaps-Akad och Sjömanna-Sällsk S. :Johan Gustaf von Sydow, R. S. O., Gm., Varfs-Chef, Ledamot af Kongl. Kr. Vet. Akad., Kongl. Örlogsm. Sällsk. och Sjömanna-Sällsk S. Cht isto,ffer Didrih Osterman *, R. S. O., Gm., Tygmästare, t. f. Varfs Chef, Ledamot i Kong!. Direktionen öfver Am:ts Krigsmans-Kassan, J ledamot och Ordningsman i Kongl. Örlogsm. Sällsk lo 22 K. Grefve Gustaf von Snoilsky *, R. S. O [ Il 5 K. Johan Mathias ltlelan der *, R. S. O., Gm., Ledarn. i Kong!. Direktionen öfver Arn:ts Krigs. mans-kassan, Ledarn. af Kongl. Örlogsm. Säll- &kapet n K.

10 12 Friherre Josef Hje1 ta, R. S. O., Gm., Ledamot af Kongl. Örlogsmanna- Sällskapet K. Friherre Garl Reinhold Nordensl;iöld \R. S. 0., Ledamot af Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet l K. Abrah. Constanfin Brunerona *, R. S. O., ],edam. af Sjöm. Sällsk. L S. Carl Gustaf Paulin "', R. S. O., Chef fi.)r Vestra Lots-Distriktet, samt för Matros- och Skeppsgosse-Kompanierne, Ledamot af Kongl. Karantäns-Kommissionen, Ledalnot af Sjöm. Sällsk l L8 G. Johan Henrik Röö, R. S. O., Gm., Ekipage Mästare, Chef för 1 :a Kanonier-Komp., Ledamot af Sjöm. Sällsk ll 17 S. Johan Wilhelm Richnau, R. S. O., Gm., tjenstgörande i General-Adjutants-Expeditionen, Ledamot af Sjöm. Sällsk S. Kapitener: Otto.llfaU1 itz Stålhane *, R. S. O., Ekipage-Mästare G. Johan Wilhelm Ramsay *, R. S. O., Gm ' S. "fl'lathias Georg Törnqvist, R. S. O., Gm., Chef för 3:e Skeppsgos 13 se.kompaniet s. Robert Wilhelm Bäckhm-g \ R. S. O., Gm., Lärare i Skeppsbyggeri, Navigation, Sjö-Manöver och Reglementen vid Kongl. Krigs-Akademi en, Ledamot af Kong l. 1\.rigs-Vetensk. Ahd j S. Cm l Fred1 ik F1 eidenjelt *, R. S. O., Chef för 1 :sta skeppsgosse- Kompaniet to '!2 K. Per Gustaf Hjelm *, R. $. O., Ordonn. Officer hos H. K. ~ Kronprin sen, Tygmästare, Chef för 2:a Kanonier-Komp., Ledarn. af Sjöm. Sällsk s. Salomon ltfaurilz von Krusenstjerna, R. S. O., t. f. Ekipagemåsta re, Chef f()r l:a Matros ~om p., Ledarn. af Kg l. Orlogsm. Sällskapet K. Cm l Hans Ulner *, R s. O., Gm., Ekipagemästare, Chef för 3:e Matros-Komp., Ledam af Kgl. Örlogsm. Säll. skapet K. Folke Magnus af Puhe *, R. S. 0., Kammarherre,

11 14 Chef för 2:a Matros Kompaniet K. Christian Adolf Virgin ", R. S. O., Kammarherre, Chef fö1 2:a Skeppsgosse-Komp., Ledamot af Kongl. Örlogsm. Sällsk K. Gustaf Philip von l{rusenstjerna *, R. S. O., t. f. Tygmiistare, C het för 4:de Matros-Komp K. Anders Almli)j *, R. S. 0., t. f. Chef för Norra Lots Distriktet, Led. af Kg!. Krigs-Vet. Akacl. ocll Sjöm. Sällskapet... Hans Fredrik Frick *,.. Clas Samuel Annerstedt" Ledamot af Kongl. Örlogsm. Sällskapet... Carl Malmborg..... Johan Carl von Schantz Premier-Löjtnanter: Erih Hem ik Pilzl "'", R s K K K s. S. O t K. Göran Wilhelm lfggla _**, ' Gm K. Fredrih Adolf Råberg **, K. M agn u s, Holmström **, R. S. O G... /lnde1 s Erlandstim,.,.._, R. S. O., Gm., Ledarn. af Kongl. Örlogsm. Sällsk K. Gustaf Adolf Ringheim ** l2 1 K. Cm l Gustaf Holmqvist *'\ R. s. O., Gm.,. Chef för Smålands Båtsmans- 15 Kompani K. Friherre Adolf von J{nOl' ring *\ Ledam. af sjömanna-sällskapet S. Johan Roseng1 en **, R. S. O., Informations-Officer i Tackling K. Samuel Hem ih Trygger **, Chef för 3:e Södermöre Båtsm. Komp K. Johan Fredrih Rundkrantz *'~", R. S. O., Under--Ekipagemästare K. Lorenz Henrih Stålhammar **, R. S. O., Kommendant i Karlshamn K. Nils Ludvig Haverman **, K. Elias Rundcrantz **, Chef för l:a Arbetskarls-Kompaniet på Kungsholmen K. Johan August v. Bor ck **, R. S ' K. Carl Gustaf Florin **, fxm., Chef för 2:a Arbetskal'ls-Komp. i Karlskrona K. Henrik. Johan Hallen **, Under-Ekipag emästare. 1' s. Carl I\~lj berg **, Chef för Södra Roslags l:a Båtsmans-Kompani K. Gustaf Emanuel Appelberg **, Gm., Chef för 2:dra Bohus Båtsmans-

12 16 Komp., Ledamot af Sj(imanna Sällskapet l G. Johan Magnus Lindström "~, Posthafvande Officer i Sjukhuset l2 1 K. Per Gustaf flarnmar "*, Chef för Norra Hallands Båtsm. Komp K. Johan Conrad Hjellman, Chef för l:a Arbetskarls-Kompaniet i Karlskrona K. Johan Ågren., t824 l2 1 K. Friherre Carl Johan Pfei.ff'... R. af Kejserl. Hyska S:t Annre-Ordens 3:e Klass, Artilleri-Departements-Ofl'icer l2 1 S. Ande1 s Hedborg, Chef för l:a Södermanlands Båtsm. Koml"l S. Johan Fredrik 1'echenberg S. Carl Gustaf Bagge. Chef för l:a Arbetskarls- Komp. på Kungsholmen K. Adolf Hahr, Adjutant hos H. K. H. Kronprinsen, Konsul i Tripoli s. Ab1 aham B lix, Ledam af Sjöm. Sällsk t1 G. Olaus Svebilius _4dle1' berg, Chef för l:a Bohus Båtsmanii-Komp., Led. af Sjöm. Sällsk ' 5 11 G. Grefve Axel Fredrih Conrad Cror.hjelm, Chef f{)r Kongl. Ho~iali:tvad ' vet och 2:dra Södra 11 Hoslags Båtsm. Komp.. l l1 S. Ca1 l Jahob R.1Jdberg.., Led am. af Sj(im. Sällsk. l G. J( nu t August Li!Je~zööh l l l S. Petter Andreas Lundström "*, Chef för 2:a Blekings Båtsm. Komp !1 l K. Alexander Olof von Borch K. Christian Gustaf SJöbohm..._., Chef för l:a Gottlands Båtsm. Komp. l'd K. Svante Schmiterlöw **, Adjutant hos Kommendanten.., ~ K. Johan Jakob Carsbertr * o, Chef för 2:a Nonlands l:a Båtsm. Komp S. Emil Reinhold Ahlrutz *, Chef för 2:a Nonlands 2:a Båtsm. Kotro.... H97 lsll S. Henric Daniel Ramsten *, Led. af Sjöm. Sällsk l G. Victm Nordberg *, Sm., Lerlamot af sjömanna- Sällskapet G. Carl Frcdric Coyet *, Informations-Officer, Led. af Sj~m. Sällsk S. Nils Ahmansson, Led. af Sjöm. Sällsk.... l G. E1 ih Gustaf u.f R.lint, Informations-Officer i Na- ( Tids/n, i Sjö'' 3:e ärg., l:n Ff. ) 3

13 18 vigation, Led. af Kong L Örlogsm. Sällsk K. Friherre B1 or Cederström*, Chef för \ 7 estergöt lands Båtsm. Komp K. Friherre Gustaf Edvard Ruuth *,Led. af 1\.ongl. Örlogsm. Sällsl{ K. Ebbe ~la gnus Hallström *, Adjutant hos Befälhafvande Amiralen K.. Tohan Fredrik ETtrenstam *, Informations-Officer i Artilleriet, Led. af Kg!. Örlogsm. Sällsk K. August _4dolf Christian Meister"', Kompani-Chef samt Lärare i Sjö-Artilleri och Tackling vid Kgl. Krig s-akadcmien S. August Edvard aftrglle K. flnton Räjelt *, Kammarherre, Adjutant hos Vads-Chefen t K. ca ~rz August Gosselman *, l... ed. af Kongl. Örlogsmanna- och Sjömanna- Sällskapcn :12 31 S. Per GabTiel Blom *, K. Axel Fredri/;. Palander *, R. af Kejserl. Ryska S:t Wladimirs-Ordens 4:de Klass K. Olof Fo1 nander *, Chef för 2:a Ölands Båtsm. Komp..., K. Carl Erik Rosen *, K. Carl F1 edrik Lurvenborg *, R. H. L., Ledamot af 19 Kong!. Örlogsm. Sällsk K. Johan Leonard Sahlbet g *, Ledam. af Sjömanna-Sällskapet G. Johan LilJehöö1~ \ J,ed. af Sjöm. Sällsk G. Johan Harald Silfver spane ", Chef för l:a Nonlands l:a Båtsmans- Kompani S..Adolf Göran Oxehufvud *, Adjutant hos H. K. H. Stor.Amiralen och i Stor-Amirals-Em betets l:a Afdelning, Ledamot af Sjömanna-Sällskapet S. Cm l Elias Engelhart *, K..Fredrik Engelhm t *, Chef för 2:a Södermanlands Båtsmans-Kompani ' K. Carl L'\;lagnus Ehnemm h *, R. H. L., Chef fö1 l:a Blekings Båtsm. Komp., Led. af Kong!. Örlogsnl. Sällskapet K. Johan Paul Schm;jf *, Led. af Sjöm. S1illsk G. Lorenz Haqvin Couleur * K. Carl Ludvig Carlslri)m * Chef för 3:e Blekings Båtsmans-Kompani K. Sven Jal:ob Lundström * ' K. Gustaf Wahlqvist *, Chef för l~a Ölands Båts1n. Kompani.,...., K.

14 20 Paul TVilhelm _Am(:cn *, R. H. L : G. Carl Gustaf 1'ornqvist *, Chef f(ir Tjust Båtsmans-Komp : K. Gustaf Fredi ih Hahn *, t. f. Lots-Kapiten.... t K..-1ugust Otto Castegren *, Adjutant hos Sta tions Befälhafvaren, Chef fih Stockholms Stads Båtsmans-Komp., Ledam. af Sjöm.. Sällsk , S. Salomon E'lias Billberg *, Chef för l:a Norrlaruh 2:a Båtsmans-Komp S. Er il:.4dolf Pt in:-.ens/;öld, R. H. L... ~ K. P etter Roback * K. Per Gustaf Ameen *, Tyg- Officer på Drottningskär K. Carl Eril; "Viens *, Informations-Officer, Led. af Sjöm. Sällsk G..fohan Ludvig Braune *, Chef för Östergötlands Båtsm. Komp K. Carl Justinus von.jjied richs *, Tygmästare, Adjutant hos Stations Befälh., Led. af Sjöm. Sällsk G. Samuel Ludvig Hasselberg '\ Led. af Sjöm. sällsk G. Fredrik Leonhard Pettersen, R. H. L., t. f. Chef för 1 :a Ble]{ings Båtsm j Komp K. Mauritz.Johan G-ustaf Olsen * K. Gustaf Fredrih flij.ijer * K. Magnus Reinhold 'l'heodor Fallin *, Ledamot af Sjöm. Sällsk G. Carl Otto Fredrik _4- uu!en *, R. H. L., K. Johan Christoif'er Osterman * ' K. Carl Gabriel 1\~yström t. f. Chef fi:ir l :a Siidermörc Båtsmans-Komp:,tn i.....,..... Pontus August Svadz *, Adjutant hos Chefen för Fi.irv. af Sjöärcndena.. Axel Gustaf Netzel *.. Fredrik Gustrd Du Rielz Sven Pctte1 8chnell *.. Carl Adolf Ehrenpool *, Chef fiir Söcha Halland,. Båtsm. Komp... '.... Olof Tijrnslen *, Le,l. af Sjöm. Siillsk..... Predrih August Tersmeden *, R. H. L., Adjutant hos General-,\djutantcn Georg Bagge ", R. H. L.. Led, af Sjöm. Siillsk.. Carl Roland Prinl:-. sl:öld *, Il. H. L., Led K s s K s t4 K G G t1 17 s G. ( Tids!. r. i Sjär. :l:~ ärg., l :fl fl,) 4 l '-

15 22 af Kong!. Örlogsmanna Sällskapet Per Erih -'1hlgren "" S e hund -LiUtnant e r:. Arvid B.einhQld Eger K. t80o K. st1 örn * ' S. Johan Emil 1-Fm berg *, tjenstgörande vid Sji.iw Karte.. Arkivet. Lars Gustaf Hedlms~je1 - n a * t1 s K. ' Carl Adolf Br.echström * '!6 5 t 1 K. Sven Adolf Rrrtlt *, H H. l,, K. August Olivehona * Per 1Vilhelm Filgard * Friherre Thure Cederström* J{. August Lagerstr(},_le *,, K. 3 l K. 3 l ~ s R..H. L, K. Axel G u st af IVordensl;.iöld *,. C!t1. Napoleon Rudin " Carl Berlit J_,iljehööh * 'i 5 1\ t s K :n 1,1rvid Ja/wo Jegen;clzöld K. Gustaf Erik Mal'lin "',Au Hi jutant hos Varfs-Chefen S Nils lfallsll öm * () 31 K. Per Fredri/;: Haverman *. Ilafonnations - Officer i Gymnastiken Johan Be rnhard l{[eman ruham TVilhelm La ven \ Kom pani-officea vid Kong-l. Krigs-Aka t ~ 19 K o K. 1() 8 demien s Carl Edvard T~rnebolzm ~ b s. Cw l Fredril< L.'Jbech, Led, af Sjöm. Sällsk. N apoleon _;;hm ansson * Victor L1mcen ", Unuer Ekipage - Mii~tare, Adju 1834 lu o G !(J tant hos Varfs-Chcfen August G. Tilosius *, b K G K /.nton flenrik Hulten ", ~ 6 K. Fredrih A x el von Horn ". Deopold t s

16 24.Johan II. Stållunnmm * K. tsar} 12 8 Govert Adolf Indebetou S. C. G. Stuarl..., ! K JVilhelm Cmmh:r * S. Carl Anton Gasten 1Vm ber!! * l 29 S. ~ ~-J Carl Carlsson Warberg : ;) 14 K k li_l August O. lyordcnsböld * iH 1831 fl 1.4 K H O. Gustaf h T1 olle. ~ S rictor IHeman *.... I8ll tl K r) t8 1Vilhelm M. Eters lo 22 K J. ljindbom * i r) K n 17 Otto Tresterdahl *....! K. t8:n n n C. Theodor 'rhomw1'h * Il K G. A. _Ågren *... _ Ii K ll l7.johan Leopold TVindahl * K Carl G. Beye1 * K. Otto Santesson * l1 K. Edvard 17ictor Olsen.* K. Fri11erre C. P. von Schwerin * H} :t7 K. Johan Kmil Ekman *, J.edarnot af Sjöm. Sällsk K. _ paul Johan Meinander * l1 23 S. 25 Johnn Ludvig Melander * K. Carl Johan HJerta * K. Cm l Johan Lodbrok HJm t * S. Anders Magnus Klingspor* K.,Ärvid Jakob Unger S. K. L. Natt och Dag G. Victor R. Ringheim K. Nils August Thyselius.. 18H K. H. Ev. Alb. Rundqvist * K. Oscar Trägårdh K. GustafHylten Cavallius : K. C. A. Ringheim K. August Rundqvist K. Carl Johan Itfelander Il 4 K. F. V. E. C. Leyonanckar l 9 K. Friherre A. R. Leuhusen l 9 K. V. HeJkenskiöld l 9 K. Christian _4nders Sundin K. G. Odencrantz K. David Gustaf Haverman l 20 K. Håka1~ August Lil;jeblad K. Axel Adlersparre K. Harald af Christiernin K. ' E. J. af Klint K. Fredrik Didron K. Olof G. August Herkepe K. Friherre Ivar Otto I-ler. man Koskull (Tids kr. i Sjöb, 3:e år g.' l:a n.) tour från ; U 10 K. 5

17 Wollmar H~m ih Sylvan-. der Friherre Theodor Laget - heim And~rs Oscm Wallenberg Konstruktions- Korpsen. ' Ofverste: Johan, Aron af Borneman * ~ Kommendör af Wasa Orden, R. S. O., Sekund-Chef, Ledamot af Kong l. Krigs-Vetenskaps- och Landtbru.~s Akad. samt Kong-L Orlogsm. Sälls~., ~eders K. 183' K K. Led. af Sjöm. Sällsk K Kapitenet : Gustaf Sheldon '\ R W., O., 'Departements-Chef t 28 K. Jacob Henric d,aill?f *, R. W. O., tillf. L edamot i Förv. af Sj(iärendena och Chef för Konstrukt. Kontoret. Ledamot ' af Kong L 'öl'logsman~a-sällsl<apet... 1' s. Prem.i'er-LöJtnanter: Gustaf Adolj.B1 aune *"' ~ Dep~rtements-C hef, LP- dam'ot af Sjöm. Sällsk G~ran Leonhm d l:~jo rth * 1788 Adolf Jl1 edrik Wahlbeck * G K s. 'Axel Henrik Coulew, Ad-l jutant vid Konstr. Kont S. ' Carl Lundqvist, Informat-ions-Officer, Ledam. af Kongl. Örlogm. Sällsk K. LöJtnant: Carl Daniel Pettersson, lönlös, Led. af Kg L Nordiska Oldskrift- elsk S ek u n d- L öjt n an ter: Abraham Engel ** S. "ftfartin August Gynther H K Johan Gustaf 1-Vahlbech * K. Jacob Fredrih Ringheim * 1810 Jacob Jeansson * Axe-l LJungstedt Frans August Sheldon 1813 Gustaf Cm l Witt... fi're'drik Edva.rd Braunt Carl lfl. Constanlin Borneman M,ekaniska I(orpsen. Ofvel st e: (!u~taf 4dolf Lagerheim, ~ N. 0., R. - ~v. O.l R. af I~ejl. R. S:t. A. O. 2:a Kl., Ledjlmot af Kg i. Vet~ns~aps-l~kad., Chef för Hyl,lroteqhnisk,a Konto et oth Östra Kanal K. 3 9 K. 3 9 K. 3 5 K. 3 5 K. 3 5 K K.

18 28 Distt-iktet, Förste Mekanikos vid Göta Kanalverk och Ledamot i Direktionen, äfvensom i Direktionen öfver segelfarten, emellan W enern och hafvet Öfverste-Löjtnan t er: Fredrik August Lidströmel' *, R. W. O.., Chef för Mekaniska Depart., Ledamot af Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet ' K. Jlred1 ik Blom, Ledamot af. Kongl. Landtbruksoch Krigs-Vetenskaps-A-' kad., Led am p t och Vice Prreses i Kong!. Aliademien för de fria Kon- _ sterna, Ledamot i Kongl. Patriotiska- o-eh Pro ratria- ällskapen' samt j Sjömanna-Sälls~~pct, Intendent i Kgl. Ofver-Intendents-Em betet, till f. Öfver-Intendent, Direktör för Arkitekt-SkÖlorna s. Johan Edström, R. W. O., Chef för medlersta Ka- nat-distriktet, Ledarn. i Direkt. öfver Hjelmare Kanal och Slussverk, samt Verkets Mekanikos.- ocb Sluss-Inspektor, JJed,amot af Kongl. Vetenskaps-Akademien Majo1'.e1 : Cm l Theodor Ekenstam, R. W. O W Nils Erh;sson, Chefför Vel!tra Kanal-:Oistriktet och _ lvlekarlikus vid Trollhätte Kanal l83(l 1832 l l Hl Grefve Adolf Eugene von Jlosen n Jaco~ fjiilhelm Ger ss, l.edamot af Kongl. L andtbruks-akademien samt af Kongl. Akad. för de fria Konsterna, ständig Sekreter;ue, samt La rare i Geometrien o~h Pers..pektiven vid sistnämn (le Kongl. Akallemi, Arkitekt vid Kongl. Öfverlntendents.Emhetet, Adjunkt i Kongl. Teknologiska Institutet... R 78' Cln ister Erhard JVallcnsl nmd, t. f. Chef för Mekaniska Depart., Ledamot af Kongl. Örlogsmanna, Sällshpet ~ K. l( a p i t e n e 1' : Ti ulls Wmmberp;. Magnus Cronst1'lmd.. _ t 786 Otto Modig_: Chef för (T!.dsi._~. i SjiJp, 3:e årg., I :a l-/_.) l '48 l816u 12!

19 30 norra Kanal Distriktet, tjenstgörande i Stor-Amirals-Emhetets 3:e afdelning ~ [~24 18~?? 23 Johan Oldenburg ~ David Wilhelm Lilliehööl; Carl Axel Oliwecrona, tjenstgörande vid Hy. drotekniska Kontoret och i Stor-Amirals-Emhetets 3:e af d., Ledamot i Göta Kanal.Direktion LöJtnant et : F. L Treutiaer Sven 1lfagnu~ Kronberg * K. Gustaf Adolf Blom S. Lm s F'1 edrih Svanberg~ Adjutant hos Chefen för FÖn'.,af Sjöär S. Friherre Gustaf de Geet, tjenstgörande i Stor.Amirals-Emhetets.3:e afdelning Edvm d Littman C. E. Nordström l F. C. von Schewen }6 Johan Thomas Byström * K. Anton Ludvig Fahnehjelm Sjö-A.rtilleri-Rege~ ment et. öfverste: Grefve Per Georg Spar- 1'e, Sekund-Chef, R. S. O., Gm., Ledam. af Kongl. Nord. Oldskrift- Sällsk..'....., K. (Jjverste-Löjtnant: Clas Lagerstråle, Bataljons.Chef, R. S. O K. Majorer: Göran l{t ol;, *, Bat. Chef, Ordonnans-Officer hos H. K. H. Kron11rinsen, R. S. O K. Arved Adolf P alander, Bat. Chef, Adjutant hos H. K. H. Kronprinsen, R. S. O K. Kapitener: Simon Peter Ringheim *, R. S. O K. Johan Fredrih Södel'- stedt *, R. S. O K. Clas Ft edrih Cornelius, Hjelm *, R. S. O K. Fredrik af Klinteberg *, Kammarherre, R. S. O. 179o K.,Gustaf Abraham Biich * K. Carl Johan Halm * K. Gustaf Adolf IUint * K. Johan Henrik Sumsson K. Johan Johansson K. L ö j t n a n t e r : Ån.ton August Petterssen K. 31

20 32 F1'itz H'ilhelm. Rappe, lönlös, Kammarherre Gustaf Adolf Wiehenberg ~t "'1ugust österg1 en * Otto Magnus Törnebohm" 1799 Cm l Christian Kreuger " 1803 Et ili: Otto Braune \ Inform. Office1 i Gymna- stiken S01 Otto August Olse1i "' Rudolf Ameen * :fl'; edrik Reinhold Fol'SS K K K K l(. l K K K. man K.. Johan J7ictor Bagge K. Cm l TVerner von Heidenstant E K. U n der-löjtnant er: August Ludvig Willwns " 1810 lyils Johan Calle1 holm * 1810 Ballzar af Klinteberg * 1810 Gustaf Edetbert Pihl * Hampus Theodm Tlult 1815 Jaques Bonzeman " nders He1 man Nord K K. 7 fl K K K K. wall K. Edvm d T'Vilhelm Rahnt " K. Johan Albe1 t nielander, K. Lots-Staten. Lo t s-d i rek tör: Oustaf Et ih Lundstedt *, Chef för Sjökarte-Arkivet, Adjutant hos H. K H. Stor-Amiralen, Ledamot af Kongl. Krigs Vetensk. Akad., Heders- - J.ed. af Sjöm. Sällskapet, R. S. O., R. K. R. 33 S:t A. O. 2:a klass, Gm S. Distrikt-Chefer: Carl Gustaf Warberg *, Kom. [(apit..... Carl Gustaf Paulin *, Kom. Kapit..... Anders Atmlöf *, Kapiten Kapit qn e'r: Olof Mårten Dreutzer *, Ledamot af Sjöm. Sällskapet (Vestra Distr.) Tobias Fogelström *, Ledamot af Rong-1. Patriotiska och SjÖn~. Sälls le, R. W. O. (Norra Distr.) 1770 Gustaf Fredrih Halzn *, Premier- L<:ijtnant, till f. - (Sö.dra Distr. ;.... Fördelning s- Chefer: Olof Flumen *, Pensione K. G. s G s. rad Löjtnant vid Armeens Flotta (Öregruml.) S. P. M. Tenger * (V(~ steryik ) K Johan 'Christian Palin G. JfJhan Petter fvindr:hl,.pensionerad Am:ts Kapiten. (Landakrona.) K. (Tidskr. i Sjöt'o 3:e ärg., bry.) 7 K.

21 34 Did1 ik Gebhart * (Umeå) ~4.ndef'S Höh ", Ledamot af Sjöm. Sällsk. (Onsala.) Johan Petter Åkerblad (Sundsvall.)., Olof Landgren * (Norr- kopmg.)..... :T. G. Molhin *(Marstrand) 1790 J-. G. Rothman *, Led. af Sjöm. Sällsk. (Calmar.) Benjamin Hahn *, tillf. (Luleå.).... B..J. Sundahl \ tillf. (Gottland.)... K o n t o r s s k t' if v a 1' e: August Wilhelm W allström " (vid Norra Lots s G s s G K s. 183' K Distr. Chefs-Kont.) S. Civil-Staten. Ojver- K om m i s sade: Sven Wilhelm Gynther *, Am:ts Kammar-Råd-, Föredragande Led. i Kg!. Dir. öfver Amiralitets Krigsmans-Kassan ; R. N. O., Led. af Kongl. Nordiska Oldskrift- Sälls k i Köpenhamn, Kgl. Örlogsm. Sällsk. och Sjömanna-Sällsk K. Sehretera1 e: Johan Gabriel RJörlie- gren *, Auditör, Assessor S. Gustaf Olnf Mobe1 g *,R. W. O. (hos Befälhafvande Amiralen)... 1' K. EmanuelJacobson '*, Pro tokolls-sekreterare, Philosophire-Mag ister. (ho, Varfs-Chefen) 'Z K. Carl Gustaf Ryberg *, Auditör G. Au di t Öre r: Israel Nordwall *, Lagman, L edamot af l{gl. Musikaliska Akademien K. Johan Gabriel Björhegren, Sekreter..... S. Cm l Gustaf R.1Jbe1'g, Sekreter G. Vic e Advol;.at.-Fishal: Erik aj' Puke *. Amiralitets-Auditör., ' K. K o n t ors - C h e f e r: ':Fl'ans Auo ust Renaud * ~, Kamrer K.. ~ Herman Henrik I{rutmeyer *, Kamre to 29 S. Carl Magnus Frick *, Varfs-Kommissarie., K. Carl Ja.hob I-Iubendick * Sjö-Mil is- K~mmissarie ~ 1801 J ' K\ Ca 1;l Herngt an *, Kamr~r G-. 35

22 36 ldmira l i t e t s- K a s söt. Johan Lndv. Östergren *, Kassör vid Amiralitets- Barnhus-Kassan... l a K. Ami ra lite t s.prov i..: antmiistare: _f.m s August Arnoldson *, JltProtokolls-Sekreter... l K. K a m m a J' f Ö r v a n d t e r: Johan Jakob Rundborg *, i Kammar-Kontoret l 17 K. Oscar fvilhelm Cimmerdahl *, i Sj~-Mi 1 is- Ko n- toret K. Daniel Reinhold Bagge '\ Varfs-Kontoret K. Kassörer: Carl Johan Trolle *, Carl Henrik Beyer ~ F ö rva lt a re: ' l 23 s i836l2 22 G.,Johan Fred1 ik Söder-. qvist *, (inventari-) K. Johan Fredrik Thorssell ~,(Materia), Krigs- ~ Kommissarie l 2fi 2 24 K. Jonas Lindström ~. (Artilleri-) l8lf} 183~ 1 29 {. Abelard Kelimodin * G.. Urban Widbom (Invent.) W 31 S._ Henrik Josef Tammelin *, (Mater.) S. Revisore1 : August Albert Aspegren *, 31' i_ Varfs-Kont !:! LO 26 K. Carl Leopold "' : S. Math~as S;'i)bo~ g ( G. ;Jxel Arvid Tilosius, Sjömilis-Kon t K. R egement sshrifvat e: Cln istian Aron Kihlg1 en *, (vid Båtsmanshållet,) Krig-s-Kommis.. sari e, l'hi1os. Mag-ister, Juris-Kandidat...! K. Olof Rydlanile1 *, (vid Sjö-Artilleri- Regementet, Matros-Korps. och Skeppsgoss.) (82~ 1 26 K. Johan Koch *,.! l 26 S. Per Strömholm '*,, (vid Timmermännen). ; K. Inspekto1 : Lars Ronrad Rehn "' ' (Sjukhuset) K. Bokhållare:.4dolf Fredrih IIafver- bm g "', (Hofjakt-Varfvet,) Fältkamrer S: Rerndt Gustaf Lennman "', i Kammar Kont. ~.., K. (Tids/a. i SjiJp, 3:e ärg., l:ah.) 8

23 38 Anders Petter Melin '", 'i 1 Kammar-Kont.., S. Kansliste1 : Jonas Schvart *, i Bef. Am. Kansli..., K. Zachw ias _Aron Pettersson, i Varfs-Chefs... Exped K. Theodor Kall *, i Krigs Rätten och Kommendants-Exped., Vice-Anditör, Lands-Sekreter K. Johan Petter lfe rne1 *, Vice-Auditör, Auditör, S. Brm Johan Wilh. Rundqvist \ bos Varfs-Chefen., S. l{ammarskr ifvare: Johan Lundqvist * K. Anders Rodelm * K. Carl Gustaf Oxelbe1 g * t822 ö 10 K. Carl.4.nders l{och * S. ftlagnus Edbm g *, t. f. Sjukhns Inspektor G. Jahob Fred1. Malm~e1 g * K. Tohan Riiiif * K. Carl Adolf Corm}er *, K. Carl Fi edrih Carlsson * K. Carl Gustaf Lindsh öm * K.,Johan Otto Lennman * K.,Johan Fred1 ik von Heidenstam * K. Hans Reinhold Moberg * K. David ConradFo1 ssman "' i 10 K. Axel Ge01 g Bennet * S., 39 Christian Fredrih Rönström "' S. Johan Carl Sundin * K. Edvard Holmer * K. Fredrilo. Adolf IJagge * K. Clas.Johan Råberg * ' K. Otto Fredrik Gynther * K. Clas Rudolf Psarski * K. Henrik J'Vilhelm Ringheirn * K. Carl Petler Ringheim * K. Oscar Bernhard Jf'ilhelm Sjöblom * K. Johan Petter Wallenstrijm. * S. o j o sten.... Ad lrp 'T ll ' * S. Henri/; Gustaf Lybech *: t: f. Sjukh. Insp G. Carl Oscar Haverman * K. Wilhelm 'frygger * K. Medicinal-Staten. Ö f ve r- F ä l t- L ä h a-re. Olof Jakob Ekman *, M. D. & C. M S. Carl Johan Furst *, M. D. & C. M., R. W. O K. Begemen t s- L (i/; are: Johan lviklas.fedeur ~, M. D. & C. M., Ledamot af Vet. o~h Vitt. Sam h. i Göteborg, samt Sjömanna~Sällsk.., ,1816 '2 20 G. ' "

24 40 Oarl Ambrosius Thorgn,y West1 ing *, M. D. & C. M K. B at a l} o n s- L äh are: David Fredrik L.7Jbecli. *, Reg. Läkare G. Salomon Fredrik Siiwe *, M. D. & C. M., Lif- Medikus ' S. Olof August Svalin * 3 M. n. & c. M., till f.... s. Daniel Georg Pettersson*, M. D. & C. M., tillf K. Kleresi-Staten. Ami ra l i te t s-p as t o r : Pette1 Sonnberg Witt "", Prost K. Re gemen t s- P a st o1 : Carl Petter Jungberg * G. Kompastorer: Carl 'Vilhelm Ödman "" K. Lars Gustaf Star,ch *, Filos. Magister..., K. David Ringius "" K. Fångpredihant: Paul Grenander * t 30 K. B at al j o ns-p1 edik anter: _Gustaf Fredr. Grönlund t 24 s. Cr.u l Anders Laget qvist s. Skolli.it a1 e: Gustaf TVilhelm Fagerlund *, Fil os. Mag., Prest K. Carl Ambrosius Jöuswn *, P rest t K. Magnus Christian Lagerwall, s. Olof TVilhelm Flodsted t '\ Filos. Magister, Prest, Kastells - Predikant på Kungsholmen K. Adolf Malmstedt *, Filos. Magister, E. O. Bataljons-Predikant G. Expektant-Stat. Ojvers te-löjtnant e1 : Christer I:.udvig,Jegerschöld, Ofverste, R. S. O. (HOij.) '2 3 3 K. Hans Axel Cronstedt Öf _ ver~t e, R. S. O. (1000.) s. Lars Guslc~f Silfversviird, Öfverste, R. S. O. (1400) K. Carl Johan von SJöholm, R. s. o. (1400.) s. Carl Jahob I-Jjiirne, Öfverste, R. S. O., Heders-Letl. af Sjömanna- Säll:;;lwpet (1400.) G. (Tidskr. i Sjöv. 3:e årg., l:a H ) 41

25 42 Johan!JJelander > R. S. o. (1400.) ' K. Maj o r e r: Carl F1wlrih tv ordberg, R. S. O., Gm. (!350.) 1' ö 29 G. G refve Gustaf Robert von Rosen, Kammarherre, R. s. o. (1350.)... 1' ' \. l{ a p i t e n e?' : fverner 1,Verle1 v on Heidenstam, Major, R. S. ' o. (880.) '764 1' K. T~ w s Fomell, Major, R. S. O. (~)30.) ' K. IUagnus 1VoUin, Major, R.. O. (600.) K. Sivat R oland Öberg, IViajor, Chef f () r Norra R osla gs l:a B åtsn1. Kompani, R. S. O., Gm. (600.) s. Clas l_l'red1 ih Gnmholm, R. S. O., G m. (500.) S. Carl Petter L indberg (5{ 0.) ' IC J onas Malmborg (300) S. Carl Gustaf Liingstad ius, Chef fö r 2: a G ottlands Båtsmans-Kompani (aoo) ' IC Frans Gustaf Vahlstedl, (350) Nils Pette1 Palmqvist, Chef för 2:a SöllermÖr <: B åtsm. Komp., Distinktionstecknet af Ankaret s. (300.) ' K. Petter Ibohm (300.) K. David M~agnus Stjernström (300.) K.. Petter Andreas Svensson (400.) ' J-814 Cm l F1 ed1 ik. Biickstt öm 6 14 K. {300.) Sm K. Friherre Carl Gustaf Uifspan e (300.) Kapiten, Gm., H.. af K. R. S:t A. O. 3:e klass S. Johan Frcdrih Hrinlmzan (300.) s. Nils L'idoifBlidberg (400) K. Cm l Fredrik von JVacheufelt (300) K. Anders_ Erih.von Köhler (300.) Kapiten, Chef föl Norra Roslao-s 2:a Batsm. h.omp.... o. 7 b 1792 Gustaf Be1 gst1 öm (200.) 1772 Cm l Fredrih.Nordberg (200) Under-Löjtnant e r : s '7 4 G G. LöJt na n ter: Christian f Vollin (300) K Jonas af l{lint (300)., i6 l{. Johan.Tahob Inolwy f200) 1786 Petter Fredrih Aberg (200.) Ledam. af Sjöm. Sällsl\., t G G.

26 44 F. d. Sjömätnin~;skorpsen. Major: Arnold Du Rees (950.) Öfverste-Löjtnant, R. S. O., Ledamot af Kong l. Krigs-Vet. Akad Kap i ten: Otto Julius Hagelstam (800.) Öfverste, R. S. O., Ledamot af Kong!. Landtbruks- och Krigs- Vetensk. Akad., Civile. Förvaltare: Gustaf Adolf Rabin,, s s. Varfs-Kommissarie K. Anders Jacobson K. ac anas Sa1'St l. Z h. p I K. Carl Gustaf Telander K. Jonas Tömström K. Revisor: Anton TVarberg K. Kontrollö1 er:.4.dolf Fredrik l{ul{berg K. Fredrik Gustaf Middendorff , 9 21 K. Regist'rato'r: Göthe Trägård h, Amiralitets-Auditör K. Kammarsk rifvare: Cad Novisadi K. Georg Emanuel Kullberg 179J K. betyder lön efter grad. ANM,\RKNTNG.,"" - högre lön i graden. E. O. - Extra Ordinarie. f. d. - för detta. G. - ' Göteborgs Station. Gm. - Guldmedalj. K. - Karlskrona Station. J{. H. L. - Kommendör af Heders-Legionen. kl. - klass. K. S. O. - Kommendör af Svärds-Orden. K. S. O. st. k. - Kommeneiii r af Svärds-Orden med stora korset. R. - Riddare. M. D. & C. M. Medicime-Doctot och Chintrgire-Magister. R. af K. R. S. A. O.- luddare af Kejserliga Ryska S:t Annre-Orden. R. -H. L. - Riddare af Heders-Legionen. R. N. O. - Riddare af Nordstjerne-Orden. R. S. O. - Riddare af Svärds-Orden. R. W. O. - Riddare af 'Vasa-Orden. S. - Stockholms Station. t. f. --- tillförordnad. Siffrorna i Fullmaktskolumnen betyda år, månad 45 och dag; der två Fullmaktsdata förekomma betyder den senare, i Kommendör-Kapitens-gTaden tiden hvarifrån Öfversterang beräknas och i Selwnd-LöjtnantsgTaden tiden hvarifrån Löjt. nants rang tillgodonjutes. De fi.ir Expel\tant Staten emellan parentes förekommaalle siffror utrnärl\a beloppet af löneförmonc:rne. (1'ids!ir. i Sjöv, 3:e årg., l :a H ) 9

27 47 (l ns ~indt.) ÖRLOGS-TJENSTEN, ELLER HANDBOK FÖR 0FFICERA m: AF HVARJE GRAD INOM FLOTTAN, AF V. N. GLASCOCK, Öl'VERS;i.TTNING AF B. VO N PLATEN, STOCKH Snart är ett år f()rftutet sedan detta arbete med särdeles [-ignad emottogs af hvarje för Sj(i-tjensten intresserad pe1 son inom och iifven u~om Kongl. Flottan. Dess publicerande uti Svensk Öfve! sättning utgör, åtminstone efter Y år tank~, ett af d~ nytt_ig~ ste bruk hvartiil tryckpressen 1 sednare ar bhfv1t bos oss använd; men någon särskild anm~ilan derom bar dock icke varit :;ynlig hvarkcn uti de allmänna tidniogame eller den Tidskrift, h vars egentliga föremål det är att fästa uppmärksamheten på allt }wad inom Fäderneslandet kan vara vigtigt för krigstjensten, så, ä l tih sjö~ som lands. En Roec~nsion af detta arbete, vare s1g med af eende }Ja SJelfva Originalet eller Öfversättningen, skulle numera komma alltför sent, då h varje läsare länge haft tillfälle att derom fatta sin egen opinion; men h vad som dock heldre må komma sent, än alldeles uteblifva, är en offentligen yttrad tacksägelse till G r e f v e v o u Plate n för den n}öda och kostnad han haft för att försl::affa si na kamrater rlenna nyttiga och inten~s santa läsniug för y id pasjs -} af det pris, h vartill E ngelska Originalet här kunde erhålla!'. Det allmänna stadnar atltid uti förbindelse hos ll\'ar och en som uppoffrar tid och möda för utgifvandet af al!m~innytt iga skrifter, äfven tlå en pekuniär v.inst för den ncdlag(ia mödan ingår uti beräkningen ; 1Uel1 ännu större maste förbindelsen blifva till dep som, oaktadt han i tjemten af agt sig alla löneför ' Jllåuer, oafbrutet arletar för h vad som kan läuda Fäderneslandet och Kong l. Maj:ts tjenst t i Il nytta och båtnad, ostörd af de förströelser, som dess lyckligare lefnadsförhållanclen kunna erbjuda, och till )l vilka mången annan, i dess belägenhet, skulle o bekymrad t öfverlemna sig. Om vi hade rättighet att här tala uti en hel Officers-Korps' s namn, skulle vi hafva mycket att säga Grefve von Platen om framtida förhoppningar och önskan att se dem uppfyllda; men vi nödgas inskränlia oss till ett uttryck af vår, och otvifvelaktigt h varje annan kamrats, enskilda högaktning. E. & c.

28 49 Ol\1.JERN. (Jnaiindt.) Ett daligt jtr~l om sl\eppsbonl förorsakar icke sällan olyclwr och, om icke olyckor med svårare följder, dock bekymmer och oro; Inarföre några ord om denna.materia, lwarmed skeppet sammanbindes inom sig och med sin tackling, iclw böra anses alldeles öfverflödiga i en Sjö-Tidskrift. För. fattaren har troligtvis icke ensam bemärkt huru o. pålitligt varfs~mide varit, till och med på fartyg så nyss lemnacle ur miistarnes händer, att man lutnde saga att jernet icke hunnit kallna. Men dessa anmärkningar angå egentligen sättet att betinga sig en duglig vara, h vilket åter icke iir möjligt genom den nu brukliga entreprenadauktionen och dess viikor. Ty genom en sådan auktion kan man visserligen få uppgifne dimensioner för liigsta priset, men huruvida godheten tillfyllest utrönes af den vanliga besigtningsförrättningen, kan man föreställa sig, niir man tager den erfarenhet som ledt'r dess åtgiirdt>r till måttstock; och huru viil sorkrad Kronan blifvel' för sitt varfssmi1le kan man jugera deraf, att besigtningen sker efter en instruktion i reglementet lika för allt jern och på.. några yttre kännetecken, ehuru jernets natur derigenom icke fullkomligt kan bestämmas. Jern, anv1indt om skeppsbord, är underkastad t flerehanda verkningar, såsom vridning, uttä'njning, tvärbrott och st(itar, och det beror hufvud fiakligast på smedens omdöme att för dessa olil<a omständigheter, utvälja en passande sort, iakttaga ty åtföljande mesyt i härden och på städet, och proportionera form och dimensioner, öfverensstäm- 111ande med både styrka och nätthet. Han bör icke använda samma slags jern på tvenne ändamål som böra tåla olika påkiinning. Då en r(istbult t. ex. bör bcstii af t1itt jern och uthärda kullinökning, böra röstskenor emotstå uttänjning och vridning. Båda slagen kunna dock fas af titckjern ur samma malmer, men blifva olika genom uppsättning sproportionen eller värmegraden och kolsättningen i hyttan. T. ex. med begagnande af varm bläster, då kolsättningen blir mindre, fås ett kornigt men dock kallkrökande jern, af samma blandning, som, smält med kall bläster och n~ ed mera lwl, gifver ett jern med tåga och som tål både krökning, vridning, tvärslag och all både kall och. varm behandling. Purldlas ett af dessa slag, får man ett jemnblandadt jern, men otätt och följaktligen fortare angripet af syror m. m., än det koksmidda. Som dessa och andra smältnings- och arbetsmetoder förorsaka en stor variation af jernsorter och priser om också malmarterna äro lika, bör konsumentelit noga beräkna sitt hehof af hvarje slag sedan han förskaffat sig en noggrann kännedom om producenters tillverkningar. För.<l etta ändamål brukar man, vid andra mekaniska verkstäder' klassificera allt smide, enligt dimensioner och större och mindre erforderlig godhet och då liehofvet blifvit jemfördt med några goda stämplat, uppgöres ackonl för leverans, merändels med bruksiigare sjelfve; och till kontroll på varan stadgas, att hvad, som under arbete af den beg~irda klassen och qualite'n, icke befinnes fullgod t, måste, på leverantörens risk, utbytas kostnadsfritt för re<}virenten. Visserligen blifva priserne på en del dyrba-

29 50 ra hehof mycket hög a ; men om arbetets fulländ!1ing motsvarar en bestämd materiens gudhet, hushallar man in arbetskostnaden och jernet för mången kasse rad pjes och hufvudsakligast ~in~er n:an i pål~tlighet och en allmän minslming 1 (hmenswne~:' h ~ llket icke blott i ekonomiskt afseende, men for lattheten i vädret, är af den största fördel. Men skulle denna princip för jernets anskaffantle följas i likhet med andra verkstä.~ler~ exem: pel, möter dock en ganska kinkig omstaruhghet pa ett annat håll. Författaren betviftar icke, att ju den noggrannaste omsorg använcles.. vic~ jer.netos urval oc~~. be: hancllin... så vidt man forstar 1 vara verkslader,., '.. k h t men verkmästaren, som bör kunna mar a oc ra - ta det minsta fel så väl vid arbetarens handlag som materiens användande, är i sin detalj en person, näst Konstruktions-Chefen så vigtig som Seconden närmast sin Chef; ty skepj>smekanismens styrka och smidighet beror på _ hans skicklighet och grannlageuhet. Smidets godhet är lika maktpåliggande för det seg!ande fartygei, som en ångbåt; men der de sednares machinerier göras, är man på det högsta noggrana att välja smecls- och gjuta re- verk~~1ästare; ty en pröfvad erfarenhe.t har 1ler sta.~gat.. ofvertygeben clerom, att praktik och vana hora ~~ck~ t~eorien handen och att icke allenast utraknmgar, ritningen och modellen, men. arbetare.~l s m.?tsvarande skicklighet och praktiska omdome aro kontroller för ett väl fulländadt arbete. ljpplys- J llingsyis kan man nämna au l då machinf'ri<'t till ångfartyg et Motala fi)rfärcligades enligt den utmärkt skickli. ge, nu mera aflidne Major Carlsunds rifningat~ och ka1l{yler till hvarencla bult och skruf, bestriddes,)ock denna ''Nicety" af H:r Fraser s~sqm praktiskt olämplig. Det härale uckså, att nästan. alla bultar och, skrufvar, ehuru gjorda af de bästa jernsorter, sprungo - - derf(ire att H:r Carlsunds brist på erfarenhet förbisåg den lilla omständigheten, att machinister och hamitlangare icke lämpade skrufnyckeln efter hans kalkyl för jernets styrl a. Mera än en gång sag författaren Verlunä>taren vid Motala M:r Braids öfverhala en ritning och straxt anmärka, anting en på formen eller af uåg on g enom erfarenhet bestyrkt händelse, ett för svagt eller öfverflödigt starkt ställe på en pjes och hvilken anmärlming undersökt, befnnns korrekt. En skicklig verlm1ästare ~ f sådan halt som M:r Fraser eller Braids är med ett ord oumbärlig- f(ir varfssmiclets rätta ledning, inf(~ randet af fullkomligare arbetsmetoder samt mera 1 askhet och takt i g()romålen, och, på det att ämlamålet med en jernsortering må vinnas och kanske icke få förenklingar och nya sätt att använda jernet om skeppsbord och i vädret må komma oss till nytta. Och då slutligen på ett fullständigare Örlogsvarf borde finnas ett lwpparvalsverk och hammare, en garfhammare, några svarf stolar och en plåtslagareverkstad för cisterners till-. verkning och ångpannors reparation m. m., kommer det för sådana verkstäder att i första rummet fordra en skicldig anläg gare. C.\RLSKRONA, tryrkt l10~ P. E Fly garn En!. a,

Falkenbergska samlingen Brevskrivareregister

Falkenbergska samlingen Brevskrivareregister Falkenbergska samlingen skrivareregister 1 (6) Falkenbergska samlingen Brevskrivareregister Falkenbergska samlingen skrivareregister 2 (6) Falkenberg, Carl Evert, Falkenberg, Johan 1784 (1), hovjägmästare

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Bredd Junior Senior Deltävling 1 Deltävling 2 Deltävling 3 Deltävling 4 Deltävling 5 Deltävling 6 Totalt Placering Startnr Namn Klubb Heat 1 Heat 2

Bredd Junior Senior Deltävling 1 Deltävling 2 Deltävling 3 Deltävling 4 Deltävling 5 Deltävling 6 Totalt Placering Startnr Namn Klubb Heat 1 Heat 2 Bredd Junior Senior 1 52 Jakob Lindgren Bengtsfors MCC ( 0 ) ( 0 ) 48 52 56 61 54 53 61 61 446 2 37 Niklas Sjöqvist Lilla-Edets MCK 61 61 61 61 70 70 ( 0 ) ( 0 ) 384 3 39 Andreas Dunert Sotenäs MCC 56

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

SKID SM STAFETT. Ängen Södra Berget Sundsvall (SWE) H 21- Relay Classical 3 x 10 km. Start List. ELITE Timing

SKID SM STAFETT. Ängen Södra Berget Sundsvall (SWE) H 21- Relay Classical 3 x 10 km. Start List. ELITE Timing Technical Delegate Assistent Tecnical Delegate Chief of Competition Jury Information KÄLVEDAL Ingela ELMKVIST Magnus VEDIN Björn Name: Height Difference (HD): Maximum Climb (MC): Total Climb (TC): Length

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

SM TEAMSPRINT Bruksvallarna (SWE) H 21- Sprintstafett fri stil 1200m Officiella Resultat Semifinal 1. EQ Timing

SM TEAMSPRINT Bruksvallarna (SWE) H 21- Sprintstafett fri stil 1200m Officiella Resultat Semifinal 1. EQ Timing Officiella Resultat Semifinal 1 technical delegate assistanttechnical delegate chief of competition assistant td nat. jury information ELMKVIST Magnus HÅKANSSON Patrik SUNDBAUM Mikaela SWE SWE SWE name:

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

KLUBBSTATISTIKEN inne 2018

KLUBBSTATISTIKEN inne 2018 KLUBBSTATISTIKEN inne 2018 KR = klubbrekord P11 Kula (2.0 kg) 5.65 Axel Ineland-08 Umeå 21.4 5.45 Elliot Bailey Lundberg-07 Umeå 2.12 5.29 Egil Granåsen-08 Umeå 2.12 4.81 Olof Backlund-08 Umeå 2.12 4.46

Läs mer

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll GOSPEL PÅ SVENSKA 2 Innehåll Kom oh se 7 Lovsung vår Gud 8 Barmhärtige Gud 10 Igen 11 är min Herde 1 Ditt Ord estår 16 redo 18 När delar 21 Herre hör vår ön 2 Vår ader 2 ör mig 26 O Herre längtar 28 Hallelua,

Läs mer

Klass: H - Senior. 21 km. Det är endast de tre (3) bästa resultaten som räknas.

Klass: H - Senior. 21 km. Det är endast de tre (3) bästa resultaten som räknas. Det är endast de tre (3) bästa resultaten som räknas. Klass: H - Senior 21 km 1 Adam Gustafsson Eksjö CK 1 1 2 1 150 2 Benny Andersson IKHP 4 2 3 122 3 Jens Pettersson IKHP 8 4 2 112 4 Christian Lindegren

Läs mer

Tr ädinventering & okulär besiktning

Tr ädinventering & okulär besiktning ii & l ii / A B 201 7-03- 27 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f J M Eli lf: 08-508 266 52 ii l ii fi E i i i -A B i f 2017 Ci B A Ol j A f J M Eli P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E i

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October 1810. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1810. 1810 EOD Miljoner

Läs mer

Witts»Handledning i Algebra» säljes icke i boklådorna; men hvem, som vill köpa boken, erhåller den till samma som skulle betalas i bokhandeln: 2 kr.

Witts»Handledning i Algebra» säljes icke i boklådorna; men hvem, som vill köpa boken, erhåller den till samma som skulle betalas i bokhandeln: 2 kr. Witts»Handledning i Algebra» säljes icke i boklådorna; men hvem, som vill köpa boken, erhåller den till samma pris, som skulle betalas i bokhandeln: 2 kr. 50 öre för inbundet exemplar. Grenna, reqvireras

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

KLUBBSTATISTIKEN 2016

KLUBBSTATISTIKEN 2016 KLUBBSTATISTIKEN 2016 De aktiva redovisas endast i sina rätta åldersklasser, såvida de inte har presterat resultat i grenar eller med redskap som bara finns i äldre åldersklasser. w = vindresultat, dvs

Läs mer

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat.

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat. Drift- och montageinstruktion Dok id mi-292se_150522] C-2, Digital hygrostat C-2 Ersätter mi-292se_140917 All män na data yg ros tat Tek nis ka data VENTURA In di ke ring Pro gram me ring Fuk ten sor In

Läs mer

Jaktskytte SM Åmål augusti. Resultatlista - Totalt Älg Rådjur N-Trap Sporting Resultat

Jaktskytte SM Åmål augusti. Resultatlista - Totalt Älg Rådjur N-Trap Sporting Resultat Jaktskytte SM 2018 Åmål 11-12 augusti Resultatlista - Totalt Älg Rådjur N-Trap Sporting Resultat 1 63 Emil Håkansson Stockholm 1 13 90 83 173 99 100 199 96 96 192 96 88 184 748 2 53 Linus Mellgren Jämtland

Läs mer

Herrar, 500 m m

Herrar, 500 m m Herrar, 500 m 1 Joel Eriksson IFK Göteb 36.08 Calgary 12-02 2 Daniel Friberg MotalaAIF 37.45 Inzell 02-01 3 David Andersson SK Trollh 37.85 Heerenveen 18-03 4 Martin Friberg MotalaAIF 37.87 Hamar 27-02

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Vretaloppet OFFICIELLA RESULTAT

Vretaloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-02-13 Vretaloppet D 9-10 Intervallstart klassisk stil 1,5km 1 17 HÄGG Johanna Finspångs SOK 7:12.3 0.0 H 9-10 Intervallstart klassisk stil 1,5km 1 19 BÖRJESSON Tage 5:34.3 0.0 2 18 TROFAST Arvid Borensbergs

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n.

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n. 27. NATURLJUD 171 a f4 Fredri: 4 o o p z o o Hysch-hysch! Tys-ta u! Ett ljus som är-mar sej! O ja, det är di-tör. Göm er på stört! Å Pirater: a f4 4 j m 4 j j m l l d d u om-mer visst di - tör! Å ej, u

Läs mer

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn Utvandrare från Vist Register över barn utan efternamn 126 Adele Fader: Eric Gustaf Ericsson f 1852 i Vist Utfl: 1857 fr. Hållingstorp Alfred Fader: Sven Fredric Andersson/Lindgren f 1850 i Skärkind Utfl:

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby ii & l ii Vl 201 7-10 - 31 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f ji l AB ilj lf: 08-737 21 22 ii l ii fi E ii i i i f 2017 Ci B A Ol j A f ji l AB ilj P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E iiill

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

ELEMENTBENA GEOMETRI A. W I I M E 3 MATK. LEKTOR I KALMAB. TREDJE UPPLAGAN. ittad i öfverensstämmeke med Läroboks-Kommissionen» anmärkningar.

ELEMENTBENA GEOMETRI A. W I I M E 3 MATK. LEKTOR I KALMAB. TREDJE UPPLAGAN. ittad i öfverensstämmeke med Läroboks-Kommissionen» anmärkningar. ELEMENTBENA GEOMETRI A. W I I M E 3 MATK. LEKTOR I KALMAB. TREDJE UPPLAGAN. ittad i öfverensstämmeke med Läroboks-Kommissionen» anmärkningar. PA KALMAR BOKFÖRLAGS-AKTIEBOLAGS FÖRLAG. 1877. Kalmar. TBYCKT

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Paglasprinten OFFICIELLA RESULTAT

Paglasprinten OFFICIELLA RESULTAT 2013-03-23 H 0-8 Sprint fri stil 550m 4 ROBERTS William 7 JOHANSSON Nils 10 KETTUNEN Isak 5 BERGH Dennis 6 LARSSON Emil 9 KETTUNEN David D 0-8 Sprint fri stil 550m 12 ANTONSEN Emma 17 WESTIN Felicia 15

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

H2 Nr, Namn Åk1 Åk2 Tot V H1 H2 Nr, Namn Åk1 Åk2 Tot

H2 Nr, Namn Åk1 Åk2 Tot V H1 H2 Nr, Namn Åk1 Åk2 Tot 33 97 Nr 101 André Myhrer Bergsjö-Hassela AK 0 0 0 v Nr 164 Anton Bülow Mullsjö Alpina SK 0.4 1.897 2.297 Nr 101 André Myhrer Bergsjö-Hassela AK 0 0 0 v 34 98 Nr 132 Olle Sundin Djurgårdens IF AF 0.4 0.4

Läs mer

Frisius hustru Catharina Danielsdotter Barckman

Frisius hustru Catharina Danielsdotter Barckman Frisius hustru Catharina Danielsdotter Barckman Daniel Barckman d. 5 apr 1675 & Catharina Peterdotter f. 18 maj 1637, Linköping d. 17 nov 1708, Åbo Catharina Danielsdotter Barckman d. 1702 & Johan Henrik

Läs mer

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 För 1:a Ottarstrampet Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 Antal anmälda löpare Klass Status Antal 2 Brutit 6 2 Ej startat 2 2 OK 31 3 Brutit 1 4 Brutit 1 4 Ej startat 1 4 OK 16 5 OK 8 6 Anmäld 1 6 Brutit

Läs mer

Resultatlista Klass: D 30

Resultatlista Klass: D 30 Resultatlista Klass: D 30 Starttid: 13:35:00 Distans: 4X4200m = 16800m Antal anmälda: 0 Antal startande: 0 Antal brutit: 0 Antal uteslutna: 0 Resultatlista Klass: D 40 Starttid: 10:33:00 Distans: 2X4200m

Läs mer

SOK Viljans resultat hösten 2012

SOK Viljans resultat hösten 2012 SOK Viljans resultat hösten 2012 OK Dacke, lång 1/7 U 2 3 Theo Lövdahl 5 Tuva Lövdahl D 40 1 Anna Svensson H 40 2 Tony Lövdahl H 60 2 Hans Svenson 4 Göran Svenson Sälen, medel 1/7 D 16 68 Petra Olejnik

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ.

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ. opran & Höstvisa Musik:Er auro ext: ove ansson rr: Mani Mattson. lt enor &? Vägen - hemvar myketlångoh - ing- en har agmött.nu blir kväl-lar - ky-li- ga oh se - Ing - en mött. lir kväl - lar- se -... as?

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Sveaborgs kapitulationsavtal (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

Sveaborgs kapitulationsavtal (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Öfverenskommelse. Träffad emellan Hans Excellence Herr Suchtlein General En Chef Jngenieur och General Qvartermästare vid Hans Kejserliga Ryska Maij[e]s[tä]ts Armée Ruddare af Alexander Nevskij S:t Georgs

Läs mer

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön MÅNDAG 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön Isak Lundstedt 05 0739-02 67 37 Jesper Söderborg 05 0733-98 94 56 Erik Samuelsson 04 0705-18 03 85 William Molin 05 0707-74 80 33 Lisa Weijerman 08 0708-44

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

RESULTATLISTA Oskarshamns 2 Dagars Etapp 2 elajo GP Arrangör: Oskarshamns CK.

RESULTATLISTA Oskarshamns 2 Dagars Etapp 2 elajo GP Arrangör: Oskarshamns CK. Klass Herrar Elit.GP Distans: 25 varv x 1,6 km = 40 km., Snitthast: 41,7 km/tim. 1 29 OLSSON Michael Motala AIF CK 57:31 2 1 LINDÉN Andreas Borås CA 3 14 WIRENSTEDT Paul CK C4/Team Refero 4 31 DAHLBERG

Läs mer

Nyb P8-10. Nyb F8-10. Resultat KM XC 2017

Nyb P8-10. Nyb F8-10. Resultat KM XC 2017 Resultat KM XC 2017 Nyb P8-10 1 Elias Landh 00:10:30 1 20 00:05:11 1 20 00:04:33 1 20 00:14:51 1 20 DNS 0 0 80 2 Casper Drape DNS 0 0 00:07:58 3 12 00:05:54 2 15 00:24:46 5 8 DNS 0 0 35 3 Sixten van Doorn

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

Långfredagens högtidliga förböner

Långfredagens högtidliga förböner Långfdagens högtidliga ner Varje nsavsnitt inleds av en diakon eller sånga, som stående vid ambonen eller på annan lämplig plats sjunger upp maningen till n. Så håller man en stunds tystnad n, vafter huvudcelebranten

Läs mer

Hamra båtsmanstorp nr 98, Hamra rote, Botkyrka.

Hamra båtsmanstorp nr 98, Hamra rote, Botkyrka. Sida 1 Hamra båtsmanstorp nr 98, Hamra rote, Botkyrka. Båtsmanstorp från 1710, avsett för båtsman nr 98 i Första Södermanlands Båtsmanskompani. Hamra båtsmanstorp nr 98. Botkyrka Hembygdsgilles arkiv.

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Enhjuling SM2010 i Tyresö Fredag 18/6 & Lördag 19/6 Slowrace

Enhjuling SM2010 i Tyresö Fredag 18/6 & Lördag 19/6 Slowrace U10 Födda 2000 och senare 68 Emil Westerlund Enebyberg 43 Nicola Hammargren Djursholm 6,15 15 Oskar Winterfeldt Trollhättan 9,88 29 Oscar Östergren Örebro 37 Oriane Bonnevie Åkersberga 6,03 48 Rut Jerlström

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

Patrik Johansson Öppen 140 Andreas Modin Öppen 134 Bengt Gunnarsson Öppen 132 Dick Gyllström Öppen 132 Peter Andersson Öppen 130 Kurt Söderberg Öppen

Patrik Johansson Öppen 140 Andreas Modin Öppen 134 Bengt Gunnarsson Öppen 132 Dick Gyllström Öppen 132 Peter Andersson Öppen 130 Kurt Söderberg Öppen Patrik Johansson Öppen 140 Andreas Modin Öppen 134 Bengt Gunnarsson Öppen 132 Dick Gyllström Öppen 132 Peter Andersson Öppen 130 Kurt Söderberg Öppen 129 Rasmus Grönesjö Öppen 128 Patrik Samuelsson Öppen

Läs mer

Bemanningslistor för kiosk- och städpersonal för klassfotbollen 2015 (Föräldrauppgift)

Bemanningslistor för kiosk- och städpersonal för klassfotbollen 2015 (Föräldrauppgift) Bemanningslistor för kiosk- och städpersonal för klassfotbollen 2015 (Föräldrauppgift) Nedanför IFK stugan Ovanför SAIK stugan Bruna baracken Sportfältet Städning Lördag Akademin P13 (-02) Akademin P11/10

Läs mer

TOTAL RANKING. Snitt poäng spelade JGP inom en 6 mån period. Antal JGP. Ranking

TOTAL RANKING. Snitt poäng spelade JGP inom en 6 mån period. Antal JGP. Ranking TOTAL RANKING Spelare Klubb Klass Antal 1 974 Filip Hultman Skellefteå SK u17 3 2 923 Alexander Lundqvist Malmö SRC u19 2 3 921 Albin Kaiding Skellefteå SK u17 3 4 897 John Henryz Team Göteborg u17 3 5

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

Jönåker. Genline. Nikolai. D - län. Härad. Div. Län. Rulle,- Kort

Jönåker. Genline. Nikolai. D - län. Härad. Div. Län. Rulle,- Kort Gårdens, torpets namn. Brannäs. ½ mantal frälse under Stjärnholm. 1883 - Självständig egendom 1810 83 Under Stjärnholm 1753-1810 Genline Pag Nr. Socken. Nikolai Län. D - län Härad. Jönåker. Div. Ägare

Läs mer

Serietabell - SWE-Cup LVG Elit

Serietabell - SWE-Cup LVG Elit Serietabell - SWE-Cup LVG Elit Serietabell Plac Namn Förening Tävl 1 Tävl 2 Tävl 3 Tävl 4 Poäng (6 bästa) 1 Marcus Johansson CK Hymer 8 2 4 4 86 2 Christian Bertilsson Höllviken CK/FTC Höllviken/Team People4you-Unaas

Läs mer

Resultat Lilla Löparnas Kväll 1000 meter

Resultat Lilla Löparnas Kväll 1000 meter Resultat Lilla Löparnas Kväll 1000 meter 2018-12-13 Arrangör: IFK Umeå Plats: Dragonens Friidrottshall, Umeå Tävlingsledare: Hans Nilsson / Göran Kero Starter: Jonas Sundström Eltid: Marcus Arvidsson Resultat

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

JägarSM 2015 Förnamn Efternamn Län Trap Sporting Älg Råbock Sum Trap Sporting Älg Råbock Sum Tot Kula Hagel

JägarSM 2015 Förnamn Efternamn Län Trap Sporting Älg Råbock Sum Trap Sporting Älg Råbock Sum Tot Kula Hagel JägarSM 2015 Förnamn Efternamn Län Trap Sporting Älg Råbock Sum Trap Sporting Älg Råbock Sum Tot Kula Hagel Särskj. Emil Håkansson Stockholm 92 92 94 97 375 88 100 94 97 379 754 382 372 David Sandelin

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer