Barns lärande och växande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns lärande och växande"

Transkript

1 Barns lärande och växande Lärarhandledning Tove Phillips

2 Gleerups Utbildning AB Box 367, Malmö Kundservice tfn Kundservice fax e-post Barns lärande och växande Lärarhandledning 2012 Tove Phillips och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Stina Larsson Bildredaktör och formgivare Tove Phillips Första upplagan, första tryckningen ISBN Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Prepress Namn, ort och årtal. Kvalitet ISO xxxx/miljö ISO xxxxx Tryck Namn, ort och årtal. Kvalitet ISO xxxx/miljö ISO xxxxx

3 Introduktion till läroboken Barns lärande och växande är ett heltäckande läromedel för gymnasieskolans kurs Barns lärande och växande. Läroboken är pedagogiskt utformad med tydlig korrelation till kursens centrala innehåll. Varje kapitel relaterar till en punkt i det centrala innehållet så att man enkelt kan förvissa sig om att man täcker kursens alla moment. Varje kapitel introduceras med en intresseväckande fallbeskrivning och en beskrivning av kapitlets innehåll. Texten blandas upp med frågor att diskutera eller fundera på. Texten kompletteras med rutor för merkunskap. Läroboken har en modern design med relevanta bilder och illustrationer. Läroboken har ett tydligt språk med begreppsförklaringar i marginalen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som är kopplad till kapitlets introduktion. Efter varje kapitel finns instuderingsfrågor och exempel på uppgifter. Till läroboken finns en lärarhandledning, som du nu håller i din hand. Introduktion till lärarhandledningen Denna lärarhandledning följer lärobokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att komplettera din undervisning med. Den innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven. Bedömningstabellen kan med fördel kopieras upp i ett exemplar för varje elev, i vilken du fyller i elevens nivå för varje punkt under kursens gång. Detta underlättar din betygsättning. Bedömningstabellen kan också användas vid handledarsamtal med eleven. Till varje kapitel finns följande typ av material: Frågor på texten: kan kopieras upp och delas ut till elever som studiehjälp eller användas i läxförhör eller prov. Facit till frågor på texten. Facit till lärobokens instuderingsfrågor. Kopieringsunderlag för OH eller utdelning till elever. Förslag på uppgifter. 3 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

4 Introduktion till läromedelswebben Läromedelswebben för Barns lärande och växande som du hittar på ger ytterligare komplettering och material för modern undervisning. Här finns bland annat: Lärarhandledningen i nedladdningsbart format. Digitala hjälpmedel till varje kapitel: Powerpoint-presentationer och aktuella länksamlingar. Nödlektioner. Vi hoppas att ni och era elever kommer att ha mycket nytta och nöje av läromedlet för kursen Barns lärande och växande. Tove Phillips och Gleerups Utbildning AB 4 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

5 Bedömningstabell Elevens namn: Centralt innehåll Betyget E Betyget C Betyget A Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Betyg: Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats. Betyg: Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta. Betyg: Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer. Betyg: Vuxnas betydelse för barns lärande och växande. Betyg: Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande. Betyg: Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor. Betyg: Kritisk bearbetning av information från olika källor. Betyg: 5 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

6 Innehåll Kapitel 1: Barns lärande och utveckling...7 Kapitel 2: Synen på barn...20 Kapitel 3: Barns livsvillkor...30 Kapitel 4: Barnet i gruppen...40 Kapitel 5: Vuxnas betydelse...50 Kapitel 6: Media och barns utveckling...60 Kapitel 7: Faktorer som påverkar...69 Bildförteckning Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

7 Kapitel 1: Barns lärande och utveckling Det här kapitlet behandlar den första punkten i kursens centrala innehåll: Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Läroboken ger eleverna en introduktion till de olika delarna av barns utveckling och socialisation. Kapitel 1 Kapitlet behandlar följande områden: Arv och miljö Fysisk och motorisk utveckling Intellektuell utveckling och lärande Språkutveckling Emotionell och social utveckling Den moderna utvecklingspsykologin Socialisation Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips. 7 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

8 Frågor på texten 1. Ge exempel på hur debatten om arv och miljö kan ha politiska syften. 2. Vad betyder kontroversiell? Kapitel 1 3. Hur kan man veta att vissa egenskaper som har att göra med temperamentet är medfödda? 4. Varför gör man regelbundna mätningar av barns längd och vikt under uppväxten? 5. Vad är koordination? 6. Hur kan hörselskador påverka balanssinnet? 7. Vid vilken ålder lär sig barn att gå? 8. Vad är kognition? 9. Förklara begreppen konkret och abstrakt. 10. Vad är IQ? Förklara och ge exempel. 11. Vilka är våra fem sinnen och vilket av dem utvecklas först? 12. Vad betyder elaborera? 13. Vad händer med den intellektuella utvecklingen under de tidiga tonåren? 14. Vad menade Vygotskij med att vi har ett inre och ett yttre språk? 15. Förklara Vygotskijs tankar om stabila och kritiska perioder. 16. Vad är objektpermanens och objektkonstans? 17. Förklara begreppen animism och magiskt tänkande. 18. Vad är könssocialisation? 19. Vilka är stadierna i Kohlbergs modell över moralutvecklingen? 20. Förklara detet, jaget och överjaget. 21. Vad betyder existentiell? 22. Vad betyder autonomi? 23. Vad ansåg Arnold Gesell om barns utveckling? 24. Vad handlar evolutionsteorier om? 8 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

9 Uppgifter Sju intelligenser Kapitel 1 Arbeta i helklass. Låt först eleverna ta reda på vilka sju intelligenser som finns enligt psykologen Howard Gardner. Skriv tillsammans en lista på tavlan med de olika intelligenserna och gå igenom vad de innebär. Gör sedan en enkät som syftar till att ta reda på vilka intelligenser som är mest framträdande på olika gymnasieprogram. Detta kan exempelvis göras genom att man på enkäten skriver ner sju egenskaper som de svarande får rangordna, t.ex: - Jag är bra på att läsa, skriva och lära mig språk (lingvistisk intelligens). - Jag är bra på matematik och logiskt tänkande (logisk-matematisk intelligens) - Jag är musikalisk (musikalisk intelligens) - Jag är bra på bild och form (visuell/spatial intelligens) - Jag är bra på att använda kroppen, exempelvis i dans eller idrott (kinestetisk intelligens) - Jag är bra på människor och relationer (interpersonell intelligens) - Jag har bra självkännedom och självinsikt (intrapersonell intelligens) Dela ut enkäten i så många klasser som möjligt, åtminstone i en klass på varje program. Räkna sedan ut vilka intelligenser som är vanligast på de olika programmen. Samarbeta gärna med matematikämnet för att ställa samman resultatet och göra tabeller. Redovisa i form av en utställning i skolans lokaler. Ett barns utveckling Intervjua en förälder om ett av deras barns motoriska, intellektuella och psykosociala utveckling. Använd dig av läroboken för att formulera frågor. Ta t.ex. reda på när och i vilken ordning barnet lärde sig krypa, stå och gå. Fråga också om den språkliga utvecklingen och den psykosociala utvecklingen. Gör sedan en skriftlig berättelse om barnets utveckling och lämna in. Man får gärna intervjua sina egna föräldrar om den egna utvecklingen. 9 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

10 Uppgifter Testa objektkonstans Kapitel 1 Den här uppgiften lämpar sig för APL eller aktivitetsdagar. Gör ett par experiment som visar om barnen har förståelse för objektkonstans. Testa gärna med barn i olika åldrar, t.ex. 4-åringar och 7-åringar. Häll upp lika mycket vatten i två lika stora glas när barnen ser på och fråga om det är lika mycket vatten i glasen. Häll sedan över vattnet i det ena glaset i ett glas som är smalare. Fråga nu barnen om det fortfarande är lika mycket vatten i glasen. Testa moral Den här uppgiften lämpar sig för APL eller aktivitetsdagar. Testa barns moraliska tänkande genom att berätta om följande två situationer för en mindre grupp barn: - En flicka tyckte inte om sin middag och kastade tallriken på golvet så att den gick sönder. - En flicka hjälpte sin pappa att diska och råkade välta diskstället så att tio tallrikar gick sönder. Fråga sedan barnen vilken av flickorna som var busigast. Låt dem sedan berätta varför. Gör gärna det här experimentet med barn i olika åldrar för att se hur deras resonemang utvecklas. 10 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

11 Uppgifter Rollspel det curlade barnet Kapitel 1 Dela in klassen i grupper om tre. Varje grupp ska komma på en rollspelssituation som handlar om en barn-föräldrakonflikt som har tre deltagare. De ska skriva tre lappar med instruktioner till var och en av deltagarna, t.ex.: Du är en arg och ledsen femåring som får ett raseriutbrott för att din legobil hela tiden går sönder Du är en principfast mamma som avskyr bortskämda barn och som dessutom har huvudvärk Du är en curlande pappa som gör allt för att undvika konflikt Låt sedan grupperna byta lappar med varandra. Nu ska varje grupp spela upp det rollspel de blivit tilldelade inför resten av klassen eller i halvklass eller inför en annan grupp. Avsluta med att diskutera hur det kändes att spela rollspelet och vad man har för synpunkter på hela situationen. Hjärnforskning Arbeta i par. Leta reda på aktuell hjärnforskning, skriv ut artiklar, läs igenom och återberätta i större grupper. Använd exempelvis eller tidningen Forskning och framsteg. 11 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

12 Eriksons utvecklingsstadier Spädbarnsperioden (0-1 år) Tillit Misstro Kapitel 1 Småbarnsperioden (2-3 år) Autonomi Skam och tvivel Förskoleåldern (4-5 år) Initiativ Skuld Skolåldern (6-12 år) Produktivitet Mindervärde Tonåren (13-18 år) Identitet Identitetsförvirring Tidig vuxenålder (20-40 år) Närhet Isolering Medelålder (40-60 år) Generativitet Stagnation Ålderdom (60 år och uppåt) Integritet Förtvivlan 12 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

13 Vad betyder det? kognition Kapitel 1 proximal utvecklingszon egocentrism assimilation och ackommodation objektspermanens objektskonstans animism magiskt tänkande detet, jaget och överjaget existentiell kris behaviorism socialisation 13 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

14 Överjaget Jaget Detet Kapitel 1 14 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

15 Facit till frågor på texten 1. Om ett tillstånd, en egenskap eller ett beteende har ärftliga/biologiska orsaker så är det svårare att göra något åt det genom att förändra miljön. Det kan t.ex. spara pengar. Kapitel 1 2. Omtvistad, som människor har olika åsikter om. 3. Man har studerat spädbarn och hur deras temperamenten skiljer sig åt. 4. För att tidigt kunna lägga märke till avvikelser som t.ex. kan bero på sjukdomar. 5. Förmågan att kunna samordna flera olika rörelser eller funktioner. 6. För att balansorganet sitter i innerörat, som hos en hörselskadad person kan vara skadat. 7. De flesta lär sig gå kring ettårsåldern. Vissa barn börjar gå så tidigt som vid åtta månader, andra hinner bli ett och ett halvt år innan de börjar gå. 8. De tankeförmågor som vi hanterar kunskap och information med. 9. Något som är konkret är något som man kan se eller ta på fysiska ting eller faktiska händelser. Något som är abstrakt är något som man inte kan ta på, en idé eller en tanke. 10. Intelligenskvot ett sätt att mäta intelligens. IQ hos en normalbegåvad person ligger på 100. Personer med lindrig utvecklingsstörning har IQ mellan 50 och Hörseln, synen, känseln, smaken, lukten. Hörseln utvecklas först. 12. Att utarbeta något noggrant. 13. Man kan tänka mer som en vuxen, förstå tvetydiga skämt, ironi och satir, ifrågasätta omvärlden och argumentera för sina åsikter, överföra generella tankar och teorier till det verkliga livet och föreställa sig sådant som skulle kunna hända utan verkliga exempel. 14. Det inre språket är ett stöd för tänkandet, det yttre språket är till för kommunikation med omvärlden. 15. Utvecklingen sker i olika perioder. Under stabila perioder händer inte särskilt mycket medan de kritiska perioderna är omvälvande med mycket utveckling. 16. Objektpermanens är förmågan att förstå att någonting existerar även när barnet inte ser det. Objektkonstans är förmågan att förstå att ett föremål är detsamma även om det byter egenskaper. 17. Animism är när man betraktar döda ting som levande, något som är vanligt bland små barn. Magiskt tänkande är en förenklad och felaktig bild av orsak och verkan, t.ex. att man får otur om man går på A-brunnar. 18. Den process som gör att barn fostras in i sina könsroller. 19. Förmoralisk nivå, konventionell nivå och postkonventionell nivå. 15 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

16 20. Detet är den del av psyket som innehåller alla våra drifter och önskningar. Jaget kan jämföras med den medvetna delen av psyket. Jaget har lärt sig kompromissa med sina önskningar och vet hur man uppför sig. Överjaget är det inlärda samvetet. Där finns allt vi lärt oss om vilka regler som gäller och vad man inte får göra. 21. Något som har att göra med individens existens, liv och betydelse. 22. Självständighet, självgående. 23. Han ansåg att barns utveckling följer ett visst förutbestämt mönster och att deras mognad avgör vilka steg barnen tar i utvecklingen. 24. Att människan utvecklas genom naturligt urval och att flera av våra beteenden kan förklaras genom överlevnadsstrategier. 16 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

17 Facit till instuderingsfrågor i boken 1. Den handlar om huruvida mänskliga egenskaper och beteenden är ärftliga (biologiska) eller om de är orsakade av faktorer i miljön. 2. Längd, hårfärg, utseende, vissa sjukdomar, vissa egenskaper som har att göra med temperamentet. Kapitel 1 3. Att föräldrarna sopar bort hinder och motgångar så att barnens liv blir så enkelt som möjligt. 4. Grovmotorik: stora rörelser med stora kroppsdelar, t.ex. att hoppa, gå och kasta en boll. Finmotorik: små rörelser med små kroppsdelar, t.ex. att tugga, rita och trä pärlor på ett snöre. 5. Uppifrån och ner, inifrån och ut, från enkel till komplex. 6. Utvecklingen av tänkande, minne och sortering av kunskap. 7. Det är de tankeförmågor som vi hanterar kunskap och information med. 8. Varseblivning, insamling av information genom sinnen, t.ex. syn- och hörselintryck. 9. Koncentrationsförmågan kan t.ex. påverkas av sjukdomar, trötthet, hunger och motivation. 10. Upprepning och repetition: Man nöter in informationen i minnet geneom repetition. Gruppering och kategorisering: Man delar upp informationen i olika kategorier. Elaborering: Man bygger på med information för att skapa ett sammanhang. 11. Att man har förmåga att tänka och resonera kring saker som inte finns i den fysiska verkligheten. 12. Det är området strax över den kunskapsnivå där barnet befinner sig. Genom att lägga kunskapskravet här skapas optimala förutsättningar för inlärning. 13. Assimilation innebär att barnet tolkar ny information utifrån tidigare erfarenheter. Det använder sig av sådant det redan kan för att hantera situationen. Ackommodation innebär att barnet blir tvunget att omforma och utveckla sina tidigare erfarenheter för att kunna använda eller ta till sig den nya informationen. 14. När man bara kan se världen ur sitt eget perspektiv. 15. Förmåga att reflektera kring språket och upptäcka dess olika beståndsdelar. 16. Identitet: en individs innersta kärna och unika egenskaper. Självbild: individens bild av sig själv och sin identitet. 17. Med bra självkänsla vågar man mer och har därför fler chanser och tillfällen att lyckas. Med dålig självkänsla vågar man mindre och har färre möjligheter att lyckas. Likadant med självförtroendet. 18. Barns moral bygger på tanken att de vill undvika bestraffning och därför handlar rätt. I takt med att man mognar får man en egen känsla för vad som är rätt och fel. 19. I den medvetna delen finns alla tankar och känslor som vi är medvetna om. I den omedvetna delen finns sådant vi förträngt och som ibland kommer upp i drömmar och handlande. 17 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

18 20. En existentiell kris är ingen kris, utan en kritisk period i utvecklingen. Varje ålder har sin kris som individen ska ta sig igenom. 21. Att människor formas av den omgivande miljön, t.ex. genom positiv och negativ förstärkning. 22. Primär socialisation sker genom föräldrar och andra som står barnet väldigt nära. Sekundär socialisation kommer senare, genom t.ex. skola och vänner. Kapitel Bronfenbrenner ser människans utveckling som ett samspel mellan medfödda egenskaper och de miljöer som människan lever i. Det är just samspelet som driver utvecklingen framåt. 18 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

19 Filmtips Döda poeters sällskap: Om förtryckt ungdom och engagerad lärare i amerikansk privatskola. Tsotsi: Om en gängledare i Johannesburgs slum som tar hand om en bebis. Kapitel 1 Boy A: Om en 24-årig man som efter 14 år på ungdomsanstalt släpps ut i samhället. A Clockwork Orange: Kultfilm om hur en brottslig ungdom ska botas med behavioristiska metoder. Greystoke: The Legend of Tarzan: Om den amerikanske pojken som uppfostras av apor på en öde ö. Tvillingsystrar: Holländsk film om tvillingar som separeras som barn före andra världskriget. Arv och miljö. Billy Elliot: Om en arbetarklasspojke i England som vill dansa balett. Half Nelson: Om en duktig lärare som missbrukar droger. Boktips Pippin, Lisbeth: Kärlek och stålull. Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Shriver, Lionel: Vi måste prata om Kevin. Om en pojke som genomför en skolmassaker. Skriven ur mammans perspektiv. Jersild, P C: Barnens ö. Om en pojke som blir stor under ett sommarlov ensam i Stockholm. James, P D: Oskyldigt blod. Om en ung adopterad kvinna vars biologiska föräldrar var mördare. Arv och miljö. Länktips Growing people: Webbsida med mängder av information om barns utveckling: Familjeliv: Största internetforumet för föräldrar om barn och familj: Vi föräldrar: Föräldratidning som också har många artiklar på hemsidan: 19 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

20 Kapitel 2: Synen på barn Det här kapitlet behandlar den andra punkten i kursens centrala innehåll: Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats. Läroboken beskriver synen på barn och barndom vid olika tider i historien. Kapitlet behandlar följande områden: Kapitel 2 Barnen i jordbrukssamhället Barnen i industrisamhället Barnens århundrade Dagens barn Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips. 20 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

21 Frågor på texten 1. Vilken syn hade man på barnen i det svenska jordbrukssamhället? 2. Vad är en klockare? Kapitel 2 3. Vilket ansvar hade föräldrarna för sina barns utbildning enligt ett regeringsbeslut från 1723? 4. När blev Sverige ett industrisamhälle? 5. Varför spreds sjukdomar snabbt i det tidiga industrisamhället? 6. Hur förändrades familjen under industrisamhället? 7. Vad är kolera? 8. Vad var den svenska folkskolan och när infördes den? 9. Vad betyder socken? 10. Vad var Barnens århundrade? 11. Vilken politisk ideologi var Alva och Gunnar Myrdal anhängare av? 12. Vad är en reform? 13. Vad betyder promiskuös? 14. Vilka är de fyra grundprinciperna i FN:s barnkonvention och vad säger de? 15. På vilka sätt har gränserna mellan generationerna blivit otydligare? 21 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

22 Uppgifter Ung förälder Kapitel 2 Låt eleverna arbeta enskilt eller i par. De ska intervjua en ung förälder om hans eller hennes syn på barn, barndom och barnuppfostran. Börja med att i helklass komma på ett antal frågor som ska ingå i intervjun. Skriv på tavlan, diskutera och låt alla skriva av frågorna. Avsluta med att eleverna får berätta om sina intervjuer i smågrupper och diskutera resultaten. Framtidens barn Dela in eleverna i grupper om fyra eller fem. Först av allt ska grupperna diskutera hur de tror att synen på barn och barndom kommer att se ut om hundra år. Skriv upp följande stödfrågor på tavlan: Hur kommer den moderna familjen se ut om hundra år? Vilka saker kommer barn att få vara med och bestämma i familjen? Hur kommer barnomsorg och skola att vara utformad? Vilket inflytande kommer barn och ungdomar att ha över sin skolgång? Hur kommer barn och ungdomar bemötas i samhället? Vilken frihet och vilket ansvar kommer barn och unga att ha? När eleverna diskuterat färdigt ska de skriva en pjäs om framtidens barn. Pjäsen kan exempelvis utspela sig i hemmet, i skolan eller i kompisgänget. Den ska vara mellan 10 och 15 minuter lång och man får gärna vara kreativ med klädsel och rekvisita. Varje pjäs ska följas av en helklassdiskussion med utgångspunkt i ett antal diskussionsfrågor som gruppen förberett. 22 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

23 Uppgifter Skolan förr Kapitel 2 Den här uppgiften kan genomföras i grupp. Eleverna ska göra ett fördjupningsarbete om skolan förr. De ska välja en viss epok eller ett visst årtionde och använda olika sökverktyg för att hitta information, fotografier, exempel på läroböcker, scheman, uppgifter och annat som kan ge en bild av hur det var att gå i skolan vid den valda tiden. Ett tips är att be dem fråga bibliotekspersonal om var de kan hitta information och material. Ibland har kommunen historiska arkiv med bilder och dokument från förr. Resultaten ska sammanställas i en muntlig presentation med bildspel. Det är väldigt positivt om eleverna fått låna gamla läromedel, betygshandlingar och annat som de kan skicka runt i klassen efter presentationen. Barnens århundrade Klassen ska göra en utställning med namnet Barnens århundrade. Detta kan vara ett större projekt som kan löpa över flera veckor och eventuellt samordnas med andra ämnen. Ta reda på om bibliotek eller lokala museer är intresserade av att visa upp utställningen för att öka motivationen hos eleverna. Tipsa gärna lokaltidningen om utställningen när den är på plats. Börja med en gemensam brainstorm på tavlan om utställningens innehåll: Vilka olika delar/perspektiv ska den innehålla? Ska den delas upp i årtionden eller utifrån olika ämnesområden som t.ex. skola, familj, fritid och arbete? Hur ska den utformas? Därefter delas klassen upp i grupper som ansvarar för olika delar av utställningen. Hjälp kontinuerligt till med planering, informationssökning och kreativa infallsvinklar. 23 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

24 Heta stolen Syn på barn Kapitel 2 Låt eleverna sätta sig på stolar i en ring mitt på golvet. Förklara för eleverna att de ska ta ställning till de påståenden du säger. Detta gör de genom att sitta kvar på sin stol om de inte håller med om påståendet eller om de behöver tid att tänka och genom att resa sig och byta plats med någon om de instämmer i påståendet. Stanna upp efter varje påstående och låt några elever motivera varför de satt kvar eller flyttade på sig. Exempel på påståenden: Det är viktigt att barn får ha roligt i skolan. Dagens barn har för mycket att säga till om i skolan. Dagens barn har för mycket att säga till om hemma. Dagens barn får inte tillräckligt med uppmärksamhet. Barn mår bäst av att uppfostras med mycket frihet. Dagens föräldrar vågar inte sätta gränser. Det är viktigt att barn hjälper till hemma. Det ställs för höga krav på barn idag. Det är för tidigt att sätta barn i förskolan vid ett års ålder. Samhället är farligt, så det är viktigt att skydda barnen. 24 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

25 Vad säger bilden? Kapitel 2 25 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

26 Facit till frågor på texten 1. De var viktig arbetskraft och ett naturligt led som förde släkten vidare. De skulle en dag ta över gården och dessutom ta hand om sina åldrande föräldrar. Kapitel 2 2. En person som ringde i kyrkklockan och ofta var assistent åt prästen. 3. Att lära sina barn att läsa i bok samt att se till att barnen kunde vissa delar av katekesen. 4. Det började vid början av 1800-talet. 5. Dålig hygien och avfallshantering. Trångt och smutsigt. 6. Föräldrarna förlorade auktoritet när de själva blev anställda på fabriken. Man skaffade färre barn, eftersom barnen inte hade samma funktioner som tidigare. 7. En smittsam tarmsjukdom som ibland blir epidemier, sjukdomen härjade i Sverige vid flera tillfällen under 1800-talet. 8. Obligatorisk skola för alla svenska barn. Infördes Ett administrativt område, föregångare till kommun. 10. En bok av Ellen Key som kritiserade samhällets syn på barn och gav förslag på hur man skulle kunna göra 1900-talet till barnens århundrade. 11. Socialdemokratin. 12. En samhällelig förändring som planeras och genomförs under lång tid, ofta efter många politiska diskussioner. 13. Sexuellt lösaktig, lössläppt. 14. Artikel 2 säger att alla barn har lika värde och att inga barn får diskrimineras. Artikel 3 säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Artikel 6 säger att alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikel 12 säger att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör dem själva. 15. Barndomen har blivit längre, ungdomstiden har blivit längre och vuxna har blivit ungdomligare. 26 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

27 Facit till instuderingsfrågor i boken 1. Ett samhälle där de flesta livnär sig genom jordbruk. 2. Familjemedlemmarna var beroende av varandra på flera olika sätt, eftersom statens ansvar vid den här tiden var mycket litet och det mesta ansvaret låg hos familjen. Kapitel 2 3. Föräldrarna och ortens präst och ibland klockaren. 4. En lärobok för undervisning i kristen tro. Martin Luthers lilla katekes gavs ut 1529 och fanns i nästan alla hem. 5. Fysisk bestraffning i uppfostringssyfte. Förbjöds helt Flytt från landsbygden till städer. 7. De var billigare än vuxna. 8. Textil-, tobaks- och tändsticksindustrin. 9. De var andra klassens medborgare och fick inte vara med och bestämma. All auktoritet fanns hos de vuxna. 10. Föräldrar, som behövde barnen hemma och kyrkan, som tyckte att de skulle stå för undervisningen. 11. Det var vanligt att båda föräldrarna arbetade och att ingen kunde ta hand om barnen. Samhället såg det därför som sin uppgift att hjälpa till att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. 12. Hon var en nytänkande författare och pedagog och hennes bok hette Barnens århundrade. 13. Hon kritiserade bland annat barnarbete, barnaga och den stränga religiositeten. 14. En bok av Alva och Gunnar Myrdal om hur man skulle kunna förändra den svenska familjepolitiken. 15. Att man skulle styra befolkningspolitiken för att få fler barn, att man skulle införa föräldraförsäkring och bygga ut barnomsorgen. 16. En socialdemokratisk idé från första hälften av 1900-talet om ett jämlikt samhälle där alla får samma möjligheter genom att staten ansvarar för stora delar av människors liv. 17. När man försöker omforma ett samhälle och dess invånare genom lagstiftning, reformer och planering. 18. Utbyggd barnomsorg, kostnadsfri skola, föräldraförsäkring, barnavård, fritidsanläggningar m m. 19. De hade mer pengar och mer tid och blev en köpstark och inflytelserik grupp i samhället. De blev en egen generation. 20. Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, LVU. 21. En konvention med 56 artiklar om barns rättigheter på olika områden. Konventionen är ingen lag, men utgör ofta grund för annan lagstiftning som gäller barn. 27 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SOCIOLOGI Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Människans utveckling Det psykodynamiska perspektivet. Freud med vänner

Människans utveckling Det psykodynamiska perspektivet. Freud med vänner Människans utveckling Det psykodynamiska perspektivet Freud med vänner Sigmund Freuds (1856-1939) tankar Aggression och sex styr oss mycket mer än vi vill tro! - Krafterna kan vara medvetna eller omedvetna.

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Hälsopedagogik 100 poäng Kurskod: HALHAL0

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Hälsopedagogik 100 poäng Kurskod: HALHAL0 Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Hälsopedagogik 100 poäng Kurskod: HALHAL0 Validandens namn: Födelsedatum: Lärare: Lärare: Inskriven termin: Datum för genomförande: Kursen omfattar

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Material för årskurs 7-9

Material för årskurs 7-9 Material för årskurs 7-9 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst Skapa en tydliggörande kommunikativ miljö Anna Glenvik Astrid Emker 1 Delaktighet Vad betyder ordet delaktighet för dig Vilka faktorer påverkar delaktighet? Delaktighet

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Lärarhandledning. av Ann Fagerberg

Lärarhandledning. av Ann Fagerberg Lärarhandledning av Ann Fagerberg Innehåll: s. 3 Läroplanen 2011 s. 4 Kursplan svenska s. 4 Kursplan samhällskunskap s. 5 Kursplan bild s. 5 Uppgifter att arbeta med tillsammas som klass s. 7 Diskussionsuppgifter

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Slutuppgift Kommunikation 1 BF1 våren 2013

Slutuppgift Kommunikation 1 BF1 våren 2013 Jonas Angerud, Karlbergsgymnasiet Åmål Slutuppgift Kommunikation 1 BF1 våren 2013 Vi har nu cirka fem stycken lektionstillfällen kvar av vårterminen och det kommer säkert att falla bort något på vägen.

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

MÄNNISKANS LIVSCYKEL

MÄNNISKANS LIVSCYKEL MÄNNISKANS LIVSCYKEL Livscykelpsykologi Elämänkaaripsykologia Life-span psychology vill förklara människans utveckling som en helhet, ej koncentrera sig på utvecklingsskeden - helheten mer än summan av

Läs mer

Att leva tillsammans skolår 2-3 (läsår som börjar med jämn HT)

Att leva tillsammans skolår 2-3 (läsår som börjar med jämn HT) Att leva tillsammans skolår 2-3 (läsår som börjar med jämn HT) Grundskola 1 3 LGR11 SO För att det ska fungera bra att leva tillsammans behöver vi försöka förstå varandra. Vi funderar tillsammans och lär

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Första upplagan Kopieringsförbud. Undantag. Liber AB, Stockholm

Första upplagan Kopieringsförbud. Undantag. Liber AB, Stockholm Första upplagan 2016 Kopieringsförbud Undantag Liber AB, 113 98 Stockholm Innehållsförteckning Specialpedagogik 1 och 2 lärarhandledning... 1 Lärarhandledning till läromedlen Specialpedagogik 1 och 2...

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HÄLSA Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, gruppoch samhällsperspektiv.

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

3-åringen ATT VARA FÖRÄLDER TILL EN 3-ÅRING

3-åringen ATT VARA FÖRÄLDER TILL EN 3-ÅRING ATT VARA FÖRÄLDER TILL EN 3-ÅRING Att vara förälder till en 3-åring Jag kan, jag vill, jag ska, jag törs. Att vara förälder till ett barn i denna ålder kan vara både roligt och krävande. Det är inte ovanligt

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap Handledning och frågeställningar efter att läst boken, Lille Lustig och skogens vänner Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap 1. Instruktion från pedagog till barn: Titta

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

I vår verksamhet utgår vi ifrån. Läroplanen. Multipla intelligenser. Tillsammans

I vår verksamhet utgår vi ifrån. Läroplanen. Multipla intelligenser. Tillsammans I vår verksamhet utgår vi ifrån Läroplanen MI Multipla intelligenser Tillsammans Läroplanen Inom svensk förskola har vi en läroplan som kom 1998 men reviderades 2010, det är denna som styr verksamheten

Läs mer

Förslag den 25 september Engelska

Förslag den 25 september Engelska Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Föräldrars livserfarenheter som resurs läxor och formativ bedömning. Max Strandberg lärare och fil dr i didaktik Stockholms universitet

Föräldrars livserfarenheter som resurs läxor och formativ bedömning. Max Strandberg lärare och fil dr i didaktik Stockholms universitet Föräldrars livserfarenheter som resurs läxor och formativ bedömning Max Strandberg lärare och fil dr i didaktik Stockholms universitet Didaktik undervisningskonst Läraren Innehållet Didaktisk relation

Läs mer

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sluta tafsa Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42516 Ämnen: Religion, Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 20 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE Foto: Frank Ashberg I filmen "Mitt liv som barn en dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap" får vi möta Lilly,

Läs mer

Religionskunskap. Ämnets syfte

Religionskunskap. Ämnets syfte Religionskunskap REL Religionskunskap Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

Historien om mitt liv so far

Historien om mitt liv so far Historien om mitt liv so far Namn: Din första tid på högstadiet ska du ägna åt eftertanke och reflektion. Det är alltid bra att ta sig en funderare över hur man är som person, hur man har förändrats genom

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Hemma hos oss: Storebror: Varifrån kommer begreppet curlingföräldrar. Mamman förklarar. Lillebror: Aj sådär så att

Läs mer

Kosmosklubben i samarbete med Enskedeskolan erbjuder dig/ditt barn VT 2015; Schack. Piano. Björkstugan (Handelsvägen 20), fredagar, från 13.

Kosmosklubben i samarbete med Enskedeskolan erbjuder dig/ditt barn VT 2015; Schack. Piano. Björkstugan (Handelsvägen 20), fredagar, från 13. Kosmosklubben i samarbete med Enskedeskolan erbjuder dig/ditt barn VT 2015; Schack Syfte: Att träna logiskt tänkande, koncentrationsförmåga och social kompetens. Upprepade undersökningar visar att barn

Läs mer

Prövning i Moderna språk 5

Prövning i Moderna språk 5 Prövning i Moderna språk 5 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y kursplan svenska y.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs Y Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 kusplan svenska grnsve2.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik ska åka på utflykt med fritids. När de kommer fram bestämmer sig barnen för att låtsas att de lever på stenåldern och de börjar bygga hyddor. Erik ska gå

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 6 Sida 1 / 5 Namn: PRIDE-hemuppgift SJÄTTE TRÄFFEN Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser Uppfostringsmetoder som stöder barnets utveckling är en av grunderna

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Arbetsområde: Inte konst(igt)

Arbetsområde: Inte konst(igt) Arbetsområde: Inte konst(igt) Huvudsakligt ämne: Bild, åk 7-9 Läsår: 18/19 Tidsomfattning: 6 lektioner Ämnets syfte Undervisning i ämnet bild syftar till: länk Målet med arbetsområdet är att utveckla följande

Läs mer

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, Arbetsområde: Trafik Huvudsakligt ämne: Samhällskunskap Läsår:- Tidsomfattning: 12 lektioner Ämnets syfte Undervisning i Samhällskunskap syftar till: länk Följande syftesförmågor för ämnet ska utvecklas:

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer