DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel Stockholm Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr T , se bilaga A KLAGANDE 1. Monica Linghede, Box Stockholm 2. Tore Linghede, Box Stockholm MOTPART Per Gustafsson, Hornsbergs Strand Stockholm Ombud: Advokaterna Jonas Benedictsson och Magnus Stålmarker Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box Stockholm SAKEN Skadestånd HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Monica Linghede och Tore Linghede ska solidariskt ersätta Per Gustafsson för rättegångskostnader i hovrätten med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 räntelagen från dagen för hovrättens dom tills betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 Stockholm E-post: svea.avd2@dom.se

2 2 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 YRKANDEN I HOVRÄTTEN PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN HOVRÄTTENS SKÄL Sammanfattning av parternas respektive talan Allmänna rättsliga utgångspunkter Ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen och revisorns uppdrag Närmare om god revisionssed Allmänt om revisorns skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen Orsakssamband och adekvans Hovrättens prövning av frågorna i målet Granskning av årsredovisningen i Arkitekthus för år Allmänt om befogad tillit och Monica Linghedes talan Intäktsredovisning m.m Överlåtelse till aktieägare Aktivering av utgifter Återbetalning till tidigare aktieägare Orsaksamband Övrigt Granskning av årsredovisningen i ATOM för år Allmänt om begreppet skada och enskilda aktieägares rätt att föra talan mot revisorn Överföringar från ATOM och dess dotterbolag Projekteringsarvode m.m

3 3 SVEA HOVRÄTT T Avdelning Överlåtelsen av ATOMs aktier i AMS Granskning av styrelsens redogörelse inför nyemission i ATOM år Mötet i januari/februari Avstyrkande av ansvarsfrihet Allmänna förutsättningar för Tore Linghedes skadeståndstalan Den orena revisionsberättelsen Misstänkliggörande m.m Medvållande Rättegångskostnader... 37

4 4 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 1 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Monica Linghede har yrkat att hovrätten förpliktar Per Gustafsson att till henne betala kr jämte ränta enligt 4 och 6 räntelagen, i första hand från den 19 december 2008, i andra hand från den 1 april 2011 och i tredje hand från den 1 oktober 2014, allt till dess betalning sker. Tore Linghede har yrkat att hovrätten förpliktar Per Gustafsson att till honom betala kr jämte ränta enligt 4 och 6 räntelagen, i första hand från den 19 december 2008, i andra hand från den 1 april 2011 och i tredje hand från den 1 oktober 2014, allt till dess betalning sker. Monica Linghede och Tore Linghede har vidare yrkat att hovrätten befriar dem från skyldigheten att betala Per Gustafssons rättegångskostnader i tingsrätten och tillerkänner dem ersättning för deras rättegångskostnader där. Per Gustafsson har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. 2 PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Parterna har i hovrätten åberopat samma grunder som i tingsrätten och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där. I de avseenden som det förekommit avvikelser eller tillägg, som har betydelse för hovrättens prövning, redovisas dessa i anslutning till att hovrätten prövar Monica Linghedes och Tore Linghedes respektive talan. Hänvisning har skett till samtliga förhör i tingsrätten. Hovrätten har tagit del av förhören genom att ljud- och bildupptagningarna spelats upp. De partssakkunniga Anja Hjelström, Roland Dansell och Göran Tidström har avgett skriftligt utlåtande i tingsrätten. Skriftlig bevisning har åberopats.

5 5 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 3 HOVRÄTTENS SKÄL 3.1 Sammanfattning av parternas respektive talan Frågorna i målet rör revisors skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen (ABL). I målet är såväl aktiebolagslagen (1975:1385) som (2005:551) tillämpliga. Det relevanta innehållet i aktuella bestämmelser har inte ändrats genom införandet av 2005 års lag. Hovrätten hänför sig därför endast till bestämmelserna i den senare lagens lydelse. Per Gustafsson, som är delägare i KPMG AB (KPMG), var under den relevanta tidsperioden revisor i bl.a. Arkitekthus DNU AB (Arkitekthus) samt Arkitekthus Tomt och Mark i Mälardalen AB (ATOM). Monica Linghede och Tore Linghede har påstått att Per Gustafsson vid fullgörande av sitt uppdrag som revisor i dessa bolag har orsakat dem skada. Monica Linghede har påstått att Per Gustafsson vid fullgörandet av sitt uppdrag som revisor i Arkitekthus genom överträdelse av aktiebolagslagen, innefattande ett åsidosättande av god revisionssed, förfarit oaktsamt (i) vid granskning av årsredovisningen i Arkitekthus för år 2005, och (ii) vid ett möte i januari/februari 2007 då han lämnat felaktiga uppgifter samt underlåtit att lämna vissa uppgifter om Arkitekthus ekonomiska ställning. Monica Linghede har vidare påstått att hon förlitade sig på att Arkitekthus årsredovisning för år 2005 gav en rättvisande bild av bolagets resultat och att hon använde årsredovisningen som underlag för sitt beslut att ingå köpeavtal och tilläggsavtal, som innefattade bl.a. bestämmelser om vinstdelning, med bl.a. ATOM avseende försäljning av fastigheten Marsta 3:5. Hon har vidare påstått att hon förlitade sig på de felaktiga uppgifter om Arkitekthus ekonomiska ställning som Per Gustafsson förmedlade vid mötet januari/februari Om Per Gustafsson hade fullgjort sitt uppdrag i enlighet med god revisionssed hade Monica Linghede inte ingått köpeavtal och tilläggsavtal, som innefattade bl.a. bestämmelser om vinstdelning, med ATOM. Tore Linghede har påstått att Per Gustafsson vid fullgörandet av sitt uppdrag som revisor i ATOM genom överträdelse av aktiebolagslagen, innefattande ett åsidosättande av god revisionssed, förfarit oaktsamt (i) vid granskning av årsredovisningen i

6 6 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 ATOM för år 2007, (ii) vid ett möte i januari/februari 2007 då han lämnat felaktiga uppgifter samt underlåtit att lämna vissa uppgifter om Arkitekthus ekonomiska ställning, (iii) vid granskning av styrelsens redogörelse inför nyemission i ATOM år 2008, (iv) genom att avstyrka ansvarsfrihet för Tore Linghede, och (v) genom att misstänkliggöra Tore Linghede genom att bl.a. medvetet lämna den felaktiga revisionsberättelsen och en rapport av KPMG till en annan person på KPMG som förmedlat uppgifterna till Tore Linghedes tidigare uppdragsgivare. Per Gustafssons oaktsamhet har enligt Tore Linghede orsakat honom skada enligt följande; minskat värde av hans andel i ATOM (i), inbetalning av medel vid nyemissionen (ii)-(iii), och bl.a. inkomstförlust (iv)-(v). Per Gustafssons inställning kan sammanfattas enligt följande. Granskningen av årsredovisningen i Arkitekthus och ATOM för år 2005 respektive 2007 samt styrelsens redogörelse inför nyemission i ATOM år 2008 har skett i enlighet med god revisionssed. Det har inte förekommit några väsentliga brister i redovisningen. Per Gustafsson har inte lämnat eller underlåtit att lämna information som han varit skyldig att lämna vid det påstådda mötet i januari/februari Det föreligger under alla förhållanden inte ett adekvat orsakssamband mellan det handlande och den underlåtenhet som Monica Linghede och Tore Linghede lägger honom till last och de påstådda skadorna. Tore Linghede har vidare i vart fall varit medvållande till vissa av de påstådda skadorna. 3.2 Allmänna rättsliga utgångspunkter Ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen och revisorns uppdrag Det är styrelsen som svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter (8 kap. 4 första stycket ABL). Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt (8 kap. 29 första och tredje styckena ABL).

7 7 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (9 kap. 3 ABL). Revisorn presenterar sin granskning i en revisionsberättelse som varje år ska läggas fram för bolagsstämman (9 kap. 5 första stycket ABL och Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, 2014, s. 206.). Revisorn ska i revisionsberättelsen bl.a. uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning och om den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning (9 kap. 31 första stycket ABL). Årsredovisningen ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL) bestå bl.a. av en balansräkning, en resultaträkning och en förvaltningsberättelse (2 kap. 1 ÅRL). Årsredovisningens delar ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (2 kap. 3 första stycket ÅRL). Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet, ska det anmärkas i revisionsberättelsen (9 kap. 33 andra stycket ABL). Om revisionsberättelsen innehåller sådana anmärkningar, eller om revisionsberättelsen innehåller uttalanden om att styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget ska revisorn genast sända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket (9 kap. 37 ABL). Under den löpande granskningen eller i samband med granskningen av årsredovisningen är revisorn även skyldig att till styrelsen och den verkställande direktören framställa de erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed (9 kap. 6 ABL). I vissa fall ingår det även i revisorns uppgifter att lämna yttrande i vissa frågor, bl.a. vid granskning av kontrollbalansräkning (se 25 kap. 15 och 16 andra stycket ABL). Revisorn kan även i övrigt lämna yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen, exempelvis vid kvittningsemission (se 13 kap. 8 ABL) Närmare om god revisionssed Revisorns granskning av bl.a. bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska vara så ingående och omfattande

8 8 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 som god revisionssed kräver (9 kap. 3 första stycket ABL). God revisionssed syftar främst på normer såväl författningsbestämmelser som i praxis utvecklade normer för hur revisionsuppdrag ska utföras (etiska normer). Avsikten är att god sed på området ska utvecklas bl.a. genom rekommendationer och liknande uttalanden från revisorsorganisationerna. Innehållet i god revisionssed bestäms dock ytterst av domstol (se prop. 2000/01:146 s. 87 f.). Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och FAR SRS gav under de i målet relevanta tidsperioderna ut s.k. Revisionsstandard i Sverige (RS) som innehöll ett stort antal uttalanden gällande god revisionssed. För revision av finansiella rapporter avseende räkenskapsår som har börjat den 1 januari 2011 eller senare gäller numera International Standards on Auditing (ISA). Revisorns uttalande ska baseras på en revision som ger hög men inte absolut säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Uttalandet ska vara baserat på en rimlig grund av revisionsbevis. Det är endast väsentliga fel som revisorn upptäcker som han eller hon är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen. Det förhållandet att en revisor har lämnat en revisionsberättelse enligt standardutformningen (en ren revisionsberättelse ) innebär inte att det saknas behov för ägare, tillsynsmyndigheter och analytiker att noga läsa och tolka informationen i årsredovisningen. Läsaren av en revisionsberättelse ska vara medveten om att revisorns tillstyrkanden i revisionsberättelsen inte innebär att risken för fel i ett företags finansiella rapportering är obefintlig, utan endast att den information som företaget har lämnat till omvärlden inte innehåller några väsentliga avvikelser från god redovisningssed och att den kan tjäna som utgångspunkt för en analys av företagets förhållanden. Läsaren ska också vara medveten om att det inte heller vid en revision som uppfyller kraven enligt god revisionssed alltid går att upptäcka alla väsentliga fel. (Se Revisorsnämndens beslut den 18 oktober 2011, dnr ) Allmänt om revisorns skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan (29 kap. 1 första meningen och 2 ABL). Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen (29 kap.

9 9 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 1 andra meningen och 2 ABL). Ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden, dvs. när det inte föreligger ett kontraktsförhållande mellan parterna, kan i regel endast utgå när skadan vållats genom brott (jfr 2 kap. 2 skadeståndslagen [1972:207]). Att även annan anges vara omfattad av den ersättningsberättigade kretsen bör närmast förstås som ett klargörande av att ren förmögenhetsskada i angivna fall kan ersättas också i ett utomobligatoriskt förhållande, trots den restriktivitet som i det hänseendet gäller i svensk rätt (NJA 2014 s. 272, p. 18). För skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen gäller den s.k. normskyddsläran som innebär att den skadelidande måste kunna visa att en bestämmelse som syftar till att skydda just den intressekategori som han eller hon tillhör har överträtts (se bl.a. NJA II 1946 s. 178 f. och SOU 2008:79 s. 101). Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2014 s. 272 prövat revisorns skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen mot annan än bolaget på grund av brister i revisionen av en årsredovisning. Av rättsfallet framgår bl.a. att den som lägger en årsredovisning till grund för ett affärsbeslut ska skyddas, under förutsättning att hans eller hennes tillit till årsredovisningens riktighet har varit befogad (se p. 67 i sist nämnda rättsfall). Vad som är att anse som befogad tillit ska enligt rättsfallet bestämmas på så sätt att endast tillit av en viss styrka och relevans för den förlustbringande transaktionen kan grunda rätt till ersättning (se p. 26) Orsakssamband och adekvans En förutsättning för skadeståndsansvar är att det finns orsakssamband mellan den skadegörande handlingen eller underlåtenheten och den uppkomna skadan. Huvudregeln är att den som drabbats av en skada och påstår att denna orsakats av någon annans oaktsamma handlande har bevisbördan för att det finns ett orsakssamband mellan den påstått skadegörande handlingen och skadan. För att förhindra att skadeståndsansvar åläggs för alltför oväntade och avlägsna skador krävs även att det föreligger s.k. adekvat kausalitet. I det ovan angivna rättsfallet, NJA 2014 s. 272, som berör befogad tillit till en årsredovisnings riktighet, har Högsta domstolen bl.a. uttalat att prövningen av om det

10 10 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 föreligger orsakssamband i regel bör göras med utgångspunkt i vad som skulle ha hänt om årsredovisningen varit riktig (se p. 67). 3.3 Hovrättens prövning av frågorna i målet Hovrätten kommer i inledningen av avsnitten och och att behandla vissa frågor som är av grundläggande betydelse för Monica Linghedes och Tore Linghedes respektive talan. Det rör främst frågan om och under vilka förutsättningar Monica Linghede respektive Tore Linghede omfattas av den ersättningsberättigade kretsen av skadelidande. Därefter kommer hovrätten att ta ställning till vad Monica Linghede och Tore Linghede anfört avseende bl.a. felaktig redovisning och bristande granskning. 3.4 Granskning av årsredovisningen i Arkitekthus för år Allmänt om befogad tillit och Monica Linghedes talan Monica Linghede har i denna del påstått att hon förlitade sig på att Arkitekthus årsredovisning för år 2005 gav en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning samt att hon använde årsredovisningen som underlag för sitt beslut att i mars 2008 ingå köpeavtal och tilläggsavtal med ATOM, avseende försäljning av fastigheten Marsta 3:5. Monica Linghede har under huvudförhandlingen i hovrätten även påstått att Arkitekthus är part i tilläggsavtalet. Av rättsfallet NJA 2014 s. 272 framgår bl.a. att den som lägger en årsredovisning till grund för ett affärsbeslut ska skyddas, under förutsättning att hans tillit till årsredovisningens riktighet har varit befogad (se p. 67). Av rättsfallet framgår vidare att ett allmänt riktmärke bör vara att ett affärsbeslut ska anses vara grundat på befogad tillit till en viss årsredovisnings riktighet om årsredovisningen typiskt sett utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs till grund för ett sådant beslut och beslutet angår en affärsförbindelse med bolaget eller en transaktion avseende aktier eller andra instrument som bolaget emitterar (se p. 27). Mot denna bakgrund konstaterar hovrätten att det kan ha betydelse för Monica Linghedes talan vilket bolag som Monica Linghede trätt i affärsförbindelse med. Hovrätten kommer därför inledningsvis att ta ställning till den frågan.

11 11 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 Det framgår av köpekontraktet daterat den 7 mars 2007 att Monica Linghede överlåtit fastigheten Marsta 3:5 till ATOM. I tilläggsavtalet, daterat samma dag, framgår att tilläggsavtalet kompletterar köpekontraktet mellan Monica Linghede och ATOM avseende fastigheten Marsta 3:5. Hovrätten konstaterar att Arkitekthus inte uttryckligen anges som part i tilläggsavtalet och enligt hovrättens mening ger inte heller avtalets ordalydelse stöd för en sådan slutsats. Det har inte heller av utredningen i övrigt framkommit att det varit parternas avsikt att Arkitekthus skulle vara part i avtalet. Att en av ATOMs styrelseledamöter, som även var styrelseledamot i Arkitekthus, använt en signaturstämpel där Arkitekthus firma anges leder inte till någon annan bedömning. Hovrätten finner därmed att Monica Linghede inte visat att Arkitekthus varit part i tilläggsavtalet. Vid denna bedömning saknar hovrätten anledning att pröva om Monica Linghede i strid med 50 kap. 25 rättegångsbalken åberopat ny omständighet till stöd för sin talan. Mot ovanstående bakgrund konstaterar hovrätten att Monica Linghede inte trätt i affärsförbindelse med Arkitekthus och frågan som därmed återstår att pröva är om hennes påstådda tillit till årsredovisnings riktighet ändock kan anses befogad. Av det ovan angivna rättsfallet (NJA 2014 s. 272) framgår att det finns anledning att vara återhållsam med att utsträcka ansvaret till situationer då den påstått skadelidandes beslut inte angår en affärsförbindelse med bolaget eller en transaktion med aktier eller andra instrument som bolaget emitterar (se p. 27). För att uppnå en rimlig balans mellan det skadegörande handlandet och dess skadeståndsrättsliga konsekvenser finns det enligt rättsfallet skäl att bestämma ansvarsgränsen under särskilt hänsynstagande till de överväganden som hänför sig till översvämningsargumentet, dvs. förutsägbarhet för skadegöraren, proportionalitet mellan den skadegörande händelsen och ansvarets omfattning samt praktisk hanterlighet (se p. 25). Även om Arkitekthus och ATOMs verksamheter i hög grad påverkade varandra konstaterar hovrätten att Arkitekthus och ATOM är två olika juridiska personer och vid tidpunkten för avtalens ingående stod bolagen inte ens i koncernförhållande med varandra. Vidare konstaterar hovrätten att Monica Linghede påstått att hon lagt Arkitekthus årsredovisning för år 2005 till grund för ett affärsbeslut som hon fattade

12 12 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 drygt ett år och tre månader efter räkenskapsårets slut. Mot denna bakgrund och med särskilt beaktande av den restriktivitet som Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 2014 s. 272 ger uttryck för samt de överväganden som hänför sig till översvämningsargumentet, finner hovrätten att Monica Linghede påstådda tillit till årsredovisningens riktighet inte kan anses befogad. Hovrätten konstaterar att Monica Linghede redan av ovan angivna skäl inte kan vinna framgång med sin talan. Även om Monica Linghede haft en befogad tillit till Arkitekthus årsredovisning för år 2005 gör hovrätten de bedömningar som framgår av avsnitten avseende Per Gustafssons skyldighet att ersätta den påstådda skadan. Hovrätten kommer i avsnitt 3.7 att behandla Monica Linghedes påstående om att hon förlitade sig på vissa uppgifter som Per Gustafsson lämnat samt underlåtit att lämna om Arkitekthus ekonomiska ställning vid ett möte i januari/februari Intäktsredovisning m.m. Monica Linghede har påstått att Per Gustafsson har åsidosatt god revisionssed vid granskningen av årsredovisningen i Arkitekthus för år 2005 genom att inte anmärka på (i) att förskott och all fakturering redovisats som intäkter samt (ii) att Arkitekthus inte gjort reservationer för förluster i de två pågående projekten. Per Gustafsson har bl.a. invänt (i) att förskott inte förekommit och att samtliga inbetalningar i projekten har intäktsförts i takt med projektens färdigställandegrad, och (ii) att det vid tidpunkten för avgivandet av årsredovisningen i Arkitekthus för år 2005 inte fanns någon kännedom om att de två pågående projekten skulle gå med förlust. Hovrätten kommer inledningsvis att ta ställning till Monica Linghedes påstående om felaktig intäktsredovisning för Arkitekthus två pågående projekt. Av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2003:3, Redovisning av intäkter, punkt följer att huvudregeln vid utförda tjänsteuppdrag till fast pris är att bolaget vinstavräknar i takt med att arbetet utförts, s.k. successiv vinstavräkning. Det följer av BFNAR 2003:3 punkt 31 att en inkomst som kan hänföras till ett uppdrag till fast pris ska redovisas

13 13 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 som en intäkt baserat på färdigställandegraden på balansdagen under vissa förutsättningar. Hovrätten finner inledningsvis att Arkitekthus hade rätt att tillämpa s.k. successiv vinstavräkning. Vid tillämpning av denna regel är projektens färdigställandegrad på balansdagen av avgörande betydelse för bedömningen om intäktsredovisningen varit felaktig. Det finns dock ingen bevisning i målet som utvisar de pågående projektens färdigställandegrad i förhållande till de bokförda intäkterna på balansdagen. Det förtydligas i BFNAR 2003:3 punkt 33 att delbetalningar och förskott från beställaren oftast inte återspeglar det arbete som utförts vid varje given tidpunkt. Hovrätten konstaterar dock att det faktum att det är ovanligt att fakturerade belopp motsvarar färdigställandegraden inte innebär att det är visat att intäktsredovisningen var felaktig. Mot denna bakgrund finner hovrätten att Monica Linghede inte visat att Arkitekthus intäktsredovisning varit felaktig för de pågående projekten. Vid denna bedömning saknar Monica Linghedes påståenden om Per Gustafssons oaktsamhet betydelse. Hovrätten går därför vidare och prövar Monica Linghedes påstående om att Arkitekthus skulle ha gjort reservationer för förluster för de pågående projekten. Av BFNAR 2003:3 punkt 34 framgår att om inkomsterna vid beräknande av det ekonomiska utfallet understiger utgifterna uppstår en bedömd förlust som omedelbart ska redovisas som en kostnad, oavsett om arbetet är påbörjat eller inte. Av bl.a. Redovisningsrådets rekommendation (RR) 26, Händelser efter balansdagen, framgår att ett företag ska beakta händelser som inträffar efter balansdagen när de finansiella rapporterna upprättas. Det är av avgörande betydelse för frågan om reservationer skulle ha skett för befarade förluster vad Arkitekthus kände till eller i vart fall bort känna till vid upprättandet av årsredovisningen. Monica Linghede har dock inte åberopat någon bevisning i målet som utvisar att bolaget haft eller bort haft denna insikt vid årsredovisningens upprättande. Av Anja Hjelströms och Roland Danells utlåtanden framgår att inte heller

14 14 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 de haft tillgång till sådant underlag. Mot denna bakgrund finner hovrätten att Monica Linghede inte visat att Arkitekthus skulle ha gjort reservationer för befarade förluster. Vid denna bedömning saknar Monica Linghedes påståenden om Per Gustafssons oaktsamhet betydelse. För det fall Monica Linghede visat att intäktsredovisningen för pågående projekt varit felaktig och att Arkitekthus skulle ha gjort reservationer för befarade förluster gör hovrätten följande bedömning av frågan om Per Gustafsson varit oaktsam. Enligt RS 500 punkt 19 skaffar sig revisorn revisionsbevis genom inspektion, observation, förfrågan och bekräftelse, beräkning samt analytisk granskning. Enligt punkt 22 kan förfrågningar vara bl.a. informella muntliga och skriftliga frågor som ställs till personer inom företaget och som ger revisorn information som han eller hon inte hade sedan tidigare. I RS 240 punkt 13 anges att om revisionen inte ger bevis på motsatsen har revisorn rätt att bl.a. godta uttalanden som sanningsenliga. Av samma punkt framgår vidare att revisorn, enligt RS 200, Mål och allmänna principer, ska vara medveten om att han eller hon kan träffa på förhållanden eller händelser som kan tyda på att fel kan förekomma. Mot bakgrund av vad Per Gustafsson berättat har framkommit att han, i avsaknad av projektredovisning, bl.a. tagit del av fotografier samt inhämtat information från personer inom bolaget. Vid den aktuella revisionen fanns det enligt hovrättens mening inget som hindrade att Per Gustafsson förlitade sig på uttalanden från bolaget avseende bl.a. färdigställandegrad. Hovrätten finner därmed att Monica Linghede inte visat att Per Gustafsson varit oaktsam vid sin granskning av intäktsredovisningen för pågående projekt samt reservation för befarade förluster. Det som därmed återstår för hovrätten att pröva i denna del är påståendet om felaktig intäktsredovisning för de icke påbörjade projekten. Av Anja Hjelströms utlåtande framgår att Arkitekthus för år 2005 intäktsfört kr för icke påbörjade projekt. Med beaktande av att projekten inte var fysiskt påbörjade ställer sig hovrätten tveksam till att hela beloppet kunnat redovisas som intäkt i Arkitekthus årsredovisning för år Även för det fall felet skulle uppgå till

15 15 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 ett sådant belopp att det utgör ett sådant väsentligt fel som revisorn är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen krävs det, för att Monica Linghede ska nå framgång med sin talan, bl.a. att hon visar att det föreligger ett adekvat orsakssamband mellan den påstådda underlåtenheten och hennes skada. Hovrätten återkommer till denna fråga i avsnitt nedan Överlåtelse till aktieägare Monica Linghede har påstått att Per Gustafsson har åsidosatt god revisionssed vid granskningen av årsredovisningen i Arkitekthus för år 2005 genom att inte anmärka på att Arkitekthus sålt ett hus till delägaren Staffan Tilly för ca kr under marknadsvärdet och att transaktionen utgjort en olovlig värdeöverföring eller ett otillåtet lån. Per Gustafsson har bestritt att så är fallet och bl.a. anfört att Staffan Tilly betalade vad bolaget då ansåg var ett marknadsmässigt pris. Till stöd för sina påståenden har Monica Linghede anfört att Staffan Tilly förvärvade sitt hus för kr inklusive moms och en extern kund har betalat kr inklusive moms för sitt hus. Hovrätten konstaterar att Monica Linghedes påstående i denna del får stöd av ett åberopat projektsammandrag ur Arkitekthus bokföring. Monica Linghede har vidare åberopat ett utdrag ur Arkitekthus säljprospekt där det framgår att Staffan Tillys hus är extrautrustat med markis, kalkstenspaket i badrummet samt handdukstorkar D-line. Staffan Tilly har berättat att den externa kunden bl.a. hade beställt en annan planlösning och ett annat kök, att hans hus köpts från en annan leverantör och att hans hus inte var någon totalentreprenad utan en delad entreprenad vilket bl.a. inneburit att han själv ansvarat för projektledning. Hovrätten konstaterar att även om det åberopade utdraget indikerar att Staffan Tillys hus i likhet med den andra kundens hus hade vissa tillval så är den åberopade bevisningen inte tillräcklig för att det ska anses visat att Staffan Tilly förvärvat sitt hus för ett pris understigande marknadsvärdet. Det är därmed inte heller visat att överlåtelsen medfört att Arkitekthus förmögenhet minskat. Transaktionen utgör således ingen olovlig vinstutdelning eller någon annan överträdelse av aktiebolagslagen.

16 16 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 Mot denna bakgrund finner hovrätten att Monica Linghede inte visat att det förelegat fel i Arkitekthus redovisning i detta avseende. Vid denna bedömning saknar Monica Linghedes påståenden om Per Gustafssons oaktsamhet betydelse Aktivering av utgifter Monica Linghede har påstått att Per Gustafsson har åsidosatt god revisionssed vid granskningen av årsredovisningen i Arkitekthus för år 2005 genom att inte anmärka på att utvecklingskostnader om kr, innefattande marknadsföringskostnader och arvoden till styrelseledamöter, felaktigt bokförts som immateriella anläggningstillgångar i stället för att kostnadsföras. Per Gustafsson har bestritt Monica Linghedes påstående. Av 4 kap. 2 ÅRL framgår att utgifter för bl.a. licenser och företagets eget utvecklingsarbete som är av betydande värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Det relevanta bokföringsmaterialet har inte åberopats i målet och det framgår inte heller av övrig utredning vilka utgifter som har bokförts under kontot 1010 Utveckling av husmodeller. Hovrätten finner därmed att Monica Linghede inte visat att felaktig aktivering av immateriella anläggningstillgångar skett avseende de utgifter som bokförts på detta konto. Vad gäller konto 1011 Visningshus framgår det av Anja Hjelströms yttrande att kr avser utgifter för pressvisning, kr utgifter för städning, kr material och kr förvaring. Enligt Anja Hjelströms och Roland Dansells utlåtanden är det mycket tveksamt om denna typ av utgifter överhuvudtaget kan aktiveras. Göran Tidström har anfört att det alltid finns gränsdragningsfrågor vid arbete som handlar om produktutveckling och att kostnaderna befinner sig i gränslandet och att han inte kan finna att aktiveringen av dessa poster som tillgångar skulle vara uppenbart felaktig.

17 17 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 Det kan enligt hovrättens mening ifrågasättas om samtliga utgifter på kontot 1011 Visningshus varit möjliga att aktivera. Även om så inte vore fallet konstaterar dock hovrätten att det, med hänsyn till den osäkerhet som de sakkunniga ger uttryck för avseende god revisionssed på detta område, inte är visat att Per Gustafsson varit oaktsam genom att inte anmärka på dessa kostnader. Hovrätten finner därmed att Monica Linghede inte visat att Per Gustafsson varit oaktsam vid sin granskning. Även för det fall Monica Linghede visat att Per Gustafsson varit oaktsam krävs det, för att hon ska nå framgång med sin talan, att hon visar att det föreligger ett adekvat orsakssamband mellan den påstådda underlåtenheten och hennes skada. Hovrätten kommer att ta ställning till denna fråga i avsnitt nedan Återbetalning till tidigare aktieägare Monica Linghede har påstått att Per Gustafsson har åsidosatt god revisionssed vid granskningen av årsredovisningen i Arkitekthus för år 2005 genom att inte anmärka på att Arkitekthus har återbetalat ett villkorat aktieägartillskott om kr till en tidigare aktieägare trots att det vid tillfället inte fanns utrymme för återbetalningen. Per Gustafsson har anfört att återbetalning avsåg ett lån, och inget villkorat aktieägartillskott, som bolaget hade till aktieägaren Joel Karlsson. Vidare har Per Gustafsson anfört att det fanns tillräckligt med kapital för återbetalningen. Av Roland Dansells utlåtande framgår att enligt fastställd årsredovisning för år 2004 var det egna kapitalet negativt och att detta enligt förvaltningsberättelsen hanterats genom villkorat aktieägartillskott med kr. Det framgår vidare av utlåtandet att detta skett genom att skulder till ägare omvandlats till aktieägartillskott. Per Gustafsson har i förhör uppgett att han i efterhand kom fram till att Joel Karlsson aldrig låtit den aktuella reversen omvandlas till kapitaltillskott. Enligt hovrättens mening indikerar uppgifterna i förvaltningsberättelsen att samtliga aktieägares skulder omvandlats till aktieägareägartillskott. Uppgifterna i årsredovisningen utgör dock inte tillräcklig bevisning för att det ska anses visat att så var fallet. Det är Monica Linghede som har bevisbördan för sitt påstående och hovrätten

18 18 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 konstaterar att hon inte uppfyllt sin bevisbörda. Mot denna bakgrund konstaterar hovrätten att Monica Linghede inte visat att Arkitekthus återbetalat ett villkorat aktieägartillskott. Mot denna bakgrund finner hovrätten att Monica Linghede inte visat att det förelegat fel i Arkitekthus redovisning i detta avseende. Vid denna bedömning saknar Monica Linghedes påståenden om Per Gustafssons oaktsamhet betydelse Orsaksamband Monica Linghede har anfört att om Per Gustafsson hade fullgjort sitt uppdrag i enlighet med god revisionssed hade Monica Linghede inte ingått köpeavtal och tilläggsavtal, som innefattade bl.a. bestämmelser om vinstdelning, med ATOM. För att en befogad tillit till en årsredovisning som är oriktig ska medföra skadeståndsansvar på grund av oaktsam revision krävs det, som hovrätten redogjort för ovan i avsnitt 3.2.4, att det föreligger ett orsakssamband (kausalitet) mellan oaktsamheten och den påstådda skadan. Enligt praxis ska prövningen av om det föreligger ett orsakssamband mellan oaktsamheten och den påstådda skadan i regel göras med utgångspunkt i vad som skulle ha hänt om årsredovisningen hade varit riktig, och inte i vad som skulle ha hänt om årsredovisningen hade varit oförändrat felaktig men revisorn i sin revisionsberättelse hade anmärkt mot bristerna. Ett grundläggande kausalitetskrav är att den oriktiga informationen i årsredovisningen typiskt sett kan anses ha varit relevant för affärsbeslutet på så sätt att om årsredovisningen hade haft det innehåll som den borde ha haft så skulle det ha motiverat att ett annat handlande allvarligt hade övervägts. Skadebedömningen ska i allmänhet inte grundas på beslutsfattarens påstående om vad som skulle ha hänt om årsredovisningen hade varit riktig. Den ska i stället göras på grundval av ett hypotetiskt händelseförlopp som typiskt sett framstår som närliggande och rimligt. Om flera händelseförlopp är möjliga ska det mest sannolika väljas. (NJA 2014 s. 272, p. 67.)

19 19 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 Det framgår vidare av rättsfallet att det normala beteendet från ett bolags sida när dess revisor riktar anmärkningar mot redovisningen är att bolaget rättar sig efter dessa (se p. 36). Om det vid en aktsamt utförd revision skulle ha uppdagats felaktigheter som kan misstänkas bero på organisationsbrister eller oegentligheter, så finns det dock anledning att se annorlunda på saken (se p. 38). Som anförts i avsnitt ovan ställer sig hovrätten tveksam till att hela beloppet om kr för icke påbörjade projekt hade kunnat redovisas som intäkt i Arkitekthus årsredovisning för år Även om Monica Linghedes påståenden i denna del samt hennes påståenden om oaktsamhet och skada skulle godtas gör hovrätten följande bedömning avseende orsakssambandet mellan underlåtenheten och hennes skada. Av vad som framkommit i målet om Arkitekthus agerande finns det enligt hovrättens mening ingen anledning att betvivla att bolaget hade rättat sig efter de anmärkningar som revisorn lämnat samt att bolaget och aktieägarna vidtagit de ytterligare dispositioner som varit nödvändiga. Med beaktande bl.a. av att Arkitekthus var i en uppbyggnadsfas med låg omsättning på grund av ett begränsat antal projekt, anser hovrätten att den oriktiga informationen i årsredovisningen, som grundar sig i felaktig intäktsredovisning uppgående till maximalt kr, typiskt sett inte kan anses ha varit relevant för Monica Linghedes affärsbeslut att sälja fastigheten Marsta 3:5 till ATOM. Hovrätten konstaterar därmed att om årsredovisningen hade haft det innehåll som Monica Linghede påstått att den skulle haft i dessa delar så skulle det inte ha motiverat att ett annat handlande allvarligt hade övervägts. Mot denna bakgrund finner hovrätten att Monica Linghede under alla förhållanden inte visat att det föreligger ett orsakssamband mellan den påstådda underlåtenheten och den påstådda skadan. Även om Monica Linghede, utöver vad som förutsätts i prövningen ovan, exempelvis visat att Per Gustafsson varit oaktsam genom att inte anmärka på aktiveringen av utgifter, se avsnitt 3.4.4, så föranleder det inte någon annan bedömning.

20 20 SVEA HOVRÄTT T Avdelning Övrigt Det bör även tilläggas att Monica Linghedes påståenden om att Arkitekthus egna kapital var förbrukat under räkenskapsåret, att kontrollbalansplikt förelåg och att bolaget var på obestånd saknar betydelse för hovrättens bedömningar. 3.5 Granskning av årsredovisningen i ATOM för år Allmänt om begreppet skada och enskilda aktieägares rätt att föra talan mot revisorn Tore Linghede har i denna del påstått att ATOM successivt tömts genom olika åtgärder och att han som minoritetsägare missgynnats. Den skada som Tore Linghede påstår sig ha lidit för varje påstådd felaktighet är minskat värde av hans andel av aktierna, dvs. 25 procent. Hovrätten kommer inledningsvis att redogöra för vad som i det nu aktuella sammanhanget avses med begreppet skada. I detta avsnitt kommer hovrätten vidare att behandla frågeställningen under vilka förutsättningar som Tore Linghede som enskild aktieägare har rätt att föra talan mot ATOMs tidigare revisor. Begreppet skada kan i detta hänseende definieras som en ekonomiskt mätbar förmögenhetsförlust som utan eller mot den skadelidandes vilja drabbat denne. För bolaget kan skadan bestå i kostnader, inkomstbortfall eller värdeminskning på bolagets egendom. Inte enbart en inträffad faktisk förmögenhetsminskning räknas som skada, utan även en händelse som innebär att bolaget går miste om en intäkt (Dotevall, Företagsledningens skadeståndsansvar, 2008, s. 68 f.) Att ett bolag har en skadeståndsfordran mot någon annan innebär inte att det föreligger någon direkt skada utan fordran i sig utgör nämligen en tillgång. Skulle däremot bolagets fordran efterges eller preskriberas så realiseras visserligen den indirekta skadan, men då är det egentligen fråga om en annan indirekt skada, nämligen den som följer av underlåtenheten att driva in bolagets ersättningsanspråk (Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, 2010, s. 367 f., not 59). Aktieägare kan förorsakas skada på två sätt, dels indirekt (medelbart) genom att bolagets förmögenhet och därmed värdet på aktierna minskar, dels direkt (omedelbart)

21 21 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 utan att bolaget lidit någon skada. Om bolaget drabbas av en skada och substansvärdet för en aktie minskas skadas en aktieägare indirekt (se Dotevall, Företagsledningens skadeståndsansvar, 2008, s. 68 f.) Av förarbetena till 1944 års aktiebolagslag framgår att bestämmelsen avseende bl.a. styrelseledamöter, verkställande direktörer och revisorers skadeståndsansvar först och främst avsåg omedelbar skada (direkta skada). Vissa aktiebolagsrättsliga regler måste anses äga sådan betydelse för enskilda aktieägare eller bolagsborgenärer, att dessa bör kunna föra talan om ersättning för den medelbara (indirekta) skada, som genom överträdelse av reglerna förorsakats dem. Om styrelseledamöterna vidtar en åtgärd varigenom uppenbar fördel bereds vissa aktieägare till nackdel för bolaget eller övriga aktieägare uppkommer för såväl bolaget som för nämnda aktieägare rätt till skadestånd av styrelseledamöterna. (Se NJA II 1946 s. 178 f.) I senare utredningar samt doktrin har uttalats att enskilda aktieägares rätt till ersättning för indirekt skada anses endast föreligga när den indirekta skadan vållats genom överträdelse av likhetsprincipen eller generalklausulen (se bl.a. SOU 2008:79 s. 102, Dotevall, Aktiebolagsrätt, s. 386 f., Svernlöf, Ansvarsfrihet, 2007, s. 155 f.). Det finns avvikande meningar men denna uppfattning synes vara den härskande meningen i doktrinen (jfr Andersson, Juridisk Tidskrift, 2000/01, s. 395). Huruvida enskilda aktieägare även har rätt att väcka talan mot revisorn för indirekta skador behandlas inte uttryckligen i förarbetena till 1944 års aktiebolagslag. Denna möjlighet synes dock ha förutsatts i senare lagstiftningsarbeten (se SOU 2008:79 s. 100 f.) Frågan har inte heller behandlats särskilt ingående i doktrinen. Som exempel på när enskild aktieägare bör ha rätt att föra skadeståndstalan mot bolagets revisor har angetts att revisorn vid sitt yttrande över styrelsens redogörelse avseende en apportemission felaktigt angett att egendomen har ett högre värde än det verkliga värdet för bolaget (se Moberg, Bolagsrevisorn, 2003, s. 167). Hovrätten konstaterar att de av Tore Linghede påstådda skadorna i första hand drabbat ATOM och de skador som Tore Linghede påstår sig ha lidit får därmed anses utgöra s.k. indirekta skador. Det finns enligt hovrättens mening inte något som hindrar att

22 22 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 Tore Linghede som enskild aktieägare för talan om de påstådda överföringarna från ATOM till Arkitekthus eftersom överföringarna indirekt kan ha gynnat majoritetsaktieägarna i ATOM, som även var aktieägare i Arkitekthus, till nackdel för minoritetsägaren i ATOM, Tore Linghede. Med beaktande av uttalandena i förarbetena till 1944 års aktiebolagslag ställer sig dock hovrätten tveksam till att Tore Linghede har rätt att föra talan om de skador som inte påstås gynnat majoritetsaktieägarna i ATOM direkt eller indirekt, utan som kan ha gynnat Develop Fastigheter AB (Develop), som var aktieägare i ATOMs dotterbolag Arkitekthus Magnarps Strand AB (AMS), som ägdes av Gunder Hurtigh som är far till en av aktieägarna i ATOM. I den fortsatta bedömningen kommer dock hovrätten ändå att utgå från att Tore Linghede även har rätt att föra talan om dessa skador. Hovrätten kommer nu att övergå till att pröva Tore Linghedes påståenden om skador, felaktig redovisning samt Per Gustafssons oaktsamhet Överföringar från ATOM och dess dotterbolag Tore Linghede har i huvudsak anfört följande angående vissa överföringar från ATOM och dess dotterbolag. Per Gustafsson har åsidosatt god revisionssed vid granskningen av årsredovisningen i ATOM för år 2007 genom att inte anmärka på att överföringar om sammanlagt kr inklusive moms har skett från ATOM till Arkitekthus med dotterbolag. Överföringarna har verkställts utan att det fanns någon fordran eller övrigt underlag och har inneburit en försämring av ATOMs likviditet med motsvarande belopp. Eftersom de felaktiga transaktionerna medfört en likviditetsbrist i ATOM skulle Per Gustafsson ha påtalat att pengarna skulle återföras till ATOM. Tore Linghede, som ägde 25 procent av aktierna i ATOM, har som minoritetsaktieägare missgynnats. Överföringarna har minskat värdet av hans andel och orsakat honom en skada om kr ( * 0,25). Per Gustafsson har bl.a. invänt att för det fall ATOM betalat fakturorna har bolagets resultat och ställning inte påverkats eftersom bolaget i sin tur bokfört en fordran på det bolag som rätteligen skulle ha betalat kostnaden.

23 23 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 Inledningsvis kommer hovrätten att behandla Tore Linghedes påstående om att överföringarna försämrat ATOMs likviditet. Tore Linghede har anfört att olika åtgärder påverkat ATOMs likviditet och att bolagets bristande likviditet bl.a. lett till att ATOM överlät aktierna i AMS till underpris. Hovrätten konstaterar dock att Tore Linghede inte påstått och än mindre visat att den försämrade likviditeten orsakat några andra skador än den skada han påstår sig ha lidit på grund av överlåtelsen av aktierna i AMS. Hovrätten uppfattar dock, med beaktande av hur Tore Linghede beräknat sin skada, Tore Linghedes talan i denna del som ett påstående om att överföringarna i sig inneburit att bolaget drabbats av skada, dvs. en ekonomiskt mätbar förmögenhetsförlust. Till stöd för sitt påstående om oriktiga överföringar har Tore Linghede åberopat bl.a. förhör med Bo Magnusson som utsågs som särskild granskningsman i ATOM. Bo Magnussons granskning har bl.a. avsett transaktioner bokförda på konton i ATOM och dess dotterbolag ATOM Konsult och Entreprenad AB under perioden den 1 januari 2007 till den 19 augusti I sitt utlåtande anför Bo Magnusson att Arkitekthuskoncernen under den aktuella perioden felaktigt fakturerat ATOM och dess dotterbolag ATOM Konsult och Entreprenad AB samt att de noterade felaktigheterna uppgår till kr exklusive moms för åren 2007 och Hovrätten konstaterar att Bo Magnusson anfört att Arkitekthuskoncernen felaktigt fakturerat ATOM och dess dotterbolag kr under det relevanta räkenskapsåret, dvs. år De överföringar som hänför sig till räkenskapsåret 2008 kan enligt hovrättens mening inte ha utgjort sådana väsentliga händelser efter balansdagen som Per Gustafsson har varit skyldig att anmärka på vid 2007 års revision. Överföringarna under år 2008 omfattas därför inte av hovrättens prövning i denna del. Hovrätten konstaterar vidare att eventuellt inbetald mervärdesskatt saknar betydelse för Tore Linghedes talan då det inte visats att bolaget lidit någon skada i den delen. Bo Magnussons granskning avsåg både ATOM och dess dotterbolag och enligt hovrättens mening är det inte möjligt att av Bo Magnusson uppgifter avgöra vilka av fakturorna, utöver där ATOM uttryckligen anges, som är direkt hänförliga till ATOM. De tre fakturor där ATOM uttryckligen anges uppgår till sammanlagt kr. Hovrätten

24 24 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 konstaterar vidare att det inte är påstått att överföringarna från dotterbolaget orsakat ATOM skada eller att dessa överföringar påverkat ATOMs ställning eller resultat. Mot denna bakgrund konstaterar hovrätten att utredningen inte ger stöd för att ATOM kan ha lidit en skada uppgående till mer än kr. Även för det fall överföringar skett från ATOM till Arkitekthuskoncernen utan grund och orsakat bolaget skada är det enligt hovrättens mening inte visat att Per Gustafsson varit oaktsam vid sin revision. Av Bo Magnussons utlåtande framgår inte annat än att tre av fakturorna avsett ATOM och två av fakturorna synes avse dubbelfakturering, vilket enligt hovrättens mening måste vara svårare att upptäcka. Enligt hovrättens uppfattning är det inte osannolikt att dessa fakturor inte skulle upptäckas vid en stickprovskontroll. Hovrätten finner därmed att Tore Linghede redan av detta skäl inte visat att Per Gustafsson varit oaktsam vid sin revision av årsredovisningen av ATOM år 2007 genom att inte anmärka på de påstådda överföringarna Projekteringsarvode m.m. Tore Linghede har i huvudsak anfört följande angående felaktigt bokförda projekteringsarvoden. Per Gustafsson har åsidosatt god revisionssed vid granskningen av årsredovisningen i ATOM för år 2007 genom att inte anmärka på att projekteringsarvoden om kr felaktigt bokförts som en skuld till Difum i stället för en intäkt i ATOMs redovisning. De felaktigt bokförda projekteringsarvodena har minskat bolagets nettotillgångar. Tore Linghede, som ägde 25 procent av aktierna i ATOM, har som minoritetsägare i ATOM missgynnats. Åtgärden har minskat värdet av hans andel och orsakat honom en skada om kr ( * 0,25). Per Gustafsson har bl.a. bestritt att ATOM haft rätt till projekteringsarvode från Difum AB (Difum), vilket resulterade i att Tore Linghedes överföring från Difum till ATOM genererade en fordran i Difum på ATOM. Hovrätten uppfattar, med beaktande av hur Tore Linghede beräknat sin skada, hans talan i denna del som ett påstående om att den felaktiga bokföringsåtgärden har inneburit att ATOM drabbats av skada. Som hovrätten redogjort för ovan i avsnitt innebär begreppet skada i det nu aktuella hänseendet en ekonomisk mätbar förmögen-

25 25 SVEA HOVRÄTT T Avdelning 02 hetsförlust som bl.a. kan bestå i kostnader, inkomstbortfall eller värdeminskning på bolagets egendom. Enligt hovrättens mening kan den påstått felaktiga bokföringsåtgärden inte ensamt ha inneburit att skada uppstått. Det har inte heller påståtts och än mindre visats att bokföringsåtgärden exempelvis haft någon betydelse för Tore Linghedes möjligheter att få utdelning i konkursen. Hovrätten konstaterar att Tore Linghede inte visat att den påstått felaktiga bokföringsåtgärden medfört att bolaget eller han själv drabbats av skada. Tore Linghedes talan i denna del ska därför ogillas redan på denna grund. Även för det fall Tore Linghede skulle anses ha visat att han lidit skada av den felaktiga bokföringsåtgärden anser hovrätten att utredningen inte ger stöd för hans påstående att ATOM hade rätt till ett schablonmässigt projekteringsarvode från Difum. Hovrätten konstaterar att det varken framgår av det aktuella konsortialavtalet eller dess promemoria att Difum skulle betala kr till ATOM för varje såld tomt i Magnarps Strand-projektet. Det framgår inte heller av utredningen i övrigt att detta varit parternas gemensamma avsikt. Det har inte heller framkommit att en överenskommelse med sådant avtalsinnehåll skulle ha träffats på annat sätt. Hovrätten finner därmed att Tore Linghede inte har visat att ATOM hade rätt till projekteringsarvode från Difum på det sätt som han påstår Överlåtelsen av ATOMs aktier i AMS Tore Linghede har i huvudsak anfört följande. Per Gustafsson har åsidosatt god revisionssed vid granskningen av årsredovisningen i ATOM för år 2007 genom att inte uppmärksamma och anmärka på att försäljningen av aktierna i AMS utgjorde en otillåten värdeöverföring, till bolagen Develop och Nextville NV (Nextville), som minskade ATOMs tillgångar till nackdel för ATOMs minoritetsdelägare. Händelsen, som inträffade efter räkenskapsårets slut, utgjorde en sådan väsentlig händelse som Per Gustafsson haft skyldighet att anmärka på. Tore Linghede, som ägde 25 procent av aktierna i ATOM, har som minoritetsägare i ATOM missgynnats. Åtgärden har minskat värdet av hans andel och orsakat en skada om kr. Tore Linghede har vidare anfört att överlåtelsen stred mot konsortialavtalet vari det anges att aktierna ska överlåtas till substansvärdet samt att det rörde sig om en jävssituation, och därmed

Till bolagsstämman i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ortoma AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning

Läs mer

HQ AB plädering. Del 10 Orsakssamband

HQ AB plädering. Del 10 Orsakssamband HQ AB plädering Del 10 1 Faktiskt scenario Svarandena Oaktsamhet Brister FI:s beslut Skada Hypotetiskt scenario Svarandena Oaktsamhet Brister FI:s beslut Skada 2 Led 1: Har svarandens oaktsamhet orsakat

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr Rapport om

^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr Rapport om ^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % 2019-03- 2 7 Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr 556707-4827 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision

Läs mer

1 1 1 ¹ ¹ Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Klarna Holding AB, org.nr 556676-2356 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen

Läs mer

12% 1% Fastighetsbeståndet 87% Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, org.nr 556911-0744 Rapport om årsredovisningen Uttalanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2017 T 5183-16 PARTER Klagande TA Ombud: Jur.kand. ME Motpart AA Ombud: Jur.kand. BB SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea

Läs mer

1 (3) Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Hjorthagshus, org.nr 702000-8954 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för år 2016. Enligt vår uppfattning

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34 Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror 2 3 896 633 3 849 782 Övriga intäkter 42 346 17 772 Erhållna ersättningar 65 634 17 342 4 004

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 februari 2018 T 1683-17 PARTER Klagande 1. Canal Digital Sverige AB, 556039-8306 115 80 Stockholm 2. Com Hem AB, 556181-8724 Box 8093

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Magnus Ulriksson, referent och protokollförare, och Annika Malm

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Magnus Ulriksson, referent och protokollförare, och Annika Malm 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 32 Patent- och 2018-02-20 Mål nr PMÖ 864-18 marknadsöverdomstolen 2018-02-21 Rotel 020102 2018-04-10 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Magnus

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juli 2017 T 3590-16 KLAGANDE Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384 Box 3031 103 61 Stockholm Ombud: Advokat RS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 december 2018 T 4684-17 PARTER Klagande 1. Frånvarande minoritetsaktieägare i VLT AB (publ), 556032-9467 Adress hos den gode mannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

DOM 2014-12-16 Stockholm

DOM 2014-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-12-16 Stockholm Mål nr F 11385-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-11-20 i mål nr F 7067-12, se bilaga A KLAGANDE Aktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING LINDÖ GOLFINTRESSENTER EK. FÖRENING ORG NR 769623-8844 Styrelsen för Lindö Golfintressenter ek. förening avger härmed Årsredovisning för verksamheten under 2015-04-01 2016-03-31 föreningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2012 T 3322-11 KLAGANDE TJ Ombud: Advokat AO MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: GL-C SAKEN Ersättning enligt

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 Rotel 0409 DOM 2014-04-11 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom 2013-04-24 i mål nr T 5508-12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Sigtuna kommun 195 85

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 juni 2019 T 2984-18 PARTER Klagande Korsvikens Nya Samfällighetsförening, 716444-8446 c/o EB Korsviken 170 459 91 Ljungskile Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

Vinstmedel till bolagsstämmans förfogande. Styrelsens förslag till disposition Utdelning 2,85 kronor per Preferensaktie P1

Vinstmedel till bolagsstämmans förfogande. Styrelsens förslag till disposition Utdelning 2,85 kronor per Preferensaktie P1 Styrelsens för Coeli Private Equity 2007 AB (publ) fullständiga förslag till beslut om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2018 Bakgrund Styrelsen för Coeli Private Equity

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 februari 2011 KLAGANDE Telefonaktiebolaget L M Ericsson Ombud: Advokat Peter Nordquist Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 T 1329-14 KLAGANDE 1. CJ 2. IJ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen för 1 och 2: Advokat NL MOTPART Polismyndigheten (tidigare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 april 2014 T 487-13 KLAGANDE ZP Ombud: Advokat MA MOTPART AS Ombud: Advokat AL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-12-20

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

- 1 1 1 1 1 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Klarna Bank AB (publ), org.nr 556737-0431 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2017-10-20 Stockholm Mål nr M 284-16 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Statens va-nämnds beslut 2015-03-05 och 2015-12-18 i mål Va 448-13, se bilaga A och B KLAGANDE OCH MOTPART Sigtuna

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 oktober 2004 T 693-03 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen LvS

Läs mer

DOM 2010-09-30 Stockholm

DOM 2010-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0605 DOM 2010-09-30 Stockholm Mål nr T 9430-09 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Stockholms tingsrätts dom 2009-11-03, i mål nr T 15410-07, T 10702-07, T 10671-07 och T 10670-07,

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

RÄTTEN Hovrättslagmannen Peter Strömberg, referent och protokollförare, samt hovrättsråden Kerstin Norman och Carin Häckter

RÄTTEN Hovrättslagmannen Peter Strömberg, referent och protokollförare, samt hovrättsråden Kerstin Norman och Carin Häckter 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21 2018-06-08 Mål nr PMÖ 11552-17 Föredragning i Rotel 020103 Stockholm RÄTTEN Hovrättslagmannen Peter Strömberg, referent och protokollförare, samt hovrättsråden Kerstin

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060302 DOM 2016-08-25 Stockholm Mål nr M 8733-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2015-09-14 i mål Va 508/12, se bilaga A KLAGANDE KB Ångpannegatan 7-9 Knipplagatan 4 B 414

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020106 DOM 2017-03-09 Stockholm Mål nr T 1968-16 KÄRANDE City Säkerhet i Stockholm AB, 556747-2138 Svärdvägen 7 182 33 Danderyd Ombud: Advokaten Michael Berg Advokatfirman Inter i

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 juli 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Grant Thornton Sweden AB Box 6128 800 06 Gävle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5346-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5062-13, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

REVISIONSBERÄTTELSE. Till årsstämman i Trelleborg AB, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

REVISIONSBERÄTTELSE. Till årsstämman i Trelleborg AB, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Trelleborg AB, org.nr. 556006 3421 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Dnr D 25/10

Dnr D 25/10 Dnr 2010-403 2010-06-10 D 25/10 FörvR: dom 2010-09-14, mål nr 34162-10 D 25/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Anmälan rör A-sons uppdrag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2014-1348 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av anmälan och övriga handlingar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2017 T 3000-17 PARTER Klagande och motpart SSO Ombud: Advokat BA Klagande och motpart HS Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 mars 2019 Ö 1537-18 PARTER Klagande MK Ombud: Advokat ME Motpart TB Ombud: Jur.kand. FH-W SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

11 april 2018

11 april 2018 11 april 2018 REVISIONSBERÄTTELSE Till förbundsstämman i Svenska Squashförbundet Organisationsnummer 802005-0772 Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Svenska Squashförbundet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 februari 2004 T 453-03 KLAGANDE SF Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten KM MOTPARTER 1. GJ 2. CM 3. BT 4. TT Ombud

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 november 2016 KLAGANDE AA MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 mars 2016 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer