ENERGIDEKLARATION. Myrtenvägen 16, Karlshamn Karlshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIDEKLARATION. Myrtenvägen 16, Karlshamn Karlshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:"

Transkript

1 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Myrtenvägen 6, s kommun Nybyggnadsår: 973 Energideklarations-ID: Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: Energiprestanda, primärenergital: 86 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 /m² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 44 /m² och år Uppvärmningssystem: Värmepump-luft/vatten (el) Radonmätning: Utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Jonas Håkansson, OBM Kronoberg AB, Energideklarationen är giltig till: Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

2 Energideklaration Version: 2.8 Dekl.id: Byggnaden - Identifikation Län Blekinge Mahonian 9 Kommun Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning G808 Mahonian 9 Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Adress Myrtenvägen 6 Postnummer Postort Huvudadress

3 Byggnaden - Egenskaper Typkod Småhusenhet, bebyggd Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Enkel Komplex Friliggande Byggnadskategori En- och tvåbostadshus Nybyggnadsår 973 Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 272 m² Verksamhet Fördela enligt nedan: Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) Finns installerad eleffekt >0 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 00 Övrig verksamhet - ange vad Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 3 PBL? Summa 00, enligt 3 kap KML, enligt SBM-förordningen, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser, är utpekad i annan typ av dokument, egen bedömning

4 Energianvändning Mätperiod Vilken 2-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen. Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 206:2) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade. uppvärmning Energi för tappvarmvatten Övrig el som ingår i energiprestanda Fjärrkyla (5) El för komfortkyla (6) Fjärrvärme () Fastighetsel (7) Olja, fossil (2) Gas, fossil (3) Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Ved (4) 2 Summa (-7) 0340 Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle (6) Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) El (vattenburen) (7) 3 Hushållsel (8) 4890 El (direktverkande) (8) 4 Verksamhetsel (9) El (luftburen) (9) Markvärmepump (el) (0) Finns solvärme? Ange solfångararea Beräknad energiproduktion Värmepump-frånluft (el) () /år m² Värmepump-luft/luft (el) (2) Värmepump-luft/vatten (el) (3) 8360 Finns solcellsystem? Ange solcellsarea m² Beräknad elproduktion /år Tappvarmvatten (el) (4) Ort (Energi-Index) 980 Byggnadens energianvändning 5 (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) 909 /år Byggnadens primärenergianvändning /år Energiprestanda (primärenergital) Referensvärde (enligt nybyggnadskrav) Referensvärde 2 (liknande byggnader) Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) 86 /m²,år 90 /m²,år 50 /m²,år /m²,år Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 5 Enligt definition i Boverkets byggregler (20:6) - föreskrifter och allmänna råd. 6 Underlag för energiprestanda.

5 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning F Självdrag Inspektion av uppvärmningssystem Finns det ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kw? Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt Märkplåt Inspektion av luftkonditioneringssystem Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kw? Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt Övrigt Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? Radonhalt 00 Bq/m3 Typ av mätning 8 Datum för radonmätning Annan mätmetod Korttidsmätning har inte samma noggrannhet som en långtidsmätning. Korttidsmätningen kan inte heller ligga till grund för att söka radonbidrag eller andra myndighetsbeslut.

6 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Övrigt Har byggnaden besiktigats på plats? Vid nej, vilket undantag åberopas Kommentar Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden Enligt el-leverantör har senaste årets el-förbrukning varit 2699/år och vattenförbrukningen varit 54kbm. Uppgifterna har legat till grund för energideklarationen men har enligt BEN (BFS 206:2) justerats med avseende på normalt brukande. Uppgift om anställning hos uppdragsgivaren Är du anställd hos den som är skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? Expert Förnamn Jonas Datum för godkännande Certifikatnummer 5502 Företag OBM Kronoberg AB Efternamn Håkansson E-postadress Certifieringsorgan Kiwa Swedcert Behörighetsnivå Normal

7 Bilaga - Byggnadens energiprestanda Version: 2.8 Byggnaden - Identifikation Län Blekinge Fastighetsbeteckning Mahonian 9 Kommun Dekl.id Energideklarationen upprättad Adress Myrtenvägen 6 Endast huvudadressen från energideklarationen visas. Postnummer Postort Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav Vid vissa tillfällen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare gällande regler, exempelvis om energideklarationen används för verifiering i ett bygglovsärende. Byggnadens energiprestanda och energiklass följer kraven i Boverkets byggregler (20:6) föreskrifter och allmänna råd (BBR). Hur energiprestanda har beräknats och uttryckts i BBR har ändrats vid några tillfällen. Därför kan information i energideklarationer vara olika över tid. I denna bilaga finns en översikt över byggnadens energiprestanda beräknat enligt olika versioner av BBR. Det är primärenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som är den gällande energiprestandan för byggnaden. Byggnadens energiprestanda I tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR. Boverkets byggregler Energiprestanda Specifik energianvändning enligt BBR 24 och tidigare Primärenergital enligt BBR 25 2 Primärenergital enligt BBR /m² och år /m² och år /m² och år Varför skiljer sig energiprestandan åt? Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda på Boverkets webbplats. Besök webbsida: eller skanna QR-koden. BFS 206:3 2 BFS 207:5 3 BFS 2020:4

ENERGIDEKLARATION. Ljungvägen 6A, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ljungvägen 6A, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ljungvägen 6A, 191 41 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 937871 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Spillkråksvägen 10, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Spillkråksvägen 10, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Spillkråksvägen 10, 756 52 kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 919259 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skälsta 41, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skälsta 41, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skälsta 41, 755 91 kommun Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 989791 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Forsanäsvägen 54, Motala Askersunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Forsanäsvägen 54, Motala Askersunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Forsanäsvägen 54, 591 99 Motala Askersunds kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 913610 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkvägen 52, Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkvägen 52, Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkvägen 52, 461 44 Trollhättan Trollhättans stad Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 967399 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trallbovägen 15, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Trallbovägen 15, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trallbovägen 15, 755 91 kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 963193 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ulvsjö 6, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ulvsjö 6, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ulvsjö 6, 681 95 Kristinehamn Kristinehamns kommun Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID: 933054 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Horvastigen 2A, Färjestaden Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Horvastigen 2A, Färjestaden Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Horvastigen 2A, 386 95 Färjestaden Borgholms kommun Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: 926115 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brunkebergsåsen 34B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Brunkebergsåsen 34B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brunkebergsåsen 34B, 192 66 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1994 Energideklarations-ID: 923180 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Varpargatan 2C, Brämhult Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Varpargatan 2C, Brämhult Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Varpargatan 2C, 507 30 Brämhult Borås stad Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 923239 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Emblavägen 12, Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Emblavägen 12, Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Emblavägen 12, 186 45 Vallentuna Vallentuna kommun Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: 985746 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lima Kersbacken 24, Leksand Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lima Kersbacken 24, Leksand Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lima Kersbacken 24, 793 32 Leksand Leksands kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 922345 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östra Syningevägen 81, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Östra Syningevägen 81, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Syningevägen 81, 761 91 Norrtälje Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 937450 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ågärdesgatan 2, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ågärdesgatan 2, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ågärdesgatan 2, 388 31 Ljungbyholm Kalmar kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 969611 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Blekekullsvägen 1, Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Blekekullsvägen 1, Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Blekekullsvägen 1, 238 35 Oxie Malmö stad Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 911514 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vikingavägen 22, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vikingavägen 22, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vikingavägen 22, 191 33 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 935538 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Garverivägen 3, Tärnsjö Heby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Garverivägen 3, Tärnsjö Heby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Garverivägen 3, 740 45 Tärnsjö Heby kommun Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: 922745 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tunagatan 68, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tunagatan 68, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tunagatan 68, 753 37 kommun Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 940411 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogens Gård 23, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1993 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skogens Gård 23, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1993 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogens Gård 23, 423 50 Torslanda Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1993 Energideklarations-ID: 932059 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trollsjövägen 171, Bjärred Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Trollsjövägen 171, Bjärred Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trollsjövägen 171, 237 33 Bjärred Lomma kommun Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: 932717 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Birkagatan 15, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Birkagatan 15, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Birkagatan 15, 217 74 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 933263 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ringduvegatan 15, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ringduvegatan 15, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ringduvegatan 15, 386 30 Färjestaden Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 923141 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Väggarövägen 58, Ösmo Nynäshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Väggarövägen 58, Ösmo Nynäshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Väggarövägen 58, 148 91 Ösmo Nynäshamns kommun Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 942485 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sjöängavägen 3, Barsebäck Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sjöängavägen 3, Barsebäck Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sjöängavägen 3, 246 57 Barsebäck Kävlinge kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 960654 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

Mariehällsvägen 24A, Nacka Nacka kommun

Mariehällsvägen 24A, Nacka Nacka kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mariehällsvägen 24A, 3 47 Nacka Nacka kommun Nybyggnadsår: 202 Energideklarations-ID: 9504 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda, primärenergital:

sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda, primärenergital: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brunnsparken Villa Veronika 1, 256 54 Ramlösa Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 950178 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östra Långstrand 303, Transtrand Malung-Sälens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Östra Långstrand 303, Transtrand Malung-Sälens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Långstrand 303, 780 68 Transtrand Malung-Sälens kommun Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 934762 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Seletvägen 72, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Seletvägen 72, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Seletvägen 72, 975 94 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 986114 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flugmötesvägen 1, Eskilstuna Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Flugmötesvägen 1, Eskilstuna Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flugmötesvägen 1, 632 33 Eskilstuna Eskilstuna kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 971260 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Parkeringsgatan 9, Ekeby Bjuvs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Parkeringsgatan 9, Ekeby Bjuvs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Parkeringsgatan 9, 267 77 Ekeby Bjuvs kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 967478 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Häradshammar, Vikbolandet Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Häradshammar, Vikbolandet Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Häradshammar, 610 29 Vikbolandet Norrköpings kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 970923 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hjortrongatan 1, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hjortrongatan 1, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hjortrongatan 1, 234 43 Lomma Lomma kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 931061 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Slumnäsvägen 67, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Slumnäsvägen 67, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Slumnäsvägen 67, 135 61 Tyresö Tyresö kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 960144 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 6, Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 6, Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Timotejvägen 6, 749 48 Enköping Enköpings kommun Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: 990377 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rötkärrsvägen 14, Lotorp Finspångs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rötkärrsvägen 14, Lotorp Finspångs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rötkärrsvägen 14, 612 76 Lotorp Finspångs kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 931944 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ekshäradsgatan 172, Farsta Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ekshäradsgatan 172, Farsta Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ekshäradsgatan 172, 123 46 Farsta Stockholms stad Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 949850 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vargnäs Vargnäsvägen 10, Leksand Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vargnäs Vargnäsvägen 10, Leksand Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vargnäs Vargnäsvägen 10, 793 90 Leksand Leksands kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 922372 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Väsbyvägen 5, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Väsbyvägen 5, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Väsbyvägen 5, 178 35 Ekerö Ekerö kommun Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 912798 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kjösevägen 23-0, Anderslöv Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1850 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kjösevägen 23-0, Anderslöv Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1850 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kjösevägen 23-0, 231 72 Anderslöv Trelleborgs kommun Nybyggnadsår: 1850 Energideklarations-ID: 912214 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lindekullegatan 1, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lindekullegatan 1, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lindekullegatan 1, 416 78 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 921018 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bosarpsvägen 2, Eslöv Eslövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bosarpsvägen 2, Eslöv Eslövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bosarpsvägen 2, 241 33 Eslöv Eslövs kommun Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 966547 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flöjtvägen 3, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Flöjtvägen 3, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flöjtvägen 3, 725 94 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 937368 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Frejagatan 42, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Frejagatan 42, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Frejagatan 42, 431 44 Mölndal Mölndals stad Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 911412 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hammarlunds Gränd 9, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hammarlunds Gränd 9, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hammarlunds Gränd 9, 135 53 Tyresö Tyresö kommun Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 969210 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Riddarstigen 5, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Riddarstigen 5, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Riddarstigen 5, 183 30 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 929813 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tyfongränd 4, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tyfongränd 4, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tyfongränd 4, 177 70 Järfälla Järfälla kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 913637 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vinthundsgatan 51, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vinthundsgatan 51, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vinthundsgatan 51, 174 41 Sundbyberg Sundbybergs stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 915974 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hästholmsvägen 21, Åsa Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hästholmsvägen 21, Åsa Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hästholmsvägen 21, 439 53 Åsa Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 915643 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bankogatan 14, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bankogatan 14, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bankogatan 14, 212 33 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 931298 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvarnvägen 214, Lerdala Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvarnvägen 214, Lerdala Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvarnvägen 214, 540 17 Lerdala Skövde kommun Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: 892488 Energiprestanda: 57 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lisehöjdsvägen 4, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lisehöjdsvägen 4, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lisehöjdsvägen 4, 178 38 Ekerö Ekerö kommun Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 966166 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Svalsta 42, Sorunda Nynäshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Svalsta 42, Sorunda Nynäshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Svalsta 42, 148 97 Sorunda Nynäshamns kommun Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 941063 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Strandåsvägen 21, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1926 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Strandåsvägen 21, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1926 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Strandåsvägen 21, 216 30 Limhamn Malmö stad Nybyggnadsår: 1926 Energideklarations-ID: 959838 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rönnerdahlsvägen 5, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rönnerdahlsvägen 5, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rönnerdahlsvägen 5, 393 59 kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 875312 Energiprestanda: 48 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kung Sverres Gata 78, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kung Sverres Gata 78, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kung Sverres Gata 78, 417 28 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 952908 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västervångsvägen 19C, Falsterbo Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västervångsvägen 19C, Falsterbo Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västervångsvägen 19C, 239 40 Falsterbo Vellinge kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 946658 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Joel Alvéns Gata 10, Borlänge Borlänge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Joel Alvéns Gata 10, Borlänge Borlänge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Joel Alvéns Gata 10, 784 37 Borlänge Borlänge kommun Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: 882279 Energiprestanda: 77 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fjällbo 137, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fjällbo 137, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fjällbo 137, 755 97 kommun Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 792886 Energiprestanda: 80 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Glimtvägen 3, Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Glimtvägen 3, Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Glimtvägen 3, 238 37 Oxie Malmö stad Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: 888170 Energiprestanda: 39 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Björkkällevägen 36A, Knivsta Knivsta kommun

Björkkällevägen 36A, Knivsta Knivsta kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkkällevägen 36A, 741 92 Knivsta Knivsta kommun Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 892976 Energiprestanda: 72 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sjungarbacksvägen 16, Bälinge Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sjungarbacksvägen 16, Bälinge Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sjungarbacksvägen 16, 743 82 Bälinge Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 890288 Energiprestanda: 120 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bryggaregatan 16, Öregrund Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bryggaregatan 16, Öregrund Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bryggaregatan 16, 742 41 Öregrund Östhammars kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 888383 Energiprestanda: 46 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Pudelgränd 56, Sköndal Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Pudelgränd 56, Sköndal Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Pudelgränd 56, 128 62 Sköndal Stockholms stad Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 973233 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Steneborgs Gårdsväg 4, Väddö Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Steneborgs Gårdsväg 4, Väddö Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Steneborgs Gårdsväg 4, 764 91 Väddö Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 812509 Energiprestanda: 100 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vyvägen 14, Simrishamn Simrishamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vyvägen 14, Simrishamn Simrishamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vyvägen 14, 272 95 Simrishamn Simrishamns kommun Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 966955 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bokliden 5, Örkelljunga Örkelljunga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bokliden 5, Örkelljunga Örkelljunga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bokliden 5, 286 36 Örkelljunga Örkelljunga kommun Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID: 1006625 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sjömansgatan 45, Jönköping Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sjömansgatan 45, Jönköping Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sjömansgatan 45, 553 12 s kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 933361 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Örnbergsstigen 14, Tullinge Botkyrka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Örnbergsstigen 14, Tullinge Botkyrka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Örnbergsstigen 14, 146 40 Tullinge Botkyrka kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 762706 Energiprestanda: 38 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Södra Harads 49, Harads Bodens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Södra Harads 49, Harads Bodens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Södra Harads 49, 960 24 Harads Bodens kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 957485 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fafnervägen 62, Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fafnervägen 62, Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fafnervägen 62, 182 66 Djursholm Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 754667 Energiprestanda: 87 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ängdalavägen 189, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ängdalavägen 189, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ängdalavägen 189, 236 91 Höllviken Vellinge kommun Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: 922565 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tenorvägen 37, Skogås Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tenorvägen 37, Skogås Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tenorvägen 37, 142 42 Skogås Huddinge kommun Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 882164 Energiprestanda: 79 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kantarellvägen 44, Sundsbruk Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kantarellvägen 44, Sundsbruk Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kantarellvägen 44, 863 34 Sundsbruk Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 647348 Energiprestanda: 68 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Strandbadsvägen 10A, Falsterbo Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1915 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Strandbadsvägen 10A, Falsterbo Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1915 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Strandbadsvägen 10A, 239 42 Falsterbo Vellinge kommun Nybyggnadsår: 1915 Energideklarations-ID: 880845 Energiprestanda: 88 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nordöstra Vägen 53, Kiruna Kiruna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nordöstra Vägen 53, Kiruna Kiruna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nordöstra Vägen 53, 981 92 Kiruna Kiruna kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 975559 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hammarvägen 14, Hölö Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hammarvägen 14, Hölö Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hammarvägen 14, 153 94 Hölö Södertälje kommun Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 876952 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norra Vallåkravägen 550, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norra Vallåkravägen 550, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norra Vallåkravägen 550, 255 92 Helsingborg Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 992533 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rosenhillsvägen 17, Jämshög Olofströms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1912 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rosenhillsvägen 17, Jämshög Olofströms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1912 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rosenhillsvägen 17, 293 73 Jämshög Olofströms kommun Nybyggnadsår: 1912 Energideklarations-ID: 873735 Energiprestanda: 51 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fidegatan 16, Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fidegatan 16, Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fidegatan 16, 621 43 Visby Gotlands kommun Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 738077 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stighs Byaväg 7, Trelleborg Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Stighs Byaväg 7, Trelleborg Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stighs Byaväg 7, 231 67 Trelleborg Trelleborgs kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 890021 Energiprestanda: 61 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspelunden 3, Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Aspelunden 3, Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspelunden 3, 475 32 Öckerö Öckerö kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 680890 Energiprestanda: 43 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mosippevägen 10, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mosippevägen 10, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mosippevägen 10, 387 92 Borgholm Borgholms kommun Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: 735301 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogsliden 35, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skogsliden 35, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogsliden 35, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 799593 Energiprestanda: 91 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hedens Gård 105, Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hedens Gård 105, Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hedens Gård 105, 791 91 Falun Falun kommun Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 814607 Energiprestanda: 30 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Morkullevägen 50, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Morkullevägen 50, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Morkullevägen 50, 756 52 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 803211 Energiprestanda: 50 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Maj Brings Väg 32, Sköndal Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Maj Brings Väg 32, Sköndal Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Maj Brings Väg 32, 128 64 Sköndal Stockholms stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 770126 Energiprestanda: 50 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 135, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 135, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Timotejvägen 135, 192 69 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 712080 Energiprestanda: 109 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Förvaltarevägen 13, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Förvaltarevägen 13, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Förvaltarevägen 13, 269 34 Båstad Båstads kommun Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID: 699930 Energiprestanda: 43 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Djupsundsudden 55, Holmsund Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Djupsundsudden 55, Holmsund Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Djupsundsudden 55, 913 33 Holmsund Umeå kommun Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: 969414 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sunnvära 103, Väröbacka Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sunnvära 103, Väröbacka Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sunnvära 103, 432 65 Väröbacka Varbergs kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 882519 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västeräng 15, Svärdsjö Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västeräng 15, Svärdsjö Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västeräng 15, 790 23 Svärdsjö Falun kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 777130 Energiprestanda: 57 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Häggvägen 12, Veberöd Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Häggvägen 12, Veberöd Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Häggvägen 12, 247 64 Veberöd Lunds kommun Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID: 889281 Energiprestanda: 66 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Poppelvägen 11, Falsterbo Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Poppelvägen 11, Falsterbo Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Poppelvägen 11, 239 42 Falsterbo Vellinge kommun Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 854179 Energiprestanda: 80 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lapplandsresan 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lapplandsresan 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lapplandsresan 16, 757 55 kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 714808 Energiprestanda: 72 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bofinksgatan 2, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bofinksgatan 2, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bofinksgatan 2, 254 49 Helsingborg Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: 672524 Energiprestanda: 99 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Blåhakevägen 26, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Blåhakevägen 26, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Blåhakevägen 26, 756 52 kommun Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 767753 Energiprestanda: 77 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer