ENERGIDEKLARATION. Lindvallen Gröna Byn 516A, Sälen Malung-Sälens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIDEKLARATION. Lindvallen Gröna Byn 516A, Sälen Malung-Sälens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:"

Transkript

1 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lindvallen Gröna Byn 56A, Sälen Malung-Sälens kommun Nybyggnadsår: 984 Energideklarations-ID: Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. Energiprestanda, primärenergital: 297 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 00 /m² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 29 /m² och år Uppvärmningssystem: El (direktverkande) Radonmätning: Inte utförd Ventilationskontroll (OVK): Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Nils-Erik Eklund, Utsjökompaniet AB, Energideklarationen är giltig till:

2 Energideklaration Version: 2.8 Dekl.id: Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Västra Sälen 3:85 Kommun Malung Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Lindvallen Gröna Byn 56 A-B Husnummer 5 Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Adress Lindvallen Gröna Byn 56A Postnummer Postort Sälen Huvudadress Adress Lindvallen Gröna Byn 56B Postnummer Postort Sälen Huvudadress

3 Byggnaden - Egenskaper Typkod Småhusenhet, grupphusområde enligt 2 kap. 3 FTL Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Enkel Komplex Friliggande Byggnadskategori En- och tvåbostadshus Nybyggnadsår 984 Atemp (exkl. Avarmgarage) 62 Avarmgarage Antal källarplan uppvärmda till >0 C (exkl.garageplan) 0 Antal våningsplan ovan mark Antal trapphus 0 Antal bostadslägenheter 2 Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m² vardera? m² m² Verksamhet Fördela enligt nedan: Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcentrum Vård, dygnet runt Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) 00 Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus Finns installerad eleffekt >0 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion l/s,m² Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 3 PBL? Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhet - ange vad Summa 00, enligt 3 kap KML, enligt SBM-förordningen, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser, är utpekad i annan typ av dokument, egen bedömning

4 Energianvändning Mätperiod Vilken 2-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen. Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 206:2) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade. uppvärmning Energi för tappvarmvatten Övrig el som ingår i energiprestanda Fjärrkyla (5) El för komfortkyla (6) Fjärrvärme () Fastighetsel (7) 335 Olja, fossil (2) Gas, fossil (3) Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Ved (4) 2 Summa (-7) 300 Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle (6) Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) El (vattenburen) (7) 3 Hushållsel (8) El (direktverkande) (8) 25 4 Verksamhetsel (9) El (luftburen) (9) Markvärmepump (el) (0) Finns solvärme? Ange solfångararea Beräknad energiproduktion Värmepump-frånluft (el) () /år m² Värmepump-luft/luft (el) (2) Värmepump-luft/vatten (el) (3) Finns solcellsystem? Ange solcellsarea m² Beräknad elproduktion /år Tappvarmvatten (el) (4) Ort (Energi-Index) 550 Byggnadens energianvändning 5 (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) 3555 /år Byggnadens primärenergianvändning 6 Sälen-Högfjällshotell 8397 /år Energiprestanda (primärenergital) Referensvärde (enligt nybyggnadskrav) Referensvärde 2 (liknande byggnader) Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) 297 /m²,år 00 /m²,år 4 /m²,år /m²,år Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 5 Enligt definition i Boverkets byggregler (20:6) - föreskrifter och allmänna råd. 6 Underlag för energiprestanda.

5 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen? Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för energideklarationen? F Självdrag Delvis 7 % 7 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat. Inspektion av uppvärmningssystem Finns det ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kw? Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt Övrigt Inspektion av luftkonditioneringssystem Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kw? Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt Saknas Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? Radonhalt Bq/m3 Typ av mätning 8 Datum för radonmätning 8 Korttidsmätning har inte samma noggrannhet som en långtidsmätning. Korttidsmätningen kan inte heller ligga till grund för att söka radonbidrag eller andra myndighetsbeslut.

6 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Åtgärdsförslag (Dekl.id: 43566) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning 2000 /år 0 Kostnad per sparad Beskrivning av åtgärden Ventilationen i varje byggnad beräknas dra c:a 4000 /år i grundflöde. Detta innefattar både evakuerad värme och drift av fläktar. Kan man behovsstyra ventilationen så att den är igång endast när folk vistas i husen/lägenheterna, kan man med stor sannolikhet anta att minst hälften kan sparas. Hur mycket beror i hög grad på hur stor beläggning det är i resp.hus. Det finns olika sätt att styra detta, och därför görs ingen beräkning på hur stor kostnad det blir för att göra denna förändring. Rekommenderar att man provar sig fram med en eller fler byggnader, som man testar olika lösningar på. Undermätning på elen krävs dock i dessa test-hus/-lägenheter. kr/

7 Åtgärdsförslag (Dekl.id: 43566) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning 70 /år 0,25 Kostnad per sparad kr/ Beskrivning av åtgärden Byt ut Duschhandtaget till snålspolande variant typ ELLESS.

8 Åtgärdsförslag (Dekl.id: 43566) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning 540 /år 0,67 Kostnad per sparad Beskrivning av åtgärden Komplettering av vindsisolering med 200 mm lösull av samma sort som nuvarande lösull. kr/

9 Övrigt Har byggnaden besiktigats på plats? Vid nej, vilket undantag åberopas Småhus med liknande utformning, storlek och energiegenskaper som redan är besiktad Kommentar se ovan Uppgift om anställning hos uppdragsgivaren Är du anställd hos den som är skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? Expert Förnamn Nils-Erik Datum för godkännande Certifikatnummer 2092 Företag Utsjökompaniet AB Efternamn Eklund E-postadress Certifieringsorgan Kiwa Swedcert Behörighetsnivå Kvalificerad

10 Bilaga - Byggnadens energiprestanda Version: 2.8 Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Fastighetsbeteckning Västra Sälen 3:85 Kommun Malung Dekl.id Energideklarationen upprättad Adress Lindvallen Gröna Byn 56A Endast huvudadressen från energideklarationen visas. Postnummer Postort Sälen Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav Vid vissa tillfällen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare gällande regler, exempelvis om energideklarationen används för verifiering i ett bygglovsärende. Byggnadens energiprestanda och energiklass följer kraven i Boverkets byggregler (20:6) föreskrifter och allmänna råd (BBR). Hur energiprestanda har beräknats och uttryckts i BBR har ändrats vid några tillfällen. Därför kan information i energideklarationer vara olika över tid. I denna bilaga finns en översikt över byggnadens energiprestanda beräknat enligt olika versioner av BBR. Det är primärenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som är den gällande energiprestandan för byggnaden. Byggnadens energiprestanda I tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR. Boverkets byggregler Energiprestanda Specifik energianvändning enligt BBR 24 och tidigare Primärenergital enligt BBR 25 2 Primärenergital enligt BBR /m² och år /m² och år /m² och år Varför skiljer sig energiprestandan åt? Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda på Boverkets webbplats. Besök webbsida: eller skanna QR-koden. BFS 206:3 2 BFS 207:5 3 BFS 2020:4

ENERGIDEKLARATION. Aspgatan 35, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Aspgatan 35, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspgatan 35, 692 35 Kumla Kumla kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 968677 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lädergatan 18, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lädergatan 18, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lädergatan 18, 692 32 Kumla Kumla kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 963006 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nybrovägen 36, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nybrovägen 36, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybrovägen 36, 394 70 kommun Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 938260 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Larvgatan 2, Vara Vara kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Larvgatan 2, Vara Vara kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Larvgatan 2, 534 32 kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 964289 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fagottvägen 3, Skövde Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fagottvägen 3, Skövde Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fagottvägen 3, 541 57 Skövde Skövde kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 913475 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bergsbrunna Villaväg 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bergsbrunna Villaväg 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bergsbrunna Villaväg 16, 757 56 kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 976823 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lanna, Vintrosa Lekebergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lanna, Vintrosa Lekebergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lanna, 719 93 Vintrosa Lekebergs kommun Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: 966991 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skolmästaregatan 7, Torekov Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skolmästaregatan 7, Torekov Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skolmästaregatan 7, 269 78 Torekov Båstads kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 909791 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Anbudsvägen 141, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Anbudsvägen 141, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Anbudsvägen 141, 187 50 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 997156 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Prostvägen 13, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Prostvägen 13, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Prostvägen 13, 702 84 kommun Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: 924662 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Johannavägen 29, Hallstavik Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johannavägen 29, Hallstavik Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johannavägen 29, 763 42 Hallstavik Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 977968 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nygårdsvägen 8, Götene Götene kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nygårdsvägen 8, Götene Götene kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nygårdsvägen 8, 533 34 Götene Götene kommun Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 987297 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Neptunusvägen 12, Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Neptunusvägen 12, Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Neptunusvägen 12, 743 40 Storvreta Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 918047 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Läkarvägen 2, Backe Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Läkarvägen 2, Backe Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Läkarvägen 2, 880 50 Backe Strömsunds kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 963808 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Börjesvägen 1A, Göta Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Börjesvägen 1A, Göta Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Börjesvägen 1A, 463 35 Göta Lilla Edets kommun Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: 938807 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Krusbärsvägen 16, Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Krusbärsvägen 16, Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Krusbärsvägen 16, 262 57 s kommun Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 911464 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stockrosgatan 8, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Stockrosgatan 8, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stockrosgatan 8, 753 24 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: 939947 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Myra 102, Österbybruk Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Myra 102, Österbybruk Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Myra 102, 748 93 Österbybruk Östhammars kommun Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 967629 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jakobsdalsgatan 3, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Jakobsdalsgatan 3, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION kobsdalsgatan 3, 42 68 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 930 Energideklarations-ID: 927562 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hällingsjö Kvarnväg 3, Hällingsjö Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hällingsjö Kvarnväg 3, Hällingsjö Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hällingsjö Kvarnväg 3, 438 96 Hällingsjö Härryda kommun Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: 973110 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norra Kvistoftavägen 22B, Gantofta Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norra Kvistoftavägen 22B, Gantofta Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norra Kvistoftavägen 22B, 253 73 Gantofta Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID: 940006 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tunnlandsvägen 1, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tunnlandsvägen 1, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tunnlandsvägen 1, 175 46 Järfälla Järfälla kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 966753 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Selmedalsvägen 206, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Selmedalsvägen 206, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Selmedalsvägen 206, 129 41 Hägersten Stockholms stad Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: 979526 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ledsgatan 3, Stenstorp Falköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ledsgatan 3, Stenstorp Falköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ledsgatan 3, 521 60 Stenstorp Falköpings kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 948342 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stråvägen 6, Skegrie Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Stråvägen 6, Skegrie Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stråvägen 6, 231 69 Skegrie Trelleborgs kommun Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 956027 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Altuna Dragmansbo 8, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Altuna Dragmansbo 8, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Altuna Dragmansbo 8, 749 71 Fjärdhundra Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 977186 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 18, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 18, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölnarvägen 18, 131 31 kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 843312 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fyrås 235, Hammerdal Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fyrås 235, Hammerdal Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fyrås 235, 833 48 Hammerdal Strömsunds kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 973767 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Decembervägen 4, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Decembervägen 4, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Decembervägen 4, 352 60 Växjö Växjö kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 935157 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hedvigsdalsvägen 56, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hedvigsdalsvägen 56, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hedvigsdalsvägen 56, 191 43 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 952845 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Värmlandsgatan 24A, Göteborg Göteborgs stad

Värmlandsgatan 24A, Göteborg Göteborgs stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Värmlandsgatan 24A, 43 28 s stad Nybyggnadsår: 907 Energideklarations-ID: 92758 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Johan Hellströms Gata 3, Torshälla Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johan Hellströms Gata 3, Torshälla Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johan Hellströms Gata 3, 644 30 Torshälla Eskilstuna kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 992455 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Soukolovägen 26, Pajala Pajala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Soukolovägen 26, Pajala Pajala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Soukolovägen 26, 984 32 Pajala Pajala kommun Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID: 916738 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Älgvägen 63, Västerhaninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Älgvägen 63, Västerhaninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Älgvägen 63, 137 32 Västerhaninge Haninge kommun Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 914767 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

Mjölonvägen 8, Karlstad Karlstads kommun

Mjölonvägen 8, Karlstad Karlstads kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölonvägen 8, 653 51 Karlstad Karlstads kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 987955 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Genvägen 1, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Genvägen 1, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Genvägen 1, 394 70 Kalmar Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 925948 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tvärgatan 4, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tvärgatan 4, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tvärgatan 4, 974 34 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 915583 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Slagfjädergatan 2, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Slagfjädergatan 2, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Slagfjädergatan 2, 723 38 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 952059 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Övre Åkargatan 37, Gävle Gävle kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Övre Åkargatan 37, Gävle Gävle kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Övre Åkargatan 37, 802 53 Gävle Gävle kommun Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 976359 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Svänebo 220, Trekanten Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Svänebo 220, Trekanten Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Svänebo 220, 388 98 Trekanten Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 926354 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Klockargårdsgatan 16, Malmbäck Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1955 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Klockargårdsgatan 16, Malmbäck Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1955 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Klockargårdsgatan 16, 571 68 Malmbäck Nässjö kommun Nybyggnadsår: 1955 Energideklarations-ID: 968189 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Byvägen 14, Åkarp Burlövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Byvägen 14, Åkarp Burlövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Byvägen 14, 232 51 Åkarp Burlövs kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 916910 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 25, Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 25, Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ekebyvägen 25, 182 55 Djursholm Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 966211 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Örnvägen 4, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Örnvägen 4, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Örnvägen 4, 393 59 Kalmar Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 971731 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kostervägen 16, Lidingö Lidingö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kostervägen 16, Lidingö Lidingö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kostervägen 16, 181 35 stad Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 889247 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kingsgatan 13, Färnäs Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kingsgatan 13, Färnäs Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kingsgatan 13, 792 75 Färnäs Mora kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 987211 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kärreberg 132, Varekil Orust kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kärreberg 132, Varekil Orust kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kärreberg 132, 472 97 Varekil Orust kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 915407 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Röksvampgatan 21, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Röksvampgatan 21, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Röksvampgatan 21, 386 32 Färjestaden Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 951728 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Uvstigen 5, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Uvstigen 5, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Uvstigen 5, 681 32 Kristinehamn Kristinehamns kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 956227 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Granvägen 12, Rimbo Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Granvägen 12, Rimbo Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Granvägen 12, 762 41 Rimbo Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 949518 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mälbo 201, Örbyhus Tierps kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mälbo 201, Örbyhus Tierps kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mälbo 201, 748 95 Örbyhus Tierps kommun Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: 965004 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västervägen 12E, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västervägen 12E, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västervägen 12E, 191 49 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 918636 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Radarvägen 24, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Radarvägen 24, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Radarvägen 24, 183 59 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 935346 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Teknikvägen 83, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Teknikvägen 83, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Teknikvägen 83, 176 75 Järfälla Järfälla kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 97965 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Dianas Väg 10, Järna Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Dianas Väg 10, Järna Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Dianas Väg 10, 153 38 Järna Södertälje kommun Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 911138 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

Folkungagatan 2A, Uppsala Uppsala kommun

Folkungagatan 2A, Uppsala Uppsala kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Folkungagatan 2A, 753 36 kommun Nybyggnadsår: 943 Energideklarations-ID: 9038 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Älvkvarnsvägen 37, Spånga Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Älvkvarnsvägen 37, Spånga Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Älvkvarnsvägen 37, 163 52 Spånga Stockholms stad Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 980510 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Paternostervägen 46, Johanneshov Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Paternostervägen 46, Johanneshov Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Paternostervägen 46, 121 49 Stockholms stad Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 929513 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Järlåsa 28, Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Järlåsa 28, Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Järlåsa 28, 744 97 Järlåsa Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: 936014 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norrjevägen 79, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norrjevägen 79, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norrjevägen 79, 236 35 Höllviken Vellinge kommun Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 992683 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lilla Trädgårdsgatan 3, Nybro Nybro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lilla Trädgårdsgatan 3, Nybro Nybro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lilla Trädgårdsgatan 3, 382 33 Nybro Nybro kommun Nybyggnadsår: 962 Energideklarations-ID: 984403 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bryggaregatan 1, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bryggaregatan 1, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bryggaregatan, 252 37 s stad Nybyggnadsår: 984 Energideklarations-ID: 94633 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gesundaplan 50, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gesundaplan 50, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gesundaplan 50, 67 43 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 937 Energideklarations-ID: 950753 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Huginvägen 3, Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Huginvägen 3, Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Huginvägen 3, 151 60 Södertälje Södertälje kommun Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 990966 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Villagatan 8A, Lindås Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Villagatan 8A, Lindås Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Villagatan 8A, 36 42 Emmaboda kommun Nybyggnadsår: 965 Energideklarations-ID: 9898 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rosenhöjdsvägen 21, Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rosenhöjdsvägen 21, Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rosenhöjdsvägen 2, 52 30 kommun Nybyggnadsår: 968 Energideklarations-ID: 96896 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hans Höres Plats 3, Skanör Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hans Höres Plats 3, Skanör Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hans Höres Plats 3, 239 34 Skanör Vellinge kommun Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID: 933879 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fortuna Strand 53, Rydebäck Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fortuna Strand 53, Rydebäck Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fortuna Strand 53, 257 30 Rydebäck Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 910861 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Paradvägen 15, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Paradvägen 15, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Paradvägen 15, 352 62 Växjö Växjö kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 948640 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Älvgatan 60, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Älvgatan 60, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Älvgatan 60, 792 32 Mora Mora kommun Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 990930 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sikvägen 14, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sikvägen 14, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sikvägen 14, 792 50 Mora Mora kommun Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 975219 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Uppsalagatan 3, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gamla Uppsalagatan 3, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla gatan 3, 753 34 kommun Nybyggnadsår: 942 Energideklarations-ID: 98564 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gerdas Väg 3, Jonstorp Höganäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gerdas Väg 3, Jonstorp Höganäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gerdas Väg 3, 263 71 Jonstorp Höganäs kommun Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: 968299 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vallgatan 7, Berga Högsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vallgatan 7, Berga Högsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vallgatan 7, 579 40 Berga Högsby kommun Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 916443 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stigaregatan 18, Norberg Norbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Stigaregatan 18, Norberg Norbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stigaregatan 18, 738 34 Norberg Norbergs kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 977679 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lövängsvägen 15, Odensbacken Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lövängsvägen 15, Odensbacken Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lövängsvägen 15, 715 93 Odensbacken Örebro kommun Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 952198 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Simtuna Prästgård 3, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Simtuna Prästgård 3, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Simtuna Prästgård 3, 749 71 Fjärdhundra Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 934689 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Frisörvägen 26, Eskilstuna Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Frisörvägen 26, Eskilstuna Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Frisörvägen 26, 632 23 Eskilstuna Eskilstuna kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 972664 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stenåsavägen 27, Varberg Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Stenåsavägen 27, Varberg Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stenåsavägen 27, 432 31 s kommun Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 91473 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kallhedsnäsvägen 45, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kallhedsnäsvägen 45, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kallhedsnäsvägen 45, 423 63 Torslanda Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 936571 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hasselvägen 9, Örsundsbro Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hasselvägen 9, Örsundsbro Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hasselvägen 9, 749 61 Örsundsbro Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 992894 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gammelekevägen 75, Örsundsbro Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gammelekevägen 75, Örsundsbro Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gammelekevägen 75, 749 61 Örsundsbro Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: 956390 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östgötagatan 45, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1906 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Östgötagatan 45, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1906 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östgötagatan 45, 6 25 s stad Nybyggnadsår: 906 Energideklarations-ID: 925990 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsmansvägen 5B, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kungsmansvägen 5B, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsmansvägen 5B, 236 31 Höllviken Vellinge kommun Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 913636 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Liljeholmsvägen 12, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Liljeholmsvägen 12, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Liljeholmsvägen 2, 7 6 s stad Nybyggnadsår: 28 Energideklarations-ID: 95464 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsvägen 76, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kungsvägen 76, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsvägen 76, 914 32 Nordmaling Nordmalings kommun Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID: 885366 Energiprestanda: 60 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Starrgatan 3, Jönköping Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Starrgatan 3, Jönköping Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Starrgatan 3, 554 5 s kommun Nybyggnadsår: 95 Energideklarations-ID: 9229 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bageribacken 6, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bageribacken 6, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bageribacken 6, 131 71 Nacka Nacka kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 944503 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ödsgårdsvägen 8, Edsele Sollefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ödsgårdsvägen 8, Edsele Sollefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ödsgårdsvägen 8, 880 41 Edsele Sollefteå kommun Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID: 932403 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Galeasvägen 2, Onsala Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Galeasvägen 2, Onsala Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Galeasvägen 2, 439 35 Onsala Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 991543 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Unionsgatan 6, Hasslarp Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Unionsgatan 6, Hasslarp Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Unionsgatan 6, 254 71 Hasslarp Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 973292 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lappalund 11, Sorunda Nynäshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lappalund 11, Sorunda Nynäshamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lappalund, 48 97 Sorunda Nynäshamns kommun Nybyggnadsår: 998 Energideklarations-ID: 93397 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Beijersparksgatan 16, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1923 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Beijersparksgatan 16, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1923 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Beijersparksgatan 16, 212 24 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1923 Energideklarations-ID: 958268 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hasselgången 4, Eslöv Eslövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hasselgången 4, Eslöv Eslövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hasselgången 4, 241 31 Eslöv Eslövs kommun Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 917572 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Olof Dahlins Gata 1B, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Olof Dahlins Gata 1B, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Olof Dahlins Gata 1B, 254 40 Helsingborg Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 896930 Energiprestanda: 129 /m² och år Krav vid uppförande av ny

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rekylgatan 10, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rekylgatan 10, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rekylgatan, 723 38 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 96 Energideklarations-ID: 98229 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Väpplingvägen 4, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Väpplingvägen 4, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Väpplingvägen 4, 187 52 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 898110 Energiprestanda: 122 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Torsgatan 19A, Skellefteå Skellefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Torsgatan 19A, Skellefteå Skellefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Torsgatan 19A, 931 38 kommun Nybyggnadsår: 1961 Energideklarations-ID: 974627 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer