ENERGIDEKLARATION. Industrigatan 16, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1934 Energideklarations-ID:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIDEKLARATION. Industrigatan 16, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1934 Energideklarations-ID:"

Transkript

1 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Industrigatan 16, s stad Nybyggnadsår: 1934 Energideklarations-ID: Energiprestanda: 12 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass C, 8 /m² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (27:4) om energideklaration för byggnader. Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Jimmy Östling, Acc Byggkonsult AB, Energideklarationen är giltig till:

2 Energideklaration Version: 2.4 Dekl.id: Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Bojen Organisationsnummer Utländsk adress Adress Industrigatan 16 Postnummer Postort Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Län Kommun Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bojen 1 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Husnummer 1 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Adress Industrigatan 16 Postnummer Postort Huvudadress Adress Kungsholms Strand 151 Postnummer Postort Huvudadress

3 Byggnaden - Egenskaper Typkod 32 - Hyreshusenhet, bostäder Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Enkel Komplex Gavel Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 2764 Avarmgarage Antal källarplan uppvärmda till >1 C (exkl.garageplan) 2 Antal våningsplan ovan mark 7 Antal trapphus 1 Antal bostadslägenheter 48 m² m² Verksamhet Fördela enligt nedan: Byggnadskategori Flerbostadshus Nybyggnadsår 1934 Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcentrum Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) 1 Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m² vardera? Ja Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader Finns installerad eleffekt >1 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja l/s,m² Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Ja enligt 3 kap KML Ja enligt SBM-förordningen Vård, dygnet runt Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhet - ange vad Summa 1 Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 PBL? Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser Ja, är utpekad i annan typ av dokument Ja, egen bedömning

4 Energianvändning Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) Mätt värde Fördelat värde Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja Naturgas 1 /m³ Stadsgas 4 6 /1 m³ Pellets 11 /1 m³ (effektivt värmevärde) /ton, beroende av träslag och fukthalt Naturgas, stadsgas (3) Ved (4) Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle (6) El (vattenburen) (7) El (direktverkande) (8) Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade El (luftburen) (9) Mätt värde Fördelat värde Markvärmepump (el) (1) Fastighetsel² (15) Värmepump-frånluft (el) (11) Hushållsel³ (16) Värmepump-luft/luft (el) (12) 4 Verksamhetsel (17) Värmepump-luft/vatten (el) (13) El för komfortkyla (18) Energi för uppvärmning och varmvatten¹ ( 1) Tillägg komfortkyla (19) Finns solvärme? Ja Varav energi till varmvattenberedning Fjärrkyla (14) Ange solfångararea 691 m² Beräknad energiproduktion /år Byggnadens 6 energianvändning ( 3) Byggnadens 7 elanvändning ( 4) Finns solcellsystem? Ja Ange solcellsarea m² Beräknad elproduktion /år Ort (Energi-Index) Energiprestanda Normalårskorrigerat värde 8 (Energi-Index) varav el 12 /m²,år 7 /m²,år Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) Referensvärde 2 (statistiskt intervall) 8 /m²,år /m²,år 1 Summa 1-13 ( 1) 2 Den el som ingår i fastighetsenergin 3 Den el som ingår i hushållsenergin 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 28:2 och BFS 211:6) 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, ( 3)) 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 ( 4)) 8 Underlag för energiprestanda

5 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen? 1 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat F Självdrag Ja Delvis 1 % utan anmärkning Uppgifter om luftkonditioneringssystem Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? Ja

6 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Utförd åtgärd (Dekl.id: 85715) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Utfört år 217 Beskrivning av åtgärden Ny fjärrvärmeväxlare installerad.

7 Utförd åtgärd (Dekl.id: 85715) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Utfört år 215 Beskrivning av åtgärden Injustering av värmesystem.

8 Utförd åtgärd (Dekl.id: 85715) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Utfört år 21 Beskrivning av åtgärden Varmvattenbesparande åtgärder.

9 Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Åtgärdsförslag (Dekl.id: 85715) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning 278 /år 1,1 Kostnad per sparad Beskrivning av åtgärden Installation av solceller alt solvärme. Detta för att användas direkt som hushållsel, fastighetsel eller förvärma tappvarmvatten. Alternativen är många. Enligt s solkarta finns potential att installera solenergi på taket. Läs mer på Miljovanligt/ssolkarta/ Kostnaden beror sedan på hur mycket man kan få i solbidrag. I dagsläget kan man få 3% i bidrag. För exakt beräkning krävs offert från entreprenörer. Vald takyta 185 m2 Potential solel 27 8 /år Potential solvärme 9 /år kr/

10 Övrigt Har byggnaden deklarerats tidigare? Ja Har byggnaden besiktigats på plats? Vid nej, vilket undantag åberopas Ja Kommentar Expert Förnamn Jimmy Datum för godkännande Certifikatnummer 2358 Företag Acc Byggkonsult AB Efternamn Östling E-postadress Certifieringsorgan Kiwa Swedcert Behörighetsnivå Kvalificerad

ENERGIDEKLARATION. Högåsen 243, Karlskoga Karlskoga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Högåsen 243, Karlskoga Karlskoga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Högåsen 243, 691 93 Karlskoga Karlskoga kommun Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 753749 Energiprestanda: 124 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hasselvägen 4, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hasselvägen 4, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hasselvägen 4, 387 35 Borgholm Borgholms kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 738903 Energiprestanda: 93 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Hultgårdsvägen 2, Figeholm Oskarshamns kommun

Hultgårdsvägen 2, Figeholm Oskarshamns kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hultgårdsvägen 2, 572 95 Figeholm Oskarshamns kommun Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID: 752608 Energiprestanda: 232 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Karstorpsvägen 8, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Karstorpsvägen 8, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Karstorpsvägen 8, 269 35 Båstad Båstads kommun Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: 716609 Energiprestanda: 105 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672472 Energiprestanda: 142 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ankarvägen 10, Höör Höörs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ankarvägen 10, Höör Höörs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ankarvägen 10, 243 35 Höör Höörs kommun Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 720104 Energiprestanda: 162 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gräskärrsvägen 68, Kungsbacka Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gräskärrsvägen 68, Kungsbacka Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gräskärrsvägen 68, 434 91 Kungsbacka Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 671027 Energiprestanda: 120 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vretvägen 13, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vretvägen 13, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vretvägen 13, 269 38 Båstad Båstads kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 764021 Energiprestanda: 115 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norr Husta 105, Sala Sala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norr Husta 105, Sala Sala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norr Husta 105, 733 93 Sala Sala kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 832645 Energiprestanda: 139 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION, 231 98 Klagstorp Trelleborgs kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 708658 Energiprestanda: 171 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Långnäs 110, Mönsterås Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Långnäs 110, Mönsterås Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Långnäs 110, 383 92 Mönsterås Mönsterås kommun Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID: 772555 Energiprestanda: 136 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lergöksgatan 14, Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lergöksgatan 14, Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lergöksgatan 14, 262 33 Ängelholm Ängelholms kommun Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 740624 Energiprestanda: 111 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Årsvik 114, Degerhamn Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1901 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Årsvik 114, Degerhamn Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1901 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Årsvik 114, 386 63 Degerhamn Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1901 Energideklarations-ID: 693330 Energiprestanda: 166 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Tyresövägen 373, Enskededalen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1924 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gamla Tyresövägen 373, Enskededalen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1924 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla Tyresövägen 373, 121 34 Enskededalen Stockholms stad Nybyggnadsår: 1924 Energideklarations-ID: 808486 Energiprestanda: 190 /m² och år Krav vid uppförande av ny

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Envägen 21, Älta Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Envägen 21, Älta Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Envägen 21, 138 35 Älta Nacka kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 701393 Energiprestanda: 139 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Sörbys Bygata 22, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västra Sörbys Bygata 22, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Sörbys Bygata 22, 387 92 Borgholm Borgholms kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 840645 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vegaltsvägen 87, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1885 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vegaltsvägen 87, Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1885 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vegaltsvägen 87, 269 93 Båstad Båstads kommun Nybyggnadsår: 1885 Energideklarations-ID: 756622 Energiprestanda: 97 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda:

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: , sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Uppvärmningssystem: Radonmätning: Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Åkerviolvägen 10, Norrtälje Norrtälje kommun

Åkerviolvägen 10, Norrtälje Norrtälje kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Åkerviolvägen 10, 761 73 Norrtälje Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 784073 Energiprestanda: 150 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trombonvägen 14, Skövde Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Trombonvägen 14, Skövde Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trombonvägen 14, 541 57 Skövde Skövde kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 626569 Energiprestanda: 160 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Funbo Spångtorp 32, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Funbo Spångtorp 32, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Funbo Spångtorp 32, 755 97 kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 832845 Energiprestanda: 107 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Väsbylundsvägen 21, Rö Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Väsbylundsvägen 21, Rö Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Väsbylundsvägen 21, 762 93 Rö Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: 823582 Energiprestanda: 179 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nattavaaravägen 516, Gällivare Gällivare kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nattavaaravägen 516, Gällivare Gällivare kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nattavaaravägen 516, 982 39 Gällivare Gällivare kommun Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 744029 Energiprestanda: 119 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Maratonvägen 102, Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Maratonvägen 102, Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Maratonvägen 102, 122 40 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 789375 Energiprestanda: 52 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Prästgårdsgatan 5, Örträsk Lycksele kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Prästgårdsgatan 5, Örträsk Lycksele kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Prästgårdsgatan 5, 916 95 Örträsk Lycksele kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 637794 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Grönalundsgatan 22, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Grönalundsgatan 22, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Grönalundsgatan 22, 26 6 Malmö stad Nybyggnadsår: 982 Energideklarations-ID: 832545 Energiprestanda: 86 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspgatan 35, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Aspgatan 35, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspgatan 35, 692 35 Kumla Kumla kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 968677 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sörmlandsvägen 2, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sörmlandsvägen 2, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sörmlandsvägen, 19 54 kommun Nybyggnadsår: 013 Energideklarations-ID: 81684 Energiprestanda: 99 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sabbatsvägen 8, Hisings Kärra Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sabbatsvägen 8, Hisings Kärra Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sabbatsvägen 8, 425 43 Hisings Kärra Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 858035 Energiprestanda: 104 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lädergatan 18, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lädergatan 18, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lädergatan 18, 692 32 Kumla Kumla kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 963006 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bror Sahlströms Väg 17, Arvika Arvika kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bror Sahlströms Väg 17, Arvika Arvika kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bror Sahlströms Väg 17, 671 41 Arvika Arvika kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 743806 Energiprestanda: 35 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Slingervägen 1, Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Slingervägen 1, Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Slingervägen 1, 744 96 Järlåsa Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 830274 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ramnåsavägen 22, Braås Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ramnåsavägen 22, Braås Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ramnåsavägen 22, 360 42 Braås Växjö kommun Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 624735 Energiprestanda: 118 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kummelgatan 218, Ramlösa Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kummelgatan 218, Ramlösa Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kummelgatan 218, 253 60 Ramlösa Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 728310 Energiprestanda: 126 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sveavägen 135, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1926 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sveavägen 135, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1926 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sveavägen 35, 3 46 s stad Nybyggnadsår: 926 Energideklarations-ID: 85732 Energiprestanda: 9 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass C, 79

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Meijerfeldts Väg 20, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Meijerfeldts Väg 20, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Meijerfeldts Väg 20, 183 56 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: 772998 Energiprestanda: 115 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Smedslättstorget 46, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Smedslättstorget 46, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Smedslättstorget 46, 67 63 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 929 Energideklarations-ID: 74892 Energiprestanda: 50 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Röetvedsvägen 93, 291 94 Kristianstad Kristianstads kommun

Röetvedsvägen 93, 291 94 Kristianstad Kristianstads kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Röetvedsvägen 93, 291 94 Kristianstad Kristianstads kommun Nybyggnadsår: 1925 Energideklarations-ID: 679533 Energiprestanda: 167 /m² och år Krav vid uppförande av ny

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Eskadervägen 4, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Eskadervägen 4, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Eskadervägen 4, 175 64 Järfälla Järfälla kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 806038 Energiprestanda: 141 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Planetgatan 13, 224 57 s kommun Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 Energiprestanda: 360 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skebokvarnsvägen 51A, Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skebokvarnsvägen 51A, Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skebokvarnsvägen 51A, 124 33 Bandhagen s stad Nybyggnadsår: 212 Energideklarations-ID: 669653 Energiprestanda: 92 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hedensberg 38, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hedensberg 38, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hedensberg 38, 725 95 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 716396 Energiprestanda: 139 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Krikongatan 27, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Krikongatan 27, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Krikongatan 27, 212 28 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 693445 Energiprestanda: 146 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 679819 Energiprestanda: 192 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Förrådsgatan 2, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Förrådsgatan 2, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Förrådsgatan 2, 703 81 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 868308 Energiprestanda: 137 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Färsnagatan 22A, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Färsnagatan 22A, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Färsnagatan 22A, 761 54 kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 81313 Energiprestanda: 115 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skolvägen 44, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skolvägen 44, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skolvägen 44, 692 34 Kumla Kumla kommun Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 760086 Energiprestanda: 161 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fältspatsvägen 3A, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 660785

ENERGIDEKLARATION. Fältspatsvägen 3A, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 660785 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fältspatsvägen 3A, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 660785 Energiprestanda: 180 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skåttarörsvägen 18, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skåttarörsvägen 18, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skåttarörsvägen 18, 394 71 kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 865692 Energiprestanda: 100 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rektor Cullbergs Väg 4B, Sigtuna Sigtuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1996 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rektor Cullbergs Väg 4B, Sigtuna Sigtuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1996 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rektor Cullbergs Väg 4B, 193 35 Sigtuna Sigtuna kommun Nybyggnadsår: 1996 Energideklarations-ID: 756949 Energiprestanda: 105 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Milstensvägen 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Milstensvägen 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Milstensvägen 58, 752 67 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 696680 Energiprestanda: 121 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norra Skolgatan 7, Klippan Klippans kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norra Skolgatan 7, Klippan Klippans kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norra Skolgatan 7, 264 33 Klippan Klippans kommun Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: 694136 Energiprestanda: 171 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lavendelvägen 2, Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lavendelvägen 2, Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lavendelvägen 2, 743 34 Storvreta Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 820806 Energiprestanda: 122 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nysätersvägen 26B, 461 54 Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 686497

ENERGIDEKLARATION. Nysätersvägen 26B, 461 54 Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 686497 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nysätersvägen 26B, 461 54 Trollhättan Trollhättans stad Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 686497 Energiprestanda: 129 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 Energiprestanda: 143 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tullgatan 4A, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tullgatan 4A, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tullgatan 4A, 891 39 s kommun Nybyggnadsår: 010 Energideklarations-ID: 811367 Energiprestanda: 90 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179

ENERGIDEKLARATION. Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nybrovägen 36, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nybrovägen 36, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybrovägen 36, 394 70 kommun Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 938260 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Maltesholmsgatan 5, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1941 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Maltesholmsgatan 5, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1941 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Maltesholmsgatan 5, 216 19 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1941 Energideklarations-ID: 810503 Energiprestanda: 137 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hammarsmedsgatan 11, Mariestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hammarsmedsgatan 11, Mariestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hammarsmedsgatan 11, 542 35 s kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 740191 Energiprestanda: 114 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hemmingsmåla 5, Tingsryd Tingsryds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1708 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hemmingsmåla 5, Tingsryd Tingsryds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1708 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hemmingsmåla 5, 362 93 Tingsryd Tingsryds kommun Nybyggnadsår: 1708 Energideklarations-ID: 846186 Energiprestanda: 109 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ostindiefararen 19, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ostindiefararen 19, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ostindiefararen 9, 47 65 s stad Nybyggnadsår: 203 Energideklarations-ID: 650906 Energiprestanda: 05 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rälsvägen 1C, 756 53 kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarstigen 2B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1898 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarstigen 2B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1898 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölnarstigen 2B, 191 35 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1898 Energideklarations-ID: 684440 Energiprestanda: 106 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ekorrvägen 9, 881 35 Sollefteå Sollefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: 693612

ENERGIDEKLARATION. Ekorrvägen 9, 881 35 Sollefteå Sollefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: 693612 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ekorrvägen 9, 881 35 Sollefteå Sollefteå kommun Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: 693612 Energiprestanda: 119 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Linnégatan 86, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Linnégatan 86, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Linnégatan 86, 115 23 Stockholm Stockholms stad Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 853687 Energiprestanda: 139 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rumpetorp 105A, Prässebo Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rumpetorp 105A, Prässebo Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rumpetorp 05A, 463 97 Lilla Edets kommun Nybyggnadsår: 909 Energideklarations-ID: 659774 Energiprestanda: 53 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Söräng 18, Mörkö Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Söräng 18, Mörkö Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Söräng 18, 153 93 Mörkö Södertälje kommun Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 739363 Energiprestanda: 138 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astrakangatan 10, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Astrakangatan 10, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astrakangatan 10, 234 37 Lomma Lomma kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 754731 Energiprestanda: 187 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Söndrumsvägen 38, Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Söndrumsvägen 38, Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Söndrumsvägen 38, 302 39 Halmstad Halmstads kommun Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 722543 Energiprestanda: 103 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ostkroken 130, Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ostkroken 130, Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ostkroken 130, 906 26 Umeå Umeå kommun Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 656049 Energiprestanda: 137 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källesjövägen 63, Ystad Ystads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Källesjövägen 63, Ystad Ystads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källesjövägen 63, 271 57 Ystad Ystads kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 780225 Energiprestanda: 79 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mulserydsvägen 6, Bottnaryd Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mulserydsvägen 6, Bottnaryd Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mulserydsvägen 6, 565 97 Bottnaryd Jönköpings kommun Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 838378 Energiprestanda: 64 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kinsta 6, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kinsta 6, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kinsta 6, 725 95 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 791589 Energiprestanda: 114 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Timmervägen 13, Landvetter Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Timmervägen 13, Landvetter Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Timmervägen 13, 438 33 Landvetter Härryda kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 814299 Energiprestanda: 77 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kronvägen 12, Junsele Sollefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kronvägen 12, Junsele Sollefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kronvägen 12, 880 37 Junsele Sollefteå kommun Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID: 633974 Energiprestanda: 146 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Svartbäcksgatan 7, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Svartbäcksgatan 7, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Svartbäcksgatan 7, 216 20 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 687783 Energiprestanda: 59 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Rådjursstigen 24, Solna Solna stad

Rådjursstigen 24, Solna Solna stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rådjursstigen 24, 17 76 stad Nybyggnadsår: 196 Energideklarations-ID: 82832 Energiprestanda: 139 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Örkelljungavägen 17, 282 94 Hörja Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 672585

ENERGIDEKLARATION. Örkelljungavägen 17, 282 94 Hörja Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 672585 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Örkelljungavägen 17, 282 94 Hörja Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 672585 Energiprestanda: 29 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bonadsvägen 100, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bonadsvägen 100, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bonadsvägen 100, 757 57 kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 842501 Energiprestanda: 82 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hagvägen 26, 280 72 Killeberg Osby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 692693

ENERGIDEKLARATION. Hagvägen 26, 280 72 Killeberg Osby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 692693 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hagvägen 26, 280 72 Killeberg Osby kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 692693 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Byvägen 7, Lyrestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1911 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Byvägen 7, Lyrestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1911 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Byvägen 7, 548 73 Lyrestad Mariestads kommun Nybyggnadsår: 1911 Energideklarations-ID: 732452 Energiprestanda: 162 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Märbäck 12, Älvdalen Älvdalens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Märbäck 12, Älvdalen Älvdalens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Märbäck 12, 796 91 Älvdalen Älvdalens kommun Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 774386 Energiprestanda: 85 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sågargatan 10A, 753 18 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 2718 Energiprestanda: 8 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 118, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 118, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drottninggatan 8, 252 22 s stad Nybyggnadsår: 899 Energideklarations-ID: 837854 Energiprestanda: 5 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Balders Båge 8L, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Balders Båge 8L, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Balders Båge 8L, 71 54 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 828381 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Luntmakargatan 12, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1896 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Luntmakargatan 12, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1896 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Luntmakargatan 2, 37 s stad Nybyggnadsår: 896 Energideklarations-ID: 8573 Energiprestanda: 42 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass C, 8

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vitavallsvägen 65, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vitavallsvägen 65, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vitavallsvägen 65, 393 63 kommun Nybyggnadsår: 1978 Energideklarations-ID: 816951 Energiprestanda: 141 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hossmo Kyrkväg 14, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hossmo Kyrkväg 14, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hossmo Kyrkväg 14, 388 92 Ljungbyholm Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 841510 Energiprestanda: 112 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lindhagensgatan 106, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lindhagensgatan 106, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lindhagensgatan 106, 11 18 s stad Nybyggnadsår: 01 Energideklarations-ID: 744168 Energiprestanda: 64 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tussmötevägen 300, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tussmötevägen 300, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tussmötevägen 300, 15 74 Älvsjö Stockholms stad Nybyggnadsår: 009 Energideklarations-ID: 671960 Energiprestanda: 48 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kronoberg 3, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kronoberg 3, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kronoberg 3, 352 63 Växjö Växjö kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 719003 Energiprestanda: 118 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Torsbro 23, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1844 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Torsbro 23, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1844 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Torsbro 23, 755 91 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1844 Energideklarations-ID: 777737 Energiprestanda: 122 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Båtholmsbacken 8, Skärholmen Stockholms stad

Båtholmsbacken 8, Skärholmen Stockholms stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Båtholmsbacken 8, 127 42 Skärholmen Stockholms stad Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 86234 Energiprestanda: 141 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Åbyggeby 142, Ockelbo Ockelbo kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1912 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Åbyggeby 142, Ockelbo Ockelbo kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1912 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Åbyggeby 142, 816 94 Ockelbo Ockelbo kommun Nybyggnadsår: 1912 Energideklarations-ID: 872096 Energiprestanda: 176 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsvägen 76, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kungsvägen 76, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsvägen 76, 914 32 Nordmaling Nordmalings kommun Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID: 885366 Energiprestanda: 60 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brantstigen 30, Segeltorp Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Brantstigen 30, Segeltorp Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brantstigen 30, 141 71 Segeltorp Huddinge kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 793688 Energiprestanda: 109 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sundviksvägen 18, Glumslöv Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sundviksvägen 18, Glumslöv Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sundviksvägen 18, 261 62 Glumslöv Landskrona stad Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 704673 Energiprestanda: 52 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer