WeSC AB (publ) (WeSC) 1/9 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WeSC AB (publ) (WeSC) 1/9 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2009"

Transkript

1 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/9 Fortsatt hög omsättningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat Perioden maj 2009-oktober 2009 Nettoomsättningen ökade med 36 procent och uppgick till 187,4 MSEK (137,4). Rörelseresultatet ökade med 110 procent till 32,2 MSEK (15,3). Rörelsemarginalen uppgick till 17 procent (11). Resultat efter skatt ökade till 23,1 MSEK (18,2), motsvarande 3,13 SEK (2,48) per aktie. Eget kapital uppgick till 142,5 MSEK (104,7), motsvarande 19,30 SEK (14,18) per aktie. Bolagets likvida medel uppgick till 61,3 MSEK (44,8) den 31 oktober 2009 och soliditeten uppgick till 73,4 procent (67,9). Andra kvartalet augusti 2009-oktober 2009 Nettoomsättningen uppgick till 108,0 MSEK (82,3), en ökning med 31 procent. Rörelseresultatet uppgick till 23,2 MSEK (11,9). Resultat efter skatt uppgick till 17,0 MSEK (16,9), motsvarande 2,30 SEK (2,29) per aktie. Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens utgång Nettoomsättningen baserat på rullande tolv månader uppgick till 346,7 MSEK och rörelseresultatet till 54,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent. Styrelsen gör bedömningen att rörelsemarginalmålet för verksamhetsåret 2009/2010 om 12 procent kommer att överträffas. Stark orderingång för WeSC:s vårkollektion motsvarande en ökning om ca 22 procent jämfört med samma kollektion föregående år. Årsstämma hölls den 8 oktober 2009 och WeSC har utskiftat 5 SEK per aktie till aktieägarna genom ett inlösenförfarande i november 2009, efter periodens utgång. Kommentar från VD Vi är naturligtvis nöjda med att allt fungerat bra under det första halvåret. Som vi tidigare har kommunicerat kommer vi även fortsättningsvis se variation i försäljning och resultat mellan de olika kvartalen men en sak är klar och det är att vi befinner oss i en starkt positiv trend. Den positiva trenden kommer under de kommande åren stärkas ytterligare i takt med att vi såväl som våra distributörer öppnar nya konceptbutiker. Nya butiker innebär inte bara att varumärket blir synligare utan även att vi får en stabilare försäljningsbas. säger Greger Hagelin, VD. 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån Rullande 12 mån Nettoomsättning, MSEK 108,1 82,3 187,4 137,4 296,7 346,7 Rörelseresultat, MSEK 23,2 11,9 32,2 15,3 37,7 54,5 Rörelsemarginal, % 20,9% 14,5% 16,8% 11,1% 12,3% 15,1% Resultat före skatt, MSEK 23,1 22,1 31,4 25,3 47,9 54,0 Resultat per aktie, SEK 2,30 2,29 3,13 2,48 4,65 5,31

2 WeSC AB (publ) 2/9 VERKSAMHETEN I KORTHET WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet street fashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i 22 länder, där försäljningen sker dels genom egna och distributörsdrivna konceptbutiker och dels genom återförsäljare. WeSC har för avsikt att utöka antalet marknader genom att komplettera med de länder i västvärlden där bolaget inte finns representerat idag, samt genom att hitta samarbetspartners i Östeuropa, Asien och Sydamerika. Då WeSC är ett relativt ungt varumärke med god tillväxt på de flesta marknader så kommer expansion och tillväxt även i framtiden att genereras genom ett utökat antal återförsäljare per marknad, högre genomsnittsorder per återförsäljare och genom etablering på nya marknader. Vidare har WeSC som strategi att själva ansvara för distributionen på utvalda marknader. WeSC arbetar främst med förorder, där produktion sker på basis av vad återförsäljarna beställer inför varje säsong. Försäljning av hörlurar och jeans är dock icke säsongsbundna. WeSC har idag 18 egna och distributörsdrivna konceptbutiker runt om i världen (Los Angeles, New York, två butiker i Seoul, två butiker i Paris, Lyon, Lissabon, Porto, Guimares, München, Berlin, Stuttgart, London, Oslo, Örebro samt två butiker i Stockholm). WeSC har för avsikt att fortsätta att öppna konceptbutiker i viktiga städer för att bättre representera varumärket och hela kollektionen på respektive marknad. WeSC utvecklar även nya produktgrupper, där hörlurar är ett exempel på en helt ny produktgrupp som lanserades våren 2007 och som har varit framgångsrik. WeSC väljer på alla marknader noga ut sina återförsäljare och satsar på att bli ett framträdande märke i de utvalda butikerna. WeSC:s starka varumärke innebär även en möjlighet att licensiera ut produktion och försäljning av nya produktgrupper i de fall dessa produkter skiljer sig från WeSC:s befintliga sortiment avseende produktion, distribution eller försäljningskanaler, men ändå passar väl in under varumärket och riktar sig till WeSC:s befintliga målgrupp.

3 WeSC AB (publ) 3/9 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET Stark orderingång för WeSC:s vårkollektion WeSC:s införsäljning av vårkollektionen 2010 avslutades under kvartalet och ordersiffrorna visar en fortsatt stark tillväxt. Tecknade förorder för vårkollektionen 2010 uppgår till 109 MSEK vilket motsvarar en ökning om cirka 22 procent jämfört med motsvarande kollektion föregående år. I USA ökade motsvarande förorder med cirka 28 procent jämfört med föregående år. I förordervolymen ingår inte egen butiksförsäljning eller omgåendeförsäljning. Ordersiffror för sommarkollektionen 2010 kommer att publiceras den 4 december En ny butik öppnades i Lyon i samarbete med distributör den 23 september WeSC har under perioden skrivit kontrakt på ny butik i centrala Stockholm. Butiken öppnar i februari Vidare öppnade WeSC en Pop-Up Store tillsammans med Cnocspot i Antwerpen i Belgien under perioden. WeSC:s årsstämma hölls den 8 oktober Vid årsstämman den 8 oktober 2009 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2008/2009. Till styrelsen omvaldes Theodor Dalenson, Greger Hagelin, Anders Hedén, Marcus Söderblom, Johan Hessius och nyvaldes Jan Carl Adelswärd. Till styrelsesuppleant valdes Anders Slettengren. Vid årsstämman fattades även beslut om att skifta ut totalt kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenförfarande där varje aktie delades i två aktier, varav den ena aktien inlöstes mot 5 kronor kontant. INTÄKTER Försäljning WeSC-koncernens intäkter utgörs främst av försäljning till internationella distributörer samt egen distribution (grossistverksamhet) i Sverige, USA, Tyskland och Österrike. Fem konceptbutiker drivs även i egen regi i Sverige och USA. Koncernens försäljning uppgick under perioden maj 2009-oktober 2009 till 187,4 MSEK (137,4), vilket motsvarar en ökning med 36 procent. Försäljningen uppgick under andra kvartalet augusti-oktober 2009 till 108,0 MSEK jämfört med 82,3 MSEK under motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar en ökning med 31 procent.

4 WeSC AB (publ) 4/9 KOSTNADER OCH RESULTAT Koncernens bruttovinstmarginal ökade under perioden maj 2009-oktober 2009 till 46,3procent (44,5). Koncernens bruttovinstmarginal ökade under kvartalet augusti-oktober 2009 till 48,0 procent (45,2). Koncernens rörelseresultat för perioden maj 2009-oktober 2009 uppgick till 32,2 MSEK (15,3). Rörelsemarginalen under samma period uppgick till 16,8 procent (11,1). För kvartalet augusti-oktober 2009 var rörelseresultatet 23,2 MSEK (11,9). Rörelsemarginalen under samma kvartal uppgick till 20,9 procent (14,5). Försäljning Europa Försäljningen i Europa uppvisade en fortsatt stark tillväxt och uppgick under perioden maj 2009-oktober 2009 till 132,7 MSEK (101,6), en ökning med 31 procent. Försäljningen i Europa uppgick under andra kvartalet augusti-oktober 2009 till 74,9 MSEK jämfört med 56,6 MSEK under motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar en ökning med 32 procent. Försäljning USA och övriga världen Försäljningen i USA och övriga världen uppgick under perioden maj 2009-oktober 2009 till 54,7 MSEK (35,8), en ökning med 53 procent. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick under andra kvartalet augusti 2009-oktober 2009 till 33,1 MSEK (25,7), en ökning med 29 procent. Verksamheten i USA uppvisade under perioden maj 2009-oktober 2009 en försäljningstillväxt om 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för perioden maj-oktober 2009 uppgick till 23,1 MSEK (18,2), och resultat per aktie till 3,13 SEK (2,48). Motsvarande resultat för andra kvartalet var 17,0 MSEK (16,8), vilket innebar ett resultat per aktie om 2,30 SEK (2,29). FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 61,3 MSEK (44,7). Därutöver har bolaget ett outnyttjat kreditutrymme uppgående till 55,4 MSEK (39,8). Kassaflödet under perioden efter förändringar av rörelsekapital och investeringar uppgick till 22,7 MSEK (3,8). Kassaflödet från förändringar

5 WeSC AB (publ) 5/9 av rörelsekapitalet var under perioden -1,2 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick totalt till -4,7 MSEK (38,5). Av periodens kassaflöde avser -27,5 MSEK minskat utnyttjande av bolagets kreditutrymme. innebär att valutasäkrad nettoförsäljning i annan valuta än svenska kronor redovisas till terminssäkrade kurser. Terminssäkringar har under det första halvåret påverkat nettoförsäljningen med 3,5 MSEK. Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 3,9 MSEK (17,2). Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 142,5 MSEK (104,7). INVESTERINGAR Koncernens investeringar under perioden uppgår till totalt 5,0 MSEK (1,9) och avser i sin helhet materiella anläggningstillgångar. PERSONAL Antalet anställda i slutet av oktober uppgick till 53 (56) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget hade i likhet med föregående år ingen försäljning under perioden. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-1,2). Balansomslutningen uppgick till 113,5 MSEK (108,2), varav eget kapital utgjorde 112,6 MSEK (107,3). Likvida medel i moderbolaget uppgick till 29,8 MSEK (31,2). Inga investeringar har skett i moderbolaget under perioden. VALUTAHANTERING WeSC:s varuinköp sker huvudsakligen i USD och EUR. Försäljning sker idag i huvudsak i EUR och delvis i SEK och USD. I takt med tillväxten på USA-marknaden kommer andelen försäljning i USD successivt att öka. WeSC valutasäkrade under det fjärde kvartalet 2008/2009 huvuddelen av förordervolymen inför hösten I och med valutasäkringarna tillämpar WeSC från och med innevarande räkenskapsår säkringsredovisning vilket bl a Utöver detta har kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder samt värdeförändring på valutaterminer påverkat rörelseresultatet med 3,5 MSEK. SÄSONGSVARIATIONER WeSC:s försäljning och resultat varierar i likhet med klädbranschen som helhet under året. Kostnaderna för koncernen är relativt konstanta över kvartalen, medan intäkterna varierar. WeSC ser dock en successiv utjämning mellan kvartalen. Jämförbarheten mellan åren försvåras också av att WeSC:s utleveranser ofta sker just vid kvartalsskiften, och alltså kan variera mellan kvartalen. WeSC:s försäljningsutveckling ska därför bäst ses över en längre tidsperiod. Säsongsvariationer och kvartalsskiften påverkar även kundfordringar och likvida medel. BUTIKER WeSC hade den 31 oktober 2009 fem egna butiker, två i Stockholm (PUB och Kungsgatan), en i Örebro samt en butik i Los Angeles och en i New York (USA). Distributörsdrivna WeSCbutiker finns i Oslo (Norge), Seoul (Sydkorea), Lissabon, Porto, Guimares (Portugal), München, Berlin, Stuttgart (Tyskland), Paris, Lyon (Frankrike) och London (Storbritannien).

6 WeSC AB (publ) 6/9 invigningsfest för WeSC-butiken i Citadium, Paris. Nytt butiksinredningskoncept WeSC har tillsammans med arkitekt Thomas Ericsson och arkitektbyrån TEA tagit fram ett nytt butiksinredningskoncept. FRAMTIDSUTSIKTER Det långsiktiga tillväxtmålet, innebärande en årlig tillväxt om minst 20 procent över en treårsperiod, står fast. Styrelsen gör vidare bedömningen att rörelsemarginalmålet för verksamhetsåret 20 om 12 procent kommer att överträffas. WeSC-AKTIEN Antalet aktieägare uppgick per den 31 oktober 2009 till Antalet aktier var vid periodens utgång ( ). VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Utskiftning WeSC har i enlighet med beslut på bolagsstämman den 8 oktober utskiftat 5 SEK per aktie till aktieägarna genom ett inlösenförfarande. Ny konceptbutik Citadium, Paris Wesc öppnade en konceptbutik i varuhuset Citadium i Paris i samarbete med bolagets franske distributör. Citadium är ett av Europas mest välrenommerade varuhus och WeSC ligger på bästa ytan i varuhuset. WeSC ordnade den 25 november 2009 en stor REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Om annat ej anges nedan är principerna oförändrade i jämförelse med bolagets senast avgivna årsredovisning. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Nya redovisningsprinciper Från och med innevarande räkenskapsår redovisas vissa finansiella instrument till verkligt värde i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen. I WeSC:s fall har detta haft effekt på redovisningen av derivatinstrument. Bytet av redovisningsprincip har påverkat ingående eget kapital. Omräkning av tidigare år har ej skett då tidigare års resultaträkning ej påverkats och effekten på eget kapital per den 30 april 2009 är begränsad. Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt som används för skydd mot risker för valutakursförändringar kopplade till prognostiserade kassaflöden.

7 WeSC AB (publ) 7/9 WeSC tillämpar säkringsredovisning med utgångspunkt från vad som kommer i uttryck i IAS 39. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning krävs att det finns en tydlig koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att säkringen effektivt skyddar den säkrade posten. Valutaterminer redovisas i balansräkningen till verkligt värde. För valutaterminer som uppfyller kraven för säkringsredovisning redovisas värdeförändringarna direkt mot eget kapital i fond för verkligt värde till dess att det säkrade flödet träffar rörelseresultatet, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar förs över till resultaträkningen för att motverka resultateffekterna från den säkrade transaktionen. För valutaterminer som, redovisningsmässigt, inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning redovisas värdeförändringar omedelbart i resultaträkningen. DEFINITIONER NYCKELTAL Soliditet (%): Eget kapital i procent av balansomslutningen Kassalikviditet (%): Omsättningstillgångar exkl. lager i procent av kortfristiga skulder Avkastning på eget kapital (%): Nettovinsten i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på totalt kapital (%): Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittlig balansomslutning Resultat per aktie (SEK): Nettovinsten dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie (SEK): Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens utgång KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN OCH ÖVRIG INFORMATION o Ordersiffror för sommarkollektionen o o 2010 kommer att publiceras den 4 december Delårsrapport för det tredje kvartalet 20 publiceras den 3 mars Bokslutskommuniké och delårsrapport för det fjärde kvartalet 20 publiceras den 2 juni Stockholm den 2 december 2009 WeSC AB (publ) Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. YTTERLIGARE INFORMATION OM DENNA DELÅRSRAPPORT LÄMNAS AV: Aktieägarfrågor: Styrelseordförande, Theodor Dalenson Verksamhetsfrågor: VD Greger Hagelin, BOLAGETS ADRESS WeSC AB (publ) Karlavägen 108, Stockholm Hemsida: BOLAGSUPPGIFTER Org nr VAT No SE Styrelsen säte: Stockholms län, Stockholms kommun WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank Informationen i denna delårsrapport är sådan som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 2 december 2009 klockan

8 WeSC AB (publ) 8/9 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (MSEK) 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER12 MÅNADER Nettoomsättning 108,0 82,3 187,4 137,4 296,7 Övriga rörelseintäkter 1 1,9-3,5 8,9 Summa försäljning 109,9 82,3 190,9 137,4 305,6 Handelsvaror -56,2-45,0-100,7-76,2-167,8 Övriga externa kostnader -16,9-9,5-31,9-21,2-52,2 Personalkostnader -12,6-14,8-24,0-22,6-44,0 Avskrivningar -1,0-1,1-2,1-2,1-3,9 Rörelseresultat före finansnetto 23,2 11,9 32,2 15,3 37,7 Finansnetto -0,1 10,2-0,8 10,0 10,2 Resultat före skatt 23,1 22,1 31,4 25,3 47,9 Skatt -6,1-5,3-8,3-7,1-13,6 Periodens resultat 17,0 16,8 23,1 18,2 34,3 Periodens resultat per aktie, SEK 2,30 2,29 3,13 2,48 4,65 Genomsnittligt antal aktier under perioden BALANSRÄKNING KONCERNEN (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9,3 6,9 9,3 6,9 6,7 Finansiella anläggningstillgångar 0,9 2,1 0,9 2,1 0,0 S:a anläggningstillgångar 10,2 9,0 10,2 9,0 6,7 Omsättningstillgångar Varulager 31,1 24,9 31,1 24,9 38,5 Kundfordringar 72,8 61,6 72,8 61,6 61,5 Övriga omsättningstillgångar 18,7 13,9 18,7 13,9 15,1 Likvida medel 61,3 44,7 61,3 44,7 66,0 S:a omsättningstillgångar 183,9 145,1 183,9 145,1 181,1 S:a tillgångar 194,1 154,1 194,1 154,1 187,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK) Eget kapital 142,5 104,7 142,5 104,7 120,3 Långfristiga skulder Leverantörsskulder 21,6 16,7 21,6 16,7 18,1 Övriga kortfristiga skulder 30,0 32,7 30,0 32,7 49,4 S:a eget kapital och skulder 194,1 154,1 194,1 154,1 187,8 1 Övriga rörelseintäkter under perioden 1 maj 31 oktober 2009 avser förändring i verkligt värde av finansiella instrument hänförlig till valutaterminer.

9 WeSC AB (publ) 9/9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER (MSEK) Bundet eget kapital Vid periodens ingång 13,5 13,5 13,5 13,4 13,4 Nyemission ,1 0,1 Vid periodens utgång 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Fritt eget kapital Vid periodens ingång 113,6 96,6 106,8 20,8 20,8 Effekt på ingående balans hänförligt till byte av redovisningsprincip 0,0-1,4 Nyemission 54,5 54,4 Valutaderivat redovisade mot eget kapital -2,4 16,8-1,0 Skatt hänförlig till poster som redovisats mot eget kapital 0,7 0,7 Omräkningsdifferens 0,1-2,2-2,1-2,3-2,7 Periodens resultat 17,0 16,8 23,2 18,2 34,3 Vid periodens utgång 129,0 91,2 129,0 91,2 106,8 Summa eget kapital vid periodens utgång 142,5 104,7 142,5 104,7 120,3 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,4 20,4 28,9 22,0 38,6 Förändring av rörelsekapital -5,2-19,1-1,2-16,3-23,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,0-1,2-5,0-1,9-2,4 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 14,2 0,1 22,7 3,8 12,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,3 3,4-27,5 34,7 46,9 Periodens kassaflöde 3,9 3,5-4,7 38,5 59,8 NYCKELTAL KONCERNEN 3 MÅNADER 3 MÅNADER 6 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER Soliditet, % 73,4% 67,9% 73,4% 67,9% 64,0% Kassalikviditet, % 296,4% 243,2% 296,4% 243,2% 211,1% Bruttovinstmarginal, % 48,0% 45,3% 46,3% 44,5% 43,5% Rörelsemarginal, % 20,9% 14,5% 16,8% 11,1% 12,3% Avkastning på eget kapital, % 12,6% 17,4% 17,6% 26,2% 44,4% Avkastning på totalt kapital, % 11,4% 14,4% 16,5% 20,7% 34,5% Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier under perioden Resultat per aktie, SEK 2,30 2,19 3,13 2,37 4,65 Eget kapital per aktie, SEK 19,30 14,18 19,30 14,18 16,29

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport nr 1, 1 maj 2009 31 juli 2009

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport nr 1, 1 maj 2009 31 juli 2009 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Hög tillväxt och kraftigt förbättrat resultat Perioden maj 2009-juli 2009 Nettoomsättningen ökade med 44 procent och uppgick till 79,4 MSEK (55,1). Rörelseresultatet ökade till

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/8 Delårsrapport nr 3, 1 maj januari 2008

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/8 Delårsrapport nr 3, 1 maj januari 2008 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/8 Delårsrapport nr 3, 1 maj 2007 31 januari 2008 Stark försäljning och positiv resultatutvecklingstrend Perioden maj 2007-januari 2008 Nettoomsättningen uppgick till 163,7 MSEK

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2015

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2015 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 WeSC vänder till vinst med tydligt förbättrad bruttomarginal Perioden 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 46,5 MSEK (51,8)*. Bruttomarginalen ökade till 40,0

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2012

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport nr 2, 1 maj oktober 2012 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Stark försäljning och resultatförbättring under andra kvartalet. Perioden maj 2012-oktober 2012 Nettoomsättningen uppgick till 169,5 MSEK (200,7) jämfört med 175,5 motsvarande

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport nr 1, 1 maj juli 2012

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport nr 1, 1 maj juli 2012 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Merparten av omstruktureringsarbetet genomfört Perioden maj 2012-juli 2012 Nettoomsättning uppgick till cirka 69,8 MSEK (108,0) jämfört med 98 MSEK för kvarvarande enheter motsvarande

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 2, 1 januari juni 2015

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 2, 1 januari juni 2015 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Förbättrade nyckeltal under årets säsongsmässigt svagaste kvartal Perioden 1 januari 2015 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 63,0 MSEK (82,9)*. Bruttomarginalen ökade

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Bokslutskommuniké, 1 maj 2012 31 december 2012

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Bokslutskommuniké, 1 maj 2012 31 december 2012 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Omstruktureringsarbetet nu genomfört och positivt resultat förväntas redan för verksamhetsåret 2013 Perioden maj 2012 - december 2012 (åtta månader) 1 Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2016

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2016 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Svagt kvartal men förbättrad bruttomarginal Perioden 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 38,7 MSEK (46,5). Bruttomarginalen ökade till 44,4 procent (40,0)

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport 3, 1 januari september 2016

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport 3, 1 januari september 2016 AB (publ) () 1/10 Förbättrade bruttomarginaler men fortsatt negativ vinstutveckling Perioden 1 januari 2016 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgick till 101,2 MSEK (104,4). Bruttomarginalen ökade till

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2014

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2014 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Kvartalet fortsatt negativt men omstrukturering bedöms kunna börja generera positiva resultat under andra halvåret Perioden januari 2014 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport 2, 1 januari juni 2014

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport 2, 1 januari juni 2014 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Den pågående omstruktureringen leder till resultatförbättringar under det andra halvåret. Nyemission genomförd efter periodens utgång Perioden januari 2014 juni 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 3, 1 januari september 2015

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Delårsrapport 3, 1 januari september 2015 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Fortsatt förbättrade nyckeltal och positivt rörelseresultat i Q3 Perioden 1 januari 2015 30 september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 104,4 MSEK (135,8)*. Bruttomarginalen

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport 3, 1 januari september 2013

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Delårsrapport 3, 1 januari september 2013 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Nyemission och fortsatta kostnadsbesparingar möjliggör framtida lönsamhet Perioden januari september Nettoomsättningen uppgick till 169,8 MSEK (271,6). Omsättningen föregående

Läs mer

Första kvartalet Q (juli september)

Första kvartalet Q (juli september) KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 VERKSAMHETSÅRET 2008/2009 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 2008 (juli september) Högsta kvartalsförsäljningen i bolagets historia. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver.

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver. Orderingång 32,7 MSEK (26,0) Omsättning 32,2 MSEK (27,7) Bruttomarginal 44,0 procent (44,7) Rörelseresultat 3,2 MSEK (2,6) Resultat efter skatt 2,4 MSEK (1,9) Kommentarer från VD Vi har haft en bra start

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1998-12-01--1999-08-31 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 23.549 (MSEK 18.342), en ökning med 28% jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen har varit mycket

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/11 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2017

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/11 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2017 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/11 Fortsatt positionering mot bättre varuhus- och multibrand butikskedjor Perioden 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgick till 34,7 MSEK (38,7). Bruttomarginalen uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2017

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2017 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2017 Q1 2017 Q1 2016 HELÅR 2016 Nettoomsättning, ksek 80 908 74 576 306 842 Ändring i lokala valutor, procent 6,0 5.1 3,2 Bruttoresultat,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10 NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10 NOVUS GROUP: HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Kvartalet oktober december 2017/2018 Nettoomsättningen uppgick till ksek 15 714 (13 881) Rörelseresultatet uppgick till ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari september 2017

JLT Delårsrapport januari september 2017 JLT Delårsrapport januari september Orderingång 83,5 MSEK (94,6) Omsättning 85,7 MSEK (92,2) Bruttomarginal 44,2 procent (41,9) Rörelseresultat 8,0 MSEK (8,6) Resultat efter skatt 5,9 MSEK (6,9) Kommentarer

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

april-juni 2016 april-juni 2015

april-juni 2016 april-juni 2015 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,5). Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,2 %). Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (2,6), motsvarande 15,4 % (12,1%).

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan mar 16

JLT Delårsrapport jan mar 16 JLT Delårsrapport jan mar 16 Orderingång 41,9 MSEK (28,7) Omsättning 24,5 MSEK (24,6) Bruttomarginal 45,7 procent (42,7) Rörelseresultat 2,4 MSEK (1,8) Resultat efter skatt 1,6 MSEK (1,5) Kommentarer från

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Perioden aug-okt Omsättningen ökade till 43,0 MSEK (35,4), vilket motsvarar en ökning om 22 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,8 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 2 (1 april 30 juni 2017)

Delårsrapport 2 (1 april 30 juni 2017) Pressmeddelande 2017 08 17 Vadsbo SwitchTech Group AB (publ) Delårsrapport 2 (1 april 30 juni 2017) Nya produkter och nya kunder Deltagande på branschmässan Elfack i Göteborg i maj Vidare marknadssatsningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2014 30 juni 2014 April - juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (84,1*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (3,3*) MSEK. EBITDA-marginalet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/11 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2017

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/11 Delårsrapport 1, 1 januari mars 2017 (publ) (WeSC) 1/11 Fortsatt positionering mot bättre varuhus- och multibrand butikskedjor Perioden 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgick till 34,7 MSEK (38,7). Bruttomarginalen uppgick till

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012 Avvaktande marknad Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 50,0 MSEK (51,6), vilket motsvarar en negativ tillväxt på -3,1 % Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 92,3 MSEK (83,5) Omsättning 96,7 MSEK (85,7) Bruttomarginal 46,4 procent (44,2) Rörelseresultat 9,3 MSEK (8,0) Resultat efter skatt 7,2 MSEK (5,9) Kommentarer från VD Faktureringen under tredje

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Jun 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 28,4 MSEK (52,7)

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Bokslutskommuniké, 1 januari december 2016

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Bokslutskommuniké, 1 januari december 2016 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/12 Efter en lång omstrukturering och ompositionering av varumärket finns nu en plattform för en säljfokuserad organisation med inriktning på ett färre antal marknader Perioden januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 ANODARAM AB (PUBL) Bokslutskommuniké FJÄRDE KVARTALET Vid extra bolagsstämma den 18 december beslutades om avyttring av verksamheten samt att ändra bolagets namn från WYA Holding AB till Anodaram AB. Avyttringen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2014 Q1 2014 Q1 2013 HELÅR 2013 Nettoomsättning, ksek 61 072 51 027 227 983 Ändring i lokala valutor, procent 15,1 0,7 14,2 Bruttoresultat,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Omsättning 75,4 MSEK (62,4) Orderingång 76,0 MSEK (68,4) Bruttomarginal 44,1 procent (46,0) Rörelseresultat 8,4 MSEK (4,9) Resultat efter skatt 6,8 MSEK (3,6) Kommentarer från VD Det kontinuerliga arbetet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2005

Delårsrapport januari - juni 2005 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 828 (669) MKR Resultat efter finansnetto 42,6 (16,4) MKR Resultat efter skatt 29,8 (11,4) MKR Resultat per aktie 2,40 (0,92) kronor Orderingång 871 (709) MKR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Absolent Group AB Bokslutskommuniké jan-dec 2014 ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

37,1 MSEK (32,2) 31,2 MSEK (32,7) 41,7 (44,0) 3,8 MSEK (3,2) 3,2 MSEK

37,1 MSEK (32,2) 31,2 MSEK (32,7) 41,7 (44,0) 3,8 MSEK (3,2) 3,2 MSEK Omsättning 37,1 MSEK (32,2) Orderingång 31,2 MSEK (32,7) Bruttomarginal 41,7 procent (44,0) Rörelseresultat 3,8 MSEK (3,2) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (2,4) Höjd utdelningspolicy Kommentarer från VD

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden april juni 2018 Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 % (10,3) Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer