Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september Regeringen föreskriver 1 i fråga om bilregisterkungörelsen (1972:599) 2 dels att 4 a skall upphävas, dels att 4, 8, 11, 17, 19, 28, 42 och 65 samt bilaga 1 till kungörelsen skall ha följande lydelse. 4 3 I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven betydelse. Beteckning Betydelse Lätt terrängvagn Terrängvagn vars tjänstevikt är högst kilogram Moped Motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har 1. två eller tre hjul samt, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller 2. fyra hjul och en massa utan last som understiger 350 kilogram samt a. om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller b. om det är försett med någon annan typ av motor, denna har en maximal nettoeffekt av högst 4 kilowatt. Vid beräkningen av en mopeds massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Mopeder delas in i klass I och klass II Moped klass I Moped som inte hör till klass II 1 Jfr Rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EGT nr L 225, , s. 72, Celex 392L0061). 2 Kungörelsen omtryckt 1995: Senaste lydelse 1998:788 1

2 SFS 1998:1262 Beteckning Betydelse Moped klass II Motorcykel Motordrivet fordon Moped med pedaler som är konstruerat för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt 1. Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet överstigande 45 kilometer i timmen samt, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym överstigande 50 kubikcentimeter. 2. Motorfordon på fyra hjul och en massa som understiger 400 kilogram eller 550 kilogram för transportfordon och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock ej moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol som är att hänföra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon Saluvagnsskylt Enligt 41 utlämnad skylt Sidvagn Fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av tvåhjulig motorcykel eller cykel. Tillkopplad sidvagn anses dock ej som särskilt fordon Skyltavgift Avgift enligt 63 Släpfordon Fordon som är inrättat för koppling till bil, motorcykel, moped klass I, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av dessa fordon. Släpfordon indelas i släpvagnar och släpslädar Släpkärra Släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som överförs till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller kg 2

3 8 Följande fordon skall, med de undantag som anges i 9, 40 och 47 a, vara registrerade för att få brukas, 1. bil, motorcykel, traktor, motorredskap klass I, moped klass I eller terrängmotorfordon, 2. motorredskap klass II när det används a. för persontransport på väg som inte är enskild annat än om det sker vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från arbetsställe för fordonet eller liknande eller undantagsvis för färd kortare sträcka i andra än nu avsedda fall, b. för transport av gods på väg som inte är enskild i andra fall än som avses i 22 fordonsskattelagen (1988:327), 3. släpfordon som dras av bil, 4. släpvagn som dras av trafiktraktor, motorredskap klass I eller tung terrängvagn, 5. släpvagn som dras av motorredskap klass II som används på sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över kilogram eller om motorredskapet är en till motorredskap ombyggd bil. SFS 1998: Ansökan om registrering skall göras skriftligen av fordonets ägare. I ansökan skall uppges 1. beträffande ägaren a) om denne är fysisk person namn, bostads- eller postadress eller, om han inte är folkbokförd, annan adress i landet, personnummer eller annat motsvarande nummer som denne tilldelats, b) om denne är juridisk person namn eller firma, adress i landet, organisationsnummer eller annat motsvarande nummer som tilldelats ägaren, 2. beträffande det fordon som ansökan avser a) fordonsslag, b) fabrikat, c) typ, d) årsmodell eller, om den inte är känd, tillverkningsår, e) chassinummer eller motsvarande särskilda märkning för identifiering av fordonet, f) motornummer för motorcykel. Andra stycket 2 d gäller inte traktor. Andra stycket 2 f gäller inte för EGtypgodkänd motorcykel. 17 När fordonet har registrerats, tillhandahåller Vägverket för varje bil två registreringsskyltar och för varje motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, släpfordon eller terrängfordon en registreringsskylt Ett registrerat fordon får, om annat inte följer av 27 eller 40 andra stycket denna kungörelse eller av 78 tredje stycket fordonsskattelagen 4 Senaste lydelse 1998:788. 3

4 SFS 1998:1262 (1988:327), förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon, förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar eller 6 kap. 7 yrkestrafiklagen (1998:490), brukas endast om det är försett med registreringsskylt. På bil, traktor, motorredskap, terrängvagn, släpfordon och terrängsläp används skylt som avses i 18 första stycket a, eller, om utrymmet för montering av skylten inte medger det, skylt som avses i första stycket b. Om det är motiverat av fordonets konstruktion får på släpfordon även användas skylt som avses i 18 första stycket c. På motorcykel och moped klass I används skylt som avses i 18 första stycket c. På terrängskoter används skylt som avses i 18 första stycket d. Registreringsskylt skall vara anbringad på bil såväl framtill som baktill, på traktor, motorredskap och terrängmotorfordon framtill samt på motorcykel, moped klass I, släpfordon och terrängsläp baktill. Skylt framtill skall vara väl synlig framifrån och skylt baktill väl synlig bakifrån. Om det medför avsevärd olägenhet att föra skylten framtill på traktor, motorredskap eller terrängskoter eller baktill på släpfordon, som dras av traktor eller motorredskap, får den anbringas på annan utifrån väl synlig plats Kontrollmärke utfärdas för annat registrerat fordon än lätt terrängvagn, moped klass I eller terrängskoter. Märket utfärdas under förutsättning att fordonet inte är avställt, föreskriven trafikförsäkring finns, förbud att bruka fordonet inte gäller enligt 64 fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon eller enligt 25 lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, körförbud inte gäller. Kontrollmärket gäller till utgången av den kalendermånad då uppbörd av fordonsskatt närmast skall ske enligt 3 fordonsskatteförordningen (1993:1028). I fråga om fordon som avses i 85 andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) gäller kontrollmärket dock endast till utgången av den månad då fordonet skall inställas. I fråga om fordon, för vilket föreläggande meddelats enligt 84, 87, 90 eller 93 fordonskungörelsen gäller dock märket endast till utgången av den kalendermånad då tiden för föreläggandet går ut. I fall som avses i 33 första stycket gäller utfärdat tillfälligt kontrollmärke till utgången av den kalendermånad då fordonsskatten senast skall betalas. Detta gäller inte för fordon som inte är skattepliktiga enligt fordonsskattelagen eller för vilka registerhållningsavgift inte skall betalas. Kontrollmärke för fordon som avses i 29 tredje stycket gäller till utgången av den kalendermånad då fråga om utfärdande av kontrollmärke för fordonet närmast skall prövas. Kontrollmärket lämnas ut av Vägverket. 42 Saluvagnsskylt har rektangulär form med yttermåtten 485x120 mm och upptar skyltens nummer, som består av tre bokstäver och tre siffror. Bokstäver och siffror upptas i en rad och utförs i svart på grön ljusreflekterande 4 5 Senaste lydelse 1997:1141.

5 botten. På skylten finns vidare ett märke med bokstav eller bokstäver som anger det slag av fordon som skylten avser. För bil används bokstaven B, för motorcykel och moped klass I bokstaven M, för traktor eller motorredskap bokstaven T, för terrängmotorfordon bokstäverna TM, för släpfordon bokstaven S och för terrängsläp bokstäverna TS. En saluvagnsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa. SFS 1998: För ett fordon som är registrerat och inte avställt utgår registerhållningsavgift. Avgiften är 35 kronor per år för varje bil, motorcykel, traktor, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn. För annat terrängfordon än tung terrängvagn och för moped klass I utgår en engångsavgift för registerhållning med 80 kronor. Registerhållningsavgiften för terrängfordon som inte är tung terrängvagn och för moped klass I tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Registerhållningsavgiften för andra fordon tas ut i samband med att frågan om utfärdande av kontrollmärke för respektive fordon första gången prövas för ett skatteår eller en del därav. Skyldig att erlägga registerhållningsavgift är den som är antecknad som ägare av fordonet när avgiften skall tas ut. I fråga om registerhållningsavgift skall 10 andra stycket, 36 39, 41 43, 51, 53 55, 61, 63 66, 79, 81, 82, 84 och 85 fordonsskattelagen (1988:327) och bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028) om påföring och uppbörd av fordonskatt tillämpas. Någon avgift utgår inte för fordon som avses i 9 första stycket fordonsskattelagen eller för fordon vars ägare har medgivits befrielse från skatteplikt enligt 89 nämnda lag. Avgift utgår inte heller för fordon som avses i 14 a fordonsskattelagen, under den tid fordonet är befriat från fordonsskatt. 6 Senaste lydelse 1998:76. 5

6 SFS 1998: Senaste lydelse 1998: För EG-typgodkända fordon behövs inte uppgift om tankvolym, modellkod och årsmodell. Bilaga 1 1 till bilregisterkungörelsen (1972:599) Registerinnehåll Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer 1 Fordonsuppgifter Axlar Antal x x x x x x x x avstånd x x x x x x x 1.02 Axeltryck bakaxel x x x framaxel x x x x 1.03 Bredd x x x x x x x x x x x 1.04 Bromsanordning x 1.05 Bromsuttag x x x x x x x x x 1.06 Bullernivå x x x x x x x x x x x 1.07 Identifieringsmärkning chassinummer eller x x x x x x x x x x x x x motsvarande 1.08 Cylindervolym (slagvolym) x x 1.09 Drivmedel slag x x x x x x x x x x tankvolym x x x x x x x x x x 1.10 Däckdimension

7 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer bakhjul x x x x x x x x x x x framhjul x x 1.11 Dörrar antal x 1.12 Hjul, band, medar antal x 1.13 Fabrikat/typ x x x x x x x x x x x x x EG-typgodkännande intyg nr x x x x utfärdandedatum x x x x variant x x x x version x x x x informationsdokument nr x x 1.14 Fordonslag x x x x x x x x x x x x x 1.15 Färg x x x x x x x x x x x x x 1.16 Karosseri x x x x x x x x x x x x 1.17 Kopplingsanordning avstånd till första/sista axel x x x x x x x typ x x x x x x x x x x x 1.18 Lastutrymme längd x x x x överhäng x x 1.19 Måttuppgifter SFS 1998:1262 7

8 SFS 1998: Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer längd x x x x x x x x x x höjd x 1.20 Modellkod x x x x x x x x x x x x Miljöklass x x 1.21 Motoreffekt x x x x x x x x x x x 1.22 Passagerare antal x x x x x x x x x x x x x 1.23 Registreringsnummer x x x x x x x x x x x x x Beteckning på skylt för beskickningsfordon skylt x x x x x x x x x x x x x Beteckning på personlig x x x x x x x x x x x x x skylt 1.24 Sidvagn antal passagerare x tjänstevikt x totalvikt x 1.25 Släpvagnsvikt högsta tillåtna vikt på släpvagn som får dras av fordonet x 1.26 Specialutrustning x x x x x x x x x x x x x 1.27 Tjänstevikt bakaxel x x x framaxel x x x

9 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer totalt x x x x x x x x x x x x x 1.28 Totalvikt x x x x x x x x x x x x x 1.29 Växellåda x x x x x x x x 1.30 Årsmodell x x x x x x x x 2 Ägaruppgifter 2.01 Adress enligt 11 andra stycket nuvarande ägare och de två närmaste föregående ägarna x x x x x x x x x x x x x 2.03 Hemortsförsamling x x x x x x x x x x x x x 2.04 Hemortskommun x x x x x x x x x x x x x 2.05 Hemortslän x x x x x x x x x x x x x 2.06 Namn eller firma nuvarande ägare och de två närmaste föregående ägarna x x x x x x x x x x x x x 2.07 Personnummer eller motsvarande x x x x x x x x x x x x x 2.08 Saluvagnslicens x x x x x x x x x x x x x 2.09 Telefonnummer x x x x x x x x x x x x x 2.10 Ägarbyten SFS 1998:1262 9

10 SFS 1998: Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer antal (högst nio) x x x x x x x x x x x x x datum för de tre senaste x x x x x x x x x x x x x 3 Allmänna uppgifter 3.01 Avgifter enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) x x x x x x x x x x x x x 3.02 Avregistrering datum x x x x x x x x x x x x x orsak x x x x x x x x x x x x x 3.03 Avställning datum x x x x x x x x x x x x x orsak x x x x x x x x x x x x x 3.04 Avställningens upphörande datum x x x x x x x x x x x x x 3.05 Besiktningsskyldighet x x x x x x x x x x x x 3.06 Efterlysning x x x x x x x x x x x x x 3.07 Exportvagnslicens x x 3.08 Skatter Fordonsskatt x x x x x x x x x Skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall x x x x x x x x x

11 3 SFS 1998: Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer Försäljningsskatt enl. 4 lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon x x x x Skattepliktig tillverkare/ importör enl. 5 lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon x x x x 3.09 Försäkring bolag x x x x x x x x x x x datum för tecknande x x x x x x x x x x x försäkring saknas x x x x x x x x x x x 3.10 Besiktning besiktningsskyldighet enligt 74 eller 75 fordonskungörelsen (1972:595) eller 30 terrängtrafikkungörelsen (1972:594) x x x x x x x x x x datum när besiktning senast skall ha skett x x x x x x x x x x godkännande x x x x x x x x x x föreläggande om besiktning, meddelat vid besiktning x x x x x x x x x x x x SFS 1998:

12 SFS 1998: Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer föreläggande om besiktning, meddelat i annat fall x x x x x x x x x x x x x föreläggande enligt 93 andra stycket fordonskungörelsen att styrka att bristerna avhjälpts x x x x x x x x x x x x x 3.11 Kontrollmärke utfärdande x x x x x x x x x x 3.12 Kopplingsbesiktning x x x 3.13 Körförbud meddelat vid flygande inspektion eller inspektion hos försäljare x x x x x x x x x x x x x annat körförbud x x x x x x x x x x x x x 3.14 Körkortstillstånd x x x x x x x x x x x x x 3.15 Lämplighetsbesiktning användning x x x x x x x x x godkännande x x x x x x x x x 3.16 Provisorisk registreringsskylt utlämnande x x x x x x x x x x x x x 3.17 Registrering datum för registrering i Sverige x x x x x x x x x x x x x

13 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer datum för första registrering utomlands för importerat fordon x x x x x x x x x x x x x 3.18 Registreringsbevis nummer på senaste utfärdat bevis x x x x x x x x x x x x x 3.19 Registreringsskylt stulen eller förkommen skylt x x x x x x x x x x x x x 3.20 Uthyrningsrörelse anmälan enligt förordningen (1998:780) om biluthyrning x 3.21 Uttagning för användning inom totalförsvaret x x x x x x x x x x x x 3.22 Yrkesmässig trafik anmälan enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) x x x x x x x yrkestrafikmärken som har lämnats ut x x x SFS 1998:

14 SFS 1998: Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer taxametertyp på taxibilar och taxameterns tillverknings nummer x x x 3.23 Fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år x x x x x x x x x x x x x 3.24 Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det skall få dras av bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B x x 4 Andra uppgifter som behövs för kontroll genom bilregistret x x x x x x x x x x x x x

15 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II. SFS 1998:1262 På regeringens vägnar INES UUSMANN Åsa Kastman Heuman (Kommunikationsdepartementet) 15

16 Fakta Info Direkt, tel Elanders Gotab, Stockholm 1998

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:788 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver att 4, 18, 19, 21,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:95

Regeringens proposition 2000/01:95 Regeringens proposition 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande och marknadskontroll av fordon Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); SFS 1998:1263 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Körkortsförordning; utfärdad den 2 juli 1998. SFS 1998:980 Utkom från trycket den 28 juli 1998 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 2 Författningsförslag... 6 2.1 Förslag

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2007:745 Utkom från trycket den 30 oktober 2007 utfärdad den 18 oktober 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2003:872 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2003:97 Utkom från trycket den 1 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:651 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1998:1256 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Lag. om ändring av fordonslagen

Lag. om ändring av fordonslagen Lag om ändring av fordonslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fordonslagen (1090/2002) 13, ändras 2 2 mom., 3 2, 7 och 18 punkten, 10 1 mom., 11, 12 och 14, 16 1 mom., 19 1 mom., 30 1 och 2

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar m.m. * SKV M 1 Inledning I detta meddelande lämnas information om beskattningen

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1269 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; VVFS 2006:44 Utkom från trycket den 11 maj 2006

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner; SFS 2012:231 Utkom från trycket den 9 maj 2012 utfärdad den 19

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Gällande regler vid användning av motorredskap på kyrkogårdar

FÖRBUNDSINFO. Gällande regler vid användning av motorredskap på kyrkogårdar Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2008 Gällande regler vid användning av motorredskap på kyrkogårdar På Församlingsförbundets kansli får vi för närvarande många frågor om vad som gäller

Läs mer

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse Svensk författningssamling Trafikförordning; utfärdad den 17 september 1998. SFS 1998:1276 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1265 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 2 kap.

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; VVFS 2001:118 Utkom från trycket den 28 september 2001 beslutade den 17 september 2001. Vägverket

Läs mer

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Författningsförslag...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2002:945 Utkom från trycket den 11 december 2002 utfärdad den 21 november 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:130

Regeringens proposition 2001/02:130 Regeringens proposition 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Prop. 2001/02:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Publicerad den 29 november 2018 Utfärdad den 22 november 2018 Regeringen föreskriver att 14 kap. 1 och bilagorna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 12 och 17 b trafikförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2003:250 Utkom från trycket den 5 juni 2003 beslutade den 23 maj 2003. Riksåklagarens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 22 augusti 2018. TSFS 2018:56 Utkom från trycket den 7 september

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:130. Fordonslag, m.m. 2001/02:130. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002

Regeringens proposition 2001/02:130. Fordonslag, m.m. 2001/02:130. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Regeringens proposition 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Prop. 2001/02:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:31

Regeringens proposition 2015/16:31 Regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Sven-Erik

Läs mer

Vägmärkesförordning (2007:90)

Vägmärkesförordning (2007:90) Sida 1 av 41 SFS 2007:90 Källa: Rixlex Utfärdad: 2007-03-08 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:448 Vägmärkesförordning (2007:90) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

ANVÄNDNING AV TRAKTORER

ANVÄNDNING AV TRAKTORER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:6 ANVÄNDNING AV TRAKTORER ANVÄNDNING AV TRAKTORER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; beslutade den 7 december 2011. TSFS 2011:109 Utkom från trycket den 16 december 2011 VÄGTRAFIK

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2010:1599 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2013

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2013 Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2013 ISBN 978-91-86525-87-3 SKV 512 utgåva 10 Edita i Västerås 2013 3 Förord Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1566 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 19 december 2014. Regeringen förskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fordonslag; utfärdad den 6 juni 2002. SFS 2002:574 Utkom från trycket den 19 juni 2002 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 a kap. 8 2 mom. och 9 8 mom. i strafflagen (39/1889), sådana de lyder 2 a kap. 8 2 mom. i lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; beslutade den 10 februari 2010. Utkom från trycket den 10 mars 2010 VÄGTRAFIK

Läs mer

Om kontrollbesiktning och identitetsmärkning

Om kontrollbesiktning och identitetsmärkning Swetic Jessica Paulin Box 5510 114 85 Stockholm 2015-12-07 Om kontrollbesiktning och identitetsmärkning Riktlinjerna i den gemensamma besiktningshandboken som tagits fram för kontrollbesiktning för de

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg; beslutade den 17 november 2003. SJÖFS 2003:17 Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.; beslutade den 24 oktober 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 20 december 2011. TSFS 2012:4 Utkom från trycket den 11 januari 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

Buss på lång sikt. Rapport om möjligheterna att tillåta längre ledbussar och bussar med tillkopplad släpvagn avsedd för personbefordran

Buss på lång sikt. Rapport om möjligheterna att tillåta längre ledbussar och bussar med tillkopplad släpvagn avsedd för personbefordran Utredningsuppdrag 1 (116) Upprättad av Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Dnr/Beteckning TSV 2015:2325 Rapport om möjligheterna att tillåta längre

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); utfärdad den 7 december 2000. Utkom från trycket den 15 december 2000 Omtryck Regeringen föreskriver att 2, 7 a, 17, 55

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:19 Utkom från trycket 2006-10-19 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Importerat fordon. Antal vägmätaravläsningar: 13. Antal besiktningsuppgifter: 15. Antal registrerade uppgifter: 34. Importerad

Importerat fordon. Antal vägmätaravläsningar: 13. Antal besiktningsuppgifter: 15. Antal registrerade uppgifter: 34. Importerad Antal vägmätaravläsningar: 1 Antal registrerade uppgifter: 4 Fordonshistorik Sida 1 av Datum Uppgifter 201-09-2 125 952 Fordonet besiktat. Fordonet besiktat av Carspect Stockholm Orminge, Sverige. 201-09-2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie;

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie; Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie; beslutade den 21 december 2017. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen (2009:211).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bilskrotningsförordning; utfärdad den 19 april 2007. SFS 2007:186 Utkom från trycket den 2 maj 2007 Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning är meddelad med stöd av

Läs mer

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen.

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen. utkast 4.11.2015 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att dagsboten,

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 10 februari 2010. TSFS 2010:9 Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 6 april 2011. TSFS 2011:37 Utkom från trycket den

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kontrollbesiktning och flygande inspektion; beslutade den 9 juni 2006. VVFS 2006:64 Utkom från trycket den 7 juli 2006 Allmänna råd markeras med

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82)

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82) RIKTLINJE 1 (82) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Daniel Bjelke TDOK 2013:0207 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Torbjörn Suneson S 2012-12-10 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1985:62) om intyg gällande fordons beskaffenhet och utrustning; beslutade den 30 oktober 2007.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning

Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning Motorhistoriska Riksförbundet Anderstorpsvägen 16, 6tr 171 54 Solna Tel: 08-30 28 01 kansli@mhrf.se www.mhrf.se Org. nr: 802015-6041 Bankgiro: 399-46

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:122. Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1996/97:122. Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1996/97:122 Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon Prop. 1996/97:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481); SFS 1999:616 Utkom från trycket den 22 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver 1 att 2 och 13 samt

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Yrkestrafikförordning (2012:237) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [2941] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 ~ Göteborgs ~ Hamn AB Ookumr.nln:'lrnr1 PM Tjansteställe Handlllggare Ankn O;itum Brtt>cknin\J vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 Soda Mottagare Direktion Hamnchefer Skyddskommittens medlemmar

Läs mer