Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna föreslår åtgärder för att behålla äldre arbetskraft fram till pensionsåldern Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att närmare utreda konsekvenserna av att erbjuda äldre medarbetare arbetstidsförkortning med viss kompensation för lönebortfall att anse motionen besvarad Landstingets äldre medarbetare är en viktig resurs. Oftast besitter de stor kompetens och erfarenhet som är viktig att föra vidare in i sjukvårdens organisation. För att detta skall ske måste landstinget som arbetsgivare kunna erbjuda goda villkor så att personalen orkar och vill stanna kvar på sitt arbete. Ett sådant sätt skulle kunna vara att erbjuda äldre medarbetare arbetstidsförkortning. Detta måste emellertid ske på ett sätt som är ekonomiskt rimligt för den enskilde. Det pensionssystem vi har idag gör att den framtida ålderspensionen krymper avsevärt om man går ner i inkomst de sista åren innan ålderspension. Att erbjuda arbetstidförkortning med viss kompensation för lönebortfall kan vara ett sätt att balansera detta. En översyn av hur ett sådant system skulle kunna se ut är angeläget. Bilagor 1 Motion 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2004:62 2

3 FÖRSLAG 2004:62 3 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 maj Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 18 maj Ärendet och dess beredning Lena-Maj Anding m fl (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 10 september 2002, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att en individuell anpassning av tjänstgöringsförhållandena införs för sjukvårdspersonal över 60 år, att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön erbjuds personal över 60 år, att mentorprogram införs inom hälso- och sjukvården för att bättre tillvarata och överföra viktig erfarenhet och kompetens inom vården. Ärendet har remitterats till landstingsdirektören. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 april 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att avslå motionen.

4 FÖRSLAG 2004:62 4 Bilagor Motionen Medelåldern bland personal i landstinget är idag oroväckande hög. Många äldre kommer snart att gå i pension och med dem kommer en stor kompetensoch erfarenhetsbank att gå förlorad. En del orkar inte ens vara kvar i tjänst till 65-årsdagen och långtidssjukskrivningarna domineras av äldre kvinnliga medarbetare. Ett effektivt sätt att behålla äldre kvalificerad arbetskraft i tjänst fram till pensionsåldern vore att skapa tjänstgöringsförhållanden som är anpassade efter var och ens situation och därutöver erbjuda en förkortning av arbetstiden. Genom att utveckla mentorskap skulle det då bli möjligt att under en nedtrappningsperiod överföra viktig tyst erfarenhetsbaserad kunskap till nästa generation medarbetare. Det skulle tillvarata arbetskraften bättre och ge en möjlighet att känna yrkesstolthet under hela sin yrkeskarriär. Med anledning av ovanstående föreslås att landstingsfullmäktige beslutar att en individuell anpassning av tjänstgöringsförhållandena införs för sjukvårdspersonal över 60 år att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön erbjuds personal över 60 år att mentorprogram införs inom hälso- och sjukvården för att bättre tillvarata och överföra viktig erfarenhet och kompetens inom vården Stockholm, den 10 september 2002 Lena-Maj Anding Bengt Cedrenius Åke Askensten Elin Låby Sunhild Dietrich-Larsson Håkan Apelkrona Roland von Malmborg

5 FÖRSLAG 2004:62 5 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Landstingskontorets synpunkter Att rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens är en av de strategiskt viktigaste frågorna för landstinget. En angelägen fråga är att personalen orkar och vill arbeta kvar till ordinarie pensionsålder för att ta tillvara erfarenhet och kompetens. Sjukvårdens behov av personal nu och i framtiden gör att landstinget som arbetsgivare måste verka för att det blir vanligare att arbeta kvar i första hand till normal pensionsålder. Landstingskontoret konstaterar att andelen anställda över 60 år f n är 7,5 %. Landstingskontoret instämmer med motionärerna att det är viktigt att en individuell anpassning av arbetsinnehållet för äldre medarbetare förekommer utifrån verksamheternas lokala behov. Detta i likhet med mentorprogram bör ske utifrån de förutsättningar som gäller för respektive förvaltning/bolag. De satsningar för att förbättra arbetstider och arbetsvillkor som pågår inom bolag och förvaltningar kommer att intensifieras under de närmaste åren genom arbetet för att skapa mer hälsofrämjande arbetsplatser. Utmaningen de närmaste åren är att få en bättre arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt och ökad tillfredsställelse i arbetet för samtliga medarbetare. Lokalt arbetar man också med att hitta individuella lösningar för äldre medarbetare i syfte att behålla för verksamheten värdefull kompetens. T ex finns mentorprogram inom några sjukvårdsverksamheter bland annat i syfte att ta tillvara äldre medarbetares kompetens och underlätta kunskapsöverföring till mindre erfarna kollegor. Generella arbetstidsförkortningar har genomförts för flera grupper i vården genom kollektivavtal. Inom Kommunals avtalsområde har schemabunden vårdoch ekonomipersonal fått en arbetstidsförkortning och veckoarbetstiden är nu 37 timmar. Under 1998 och 1999 skedde vidare en sänkning av arbetstiden med två timmar/vecka för ständigt nattjänstgörande personal inom Vårdförbundets och Kommunals avtalsområden. Deras arbetstid vid heltid är nu 34 timmar och 20 minuter per vecka. I motionen föreslås att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs för personal över 60 år. Landstingskontoret kan därvid konstatera att en arbetstidsförkortning med upp till tio timmar per vecka skulle motsvara en kostnad för produktionsbortfall med ca 320 Mkr per år vilket motsvarar ca 840 helårsarbetare. Mot denna bakgrund och med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen vill landstingskontoret inte förorda en generell arbetstidsförkortning.