Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn"

Transkript

1 Ale Kommun Diarienr: 2009/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Delårsrapport för perioden Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning av delåret Insatser Resultat Utgångspunkten Resultat Projekt Ale Teamet Resultat Projekt Stenungsunds Teamet Resultat Projekt Tjörns Teamet Resultat Projekt Jobbcoach Ale Kommun Resultat Orvar I Kartläggning av sjuk- och aktivitetsersättning Konferenser 9 4. Ekonomisk berättelse för perioden Sammanfattning ekonomi Bidrag Uppföljning av verksamhet eller projekt Finansieringsanalys Uppföljning av mål 12 Bilaga A Styrelse t o m och fr. o m Bilaga B Resultat Projekt Utgångspunkten 15 Bilaga C Sammanfattning utvärdering av PayOff projekt Utgångspunkten 17 Bilaga D Resultat projekt Orvar 1 18 Bilaga E Tabell kommunvis sjuk- och aktivitetsers. 19 2

3 DELÅRSRAPPORT FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 1. Bakgrund Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund (SOF) mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (org.nr ). Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård och Kommun/er. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000: Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A). Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot. Västra Götalandsregionen har innehaft ordförandeskapet fram t o m och Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med innehar Försäkringskassan ordförandeskapet och Kungälvs Kommun vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners, lokala ledningsgrupper, handläggarteam och övriga aktörer. 2.1 Samarbetspartners I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp (LLG) som tidigare oftast träffats för att informera varandra om vad som händer inom respektive myndighet. Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården. Ledningsgrupperna 3

4 har fått en utökad roll i Samordningsförbundets arbete, exempelvis med att ta fram underlag på förslag för kommande insatser och projekt i kommunerna. Handläggarteamen arbetar med det praktiska utförandet. Handläggarteamen består av professioner från förbundsmedlemmarna. Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som på uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser. 3. Sammanfattning av delåret Samordningsförbundets styrelse har under perioden hållit tre sammanträden. Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen och Agneta Malmsten, Försäkringskassan har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars Från 1 april 2009 utgörs presidiet av Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Gun-Marie Daun, Kungälvs Kommun. Presidiet har under perioden hållit tre protokollförda sammanträden. Per Liljebäck arbetar som ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2008/2009 var tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på +365 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 30 juni är tkr. Se vidare under rubriken 4. Ekonomisk berättelse för perioden Insatser Projekt Utgångspunkten som arbetar för att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder för ungdomar i ålder år, så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Samordningsförbundet finansierar en samordnare och en jobbcoach på heltid. Projekt Ale Teamet arbetar för att öka förutsättningarna för personer boende i Ale kommun i åldern år (18-24 i enstaka fall) med sammansatt problematik och/eller rehabiliteringsbehov att klara sin egen försörjning. Samordningsförbundet finansierar jobbcoach/samordnare (75 % / 25 %) för att förstärka teamet i sitt arbete. Projekt Stenungsunds Teamet arbetar för att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer i åldern år som är i behov av samordnad rehabilitering samt uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete och möjligheten att leva ett självständigt liv. Samordningsförbundet finansierar en jobbcoach på heltid och en samordnare på halvtid för att förstärka teamet i sitt arbete. Projekt Tjörns Teamet arbetar för att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer i åldern år som är i behov av samordnad rehabilitering samt uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete och möjligheten att 4

5 leva ett självständigt liv. Samordningsförbundet finansierar en jobbcoach på heltid och en samordnare på halvtid för att förstärka teamet i sitt arbete. Projekt Jobbcoach Ale Kommun arbetar tillsammans med ett ungdomsteam i Ale för att ge ungdomarna, som ofta uppbär försörjningsstöd, ökade förutsättningar för att få kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden och därmed klara sin egen försörjning. Samordningsförbundet finansierar en jobbcoach på heltid. Projekt Jobbcoach Kungälvs Kommun är ett projekt som ska rikta sig till individer som uppbär försörjningsstöd. Personerna ska få ökat stöd för att få förutsättningar att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Detta projekt har ännu inte startat. Projekt Orvar I arbetar för att motverka och förebygga stressrelaterad ohälsa, att förebygga uppkomst av utmattningssyndrom, att förebygga sjukskrivning och förkorta sjukskrivningsperioder och att förhöja livskvaliteten för deltagare i projektet. Insatserna är tänkta att i första hand rikta sig till medborgarna i kommunerna Stenungsund och Tjörn. Projekt Orvar II. Se projekt Orvar I. Detta projekt har ännu inte startat. Projekt Träningsaktiviteter riktar sig till personer som kan ha behov av att utföra viss fysisk aktivitet i sin rehabilitering. Man behöver inte vara sjukskriven för delta i sådan aktivitet utan även i det förebyggande perspektivet kan det vara en insats som gör god verkan för många inom de målgrupper som Samordningsförbundet arbetar med. Neuropsykiatriska utredningar. Projektet ska skapa lokala förutsättningar för att göra neuropsykiatriska utredningar för grupp av personer i åldern år. Kungälvs sjukhus psykiatriska klinik har fått uppdraget att genomföra utredningarna. Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral. Projektet inriktar sig på att snabbt och effektivt och utan onödiga liggtider rehabilitera individer tillbaka till ett aktivt liv. Målgruppen är personer i åldern år som söker vård på vårdcentral och som behöver samordnad rehabilitering. Försäkringskassan har personal på vårdcentraler för att tillsammans med läkare och annan vårdpersonal hjälpa individer till snabbare rehabiliteringsinsatser. Kartläggning av tidsbegränsad sjukersättning. Insatsen görs för att få en bild av hur många personer som eventuellt kommer att avsluta sin tidsbegränsade sjukersättning under 2009 och Målgruppen är personer i åldern år som kommer att avsluta sin tidsbegränsade sjukersättning. För målgruppen är det viktigt att en väl genomtänkt överlämningsfas utarbetas så att personerna får en tidig samordnad rehabilitering. När personerna är identifierade ska dessa personer erbjudas en rehabilitering, som i första hand görs av våra handläggarteam, för att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden. Projekt Framtida samverkansstruktur syftar till att i varje kommun bygga starka fundament, en tydlig organisation och ett förankrat arbetssätt, kring rehabiliteringen och dess rehabiliteringsprocesser. Ansvarig tjänsteman har lagt ned mycket tid under våren och hösten 2008 för att tillsammans med lokala chefer och dess medarbetare få till stånd önskad samverkansstruktur. Arbetet har fortsatt under våren 2009 och börjar nu fungera då vi fått igång de olika handläggarteamen i respektive kommun, samtidigt som arbetet i de olika Lokala Ledningsgrupperna fungerar tillfredsställande. 5

6 En del projekt/insatser påbörjades under senare delen av våren 2009 och några resultat finns inte att redovisa för perioden. De projekt/insatser där det finns resultat redovisas under Resultat Utgångspunkten Sedan starten den 10 september 2007 har 223 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Under första halvåret 2009 har det kommit in 71 nya ärenden och man har avslutat 77 ärenden. Av dessa 77 ärenden så har 41 personer fått arbete. Utförligare resultatredovisning finns i bilaga B. Under hösten 2008 och under januari 2009 har företaget PayOff gjort en utvärdering av Utgångspunkten. En kortare sammanfattning av deras resultat finns i bilaga C. Hela utvärderingen finns att läsa på Resultat enligt följande: Arbete Arbete med ek. stöd från AF Vuxenutb. Åter AF/SIUS Rehab beh. Medicinsk/social Flyttat/ej avhörd 36 personer 5 personer 7 personer 3 personer 5 personer 21 personer Lågkonjunkturen påverkar givetvis arbetsmarknaden men man har ändå, utifrån de 77 avslutade, lyckats få ut 41 personer i arbete. Det tar längre tid och i några fall, fem ärenden, så har man lyckats få ut personerna med ekonomiskt stöd från AF. Dessa fem personer har haft ett stort behov av samordnad rehabilitering och hade haft mycket stora svårigheter att få anställning utan teamets hjälp, d.v.s. kombinationen praktikplats + stödjade samtal + utvecklingsanställning. Det finns alltid en grupp personer som inte är tillräckligt motiverade och 21 personer har försvunnit under perioden men förhoppningen är att de ska komma tillbaka senare. Man ser ett mönster att många ungdomar sitter hemma, s.k. hemmasittare, och att föräldrarna drar ett stort lass både ekonomiskt och mentalt. För denna målgrupp fyller Utgångspunkten en viktig plats, då dessa ungdomar inte har kontakt med någon annan myndighet och inte finns, men kan tänka sig att komma till Utgångspunkten där de känner sig trygga. Teamet har provat på att jobba med den s.k. utvidgade gruppen, d.v.s. över 29 år och där ersättning från FK upphör. Totalt har man arbetat med sju kvinnor i medelåldern under 2008 och 2009, där två personer gått till studier på Vuxenutbildningen, två personer har fått arbete, en person har flyttat och två personer är kvar i praktik. Teamet upplever att detta är en svår grupp att arbeta med och man är mycket nöjda med att styrelsen nu tagit beslut om att finansiera ytterligare en jobbcoach som enbart kan lägga fokus på denna målgrupp. Styrelsen har avsatt en årsbudget på kr för projektet. 6

7 3.3 Resultat Projekt Ale Teamet Ale Teamet har varit igång sedan början av maj/juni. De har haft tre stycken möten. Vid mötena har man främst diskuterat hur man metodmässigt ska arbeta i gruppen. Man har gått igenom de gamla remisser som funnits från tidigare projekt. Det fanns 15 gamla remisser, 13 av dessa har avskrivits medan två kommer teamet att arbeta vidare med. Det har inkommit 15 nya remisser och där pågår en genomlysning av dessa ärenden Samordnaren/jobbcoachen genomför bedömningssamtal med dessa personer. Styrelsen har avsatt en årsbudget på 687 tkr för projektet. 3.4 Resultat Projekt Stenungsunds Teamet Tre deltagare har sedan i mitten av april passerat SOF. Av dessa tre har en ansökt om utbildning med start till ht-09. Arbetsförmedlingen bekostar denna utbildning. Inför uppstarten till augusti har man troligtvis åtta nya deltagare som är på väg in. Styrelsen har beviljat 987 tkr på årsbasis för projektet. 3.5 Resultat Projekt Tjörns Teamet Under våren 2009 har man arbetat med tre vägledningsgrupper för ungdomar under 25 år och en grupp för personer som har varit över 25 år. Då alla inte passar för eller vill delta i gruppverksamhet har man även arbetat med ett antal personer individuellt. I de tre vägledningsgrupperna för ungdomar under 25 år, där 17 ungdomar har deltagit, ser resultaten ut enligt följande: Praktik: Utbildning: Jobb: en som ev. leder till arbete och en som påbörjar praktik i augusti. två som påbörjat utbildning och en som börjar i höst fyra som fått timanställning/sommarjobb. En som har jobb på gång I vägledningsgruppen för personer över 25 år så har fem personer deltagit. Resultat enligt följande: Arbetsmarknadsutb. Utbildning: Arbetsträning: en person har blivit beviljad utbildning av Af, personen är sedan garanterad jobb. en person påbörjar utbildning i augusti. en person arbetstränar samt har även börjat jobba timmar och en person som kommer att påbörja sin arbetsträning i augusti/september. Av de nio deltagare som man har arbetat med individuellt har fått följande resultat: Praktik/arbetsträning: två som börjat, tre som börjar i höst. Utbildning: en som sökt, vet ej om han kommer in. Arbetsmarknadsutb. en person, är aktuell hos Af för bedömning om det kan bli aktuellt. Ytterligare två ärenden är just påbörjade. Sammanfattningsvis kan man säga att 12 personer utav 31 har fått jobb eller gått till studier. Styrelsen har beviljat 987 tkr på årsbasis för projektet. 7

8 3.6 Resultat Projekt Jobbcoach Ale Kommun Sedan mitten av november 2008 har 22 personer varit inskrivna. Personerna är år gamla. Man har avslutat nio ärenden. Av dessa nio personer har åtta varit på praktik. Resultat enligt följande: Arbete Studier komvux. Sjukskrivning/psyk.utr. Åter AF/SIUS Kriminalvård två personer en person fyra personer en person en person I slutet av juni fanns 14 personer inskrivna. Aktiviteter som pågår för dessa 14 personer är: Praktik Sjukskrivna Folkuniversitetet Arbetar AME sju personer praktiserar hos privata företag. två personer. två personer går utbildning i regi av AF. två personer har sommarjobb hos kommunen en person Av dessa 14 personer så kommer fem att påbörja studier vid komvux. i höst. Två personer har efter utredning blivit handikappkodade av AF. För övriga fortsätter insatser. Alla har startat på remiss från kommunens IFO, ingen från AF. Styrelsen har avsatt 500 tkr på årsbasis för projektet. 3.7 Resultat Orvar I Under period har det kommit in 55 remisser. Det är lika många som kom in under samma period förra året. Av inkomna remisser under första halvåret i år sändes 20 stycken tillbaka på grund av att deltagarna inte tillhörde målgrupp eller tackat nej. Vid ingången av år 2009 fanns det 43 deltagare kvar från år 2008 och 55 nya deltagare för år. Detta innebär att Orvargruppen arbetat med sammanlagt 98 personer under första halvåret. När personerna kom till Orvargruppen så var 44 deltagare sjukskrivna medan 54 fortfarande arbetade. Man har avslutat 41 ärenden under perioden. Av dem som avslutats återgick samtliga till egen försörjning förutom två personer. En person var gravid och övergick till föräldrapenning och en person fick remiss till öppenpsykiatriska mottagningen. Av dem som återgick till egen försörjning så gick 33 stycken tillbaka till ordinarie arbete, sex deltagare fick annat arbete eller ny arbetsplats hos ordinarie arbetsgivare. En deltagare valde att avsluta sin anställning med ersättning från sin arbetsgivare och en person började läsa. Utförligare resultatredovisning finns i bilaga D. 8

9 Inflödet av remisser till Orvargruppen har varit stort under perioden och har därför inte hunnit avsluta deltagarna i den takt man önskat. Orvargruppen har därför fått utökade medel av Samordningsförbundet från t o m för att utöka den kompetens som sjukgymnasten har i olika gruppverksamheter samt i individuella samtal där kroppskännedom är en viktig del i tillfrisknandet. Detta kommer att avlasta psykologsamtalen samt minska sjukskrivningstiderna då man kan möta deltagarna mycket fortare och använda sig av den rika kompetens som sjukgymnasten besitter. Styrelsen har avsatt 730 tkr på årsbasis för projektet plus 80 tkr för utökning av sjukgymnasttjänst under perioden Kartläggning av tidsbegränsad sjukersättning Kartläggningen startade i mars Till och med april hade cirka 110 stycken ärenden gåtts igenom som löper ut i augusti och september Mer än hälften hade anställning och aktualiserades hos arbetsgivaren. Under maj och juni har ca 140 ärenden gåtts igenom som löper ut i oktober, november och december I tabell bilaga E finns antalet arbetslösa per kommun och t o m månad samt möjlig maxgräns med tidsbegränsad sjukersättning. Övervägande delen avser att ansöka på nytt. I kontakten uppger man ofta att det inte är aktuellt med aktiviteter i samverkan p.g.a. sitt hälsotillstånd. Det är därför svårt att motivera insatser för att närma sig arbete eller egen försörjning. Diagnoser med psykisk ohälsa är vanligast. Personer som går hos psykiatrin har ofta god kontakt med återkommande samtalsstöd. Personer som har kontakt med Vårdcentral saknar ofta kontinuerlig läkarkontakt och där är endast medicinering vanligt. Många har få sociala kontakter och dålig ekonomi. Styrelsen har avsatt 250 tkr på årsbasis för kartläggningen. 3.9 Konferenser m.m. Fati Maroufi och Maria Sahlén, Arbetsförmedlingen, representerade Samordningsförbundet vid Sveriges samordningsförbunds nätverkskonferens i Piteå den april. Ansvarig tjänsteman har under perioden varit med i de olika LLG vid nio tillfällen. Ansvarig tjänsteman har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i samtliga LLG så att det finns dokumentation från dessa möten. 4 Ekonomisk berättelse för perioden Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende perioden Samordningsförbundet upprättar förutom ett delårsbokslut, ett årsbokslut. Samordningsförbundet tilldelades tkr i samverkansmedel från huvudmännen för perioden. Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2009 till tkr. Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt, 365 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9

10 5 480 tkr per den 30 juni En Verksamhetsplan för 2009 antogs den 21 november I Verksamhetsplanen finns en genomtänkt plan för insatser och projekt under 2009 och 2010 vilket ska medföra att inför verksamhetsåret 2011 ska det vara bättre balans mellan intäkter och kostnader. 4.1 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan juni 2009 Aktuell budgetram jan juni 2009 Avvikelse jan juni 2009 Aktuell budget helår Utfall jan juni 2008 Nettokostnad Bidrag och finansiella intäkter Resultat Utgående ek Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under 2009 enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen Kommuner Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Uppföljning av verksamhet och projekt Uppföljning av verksamhet och projekt - Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Janjuni 2009 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-juni jan-juni jan-juni helår 2009 helår Politisk organisation Gemensamt Insatser mot Våc Genomgång Sjuk- och Aktivitetsersättning Information och Utveckling Utgångspunkten Förebyggande sjukskrivningsåtg, Ale och 5000 Kungälv Förebyggande sjukskrivningsåtg. Stenungsund och Tjörn Neuropsyk. Utredningar Projekt Ale Teamet (inkl jobb/sam) Projekt Stenungsund Teamet (inkl 8001 jobbcoach)

11 8002 Projekt Tjörn Teamet (inkl jobbcoach) Projekt Jobbcoach Kungälvs kommun Projekt Jobbcoach Ale kommun Utvärdering Projekt Orvar I * Projekt Orvar II Projekt jobbcoach sjukersättning * Totalt * Omdisponering av medel inom befintlig budget. Det som avviker från beräknad budget är Neuropsykiatriska utredningar, Jobbcoach Kungälvs Kommun och Orvar II. Dessa projekt/insatser har inte startat i beräknad tid som styrelsen önskat. Insatsen Neuropsykiatriska utredningar kom igång 1 juni, Jobbcoach Kungälvs Kommun var tänkt att starta under våren men kommer inte igång förrän efter sommaren. Projektet Orvar II är tveksamt om det överhuvudtaget kommer att starta. Diskussioner förs med HSN 4. Därtill så har det dragit ut på tiden för att rekrytera jobbcoacher och samordnare till våra handläggarteam. De är dock nu på plats så även om det ser ut som ett betydande överskott för perioden så är ju pengarna framledes intecknade. Detta gäller alla projekt/insatser förutom då eventuellt Orvar II. 4.4 Finansieringsanalys Löpande verksamhet Periodens resultat ,81 Kassaflöde från löpande verksamhet ,81 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,07 Kortfristiga skulder ,00 Förändring av rörelsekapital ,07 Investeringar Avskrivningar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,88 Kontroll (Se Balansrapporten) UB Likvida medel ,77 IB Likvida medel ,89 Summa: ,88 11

12 5. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Därtill har, som tidigare nämnts, företaget PayOff gjort en utvärdering under hösten av projekt Utgångspunkten. En kortare sammanfattning av deras resultat finns i bilaga C. PayOff har även påbörjat en utvärdering gällande Orvar I. Ska vara klar i november. Kungälv Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman 12

13 Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns upprättade delårsrapport förvaltningsberättelse för perioden i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut Kungälv Agneta Malmsten, ordförande Försäkringskassan Gun-Marie Daun, vice ordförande Kungälvs Kommun Georg Hohner, tjänstgörande ers. Arbetsförmedlingen Jan-Åke Simonsson, ledamot Västra Götalandsregionen 13

14 Bil A STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET T O M Västra Götalandsregionen Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson (s), ordförande Agneta Malmsten (tjänsteman), vice ordförande Marianne Nilsson, (kd), ersättare Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Georg Hohner (tjänsteman), ersättare Ale kommun Eva Eriksson (s), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Stenungsunds kommun Lena Hedlund (kd), ersättare Tjörns kommun Inga Olsson (c), ersättare STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR. O M Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Ale kommun Eva Eriksson (s), ersättare Tjörns kommun Inga Olsson (c), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), ledamot Marianne Nilsson, (kd), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), vice ordförande Stenungsunds kommun Lena Hedlund (kd), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Georg Hohner (tjänsteman), ersättare 14

15 Resultat Projektet Utgångspunkten Bil B Antal män och kvinnor nyinskrivna Totalt 71, varav 36 kvinnor och 35 män år år år 29 - äldre 0 Män Kvinnor Merparten av de inskrivna var i åldern år. Könsfördelningen är relativt jämn. Avslutade aktiviteter Totalt 77 personer, varav 33 män och 44 kvinnor. 100% 80% 60% 40% 20% Flyttat/ejavhörd/övrigt Akt. AF Behandling Utbildning Arbete+AF Arbete 0% Samtliga Flertalet av personer där man avslutat aktiviteter under perioden har fått mer än en insats. Till exempel krissamtal men även praktik som lett till arbete 15

16 Försörjning innan åtgärd och efter åtgärd. Avslutade under perioden. Totalt 77 personer Försörjning in Försörjning ut A-kassa FK Kommun Egen förs. Saknar inkomst/bidrag Uppgift saknas Egen försörjning kan innebära att de har lön eller försörjs av annan, dock ingen försörjning från någon myndighet. Övervägande delen av dem som fått arbete har fått heltidsanställningar. Avslutade och pågående ärenden Vid periodens slut hade 77 ärenden avslutats, 44 kvinnor och 33 män. Pågående ärenden per den 30 juni 2009 är 32 stycken. 16

17 BIL C Sammanfattning utvärdering projekt Utgångspunkten Samordningsförbundet i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har gett payoff.nu i uppdrag att utvärdera de samhällsekonomiska effekterna för 61 individer som deltagit i projektet Utgångspunkten. En av de övergripande målsättningarna med Utgångspunkten har varit att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att ungdomar får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. För att genomföra utvärderingen har payoff. nu s modell NyttoSam använts. De viktigaste resultaten av utvärderingen är följande: 1. Samhället som helhet (kort sikt; faktiskt utfall 12 månader, lång sikt; prognos halva tiden fram till förväntad genomsnittlig pensionsålder) a. Payoff-tiden är två månader b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt är 5,5 milj. kr respektive 132 milj. kr c. Lönsamheten per deltagare är kr på kort sikt och 2,2 milj. kr på lång sikt d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential är 26 procent. Verkningsgraden är en kombination av ökad produktion (29 procent) och ökat behov av vård, omsorg och handläggning (13 procent) 2. Aktörerna a. Payoff-tiden för kommunen är tre månader b. Payoff-tiden för regionen är åtta månader c. Payoff-tiden för staten totalt är fem månader d. Såväl kommunen som regionen och staten totalt har positiv lönsamhet på lång sikt e. Kommunens lönsamhet på lång sikt är 17,8 milj. kr, motsvarande kr per deltagare f. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst på kort sikt med cirka kr. Det som utmärker detta projekt relativt övriga genomförda utvärderingar är att: Återbetalningstiden för samhället är synnerligen kort, bara två månader Verkningsgraden på 26 procent ligger i ett övre intervall, spännvidden på övriga projekt är fyra 36 procent o Produktionen har ökat med 29 procent medan behovet av vård, omsorg och handläggning ökat med 13 procent Den samhällsekonomiska kostnaden per deltagare är relativt låg, kr. Detta ger ett utfall på 667 kr i kostnad per verkningsgrad i procent per deltagare I de flesta fall har inga lönesubventioner använts för att underlätta anställningarna Samtliga finansiärer, d v s Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och kommunen har deltagit mycket aktivt i genomförandet av projektet. 17

18 Hela utvärderingen finns att läsa på Gå in under Finansiell Samordning och gå in under Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Resultat projekt Orvar I Antal deltagare i samverkan Aktuellt år --> 2009 Bil D Aktuella vid årets start 43 Nya under året 55 Avslutade under året 42 Aktuella vid årets slut 56 Totalt aktuella under året 98 Variabler för personer avslutade under perioden Kön kvinnor 73 män 25 Summa 98 Ålder < 25 år år 58 > 46 år 40 Summa 98 Försörjning IN Egen (lön, CSN) 54 Försörjning via Af 0 " Fk 44 " Kommun 0 Summa 98 Försörjning UT Egen (lön, CSN) 38 Försörjning via Af 0 " Fk 3 " Kommun 0 Summa 41 Tid i aktivitet < 3 mån mån mån mån mån 1 >

19 mån Summa 41 Bil E STATISTIK TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING PER KOMMUN Statistiken avser endast arbetslösa som har tidsbegränsad sjukersättning Ale 3 Okt st april Nov st maj Dec st dec 2009, 1 st juni 2010, 9 st juni 2011 Kungälv 4 Okt st dec 2009, 1 st april 2010, 2 st april Nov st dec 2009, 1 st sep 2010, 4 st maj 2010, 5 Dec st juni 2010, 4 st juni 2011 Stenungsund 4 Okt st april Nov st maj 2011, 10 Dec st dec 2009, 1 st april 2010, 1 st jan 2011, 7 st juni 2011 Tjörn 1 Okt st april Nov Dec st dec 2009 Förklaring Exempel: Stenungsund har fyra personers vars sjukersättning löper ut i oktober Två kan få förlängt längst t o m april Två personer kommer inte längre att få någon sjukersättning om de inte skulle beviljas permanent sjukersättning. Om dessa två inte får permanent sjukersättning så återstår möjlighet för dem att återgå till arbetslivet, beviljas ekonomiskt bistånd eller klara sin försörjning på annat sätt. 19

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2008/009-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 10 juni 2011 Tid: Kl. 12.00 16.00 Plats: Jordhammars Växtkraft, Ödsmål, Stenungsund Närv. ledamöter: Georg Hohner, ordförande, Jan-Åke Simonsson (S), vice ordförande, Agneta Malmsten,

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-004 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-01-08 payoff.nu Kunskapens väg 6 831

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 1(17) 2015-02-23 Dnr 2015-000 02 Årsredovisning för 2014 Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsen för Samordningsförbundet i Östra Skaraborg, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland

Resultat från uppföljning i Västra Götaland Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2010-07-06 1 (6) Resultat från uppföljning i Västra Götaland Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem som

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 www.samordningnv.se ÅRSREDOVISNING Januari December 2007 Innehållsförteckning Organisation 2 Förbundets

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 1(20) Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 2 (20) Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Målgrupp

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun Datum: Fredagen den 12 juni 2009 Tid: Kl. 12.00 16.00 Plats: Alerummet, Kommunhuset i Alafors Närvarande Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Ersättare:

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2013

Delårsbokslut januari - augusti 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/13 2013-11-19 Ärende nr 2 Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 2007-01-01 2007-12-31

ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 2007-01-01 2007-12-31 ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet 2007-01-01 2007-12-31 Organisationsnummer: 222000-2014 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007-01-01 2007-12-31 Samordningsförbundet avger härmed följande årsredovisning

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Datum: 3 april 2008 Tid: Kl. 09.00 12.00 Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Närvarande: Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Team Linus Samordningsförbundet i Motala Vadstena 18/4-2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Uppdraget... 4 Vad är NyttoSam?... 4 Avgränsningar

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2012

Delårsbokslut januari - augusti 2012 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/12 2012-10-05 Ärende nr 6 Delårsbokslut

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Samordningsteam Sala. Samhällsekonomisk utvärdering Period 2011-09-21 2014-03-30

Samordningsteam Sala. Samhällsekonomisk utvärdering Period 2011-09-21 2014-03-30 Samordningsteam Sala Samhällsekonomisk utvärdering Period 2011-09-21 2014-03-30 1 Samordningsteam Sala Verksamheten riktar sig till personer 18-64 år som har behov av en samordnad rehabiliteringsinsats.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL OH bilder Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt Margareta Liljeqvist, SKL Samverkan i gemensam nämnd Landstingets uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen Tandvårdslagen Smittskyddslagen

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-10-01. Tid 2009-10-01. Petter Heléns gata 2, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-10-01. Tid 2009-10-01. Petter Heléns gata 2, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-12-22 Handläggare Peter Kreitz Telefon: 08-508 22 020 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST 2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument utgör ett komplement till förbundets årsredovisning. Här presenteras

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Delårsredovisning januari augusti 2010

Delårsredovisning januari augusti 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Delårsredovisning januari augusti 2010 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare:

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 21 mars Tid: Kl. 14.00 16.00. Plats: Samordningsförbundets konferenslokal i Nol. Kallade ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2016 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Integrerad

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Start 2007 AF, FK, Landstinget och Jönköpings kommun

Start 2007 AF, FK, Landstinget och Jönköpings kommun Start 2007 AF, FK, Landstinget och Jönköpings kommun Från ohälsa till hälsa (smärtrehab) Kvinnoprojektet (försörjningsstöd) Projekten Haa och Steg In (integration) Arenasamverkan (samråd) Kompetensutveckling

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 12.30 15.30 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg Erika Engberg

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Samordningsförbunden i Västra Götaland 2011-07-08 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Uppföljningssystemet DIS Deltagare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Skövde 2008-12-19 2008-00012 Mottagare Skövde kommun Arbetsmarknadsenheten PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering Insatser av generell art

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget 2010-01-22 Arbetsmarknadstorget Berit Björnered, tf. samordnare 1 (7) 2010-01-21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget VERKSAMHETENS UPPDRAG Arbetsmarknadstorgets uppdrag Organisera verksamhet

Läs mer

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/13 Hisingen 2005-06-13 Sekretariatet, OA, CA Ärende nr 7 ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN Bakgrund

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Våra tre partier har nu enats om hur vi vill

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING 1. GEMENSAMMA SLUTSATSER EFTER STYRGRUPP 2009-12-16...3 Målgruppen...3 Resultat...3 Samverkan...4 Projektledning...5 2. SLUTREFLEKTIONER...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning.

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna 1 (32) 2010-02-23 Rapport Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska inom ramen för en försöksverksamhet pröva Alternativa insatser

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer